Vous êtes sur la page 1sur 25

D Z I E N N I K .

U S T AW
POLSKIEJ ' RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Nr 42
I

Warszawa, dnia 14 września 1985 r.

TI ESCI
'OZ.I
o B W JE ~ l C t .E N J Al
201 -Mlnistl'd Nauki 1 Szkolnictwa Wybzego z dnia 11 września 198.5 r. w sprawie ogłoszenia Jednolitego
tekstu ustawy :I dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyżazym . 545
202 - Ministra N auki 1 Szkolnictwa - WYŹ5Ze'gO z dnia 11 września 1985 r.w sprawie ogłoszenia Jedn ołiteg~
tekstu ustawy :I dnia 3.1 marca 1965 r. o stopniach naukowych 1 tytułech naukowych. ' t>69

201
OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY2SZEGO

z dnia 11 września 1985 . r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego. tekstu ustawy I dnia .. maja 1982 f.O SlkOlnlctwle wytszym.

1. Na podstawie art. 14 ustowy z ::Inia 25 lipca 1985r. Art. 215. W usta wie z dnia 31 marca 1965 f.
o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 36, o . wyższym szkolnictwie wojskowym
- poz. 167) ogłasza si ę w z a łączniku do niniejszego obwiesz- (Dz. U . z 1973 r. Nr 32, poz. 190) ."
. czenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o art. 54 . w ust. 1 wyrazy: .. oraz prze-
izkolnictwie wyższ ym (Dz. U. Nr 14, poz. 113, z 1983t. pisy ustawy - Karta praw i obOwl~SoI
Nr 5, poz. 33 i N r 39, poz. 1'76 oraz z 1985 r. Nr 36, ków nauczyciela" skreśla się.
p oz. 167 i Nr 41. p oz. 200), z uw~ględnieniem zmian wy· Art. 2Ul. 1. Rada Główna, Rada Wyt__ •
nikających z przepisów wydanych plzeddniem ogłoszenia Szkolnictwa Art~stycznego, Rad.
jednolitego te kstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji Wyższego Szkolnictwa Medycm ..
artykułów, ustępów, punktów I liter. go i Rada~ Wyższego Sżkolnictwa
2. Podany w z ałącznik u do nini ej szego obwieszczeni d Kultury Fizycznej ukonstytuują si,
Jednolity tekst nie obej muje.: w terminie trzecn mlelięcy od dn'-
1) n astępują cych przeplsow ....u~ ta wy z dnia 4 majil wejścia wżycie ustawy .
1982 r. o szkoln ict wie wyższym (Dz. U. Nr 14, 2. W celu przeprowadzenia plerWwl
poz. 113): szych 'wyborów do Rady Gł6wnej
a) art. 213-217 w brzmi en iu : ' dotychczasowa Rada Głó~ N . ..
"Art. 213. W ustawie z dnia 29 marca 1962 . r. uki. Szkolnictwa Wyższego I Teca..
o zgromadzen iach (Dz. U. Nr 20, poz. 89 niki określi liczbę elektor6w pr04
i z 197 1 r. Nr 12, poz. 115) wp rowadza porcjonalnie do liczby profeaoró'tl;!!
się nastę puj ąc e zmiany: I docentów posiadajł\cych atopl"
l) w ar~ 4 w ust. 1 pkt 6 skreśla s ię ,
doktora habilitowanego, ZAtrudni~
21w art. 3 dotychczasową tre ść ozna- nych w szkołach. oru doktorów";
cza s ię jako ust. li w artykule tym poszczególnych typach azkół t
dodaje . si ę ust. 2 w brzmi en iu :
,,2. Przepisów u~tawy nie stos uje
okreśłi procedur, wybor6w lU g&"
sadach, o których mowa .".:t.
ust. 1-3.
l'
się do zgromadzeń studenckich
odb ywanych na te ren ie szk oł y 3. Na listę kandydatów nd ałonkó1llf
w y ższej na zasadach określo­ Rady Głównej mo{l' być zgłoe:lOnł
nych wart. 129 ustawy z dnia tylko osoby, kt6rym przysług u)!ł
4 maja 1982 r: ' o szkolnictwie bierne prawo wyborcze.
wy ~szym (Dz. U . Nr 14, 4. Wybory odbywaj, st, w ,-o."...
poz. 113). niu tajnym. -
Art. 214. W ustawie z dnia 11 marca 1965 r. o 5. Do czasu ukonstytuowania ... It..
. stopniach i tytułach naukowych (Dz. U. dy Głównej, Rady Wytszego Szkolo!
z 1973 r. Nr 32, poz. 192) wart. 2 d o- nictwa Artystycznego, Rady Wya.
'" daje się ust. 3 w brzmieniu : szego Szkolnictwa Medyc:mego i
.. 3. W odniesieniu do jednost ek orga- Rady Wyższego Szkolnictwa Kul-c
nizacyjnych szkół wyższ yc h k om- tury Fizyc.znej w· nowym atładzhl
petencje MinistJ a Nauki, Szkol- - przewidziane w ustawie funkcje
nictwa Wyższego i Techniki prz y- tych organów pełnill ocl powied n itl
sługują Radzie Głównej Nauki , rild y powołane na podstawie pr~
SzkolniclwaWyższego. pisów dótychczasowych.
.'"

!>zlennik Ustaw Nr 42 - 546 -- Poz, ,201

Art. 211. 1. Właściwe organy szkół. w okresie trudnienia na stanowiskacf} określ~


Jednego roku od dnia we }śda wf . nych art. 164 ust. 2 i 3 oblicza sią
:życie ustawy. uchwalą wymagane łącznie na podstawie przepisów dó-
jej przepisami " statuty i regula- tychczasowych i przepisów niniej-
miny. szej ustawy. '
2. Do dnia wejścia w życie nowych 3. Stosunek pracy pracownika '1duko-
statutów i regulaminów obowiązują wcrdydaktycznego zajmującego st6:·
postanowienia dotychczasowych . nowisko adiunkta. powstały na'
statutów i regulaminów w zakresie, podstawie przeplsow d~tychczaso­
w którym nie są one sprzeczne z wych. przekształca się z dniem.
ustawą· I października 1982 r. w stosunek
3. W szkołach nie posiadających w pracy z mianowania na czas okre·
ślony zgodnie z przep·i sem art 164
dniu wejścia w życie ustawy sta-
tutów i regulaminów w sprawach, ust. .. Niniejszej ustawy .
w których . ustawa odsyła do posta- 4. Stosunek pracy pracowników nauko-
nowień statufów i regulaminów. w wo-badawczych powstały na ' podsta-
okresie ustalonym w ust. 2 stasuje wie przepisów dotychczasowych
się zasady ukształtowane dutych- przekształca się z dniem 1 paździer­
czasową praktyką, jeżeli nie SlW nika 1982r. w stosunek pra cy :I
one sprzeczne z ustawą. mianowania na 'Stałe (art. ,161) lub
4. W razie wątpliwości co do obowhi- na czas określon ,y (art. 164) odpo- ,
' ..
, zywania postanowień dotychczaso- wiednio do stanowiska , zaj!llow iJ ne-
wych statutów i regulaminów go przez pracownika naukowego."
oraz zasa.d .praktyki działania orga- "Art. 233.' Ustawa " wchodzi -w życie z dniem
nów szkoły. Wątpliwości te roz- 1 wr~eśnia 1982 r.";
strzyga senat szkoły",
2} ut. 1~ ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie nie-
b) zdania Mtatniego art. 218 ust. 3 w brzmieniu:
których przepisów oświadczeniach z ubezpieczenia '
,.Przepisy art. 211 ust. 3 i 4 w odniesieniu do tych .połecznego ł o zaopa'trzeniu emerytaln ym (Dz. U.
jednostek organizacyjnych 'szkół stosuje się odpo- Nr 5, poz. 33) w brzmieniu:
wiednio.", ' ~.
,
"Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogł o sze­
c) .a rt. 220, 223. 224 i 233 w brzmieniu:
nia z mocą od dnia 1 stycznia 198J r.,
"Art. 220. 1. Organy kolegialne szkół, działające K tym że przepisy tej ustawy dotyczące za-
w dniu wejścia w życie ustawy, za- .iłku chorobowego oraz art 8 pkt l i art. 9
chowujl\ kadencję, na którą zostały pkt I wcł).odzą w życie z dniem t marca
wybrane, po dostosowaniu swoich 1983. l.", t •
Ikład~w do wymogów niniejszej
ustawy. 3) pierwszej części art. 25 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r.
• szczególnej regv1acji prawnej w okresie przezwy-
2. Organy ' jednoo.s oboweszkół. poWiJ-
ciężania kryzysu spoleczno.:ekonomicznego oraz O
.łane
przed dniem wejścia w życie unianie niektórych . ustaw (Dz; U. NI 39. poz. 176) w
. 'ustawy, pełnią swe funkcje -<lo koń­
brzmieniu:
ca terminu ustalonego w akcie wy-
boru lub powołania. również wów- "Art. 25. UstiIwa wchodzi w życie z dniem ogłosze- '
czas, gdy nie spełniają wymogów nia~';
przewidzianych' w niniejszej usta-
wie." ") art. ,2,.-13 i 15 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o zmi'll-
nie ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 36,
"Art. 223. Słuchacze studiów doktpranckich mają ])oz. 167 i Nr 41. poz. 200) w brzmieDiu:
prawo ukończyć te studia w dotychcza-
sowym trybie i z zachowaniem posia- ;,Art. 2. Rektorzy szkół wyższych.w terminie sześciu
danych 'uprawnień. miesięcy od dni a wydania przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyż'ize\]o statutu wzor-
Art. 224. 1. Do stosunków pracy powstałych cowego. przedstawią właściwym ministrom
przed dniem wejścia w życie niiliej- wnioski o zatwierdzenie statutów szkó1. Do
szej ustawy" stosuje się przepisy tej dnia wejścia w życie nowych statutów obo-
ustawy. wiązują postanowIenia dotychczasowych
2. Stosunek Wacy pracowników nallko- statutów w zakresie, w którym nie są ona
wo-dydaktycznych. zajmujących ' sta- sprzeczne /z niniejszą ustawą.
nowisko asystenta - stażysty, asysten-
ta i starszego asystenta. powstały . Art, 3. Kadencje Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
na podstawie przepisów .dotychcza- Wyższego, . Rady Wyższego Szkolnictwa
sowych. z dniem wejścia w· życie Medycznego. Rady Wyższego Szkolnictwa ,
niniejszej. ustawy. przekształca Jię ArtystyE:znega- oraz Rady Wyższego Szkol-
w stosunek pracy z mianowania na nict-wa Kultury fizyczneJ .. działających w
czas okre~tony zgodnie z przepisami dniu wejścia w Życie niniejszej . ustawy.
art. 164 ust. 1:"':"'3. 1 I 8. Okres za.;. kończą si~z dnieni 30 listopada 1985 r.
- _.__ __
Dziennik Ustaw
._.. . ..Nr 42
. . - - - - - - - - - - - --
- 547 --~----~------:-~----'---- Pot. 201

Art. . . ' Prżepis art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy o szkol ~ 3. Stosunek pracy adiunktów że stopniem
nictwie wyższym w brzmieniu ustalonym w nauKowym doktora· ha bilitowanego, mia-
niniejszej ' ustawie stosuje się. w zakresie, nowanych przed dniem wejścia w życie
o którym mowa wart. 1 pkt 4 lit. al i pkt 50 niniejszej ustawy na czas nieokreś lony~'
lit. b), od dnia wyboru Rady Głównej Nauki nie ulega zmianie.
i Szkolnictwa Wyższego nowej kadencji w
myśl przepisów niniejszej ustawy. 4. Stosunek praćy adiunktów ze stopniem
. naukowym doktora. mianowanych przed
Art. 5. 1. Organ y . kolegialne szkół wyższych do dniem wejścia w . życie niniejszej usta-
czasu wejśc i a w życie statutów w trybie wy na czas nieokre ś l 0 ny, t~wa pięć rat
określonym w przepisach niniejszej usta- od chwili mianowania. z tym że łączny
wy działają w składzie określonym ni- okres zatrudnienia na stanowisku adiunk·
niejszą ustawą, lecz bez członj{.ów pocho- ta nie może przekraczać 9 lat. Przepis
dząc ych z wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2. a rt. 1 pkt 65 lit. d) stosuje się od po-
wi ed nia.
2. Wchodzący obecnie z wyboru w skład
senatu ' profesorowie i docenci, niezależ­ 5. Jeżeli zgodnie z ust. 1 wygaśnięcie sto-
nie od ich liczby, zachowują członkostwo sunku pracy n(łstąpil o by przed dniem
w senacie do czasu wejścia Vi życie sta- 31 grudnia 1985 r., okres zatrudnienia
tutów szkół. może ulec przesuni ę ciu do tego dnia.
Okres następnego zatrudni enia ulega
Art. 6. 1. Osoby pelniące w dniu wejścia w życi. wówczas Odpowiedniemu skróceniu.
niniejszej ustawy funkcje -organów jedno-
osobowych szkół wyższych, ich zastęp­ Art. 10. 1. Okres zatrudnienia, o którym mowa w
ców oraz kierowników i zastępców kie- art. 1 pkt 65 lit. c), oblicza się łączn ie
rowmków . jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów dotychczilso-
szkoły sprąwują te funkcje do końca
~ych I przepisów niniejszej ustawy.
kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dó okresu zatrudnienia, o którym mowa
- 2. Właściwy ' mblister lub rektor może, dGl
dnia 30 Jisto~ada 1985 r., ośwtadczyć w. wart. l pkt 65 lit. d) I art. 9 . ust. 2 i ""
wlicza się okrel zatrudnienia na stano-
formie pisE'mnej, że nie potwierdza peł­
wisku adiunkta po dniu 31 sierpnia
nienia funkcji przez osobę spośród w,~
mie nionych w ust. l, w takim wypadku 1982 r.
osoba ta sprawuje swoją funkcję do dnia
30 listopada 1985 r., a na pozostałą częśĆ
Art. l t. W ustawie .z dnia 29 marca 1962 r. o zgro-
madzeniach (Dz. U. Ni 20, paz. 89, z 1971 r.
ka dencji rektora powołuje właściwy mi-
Nr 12, poz. 1151 z 1982 r. Nr 14, pM. 113)
nister, prorektora - właściwy minister
na wniosek rektora, a do pełnienia pozo- wart. 3:
stałych funkcji - rektor za zgodą właści­ a) oznaczenie ' ust. l skreśla atę,
wego ministra.
b) ust. 2 skreśla sili.
Art. 7. Dotychcza~owe regulaminy samorządów atu-
denckich tracą moc z dniem wejścia w życie Art. 12. W · rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospo" .
niniejszej ustawy. Z tym dniem upływa litej z dnia 27 października 1932 r. - Pra"
także kadencja uczdnianych ; wydziałowych wo o stowarzyszeniach (])z. U. Nr 94"
i instytutowych organów samorządów stu- poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 3D, z 1949 t.
denckich. Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335, z 1950 r.'
Nr 44. poz. 401 I Nr 53, poz. 489 oraz z
Art. 8. Organizacje . i . stowarzyszenia studenckie 1964 r. Nr 41, poz. 276) wart. 9 w lit. e)
złożą wnioski o reJestrację zgodnie z prze- wyrazy "stowarzyszenia akademickie, za-
. pisami niniejszej ustawy w terminie sześciu kładane zgodnie z przepisami o szkołach
miesięcy od dnia jej wejś!=ia w życie. akademickich, oru" skreśla ai4ł-

Art. 9. 1. Stosunek pracy pracowników naukowo- Art. tJ. W ustawte z dnia 21 Upca 1983 r. o
-dydaktycznych, pracowników naukowych azczególnej regulacji · prawnej w okresie
oraz pracowników ' dyd aktycznych, po- przezwyciężania kr-y7:ysu społeczno-ekono­
wstały przed dniem wejścia w życie nł­ micznego oraz o zmianie niektórych ustaw
niejszej ustawy, staje się z mocy prawa• . (Dz. U. Nr 39, poz. 176. i Nr 71, poz. 318)
z zastrzezeniem przepisów ust. 2-5, sto- wprowadza się następujące zmiany:
sunkiem. pracy zawartym zgodnie z prze-
pisami niniejszej ustawy. 1) art. 4, 13 l 15 ust. 2 skreśla się,

2. Stosunek pracy adiunktów mianowanych 2)' wart. 16 wyrazy "oraz n& ~romadzenia
przed dniem wejścia w życie niniE'jszej studenckie" skreśla . Si,,"
ustawy na okres pięciti lat trwa do
końca tego okTf'su, z tym że łączny okres "Art. 15. Ustawa wchodzi w życi. • dniem ogło­
zatrudnienia na stanowisku adiunkta nie szenia".
może p rzekrac zać 9 lari Przepis art. t
pkt 65 lit. d) stosuje się odpowiednio. Minister Nauki I SzkQlnictwa Wyższegot B. Mi,ldewlo.
I>zleDnfl Ustaw Nr 42 ~ 548 - Poz. '201
--------------------------------~--------------------------------------~

Załllcznlk.., obwi ..zczenia -"1inist;a


Nauki I Szkolnictwa Wyżslego z
linia 11 wYlełnia 1885 1'. (poz. 201)
USTAWA
z dnia 4 maja 1982 r.

o szkolnictwie wyt!lzym.

Dr(a! I wia, która nie może Ilarusza~ podstawowych funkcji


izkoły.
Postanowienia ogólne.
. Art. ... t. W zarz/ldzaniu samorządn. Izkołą wyższll
Ro2dział
uczestniczy cała Ipołeczność Izkoły popruz wybieralne
organy kolegialne i jednoosobowe.
Zadania Izkól wyższych I podstawy łch lamorządności.
2. Szkola wyższa ma w szczególności prawo do:
Art. 1. 1.- Szkoły _ wyżlze są państwowymi jednostka· 1) ,uchwalania statutu szkoły,
mi \.Hgl'mizacyjnymL powołanymi do prowadzenia badań 2) wyboru rektora, ' prorektorów, dziekanów, prodzieka-
lIa ukowych, kształcenia i socjalistycznego wychowania nów oraz organów kolegialnych,
studentów zgodnie ~ Konstytucją Polskiej Rzeczypospoli· 3) określania wewnętrznej struktury organizacji szkoły
tej Ludowej. . na zasadach określonych w ustawie,
2. Szkoły wyższe s~ samorządnymi Ipołecznościam! ..) ustalania planów I programów badań oraz kierun-
nauczycieli akademickich, Itudentów i innych pracowni· ków I treści nauczania w granicach określonych w
ków szkoły. ' ustawie,
3. Przepisy ustawy Itosuje się do wyższych szkół nie· 5) nadawania stopni naukowych I występowania z wnio-
państwowych W granicach określonych wart. 7. Ikami o nadanie tytułów naukowych, zgodnie z prze-
pisami ustawowymi o stopniach i tytułach nauko-
Art. 2. 1. Szkoły wyższe ucze~tniczą w dziele wszech- wych, ' . .
a;tronnego rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej 6) uatalania limitów pT2:yJęć lU . poszczególne kierunki
owz kształcą atudentów, zgodnie z ideałami humanizmu Itudiów na zasadach określonych w ustawie,
I sprawiedliwości społecznej, na ć;wiadomych swych obo-
7) lamodzielnego gospodarowania majlltklem i środkami
wiłrdt6w I praw obywateU locjalistycznego państwa.
flnllnsowyml W granicach określonych w przepisach .
l. Szkoły wyższe w Iwej działalności kierują się do- prawa,
brem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. a) powoływania na stanowiska w Izkole wyższej osób
3. Szkoły wyżs;ze w Iwej dżiałalności kierują się III - posiadajlłcych odpowiednie kwalifikacje na zasadach

'. ladami wolnokl nauki I Iztuki. Zgodnie z tymi zasadami


w szkołach wytszych jest rozwijana wielość ,kierunków
naukowych I artystycznych pr.z y poszanowaniu odręb­
ności *wiatopogl~dowyr.:h.
l)

10)
olneślonych w ustawie,
nawiązywania l prowadzenia współpracy z zagr anicz-
nymi szkołami i plac6wkami naukowymi,
nawiązywania i prowadzenia, współpracy z innymi
Art. 3. 1. Szkoły wyższe w swej działalności zespa- Izkołami wyż~ymi oraz jednostkami naukowymi,
lają badania naukowe, nauczanie ł wychowanie młodzieży. gospodarczymi, kulturalnymi 1 administracyjnymi w
kraju,
2. Podstawowymi zadaniami Izkoły wyższej są:
11) prowadzenia działalności wydawniczej w formach
1) kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów dla
organizacyjnych określonych Itatutem i d ysponowa-
wszy~tk!ch dzieclzin życia społecznego, a także roz~
wijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia nia własn~ bazą poligraficznIl,
oru sprawnego i twórczego działania, 12) prowadzenia działalności locjalno~by~owej stosownie
2) prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie twór- do potrzeb pracowników I Itudentów,
czości zawodowej I artystycznej, 13)' tworzenia odpowiednich warunków do działalności
J} kształcenie pracoWllików nauki oraz przygotowanie organizacji studenckich, ZWiłzkowych, społecznych,
Ich do pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej, pracowniczych oraz lamorzłldu studenckiego,
..) kaztałtowanł. postaw patriotycznych, poczucia odpo- 14) prowadzenia działalności goapodarczej i usługowej
wiedzialnołci obywałelski'ej l aktywności społecznej, · _ nie naruszającej zadań szkoły.
umiłowani. prawdy l sprawiedliwości.
3. Organy Izkoły wyższej Sil właściwe we wszystkich
'6) kuta'łcenie artystów oraz przygotcwanie ich do sa-
sprawach dotyczących Jej 0.rganizacji I działalności, chyba
/ modzielnt>j pracy twórczej, '
że przepisy ustawy stanowią inaczej.
6) pielęgnowanie, rozwijanie i upowszechnianie wszyst-
kich form kultury narod(lwej, ... Decyzje wszystkich erganów szkoły wyższej slł
7) wlp6łud:l.iał w praktycznym stosowaniu nauki i sztuki Jawne, z wyjątkiem decyzjI w Iprawach .. objętych prze-
w całokształcie życia, spolecznego i ' gospodarczego, pisami o ochronie tajemnicy pańltwoweJ i służbowej.
II) realizacja · Idei uczelni otwartej i ' zapewnienie jej 5. Istotne decy:ż.je dotycUace poszczególnych grup
udziału w procesie ItałeJ edukacji narodowei. Ipołeczności akademickiej są podejmowane po zasięgnię·

