Vous êtes sur la page 1sur 3

Dziennik Ustaw Nr 36 - 445 -- Poz.

168 169

Komisji Kwalifikacyjnej okresla Prezes ' J8} art. 25 otrzymuje brzmienie:


Rady Ministrów. "Art. 25. W zakresie uregulowanym niniejszą usta-
Art. 24b. Do zadań Centralnej Komisji Kwalifikacyj-, wą nie stosuje su: przepisów Kodeksu po-
nej należy w szczególności: stf;powania administracyjnego.";
1) w zakresie spraw dotyczących stopni 19) po art. 28 dodaje się art. 28a i 28b w brzmieniu:
naukowych:
"Art. 28a. Ilekroć w ustawie jest mowa o radzie wy-
a} wydawanie opinii dotyczących na-
działu, f31zu.mie się ' przez to także, senat
dania, zawieszenia. ograniczenia lub
w szkołach jednowydziałowych. .
cofnięcia uprawnienia do nadawania
. sropni naukowych, Art. 28b; Przepisy ustawy sto5uje si~ odpowiednio
bl dokonywanie ocen działalności jed- do cudzoziemców ubiegających się o uzys-
nostek organizacyjnych uprawnio- kani.e stopnia' naukowego oraz o nadanie'
nych do nadawania stopni nauko- tytułu naukowego,";
wych, poziomu rozpraw doktorskich 20) użyte w różnych przypadkach . wyrazy "Minister
t hał)ilitacyJnych oraz prawidłowości Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i 'Techniki" zast~puje
przeprowadzania przewodów doktor- się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami
skich i habilitacyjnych, "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego", ·
e) zatwierdzanie uchwał rad wydziałów
(Hołd naukowych) o nadaniu stopnia A~t. 2. 1. Jednostkio(ganizacyjnę,ktQre napodsta-

naukowego doktora habilitowanego, ,wie dotychqasowych ' przepisów są uprawnioIle do nada-


' rozpatrywanie wniosków o' ponowne wania stopni naukowych, zachowują to uprawnienie prłez
rozpatrzenie sprawy w razie nieza- okres 'dwóch lat od dnia· wejścia w *ycie niniejszej
twierdzenia tych uchwał, ustawy.
d) rozstrzyganie odwolań od uchwał 2. Po upływie terminu, o któryrit mowa w ust. l,
rad wydziałów (rad naukowych) 'po- up'r awnienia do nadawania stopni naukowych są nada.-
dejmowanych w przewodach doktor; wane \ w trybit;! i na zasadach określonych . niniejszą
• kich i hablIitacyjnych, ustawą, .
e) zatwierdzańie nostryfikowanych stop- ,Art.a. Centralna Komisja Kwalifikacyjna ' do Sp14W
ni naukowych doktora habilitowa- Kadr Naukowych, działająca w dniu wejścia w życie ni-
nego, niejszej ustawy, · działa do końca kadencji, na ' któf-ązo­
2) w zakresie 'spraw dotyczących tytułów stała powołan-a. '
naukowy<:h - opiniowanie wniosków
o nadanie tytułów naukowych, Art. 4. Minister Nauki Szkolnictwa . Wyższego
ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst . ustawy o st'?P-
3) w zakresie spraw dotyczących pówoła­
niach naukówychi tytułach naukowych, z uwzględnieniem
nia na stanowiskodócetl,t a osób niepo~
zmian wyni~ających z . przepisów ogłoszonych przed
siadających stol>nia naukowego doktora
dniem wydania jednolitego tekstu i . żzastosówaniem
habilitowanego ... . ocena ' kwalifikacji
ciągłej nUllleracji artykułów, ustępów< punktów iUtere
kandydatów nie >posiadają~ych , stopnia
naukowego doktora habilitowanego.", Art. 5. Ustawa wehodzi w życie z dniem ogłoszenf...
17) tytuł rozddału4 otrzymuje btzmienie:
"Rozdział 4. Przewodniczący
---
Rady Państwa: H. Jabloflskl
Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe,"1 Sekre.t arz Rady Państwa:\ J! Szymanek

169
UST A WA

z dnia 25 lipca 1985 r.

o urzę~zle Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego. ·'

