Vous êtes sur la page 1sur 4

\

, 25'1 , ~ _ Po~. 128 129


-, . - "-
nictwa Wojs~owego" - zastępuje sJę wyrazami"Rady Wyż­ ' 2JJ).Hm wYnikających z przepisów ągłoszonych przed dniem
,'. szego - Szkolnictwa Wojskowego , i Nauki~ł. wydania jedl!olitego tekstu' i z zastosowaniem ciągłej nu-
" - , meracji , rozdziałów, artykułów, ustęp~w, punJttów i liter.
Art. 8. W ustawie z dnia " 4 maja 1982 ' r. - osżkol- " ! , - ,
il~ctwi~ .wy~zym (Dz: U. -z ~~5 r. Nr 4~, poż. 20l) art. 220 Art; 10._ Ustawa wchc;>dzi w , żyde z dniem ipaździer:
sll;r.eśla się. - " : ; oika 1981 r. , ' -_ - ", ,
. ~ ł • .

_ _ Art. -g. Ministe.rObrony l\Iarodowej ogłosi w Dzien-


-niku Ustaw jednolity tekst ustawy .z dnia 31 marca 1965 r. Przewądniczący Rady Państwa: W. Jaruuilski -
, '(j !,' Wytszym szkobiict:wie , wojskowym, z - uwzgrędnien~em
, ,' -o ' -, . - i', "
Seit,retart Rady Państwa: Z. Surowiec

USTAWA

z dnia, 16 Up'ca 1981 r. , ,


I ' -
I
o Narodowym --Splsie POWszec~YDl1988r.