1 Wyższe Izkoły medycz.n e uczestniczą ponadto w ciu opinII tych grup lub feh wybieralnych przedstawicieli.
aprawow.niu i opłekt zdrowotnej w ramacI:tspołeeznego Art. I. 1. W celu zapewnienia lepszej więzi szkół
.ystemu ~ł'-Otl'f "~dFowia . . Ustalają one we własnym za- wymych ze 'rod'oWiskiem społecuym oraz gospodarką
kresie proporcje .mip'dzy badaniami n allkowymi. potrz•• · l kultu;łł regionu właściwe mie jlcowo wojewódzkie rady
hmI katałcenf. ł działalnością w laktesie ~hTony zdro- narodowe mog", po zasięgnięciu opinii rektorów i lena-
Dziennik Ustaw Nr 42 - 549 ...... Pas. 201

tów, powoływać spośród. działacsy politycznych, ipołecz­ Art. 9. 1. Szkoła. działa na podstawie statutu sdołY;
nych, gospodarczych I kultura.1nych oru pracowników Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala wzorcowy
nauki rady społeczne luół wyuzych re~onu lub rady Itatut szkoły wyższej.
Ipołeczne każdej z tych Izkól , W pracach ru. bior, udZiał 2. Statut szkoły uchwala senat, po zasięgnięciu opinii
rektorzy szkół wyższych. kolegialnych organów jednostek organizacyjnych szkoły
2, Rady Ipołeczne adtół wyższych w Izczególności: oru organizacji politycznych I społecznych działających
1) sprzyjaj, wykorzYltywaniu potencjału iUól lub Izko- w sZkole.
. ły na rzecz apołecm'ych, gospodarczych' i kulturalnych 3. Rektor przedstawia statut właściwemu ministrowi
potrzeb regionu, . w ciągu miesiąca od dnia jego uchwalenia.
2) udzielaj, Izkołom lub IZkole pomocy w ich działal­ 4.. Właściwy minister może zgłosić zastrzeżenia do
noŚcL atatutu szkoły w terminie dwóch miesięcy od daŁy jego
3. Zakrel i tryb dliałania rad społecznych ~zkół otrzymania.
~-W-yższych określa Rada Państwa. 5. Właściwy minister w terminie trzech miesięcy od
Art. 6. 1. Minister Nauki ł Szkolnlctwa Wytszeg'o dnIa otrzymania statutu szkoły zatwierdza statut, I?o
realizuje polltyk, państwa "Ii dzledzinitl molnictwa .wyż­ Iprawdzeniu jego zgodności z prawE'm i zasadami określo- .
. uego, koordynuje w tym zakresie działalność szkół wyż­ nymi w statucie wzorcowym. \
. szych oraz nadzoruje I kontroluje podległe azkoły wyższe. 6. Statut szkoły wchodzi w tycie z dniem zatwier~
Uprawnienia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego 'w dsenla przes właściwego ministra.
_ zakresie nadzoru i kontroli podległych Izkół wytszych Art. 10. 1. Nauczanie w szkołach je.t prowadzone w
ok{eślają przepisy' ustawowe. Uprawnienia Mlnistr'a Nauld ramach kierunków st].ldiów, które odpowiadają dziedzinom
I Szkolnictwa Wyższego ' w zakresie. funkcjonowanIa nauki. sztuki, specjalnościom naukowym, artystycznym
l organizacji szkół wyższych oras nadzoru ikontroll przy- i zawodowym.
lługują odpowiednio Innym , właściwym mlnfatrom Wito-
l. Nazwy kierunków studiów określa Minister Nauki
lunku do podległych' im szkół wyższych.
l Szkolnictwa Wyższego." w porozumieniu z właściwymi
2. . Organy szkoły wyższej oraz ciała kolegialne 4z1a- ministrami, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki
łajQce w niej na podstawie przepisów ustawy lub Itatutu l Szkolnictwa Wyższego. '
moły są obowiązane na żądanie właściwego ministra
3. Podstawowym Iystemem studiów 14 studia dzienne.
udzielać wyjasnień we, 'wszystkich sprawach dotycz,cycJa
Szkoła może prowadzić studia wieczorowe, zaocme. eks-
działalności ś~oły. ' ' -, '
temlatyqne ' i podyplomowe lub ' inne w , sytuacjach uza-
3. Organy szkoły wyt&zej l' .obowlllsane do pełnego sadnionych potrzebami gospodarkJ narodowej. Zasady pro-
l terminowego wykonywania wniosków pokontrolnych. wadzenia studiów ekaternistycznych I podyplomowych
ustalonych przez właściwego ministra oru usta.w owo określa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego .
uprawni one organy kontroli.
4. Szkoły prowad.z4 także Itudia i kursy specjalne
4,' Właściwy minister, w drodze rozpo~dzenia. może
oraz, za zgodll właści,!ego miniitra, studia typu uniwer-
przekazywać na czas określony organomsżkół wybzych
Iytetu otwartego.
niektóre swoje uprawnienia wynikające K przepisów usta~
5. Jednostki organizacyjne szkół uprawnione ·do na-
wowych.
dawallia stopnia naukowego doktora habilitowanego mogił.
Art. 7. 1. Przepisy ustawy dotycz, państwowych za zgodą Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższ,ego, pro-
szkol wyż szych, z wyjlltkiem szkół wyższych podległych wadzić studia doktoranckie.
MlnistroOwi Obron y Narodowej , oraz Ministrowi Spraw , 6. Kierunki działalności szltołyokreśla senat szkoły
Wewnętrznych ,
w myśl art. 57 ust. t' pkt 2.
2. Pa ń stwowe wyższe lIzkoły teologiczne. ze W%ględu
na ~wą specyfikę, podleqajll również władzom kościelnym. ' Art. 11 • .Szkoły mają prawo nadawania absolwentom
tytułów zawodowych magistra, lekarza, Inżyniera. ma-
3. Przepisy u5tawy dotycził wyższych szkół niepań­ gistra inżyniera i innych określonych na podstawie art. 93
stwowych. o lIe ic ~ statuty, w związku z odrębnym ch,,-- usl 2.
rak terem tych ' szk Ół, nie.tanowill inaczej.
Art. 12. 1. Szkoła ma prawo nadawania tytułu doktora
4, Przepisy ustawy nie dotyc~ wyższych uczelni pa-
honoris causa na wnio!lek s.wQjejjednOl5tki organizacyj-
pieskich i WYŻ5zyc! t seminariów duchownych.. których .ta-
nej. uprawnionej dó n.adawania stopnia naukowego dokta-
tus jest regulowan}' umową między Rządem Polskiej Rze-
ra habilitowanego. W szkole artystycznej z wnioskiem
. ayp'ospoliteJ Ludowej , a władzami kościelnymI.
o . nadanie tytułu doktora honori. causa może wystąpiĆ
także jednostka organizacyjna uprawniona do -przeprowa.
Rozdział l
dzania przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docent0!4
Zasady tworzenia I działania szkól wyższych. 2. Tytuł doktora. honoris causa nadaje . senat szkoły '
osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk1.kUJ!.~
Art. 8. 1. Szkoły wyższe, zwane dalej .. ~zkołami", tury i życia społecznego.
tworiy się, . znosi. łączy I przekształca w drodze ustawy.
3. Nadanie tytułu doktora honods causa obywate-
2. Ustawa o utwoT'Leniu szkoły określa jej nazwę,
lowi innego państwa następuje za zg~dą Ministra Nauki
IIedzibę, ogólny zakre. działalności oraz .naczelny ' lubl
i Szkolnictwa Wyższego, wyrażonll w porozumieniu s Mi-
centralny organ administracji państwowej sprawujllcy
nistrem Spraw Zagranicznych.
nadzór nad jej ' dzia l alnościll.
3. Szkoła posiada osobowośĆ prawnIl. Art. 13. Wykłady w szkołach ' są otwarte. o n. statut
Szk?ły nie stanowi inaczej.
4. Właściwe ofqany państwowe mogą podejmować
decyzje dotyczące działalności szkół tylko w wypadkach Art. 14. Szkoła zapewnia swoim pracowilikom i stu-
przewidz~anych w p rzepilO.ch ustawowych. dentom wolność swobodnego wyrażania poglądów or«c
Dziennik Ustaw Nr 42 - 550 - Poz. 201
------------~-------------------------- ------------------------------~------~

zrzeszania się i orlbywania zgromadzeń na zasadach okre- , kowi Urzędu Gospodarki Morskiej oraż GłÓwnemu Ko-
ilonych przez przepisy prawa. mitetowi Kultury ' Fizycznej i SpOI tu.
Art. 15. 1. Szkoła prowadzi badania wł a sne, a po- Art. 20. 1. Wyboru członków Rady GłÓ,wnej doko-
nadto w ramach zawartych porozumień bierze 'udział w nują ,senaty szkół. Z zastrzeżeniem ust. 2 każdy senat
realizacji programów badawczych wspólnie z innymi wybiera jednegQ członka Rady Głównej .
szkołami i instytucj3mi oraz jednostkami gospodarki na- 2.Rad~ Główna może okreslić do dnia 30 czerwca
rodowej~ ostatniego roku swojej kadencji szkoły, których senaty
2. Szkoła, w zakresie swojej działalności. może za- wybierają wspólnie jednego członka Rady Głównej. W ,
wierać porozumienia i umowy z inn ymi szkołami i insty· razie bezczynności Rady Głównej w tym terminie, szkoły
tucjami oraz dysponować uzyskanymi w iC;h wyniku do- te m oż e określić Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
chodami. 3. Bierne 'prawo wyborcze przysługu'je osobom za..
Art. 16. 1. Szkoła ' zapewnia swobocln y obieg infor- trudnionym w szkołach na stanowiskach profesorów i do-
macji naukowej i nieskrępowany dost~p do piśmiennictwa. centó w, Bierne ,prawo wyborcze nie przysługuje osobom
pełniącym funkcje rektora, prorektora, dzie kana lub dy- ,
2. Publikacja własnych wydawnictw szkoły, czaso-
pism naukowych i tachowycl1 oraz druków zwartych na- rektora instytutu kierunkowego działającego poza wy·
dzi a łem.
stępuje na podstawie planu wydawniczego uchwalanego
przez senat. 4. Wyboru członków Rady Głównej dokonuje si~ do
3. Właściwy , minister może dokonywać zmi a n Vi pIa- dnia 31 października ostatniEfgo roku jej kadencji . O wy~
nie wydawniczym szkoły. borze zawiadamia się Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego,
Art. 17. 1. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na - 5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedsta-
terenie szkoły zapewnia rektor przy pomocy orga nów wia wybrane osoby Prezesowi Rady Ministrów, który do-
szkoły. Rektor . wzywa ~a teren szkoły organy porządku
konuje; powołania na członkó"W Rady Głównej. Minister
publi<;:znego, jeżeli nie może zapewnić przywrócenia na- Nauki i Szkolnictwa Wy ~, szego może odm:ówić przedsta-
ruszonegd porządku puhlicznego. ' wienia wybr.anej osoby Prezesowi Rady Ministrów,_ jeżelf
, 2. Teren szkoły określa rektor w p or ozumi e niu z przemawia za tym ważny interes społeczny, oraz wyzna-
właściwym ' teręnowym organem adminis tracji paJlstwowej cza termin dokonania nowego wyboru.
stopnia wojew6dzkiego.
6. Jeżeli senat nie dokona wyboruczlonka Ra,dy
3. Organy porządku publicznego mogą wkroczyć na Głównej, powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek
teren szkoły tylko na wezwanie rektora lub osoby przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
niego upoważnionej: Jednakże w razie pows[ania nagłego
ugrożenia życia ludzkiego lub katastrofy żywiołowej 7. W sprawach wymienionych w ust. 2, 5 ! 6 Minister
albo uzyskania wiadomości o popełnieniu przestępstwa Nauki i SzkoJ'nictwa Wy ższego działa w porozumieniu
li: właściwymi ministrami w odniesieniu do nadzorowa-
organy te mogą same wkroczyć na teren szkoły, zawia-
dam.iajqc o tym niezwłocznie rektora, Organy porządku n ych przez nich szkół.
publicznego powinny opuś'cić teren szkoły niezwłocznie , Art. 21. 1. Rada Główna działa w pełnym składzie
po ' ustaniu przyczyn, które uzasadniły ich wkroczenie na albo przez swcje organy.
teren szkoły.
2. Organami Rady Głównej są:
Rozdział 3 1) przewodniczący Rady Głównej,
2) prezydium Rady Głównej.
Rada Główna NaukI I Szkolnictwa WyżSZego.
\.
3. Skład pr.ezydium Rady Głównej określa regulamin
Rady Głównej .
Art. 18. ' r. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyż­
szego, zwana dalej "Radą Główną", jest wybieralnym Art. 22. 1. .W posiedzeniach Rady GŁównej uczestni-
organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego, posia ~ czy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego .
dającym upra~riienia stanowiące i opiniodawcze w zakre- 2. W posiedzeniach Rady Głównej ' z głosem dorad-
sie przewidzianym w ustawie. czym uczestniczy pięciu przedstawicieli nauczycieli aka~
2. ,W . odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkol- demickich nie posiadających biernego prawa wyborczegó
nictwa wyższeg() działają ponadto'- Rada Wyższego Szkol- oraz po jednym przedstawicielu organizacji studenckich
nictwa Medycznego, Rada Wyższego Szkolnictwa Arty- o zasięgu ogólnokrajowym.
stycznego oraz Rada Wyzszego Szkolnictwa Kultury Fi- 3. W posiedzeniach Rady Głównej uczestniczy przed-
zycznęj. stawiciel wyższego szkolnictwa wojskowego oraz przed.
"

3. Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, działają na stpwiciel wyższego szkolnictwa resortu spraw wewntltrz-
podstawie uchwalonych przez siebie reqnlaminów. ,

4. Minister Nfłuki i Szkolnictwo Wyższego zapewnia


. nych.
4. W posiedzeniach Rady Głównej mogą uczestniczyć
'

obsługę administracyjną owz środki nięzbc;dne dla fun- przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów
kcjonowania , Rady Głównej , a właściwi ministrowie - 4 naukowych, z głosem doradczym.
dla funkcjonowania rad, o których mowa w ust. 2. 5. Przedstawicieli nauczycieli akademickich, o któ-
Art. 19. 1. Kadencja Rady Głównej trwa trzy lata rych mowa ' w ust. 2, wybierają reprezentanci tej grupy
ł rozpoczyna , się z dniem 1 grudnia. pracowników zasiadający w ' organach kolegialnych szkół
2. W skład Rady Głównej wchodzą
przedstawiciele wskazanych przez Radę Główną , upływającej kadenci!.
szkół wyższych podległych: . Ministrowi ' Nauki i Szkol- Przepisy art, 20 ust. ' 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio. " "
nictwa Wyższego, Ministrowi. Zd rowia i Opieki Społecz­ 6. Posiedzenia Rady Głównej zwoływane są co naj-
nej, Ministrowi Kultury ' i Sztv.ki, Ministrowi - Kierowni-
, . mniej raz na pół roku.
DzienI.lik Ustaw Nr 42 -- 5.51 - . Poz. 201

Art, 23. 1. Rada Główna na wniosek Ministra Nauki lowymi lub międzyuczelnianymi. . Jednostki te mogą byĆ
l S'l:KuJnictwa Wyższego ustala: po~iązane organizacyjnie z jednostkami organizacyjnymi
l) główne kieruilki badań naukowych. kształcenia ł ra. Polskiej Akademii Nauk. z innymi instytutami I pla-
'Yoju kadry w oblzarze szkolnictwa wyższego. cówkami naukowymi. ' oświatowymi. artystycznymi. Ii taic·
.,. 2) plO jekty planów badań naukQwych Izkolnlctwa wył­ b z jednostkaini gospodarczymi.
szegoi przy podejmowaniu uchwał w tym zuresie 4. Zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi' szko-
Rada , Główria jest zWi/lzana ustaleniami planów perl- ły mogą być filie, wydziały zamie jscowe i ,punkty kon-
' ,- pektywicznych. narodowych planów Ipołeczno-golpo- lultacyjne. . . , ,
d4zych i centralnych planów rc~znych. . 5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa za-
. 2, ,Rada Glówna opiniuje: lady współdziałania pl.acówek akademii medycznych z
placówkami służby zdrowia. ,, - (
l) projekty perspektywicznych i okresowych planów \
rozwoju szkoinictwa wyższego. Art. 28. Statut szkoły określa wewnętrzną strukturę
2) za~cJy .Qlganizacji studiów. organizacj'ę szkoły oraz rodzaj wchodzących w jej skład

