Vous êtes sur la page 1sur 2

-,'~-;y ry~: ?'~ ' '":{: .);~~ . : .- \'f~: "'::(,!.) -; ~-:-.

" .. ' .... )


.: ,'-'.
\

DZIENNIK USTAW {' "

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ " 1<.


;..'
'l
\
/~.:
J

,.-:<,"';4

,
Nr 12
(

Warszawa, dnia 18 kwietnia 1973 r.


, -<

USTA WY:
87 - konstytucyjna z dnia 12 kwietni ~ 1973 r. o prze dłużeniu kadencji rad narodowych 129
88 - z dnia 12 kwietnia 1973 r. o utworzeniu Ur zę du Energii Atomowej • • i • 129
89 - z dnia 12 kwi etnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych tytułów naukowych
ora z organizacji Insty tutów naukowo-badawczych 130

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW


90 - z d nia 7 kwi etnia 1973 r. zmieni a jące rozpor zą d zenie w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów kar-
n yc h I postanowień kol egiów do spraw wykroczeń 134

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A:
91 - Ministra Spraw W e wnętr z nych z dnia 30 ma rca 1973 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożaro­
weg o lasów, łąk I wrz osowisk 135
92 - Ministra Spr a wiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie utworzenia Sądu Wojewódzkiego w to-
, d:qi . 136
... / ..
"

87
USTAWA KONSTYTUCYJNA

z dnia 12 kwietnia 1973 r.

o przedłużeniu kadencji rad "narodowych.

Art. 1. Kadencję rad narodowych wybranych w dniu 1 czerwca 1969 r.


przedłuża się do dnia 30 listopada 1973 r.
-,
'~

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: H. JabłońskI

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak !

88
USTAWA

z dnia 12 kwietnia 1973 r.

o utworJenlu Urzędu Energii Atomowej.

W celu stworzenia warunków pokojowego wyk orz y- 2. Urząd jest centralnym organem administracji pań­
sty,wania energii atomowej dla przyspieszenia spole.e zno, stwowej w 'sprawach wykorzystywania energii atom owej.
-"
gospodarczego rozwoju knl ju stanowi się, co , następuje: Art. 2. 1. Urząd podlega Prez.e sowi Rady Ministró w.
Art. 1. 1. Tworzy 'się Urząd Energii Atomo'w e j zwa- 2. Na czele Urzędu stoi Prezes ; Prpz~sai wi.cep rp'le- ·
ny dalej "Urzędem". sów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

, ,
f
),

Dziennik Ustaw Nr 12 - 130 Poz. 88 i 89

Art. 3. Do zakresu działanIa Urzędu należą sprawy 5) zagadnienia ochrony przed promieniowaniem jonizu-
pokojowego wykor:lystywania energii ~tomowej w ' gospo- jącym,
darce narodowej, a w szczególności: 6) zagadnienia współpracy gospodarczej i naukowo-tech-
1) ·opracowywanie kierunków wykorzystywania energii nicznej z zagranicą w dziedzinie pokojowego wyko-
atomowej w gospodarce narodowej oraz koordynowa- rzystywania energii atomowej, . .
nie działalności jednostek gospodarki uspołecznionej 7) regulowanie w porozumieniu z zainteresowanymi mi-
w zakresie stosowania energii atomowej, nistrami (kierownikami urzędów centralnych) spraw
2) nadzór nad podległymi placówkami naukowo-badaw- związanych z wykorzystywaniem energii atomowej
czymi, produkcyjnymi i usługowymi, oraz ochroną przed promieniowaniem jonizującym.
~) koordynowanie orazorgimizowanie w porozumieniu
Art. 4. Rada Ministrów w ' drodze rozporządzenia
z Ministerstwem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech-
niki oraz Polską Akademią ' Nauk działalności badaw- okreŚli szczegółowy zakres działania Urzędu.
czej w dziedzinie wykorzystywania energii atomowej, Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie z dniem 1 czerwca
:4) organizowanie . produkcji substancji promieniotwór- 1973 r.
czych, aparatury i urządzeń dla techniki atomowej Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
oraz dla celów ochrony przed promieniowaniem joni-
zującym, Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak

89
USTAWA

z dnia 12 kwietnia 1973 r.

o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych l tytułów naukowych oraz organizacji Instytutów
naukowo-badawczych.

Art. 1•. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach ,,3) w instytutach naukowo-badawczych l w jednost-
naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, kach typu naukowo-badawczego - ich rady nau-
.poz. 32) wprowadza się następujące zmiany: kowe.";
l) art. 2 otrzymuje brzmienie: li) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. L Stopnie naukowe są nadawane w jednost- ,,2. Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora
kach organizacyjnych szkół wyższych, w habilitowanego wymaga zatwierdzenia przez, Cen-
samodzielnych placówkach typu nauko- tralną Komisję Kwalifikacyjną do Spraw ' Kadr
wo-dydaktycznego, w placówkach nauko- Naukowych.";
wych Polskiej Akademii Nauk, w instytu- 6) wart. 14 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
tach naukowo-badawczych oraz w jedno- ,,1) szczegółowe warunki, jakim pod względem pozio-
stkach organizacyjnych nie będących in- mu naukowego powinno odpowiadać środowisko
stytutami, lecz prowadzących prace nau- naukowe jednostek organizacyjnych szkół wyż­
kowo-badawcze, zwanych dalej jednostka- szych oraz samodzielnych placówek typu na uko-
mi typu na ukowo-badawczego, jeżeli w wo-dydaktycznego, placówek naukowych Polskiej
zakresie danej dziedziny nauki lub dyscy- Akademii Nauk, instytutów naukowo-badawczych
pliny naukowej tworzą środowisko nau- i .jednostek typu naukowo-badawczego, aby mo-
kowe o odpowiednio wysokim poziomie. gły uzyskać prawo nadawania. stopni nauko-
2. Wykaz jednostek (placówek) uprawnio- wych,";
nych do nadawania stopni naukowych 7) wart. 15 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
'or.az określenie stopni naukowych, które ,,3a) odwołania od uchwał rad wydziałowych rad
mogą być przez te jednostki (placówki) naukowych w sprawach dotyczących przewodów
nadawane, ustala Minister Nauki, Szkol- doktorskich i habilitacyjnych w zakresie nauk
nictwa Wyższego i Techniki z własnej wojskowych rozstrzyga Rada Wyższego Szkol-
inicjatywy lub na wniosek zainteresuwa- nictwa Wojskowego,";
nego ministra, w porozumieniu z Sekre- 8) wart. 15 pkt 4 skreśla się wyraz'y :
tarzem Naukowym Polskiej Akademii
"prawo zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały o nada-
Nauk i po zasięgnięciu opinii Centralnej niu stopnia doktora w zakresie nauk wojskowych
. Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr oraz";
N a ukowych.";
9) wart. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
2) . w art. 6 ust. 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,,4. Tytuł profesora nadzwyczajnego lub profesora
,,3) w instytutach naukowo-badawczych i w jednost- zwyczajnego może być nadany osobie, która nie
kach typu naukowo-badawczego ich rady na- posiada stopnia naukowego i tytułu naukowego,
ukowe."; ma jednak wybitne, zastosowane w praktyce
J osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej lub w
3) w art. 6 ust. 2 i 3 skreśla się; twórczej pracy zawodowej oraz kwalifikacje do
4) w art. 11 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: prowadzenia pracy naukowo-badawczej i dydak-