Roz~iął 1 " . ArŁ' 4. ' 1. Wra\1lach Spisu będą zelirane następujące ,


infórmacje o tamieszit.an"tch mięszklmiach, zamiesżka­
"
nyc~pómieszcteniachoraz z~mieszkanych budynkach:
Przęplsyog61ne .
l) · rodzaj ·zamje.s ikanej jednostki (m.ieszkanie, zamiesz-
kane pomieśzcźenie), ' - ,
; Art. l. Narodowy' - Spis Pówszl:!chny ',' 1988 1'., zwany
, dalej " -"Spisem'-'" , będzie ' pneprowadzony na terytoriun-, 2lnazwisko i , imię ·-osobYf : od któreJ Pozostilłe -zamiesz· '
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniach od 7 ' do 12 . kah~ wspóln.ie OSQQY ,wywodzą ' prawo do ~mie8zkJ -·
f wania, , .
g.fudnia -1988 r., według stanu w dniu 6' grudnia 1988 r.
lł.ooziI!-a 24.00..... . 3) liczba izb (pokoi i kuchni) w mie~zkaniu, powierzch
ruaużytkowa mieszkania, wyposażenie' mieszkania w
Art. ,2. t, 'spis obejmie: urządzenia techniczne, - -tytuł prawny do. zajmowanid
miesz~a'nia przez poszczeg.6lnegospodars!wa . dbmó· .
_,1) , zamieszkane mieszkania, zalllieszkane pomieszczeni,d we,
" oraz zamieszkane , budynki,. ' ,
4) ' czy zamieszkałe w jednym -mieszkaniu, osoby pozo-
- 2rosobystale zamiesżkałe i _czasowo przebywaJące . J\" stające w różnych gospodarstwach domowych łączą
mieszkaniach , i , pomieszczeniach, o których mowa w więzy, pokrewieństwa, ._
"pkt i. 5) rodzaj budynku j tok jego wybudowania: liczba . koń-
2. Spis nie obejmie: , .dygnacji • . żamieszk,anych mieszkań w ,budynku, ' z~­
riądzający budynidem (właściciel budynJw), r0d~aj
H sz~fów i cudzoziemSkiego personelu przedstawicielstw materiału . ścian, ze,wnętrznych i pokrycia dachu bu-
_dyplomatycznych· i _urzędów konsularnych państw d'yńk,u, wy·posażenie ' budynku w urządzę ni a i ' iilsta-
obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób - Jacje techniczno-sanitarne. _
korzystający<;hz przywilejów i immunitetów na mą­
cY\UJlów, us.taw -Iub powszechnje ustalonych zwycza- 2. W ramach Spisu będą zebrane - następujące infor-
jów międzynarodowych, · . . macje o ' o~bach stale zamieszkałych i czasowo przeby-
wających Vi. spisywanych mieszkaniach i · zamieszkanych
mieszkaii ' i J )udynków zajętych na potqeby osób, pomieszczeniach: . -
o których mowa w pkt 1. .
1) Ilązwisko i · imję, płeć, . rok urodzeIłłtl, stan cywilny,
rok zawardazwiązku małżeńskjego, _poziom; ' i kie'-
Art. 3. {[żyte w. ustawie określenia oznaczają; runek wykszt~łcenfa, stopień pokrewieństwa z pierw-
mieszkanie .,...., wyd~~lony trwałymi ścianami w ob~ę- szą spisywaną osobą w ' .20spodarstwie . domowym,
- bieł?udyn1rożesp6ł izb lub -jedn'ą izbę, łącznie z po- 2) ,czy mieszka. stale lub przebywa czasowo,
JIlieszczeniami pomocniczy~i, ~niezależnie od tego, czy 3) . łączny czas trwania nieobecności osoby stale zamie-
" są ' zamieszkane -na podstl!'vde j~dnego lub więcej niż szkałej, ze ' wskazaniem, czy ;est nieobecna w szcze- . ' ':. ..
': jednego tytułu prawnego, . ... gólnOŚci w zwiąZku z pracą, nauką lub opieką spo-
~l · zamieszkane pomieszczenie - obiekt nie będący mie- łeczną;łączny czas, trwania oąecności osoby · przeby-
-. . szkanIem, .w którym z.:łmtes'zkują _osoby, 'to jest obiekt .wając~j cza.sowo, wszczeg6lnościw -ZWiązku z pracą,
zbior9wego żamieszkania, pomieszczenle ·prowizo- nauką lub .opieką o!;poł.eczną,
- , \ (yc~e i obiek~ ruchomy; -, . 4) ŻI'6!iło utrzymania: praca,',niezarobkowe źródło . utrzy-
-- 3) ~amieszkany , budynek. ,~ budynek. . w· którym . znaj- mania, na utIi7:ymaniu ip',n ej wskazanej ośoby,
, duje sięchoci.ażby jedno zamiesZkane mieszkanie, ~) I nazwa.i miejsce położema za15ładu' pracy, zajmowanr, .
4) "obiekt zbiQrowego 'zamieszkania ' - zakład· -hbtelar- - stanowisko oraz ,charakter zatrudnienia w podstawo-
'. ski, , - zakład - udztelający pomiEisiczenia w związku ; \vym miejscu pracy; · nazwa zakładu ,p racy. Oi charak-
z pracą, . nauką, leczeniem się lub opieką społeczną 'ter 'zatrudnienia w dodatkoWym miejscu pracy - je- y '

. : · oraz , .k.laśztor, żeli źródłem utrzymania jest praca, , .


Sł' 'ppOdarstwo , domowe- zespół o~6b ~ieś,pta)ącYf;:h 6) .rodZaj ,ip~h~zenie, niez~robkowego źródła · utr7iY-
l;, ( :utriYiDuj4Cy(;h -się wspólnie. ' ~nia;
Dziennik Ustaw !'fr 22 ' 258

7) czy z powodu kalectwa lub przewlekłej cMroby ma podziału terytorialnego stopnia ,podstawowego jako
' całkowicie lub , powaznie .ograniczoną ,'2dolność wy- kolnis~rze spisowi; zastępcami komisarzy spiSOwYch
!tonywaniaczynności podstawowych dfadanego
k~ ' ! . .
wie-' Vi Jych jednostk'51Eh są ódl>Owiedniopracownicy
\ .
dów miejskich, dzielnicowych, miast j gmin
. 8) ' czy posiada ' orzeczenie ,kQmisji lekarskiej - do §praw gmin --' wYzriaczeni przez komisarzy /spisowych"1
"-i~ I - ,

