Vous êtes sur la page 1sur 1

--_... ..'..

, -
... 1" ",' ::P'6Z': ·-ft" t'~~<:"C , ::~
, I .~ ~4 •

w Mińsku Mazowieckim, Garwolinie orai~- ~ : W<>łominie , łącz~ 2)~ 2 rozporządzen-ia Ministra Sp~awfęQliwpśc.l- ,-. ~ - ~~i~" ';.-:
nie z Wydziałem Zamiejscowym ..; Rad :fy~r~ife';: ;\':. " ,::J 17 czerwca 1952 r. w sprllwieznieśienia ' S.ądow -,-Powła:~ !'., <

towych w Warszawie (dla powiatu w.arśzawskiego) (:~,a~ -,


§ 2. Tracą moc: dzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w:ł>ia- ,
1) § 4 rozporządze nia Ministra SprawiedliwóśCi z - dnia secznie, Pruszkowie" Nowym Dworze Mazowieckim,
27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszech- :Otwocku i Wołominie (Dz. U. Nr 30; poz. 204) w ezękl l!
nych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu d_otycząc-ej Sądu Powiatowego w Wołominie.
są dów żbędnyctl (Dz. U. Nr 54, poz. :'196) w cz~ści doty-
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem o~-ł(}-
cz,ącej Sądu Powillt,owego w Garwolini'e i w Mińsku
Mazowieckim, "zenia.
Minister Sprawiedliwości: M. :Rybickl

"" 'ItOnoU41lZENIE MIN.IS'fRAY cSBRAWIłmUwe9CI

z dnia -2 6 .grudnia 1964 r. "

W sprawiepowlerzenta Sądom Powiatowym w , Grudziądzu, Inowrocławiu Włocławku rozpoznawan-i aspraw o,· ł'-6~w.w.

Na podstawie art. 5 § 2 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. ,dów Powiatowych w Inowrocław u, MQgiinie i Żnini.,
o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych 3) Sądowi Powiatowemu we Włocławku ~lla okręgów Są~
(Dz. ,D. Nr 18, poz. 75) zarządza się, co następuje: dów Powiatowych w Lipnie, Radziejowie i Włocławku.
§ 1. Powierza się w województwie bydgOSkim rozpozna-
wanie spraw o rozwód: ' § 2. Rozperządzenie wchodzi w życie z dniem ,,'O,iJw.
1) Sąd'owi· Powiatowemu w Grudziądzu dla okręgów Sądów szenia.
Powiatowych w Chełmnie, Grudziądzu i Swieciu.
2) Sądowi Powiatowemu w Inowrocławiu dla okręgów Są- Minister Sprawiedliwości: M. Rybickj

Reklamacje z powodu niedoręczenia ,poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini-
strów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Opłata za pr en umeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocz!)ie' 75.- z".
półrocznie 45,- zł.
Opłata za prenum era tę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,- zł. półrocznie 27. - zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od U) lub na okres półroczny (od U i od 1.VII). Opłata powinna być uiS'/:-
czona co ~jmniej na miesjąc przed okreseJ:ll prenumeraty. a więc za okres roczny lub za I półrocze - , do dnia 30 listopada, c',z:a
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach. wysyłka pi erwszych num~ rówd'G­
konana zostanie z opóżnieniem. Jednostki na , rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumerat-ę
na konto Narodowego Banku Polsklege, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Ra chunków Zd '
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną n azwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręcza­
jącego urzędu po cztow'e go (jak Warszawa 10. Poznań 3 itp.). pOWiat, ulicę. nr domu. nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych
egzemplarzy Dziennika Ustaw. Prenumera-tll można .zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al.
I Armii Woiska Polskieqo 2/ 4.
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw n abywać mo żna w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii W.ajska Polskie~
~o 2/ 4, "Dom Książki" - Księgarni.a Pr-awno-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat 1. kiosk "Domu Ksi,!żki" w gmachu sądew - ·al. Gen.
SWierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi. q-Isztynie, Opalu,
Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie,
Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie. Nowym Sączu. Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu,
Raciborzu. Radomiu. Szczecinie. Tarnowie, Toruniu .i Zamośc.iu.
Redakcja : Ur:ząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, aL Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracia Wydawni ctw Urzędu Rady Ministrów. WarsZawa, uL Krakowskie Przedmieście 50.
Tłoczono z polecenia Prezesa Rady' Ministrów w 7.11 kł~dach Graficznvc h "Tamka". Warszawa, ul. Tamka '3.

Zam. 7 Cena 1,60 ) , zł

Centres d'intérêt liés