3) zasady i limity przyjęć na pierwszy ro.k stOOI••, jednostek organizacyjnych. Statut może stanowić również
o tworzeniu jednostek . organizacyjnych nie przewidzia.-
4) zasady opracowywania .planów studiów i runowycll Dych w ustawie.
'. pr o ~F.amów nauczania. . .
5) kierunki i zasady polityki kadrowej ilOcjalneJ • Art. 29. 1. Instytut kierunkowy organizuje i prowadzi
szkolnictwie WyższYm. . ' pracę bada'w czqlub artystyczną oraż pracę dydaktyczno-
-wychowawczą związaną z określonym . kierunkiem
6) zasady finansowania badań naukowych prRwadzonycb
w szkołach oraz zasady współpracy szkól % innymi Itudiów.
placówkami naukowymi w tym zakresie, 2. InstYtut sPecjalizacyjny organizuje prowadzi
pracę badawczą lub artystyczną oraz pracę dydaktyczno-
1) projekty rozdziału środków fi~ansowych pomiędzy
szkoły. . -wychowawczą związaną z określoną gru~ przedmiotów
nauczania lub specjalizacji badawC'ąch (artystyczny~h).
8) wńi'os1d w sprawie tworzenia. znoszenia, lllczenla
I prze:kształcania szkół'. 3. Katedra organizuje i prowadzi pracę badawczą.
artystyczną lub . leczniczą oraz pracę dydaktyczno-wycho-
,. 9) zasildy współpracy szkół z zagraniC4,
wawczą stanowiącll przednriot wyodrębnionej dyscypliny
iQ) PH)1ekty aktów normatywnych dotyczącychorganł­ naukowej . .
zacji ilunkcjonowania szkolnictwa wyższego, uchwa-· · 4. W ramach wydziału, instytutu lub katedry mogił
lanych przez Sejm lub Radę ·Ministróworu . .wyda- byt tworzone kliniki. zakłady. pracownie, ' laboratoria
wanyoh przez Ministra Nauki i Sdmlnłctwa Wyinegą I inne jednGstki organizacyjne.
na ~Qdstawie przepisów niniejszej Ustawy,
. 11) inne ,sprawy przedstawittn. prz9 Ministra Nauki Art. 30. 1. Wydział. jednostkę organizacyjną o cha-
i S~koini(twa Wyi:'izego. . rakterze pozawydziałowym lub. międzywydziałowym, za-
miejscową jednostkę organizacyjną OI;az klinikę w aka-
, .. Art. 24. Rada Główna .przesyła szkołom roczne .pra- 'demU medyezn'ej tworzy właściwy minister na wniosek
wozdania ze swej działalności. .
rekloro. zaopiniowany przez senat.
Art.: 25. Preże~ Rady Ministrów. na Wniosek MinWra 2. Jednostki . organizacyjne o charakterze między­
, Nauki ł S7J(.o1nictwa Wyższego. może uchylić uchwałę uczelnianym tworzy właściwy minister na wniosek rektora
Rady GJ@wneJ. jeżeli narusza ona , prawo lub wamy inte- a;k-oły będącej siedzibq jednostki. uzgodniony z zainte-
res . społeczny. , . I
resowanymi rektorami. Wniosek wymaga ' zaopiniowania
Art. 26. Do rad. o których mowa wart. 18 ust. 2. ato- przez właściwe senaty. Jednostki tj! mogli być tworzone
luje się odpowieClnią przepisy art. 19 ust. l, alt. ~, 21, < również z inicjatywy właściwego ministra, po zaSięgnię­
22 ust. L 2 i 4-6. art. 23 ust. 2. oraz art.' 25. ciu ópinii senatów właściwych szkół.
3. Jednostki organizacyjne działajllcew ~amach wy-
Dział II działu.z wyjątkiem zamiejscowych jednostek organizacyj-
Ustrój I administracJa 8zkoly. nych oraz klinik w akademiach medycznych. tworzy
rektor na wniosE>k dziekana wydziału zaopiniowany przez
Rozdział l radę wydziału: Decyzje w tych spra~ch podlegają za-
twierdzeniu przez senat szkoły .
Jednostki organizacyjne slkoły.
Art. 31. W szkole mDgą być tworzone jednostki' orga-
Art. 2'1. L Jednostki organizacyjne szkoły .t worzy aię, nizacyjne o ' charakterze doświadczalnym. gospodarczym
znosi, 1ączy .j przekształca stosownie do potrzeb · badaw- lub usługowym. związane z jej działalnością podstaWOWI\-
czych. a.rlł'~tyczn ych i dydakt~c:r:no"wychowa'WCZych oru J.ednostki te tworzy rektor w ramach posiadanych prze.
szkolę środków. .
do je1 możliwości kadrowych. Decyzje w tych Iprawach
podejmuje się po zasIęgnięciu opinii pracowników zainte- Art. 32. Właściwy minister. działając jako organ za-
res.owanyc:h jednostek. ' łożycielski w rozumieniu ustawy o przedsiębiorstwacn
.' 2. Jeżeli statut szk'oły nie stanowi inaczej, podsta- pa.ństwowych. może powołać przedsiębiorstwo określonej
wową jednostką organizacyjll4 ' szkołY' w ukresie dzia- szkoły ' i ustalić dla niego ·zadania w zakresie realizacji
' Jal!;lości <ndu,k owej. artystycznej i dydaktycZD.Q-wycho- zadans.zkoły. .
-Wawczęj związanej z głównymi kierunkami studiów jest Art. 33. 1. Szkoła posia'da bibliotekę główną. BibltOoi
wydział.
teka, jest ogólnoszkolną jednostką organi.zacyjną działal ..
3. Jedon0stki organ,i zacy jne szkoły . mogą być ~nost­ ności podstawowe j . o zadaniachuslu gcwych, naukowych
:kami wł'd~dłowymi. · pozawydziaławyini. międzywydzia- ł dyda ~ tycżnych; pełni fL~nkcję osrodka informacjinauk.q.
miennik Ustaw Nr 42 - 552 Poz. 201
--------------------------------------------------------------------------
•• j oraz funkcję ogólnodost ę pnej biblioteki naukowej; 2. Tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli nau- '
)Mt ogniwem ogól.n okrajowej sieci bibliotecznej i ogólno- czycieli akademickich wymienionych w ust. 1 pkt 5 okre-
kr.jowej sieci informacji naukowej. , {'la statut szkoły .
2. Bibliotekę gl ó wną tworzy się .w trybie przewidzia- 3. Skład sen a tu co najmniej w 700J~ stanowią pro-
aym wart. 30 ust. 1. ' ' fesorowie I docenci. Jeżeli zgodnie z ust. 1 udział tej
3. Szkoła może posiadać także inne biblioteki, które kategorii pracowników byłby mniej szy, odpowiedniemu
wspólnie z bibliote k ą główną tworzą jednolity system zwiększeniu ulega udział ' w senacie , przedstawicieli rad
, t.ibUoteczno-informacyjny szkoły. Nadzór nad działal ­ wydziałówj liczbę ' tych przed's tawicieli określa statut
.ości, tego systemu sprawuje dyrektor biblioteki głównej szkoły. . ' ', .
'W zakresie ustal onym w statucie szkoły. 4. Jeżeli ze względu na liczb ę zatrudnion' ch -profe-
... Biblioteki, o których mowa w ust. 3, t worz;, się , sorów i docentów szkoła nie mo że ' zapewnić 'łoo/~ ic~
pnekutałca i znosi w trybie przewidzianym prze z statut udziału w senacie, skład senatu określa statut szkoły.
eakoły. Art. 38. Przedstawiciele zasiadający w senacie, nie
będący profesorami I docentami, mają prawo głosu we
Rozdział 2
wszystkich sprawach • . z wyjątkiem z a strzeżonych przepi-
Organy szkoły oraz Żaaady '1 tryb Ich powoływania. sami ustaw, a w szczególności spraw dotyczących:
1) wniosków o nadanie stopni i : tytu}ów naukowych,
Art. 34. 1. Kolegialnymi orgap.ami szkoły są senat
2) wniosków o powołanie na stan owiska profesorów.
rady wydziałów.
l. Jednoosobowymi organami szko ły są rektor i dzie- Art . .39. W posiedzen iach sen atu biori} udział z gło­
kani. sem doradcsym: dyrektor administracyjny, kwesto r or az
lo W szkołach jednowydziałowych nit pówołuje się dyrektor biblioteki głównej, o ile ni e jest czł onk i e m se-
nidy wydziału ani dziekana; ich funkcje spełniają odpo - natu. a ' także przedstawiciel s a m orz ą du mieszk ań ców' do-
Wiednio senat i rektor. mów studenckich.
. Art. 35. Tryb powoływania na stanowiska obsadzane Art. 40. Skład senatu s zk oły b e z w ydział owej ustala
,w drodze wyboru określa statut szkoły, przy zachowa- jej statut zgodnie · z zasadami okre ś lonymi w usta wie.
atu ultępujących zasad: Art. 41 • .1. Rektora 'wybie ra sen a t.
1) wszystkie głos0wania wyborcze są tajne, 2. Kandydatów na rekt ora - od dwóch do czte rech
2) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgł a szania wskazuje senat I przedstawia do dnia 30 b v: ie tnia
kandydatów, chyba te ustawa lub Itatut stanowil\ ostatniego roku 'swojej k adencji wł aści wemu ministrowi.
inaczej, 3. Właściwy . minister w terminie czternastu dni od:
~ wybór ' następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał dnia przedstawienia kand ydatów m oż e zgłosić sprzeciw
więcej nit połowę głosów, chyba że Itatut wymaga w sprawie kandydowania osoby lub osób wskaz3nych
większości kwalifikowanej, przez senat , oraz wyznaczyć termin przedstawienia no-
4) dla ważności wyborów konieczny jest udział w gło­ wego lub nowych kandydatów na ' re ktora.
sowaniu ' więcej nii połowy uprawnionych do głoso­ 4. Wyboru rektora do k onuje się do dnia 31 maja
wania, chyba że statut wymaga większej liczby ostatniego roku kadencji spośród co na jmniej d wóch kan-
uprawnionych. dydatów wyłonionych zgodnie z ust . • 1 3.
Art. 36. Kadencja organów szkoły trwa 3 lata. Ka- 5. Osobę wybraną w trybie określonym w ust. 4 po-
łeDcja rozpoczyna się III dniem 1 września l kończy z wołuje do pełnienia ' funkcji rektora właściwy minister.
~_ 31 sierpnia.
6. Jeżeli senat nie prze.dstawi k andydatów zgodnie
Art. 37. J. , W skład- senatu wchodzą: z ust. 2 i 3 lub nie dokona wyboru re ktora, rektora po-
I) ~tor jako przewodniczący, wołuje właściwy miniśter.
Ił ~orektorzy. ' Art. 42. Rektorem szkoły może być profesor albo
II dsłekani l dyrektorzy lnstytutów kierunko wych dzia- docent ze stopniem doktora habilito wanego. a gd y szkoła
ł_jł\cych poza wydziałem, zatrudnia wi ę cej niż 10 pr ofesorów - rektorem może być
iłł po jednym przedstawicielu radwydziałów (instytu- tylko profesor. Wymóg posiad ania stopnia dokto ra habi-
tów działajł\cych poza wydziałem) ~ ł:lędllcym profeso- litowanego nie dotyczy szkół artystycznych.
r.m lub docentem; wyboru dokonuje rada wydziału
Art. 43. 1. Liczbę prot ekto.rów szkoły okr eś la statut
(rada instytutu),
6zk o ły.
.. od dwóch do czterech przedstawicieli pozostałych
nauczycieU akademickich. 2. Prorektorem m o że być profesor lub docent.
l} po jednym przedstawicielu delegowanym przez orga- 3. Prorektorów wybiera sen at na wniosek rektora
ny partii l 5tronnictwpoIitycznych dzi a łających vi elekta przedstawiony Z1\ zgodą właściwego ministra.
lUole, Przepisy art. 41 ust. 5 l 6 stosuje się odpowiednio.
'I) dyrektor bibliotekI głÓwnej, o He statut szkoły tak 4_ Wybór każtlego prorektora odbywa się osobno.
lŁanowi,
I) kierownik studium wojskowego. Art. 44. 1. W skład rady wydziału wcho<;lzą :
9) jeden przedstawiciel związku zawodowego działają­ 1) dziekan,
cego nat.renie szkoły, 2) prodziekan lub prodziekani, .
.10) po jednym przedstawicielu organizacji Itudenckich 3) pozostali profesorowie l d0cenci zatrudnieni w wy..
i młodzietowych o zasięgu ogólnokrajowym, działa­ dziale,
Jllcych na terenie szkoly. 4} . przedstawiciel studium wojskoweg.o.
)1) przewodniczący uczelnian eg o organu samo rzą du stu- 5) dwaj przedstawiciele pozostałych nauczycieli akad ..
denckiego. mickich wy'brani przez niCh na ' ogólnym zebrani~
Dziennik Ustaw Nr 42 - 553 Po'!. 201

6) po jedn ym przed.tawtcielu delegowanym przeK orga- 2. Dyrektor biblioteki głównej powiałe. mieć kwalt..
ny partii •• tronnlctw polftycznych or.. związku za- fikacje starszego kustosza dyplomowanego lub kustosza
wodowego, działających w wydziale, dyplomowanego, a ponadto stopień paukoW}' oraz co naJ--
7) . po jednym przedstawicielu 'wydżiałowych organów mniej pięcioletni 'stai pracy w bibliotece naukowej q
organizacji .tudenckich i młod~eżowych o zlI.Ilęgu .tanowlsku kierowniczym. W wypadkacll wyjątkowych ' na
ogólnokrajowym OUK przewodnlczllcy wydziałoweg_ .tanowisko dyrektora biblioteki głównej można wybrał
organu samorządu studenckiego. osobę mającą kwalifikacje kustosz. tlyplomowuegQ::
2. Przepis art. 38 stc.suje .i41 odpowiednio , do rad y lecz nie mającą stopnia naukowego.
wydziału. Art. 54. Statut szkoły określa wykM atanowi... w:
3. W posiedzeniach rady wyddału maj~ prawo brać szkole. które nie mogll być ' łl\czone.
udział z głosem doradczym emerytowani profesorowie Art. 55. Jeżeli osoba pełnillca funkeM organu ~nC)oi
, docenci. osobowego przestanie jll pełnić w czasie trwania kad~cj1.
Art. 45. Przepisy art. 44 stosuje się odpowiednio do należy w ciągu miesillca dokonać wybOIll Innej MOb.,
• kładu rady instytutu kierunkowego działającego poza na to stanowisko. Kadencja taklej osoby k06ay si~ wów•
wydziałem. czai z upływem dnia, na który przypadałby koniec ka-
Art. 46. Dziekanem może być wybrany profesor lub dancji jej poprzednika.
docent zatrudniony w wydziale. Art. 56. Organy kolegialne ' l jednooaorowe ukol.,
pełnił,
swe funkcje do czasu ukonstytuowania si~ orga.
Art. 47. 1. Dzi e kana wybiera rada wydziału.
nów nowej kadencji.
2. Kandydatów na dziekana - od dwóch do me-
rech - wskazuje rad a wydziału i przedstawia rektorowi Rozdział I
elektowi w terminie czternastu dni od dnia dokonania
wyboru rektora el e kta. Kompetencje organ6w szkoły.
3. Rektor elekt. w uzgodnieniu z właŚciwym miDi.
strem. w terminie czterna's tu dni od dnia przedstawi..u. Art. 57. l. Senat jako organ kolegialny szkoły w

kandydatów mOŻe zgłosić sprzeciw w sprawie kandyd.. uaególności:
wania osoby lub osób wskazanych przez radę wydKiaha
l) uchwal. .tatut szkoły i regulamin Rudlów,
i wyznaczyć termin przedstawienia nowego lub nowyell
kandydatów na dziekana. . 2) utala ogólne kierunki działalności lSkoły,
3ł opiniuje plany .tudlóworu I>1'09r. .y nauczania
·4: Wyboru dzi ekana dokonuje .Ię do dnia 30 czerwcł I wychowania. - ,
ostatniegq roku kad encji spośród eo najmniej dwóch k ... .eJ opiniuje projekty porozunil" I innymi .zkolaml lu.
dydatów wyłoniony c h zgodnie IZ ust 2 i 3. Innymi lD.tytucjam! i jedaoetbw organizacyjnymi
5. Osobę wybr aną w trybie określonym w ust. ł . . w sprawach dotycqcych prowadzenia wspólnej dzia-
wołuje do pełnienia funkcji dziektlna rekt9r. łalności,
6. Jeżeli rada wydziału nie przedstawi kandydat6w Ił opiniuje plan rzecsowo-fłń&nlowy aKeły i rozpatruj.
zgodnie z ust. 2 i 3 lub nie dokona wyboru dziekuL .prawozdania :I jege wykonul..
' dziekana powołuje rektor za zgod~ ) właściwego minł.tr.. I) przyjmuje roczne .prawowania rekt. . I działalnośd
.noły,
Art. 48. 1. Lic z bę prodziekanów określa statut .zkoły.~
'Plokreśla wielkość l Kakr.. dsł_łalnokt gospodarczej
2. Prodziekan em może być profesor lub docenL lub usługowej szkoły,
3. Prodziekanów wybiera rada wydziału na wnl.,.et Ił podejmuje na wniosek rektora lub I własnej inic ja-

dziekana elekta przedstawiony za zgodą rektora elekt.. tywy uchwały zawierające opiJlle w 1imych sprllwacłl
Przepis art. 47 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. dotyczących szkoły I jej dałała1nośe1. .
2. Zadania wynlkaj~ce K ut. 1 pkt 3 nie dotycua
Art. 49. Rekt.or, prorektorzy, dziekan I prodziekaDi ustalanych w odrębnym trybie planów l program6w 2:..-
mogą być wybrani na to samo stanowi~ko nie więcej nił Jęć wojskowych oraz ukolenia obronnego.
na dwie nast ę pujące po sobie kadencje.
3. Szczegółowe kompetencje lenatu okr eś la at<l tut
Art. 50. Dyrekto ra i zastępcą dyrektora instytut~ kie- .zkoły.
runkowego działaj ą cego poza wydziałem wybiera rada
Art. 58. 1. Rektor kieruje działalnokł~ szkoły.
Instytutu. Przepisy a rt. 46-49 stosuje się odpowiednio.
2. Rektor w szczególności:
Art. 51. 1. Dy re ktorów i zastępców dyrektorów insty.
tutów nie wymienionych wart. 50 oraz kierowników ka- l) ' reprezentuje szkołę na zewnlltrz,
tedr. zakładów i kli ni k powołuje rektorspośr6d profeso- 2) zwołuje posiedzenia .~natu i pn:e:wodnlc'Zy jego obra"
rów I docentów s z koły na wniosek dziekana zaopinio- dom. z wyjątkiem posiedzeń, na kt6rych ocenia si.
działalność rektora,
wany przez radę wy dz iału (radą Instytutu).
3) jest przełożonym wszystkich pracowników ., ukoł.,
2. Dyrektorów (kierowników) innych jednostek orga- oraz przełożonym l opiekunem studentów.
nizacyjnych szkoły oraz ich zastępców powołuje rektor. 4) podejmuje decyzje dotyc.zllce funkcjonow.ania Hkały,
Art. 52. 1. Skład rady bibliotecznej i tryb jej powo- nie należące do zakresu . działania innych jej organów,
ływania określa statut szkoły. 5) sprawuje nadzór bieżący nad adminł.tracjl\ Izkoły,
6) zapewnia przestrzeganfe prawa na terenie szkoły.
2. Przewodniczącym rady bibliotecznej jest dyrektor 7). dziala na rzecz zapewnienia właściwych warunków ,
biblioteki głównej, jeżeli statut szkoły nie stanowi inaczej. funkcjonowania szkoły,
Art. 53. 1. Dyre :;tora biblioteki głównej wybiera rada 8) działa na rzecz zaspokiijania potrzeb locjalno-byto-
biblioteczna. Tryb ci :>k on ywania wyboru dyr-ektora biblio- wych , zdrow otn ych kulturalnych .tudentów l pr ••
teki głównej określa statut szkoły. cowników s z koły,
Dziennik Ustaw Nr 42 -- ~54 - Poz. - lOt

8) podejmuje decyzje w sprawach - współpracy szk{)ły 4) podejmuje decyzje !1otyczące funkcjonowania wy-
. z zagranicą, działu, nie należące 'do zakr-esu działania innycIa
10) wyznacza -zakres działania prorektorów, organów,
11) przedstawia właściwemu ministrowi do zatwierdzenia 5) ustala szczegółowy plan zajęć prowadzonych prze.
plany studiów oraz programy nauczania i wycho- wydziaL '
wania, - 6) aprawuje nadZÓr bieżący nad działalnością wydział~
12) zawiera . porozumienia z innymi szkołami lub instytu~ 7) dba o uspokajanie potrzeb .ocjalno-bytowych stu--
cjami i ' jednostkami organizacyjnymi w sprawach do- dentów oraz o należyte traktowanie potrzeb pracow"
tyczących prowadzenia. ":"sp6lnej działalności, ników, - \
13) ustala plan rzeczowc.dinansowy sz)coły, a) -wyznacza zakres działalności prodZiekanów.
1-4) zapewnia należytą obsadę stanowisk nauczycieli aka- 8) ustala projekty planów studiów oraz programów nau--
demickich I innych w szkole, czani~ i wychowania.
15) przeprowadza okresowe oceny pracy jednostek orga- ' 10) dba o należytą obsadę stanowisk , nauczycieli . akade-
nizacyjnych szkoły i zafrudnlonej vi nich kadry, . mickich t innych,
16) aprawuje koritrolę nad działalnością jednostek orga- 11) dokonuje okresowych ocen jednostek organizacYJ-
n.lucYjnych szkoły, nych wydziału i zatrudniol1.ej w nich kadry . _
17~ decyduje w sprawach określonych w ustawie l sta- 12) sprawuje nadzór nad działalnością jednOstek orga-
lucie szkoły. nizacyjnych wydziału.
3. W zarządzaniu szkołą rektor współdziała z uczel- 13) decyduje w sprawach zastrzeżonych dla nieg o w usta-
nianymi organami partii i stronnictw polityczny<;h,swiąz­ wie I statucie szkoły. .
ku zawodowego, organizacji studenckich I plłodzieżowych 2. Przepisy art. 58 ust. 3 I 4 stosuje si~odp () wiedniQ~
c zasięgu ogólnokrajowym oraz samorządu studenckiego. Art. 61. Przepisy dotyczące kompetencji i up r awnień
W sprawach dotyczących ' wychowania studentów' rektor rady wydziału oraz dziekana stosuje się odpowi ednio do
działa w porozumieni!1 z uczelnianymi organami partii rad oraz dyrektorów inst ytutów kierunkowych dzi a łają­
• I stronnictw_ politycznych, organizacji studenckich I mło­
dzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym ~rai' samoril\du
cych poza wydziałem . .
Art. 62. Zakres kompe tencji rad i dyrektorów insty-
.tude-nckiego, a Vi sprawach dotyczących polityki kadro r lutów innych niż te. o których mowa wart. 6ł. oraz kie-
wej - w porozumieniu z uczelllianymi ' organami partiI rowników katedr,_ klinik. zakładów i innych. jE'dn ostek
I stronnictw politycznych. organizacyjnych szkoły okre';la · statut szkoły.
... Przy rektorze działa kole-gium rektorskie jako Art. 63. L Organami kierującymi biblioteką główn,
organ opiniodawczo-doradczy rektora, do którego zadań azkoły są rada biblioteczna i dyrektor biblioteki głównej.
należy opiniowanie spraw przedstawionych przez reklora. 2. Rada biblioteczna współdziała z dyrekt'o rem biblio-
W skład kolegium rektorskiego wchodzą: tekigł<'>wnej w kierowaniu bihlioteką i związanym z ni,
l) rektor jako przewodniczący, .ystemem . biblioteczno -informacyjnym, na zasad ach okr.-
2) prorektorzy.
tlonych w statucie szkoły.
3) kierownicy uczelnianych .organów P!lrtii, stronnictw 3. Do kompetenc ji rady bibliotecznej naJeży:
politycznych i związku' zawodowego, l) ustalanie kierunków dz!ałaloości bibliot eczno -infor-
4) dyrektor administracyjny. macyjnej stosownie do potrzeb procesu badawczego
I dydaktycznego szkoły,
Art. 59. Rada wydziału w szczególności: , 2) . wyst ę powan i e z wnioskami dotyczącymi struk\ury
l) wybiera dziekana i prodziekanów, I organizacji bibli oteki głównej oraz zwi ązd n e go.
2) ustala ogólne kierunki działania wydziału, nią systemu biblioteczno-informacy jnego szk o ły,
3) przedkłada wnioski w przedmiocie ustalenia kierun -- 3) czuwanie nad rozwo jem kadry bitliotecznej i wypo-
ków studiów i specjalności oraz limitów przyjęć ni! wiadanie się w sprawach obsady stanowisk bibliote-
kierunki studiów i specjalności, karskich,
4) opiniuje projekty planów studiów oraz programów 4) współudział w planowaniu i kontroli realizacji zada'
nauczania. I wychowania, ( bi'bliotek szkoły,
-5) opiniuje wnioski dziekana dotyczące powierzania za- Art. 64. 1. Organ kolegialny wyższego st opnia uchy-
jęć dydaktycznych osobom spoza szkoły •. la uchwały organu kolegialnego niższego stopnia. sprzecz-
6) działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków ne z ustawą bądi -statutem lub gd y godźą one w dobro
·1 kiemnków rozwoju młodej kadry naukowo-dydak- Izkoły.
tycznej wydziału,
2. Organ jednoosobowy wyższego stopnia uch yla i:le- ,
7) opiniuje wnioski w sprawie urlopów naukowych dla
cyzje organów jednoosobowych niższego stopnia. sprzecz-
pracow,ników i kontróluje efektywność ich , wykorzy-
ne z ustawą bądż st atutem lub gdy g'odzą onę w dobro
.tania,
.zkoły.
8) zatwierdza roczne sprawozdania dziekana.
9) decyduje w sprawach zastrzeżonych dla niej w usta-
3. Organ jednoosobowy zawiesza wykonanie uchwał
wie i statucie szkoły. organu kolegialnego tego samego stopnia. sprzecznych.
ustawą bądż statutem lub gdy godzą one w dobro szkoły,
Art. 60. 1. Dziekan kieruje wydziałem. a w sz~zegól­ 1 k-ieruje je do ponownego rozpatrzenia przez ten sam
ności: organ kolegialny. W wypadku podtrzymania zawieszonej
1) reprezentuje wydział na zewnątrz. uchwały organ jednoosobowy kieruje _ sprawę do organu
2) przewodniczy obradom rCldy wydziału, z wyjątkięm kolegialnego wyższego stopnia. ,-
posi edzeń. na których ocenia ~ję działalność dziekana. Art. 65. 1. , Od decyzji organu jednoosobowego przy-
3) jest przełożonym _wszystkich pracowników wydziału _sługuJe· odwołanie do órganu jednoosobowego wyższego
oraz przełożonym i opiekunem studentów, stopnia.
' Dziennik · Ustaw Nr 42 -- 555 --- POI. 201