inwalidztwa i zatrudnienia co do grupy inwalidztwa,


9) powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego Art. ,7. L Wojewódzcykomisar7.e spisowi oraz kępri­
fdziałki rolnej) .i wkład praCy w miesiącach pracy w sarze spisow~ w. jednostkach podziału terytorialne~o stąP."
ciągu ' roku w to, gospodał'stwo (działkę rolną), ' nia podstawowego utworzą, na okres przygotowania '
i przeprowadzenia Spisu, biura spisowe do wykonania
10) rok zamieszkania w 'danej miejscow()ści,
prac związanych z 'p rzygotowaniem i przeprowadzenierp
lJ) nazwa województwa i ' charakter miejscowości (mia- Spisu. '
sto, wieś) poprzedn.iego miejsca / zamieszkania: dla za-
mieszkałych po roku ' 1978 oraz źródło utrzymania w 2. W skład biura spisowego wchodzą:
poprzednim miejsc~ zamieszkania, . 1) w biurze spisowym województwa ..,- pracownicy WQ- "
12) g}ówne i dodatkowe źródło utrzymania gospodar-' jewódzkiego urzędu statystycznego, urzędu wojewó~ ~
stwa domowego. kiego I (Urzędu Miasta: Stołecznego Warszawy, Urzędii
3. Formularz ' spisowy, zawierający pytania w· ' zakre- Miasta' KrakowdiUrzędu, Miasta Łodzi) oraz jedllo~
sie podanym w ust. 1 i 2,ustali Prezes Głównego Urzę­ stek gospodarki uspołecznionej, delegowani przeZ za~
du . Stafystycznego. Wzór formularza spisowego podlega trudniające tych pracowników zakłady pracy,
ogłoszeniu w DziennikI! ' Urzędowym Polskiej Rzeczypo- 2) w biurze spisowym jednostki podziału terytorialnę­
litej Ludowej "Monitor Polski" , go stopnia . podstawowego- pracqwnicy urzędu miej-
4. W ramach Spisu będzie przeprowadzone metodą skiego, dzielnicowego, mi.asta l gminy, . gminy oraz
reprezentacyjną - na zasadach dobrowolnego udziału . -- jednostek gospodarki uspołecznionej, delegowani
, badańie dzietności kobiet. . przez zatrudniające tych pracowników zakłady prą­
- cy.
Art. 5. 1. Osoby objęte Spisem są obowiązaneą.o
udzielenia rachmistrzom , spisowym zgodnyc,h ze stanem 3. Pracą biura spisowego ~ieruje zastępca komisarza
faktycznym ,.o dpowiedzi na pytania zawarte w forplUla- spisowego.
rzu spisowym w zakresie poddnym Wart. 4 w ust. 1 w
pkt 1-4 oraz w ust. 2. W zakresie podanym wart. 4 w Art. 8. 1. Spis przeprowadzą rachm.istrze spisowi, po-
ust. 4 udzielenie odpowiedzf jest dobrowolne. Do udzie- wołani, ' za ich zgodą, przez komisarzy spisowych " w jed- '
leniaodpowiedzi o osobach małofetnich oraz nieobec- nostkach podziału terytorialnego stopnia podstawowego
nych ' są obowiązane pełnoletnie osoby wspólnie zćii:niesz­ ' spośródpracownik.ów urłędów terenowych organów; ad- ;
kałe. ministracji państwowej stopnić1 p()dstawowego, przedsię­
biorstw pa6stwowych-. i innyc11 jednostek gospod!irki
2. W razie nieobecności osób obowiązanych do udzie-
uspołecznionej, sołtysów, pełnole:tnich ' uczniów, stlIden- ..
lenia odpowiedzj, zamieszkałych w obiektach · zbiorowego tóworaz. innych osób. '
zamieszkania .. obowiązek udzielenia informacji, o których
mowa w aą. 4 w ust. 2, 'W zakresie posiadanej dokumen- 2. . Rachmistrze spisowi w czasie pełnienia obowiąż­
tacji należy do za!,ządzi;ljących tymi obiektam.i. ków spisowych podlegają ochronie prawnej przewidzia-
3. Informą.cji o zamieszkanych ' budynkach nie. sta- nej .dla funkcjona.rIuszy publicznych. '
nowiących własności jednostek gospodarki uspołecznio­
nej udzielają Własciciele luhzarządcy. Art. ,g. 1., Terenowe org.a nyadministracji ' państwowej :
. o właściwości- ogólnej, dyrektorzy przedsiębiorstw . pafl­
4. InformaC'ji o zam1eszkanych budynkach zarządza c stwowych oraz kierownicy innych jednostekgospodar~i
nych przez jednostki gospodarki uspołecznionej udzielają uspołecznionej, . nawniosęk komisarzy spisowych, .zwor~ ,
zarządzający tymi budynkami.
nią od pracy i delegują na ' okres nie ' przekraczający 3 '· .
miesięcy pracownikówpowołdnych ' dą biur ' spisowych
Rozdział 2 oraz na o~res 16 dni roboczych pr~ćowników powołanych.
na rachniistrzówspisowych; pracownicy_ci zachowują W .
OrganizacJa . Spisu. - - macierzystym zakładzIe pracy prawo ' do pełnego wyna-
grodzenia, jakie otrzymaliby, gdyby , w ' tym czasie wy">'
Art. 6. Pracami związanymi z przygotowaniem i prze- konywali . pracę w tym zakładzie. J