Art. 1. Minister Nauki ł Szkolnictwa Wyższego jest 3) stwarza warunki kształcenia ł wychowywanl:a studen-
naczelnYITl organem administracji pailstwowej w dziedzi- tów w celu przygotowania ich do uczestnictwa w roz-
nie
, rozwoju
.
nauki. l kadr naukowych oraz szkolnictwa wojusbcjalistycznego państwa, gospodarki i kultury
wyższego. narodowej.
Art. 2. Minister Nauki ł Szkolnictwa Wyższego: 4) organizuje opiekę zdrowotną i socjalną nad młodzieżą
akademicką,
1) zapewnia warunki niezbędne do rozwoju poszczegól"
nych dziedzin nauki, 5) udziela szkołom wyższym wszechstronnej pomocy;·
w zakresie ich działania i rozwoju.
. , 2) organizuje kształcenie ł wychowywanie kadr nauko-
wych na wysokim poziomie merytorycznym, obywa- Art. 3. 1. Do ' zakresu działania Ministra Nauki (
telskim i etycznym oraz zapewnia niezbędne ,warunki Szkolnictwa Wyższego należą sprawy:
naukowe, organizacyjne materialne ich rozwoju, l) rozwoju nauki,
Dziennik Ustaw Nr' 36 POZo t69

2) ksżtalcenia. wychowywania I doskonalenia kadr nau· 2) prowadzi współpracę z zagranicą,


kowych. / 3) organizuje system informacji naukowej.
3) związane z nadawaniem stopni naukowych i tytułów G.Minister ,Nauki I Szkolnictwa Wy'ŻSzego realizuje
na ukov.r,y ch. zadlll1ia wynikające z ustawy, z uwzględnieniem kompe-
4) kształcenia na poziomie wyższym oru wychowywa- tencji innych naczelnych i centrelnych organówadmini-'
nia sŁuóentów, stracji państwowej ' oraz Polskiej Akademii Nauk.
S) doskonalenia zawodowego przez szkoły wyższe pra- Art. 4. 1. Minister Nauki i . Szkolnictwa Wyższego.
cowników z wyższym wykształceniem, . sprawując nadzór i kontrolę nad podległymi mu szkołami
6) zwierzchniego nadzoru nad narodowym zasobem wyższymi. może:
archiwalnym,
1) przeprowadzać kontrolę działalności szkół i żądać
7) polityki wydawniczej w zakresie wydawnictw nauko-
odpowiednich wyjaśnień od organów szkoły i innyd\
,. wych i natikowo-dydaktyczr.ych,
ciał kolegialnych działających w SZkole na podstawie
8) określone vi odrębnych przepisach ustawowych. przepisów ustawy o szkulnictwie wyższym' lub !lta- '
2. W dziedzinie roz~oju nauki Minister Nauki l tutu szkoły, zwanych dalej "innymi cialami kolegial-
Szkolnictwa Wyższego: _ • nymi",
1) opracowuje projekty założeń polityki naukowej pań­ 2)w razie bezczynności w realizacjI wniosków pokon-
stwa, trolnych ~.' wydawać organom szkół polecenia usu~
2) przygotowuje prognozy rozwoju nau~l, nięcia stwierdzonych naruszeń prawa lub ważnego
3) koordynuje sprawy dotyczące finansowllI1la. realiza:' interesu społecznego.
cji i kontroli powierzonych mu centralnych progra- 2. Minister Nauki i Szkolnictwa \Vyiszego w celu
mów badawczych oraz - we współpracy z Polsk~ , upewnienia pełniejszego uczestnictwa szkoły wyższej
Akademią Nauk - bada!) podstawowych i stosowa- w dziele wszechstronnego rozwoju nauki, kultury' i. goSp<l-
nych nie objętych tymi programami, darki narodowej oraz ze względu na ważny interes spo~
4) dba o zapewnienie materialnych warunków rozwoju łeczny może nałożyć, po zasięgnięciu opmll ,rektora
warsztatów badawczych. ( , i senatu. na podległą szkołę wyższą obowiązek realizacji
3. W dziedzinie ' szkolnictwa wyższego Minister określonego zadania naukowego lub dYdaktycznego.
wskuując , materialne środki jego realizacji, a także
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
, wprowadzić odpowiednie zmiany 'w planie rzeczowo-finan-
1) przedstawia wnioski dotyczące tworzenia, znoszenia,
sowym szkoły.
łączenia i przekształcania szkół wyższych,
3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu
2) opracowuje stosownie do ustaleń planów perspekty- racjonalizacji zatrudnienia i dostosowania struktury orga-
wicznych. narodowych planów społeczno-gospodar­ nizacyjnej do żakresu zadań dydaktycznych. wychowaw-
czych i centralnych planów rocznych projekty:
czych. i naukowych szkoły wyższej może określać . po
II) głównych kierunków badań naukowych. kształce­ zasięgnięciu opinii rektora i senatu, normy obsady osobo-
nia i rozwoju kadry . w obszarze szkolnictwa wyż­ wej szkoły lub jej poszczególriych jednostek organizacyj-
szego. nych, a także wprowadzać zmiany w struktu}ze organi-
'b) planÓw badań naukowych szkolnictwa wyższego, zacyjnej szkoły.
3) usta.la: 4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pr~y­
al pelspektywiczne i okresowe plany rozwoju szkol- padku rażącego naruszenia prawa lub ważnego interesu
nictwa wyższego. społecznego w podległej szkole wyższej poleca właści·

