Vous êtes sur la page 1sur 4

::i

~. Dziennik Ustaw Nr 22 329 Poz. 159, 160 i 161


"
-:J
" 159
ROZPORZĄDZENIE RADr 'MINISTRÓW
z ' dnia 27 czerwca 1988 r.
zmieniające rozporządzenie . w sprawie wynagradzania osób Za pełnienie funkcji sekTetarza komitetu naukowego lub
. komisji naukowej w Polskiej AkademU ~auk.

Napoaslawie art. 65 ustawy z dnia 17 lufego 196.0 r. 1) w ust. l ' wyrazy "od 1500 do 3500 zł" zastępuje się
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz._ :35, wyrazami "od 3000 do 8000 zł",
z 1973 r. Nr- 12, poz. 89 i z 1974 r. Nr 50, poz. 319) za·
2) W · ust. 3 kwotę ,,4500 zł"zastępqje się kwotą
rządźa się, co następuje:
~",,' ,,10000 zri.'
f~,, ~, ,§ I.W§ lrozporządzeriia Rady Min~strów z dnia
~J 7 grudnia 1974 r. w sprawie"wynagradzania osób za peł­ § .2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
~. , niepie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji ogłoszenia z' mocą od dnia l ' cze'r wcal988 r.
~. naukowej vi Polskiej ' Akademii Nauk (Dz.U. Nr 47,
'(,
'" poz. 289 i z 1984 r. Nr 44, poz. 231) wprowadza się ' nastę-
;~., pu}ące zmiany: Prezes Rady Ministrów: Z. Messner'
r'"-,
!.~
160
r>'
i-l-
I '

k'
0;-

T
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW
;';~i ..:
I~,:~~ ~
z dnia 30 czerWca 1988 r.
~~7. ., w sprawie przekazania rektorom akademttwychowanla fizycznego niektórych uprawnień Komitetu do Spraw ' .
t,. Młodzleiy I K;ultury Fizycznej.
~
'f;:..':~~ .
r,,;',' , Na "podstawie art. ,6 ust. 1 i4 ustawy z dnia 4 maja Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 178) - z zastrze-
~'; _ ' 1982 ,r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, żeniami, o , których ' mowa, w ust. 2.
ki" ' 'pąz; 201 i z 1987 i. ,Nr 22, poz. 128), w związku z art. 3, \ 2. Uprawnienia wynikające z:
~., art., 4 ust -2 i art. 8 ust. 2 ustawy z ,dnia 23 października
~";! ~ 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i: Kul- 1) art. 43 ust. 3 i art. 47 ust. 3 ustawy o sżkolnictwie
wyższym - przysługują rektorowi elektowi,
rł "' tury' Fizycznej (Dz.U. Nr ' 33, poż. 179) zarządza się, co
~\. ' następuje: 2) ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Na-
W,J , rodowej: '
!"'J:' 1. ... Przekazuje się do dnia 31 sierpnia .1990 r.
• § 1. a) art. 5 ust. 4 pkt 2 - nie obejm,ują uprawnienia do
t'·- lektorom lub 'odpowiednio ' rektorom elektom akademii odwołania rektora i prorektora, ,
~,"'" , :wychowania fizycznego uprawnienia przewidziane dla Ko-
b)' art. 5 ust. 4 pkt 4 - nie obejmują uprawnienia
r:t' ' JJlitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej w , art. 10
fi ' ust.A,art.43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, ar~.48 ust. 3;' art: 95
.{ x. 'l\st ~ 1 i 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. .0 szkolnictwie
do rozwiązania jednostki organizacyjnej ,- szkoły . .
§ 2. Ro~porządzenie wchodzi w życie z dniem
~,_ wyższym (Dz. U. z 1985r. Nr 42, ' poz. 201 i z 1987 r. . ogłoszenia. '
"'J~',> Nr 22, póz. 128) oraz wart. 5 ust. 4 pkt J-4 ustawy z .
f.,~1 dnia 23 października 1987 r . .o utworzeni,u urzędu Ministra Prezes ~ady Ministrów: Z. Messner

161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 maja 1986 r.
w 'sprawie noiJlryflkacjl ' dyplomów I tytułÓw zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych w dziedzinie nauK
wojskowych za gt:antcą.

. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 31 marcit uznawanie ich w Polskiej Rzeczyposp'o litej Ludowej bez
. ' --1·965 . r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z nostryfikacji.
t;?"1
~;,-', "1987r. Nr 27, poz. 156) oraz art. 28 ust. 1 pkt, 6 ustawy
f< ' z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach § 2. L W zakresie określonym w § uSL , l doko-
i,~~ naukowych . (Di. tJ. z 1985 r. Nr 42, Poz. 202 i z 1981. r. nują nostryfikacji:
r2, Nr 22, poz. 128) zarządza się, co następuje: 1) dyplomów -'- rady . wydziałów lub' rady naukowę
§ t. w· wyższych szkołach
1. Dyplomy ' uzyskane innych jednostek organizacyjnych wyższych ' szkół
. wojskowych za grani!=ą oraz uzyskane z,a granicą stopnie wojskowycQ oraz rady naukowe tych szkół, upraw~
. naukOWe 'w dziedzinie nauk wojskowych podlegają ' no- nione do nadawania stopnia naukowego doktora w
stryfikacji. o~reślonej dzhidzinie nauk i dyscyplinienaukowejj
~' . 2. Przepis ust. 1 dotyczy dyplomów i stopni nauko- '2) stopni naukowych - rady wydziałów lub rady na-
wych uzyskanych w krajach, z _którymi nie zostały za- ukowe innych jegnostek organizacyjnych oraz rady
warte odpowiednie umowy mi.ędzynarodowe, przewidujące naukowe wyższych szkół wojskowych, ~ a także rady

,- •
f .
/

Dzien,n ik U's taw Nr 22 ~ 330 Poz. 161

naukowe wojskowych instytutów naukowo-badaw- wanym w' Polskiej Rzeczypospolitej LUdowej , przeZ
czych, uprawnione dó nadawania stopnia naukowego wyższe szkoły wojskowe albo
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk wojsko- b) ' stopnia naukowego ,uzyskanego w dziedzinie nauk
wych i określonej dyscyplinie . naukowej wojskowych za granicą - za równorzędny zę
-:- zwane dalej "radami wydziałów". stopniem naukowym nadawanym w Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej przez wyższe s};koły , woj-
2. Jeżeli uzy~kany za' granicą dyplom wyższej sżkoIy skowe lub wojskowe instytuty naukowo-badawcze: "
wojskowej lub stopień naukowy w dziedzinie na~k woj-
skowych nie . m~ . odpowiednika ,w dyplomie , (tytule źa­ , §: S.Rada wydziału na podstawie ' dOklunentów, o · któ- .
wpdowym) uzyskiwa1wm (nadawanym) w ' kraju w wyż­ ryc h Jllowa w § 3, podeJmuje uchwałę o dopuszczeniu lub. c