prowadzeniem Spisu , ki~rują: . 2. MinistrowIe Oświaty i .Wychowania oraz Nauki "


1) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - całością i Szkolnictwa .Wyższego, a takżeinnilIlinistrowie nact-;
prac , jako Generalny .Komisarz. Spisowy; zastępcami zorujący szkoły, ustalą zasady udziaiu nauczycieli, stu- :
Generalnego KQmisarza-Spisowegosą: wyznaczony dentów i uczniów szkół średnich w pracach spisowyćh . f
przez Pre.z esa Głównego Urzędu Statystycznego . wice-
preze$ oraz ,dyrektor/ Biura Spisów w Głównym Urzę­ 3. W razie wypadku powstałego przy pełnienitl obo- ,
dzie Statystycznym, wiązków spisowYch, pracownikom, o których mowa w
2) 'yojewodowie oraz pr1!;zydenci miast: .st,()łecżnego ust. 1, iczłonk9m ich rodzin . przysługują . świadczenia, od
Warszawy, Krakowa i Łodzi - w woje~pdztwach zakładu pracy, Vi którym' pracownik jest zątrudniony, oraz
jako wojewódzcy.){omisarze spisowi; zastępcami wo- inne świadczęnia określone w PJżepisach o świadczeniach .
jewódzkich komisarzy spisowych są dyrektorzy woje- z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
wódzkich lJIzędów statystycznych, 4. W razi,.e wypadku powstałego przy
3) naczelnicy lub prezydenci miast, naczelnicy dzielnic wiązków spisowych ' studentom i uczniąm, ' o 1c""T'\lr...h
o/az ,. naczelnky .gmin (miast i gmin) -, W · j~dno~tkach wa w .ust.. 2, oraz rnnym osobnm nie będącym
l
"" ,
,Dziennik Ustaw Nr '22

kami,a , także członkom i"ą rodzin przysługują świadcze­ 2: Spis próbny obejmie:
- Poz. 129

,nia z tytułu wypadku na' 'zasadacb ustalonych W przepi-


l) zamieszkal}e miesżkaJlia i zarpieszkanepomieszczenia
,sach określ~jących podstawę wymiaru renty z tytułu Wy"
:padku przy pracy lub ,.choroby zawodowej, świ~aczeń dla OI'az zamies~kane budynki,
"pracowników,. którzy ' ulegli wypadkom w szczególnych 2) osoby stale zamiesżkałei czasQ~o j prZebywające w
. okolicz~ościacQ, oraz ~wiadczeń _dla osób nie będących miesikani'ach i pomieszczeniach. olctórych mowa w
":'"rocownikami: - , , pkt l, .
I • ~ - , , . - ', ( ,, " " '