2. Od decyzji organu kolegialnego przysługuje odwo- Art; 7i. l. Oo.podark, finan.ow, szkoła prowadzi
łanie do organu ' kolegialnego wyższego stopnia. w sposób samorzl\dny w ramach środków pochodzących z:
Art. . 66. Posiedzenia organów kolegialnych szkOły l) dotacji z budżetu centralnego na tinaIisowanie dzia-
zwołują ich przewodniczący z własnej inicjatywy lub n., łalności dydaktyczno-wychowawczej, kształcenia kadr
żądanie co najmniej 1/5 członków tych organów, jedr;,ak naukowych, własne badania naukowe oraz taspoko-
nie rzadziej niż cztery razy do roku. jenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i pra-
Art. 61. 1. Uchwały organów kolegialnych szko ły cowników,
zapadają bezwzględną większością głosów. przy obecnoj'e t 2) dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowa-
co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego orqa- dzonej działalności, iN tym: badań naukowych, dzia-
n u, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej. łalności w zakresie dokształcania kadr, opłat za wy-
2. Uchwały senatu dotyczące przyjęcia i zmiany sta- najem pomieszczeń, opłat administracyjno-manipula-
tutu . szkoły zapadają wi ę k s zością 2/3 głosów, przy obe'l:- cyjnych' I innych,
ności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania. , J) wpływów I innych tródeł, uzyskiwanych w :związku
Art. 68. Senat szkoły. rady wydziałów oraz radr • działalności4 usługowll szkoły na rzecz regionu,
,- instytutów mogą powoływać w drodze wyboru komisje gospodarki narodowej i kultury.
stale i doraźne. Zadanid i kompetencje tych komisji okr.. 2. Szkoła ma prawo do dysponowariia środkami de-
ślają st atut szkoły oraz uchwały o 'ich powołaniu. wizowymi uzyskanymi:
Art. 69. Organy kolegialne szkoły .mogl\ powoływa. 1) I przydzlałów - centralnych_ w planie dewizowym,
sądy , koleże"ńskie rozpatrujące sprawy związane z etyk, ' 2) w wyniku własnej działalności. _
za wodu nauc.zyciela akademickiego, które ni. należll d~ .3. Rada -Ministrów w rozporządzeniu. o którym mowa
wł aś ciwo ś ci komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli aka- wart. 83 ust. ,1, ustala udział szkoły we wpływ ac h deWl- '
demi ckich. ' . lowych określonych w, ust. 2 pkt 2.
, Rozdział ' 4 4. Nie wykorzystane w danym roku budżetowym
jrodki finansowe, w
tym także dewizowe, pozostają w
AdmfnlstracJa szkoły. dyspozycji szkoły.

Art. 70. Administracja szkoły oparta jest na zasadzi. Art. 80. 1. Szkoła ' może przyjmować darowizny, za-
jednoosobowego kierownictwa, sprawowanego przez rekto- pi.y I .padki pochodzenia krajowego, jak t za\lTanicznego.
ra ;;zkoły przy pomocy prorektorów oraz ' dyrektora admi- 2. Decyzj. w .prawie przyjęcia . lub odrzucenia da-
nistracyjnego i kwestora. , rowimy, zapi.u lub .padku podejmuje senat szkoły.
Art. 71. Dyrektora administracyjnego szkoły, kwe- Art. 81.. Go.podarka finansowa szkoły jesf projY'a-
stOrR oraz kierowników jednostek. organizacyjnych okr.- a.ona na pod.tawl. planu rzeczowo-finansow!go, ustalo-
_śl0l!ych w statucie powołuje rektor szkoły u. zg0d4 nego samodzielnie przez .zkołę i określajllcego podział
, senalu , udań i środków na pOlZczególne rodzaje działalności
Art. 72. 1. Dyrektor administracyjny kieruje admI. ~ru ' pomięd1y podstawowe jednostki organizacyjne
nistr acją szkoły i zarządza jej majlltkiem ,w zakre.t. .zkoły:. I .

okr eś lonym przez przepisy prawa i statut szkoły. Art. 82. 1. Plan rzeczowo-finansowy szkoły. łącznie
2. Dyrektor administracyjny jest / bezpośrednim prze- • planami flnansowymi jednostek powiązanych organi-
łożonym pracowników administracji i obsługi jednostek lacyjnie ze Izkołll, ustala rektor, po zasięgnięciu opinii
org anizacyjn ych szkoły. •• natu. Rektor przedstawia senatowi do ' rozpatrzenia
3. Dyrektor administracyjny. z tytułu pełnionej funt. roczne sprawozd'anie I: wykonania planu rzeczowo-finan-
cji, odpowiada przed rektorem szkoły i senatem. .owego szkoły.
Art. 73. 1. Kwestor pełni funkcje glówneqo księgo- · 2. Tryb zatwjerdzanla bilansu szkoły. regulujll od.
rębne przepisy.
. wego szkoły. '
'

2. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako główneg. Art. 83. 1. Rada Minis!rów, po zasięgnięciu opinii
księgowego reguluJ~ odrębne przepisy. ltady Głównej, w drodz. rozporządzenta, określa szczegÓo"
, Art. 14. Statut szkoły określa liczbę stanowisk zastęp. łowe zasady gospodarki fina!lS-Owej szkół.
, ,
ców dyrektora administracyjnego i zastępców kwestora, 2. Minister Zdrowia I Opieki Społecznej. w porozu"
• także ich kompetencje i obowiązki. mieniu z Ministrem Nauki l SzkolnlctwaWytazego, okre·
Art. 75. Strukturę administracji szkoły określa statut śla zasady finansowania w akademiach medycznych dzia-
szkoły. łalności diagnostycznej, leczniczej I rehabilitacyjnej. prOo<
Art. 16. .Z akres czynności pracowników administracji wadzonej w ,ramach szkoły.
szkoły ustala dyrektor administracyjny lub upoważnieni
przez niego kierownicy jednostek administracyjnych. w Dział III
. ramach regulaminu organizacyjnego szkoły.
Art. 71. Administracja szkoły realizuje zadania szkoły Studia I studenci.
w . zakresie czynności administracyjnych, gospodarczych
i finansowych. Rozdział 1
Rozdział 5 Studia.
Zasady finansowania działalności szkoły.
Art. 84. t. Do odbyw ania studiów w szkole może być
Art.7B. Szkoła prowadzi , samodzielną ' gospodarkę dopuszczona jedYf1ie psoha posiada j ąca świadectwo doj..
finansową, rza łości,'
Pziennłk Ustaw Nr 42 - 556 - Poz. 201
.
l. Decydującym kryterium przy jt;cia -na studia jes t - z dobY.'t.; ać wytrwale wiedzę l umiejętności, przygoto-
lDerytoryczna ocena wiadomosCl. a takze umiejętności w u ją c się do pracy dla dobra socjaUstycznej Ojczyzny"
lub uwolniell artyst ycznych kandydat a bądź też ocena - dbać o godność studenta i dobre imię mojej. "Izkoły,
Jego Iprawności fizycznej. o Ile wymilga tego profil -da r zyć szacunkiem pracowników szkoły i przestrzega.,
Itudiów. .z asad wspólżyci<i koleżeńskiego,
3. Przyjęcia na studia odbywają si ę w drodze egza- - prz es trzegać przepisów obowiązujących w szkolal'.
minów wst ę pnych . Zakres epzd l1linu ws t ę pnego ustala 2. Senat może uzupełnić ślubowanie o treści wyn1~
właściwy minister w 'porozllmi eniu z R ,J(j ą Główną. kające z tradycji szkoły.
4. Rektor szkoły. po z a si ęg ni ę ciu opinii senatu i od- 3. Do osób przyjętych na studia. a jeszcze nie imma.
powiednich rad w yd zi ał ów oral w porozumieniu z Radą trykul owanych, w zakresie ich praw i obowiązków sto-
GłÓWDł!, może zast o sować szcze gó lne postępowanie egza- suje się odpowiednio przepisy ustawy.
minacyjne. , Art. 89. Student może uzyskać zezwolenie 'na powta.
5. Właściwy minister po z a si ęg ni ę ciu opinii Rady rzanie roku lub semestru nie wi ę cej niż raz w okresie
Głównej oraz w porozumieniu z naczelnymi org anami st udiów. chy ba że przyczyną niezaliczenia była długa.
ogólnokrajowych organizacji mł.odzi eżo wych może okre- trw a ł a' choroba lub inne szczegó lnie ważne przyczyny.
'lać inne warunki. które obok wyników egzilminu,
uwzględniajqc losowe lub srodowiskowe zró żn icowanie
Art. 90. 1. Ramowy regulamin studiów ustala właści·
przygotowania kand ydató w, mogą mieć wpływ na do- wy minister, po zas ięgnięCiu opin ii . Rady Głównej m u -
puszczenie do odbywania studiów. w porozumieniu i naczelnymi org anami ogólnokrajowych
organizacji studencki~h.
6. Minis't rowie Nauki i Szkolnict wa Wyższego oraz
Oświaty I Wychowania. w drodze rozporządzenia, określa­
2. Regulamin ' studiów ustala senat szkoły w porozu-
j, zllIady organizowania bezpłatnych form ' pomocy w mieniu z uczelnianym samorząd e m studenckim.
przygotowaniu do egzaminów wstępnych na studia dla Art. 91. 1. Student może prze nie ść się do innej s zko ły
kandydatów, których uwarunkowania środowiskowe . uza- za zgodą dziekana wydzjału -szkoł y .przyjmu ją cej. o ' ił.
ladnłaj~ takq pomoc. wype łnił wszystkie obowiązki wy nika jące z przepisów pa.
7. W stosunku do laureatów oraz finalistów olimpiad rząd kowych szkoły.
' Ropni. centralnego Minister Nauki i Szkolnictwa Wy'ż­ 2. Student może za zgodą właki wych dzi ekanów stu-
Izego, w porozumieniu z właściwymi ministrami i naczel- diować poza swoim kierun kiem podstawowym na dowol·
.ym1 organami ogólnokrajowych organizacji młodzieżo­ . nej liczbi.e kierunkpw lub dowolne przedmi oty takż e VI
wych, określa związane z tymi olimpiadami zasady przyj- różn yc h szkołach. o Ile wypełn ia wszystkie o b ow ią:z.kj
IłOwania na studia, aż do zwolnienia z egzaminów wstęp­ zwią za ne z tokiem studiów. . , .
.ych włącznie. Zwolnienie z egzaminu wstępnego nie' 3. Studenci mogą studiow a ć we dł~g indywidua lnego
ebejmuje sprawdzianu uzdolnie,ń .kierunkowych. planu l programu. studiów na zasadach ustalpnyc h przez
8. Ustalenia wynikające i. ust. 3-5 podaje się do radę wydziału (instytutu ki erunk owego).
publicznej wiadomości co najmniej na sześć miesięcy 4. Przepis ust. 2 nie n a rusza ar t. 34 ust. 2 I 3.
przed upływem te rminu składania podań przez kandyda-
tów na studia. Art. 92. Dziekan m o że skreślić studenta z listy stu·
dentów w wypadkach ok reŚlon y ch w regulaminie studiów.
Art. 85. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. w Od decyzji wydanej w tej sprawie służyod w o lanie do
porozumieniu z" Ministrem ,Spraw Zagranicznych. określa rektora szkoły.
warunki przyjmowania osób nie będących obywatelami
polskimi i odbywania przez nie stu?iów. Art. 93. 1. Absolwent szkoły otrzymuje dypl om \lkoń.
czenia studiów. D1plom. oprócz o kreślenia tytułu zawo-
Art. 86. 1. Przyjęcie na pierwszy roku studiów osoby, dowego. może zawierać ta kż e n a z wę specjaln oś ci. tytuł
która rozpoczęła studia za granicą. odby.wa się w drodze pracy dyplomowej, jej oc e nę oraz wyniki egzaminu koń­
egzaminu wstępnego. .
cowego.
2. O przyjęciu na' wyższe lata studiów osoby. która 2. Minister Nauki l Szkolnictwa Wyższego, w poro·
rozpoczęła studia za granicą. decyduje rada wydziału.,
2umieniu z właściwymi ministrami. 'okrf>śla rodza je d yplo·
która może uzależnić przyjęcie takiej osoby od oceny mów i tytułów oraz wzory dyp lomó";v nadawanyc;h przez
jej wiedzy l kwaUfikacji. szkoły .
Art. 87. l. Rekrutację na studia p r zeprowadzają wy- . Art. 94. 1. Zas ady uznawania dyplomów. st opni i t~
'zialowe (instytutowe) komisje rekrutacyjne. powołane tułówn aukowych uzyskanych za g r a nicą za rów norzędne
,rze. dziekana (dyrektora instytutu kierunkowego). Ko- z dyplomami. stopniami i tytuł am i nauk owymi nadawa·
lilii" te podejmują również decyzje w sprawie przyjęcia nymi w kraju okreś lają umow y międzynarodowe .
•• studia.
2. W braku postanowień umów międzyna ro dowych
2. Wyniki egzaminów wstępnych są jawne. dypiomy. stopnie i tytuły naukowe uzyskane za gra nic,,-
S. Od decyzji wydziałowej (instytutowej) komisji mogą być na zasadzie wz a jemno ś ci uznane, w drod~
rekrutacyjnej przyshlguje odwołanie. w terminie czter- nostryfikaCji. za równorzędr..e z dyplomami, stopniami
Ilaltu dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na l tytuł a mi naukowymi nadawanY'lIli, w kraju. Minister
Itudla, do uczelnianej komisji rekrutacyjnejpowolanej Nauki i Szkolnictwa Wyższeg o. w porozumieniu z Radll
,riu rektora. Głó w ną. w drodze rozporządzenia. określa zasady nostry·

Art. 88. 1. Przyjęcie w poczet studentów szkóły na- tik acji dyplomów uzyskanych za grdnicą.
••pujezchwU4 immatrykulacji i ·złożenia ślubowania na- Art. 95. 1. Rektor w , ~godnieniu z właściwym m.l-
It4pujłłcel tr..ci: nisŁ r em może określaćzasady ł kierunki studiów. na ja-
,,~wiadomy obowiązków' obywatela ' Polskiej Rzeczy- kich można aOpllścić kandydata do studiów w charakterM
JOIpoUtej Lud~wej ślubuję UI9czyście: wolnego słuchacza.
Dziennik Ustaw Nr 42 - 557 - Poz. 201

2. Rektor w uzg odnieniu z w las ciwym min is t re m uzasadnionych wypadk ach dżi eka n, w porozumieniu II
· okre śla też
zasady zaliczania przez dzi e kana zaj ęć d y d ak- org anami samorządu studenckiego, może . wyrazić zgod.
tycznych . i przyj ęc ia wolnych · sł uchaczy w poc zet na korzystanie z tego pra wa.
Itudentów. Art. 102. W razie powst a nia w szkole sporu zbioro-;
3. Wolnym słuchacz e m może być l yl ko os ob a, któ ra wego , właściwe organy szkoły Ol dZ samorządu studenckie<!
Ichlła egzmnin wstę pny na studia. go lub organiza cji studenckich działaj ąc ych w szkole obo-
wiązane . są ni ęzwłoc znie podjąć rokowania w celu jeg~
R o zdzi a ł 2 rozstrzygnięcia. Rozstrzygniqcie SpOI u w drodze rokowań
powin~o nastąpić w terminie cztern astu dni. Po upływie
Prawa i obowiązki studenta. tego terminu spór ro.zstrzyga ostateczni. senat szkoły
albo Rada · Główna.
Art. 96. Studenci, tWOlZąC z pracownikami szkoły
lam orządną wspólnotę akademicką, współdecydują o spra- Art. 103. 1. Obowiązkiem studenta jest pełn. · wy-'
wacb szkoły i są współodpowiedzialni za wykonanie p rzez korzystywanie możliwości kształcenia się, jakie stwarz.
IZkoł ę jej zadań. mu szkoła.
2. Student obowiązany jest" postępować zgodni. z
Art. 97. Studenci mają prawo do:
treścią ślubowania i regulaminem studiów.
1) rozwijania własnYCh zainteresowań naukow ych oraz
korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, Art. 104. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady
urządzeń i środków szkoły oraz z pomocy ze strony Głównej oraz naczelnych organów ogólnokrajowych orga-
n auczyciel! akademickich i orga~ów szkoły, nizacji studenckich, w dr0dze rozporządzenia., określa za-
sady odbywania praktyk studenckich robotniczych i za..
2) zrzeszania się w kc!ach naukowych oraz uczestnicze-
nia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożenio­ wodowych i wynikające z tego obowill:dd studentów!
organów szkoły oraz zakładów pracy. .
wych recllizowanycp w szkole,
3) zrzesza nia się .w organizacjach politycznych i społecz­ Rozdział 3
nych na zasadach określonych w ·ustawie.
Art. 98. 1. Organy szkoły mają obowiązek zapew- Odpowiedzialność studenta.
nienia warunków· materialnych l socja'lnych dła realizacji
Art. 105. 1. Za naruszenie przepisów prawa lub obo-
prawa do nauki.
wiązków określonych · wart. f 03 ust. 2 student ponosi
2. . Studenci i ich nie pracujący współmałżonkowie odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnym! lub
oraz dzieci, okres lani dalej jako "rodziny studenckie", przed sądami koleżeńskimi s a morządu stud.nckiego.
mają prawo do pomocy m aterialnej.
2. Oprzeka'laniu sprawy do komisji dyscyplinarnej
3. r-,.linister Nauki i Szkolnictw.a Wyższego, w ·poro- lub do sądu koleżeńskiego samorządu studenckiego de-
sumieniu z Minist rem Finansów oraz naczelnymi orga- cyduje rektor szkoły w porozumieniu z przewodnicqcym
nami ogó ln okra jowych organizacji studenckich, w drodze sądu koleżeńskiego samorządu studencktego.
rozp orządzenia, określ a warunki oraz rodzaje i wysokość
3. J.e Śli przemawiają za tym względy wychowawcz..
'wiadczeil pOJllccy materialnej.
. rektor szkoły może przekazać sprawę do lądu koleżeń­
4. St ude nci i rodziny stLtdenckie mają prawo do skiego organizacji społecznej, do której należy student. ·
ochro n y zdro wia, w tym do bezpłatnej opieki lekarskiej.
4. Za przewinienia -mniejszej wagi rektor szkoły lub
5. M inister Zdrowia i Opieki Społecznej, w poro- dziekan wymierza karę upomnienia, z pominięciem komisji
rumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Obwiniony może
oraz n acze ln ymi organami ogólnokrajowych organizacji jednak żądać przeprowadzenia post ępow ania dyscyplinar-
Itudenc kich, okre ś la zasady korzystania przez studentów n ego lub postępowania przed sądem koleżeńskim. W t ..
f rodzin y studenck ie z opieki lekarskiej i ochrony zdrowia. kim wypadku komisja dyscyplinarna lub Iqd koleżeńsld
Art. 99. I. Orga ny szkoły mają obowiązek p opierania mogij wymierzyć jedynie karę uIll(mnienia.
dzi ałaln ośc i s amo kształceniowe j i działań mających na Art. 106. Karami dyscyplinarnymi s,:
celu ro zwój osobowości i kultury fiz y cznej studentów.
1) upomnie nie,
2. Organy s z koły stw arzają warunki dla rozwoju stu- 2) nag ana,
dencki ego r uchu naukowego, w szc z ególności z ape wniają 3) naga na z o strzeżeniem ,
opi ek ę naukow ą i okre51ają zasady udziału st udentów, 4) za wieszeniew korzystaniu z ok r eślonych praw stUl"
zrzeszonych w ruchu naukowym, w pracach badawczych. denta na okres do jednego roku,
Organ y szko ły, w porozumieniu z organami s a mo r z ąd u 5) wydalenie zeszkoly.
Ituden c kieq o o raz uczelni anymi organami organizacji ·stu-
denckic h i młodzieżowych o zasi ę gu ogó lnokrajowym, Art. 107. Sądy kol eże ńskie nie mo g ą wymi erz ać kary
okre ślają zas id y finansow ania stud e nckie ~10 ruchu n a uko ·
wydal enia ze szkoł y .
wego. Art. 108. Za ten sam czyn stud ent nie może byÓ
3; Sttiden tom przodującym w na uce przysługuj<j na- uka rany p rzez komisję d y scyplinarną i przez sąd kole-
.grody i wy.różnie ni a . Zasady i tryb , przyznawania n agród żeń sk i samorządu studenckie go·.

