Vous êtes sur la page 1sur 1

· ' .

Dziennik Ustaw Nr 52 431 Poz. 327

327

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 3 grudnia 1965 r. ~

w sprawie ·ochrony drzew i krzewów owocowych przed chorobami i szkodnikami.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. 3) plpntacji ,krzewów jagodowychkontrak-towanych.


o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami 4) szkółek
drzew i krzewów owocowych oraz podkładek
i chwastami (Dz. U. Nr lO, poz. 55) zarządza się, co następuje: drzew owocowych,
5) plantacji matecznych krzewów j~godowych i truskawek,
§ 1. 1. Do chor.ó b i szkodników drzew i krzewów owo-
6) punktów sk.ładowania jabłek..
cowych obj-ętyth obowiązkiem zwalczania zalicza się:
1) następujące chlroby: 4. Wykaz rejonów wyznaczonych dla kontraktacji pro-
dukcji sadowniczej biuro gromadzkiej rady narodowej bądż
a) parchjabłóniowy i gruszowy - Venturia inaequalis, właściwy do sprawro.lnych organ pfezydium ·miejskiej
Venturia pirina, (dzielnicowej) rady narodowej łub rady narodo wej o~iedla
b) mączniak jabłoniowy - Podosphaera leucotricha, podaje .do publicznej wiadomo'ści w terminie do dnia 31 gru-
c) szara zgnilizna drzew pestkowych - Monilinia laxa, . dnia każdego roku w sposób przyjęty d,la ' danej miejscowo-
ści, a następnie oglasza go przez wy~ieszenie w swym lo-
d) amerykański mączniak agrestu - Sphaerotheca mors kalu na okres 14 dni.
uvae Bork et Curt, " i!,"",

e) opadzina liści porzeczek ~ agrestu - Pseudopeziza Zwalczanie szkodników obejmuje wszystkie stadia
§ 2.
ribis Klb., rozwojowe (owady doskonale, jaja i larwy).
f) zamieranie pędów malin Didymella applanata, tyl- § 3. Przy zwa Iczaniu chorób i szkodników obowiązują
ko na planlacjach matecznych, m etody, asortyment środków chemicznych, ich dawki oraz
g) wirus ospowatości śliwy (szarka) - Prunus vi rus 7 terminy stosowania zabiegów, określane coroanie w pro-
Christofj gramac h ochrony drzew i krzewów owocÓwych, opracowy-
2) . nąstępujące szkodniki:
wanych przez Insty'tut Sadownictwa i l.atwierd1.anych przez
Ministra Rolnictwa. Progr-am ten wydawany jest przez Mini-
al roztocze - A carina, sterstwo Rolnictwa.
bJ miodówki - Psylla mali i sp., ,
',': '

c) mszyce występujące na , dr zewa'ch krzewach owoc 0- § 4. 1. Prezydi a wojewódzkich rad narod owych (rad na-
wych ,- Aphididae, rodowych miast wyłączonych z woj~wÓdztw) mogą w drod ze
zarządzeń . objąć obowią z k;iemzwalt z ania wsz~' stkie, lub nie-
d) misecznikowate - Lecaniidae, które choroby i szkodniki wymienione w § 1 lub inne uzna- .
ej ~wó jkowate' . - , Tortricidae, ne za wyrządzające ekonomiczne straty w danym rejonie,
równi eż w wypadkach, gdy -występują one na d rze wach
f) owocówka jabłkóweczka - Carpocapsa pomonella, i krzewach owocowych:
'!
w sadach i w punktach składowania jabłek,
1) przydrożnych,
g) owocówka śliwkóweczka ~ - Laspeyre~sia funebrana Fr.,
2) przydomowych,
h) owocnice: Hoplocampa, testudinea Htg., H. brevis, H. 3) w ogródkach działkowych.
minuta Christ., H. Flava L.,
i) gąsienice motyli zjadające liście, 2. Zar ząd~e nia powinny określać choroby i szkodniki, _0.-,4>'",

.~~-.:;
·objęte obowią z ki e m zwalcz<lllia, oraz obs zar, na którym obo- '~

j) nas'ionnica trześniówka - Rhagoletis ceras i L., wią ze k ten zostaje ustanowiony.


k) kwieciaki: Anthono·m us cinctus, Anth. pomoru m, Anth.
rubi Hbst. 3. W ra zie wydania takich zar zą d ze ń ob ow iązek zwal-
czania chorób i szkodników ciąż y na właści c ielach lub uż y t­
2. Obowiązkiem zwe lczania obj~te są choroby i szkod- kownikach drzew i krzewów, przy czym przepi sy § 2 i § 3
niki, o których mowa w ust. l, występują ce na d rzewach st..osuje się od powiednio.
i krzewach w sadach i plantacjach krzewów jagodowych, na
plantacjach truskawek, w s z kółka c h drzew i krzewów· owo - ' § . 5. Tra c ą' m'o c:
cowych, na podkł,.adkac h drzew owocowych i na plantacjach 1) rozpor z ąd ze ni e
Ministra Rolnictwa z dnia -4 mafca 1957 r.
matec znych krzewów jagodowych i truskawe k or az w punk- w ' spr'aw'ie oc hrony drzew i kr ze wó w owocowych przed .'--~-,''j
tach składowania jabł ek . chorobami i szkod ni kami (D z. U, Nr 15, poz. 77),
-2)' rozpotzącłżen ie MinistróW ' Ifoln'ictwa i Zdrowia 1: dnia
3. Obowiązek zwalczania cho'~óbi ' s:;kodnikÓw, o któ-
10 maja 1957 r. w sprawi'e zwa lczania bawełnicy korów-
r ych mowa w ust. l, spoczywa na;-vlaścicielach i użytkow­ ki (D z. U. Nr 33, poz. 147).
nikach:
1) sadów oraz plantacJi krzewów jagodowych i truskawe k ' § 6. Ro zporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
będących w użytkowaniu jednostek gospodarki uspo- od dnia ogłos zeni a.
łecznione j, .
.-
2) ~ sadów i plantacji truskawek położonych w rejonach wy- Minister Rolnictwa : w z. S. Gllcwa
znaczonych dla kontraktacji produkcji sadowniczej,