, ~. ' Pracownikom jednostek statystyki .patJ.stwowej, Wy- na obszarże::' w województw,i e stołecznym warszawskim-
kon1i:ią<;:ym p~ace , związane , z przygotowaniem Si>isu .gminy . Jabłonna, wwoje~ództwie bialskopodlaskim -:.
i oprącowaniem jego wyniltó:w, przysłu!JUją dodatki spi~ gminy Rossosz, w województwie ' dechanówskim -
"sowe w wysokości do 6000 zł miesięcznie, płalne ze środ­ gminy Glinojeck, w wójewództwie c;zęstochowskim.­
kóW przeznaczonych. na pokr.ycie· kosztów 'S pisu. miasta: i gminy Dobrodzien, w województ'wie elbląskim - .
6. , Szczegółowe zasady ' pczyznamnia dodatków spi- gminy Cironowo Elbląskie, w ' w()jewództwie gorzowskIm
" sowych ustali -Prezes Głównego , Urzędi,l Statystycznego. w , - g~iny Przytoczna, w wQjewÓdztwi~' jeleniogórskiin --:-,
pOrozumieniu z Minist'rem ' Pracy, Pła~ i Spraw $ocjaIL, · q.miny Jeżów Sudecki, w województwie kaliskim -:;- gmi~
nych. nyBlizanó:w, w województwiekro~nieńskim - miastd
"w województwie leszczyńskim '-:- miasta i gminy
' 1. Do.datE!k spisowy ,Jest wolny "od podatku od wy-
' '
Lesko,
Krzy.wiń, W województwie, łomżyńskim - gminy Mały
nagrodzeń i pót'r,l}ceń ' na ' ~kładkę em.eiytalną. · Płock" w wojew.ództwie nowosądeckim - gminy LubieIi,
w województwiepiotrkowski.n - gminy Mniszków, w
, , ,' Art., lÓ. 1. , Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wojew'ódz~wie płockim, - gminy . Sanniki, , w w:oje·
określi ' metodologię i sposób przeprowadzenia Spisu. " '. wództwie sieradzkim ~ gminy Wróblew, w woje-
2. ,Ministi-o~ie:Obro~ N~rodowe)spraw Wewnę&z­ · wództwie skierniewiCkim - miasta Łowfcz, - w woje- ,
I!Ych oraz Sprawiędliwości ~ każdy ' w swoim · zakres~e wództwie suwalskim ;-:- gminy Raczki, w województwię
. działania ~ w porozumieniu z Pr~zesem 9łównegoUrzę­ tarnobrzeskim -c- miastą. ScindoJIlierz, w województwie,
. du Statystycznego określąszczególowe zasjldyi sposób: wałbrzyskim - miasta' i gminy Jaworzyna Sląs~a i W
1) pr:teprowadzenia Spisu, w obiektach i na terenach ,województwie , włocławskim .~ miasta Lipno.

ziłmkniętyclr; pozostających W ·zarządzie pQdległycb '


Art. l.a. 1. W dniach od 13 do i7 grudnia 1926 1'.
im jedńostek ' orąanizacyjnych, 'w wYlosow~nych "Przez organy statystyki paIistwowej
' 2) przeproViadzenia Spisu- osób , pełniących Służbę lub' obwodach 'zostanie p)'zeprowadzony spis ~ kontrolny. ' Za-
zatrud~iony.ch w podległych 4n jednostkach orga- kres oraz trybprieprowadzenia spisu ~0I!t~?IIłego ustali
ni~acyjnych,,. mieszkających poża· ,Qbiektami zamknię­ - Prezes . Głównego Urzędu' , statystycznego.
tymi,ocaz osób odbywających śhiżbę.. wojskową,-
, 3) udz.ielama..informacji przez osobY pełniące służbę lub 2 .000Qy oQjęte spisem, kontrolnym są obowiązane
zatrudnione "w podległych im jednostkach organiza- umożliwić, . na iądanie osób przeprowadzających ten~pis,
cyjnych, z zachowaniem tajemnicy paIistwowej i służ- sprawdzenie zgodńości ' ze staIiemfaktycznym odpowiedzi
bowej. . u~zielonych napytania ' zawarte w formularzu spisowym ,
oraz trdąstępnić (>osiadane w tym zakresie dokume,nty.
, . 3. ' Ministrowie: ~Spraw Zagranicznych, Obrony Naro- .
'dowej, Syraw . Wewnętrznych, HandtuZagranicznego oraz Art. , l~ Przepisy art. 2-'-10 stosuje się odpowiednio
Minister --' Kierownik t1rzędt,l Gospodarki Morskiej w do spisu próbnego i spisu kontrolI)ego ,·oraz Vi przypadku
porozumienIu , z Prezesem . Głównego Urzędu " Statystycz- 'zarządzenia powt~rzeni(ł ~su w trybie .art. 1 L ,
'nego określij sposób zebrania informacji oosoooch prze-
bywających cż~owo za granicą. " '
Rozdzlał 4 ~ '
4. 'Minister Spr~w ' Zagranićz~ych ·zapewni dostarczlf
nie Głównemu Urzędowi Statystycznemu wykazu adreso- .Przeplsy końcowe'
_~egoosób; o których : mowa w , art. '2 'fIl ust. . 2 " "
.~ . .
5:-" Mini~ter - Ki'e,rownik Urzędu do .Spraw WyZnań '-w' Alt. 15. Terenowe organy administracji paIistwo,weJ
porozum~ęniu z Prezesem GłÓwnego Urzędu Stat<yStyczne- ' o' właściwośCi ogólnef stopnia podstawowego zapewnią
. go określi sposób spisywąnia .0SÓb duchownych oraz mie- sporządzenie na _potrzeby' ?pisu .wykazów nieruchomoścl
szk~ii znajdujących się na tereriie ill9tytucji 'wyznanio- i mieszkań zgodnie z zasadami., { w terminie ustalonym
wy<;łt. , ' p:rzez ~Prezesa GłóWI,lego Urzędu Statystyq;nego. -