f wyró żn i eJi usta la regulamin studiów. Art. 109. vVymierzen:e za ten sam czyn kary w po-
Art. 100. Studen t m r,że podejmować pr acę zarobko- stępow a niu karnym badź w p o stępowaniu w sprawach
w~. Praca ta nie może jednak zwalni ać studenta od pra- o wy kroC' zenia nie sta nowi przeszkody ' do wszczęcia po-
widłow ego reaiizowania ooowiązków · ~obec sźkoły. stęp~w'bnia dyscyplinarnego lub .p ostę powania przed
sąd e m kole że iJskim,
Art. 101. Student w okresie korzystania z urlopu
dziekailskiego zi1thowuje uprawnienia studenckie z wyłą­ Art. 110. 1. W postępow an iu dy~cyp1inarnym orze-
czeniem p raw a do korzystania z pomocy materialnej. W kają komisje dyscyplinarn. oraz odwoławcze komisje
Dziennik Ustaw Nr 42 558 - Poz. 201
------------------------------ -------------------------------------
dyscyplinarne, powol ct new trybie okres lonym w st at ~lcie okresla regulamin samorządu studenckiego. Regulamin
szkoły spośród pracowników n<lUkuwo·dydaktycznych na moze ustilnowić środki wyCł'lOwawCze nie przew idziane
okres kadencji organow szkol y Ol iiZ sposród studentów w ustawie.
pa okres kadenc ji organów samorządu s t uden ckiego. Art. l H). 1. W razie popełnienia przez studen t Cl prze-
2. Kandydatów do komisji dy scyp iindrnych spośród winIenia o szczególnej sZKodliwości. społecznej i wszczę­
studentów przedstawia o!gan samulządu st ud enck iego. cia plzeciwko studen towi p08tęp0wania o naruszenie po-
3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w oJZekan iu. rządku publicznego , dziekan, a w wypadku jego b.ezci,yn-
4. Komisja dyscyplinarna orzeka w skłaclzie pir;tiu ności - rektor zawiesza studentcl na czus okr e ślony w
I prawach studer.ta.
osób, w tym dwóch przedstawicieli studentów
2. W razie popełnier.ia p rzez studenta pl zewinieni a
Art. 111. 1. Postqpowanie wyjaśniające pr o wadzi
o sL.czególnej s z kodliwości społecznej i wyrni e rzenia stu-
rzecznik dyscyplinarny , . powołany przez rektora spo<;róci
dentowi kary w postf; powaniu karnym h 'l clż w postępo ­
pracowników nauko~oclydaktycznycb szkoły.
waniu w spraw a ch o wykroczenia za naru szen ie po rz ą d ku
2. Rzecznik dyscyplinarny pełni funkcje oskarżyciela pub licz nego, rektor, a w wypadku jego bezczynności
przed komisją d yscypl in arną i jest związany poleceniarr.i· właściwy minister, w za l eżn ości od rodzaju cz yni.l i stop-
lektora. nia zawini en ia, po wysłuchaniu ·opinil rzecznika .dyscy-
Art. 112 Obwinionemu studentowi służy prawo do plin:u nego, może skreslic' studenta z listy studen tów.
obrony . Obrońcą mo że byt tylko osoba wybrana przez 3. Od decyzji dziekana lub rektora o zawieszen iu
obwinionego sposród studentów lub naucz ycieli akade- w prawac h studenta stlldent może odwolać sie odpo-
mickich . wie~jnio do rektora lub właściw~go ministra, a od ' decyzji
Art. 113. Do wzywania i przesluchiwania obw ini'One- rektora o skr eś leniu z · listy studentów - do właściwego
go, świadków i· biegłych oraz przep rowadzania innych minist ra w terminie czternastu dni od dnia doręczenia
dowodów w post ę powaniu wyjaśniaj'lcym i dysc y.p linar- dec yzji.
nym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pos!!tpo 4. Decyzje ministra o sk re ś leniu z listy studentów
wania karnego. . podjęte na p odstawie ust. 2 m o~~ą być ząskarżane dci

Art. 114. 1. Od orzeczenia k omisji dyscyplin arne j Naczelnego Sądu Administracy jnego na zasadach .i w
trybJe określonych w Kodeks ie postępowania adminis tra-
ł orzeczenia sądu kole żeńskiego służ.y odwoł an i e.
cyjnego.
2. Odwołanie wnosi się w terminie czterna stu dni
od dnia doręczenia orzeczenia do sądu koltżeński ego wyż­ Rozdzial 4
Izej instancji lub do odw oławczej komisji dyscyplinarnej,
Samorząd studenckI.
odpowiednio do przekazania sprawy w trybie określonym
wart. 105 ust. 2. Art. 120.1. ' Studenci szkoły są zorganizowa ni w sa-
Art. 115. Post ępowa nie przed sądami koleżeński­
1. morząd studencki i biorą udział
w jego. dzi a ła l ności nie-
mi j . komisjami
dyscyplinarnymi ' jest jawne. zależnie Qd przynależno ś ci
organizacyjnej.
2. Komisja wyłącza jawnosć całości albo cz ę ści · po- 2. Organy samorządu studenckiego są powołane do
Itępowania, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre oby- repre ze ntowania i. ochrony interesów studentów w . zakre-
czaje lub gdy wymaga.ią tego wazny interes obwinionego. sie spraw procesu dydaktyczno-wychowawczego. i spraw
olób trzecich, szkoły albo przepisy o ochronie ta'jemnicy locjalno-b ytowych. .
państwowej I służbowej . Ogłoszenie orzeczenia jest jawne. 3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyżs~egQ ustala:
Art. 118. 1. Nie m ożna wszcząć postępowania dyscy- ·1) w drodze rozporządzenia zasady tworzenia i funk c jo-
plinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia uzyskania nowania organów samorządu studenckiego,
wiadomości o popełnieniu cźynu lub trzech lat od dnia 2) ramowy regulamin s a morządu studenckiego.
Jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi· przest ę pstwo, okres
Art. 121. Własciwe organ y samorządu studenckiego
ten pokrywa , się z okresem przedawnienia ści gania tego
są organam'i opiniodawczymi we wszystkich sprawach
przestępstwa.
związanych z procesem . kształcenia, wychow a nia. pomocy.
2. Przedawnienie orzekania następuje rówlllez po mate rialnej ora.z nagród za wyniki w nąuce i w sprawach
upływie roku od daty opuszczenia szkoły wyższej przez rozdziału środków przeznaczonyc h na cele studeńćkie.
studenta.
Art. 117. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje Rozd~iilł 5
z urzędu po upływie trzech lat od oqłoszEmia orzeczenia l
(l ukaraniu. Organizacje I · zgromadzenia studenckie.
2. Organ, który orzeieł karę dyscyplinarną, może po
upływie jednego roku, na wniosek ukaranego lub rzecz- Art. 122. 1; Studenci ma ją prawo zrzeszania się w
nika dyscyplinarnego, orzec zatarcie illbo dilrowanie kary. studenckich orga nizacjach i stowarzyszeniach o zClsięgu
W wypadku wymierzenia kary wydalenia ze szkoły za.- ogólnokrajowym, lokalny m i ucze.l nianym, na zasadach
tarcie albo dar owanie k" ry może nastąpić po upływie przewidzian yc h w ustawie . Liczba organizacji studenckich
dwÓch lat. me jest ogfaniczona.
Art. HB. 1. Minister Nauki i Szkolnirtwćl Wyż8zego, 2. Organizacje i stowarzyszenia działające w 'Szkole
w porozumieniu z n aczelnymi orgiInami ogólnokrajowych maj'ł' prawo występowania z wnioskamI i postulatam i do
organizacji studenckich oraz R3_dą Główną w drodze roz- senatu i rektora szkoły w spraw'ach dqtyczących stude n-
porządzenia, ok reś la zas ady i tryb post ~powan iil dyscy- tów oraz funkcjonowąnia szkoły. r

plinarnego. ' 3. Do działających w szkole organizacji studenckich


2. Zasady i tryh post0fJowanii'l przed si')dem . koleżell­ młodzieżowych o zasięgu ogolnokrajc\'Wym stosuje się
akim ' samorządu studenckiego oraz jego organizację przepis art. 121.
DzI,ennik Ustaw Nr 42 = 55g - ~ Poz. 201

Art. 123. 1. StudencI Qlają prawo zakładania organi- 3. Innymi pracownikami szkoły są:
zacji studenckich 9 zasięgu ogólnokrajowym. 1) pracownicy naukowo-techniczni,
, 2. StudenCi majll prawo zakładania na terenie szkoły: 2) pracownicy inżynieryjno-techniczni.
l) uczelnianych ogniw organizacji studenrkich o zasięgu 3) pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej, I
ogólnokrajowym. wyłączeniem pracowników wymienionych wart. 131
2) uczelnianych (wydzlałowych)organizacjł lub zrzeszeń ust. 3, , I
st uden ckich. 4) pracownicy służby zdrowia,
3) kół na ukowych. artystycznych i sportowych, 5) pracownicy administracyjno-ekonomiczni,
4) stud enckich ogniw organizacji lub stowarzyszeó .po. 6) pracownicy obsługi I pozostali pracownicy.
ł eczn ych o zasięgu ogólnokrajowym lul;> lokalnym.
5) . ucze lnianych ogniw młodzieżowych organizacji poU- Rozdział 2
t yczQych.
Art. 124, 1. Organizacje i stowarzyszenia studenckie Pracownicy naukowo-dyd'aktycml.
o z asi ć; gu ogólnokrajowym, lokalnym i uczelnianym oraz
ich oddziały (ogniwa) działają na podstawie przepisów ' Art. 131. 1. Pracownikami , naukowo-dydaktycznymi
prawa o stowarzyszeniach i niniejszej ustawy. '11 osoby zatrudniane w szkole w· celu 'nauczania i pro-
2. Kola naukoy;e, artystyczne i sportcwe, nie. będące wadzenia pracy naukowej lub artystycznej, a w akade-
.tatutowymi ogniwami organizacji studenckich i młodzie­ miach medycznych i akademiach wychowania fizyczne-
żowych o zasi ~ gu ogólnokrajowym, działajll po wyr aż..
go - także pracy diagnostyczno-leczniczej.
. niu zgody-- na ich- utworzenie przez rektora; rektor jest 2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudniani S\
org anem rejestrującym i prowadzącym rejestr tych kół. na .tanowlskach:
l) profesora,
Art. 125 Warunkiem rejestracji organizacji i slowa- .
rzyszenia studenckiego jest zgodność statutu (regulaminu, 2) docenta,
deklaracji zalożycielskiej) z prawem i ważnym . interesem 3) adiunkta,
spol eczn ym. -') .tarszego asystenta,
Art. 126. Organ rejestrujący może- rozwiązać organi- 5) asystenta,
zac ję I·ub stowarzyszenie studenckie, jeżeli jego działal­ e) asystenta-sta2ysty.
ność jest sp rzeczna z prawem lub ważnym interesem lipo-
łecznym . / ' . 3. PracownikaQli nilUkowo-dydaktycznymi Sil równiet
bibliotekarze dyplomowani oraz dyplomowani pracownic y
Art. 121. Organizacje i stowarzyszenia studencki. dokumentacji naukowej, .zatrudniani. na śtanowiskacb
'Współdziałają z wł!ldzami szkoły w realizacji jej celów pkrejlonych wart. 141 i 142~
l zadano , Art. 132. l. N • •Łanowisku pracownika naukowo-d y ...
Art. 128. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, W. daktycznego zatrudnia się osobę o wysokim poziomie
porozu mieniu z naczelnymi organamI ogólnokra~owych etycmym, która:
organizacji stlldenckich, w drodze rozpo1'%lldzenia, okreil. l) pOSiada kwalifikacje naukowe albo artystyczne, kwa-
zasady twOrzenia, tryb rejestrowania, prowadzenia rej .. lifikacje dydaktycme , oraz umiejętności wychowa w-
stru oraz zasady i tryb likwidacji kół naukowych. art y- ' cze i inne, odpowiadające kierunkowi naukow emu
5tycz.n ych i sportowych. i ogólnemu zakresowi \działania ' szkoły,
Art. 129. Studenci mają prawo do organizowania ,2) w pełni akceptuje konstytucyjne zasady ustrojowe
zgr om a dzeń i manifestacjI' ,na terenie szkoły na zasadach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i kieruje .ię nhm
okreś lonyc~ w przepisach ' o zgromadzeniach. Rektorowi w swojej działalności; opinię w tym zakresie wydaj.
,z,koly przysługują odpowiednio, na podstawie tych pru· kierownik jednostki organizacyjnej. w której zatrud.
pisów, uprawnienia terenowego organu administracji pań,,; niony jest (studiuje) kandydat, w porozumieniu I
'twowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowe- właściwymi organami partii i stronnictw , politycznych.
go, a w r~zie bezczynności rektora, uprawnienia te przy- 2. Pierwsze 'zatrudnienie na stanowisku pracownika
5ługują terenowemu organowi administracji państwowej naukowo~dydaktycznego hierarchicznie niższym od sta no-
o wł aś ciwości szczególnej' do spraw społeczno-administra­ wiska docenta jest poprzedzone złożeniem ·slubowania
cytnych stopnia wojewódzkiego. według następującej roty : "W pełni świadom swoichobo-
willZków ślubuję uroczyście , że jako naU(;zyciel akadEł';
D z i a ł IV micki będę aktywnie uczestniczyć w działalności nauk~
wej f dydaktycznej szkoł'y wyższej oraz przyczyniać si4
Pracownicy szkoły. do 'kształcenia i wychowywania studentów na ideowyc.
l iwiatłych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Rozdział
- jako pąństwa socjalistycznego, systematycznie podnosi~
Postanowienia ogólne. własne kwalifikacje pedagogiczne i , na~kowe. W .woim
postępowaniu będę kierować się dobrem Panstwa i zasa-
Art. ' 130. 1. Do · wykonania zadań określonych w dami konstytucyjnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
art, 3 ust. 2 i 3 oraz zadań z nimi związanych szkoła za- Obowiązki swoje będę wypełniać sumiennie".
trudn ia nauczycieli akademickich i innych pracowników. 3. Zatrudnienie na stanowisku docenta jest poprz.-
2. Nauczycielami akademickimi są: dzone złożen i em ślubowania według następującej roty(
l) pracownicy naukowo-dydaktyczni, "W pelni świadom swoich obowiązków ślubuję uroczyściei.
2) pracownicy dydaktycwi. - kształciĆ i wychowywać studentów na !deowycłl
3) pf acownicy naukowi. i światłych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludą-
Poz. 201

weJ. jako p.ństwa .ocjalistyemego. sclolnych aktyw- l) posiada dyplom ukończenia szkoły z tytułem magi-
ale uczestniczyć w rozwoju go.podarki I kultury . .- .tra lub innym równorzędnym tytułem,
rodowej. • odbyła roczny ,tat asystencki oraz inny odpowiedni
o- kRtałcić t wychowywać mlodll kadrę naukowll. mol· Itaż zawodowy.
~ do zapewnienia rozwoju nauki. kultury t gospodarki Ił wykazuje uzdolnienie i zamiłowanie do pracy nauko·
narodoweJ, wej i dydaktycznej.
- aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej Izkoły 2. Zasady odbywania i ~aliczania stażu za wodowego
wyższej. _kr.łla Rada Ministrów.
- w całym Iwoim postępowaniu kierować się dobrem
~t. 13ft 1. Na ItarlOwlsku· asystenta-stażysty za-
Państwa i %&sadanił konstytucyjnymi Polskiej Rzeczy-
polpolitej Ludowej orilZ .strzec godności nauczyciela trudnia się osobę, która:
akademickiego i dobrego imienia szkoly". I) posiada dyplom ukończenia szkoły z tytułem magi-
4. Przepis Ult. 3 Itoluje się także do zatrudnienia B4 Itra lub innym równorzędnym tytułem.
Itanowisku profesora osoby, która nie była przedtem za- I) w okresie studiów w szkole wykazała zaintereso-
trudniona na stanowisku docenta w szkole. wania naukowe i zdolnosci do ich rozwijania.
2. W wyjątkowych wypadkach na stanowisku asy-
Art. 133. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni podle- stenta-stażysty można zatrudnić studenta ostatniego roku
Ila~ okresowym ocenom. które obejmują wyniki IC;h Itudiów. .
pracy naukowej, dyda.ktycznej, wychowawczej i organi-
zacyjnej oraz ich postawę óbywatelską. Oceny dokonuje Art. ao. Właściwi
ministrowie. w uzgodnieniu z Radą'
Itę także przed upływem okresu, na który pracownik Główną i w porozumieniu ze zWiązkami zawodowymi.
Baukowo-dydaktyczny został zatrudniony. mogli ustalać dodatkowe wymagania nI ezbędne do· zajmo-
2. Okresowe oceny pracowników naukowo-dydak- wania określonego Itanowiska pracownika nallkowo-qy-
tycznych przeprowadza rektor, uwzględniając zarazem claktycznego.
Itopień zapewnienia pracownikom odpowiednich środków Art. 141. Bibliotekarze dyplomowani zatrudniani są
do prawidłQwej I terminowej realizacji ich obowiązków. na stanowiskach:
3. Minister Nauki L Szkolnictwa Wyższego, w poro- I) Itars2€go kustosza dyplomowanegó,
.wnieniu z Radli Główną. określa zasady i tryb doko- 2) kustosza dyplomowanego,
nywania ocan, o których mowa w ust. 1 l 2. 3) adiunkta bibliotecznego,
4. Przepilyust. 1 I 2 dotyczą także ocenprzydat- 4) asystenta bibliotecznego.
Ilości do zatrudnienia na .tanowisku asystenta, Itaru8gQ
"yltenta i adiunkta. Art. 142. . Dyplomowani pracownicy , dokumenta<;:ji
bukowej zatrudniani III na stanowiskach:
Art. 134. Na stanowisku profesora zatrudnia slq 010-
l) .tarszego dokumentalisty dyplomowanego,
bę, która posiada tytuł naukowy profesora zwyczajnego
lub nadzwyczajnego. . II dokumentalisty iyplomowanego,
Ił adiunkta ' dokumentacji naukowej,
Art. 135. 1. Na Itanowisku docenta zatrudnia .tę
ocobę, która poliada .topleń naukowy doktora habili- ·4) asystenta dokumentacji naukowej.
towanego w zakresie odpowiedniej dziedziny nauki ~ru Art. 143. 1. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinll
wykazała się osiągnięciami w pracy dydaktycznej.
Rady Głównej oraz w porozumieniu ze związkami Z1lWO-
2. Rada Główna może określać dyscypliny. w któ- dowymi, w drodze ro~porządzenia, określa warunki, . któ- .
rych na stanowisku docenta można zatrudnić . osobę po- rym powinni odpowiadać kandydaci na dyplomowanych
Iladającą stopień naukowy doktora z odpowiedniej dzie· blbUotekarzyoraz na dyplomowanych pracowników do.~
dziny nauki OHIZ wybitne osiągnięcia praktyczne. Tryb . kumentacji naukowej, zasady i tryb składania państwo­
postępowania kwalifikacyjnego w takich wypadkach wych egzaminów bibliotekarskich, państwowych egzami-
określa Minister ~auki i Szkolnictwa Wyższego, w uzgod- iłÓW z "informacji i dokumentacji naukowej ora.'Z zasady
nieniu z Radli Główną i Centralną Komisją Kwaliflka- awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomo-
cyJnll do Spraw Kadr Naukowych. wenych pracowników dokumentacji' naukowej.
3. Na kierunkach artystycznych na stanowisku do- 2. Na Itanowisku dyplomowanego bibliotekarza lub
centamozna też zatrudnić osobEj, która vi ~yniku prze· dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej w.
wodu kwalifikacyjnego uzyskała pozytywną opinię do .Izkole zatrudnia rektor szkoły, na wniosek dyrek.t,pra
zajmow.ania tego stanowiska. b(blioteki głównej, Aopiniowany przez radę biblioteczn!l.
Art. 136. 1. - Na stanowisI!:u adiunkta zatrudnia lię
Art. 144. 1. Do obowiązków pracownika naukowo-
osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora oraz wy- -dydaktycznego należy współuczestniczenie w wykony..
kazała się ' olillgnięciami w pracy naukowej i dydak-
weiu zadań Izkoły określonych wart. 1-3, zgodnie.
tycznej. wymogami określonymi wart. 132, a w· szczególnośch
2. Na kierunkach artystycznych na stanowisku l) Iystematyczne prowadzenie ba~ań naukowych lub
adiunkta mo:!na tlti zatnidnić osobę odpowiadajllcll wa- rozwijanie twórczości zawodowej i artystyc;rnej ora.
lunkom określonym wart. 135 ust. 2 i 3. - podnoszenie swoich kwalifikacji.
Art. 137 . Minister Kultury i Sztuki, w uzgodnieniu 2) nauczanie i wychowywanie studentów oraz kształto­
I Radll Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, określa wanie ich zainteresowań i lamodziełności myślenia.
tryb postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w J} upowszechnianie "'llgnięĆ nauki i praktyki,
art. 135 ust. 3 i art. 136 ust: 2. 4) udział w<pracach Ol'ganizacyjnych szkoły, zwiqzanych
Art' 138. 1. Na Itanowisku asystenta lub starszego K dydaktyk!:!, badaniami naukowymi, działalnościlł
uflt.nta m~na r.atrudniĆ osob,. która: artystyCUlil lub leczniczą.
I
Dziennik Ustaw Nr 42 - 561 Poz. 201