szych ,Szkołach wojskowych lub wojskowych instytutach niedopuszczeniu kandydata do postępowania nostryfi1ta~ '
naukowo-badawczych albo jeżeli nostryfikacja . ma doty- cyjnego.
czyć dncyplińy naukowej, która w tych jednostkach nie
jest reprezentowana, nostryfikacji aokonuje ' wyznaczona § 6. 1. Rada wydziału przeprowadza P0stępowaIih:d
przez Ministra Obrony, Narodowej rada wydziału ' w po- nostryfikacyjne lub powierza ' je' powołanej. przez 'siebie"
krewnej dyscyplinie naukQwej. komisji.
§ 3. . Osoba ubiegająca się o no~t;yfikację( zwana
1: 2. W uchwale o powołaniu komisji. o której mo~~ •
dalej "kandydatem", wnosi dokomendanŁa wyższej szko- w ust. L określa się jej skład w li'czbie co najmniej trzech ,
'. .
~ ły wojskowej lub wojskowego instytutu naukowo~badaw ~ członków rady wyqziału.miJ,jących tytlił naukowy profe, .
cze~o: ' sora 'łUb stopień naukowy doktora habilitowanego i za}" ,
1) podanie, życiorys i ' w zależności od przedmiotu no- mujących stanowisko docenta, oraz wyznacza przewodni-
stryfikacji ' następujące załączniki: qącego komisji. W dziedzinie nauk wojskowycQ do ko ~ ,
a) przy nostryfik~cji dyplomu wyższej szkoły woj- misji nj.ogą być powoływani generałowie nie będący pro-
skowej: fesorami lub docentami, wchodzący w ' skład rady wy-
działu.
- oryginał dyplomu lub świadectwa ukończenia
szkoły wyższej, · 3. Komisja moze w ' razie potrzeby c;lokooptować ., do "
- dokumenty stwierdzające przebieg studiów . w swego składu jednego lub dwóch wybitnych specjalistów
szkołe wyższej, jak · indeks" arkusz ocen" kopie :lr dyscypliny naukowej odpowiadającej kierunkowi stu;
kart egzaminacyjnych, diów kaJ;ldydata albo " tematowi rozp,awy naukowe j.
b) przy nostryfikacji , stopnia naukowego : .
. § 7. 1. W ramach postępowanianostryfikacyjnegg
---: oryginał, dolmmentu stwierdzająćego uzyskanie rada wydziału lub komisja, o której mowa w ,§ .6: "
stopnia naukowego, ,

1) przy nostryfikacji dypląmu wyższej szkoły wojskoweJ:


- kop.ię lub'_ fotokopję rozprawy paukowej;
a) wyznacza egzaminy przewidziane . plan,em . studiów
2) J .odpis lub. wypis . z dok~mentu stwierdzającego oby- dla uzyskania dyplomu, które kandydat pOWinien
watelstwQ, jeżeli kandydat jest cudzoziemeem. złożyć, i zleca komendantowi wydziału hib innej
Kandydat; obowiązany . zgodnie z odrębnymi - przepisami jednostki organizacyjnej wyższej szkoły wojskoc :,
do zachowania drogi służbowej, składa podanie ' przez wej , ustalenie terminów tych egz,!Iilinów; może '
- , właściwego PJzełożonęgo. równlęż żądać od kandydąta kopą lub' fotokopii

2: w razie wątpliwośd co do 'p~chodzenia lub auten- pracy dyplomowej.


h) zleca ' wysłuchanie przez kandydata
tyczności dokumentu. komendant. o którym mowa W ust. 1.
może zażądać - w' porozumieniQ z Oddziałem Wojsk'o- wykładów . lub odbycie określonych zajęć;
wych Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego Wojska 2) prży nostryfikacji stopnia , naukowego:
-Polskie99 - legalizaćji ' przedstawionęgo dokumentu przez a) przekazuje przedslawicną rozprawę do _oceny przy::: .
odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd najmniej przez dwóch recenzent,ó w. wyznaczonyeh .
konsularny. a ponadto może zażądać złożenia dokumentu w trybie obowiązującym przy opiniowaniu rozpraw .
w tiumaczeniu na język polski. d9konanym przez tłuma­ . doktorskich i habilitacyjnych w kraju, '
cza . przysięgłego; jeżeli przedstawione przez kandydata '
.1
' dokumenty nie budzą wątpiiwości, komenda'nt przekazuje b) ust,!lla zakres egzaminu doktorskiego lub kol ok, c,:
je właściwej radzie wydziału. ., wium habil.i t-acyjnego i wyznacza jego termiIi.

