Vous êtes sur la page 1sur 1

-:.-,.

Dziennik Ustaw Nr 25 ~ 294 - Poz. 143 I 144

143
OSWIADCZENIE RZĄDOWI;!

z dnia l czerwca 1973 r.

w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą ludową Konwencji nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy
dotyczącej ciężaru maksymalnego ładunków, dozwoiooego przy przenos leniu przez jednego pracownika, przyjętej
w -Genewie dnia 28 czerwca 1967 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie Syjam • dnia 26 lutego 1969 r.,
z artykułem 9 Konwencji nr 121 MIędzynarodowej Organi- Ekwador • dnia 10 marca 1969 r.,
zacji Pracy dotycżącej cIężaru maksymalnego ładunków, Hiszpania dnIa 1 czerwca 1969 r.,
doz>yolonego przy przenoszen iu przez jednego ·pracownika, Algier ia dnia 12 czerwca 1969 r.,
przy jętej w Genewie dnia 28 czerwca 1961 r., złożony został Tunezja dnia 14 kwietnia 1970 r.,
Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy Panama dnia 19 czerwca 1970 r.,
dnia 2 maja 1913 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rze- Brazylia dnia 21 sierpnia 1970 r.,
. czy pospolitej Ludowej do powyższej kon""encji. Republika Malgaska dnia 4 sty cznia 1971 r.,
Włochy dnia 5 maja 1971 r.,
Wymieniona konwencja wchodzI w życie w stosunku Kostaryka dn ia 16 marca 1972 r.,
Chile dnia 3 listopada 1972 r. I
do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 2 maja 1974 r,
Zgodnie z artykułem 10 konwencja weszła w życie dla
Jednocześnie podaje się do wiad0mości, ~e następujące Syjamu i Ekwadoru dnia 10 marca 1970 r., a dla pozosta-
państwa stały się slronami powyższej konwencfi, która łych wyżej wymienionych . pań~tw wch odzi w ż y c i e po
weszła w życie dnia 10 marca 1970 r., skHldając doku- upływie dwun astu miesięcy od daty zarejestrowania ich ra-
menty ratyfikacyjne w n i żej podanych datach: tyfikacji. ". o
Min~ter Spraw Zagranicznych: S. 'Olszowski

144

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 maja 1913 r.

w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Na .podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i arl. 20 usl. 2 usta- 2) dorobek naukowy zatrudnionych w jednostce . (pla-
wy z "dnia 31 marca 1965 r, oo stopniachpaukowych i tytu- cówce) nauCZyCieli akad emIckich lub pr,aco wn ików
łach naukowych "(Dz. U. z "1969 r. Nr 4, poz. 32 i z 1913 r. naukowo-badawczych specjalizujących się w dziedzinie
Nr 12, poz. 89) zarządza się, co nas~ępuje: nauki lub w dyscyplinach naukowych. w których za-
kresie mają być nadawane stopnie naukowe,
§ 1.. Jednostki organiz:lcyjne szkól wyższych, samo-
dzie"lne placówki typu naukowo-dydaktycznego, placówki 3) zatrudnienie w pełnym wymiarze zaj ę ć następującej
naukowe Po l ski~j Akademii Nauk, instytuty naukowo-ba- licźby pracowników reprezentujących dz i edzinę nauki
odawcze i inne jednostki typu naukowo-badawczego mogą lub dyscypliny naukowe, Które mają być objęte upraw-
uzyskać prawo nadawania stopnia naukowego doktora lub nieniami:
stopni naukowych doktora. i doktora habilitowanego, jeżeli
w za kresie danych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych a) przy ubieganiu się o uprawnien ia do nadawania
tworzą środowisko naukowe o odpowiednio wysokim po- stopnia nauk o wego doktora - co " najmniej pięciu
ziomie. pracowników z tytularni , naukowymi lub ze stop-
niami" naukowymi doktora habilitowanego,
§ 2. 1. Przy ocenie poziomu środowiska naukowego
b) przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania
jednos tki (placówki) ub i egającej się o przyznanie upraw-
nień do nada wania stopni naukowych należy brać opod ,
stopnia ' naukowego doktora habilitowanego - co
uwagę:
najmniej dz i es i ęciu pracownIków z tytułami nauko-
wymi lub stop,;,iami naukowymi d oktora habilito-
1) jej osiągnięcia w pracy naukowej w zakresie danej wanego, w tym co najmńiej sześciu z tytułami nau-
dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, a szczegól- kowymi,
nie wartość oryginalnych prac publikowanych lub wy~
konanych i zastosowanych opracowań technologicz- 4) posiadanie odpowiednich środków, szczególnie w za-
nych, projektowych, konstrukcyjnych albo innych kresie w'ypos"ażeOnia aparaturowego, za piecza warszta-
o podobnym charakterze dla postępu w nauce i "tech- " lowego i księgozbiorów, D1ezbędnyc h do dalszego roz-
nice, Wijania prowadzonych badań naukowych.