2. Do obowiązków profesora i docenta należy także Art. 147. Minister Zdrbwia i Opieki Społecznej. w po-
k.ształcenie młodej kadry naukowej. rozumieniu z Radl:\- Wyższego Szkolnictwa Medycznego
3. Do obowiązków pracownika naukowo-dydaktycz- ' i związk a mi zawodowymi, określa charakter, zakres dzia-
nego, pełniącego , funkcje kierownicze w szkole, nal eży łalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej (usług
ponadto dbałość o stwarzanie należytych warunków pracy, !E:czniczo-diagnostycznych, 'kształcenia podyplomowego,
rozwoju naukowego i dydaktycznego podległych mil pra- insty tucjonalnego nadzoru 'specjalistycznego), prowadzo-
cowników. nej w szkole Ipedycznej dla potrzeb systemu ochrony
zd rowia, oraz zasady wynagradz.a nia za tę działalność.
Art. 145. 1. Czas pracy pracowników naukowo-dy-
daktycznych, zatrudni onych na stanowiskach wymIenio- Art. 148. I. Wynagrodzenie pracownika naukowo-dy-
nych wart. 131 ust. 2, okr'eśla zakres ich obowiązków daktycznego skł ada się-- ' z wynagrodzenia zasadn iczego
"
i dodatków. '
dydaktyczn ych, wychowawczych, badawczych i organiza-
cyjnych. 2. Średnie wynag rodzenie pracowników naukowocdy-
2. Rozkład zajęć, o których mowa w ust. 1, ustala daktycznych wzrasta corocznie w stopniu nie niższym niż
kierownik jednostki organizacyjnej szkoły. planowany wzrost średnfch wynagrodzeń pracowników
sfery produkcji materialnej w gospodarce uspołe c znionej.
3. W ramach czasu pracy, o którym mowa, w ust. 1,
pracownicy naukowo-dydaktyczni są obow iązani prowa" 3. Zasady porównywania poziomu wyn agro dzeń. o
któ~ych mowa w ust. 2, określa, w drodze rozporządzenia.
dzić zajęcia dydaktyczn e w wymiarze godzin obliczenio-
wych, określop y m przez wlaściwych ministrów, w uzgod- Minister Pracy. Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu
nieniu z Radą Główną i w porozumieniu ze związkami z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego .
zawodowymi. 4. Rada Ministrów, .w porozumieniu ze związkami za-
. 4. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wy- wodowymi, w drodze rozporządzenia, określa wysokość
j zasad y wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, zasady za-
nosi rocznie dla prac owników .zatrudnionych na stano-
wiskach' szereg owania i awansowania pracowników naukowo-dy-
l) profes ora. i docenta - 210 godzin obliczeniowych, daktycznych, rodzaje dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz ich wysokość i zasady .przyznawama.
2) acli unkta, starszego asystenta i asystenta - 270 go-
'dzin obliczeniowych. 5. Pracownik naukowo-dydaktyczny zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia za okres choroby oraz innej uspra-
5. Asystellt-stażysta ma obowiązek ucz estniczen ia w
wiedliwionej nieobecności W pracy.
z ajęc ia ch, o których mowa w ust. 3, w wymiarze 120 go-
dzin roc znie. 6. Za każde pierwsze 3 dni niezdolności do pracy
z powodu choroby pracownik naukowo-dydaktyczny za-
6. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników,
chowuje prawo do wynagrodzenia w wysoko ści 50%.
o których mowa Wart. 141, wynosi' 36 godzin tygodniowo,
Przy obliczaniu tego wynagrodzenia przyjmuje się.' że
ił dla pracowników, o których mow a wart. 142 - 40 go-
wynagrodzenie za jeden . dzień oznaoza jedną trzydziestą
dzin tygodni owo.
wyna'grodzenia miesięcznego.
7. Obo wiązk owy wymiar zaję ć> , pracowników nauko-
7. Przepisów ust. 6 nie stosuje się w wypadkach,
wo-dydaktycznych, pełniących funkcje kierownicze w
t) których mowa wart. 11 ust. 3 i 4 pkt I i 2 usta wy z
szkole, może ulec obniżeniu w zakresie i trybie określo­
dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieni ęi.nych z
nym przez właściwych ministrów, w uzgodnieniu z Radą
ubezpi eczenia społecznego w razie choroby i mac ierzyń­
Główną i w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
stwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 i z 1985 r. Nr 4,
8. Rada Ministrów, w porozumieniu ze związkami poz. 15).
lawodowymi, w drod ze rozporządzenia, określa zukres
8 . ., JeŻeli za dni niezdolności do pracy, z powodu
ł zasady skracania czasu pracy, rodzaje prac zaliczanych
choroby. wypłacano wynagrodzenie w wysoko ści wyższej
do zajęć dydaktycznych or...z zasady wynagrad zania za niż określo'na 'w ust. 6, to różnica pcdlega odliczeniu z
gbdziny ponadwymiarowe.
wynagrodzenia przysługującego za nast ę pny miesiąc ka-
Art. 146. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny, który lendarzowy. Odliczenie to nie stanowi potrącenia w ro-
• kończył 60 lat życia, w uzasadnionych wypadkach może , zumieni u art. 87 Kodeks u pracy .
uzyskać obniżenie obowiązkowegowymiatu zajęć dydak- Art. 149. I. Pracownikom n aukowo-dydaktycznym
. tycznych do 1/2 pełnego wymiaru tych zajęć. p rzys ługuje dodatek za nieprzerwaną pracę w szkole,
2. Profesor i docent, który uk oń czył 65 lat życia, zwany dodatkiem za wysługę lat, w wysokości 10 10 wy-
może uzyskać całk owite zwolnienie od zajęć dydaktycz- nagrodzenia zasad niczego za ' każdy rok pracy, wypłacany
nych i organizacyjnych. . , w. okresach miesi qcznych, poczynając od czwartego roku
3. Decyzj e w spraw ach, o których mowa w ust. 1 i 2. pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20°/
podejmuje rektor szkoły na wniosek zainteresow a nego wynagrodzenia zasadniczego. '
nauczyciel a akademickiego, zgł oszony co najmm ej na 2. Uprawnienie do dodatku za wysługę lat przysłu­
Iześć mi esięcy przed rozpoczęciem zajęć w danym roku guje pracownikom naukowo-d ydaktycznym zatrudnionym
akademickim . powyżej 20 lat pr acy nie póżniej niż od dnia 1 stycznia

4. Obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęĆ dydak- 1983 [" a pozo stałym - nie pó żn iej niż od dnia 1 paż­
tycznych oraz zwolnienie od zajęć, o których mowa w dzi em ika 1984 r.
ust. 1 i 2, nie powoduje zmniejszenia ' wynagrodzenia ani '3. Szczególne wypadki zaliczania okresów zatrudnie-
ograniczenia innych uprawni~ń nauczyciela akademic- ni a , uprawniające do dodatku za wysł ugę lat, określa Mi-
kiego . . niśt c r Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z
5. Pracownik naukowo-dydaktyczny, któremu obni- Ministrem Prac·y, Pł ~lC i Spraw Socjalnych oraz związkami
łono obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, nie zawodowymi.
Inoże podejmować pracy dodatkowej oni. też być zatrud- Art. 150. 1. Pracownik n aukowo-d ydak tyczny ma
niony z tytułu godzin ponadwymiarowych. . prawo do urlopu wypoczynkowego w. czasie wolnym od

'I
Dziennik Ustaw Nr 42 PoZo 201

zaj ęć dydaktycznych w wymiarze sześciu tygodni w ciągu okresów uzasadnłajłłcycb uzyskanie urlopu paewidzia.
toku. . nego w ust. 3 oraz organy uprawnione d.o wydawania d ..
2. Pracownik naukowo-d ydaktyczny nabywa praw~ cyzji w tych sprawach.
do pie rwszego urlopu wYPQczynkowego z dniem pod- Art. 152. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny, z za-
jęci a p [acy, z t ym że w w y padku podjęcia pracy w ciągu Itrzeżeniem ust. 2, może podjłłt dodatkowe zatrudnienie
roku akadehiick iego wymiar urlopu ulega zmniejszeniu u zgodą rektora.
prop orcjonalnie do ok resu przepracowanego w danym 2. Minister , Zdrowia i Opieki Społecznej określa za-
rok u ak ademickim. sady podejmowania przez pracowników naukowo-dyd ak-
3. Prawo do nast ępn e go i dalszych urlopów wypo- tycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnie-
czynk owych nauczyciel akademicki nabywa z dniem roz,- nia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia I wyko-
poc7.t;cia zaj(; ć w danym roku akademickim. nywania prywatnej pra~tykJ w zawodach , medycznych.
4. W razie niewykorzystania prz€z . pracownika nau-
Art. 153. 1. Pracownik naukowo-dydaktycmy ma
kowo-dydaktycznego urlopu wypoczynko'wego w całości prawo do podyplomowego doskonalenia się oraz Innych
lub częs ci w okresie -wolnym od zajęć dydaktycznych form kształcenia żawodowego na koszt szkoły.
1. powod u nieżdo!ności do pracy wywołanej chorobą lub
. odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem 2. Rada Ministrów, w porozumieniu ze związkami za-
macierzyllskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo .odowymi, określa zakres I formy pomocy pnysługu­
Jłłcej pracownikowi, o którym mowa w ust. 1.
krótkot rwa łego przeszkolenia wojskowego, pracownikowi
n allkowo ·dydaktycznemu przysługuje urlop w ciągu roku Art. 154. Pracownicy naukowo-dydaktycznl maj"
aKademi ckiego w wymiarze uzupełniającym do sześciu prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej w postaci
tygodni. d~atkowej izby. Dotyczy to również pracowników eme-
1. W ' razie niewyko[zystania przez pracownika nau- rytowanych. O ile obowiązujące przepisy prze'Yidują
kowa-dydaktycznego przysługującego mu urlqpuwypo- wyższe opłaty z tytułu dodatkowej, izby, pracownicy nau-
'c zynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stQ- kowo-dydaktyczni są zwolnieni od płacenia tej zwiększo­
sunku pracy, odbywania długotrwałego szkolenia wojsko- neJ opłaty. Zasady przydziału dodatkowej powierzchni
wego - pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny mieszkalnej określa Mini"ter Nauki i Szkolnictwa Wyż­
za :)kres nie wykorzystanego urlopu, nie dłuższy . jednak uego, w porozumieniu z Ministrem Administracji i Gospo-
niz za sześć tygodni. o He rozwiązanie stosunku pracy darki Przestrzennej.
Ule nastąpiło z przyczyn p ow odujących utratę prawa do Art_ 155. Pracownikom naukowo-dydaktycznym przy-
urlopu ' wypoczynkowego. .ługują uprawnienia twórców w lokresie:
6. Prze~s ust. 5 stosuje się do ' pracowników nauko- 1) ochrony ich praw autorskich,
wo-dydaktycznych, którzy przepracowali co najmniej
2) honorariów za pracę wykonywanIl na podstawie
Jeden rok.
umów autorskich.
7. W razie niewykorz ystania' przez pracownika nau-
kowo-d ydaktycznego przy siugującego mu urlopu z przy- Art . . 156. Pracownicy naukowo-dydaktyczni 0faZ
czyn od niego !liezależnych, przysługuje mu urlop wcza.- członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia' eme-
sie wolnym od zajęć dydaktycznych. rytalnego, określonego w przepisach o zaopatrzeniu eme-
rytalnym . pracowników i ich rodzin, z uwzględnieniem
Art. 151. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny ma przepisów niniejszej ustawy.
prawo do urlopu płatnego lub bezpłatnego dla celów nau-
kowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego. Art. 151. Podstawę w~miaru emeryt~ry lub renty dla
pracownika naukowo-dydaktycznego, przechodzącego na;
'2, Pracownik naukowo,dydaktyczny, przygotowujący
emeryturę lub rentę inwalidzką, usŁala się ,na zasadach
rozpr awę doktorską, o ile jest to uzasadnione stopniem określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
za awansowania tej rozprawy, ma prawo do zwolnienia . pracowników i ich rodzin, z tym że do podstawy te}
i. ZdJęĆ' dydaktycznych i innych zajęć w szkole na je~ wlicza się również dodatki oraz wszystkie nagrody uzy-
Uko 'l czenie w wymiarze nie przekraczającym sześciu mie- skane przez pracowriików naukowo ..dydaktycznych za '
6i l~ c y , w wypadku prz ygctowywania pracy' ' habilitacyjnej
osiągni ę cia zawodowe w okresie, ' z którego wynagrodze-
wymiar tego zwolnieni a nie może przekraczać jednego nie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty .
. Jokll .
J. Profesor i doc ent mają prawo dą korzystania w Art. 158. 1. Pracownikom naukowo-dydaktycznym
Qhesie kazdych kolejnych siedmiu lat zatrudnienia z rocz- uprawnionym do ęmerytury, o ile przepracowaH w szkole
nego zwolnienia z zajęć dydak tycznych i innych z aję ć co najmniej pi ętnaście lat, lub uprawnionym do renty , I

w szko le dla _c elów nauk owyc h lub artystycznych. Pra- ipwalidzkiej, o ile przepracowali w szkole co najmnie.!
cow nicy korzystający z tego zwolnienia nie mogą podej- pięć lat. przysługuje dodatek do emerytury lub renty w
m ować w t ym czasie pracy zarobkowej. wysoko&ci:
4. Pracownik nau kowo-'s ydaktyczny ma prawo do 1) 15% podstawy wymi a ru tych świadczeń. jeśli upraw-
urlopu dla por"Jtowania zdrowia w wymiarze nie prz ekra~ niony wykonywał pr a cę 'tV szkole wyższej na stano-
cza1ącym jednego roku , ' Zasady, tryb j organy właściwe wiskach: profesora, docenta, adiunkta, . starszego ku-
do ud,ielania tego urlopu określa Rada Minist rów w dro~ stosza dyplomowanego lub kustosza dyplomowanego.
aze r ozporzą dz e nia wyd anego po z asięgnięciu opinii Rady ' starszego asy,stenta i asystenta,
Głównej oraz w porozumieniu ze związkami zawodowymi. 2) 10% podstawy wymiaru tych świadczeń, jeśli upraw-
5, Rada Minis trow, po zasi e gnięciu opinii Rady Głów­ ni ony wykonywał pra cę w szkole wyższej na Innych
nej i w poroż ~ [mie niu ze związkami zawodowymi w dro- stanowiskach niż wymi enione w pkt L
dze rozp orządzenia, określa zasady i tryb udzielania urlo- 2. Dodatek, ' o którym mowa w ust 1, przysługuje
pów przewid zianych w ust. 1-3, maksymalny wymiar niezależn ie od dodatku z tytułu posiadania odznaczeń
urlopów, o..... któ rych mowa 'W ust. 1. zasady obliczania państwowych~
Dziennik Ustaw Nr
._._ - _._-
42 -
. _ . _----------",..--~-----~-----------------
563 - Poz. 201

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą pracowników n a uko- st ę puje


na okres trzech lat i moze być jednorazowo odno-
wo-dydaktycznych. ktÓrzy przejdą na emeryturę lub rentę wi one na na s t ępny okres trzech lat.
po dniu wejścia w życie ustawy. oraz tych. którzy prze- 4. Łączny ok res zatrudnienia na stanowi s kach asy-
szli na emeryturę lub rentę przed tą datą . sten ta i sta rs zeg o asystenta nie może przekrac za ć e ś m i u
4> Przyznanie dodatków wymienionych w ust. 1 dla lat. W d yscy plin ach na ukowych o kre ś lon ych p.rzez , Mini-
,pracowników naukowo-dydaktycznych. którzy przeszli na stra Na uki i Sżk o lni c twa W yż.sze go. po zasi ę gni ę ciu opinii
emeryturę lub rentę przed dniem wejścia w życie ustawy. Rad y Głównej. zatrudnienie s ta rszych asystentów może
następuje na ich wniosek. " b y ć p r zedłużone na dalsz y o k rE,s trz yletni.
5. Minister Pracy. Płac i Spraw Socjalnych. w poro- 5. Mian o wan ie na s ta n ow isk o adiunkta n astf; puje na
zumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. w okres trzech la t i może b y.ć od now ione dwukrotnie na
drodze rozporządzenia. określa okresy pracy up rawnia- nas tc;pne okr esy trzyl etnie .
jące do dodatku. o którym mowa w ust. 1. oraz szczegó-
łowe zasady' przyznawania i oDlicza nia tego ' dodatku.
6,. Adi un k t. który , uzysk a ł stopień d okto ra habilito-
w anego. w' uzasad nio n ych wyp adk cK h. zwł a szcza ze wzglę­
Art. 159. 1. Emerytura lub renta pracownika n a uko- du n a inte res sz koł y . dyscypliny nauko wej lub wymogi
, wo-dydaktycznego wraz ze wszystkimi dod a tka mi nie l war un ki zes połówej pracy bad awcze j. m oże za zgodą
może byc ustalona w wys o kości wyż sz ej niż 100010 pod- wł aśc i we go m,ini stra zost ać miano wany na , cz as nie-
stawy jej wymiaru. ok re ś l o ny. \
2. Podstawa wymi a ru emerytury. ~enty inwa lidzkiej 7. Zotrudn ienie adiunkta. w stosunku do któr ego za-
i renty rodzinnej ' ulega co rocznym podwyżkom stosownie p a dł a uchw a ła o nadaniu st opnia nauk ow eg o dokto ra
do wzrostu przeci ę tnego mi e sięcznego w y na grodzeni a w ha b il itowanego. ulega przedłu że ni II do czas u p o d ję c i a de-
gospodarce uspołecznionej w roku poprzedzającym rok , cy zji w tej spra wie przez Ce nt ra lną ł<omis ję Kw alifika-
podwyżki - na zasadach i w terminach określonych -iN c y jną do Spraw Kadr Naukowych. a w wypa dku za twier-
i)[zepisach o ' zaopatrzeniu emerytalnym pracowników dzenia uchwały ---- na dalsze sześ ć. miesięcy.
1 ich rod zin ,
' 8. Właści wy minister wskilzu je doktor owi ha bilito-
Art. 160. 1. Stosunek pracy z p racownikie!l1 n a uko- wan emu szkoł ę lub inną jedn os tk ę
organizacyjną pro wa-
wo-dydaktycznym' nawi ą zuje się ha podstawie mianowa- dzącą d ziałalność naukową ;
w której 'zosti1 nie za trudrliony
Ilia na stałe. na czas nie o kreślony ~ !ub na czas okre ś lony na stanowisku docenta lub inn y m. zgodnie z posi adan ymi
albo przez zawarcie umowy o pr a c ę . kwalifikacjami.
2. Pierwsze zatrudnie nie w szkole pracownika nauko- 9. Bieg ·terminów okre ś l o ny c h w ust. 1-5 ulega za-
wo-dydaktycznego m o że n a stąpić po uprzednim przepro- wieszen i u na czas trwania urlop u macierz y ńskiego. urlopu
wadzeniu konkursu. którego zasady i tryb określa statut wychowa wczego. urlopu dla poratowania zdrowia lut)
szkoły. " służb y wojskowej pracownika o raz urlop u uzyskanego
w związku z zatrudnieniem poza uczelnią w celu nabyda
Art. 161. Stosunek pracy z profesorem i docentem umi ej ętności praktycznych przydatnych . do wykonywania
nawiązuje się na podstawie midnow ćlllia, nił stałe . obowiązków pracownika naukowo-dydaktycznego,
Art. 162. ' Nawiązanie stosunku pracy z · pracownikiem 10. W wyjątkowych wypadkach okres mianow ania
naukowo-dydaktycznym. dla którego dana szkoła jest do- asystenta. starszego asystenta lub . adiunkta może ulec
datkowym miejscem pracy albo któ~ ma być zatrudniony przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania doktor-
w niepełnym wymiarze zajęć. następuje w drodze umowy skiego lub habilitacyjnego. jeśli przed upływem okresu
o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony. mianowania rozprawa doktorska uzyskała pozytywne re-
Art. 163. 1. W wyjątkowych wypadkach osoby ma- cenzje. a rozprawa habilitacyjna zostala przyjęta do
jące udokumentowany wybitny i twórczy dorobek niwko-
druku.
wy. artystyczny lub praktyćzny. uzyskany poza szkol- Art. 165. 1. Na stanowisko profesora i d oce nta mia-
nictwem wyższym. a nie posiadające stopni lub tytułów nuje właściwy minister, na wniosek rektora. zaopinio-
naukowych. na wniosek rady wydziału- mogą być 246- wany przez radę wydziału i senat. lub z własnej inicja-
trudnione na stonowisku docenta koritl'oktowego lub pro- tywy po zasi ę gnięciu opinii rektora. Decyzja w sprawia
fesora kontraktowego. , mianowania na stanowisko profesora powinna b y ć pod-
jęta w ciągu trzech miesięcy od uzyskania odpowiedniego
2. Profesor i docent kont raktowy nie mogą pełnić
tytuł\! naukowego. a decyzja w sprawie ' mianowania na
funkcji rektora. dziekana i dyrektora instytutu. -Nie do-
tyczy to szkół artystycznych. stanowisko docenta - 'w { ciągu trzech mi e s i ęcy od daty
t:łoż e nia wniosku.
3. Stosunek pracy z osobami. o których mowa w 2. Na stanowiska pracowników naukow o-d ydaktycz-
ust. L nawiązuje si ę przez za warcie umowy o pracę na nych . . ok teślone wart. 131 ust. 2 pkt 3-6. mianuje
(:zas określony. rektor szkoły. na wniose k dziekana , zaopin iowan y przez
4. Tryb pośt ę powania kwahfikacyjnego poprzedza- radę wydziału. lilb z własnej inic jatywy po " z a s i ęgnięciu
jącego zatrudnienie osób. o których mowa ,w ust. t. opinii dziek ana.
okr~la Minister Nauki i Szkolnictwa Wyżs z ego, w
uzgodnieniu z Radą Główną i Centralną Komisją Kwalifi- Art. 166. W s z k o łach niep a'ństwowy c h statut szkoły
kacyjną do Spraw Kadr N'auk0wych.
okre ś la org ony wl~ ś ciwe d o zat r.udni ania pracowników
n a ukowo-d y d okt yczn ych oraz tr y b post ę p o w a nia w tych
· '
A r t . ' 164. 1. M lanow.
a me~ na s t anOW1S
. k o asys tenta- sp rawa ch.
-stażysty następu j e na o~ r:..es jednego ,roku.
Art. 161. 1. Pr acownika n au kowo-dydaktycznego. na
2. Mianowanie na stanowisko asystenta nast ę puje na jego wniosek l ub ' za' jego zg odą. można , p rze nieść dą
okres dwóch .lot. innej sz koły albo, na stanowis ko prac9 wnika naukowo-
3. Mianowanie na st ,'lTIowisko stars z ~ go asyst.e nta na- -bad awczego. do innej jednostki organizacyjne j prow~-
-Dziennik
_ __
..
Ustaw Nr 42 564
. _---_ ._ -_. _------------~---------------------------
Poz. 201 '