b) zasady organizacji studiów, wym organom szk-oły usunięcie stwieldzonych naruszeń


w określonym terminie. aw ra'z ie bezskutecznego upływu
cl kierunki i zasady polityki kadrowej i socjalnej
tego terminu może stosownie do cha.rakteru tych naruszeń:
w szkolnictwie wyższym.
1) uchylić lub wstrzymać wykonanie uchwały lub decy-
4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w .zakre-
sie dotyczącym podległych szkół wyższychI zji organów szkoły. <.

2) odwołać osobę pełniącą funkcję organu jednóosobo-


1) usŁala:
wego lub jego zastępcy albo funkcję kierownika lub
al -zasady i limity przyjęć na pierwszy rok studiów. zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej s.zkoły,
bl zasady opracowywania planów studiów i ramo~ albo osobę będąCą z wyboru członkiem organu kole-
wych progr,a mów nauczania, gialnego bądż innego ciała kolegialnego,
cl szczegółowe zasady finansowania badań nauko- 3) zawiesić na czas określony uprawnienia stanowiąc,)
wych prowadzonych w szkołach wyższych oraz lub rozwiązać organ kolegialny sZkoły albo inne ciało
zasady współpracy szkół wyższych z jednostkami kolegialne,
gospodarki narodowej i innymi instytuCjami•• 4) zawiesić na czas określony zajęcia dydaktyczne lub
d) zasady współpracy szkół wyższych ' z ' zagranicq. działalność ' albo rozwiązać jednostkę organizacyjn<ł
/ ,
2) zatwierdza plany studi6woraz programy nauczania szkoły.
i wychowania •. ~l zawiesić obowiązywanie określonych przepisów sta-
3) 'dokonuje rozdziału środków finansowych ł materiał­ tutu szkoły. z jednoczesnym , ustaleniem trybu postę- ,
_nych pomi~d'ly szkoły wyższe. powahia w sj:)Tawach regulowanych tYmi przepisami.
5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakre- 5. Od decyzji Ministra Nauki i SzkolniCtwa Wyj.sze.
sie swojego dzi a ł a nia: ; go w sprawach wymienionych w ust. " służy skarga do
1) uczestniczy w opracowywaniu realizacji planów Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach i w try-
perspekt ywicznyeh, n,arodowych planów społeczno- bie · określonych w Kodeksie postępowania ' administra-
-gospodarcz:(ch centralnych planów rocznych. '. ,cyJnego• .
Dziennik Ustaw Nr 36 - 447 - Poz. 169 f 170
-------------------------------------------------------------------
Art. 5. Minister i Szkolnictwa Wyższego.
Nauki dowymi. stowarzyszeniami nault.owymi oraz innymi
realizując politykę państwa
w zakresie swojego działania. organizacjami społecznymi.
~oordynuje działalność innycn organów administracji Art. 1. 1. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia.
panstwowej oraz sprawuje nadzór nad podległymi pań­ okresJi szczegółowy zakres działania Ministra Nauki
stwowymi jednostkami organizacyjnymi i przedsiębior· i Szko.lnictwa Wyższego ;
stwami panstwowymi, dla których jest organem założy­
2. Organizację Ministerstwa Nauki Szkolfliclwd
cielskim.
Wyższego oraz jednostki organizacyjne podporządkowane
Art. 6. Minister Nauki i Szkoinictwa Wyższego w Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego okres·la statut
zakresie swojej wlaściwosci : nadany przez Radę Ministrów.
l) współdziała z naczeinymi i centralnymi organami Art. 8. Traci moc ustawa z dnia 29 marca 1972 r.
administracji państwo'wej oraz Polską Akademiq o utworzeniu urzędu Ministra Nanki i Szkolnictwa Wyż­
Nauk. &zego (Dz. U. Nr 11. poz. 70 i z 1984 r. Nr 55. poz. 280).
2) współdziała -
w zakresie i na zasada.c h okreslonych Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
w odrębnychprzepisach - z Radą Główną Nauki
i Szkolnictwa Wy:iszego. Centralną Komisją. Kwalifi- Przewodniczący Rady Państwa: H . Jabłoński
kacyjną do Spraw Kadr Naukowych. związkami zawo- Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek

170
USTAW A

z dnia 25 lipca 1985 r.


-
o Jednostkach ' badawczo-rozwojowych.

W celu pogłębienia integracji nauki z praktyką. 2) upowszechnianie wyników badań naukowych I . prac
przyspieszenia postępu w nau'c e i techniCe oraz zwiększe· rozwojowych.
nia ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju 3) podejmowanie ~ działalności w zakresie doskondlenia
stanowi się. co następuje : . metod prowadzenia badań naukowych i prac badaw- .<
czo-rozwojowych.
Rozdział l "') prowadzenie działalności uzupełniającej. a w szcze-
gólno.ści w ząkresie szkolenia. Informacji naukowej.
PrzepIsy ogólne. technicznej i ekonomicznej. wynalazczości oraz ochro-
ny własności przemysłowej i intelektualnej.
Art. 1. 1. Jednostkami badawczo-rozwojówymi. w.
rozumieniu ustawy. są państwowe jednostki organizacyj- 5) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu ł
. ne wyodrębnione pod względem prawnym. organizacyj- rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki •
nym i ekonomiczno-finansowym. tworzone w celu prowa- a tal\że propozycji w\ zakresie wykorzystywania w
dzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. kraju osiągnięć światowej nauki . i techniki.
których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określ 0- 3. Jednostki badawczo-rozwojowe mogą prowadziĆ
n ych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społeci­ produkcję aparatury i urządzeń. a także podejmować inn~
nego . . działalność gospodarczą btldź usługową ' na potrzeby
2. Jednostkami badawczo-rozwojowymi są: kraju i eksportu w zakresie objętym. przedmiotem ich
działania. '
1) instytuty naukowo-badawcze.
4. Jednostki badawczo-rozwojowe posiadające upraw-
2) ośrodki blldawczo·rozwo]owe. centralne laboratoria nienia do nadawanijl Itopni naukowych oraz odpowiednie
i inne jednostki organizacyjne. których podstawo- warunki materialno-techniczne mogą prowadzić .studia
wym zadaniem jest prow~dzenie działalności. o któ- podyplomowe.
lej mowa w ust. 1. .
Art. 3. Jednostka badawczo-rozwojowa może być
J. Jednostki badawczo-rozwojowe posiadają osobo-
wość prawną.
utworzona. jeżeli:
4. Przepisów ustawy nie . stosuje się ' do instytutów 1) zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie
naukowych szkól wyższych i placÓwek Polsk.iej Akademii działalnQści. o której mowa wart. 2 ust. 2.
Nauk. 2) zostanie zapewniona niezbędna. odpowiadająca przed-
Art. 2•. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe tworzq miotowi i zakresowi jej działania:
warunki sprzyjające twórczej pracy. wzrostowi kwalifi- a) liczba pracowńików o odpowiednich kwalifika-
kacji pracowników. kształtowaniu socjalistycznych sto- cjach.
sunków pracy I zasad wsp6}ż-rciaspołecznego. b) aparatura badawcza. laboratoryjna, potencjał infor-
2. Do zadań jednostek badawczo-rozwojowych w macyjny oraz sp r zęt techniczny i iime . niezbędne
lzczególności należy: warunki materialno-techniczne.
1) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-roz- Art. 4. 1. Przedmiot i zakresdzialania jednostki
wojowych oraz przystosowywanie ich wyników do badawczo-rozwojowej . . jej nazwę i siedzibę oraz organ
w~rażania w praktyce. . sprawujący nad nią nadzór określa akt o jej utworzeniu.