.. ,Art. 11. Rada · Min~trów, w <lrodze rozporząd~enia. Art; 16. 1. . Terenowe brgany administracji ' państwo­
może 'zarŻądzić na wniosek Prezesa Gł6w~ego Urzędu wej ''O właściwości 'ogĆlmSj udzielą ' nie odpłatnie niezbęd­
Statystycznęgó . powtórzerije Spisu w tych obwofiach, w nej. pomocy organom statystyki . państwoweJ · w przepro-
kt6rych -Spis zóstałprzeprowadzony wa.diiwie. ' wadzeniu. Spisu, a w sz~zególnoś.d 'W zak,resie ś~odków
transportu i łącznośCi oraz pizygotowania dokumentacji.
• .;... .• I •

Rozdział 3 2. Jednostki -gospodarki uspołecznionej udostępnią


nieodpłatniena potrzeby Spisu srooki transportu- qa pod-
Spis pl'óbny ł kontrolny stawie decyzji komisarzy spisowych. ' " .
, ,
A.ri 12. 1. W ' raJDach prac przygotowawczych do Spi- Art. 17. -' Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
su , będzie przeprowadzony spis, próbny w dniacflod ·6 do -,','

~4 grud.nia 1967 r. według , stanu w . dniu 1 grudnia 1981r. Przewodniczący Rad)' Państwa : w z. K. Bąrcikowski'
godzino' 24.00. ' . ' , ' Sekretarz Rady Państwa: Z. Sl11ó.viec !, '
l'

"
. W~UtiK1 PR~ATY _
DZIENNIKA USTAW I 'MONlTORANLSKlEGO >1~,. I'.

'- 'NAROK 1"988 . ':' \:;


, .
Wy~ał Administracji Wy~~nictw ' Urlęciu : Rady Ministrów uprzejmie ,
prosi P',!I'. Ptenumeratorów o dOKonywanie wpłat na' prenumeratę Dzien-
" nikaUsta-w i Monitora Polskiego ~. rok 1988. _ _:'',l
~ ; :~
Wpłaty przyjmowane- są w terminie -do 31 paidziernika ,-19.8'l r ; ,
na I półrocze i cały rok 1988 '
na adres 'Wydziału Admillistracji .Wydawnictw URM, ul.Powsińska 69/71,
. 00..97.9 Warszawa. - . .. /
KONTO BANKOWE: NARODOWY BANK , POLSKI IV ,ODDZIAŁ
MIEJSKi, Warszawa nr1049-31'57..222 ~z klasyfikacji l.>udżetowej).
Cena .prenum6faty.1· egzemplarza .wyn<?si:
Dziennik . Załącznik do MonitQr
.,.,.. Ustaw . '. ,Dziennika Ustaw Polski
rocznie zł 2 400 zł . 500 zł 1500
półrocznie zł '1 500 zł 250 zł - 950
, WPŁATA NA PRENUMERATĘ TRAKTOWANA BĘDZIE JAKO ZA- '
MÓWI~NIE. '
Prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw, w którym publikowane są
m.in. obszerniejsze akty prawne z zakresu stosUnków międzynarodowych;
zalec~my tym prenumeratorom, którym jest on niezbędny do wykonywa-
'\ .... - nia zadań. . , " .
PRENUMERA',l'ORZY PROSZENI SĄ O ' BARDZO ' CZYTELNE PODA-
WANIE NA DOWODZIE WPŁATY: NAZWy -INSTYTUCJI (NAZWISKA '"
I IMIENIA), ,PEŁNEGO ADRESU "' Z KODEM POCZTOWYM, TYTUŁU · "-'7.;.1