dzącej działalnosćnaukową w tej samej lub innej mi ejsc o- miesiące przed końcem ro~u akademickiego lub VI
wosci. każdym czasie za zgodą stron,
2. O przeniesieniu decyduje organ własciwy do .rrtia- 2) w razie trw a ł e j ni ezdol ności pracownika do pracy
nowani il na nowe stan owisko,. za zgodą org ,mu, klo ry naukowej i dydaktyc znej, spowodowanej jego cho-
mian o w a ł pracownika na d otychcza s zajmowane st a no - robą i stwierdzonej orzeczeniem lekaroskim, z zacho- '
wisko . . waniem okresu trz ymiesięcznego wynagrodzenia,
3. Pracownik nilUkowo-dydaktyczny może być zobo- · 3) w razie czasowej niezdolności pracownika do pracy
wiąz a ny do pracy Qydaktycznej w innej 3zkole w tej sa- spowodowanej jego chorobą, jeżeli okres tej choroby
mej miejscowości w celu uzupełnienia obowiązujilc e go p rze kracza jeden roki w szczególnie uzas'adnlo~ych
wymiaru godzin. wypadkach, po stwierdzeniu przez komi~ję lekarsk,
4. Przeniesienie profesora lub docenta może nastąpić poprawy stanu zdrowia . i możliwości powrotu do,
po zasi ę gni E~ ciu opinii senatów obydwu szkół (senatu pl ac y - okres ni eobe cności w pracy, spowodowanej
szkoły, z k.lórej następuje przeniesienie, i rady naukowej cholobą, może być przedłużony ponad rok, ni. dłużej

Jednostki. do której następuje przeniesienie), a pozosta- jednak niz do dwóch lat, licząc łącznie okres choroby
.łych pracowników naukowo-dydaktycznych - po zasi ę g­ i urlopu dla poratowania zdrowia,
nięciu opinii rad wlaściwych wydziałów (rady właściw e go 4) z końcem roku akad emickiego, w którym pracownik
wydziału i właściwej rady naukowej). nie będący profesor em, docentem, starszym kusto-
szem dyplomow anym lub starszym dokumentalist'ł
5. Jeżeli wymagają tego potrzeby w zakresie kształ­
d yplomowan ym osiągnął wiek emerytałny wedłull
cenia kadr w danym regionie kr.aju, właściw. y minister
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
moze przenieść, na okres do dwóch lat, pracownika nau·
i ich rodzin,
kowo-dydaktycznego bez jego zgody -do innej szkoły
wyższej, z prawem powrotu na poprzednio zajmowane 5) z końcem roku akademickiego, w którym pracownik
zajmujący stanowisko profesora, docenta, starszego
stanowisko. Przeniesienie takie może nastąpić tylko jeden
raz na danym stanowisku kustosza , dyplom owanego lub starszego- dokumenta-
listy dyplomow anego kończy 70 lat życiai profesor,
6. Pracownikowi na ukowo-dydaktycznemu przenie- /
docent, starszy kustosz dyplomowany lub starszy do-
sionemu do innej mle]SCOWOSCI przysługuje zasiłek kumentalista dyplomowany, który ukończył: 65 ła~
osiedleniowy w wysokosci sześciomiesięcznego ostatnio żyCia - w wypadku mężczyzny oraz 60 lat tycia -
pobieranego wynagrodzenia zasad niczego z dodatkami w wypadku kobiety, może przejść na emęryturę na
oraz zwrot kosztów przeniesienia według zasad określo­ swój wniosek, według przepisów o zaopatrzeniu eme-
nych w odrębnych przepisach dla pracowników państwo­ rytalnym pracowni ków i ich rodzin,
wych. Szkoła lub jednostka -organizacy jna prowadząca
6) z końcem ~oku akademickiego, na wniosek pracow-
clziilłalność naukową zatrudniająca pracownika powinna
nika przechodzącego na emeryturę, który ukończyli ·
zapewnić mu odpowiednie mieszkanie.
60 lat życia i pr zepra cował 30 lat w szkole - w wy-
7. Pracownika naukowo-dydilktycznego, zmienIaJą­ padku m ężqyz n y oraz ukończył 55 lat życia I prz.-
cego miejsce zamieszkania w związku z przeni esieni em, pracował 25 lat w szko le - w w.ypadku kobiety,
7waJnia się od pełni e nia obowiązków służbowych na okres
7) jeżeli działalność d yd aktyczna, wychowawcza lub
do jednego miesiąca .
inne formy działalności publicznej pozostają w rażą­
Art. WH. 1. W wypadku zniesi enia szkoły, przek sz t a ł­ cej sprzeczn ości z podstawowymi· obowiązkami pra-
cenia jej struktury lub zmiany zakresu jej działaln o:; ci cownika szk. oły, a w szczególności z zasadami dzia·
w sposób uniemozliwiający dalsze zatrudnianie mi an o- łania i zadaniami szkoły określonymi wart. 1-3 oraJ
waneg o pracownika naukowo -dydaktycznego na stano- wymog ami określonymi w . art. 132; rozwią z anie z tych
wisku zajmowanym w tej szk ole, o ile pracownik n auko- przycz yn stosunku pracy z osobą zatrudniom, na sta-
wo-dyd ak tyczny nie w yraża zgody na- przeniesienie na- nowisk u prof eso ra wymaga zgody Prezesa Rady Mi-
równo rz ę dne' stanowisko w tej samej lub inne] szkole, nistrów,
instytllcie naukow ym albo inn ej pl clcówce naukowej w tej 8) w wypadku odmowy złożen ia ś lubowania.
sam€j lub innej ' miejscowo ści - wła ś c iwy minister, nd 2. W wypacfkćif~ h określonych w ust. 1 pkt 7 profesOl'
wni osek takiego pracowni ka , ma obowiązek pr z eniesć go może, za zgodą właściwego minis tra , prze jść na eme!y-
w stan nieczynny; który ni e m o że t rwać diLl żej niż sześ ć tur ę pomimo nicsp e łni e n ia wymagań wynikających z prza-
miesi ę cy, lub rozwiązać z nim stosunek. pracy, wypłaca­ pisów o zaop atrz eniu eme rytaln ym pracowników I leli
jącmu odprawę w wysoko ś ci sz e ściom iesięczn ego wyna- rodzin.
grod zeni a zasadniczego.
3. W wypadkach ok r e ś lonych w ust. 1 pkt 2, 3, ? i 8 .
2. ' Pracownik naukowo -dyda kt yczny pozostaj ący w decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy -wydaje, a w wy-
atanie nieczynnym zachowu je prawo do w ynagrodzen ia padkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 4-6 rozwiązani.
zasadniczego oraz do innych św iadćzerl pracowniczych. stosunku pracy _stwierdza organ uprawniony do miano-
3. W razie powst a ~i a ' możli wości. zatrudnienia pra- wania na dane stanowisko.
cownika naukowo-dydaktycznego w tej samej szkole na 4. Minister Zdrowia i Opiekl _Społecznej okreŚla za-
tym samym stanowisku, właściwy mini51er obowi ązany Sady, tryb i org:lny wła.s ciwe do wydawania 'orzeczeń le-
Jesf zatrudnić w pierwszej koleJności p ra cownika n a uko- karskich, stwierdzających istnienie choroby, o której
wo-dydaktycznego pozostającego Vi sranie nieczynnym. mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
W razie odmowy podjęcia pracy przez· pracownika sto- Art. 170. 1. Stosunek pracy pracownika naukowo-dy-
lunek pracy wygasa z dniem odmowy.
. daktycznego wygasa z .mocy prawa w razie :
Art. 169.1. Stosunek pracy z pracownikiem nauko- 1) prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym
.o-dydaktycznym ulega rozwiązaniu: karą zwolnienia z pracy,

J) n4 wnlQsek pracowńika żłoźony co najmniej na trzy 2) porzucenia pracy.


J)ziennfk TT~L1 W Nr 42 - 565 Poz. 201
- _ .. . -----------~----------------:~--

J) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw Art. 176. Nauczyciele wychowania fizyczn ego za-
publicznych albo· prawa wykonywania zawodu, trudniani są na stan owiskach:
..) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary po- 1) starsz·ego wyk ładow cy,
.bawienia wolności, 2) wykładowcy,
I) pozbawienia tytułu ' naukowego, 3) instr uktora,
l) upływu okresu, na który pracownik został zatrud- 4) instruktora-st a żysty .
niony,
1) upływu s~eściomiesięcznego · okresu pozostawania w Art. 171. Na stan owisku stan;zego · wyk ł adowcy
1.
.tuJe nieczynnym. wyk ł ad owcy możnazatrudn i ć osobę, która . posiada co
2. Stosunek pracy. adiunktem, starszym asystentem najmniej dyplom magistra lub inny dypl om ró w norz ę dny.
asy.tentem nie może być odnowiony, jeżeli pracownik Osoby te powinny posiadać kwalifil5-ac je do samodziel.;
I przyczyn od niego zależnych nie czyni dostatecznych nego prowadzenia pracy dyd aktycznej w szko le.
,ostępów w swoim rozwoju naukowym lub nie lizyskujQ 2. Minister Na·1.lki i Szkolnictwa Wyższe go, w uzgod-
sadowalających wyników w pracy dydaktycznej I wy- nieniu z Radą Główną, okreś la kwalifikacje, jakie · powinni
chowawczej . .Okoliczności te powinny wynikać z ocen posi ad a ć starsi w yk ł adowcy i wy k ł adowcy.
dokonywanych w trybie określonym wart. 133. O wyni-
kach oceny powiadamia się zainteres9wanego pracownika. Art. 178. 1. Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia
3. Ustanie stosunku pracy w wypadkach okr eś lonych na stanowiskach pracowników dydaktycznych, z w yjąt­
" usŁ 1 stwierdza organ uprawniony · do mianowania na kiem wymienionych wart. 177, oraz zasady awansowania
.an. stanowisko. . tych pracowników określa wł aś ciwy minister w uzgod-
. nieniu z Radą Główną i vi porozumieniu ze związ kami
Art. 171. 1. W wypadku stwierdzenia w trybie zawodowymi.
określonym wart 133 · rażącego niewywiązy-wania siE~ł 2. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych w y n~
mianowanego pracownika naukowo-dydaktycznego z obo~ li dla: ,
wiązk6w . dydaktycznych, wychowawczych lub nauko- 1) starszych wykładowców - 300 godzin rocznie,
""-ych, '& pracownikiem może zostać rozwiązany stosunek
,racy po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. 2) wykładowców -:- 360 godzin roc~nie, .
2. Decyzję o rozwiązą.niu stosunku pracy wydaj. 3) pozostałych pracowników dydaktycznych - 540 gC)oj
• rgan uprawniony do mianowania na dane stanowiskq dzin rocznie .
lub właściwy minister. 3. Wymiar zajęć dydaktycznych oraz z a s~dy wyna-
gradzania pracowników dydaktycznych, o których mowa
Art. 172. 1. W sprawach dotyczących rozwiązania
wart. 173 pkt 6, określają przepisy ustawY - Karta
.tosunku pracy, nawiązanego w drodze mianowania, pra-
nauczyciela.
cownikowi naukowo-dydaktycznemu służy Ikarga do Na..
czelnego , Sądu Administracyjnego na zasadach 1 w trybl. Art. 179. 1. Na stanowisko pracownika dydaktycz,-
.kreślonych w Kodeksie postępowania administracyjn.!lo. nego mianuje rektor szkoły; mianowanie nast ępuje na
2. W innych sprawach . o- roszczenia ze stosunku pra- okres pięciu lat I może być przedłużone na dalsze okresy
cy pracowników naukowo-dydaktycznych stosuje się przQ- pięcioletnie lub na czas nieokreślony. Stanowiska. naj
pisy Kodeksu pracy. ktÓre może nastąpić mianowanie na czas nieokreślony~
ustala Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego .
Rozdział 3 2. Na stanowisko starszego wykładowcy można, VI.
szczególnie uzasadnionych wypadkach - za zgodą właści ..
Pracownicy dydaktycznI. wego ministra, mianować na czas nieokr e śl o ny os o bę po-;
siadającą stopień naukowy doktora. .
Art. .173. Pracownikami dydaktycznymi w szkole 11\:
3. Zatrudnienie na czas inny niż określony w ust. (
1) nauczyciele prze.dmiotów kierunkowych,
nast ępuje w drodze umowy o pracę.
2) nauczycier. języków,
4. Wniosek o awansowanie pracownika dydaktycao
3) nAuczyciel. wychowania fizycznego,
nego albo mianowanie go na stanowisko starszego wy~
"') akompaniatorzy, kładowcy lub wykładowcy opiniowany jest przez orga':
5) aauezyciel. przedmiotów obronnych I pomocniczych~ kolegialny wskazany w statucie szkoły.
6) aauaycieI. przedmiotów zawodowych I praktycznej
nauki zawodu. Art. 180. Do mianowanych pracowników dydaktycz-
nych stosuje się odpowiednio przepisy art. 132 ust. 1 i :l,
Art: 17"'. Nauczyciele przedmiotów kierunkowych nrt. 133, 144 ust. 1 pkt 2~4 I ust. 3, art. 145 ust. 1-3
akompaniatorzy zatrudniani są na · stanowiskach: oraz 7 i 8, art. 146 ust. 1 i 3-5, art. 148-150, 151 ust. 1~
1) Itarnego · wykładowcy, 2, 4 i 5, art. 152-157, 158 ust. 1 pkt 1 do starszych wy-
2) wykładowcy, kła d owców i wykładowców, pkt 2 - do pozostałych praoi
cowników oraz ust. 2-'5, art. 159, 162, 164 ust. 9, art. 167,
3) młodszego wykładowcy.
168, 169 ust. 1 pkt 1-4 i 6-B oraz ust 3 ' i 4, art. lł.a.
Art. 175. Nauczyciele języków zatrudniani ~ na sta- ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 braz ust. 2 i 3, art. 171 i 171.
aowiskaeh:
1) .tarszego. wykładowcy,
Att: 181. Rektor może powierzyć, na podstawie umc;.o
,/ wy zlecenia. prowadzenie wykładów, ćwiczeń i mnycli
2) wykładowcy, za ję ć dydaktyczny ch w szkole. Osobom prowadzącym za..
a) lektora, jęci Q' na podstawie takiej . umowy nie przysłuiują upraw..
. .f) lektora-stażysty. nienla nauczydeli akademi~kidl.
c

~. " . Dziennik Ustaw Nr 42 566 - PO'I. 201

Rozdział 4 cjalnego i mieszkaniowego. Zakładowy fundusz nagród


tworzy się w wysokości 4% u. 1981 r. i 8,5% za lata
Pracownicy naukowi. następne. _
2. . Zachowuje się specjalny fundusz nagród dla nau- •
Art. 182. 1. Do realizacji zadań badawczych szkoły czycieli akademickich za ich osiągni~cia naukowe 1 dy-
na stanowiskach odpowiadających stanowiskom pracow- daktyczne w wysokości 20/. planowanego rocznego oso-
ników naukowo-dydaktycznych mogą być zatrudniani bowego funduszu płac.
pracownicy naukowi. I
3. Zachowuje· się specjalny fundusz nagród dla pra-
2. Do osób zatrudnionych w s:zkole na stanowiskach cowników nie będących nauczycielami akademickimi za
pracowników naukowych stbsuje się odpowiednio prze- osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% plano-
pisy dotyczące pracowników naukowo-dydaktycznych. II wanego rocznego osobowego funduszu płac.
wyjątkiem ort. 131 ust. ·3, art. 141-143, 145, 146, 151
4. Zasady \podziału funduszów, o których mowa w
ust. 2...-,4 ia rt. 163. .
ust. 2 i 3, oraz przyznawania nagród z tych funduszów
3. W zakresie nie uregulowanym w ustawie aq pra- określa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. po za-
cowników naukowych stosuje się przepisy o tnatylutacla sięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu ze.
naukowych. związkami zawodowymi.

Rozdział 5 Art. 189_ 1. Za wieloletnią pracę pracownicy szkoły


otrzymują nagrody , jubileuszowe w wysokości:
Postanowienia wspólne. l) za 20. łat pracy - · 75010 wynagrodzenia miesięcznego • .
2) za 25 lat pracy - 1000/0 wynagrodzenia miesięcznego,
Art. 183. Nauczycielowi akademickiemu może by~ 3) za 30 lat pracy - 150010 wynagrodzenia miesięcznego.
nadany: 4) za 35 lat pracy - 200010 wynagrodzenia miesięcznego.
I) t y tul honorowy "Zasłużony NauczyciQI Polskiej Rze- 5) za:iO lat pracy - 300010 wynagrodzenia miesięcznego.
czypospolitej Ludowej", 2. Uprawnienia. o których mowa w ust. 1, przysłu­
2) "Medal Komisji Edukacji· Narodowej". gują nie później niż od dnia 1 stycznia 1983 r.
A!t. 18t 1. Tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel . Art. 190. I. Dla pracowników szkoły tworzy się fun-
Polskiej Rzecżypospolitej Ludowej" nadawany będ~i. za- dusz socjalny w y\ysokości SOfo planowanego rocznego
lłuzonym nauczycielom akademickim za szczególnie wy'- osobowego funduszu płac.
bitne osiągnięcia w wieloletniej pracy dydaktycznej 2. Dla nauczycieli akademickich będących emerytami
l nJukowej.
ł rencistami twor.z y się fundusz socjalllY w wysokości
2. p, zepisy art. 50 ust~ 2 i 3 ustawy - Karta nauczy- 5'/, funduszu emerytur i renŁ.
ciela stosuje się odpowiednio. . 3. ·· Dla pracowników szkoły tworzy się fundusz miesz-
Art. 185. 1. "Medal Komisji Edukacji Narodowej" kaniowy w wysokości 3D;. planowanego rocznego' osob~
nadawany będzie nauczycielom akademickim· i innym wego funduszu płac.
osobom za szczególne zasługi dla oświaty I wychowania. . 4. Realizacja postanowień, o których mowa w ust.
2. "Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadaje M'" 1-3, nie może nastąpić . póżniej niż do ' dnia 1 stycznia
nister Oświaty i Wychowania, na wniosek Ministra 1984 r.
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Art. 191. 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony po
3. Przepis art. 51 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela raz pierwszy bezpośrednio po studiach w szkole wy;i;szej
Itos u je się óClpowiednio. otrzymuje je~norazowo zasiłek na zagospodarowanie w
wysokości dwumiesięcznego należnego mu wynagrodzenia
Art. 186. 1. Profesorom szkół, z tytułu dwudziesto-
letniej szczególnie wyróżniającej pracy - dydaktyczno-wy- zasadniczego. .
chow1!\vczej. nadawany będzie Krzyż ){awalerski Orderu 2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, podlega zwro-
. Odrodzenia Pol!'iki. towi. jeżeli · rozwiązanie stosunku pracy nastąpi na wnio-
2. Pozostałym nauczycielom ' akademickim nadawany sek pracownika 'lub z jego winy ~rzed upływem trzech
będzie : . lat pracy. · W uzasadnionych wypadkach rektor Izkoły,
w porozumieniu ze związkami zawodowymi, moze zwol-
l) z tytułu dwudziestoletniej wyróżniającej pracy dy-
nić pracownika w całości lub części od obowiązku zwtotu
daktyczno-wychowawcze1 - Złoty Krzyż Zasługi, zasiłku. '
2) z tytułu trzydziestoletniej szczególnie wyróżniającej
Art. 192. Pracownikom szkoły. takze po przejŚciu na
pracy dydaktyczno-wychowawczej - Krzyż Kawaler- emeryturę lub rentę inwalidzką, jak równiez ich współ- .
ski Orderu Odrodzenia Polski. malwnkom, przysługuje prawo do korzystania z 511'/, ulgi
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do nauczy- taryfowej przy przejazdach kolejami na zasadach określo­
cieli akademickich będących emerytami i rencistami, b~ ny~h odrębnymi przepisami.
względu na datę ich przejścia na emeryturę lub rent{f.
Art. 193. 1. W szczególnych wypadkach, uzasadnio-
Art. 187. Pracownik szkoły, z którym rozwiązano nych koniecznością realizacji programu nauc~ania, nau-
stosnnek pracy z powodu przejścia na emeryturę. ma pra- czycielom akademickim może być zlecone prowadzenie
wo do jednorazowej odprawy w · wysokości trzymiesięcz­ zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.
nego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, Ilość tych godzin nie może przekraczać 1/3, a za zgodlł
jeze!i okres zatrudnienia w szkole wynosi ponad 10 11\t. pracownika - 2/3 obowiązkowego wymiaru zajęć dydak-
Art. 188. 1. Począwszy od dnia l stycznia 1981 r. tycznych.
w szkole tworzy sięzakladowy fundusz nagród. określony 2. Kobiety w ciąży oraz wychowującej dziecko do
w przepisach o zasadach tworzenia i · podziału zakłado­ lat czterech nie można zatrudniać w godzinach ponadwy-
wego funduszu nagród oraz zakładowych fund,uszów ,so- miarowych bez jej zgody.
Dziennik Ustaw Nr 42 -567 ..;.....;
~~~~~--------------------~-----------------------------------------
Poz. 201
,.
Art. 194. Zasady' zatrudniania w . szkole osób niebę­ Aft. 200. t. W toku postępowania wYJasmćqącego
dących obywatelami polskimi na stanowiskac:h nauczy- rektor. po zasięgnięciu opinii rzecznika dyscyplinarnego,
cieli akademicklch oraz ich prawa i obowiązki okrejla może zawiesić pracownika szkoły w pełnieniu obowiąz­
Rada Ministrów w drodze ro.zporządzenia. ków służbowych. , jeżeli prżemawia za tym powaga i wi a.
rygodność zarzut6w. a dalsze pełnienie przez obwinio-
Art. 195. Tryb postępowania w sprawach, o których nego tych obowiązków utrudniałoby yvyjaśnienie sprawy.
mowa w niniejszym rozdziale. określa statut szkoły.
2. Po wniesieniu wniosku -P ukaranie do k omisji
dys~plinarnej komisja ta może zastosować zawieszenie
Rozdział fi
pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych. Upraw-
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyclelI nienie to przysługuje również rektorowi.
akademickich. Zawieszenie pracownika w pełnieniu ob ow iąz ków
3.
lłużbowych nie może trwa~ dłu~ej niż 'sześć miesięcy,
Art. 196. Nauczydeie akademiccy podlegają odpowie-
chyba że przeciwko obwinionemu toczy się post ę p o wanie
dzialności dyscyplinilrnej za postępowanie , uchybiajllce karne. w związku z którym postępowanie dyscyplin arne
godności nauczyciela akademickiego, naruszające normy
zostało zawieszone. W takim wypadku zawieszenie może
współżycia społecznego. lub za rażące naruszenie Iwoid~
trwać aż do prawomocnego zakończenia postępowania
obowiązków
karnego.
Art. 197. 1. Karami dyscyplinarnymi wymierzanymi . 4. Od decyzji . rektora ó~awiesze~iu przysługuje
przez komIsje dyscypli?arne s.ą: obwinionemu odwołanie do właściwego ministra. Od de-
l) upomn~enie, cyzji komisji dyscyplinarnej o zawieszeniu przysł u guje
2) nagana. obwinionemu odwołanie do komisji dyscyplinarnej przy
3) nagaria z pozbawieniem na okres jednego roku dOi ·Radzie Głównej.
pięci~u lat prawa pełnienia funkcji kierowniczych w
szkole. Art. 201. 1. Komisje dyscyplinarne dla prac ow ników
4) nagana z ostrzeżeniem. szk6ł są niezawisłe w ialuesie orzekania.
5) zwolnienie z pracy. 2. Wszczęcie póstępowania przez inny orgdn oraz
2. Za przewinieni-., dyscyplinarne mniejszej wagi wynik postępowania przeprowad~onego przed inn i' m orga-
rektor szkoły może ukarać nauczyciela akademictłeg~ nem nie . stanowią przeszkody do wszczęcia post ępow ania
upomnieniem na piśmie. dyscypli1lamego ' przęc i wko pracownikowi . szkoly o ten
lam czyn. .
- 3. Na wniosek pracownika ukaranego upomnlllllelll
sprawa rozpoznawana jest przez komisję dyscyplinarn, 3. Komisje dyscyplinarne dla pracowników szkół nie
w zwykłym trybie. W takim wypadku komisja może pod- l" związane orzeczeniami lub decyzjami innych organów.
trzymać .karę upomnienia. Art. 202. Obwiniony ma prawo do korzystailici z po-
Art. 198. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczy- mocy ~brońcy wybranego spośród pracownikó w szkół.
ci eli akademickich orzekają: Art. 203. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscy-
I) w pierwszej instancji- komisje dyscyplinarne Ią.ół, plinarnego po upływie sześciu miesi ęcy od dnia p owz i ęcia
wiadomości przez organy szkoły. wymienione w' art. 34
2) w drugiej instancji - komisja dyscypłhiarna pny
,Radzie Głównej. ust 2, o wy'kroczeniu dyscyplinarnym. jak t e ż po upływie
lat trzech od popełnienia wykroczenia. Wszczqcie postę­
2. Komisja dyscyplinarna pochodzi z wyboru. Tryb
powania dyscyplinarnego następuje z chwilą z ł ożenia
wyboru określa statut szkoły.
przez rzecznika dyscypIrnarnego wniosku o ukaranie .
3. Komisję dyscyplinarną przy Radzie Główn_j po;.
2. Jeżeli
wykroczenie dyscyplinarne jest zara zem
wołuje Rada na wniosek jej przewodniczącego.
przestępstwem,okres przedawnienia pokrywa się z okre-
Art .. 199. 1. Rzeczników dyscyplinarnych powołujer sem przedawnienia ścigania za to przest ęps two.
l) " dla postępowaniil w pierwszej instancji - rektor 3. Ustanie zatrudnienia w szkole po popełni e niu wy-
szkoły spośród pracowników _szkoły. kroczenia nie stoi na przeszkodzie wszcz ę ciu p os tępo­
2) dla postępowania w drugiej instancji - MJnlster wania dys.cyplinarnego.
Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośródpracownik6w
Art. 204. t. Zatarcie kary dyscyplinarnej nastt:puje
szkół w porozumieniu z właściwymi ministrami.
' I urzędu:
2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie
l) po upływie trzech lat od .uprawomocnienia się 9rze-
wyjaśniające na polecenie rektora szkoły lub Ministra
czenia o ukaraniu upomnieniem lub n a ganą.
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i informuje ich następnie
o dokonanych ustaleniach. 2) po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orze-
czenia o ukaraniu naganą z ostrzeżeniem.'
3. Postanowienie o umorzeniu postqpowania wyjaśnia­
jącego wydaje rzecznik dyscyplinarny. a zatwierdza rektor 3) po upływie pię ciu lat od w ykoncmia kary., o której
szkoły lub Minister Naukł i Szkolnictwa Wyżs~ego. W mowa wart. 197 ust. 1 pkt 3.
razie odmowy zatwierdże,nia postanDwienia . rzecznika 2. Organ. który orze kł karę dyscyplinarną. moż e po
,dyscyplinarnego. rektor ' szkoły lub Minister Nauki . upływie dwóch lat od up rć1wom ocnienia się orzeczenia,
i Szkolnictwa Wyzszego może polecić innemu rzeczni- na wniosek ukaranego lub rzecznika dyscyplin am ego,
kowi wniesienie wniosku o ukaranie. or:iec zatarcie kary.
4. Senat szkoły lub Rada Główna mogą zwrócić się ' 3. Kara dyscyplinarna zw olnienia z pracy może być
do rektora lub Ministra Na liki i Szkolnictwa Wyższego zatarta przez komisję dyscyplinarną przy Radzie Głównej.
z wnioskiem ozłecenie rzecznikowi dyscyplinarnemu prze- na wniosek "ukaranego lub rzecznika dyscyplinarnego. po
prowadzenia po~tępowania wyja~niającego . upływie pięciu lat od uprawomocnienia się oczeczenia.
Dziennik Ustaw Nr 42 -- 568 - Poz. 201

Art. 205. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opmll Rady; Art. 210. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady
Głównej oraz związków zawodowych, w drodze rozpoI"Z4" Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi.,
dzenia, określa zasady i tryb postępowania dyscyplinar. określa stanowiska pracowników . irizyniery jno-technicz-
nego i wykonania kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcia. nych zatrudnianych w szkołach, szczegółowe warunki.,
którym powinny odpowiadać osoby zatrudniane n. tyca
Rozdział 7 stanowiskach, oraz czas pracy i zasady wynagradzani.
pracowników inżynieryjno-technicznych.
Inni pracownicy szkoły. Art. 211. 1. Pracownicy służby bibliotecznej są za.-
trudniani w szkole na · stanowiskach:
Art. 206. Pracowników wymienionych wart. 130 l) kustosza,
·ust. 3 zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. Umowy 2) starszego bibliotekarza,
o pracę zawiera rektor szkoły lub upowazDlony pr;zez 3) bibliotekarza,
niego organ, na wniosek kierownika właściwe) jednostki 4) młodszego bibliotekarza,
organizacy jnej szkoły. 5) pomocnika bibliotekarza,
6) starszego magazyniera bibliotecznego,
Art. 207. 1. Pracownikami naukowo-technicznymi sil
7) magazyniera bibliotecznego.
osoby zatrudnione w szkole przy wykonywaniu zadań
2. Dokumentaliści służby informacji naukowej są _ za-
spec ja lis tycznych.
trudniani w szkole na stanowiskach:
2. Do obowiązków pracowników naukowo-technicz-
l) starszego dokumentalisty,
nych należy w szczególności:
2) dokumentalisty,
1) uczestniczenie w pracach badawczych oraz wykony- 3) młodszego dokumentalisty,
wanie prac pomocniczych przy badaniach naukowych, 4) starszego technika dokumentalisty,
2) pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dy- 5) technika dokumentalisty,
daktycznych, 6) młodszego technika dokumentalisty.
3) wykonywanie prac usługowo-badawczych (doświad· 3. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk
czalnych. inżynieryjnych, leczniczych i innych). wymienionych w list 1 i 2, zasady . ?:atrudniania i wyna-
3. Do obowiązków pracowników naukowo-technicz- gradzania osób zatrudnianych na tych stanowiskach okr.-.
nycJ. z zakresu ochrony patentowej należy prowadzenia ślają odrębne prżepisy.
ca.łokształtu prac związanych z ochroną własności inte- Art. 212. Wykaz stanowisk, na których zatrudniani
lektualnej i wynalazczości. są w szkole pracownicy informatyki, oraz warunki, jakim
Art. 208. 1. Pracownicy naukowo-techniczni są za- powinny odpowiadać osoby zatrudnione na tych stano.
trudniani w szkole na stanowiskach' wiskach, czas. pracy 1 zasady ich wynagradzania określa
Rada Ministrów, po zasięgnięciu opir,.!i Rady Głównej
l) starszego specjalisty lub rzecznika patentowego,
i w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
2) specjalisty,
3) mł o dszegó specjalisty. Art. 213. 1. Rada Ministrów, w porozumieniu ze
2. Na stanowisku starszego specjalisty lub rzecznika :związk a mi
zawodowymi, ustala tabelę stanowisk określo­
patentowego może być zatrudniona osoba, która posiada nych wart. 130 ust. 3 pkt 5, kwalifikacje do zajmowania
dyplom magistra, magistra inżyniera, inżyniera, lekarza tych stanowisk, czas pracy oraZ szczegółowe zasady u-
lub dyplom równorzędny oraz wykazała się osi'ągnięciami trudniania i wynagradzil.nia tych pracowników. .
zawodowymi. 2. Tabe1ę stanowisk dla pracowników określonych
3. Na stanowisku specjalisty można zatrudnić osobq, wart. 130 ust. 3 pkt 4 i 6, kwalifikacje wymagane dOi
która posiada dyplom magistra, magistra inżyniera, inży­ zajmowania poszczególnych stanowisk. szczegółowe za-
niera, lekarza lub dyplom równorzędny oraz odbyła odpo- sady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników
wiedni staż zawodowy. oraz ich uprawnienia socjalne. określają odr ę bne prze-
4. Na stanowisku młodszegó specjalisty można za.- pisy bądź układy zbiorowe pracy.
trudnić osobę, która posiada dyplom magistra, magistra
inżyniera, inżyniera, lekarza lub dyplom równorzędny. Dział V
5. Rada Ministrów. po zasięgnięciu opinii Rady Głów­
nej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi, określa Przepisy przejściowe. 1 końcowe.

szczegółowe warunki, któlym powinny odpowiadać osoby


zatrudniane na stanowiskach wymienionych w ust. . 1, jak Art. 214. 1. Szkoły wyższe podlegające przepisom
również . czas pracy i zasady wynagradzania pracowników ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym
naukowo-technicznych. (Dz. U. z 1973 r. Nr 32; poz. 191) Qd dnia wejścia w życi.
niniejszej ustawy są szkołami wyższymi w rozumieniu
Art. 209. 1. ~racownikami inżynieryjno-technicznym! lej ustawy.
14 osoby zatrudniane w szkole przy wykonywaniu zadań 2. Wnioski zgłoszone, a nie rozpatrzone do dn ia
pomocniczych w zakresie badań naukowych oraz nau- wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące tworzenia,
czania. łączenia, przekształcenia lub zniesienia "szkoły oraz zmia-
2. Do obowiązków pracowników inżynieryjno-tech­ ny jej struktury wewnętrznej, podlegają rozpatrzeniu
nicznych należy w szczególności: i załatwieniu Ha zasadach i w trybie określonym w tej
1) wykonywanie prac usługowo-badawczych · (d o świad- usta wie. •
czalnych, inżynieryjnych, leczniczych i innych). . 3. Samodzielne plac6wki typu naukowo-dydaktycz-
2) pomoc w przygotowywaniu zajęć dydaktyczn vc h, nego, utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej
3) wykonywanie prac pomocniczych przy badaniach ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów, oraz
naukowych. jednostki organizacyjne szkół, utworzone przed dniem


Dziennik Ustaw .Nr 42 - 569 - Poz. ?01 I 202

wejścia 'W życie niniejszej ustawy na podstawie prze- skowegoprzysługują ' odpowiednio Radzie Wyższego
pisów • współpracy szkół wyższych z jednostkami gospo- Szkolnictwa Resortu Sprow Wewnętrznych.-
.arld uspołecznionej. dz.iałajll na podstawie nadanych im
Art. 221. Rada Ministrów. po zasięgnięciu opinii
· lłalutów.
Rad.y Głównej, w drodze rozporządz e nia. może wyłączyć .'
Art. 215. Do spraw dyscyplinarnych wszczętych
przed stosowanie niektórych przepisów ustawy w zakresie wy-
~e. wejścia 'W tycie niniejszej ustawy stosuje się do- nikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania
łychcuaowe prupisy. chyba że przepisy niniejszej usta- wyższych szkół morskich i wprowadzić w tym" zakresie
wy ~ korzyatnlejsz~ dla obwinionego. odrębne uregulowania.

Art. IUł. Oloby, które nie posiadając stopnia nauko- Art. 222. 1. Przepisów dzi a łu IV niniejszej ustawy nie
..ego .&oktora habilitowanego zajmują w dniu weJscla w stosuje się do żołnierzy w czynn e j służbie wojskowej.
*>'cI. ałniejszej ustawy stanowisko docenta, zachowują wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, na
to stanowisko. . stanowiskach nauczycieli akademickich w . studium woj-
Arl 217. Pracownicy otrzymujący nagrody jubi- skowymszkoly albo w innych jednostkach organizacyj-
leuszowe według dotychczasowych przepisów zachowują nych tej szkoły.
." prawo do czasu wprowadzenia nagród przewidzianych 2. Lołnierzom.CJ których mowa w ust. 1. może być
w art. 119. . . nadany tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Pols.kiej
Rzeczypospolitej Ludowej" i "Medal Kómisji Edukacji
Art. 218. Do rent i emerytur, do których prawo zo- Narodowej".
stało stwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, przepis art. 159 tej ustawy stosuje się od _dnia Art. 223. Ilekroć w ustawie jest mowa o 'właściwym
l stycznia 1983 r. ministrze. rozumie się przez to ministra (kierownika cen··
tralnego organu administracji państwowej) sprawującego
Art. 219. Do czasu wydani.a przepisów wykonawczych
nadzór n ad dział a lnością szkoły.
przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy
przepisy. dotychczasowych aktów wykonawczych. o Ile, Art. 224. T racą moc:
nie Sil sprzeczne z postanowieniami tej ustawy. l) ust aw a z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie
Art. 220. 1. Do szkół wy żs:ąch nadzorow1wych przez wyższ ym (Dz. U z 1973 r. Nr 32, poz. 191).
Ministra Spraw Wewnętrznych stosuje się odpowiednio 2) ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyzszych szkołach
przepisy ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkol- art ystyczny_c h (Dz. ' U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48 i z
nictwie wojskowym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 190 i z 1973' r. Nr 12, poz. 89).
1982 r. Nr 14, · poz. 113). 3) ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw
2. Uprawnienia przewidźiane w ustawie. o której i obow iązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16. poz. 114.
mowa w ust. L dla Ministra Obrony Narodowej, w odnie- z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 i z
tieniu do szkÓł wyższych resortu spraw wewn ętrznych 1982 r. Nr 3, poz. 19) w zakresie dotycz ący m nauczy-
przysługują Minist rowi Spraw Wewnętrznych, uprawnie- cieli akademickich zatrudni onych w szkołach wyż­
nia przewidziane dla Rady Wyższego Szkolnictwa Woj- szych.

202
OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO -

z dnia 11 września 1985 r.

w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych I tytułach
naukowych.
\

1. Na pods tawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. ust aw ą


z · dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy
o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach nau- o stopniach naukowych -i tytułach naukowych (Dz. U.
kowych (Dz. U. Nr 36, poz. 168) ogłasza się w załączniklł Nr 36, poz. 168) i
do niniejszego obwieszczenia jedno1ity tekst ustawy z 3) zmi an wynikających z p rzepisów wydanych przed
dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach dniem ogłoszenia niniejszego jednolitego tekstu, z za-
naukowych (Dz. U. Nr 14. poz. 101), z uwzględnieniem: stosowaniem ciągłej ' numeracji art yku łów, ust ę pów~
1) zmian wprowadzonych ustawami: z dnia 14 lutego punktów i liter.
1967 r. o zmiante ustawy o wyższ y ch szkoł a ch art y" 2. Podany w załączniku do nini ejszego obwieszczenia
stycznych (Dz. U. Nr 6, poz. 20), z dnia 20 grudnia jednolity tekst nie obejmuje następujących przepisów:
1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych l) art. 26 ustawy z dnii! 31 marca 1965 r. o stopniach
i tytułach naukowy~h (Dz. U. Nr 46. poz. 335) oraz naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14..
• dnia 12 kwiet!lia 1973 r. o zmianie przepisów doty- poz. 101) w brzmieniu:
czących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz ..Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dni em ogło­
or.ganizacji instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. szenia."i
Nr 12. poz. 89) - objętych jednolitym tekstem usta- 2) art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1968. r. o zmia-
lonym obwieszcze nierp Ministra Nauki. Szkolnictwa nie ustawy o stopniach na ukowych i tytulach nauko-
Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r.
(Dz. U. wych (Dz. U. Nr 46. poz. 335) w brzmieniu:
Nr 32, poz. 192);
"Art. 2. Osobom. które nie mając stopnia nauko-
2) zmian wprowacjzonych ustilWą z dnia 4 maja 1982 r. wego zajmuią w dniu wejścia w życi e ni-
9 szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113) oraz niejszej ustawy stanowiska docentów etatQ-