WYDAWNICTWA, LICZBY ZAMAWIANYCH EG~EMI:'LARZY, OKR~ :


SU ·PRENUMERATY ORAZ SUMYWP~ATY.
Zamawiający prenumeratę dla podległych jednostek proszeni są o poda_o
wanie na~ dowodachW'płaty. dokładnych nazw i adresów jednostek, za
które została dokonana wpłata-;' ,
. Miitisterstwa, urzędy centralne i urzęly wOJewódzkie 'proszone są o
przesłanie rozdzielników na -pren~eratę Dziennika -pstaw i IMonjtbra
A ,.
Polskiego na . tok 1988 - obejmujących zarówno poJrzeby własne, jak
i pbdległych jednostek ' budżetowych"':" do Wydziału Administracji- Wy-
dawnictw URM do dnia 15 września 1987 roku. Rozlicżenie nastąpi po '
wJ"stawieniu r~chunku. ' . ' . '-', '. .
UWAGA:< DOKONĄNIE WPŁATY NA P;RENUMERATĘ DO 31 PAz.:. '
'" /. DZIERNIKA 1987R. Z PODANIEM CZYTELNEGO ĄDRE-
'. I
SU ZAPEWNI TERMINOWE ROZPOCZĘCIE WYSYŁKI;
DOKONANIE WPŁĄTY NA PRENUMERATĘ ' PO TYM
TERMINIE SPOWODUJE DODATKOW~ KOSZTY ZWIĄ­
ZANE Z OSOBNĄ WYSYŁKĄ NUM~RÓW.
O wszelkich' zmiańach 'nazwy prenumeratora lub ,adresu w okresie pre-
numeraty uprzejmie prosimy informować Wydział AdministJ;'acji ,Wy--
dawnictw URM; ,
Dodatk~wych informacji oprenumeraćie ' udziela Wydział Administracji ~
WydaWnictw UR.M:~ ul. Powsińska 69/71, 0~979 Warsza~a, tel. 42-14-'{8 , -'-.:"'

lub 694--67-50. '


!..-_ _ _ _ _ _ _....--........_ _ _ _ _ _ _ _ _ .:....-_.......,~~
. r. . ..-_ _ _ _ _ _........
~
, · ~" " s~;
, , "

. . ", .. ; ... . . . . ;l,;;):.j,,~~


Redakcja: Urząd Rady ~inistr6w ,:..... ,Biuro Prawne. Warszawa • . A.l. Ujazd~skir.· ., J(rf:.:,, ' : ~;,<:
Administracja: Wydział Admlnistracjł ' 'Wydawnictw Urzędu . Rady MinistrÓw, ,l i .PÓ~: ~> i _ '~
wsińska69171..00.~79 Warszawa (śk!ł'tka pocztowa 81). te), 694-67-50 _i ;· 4~-14.,.~ ?~;;::Z;~~

.
. Zam. 0613-1300-87.
Tłoczono z ,pol·~celiia Prezesa Rady Ministfew

' .
'
w Zakła~achGraficznYCh ..Tamka.. Zakład" nr L War$ż<lwa. ul. T~:3 ...
_'I >::~ ;' - ,,~~
< : ;.;{,~:~
Cena - , - ~ " ,~,€
.~ . ' ~ '-:i~1
:,: ,~
::;:;:
,,:~