3. Rozprawa naukowa. o której mowa W ust. 1 pkt 1 2. Rada wydziału lub ·k omisja. o której mowa w § 6,~ ',.
lit. b). powinna być złożóna w języku oryginału oraz za- może-podjąć decn:ję~ ozwolnierriu kandydata ze ' wszyst~ \/'
wierać stwierdzenie dokonane przez jednostkę. która sto~, kich lub niektórych egzamiIlów! o których mowa w ust. 1,.
pień nadała, że stanowiła ona podstawę pi:tyznania stop- albo kolokwium. o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b}; '
nia naukowego, Rada wydziału może żądać złożenia tłu­ a w razie ich negatyWne'go wyniku. może wyznaczyć no.,
maczenia rozprawy lub jej skrótu na język polski. doko- wy termin lub zlecić na wnio'sek ~gżaminatora -lub n~
. Ilane'g przez tłumacza przysięgłego. . 'prośbę. kandydata powtórzenie egzaminu lub kolokwium,

§ 4. Nostryfikacja obejmuje: § 8. 1. Po zakoilczeniupostępowania nostryfikac'yj- '


l) <!opuszczenie do nóstryfikacji; nego rada wydziału podejmuje uchwałę o uznaniu l
odmowie ' uznania. odpowiednio, ' 'dyplomu lub stopnia .. ;
,2) postępo.wanie nostryfikacyjne; ' .
naukowego za równorzędny z dyplomem lub ze stopni-em
3) • powzięcie uchwaiy o uznaniu. odpowiędnio: naukowyią nadawanym w Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
."-~
a) dyplomu uzyskanego w wyższej szkole wojskowej dowej w wyższych szkołach wojskowych lub wojskowych
za granicą - za równorzędny z dyplomem nada- . instytutach naukowo-bad!lwczych. '
Dziennik Ustaw Nr 22 - 331 Poz. 161
:~

2. W .razie powołania komisji, o której mowa w § 6, zainteresowanemu , odpowiednie zaświadczenie, ' według
rada wydziału podejmuje uchwałę wymienioną w ust. 1 wzoru określonego w załączniku nr 1 lub 2; kopię za-
...
~
na wniosek tej komisji . świadczenia dotyczącego uznan'i a stopnia naukowego
3. Przy podejmo\\\aniu ' uchwał przez rad ę wydziału przesył a się do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
mają zast'o sowanie zasady głosowania określone w prze-
pisach o warunkach i trybie przeprowadzania przewodów 2. Zaświ adczenie o nostryfikacji dyplomu wyższej
( . d.oktorskich i habilitacyjnych w wyższych szkoł a ch szkoły wojskowej okreś la tytuł zawodów:y, jaki przysłu­
wojskowych i 'wojskowych instytutach naukowo·badaw- guje osobie zainteresowanej.
czych. 3. Za ś wiadczenie o uznaniu stopnia naukowego :
4. Uch~ała r ady 'wydziału o -llznaniu stopnia nauko-
1) d o t yczące st opnia nauko\l.rego doktora - wyąaje " się
wego doktora .ha-biJitowanego za równorzędny zę ~t o pniem po upływie dwóch miesię cy od dni a podjęcia uchwały
na ukowym nadawanym w kraju podlega zatwlerdzeniu przez rad ę wydziału, j eżeli . Minister ' Obrony Narodo-
przez Radę Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki. ' wej przeciwko tej uchwale nie złoży sprzeciwu, .
Od decyzji Rady Wyższego .Szkolnictwa Wojskowego
i Nauki w tej sprawie nie f!rzysługuje odwoł a nie. 2) dotyczące stopnia naukowego doktora habilitowane-
go - wyd a je si ę jlO 'zatwierdzeniu , uchwały rady wy-
, § 9. 1. Od uchwały rady . wydziału o niedopuszczeniu dzi a łu przez R adę Wyższego Szkolnictwa Wojskowego
do postępowania nostryfikacyjnego a lbo o odmowie uzna- ' i Nauki.
nia dyplomu lub stopnia naukowego za równorzędny
z dyplomem lub ze stopniem naukowym nadawanym w § 11. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Naro ·
kraju kandydat może w . terminie 14 dni od daty zawia·
dowej z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków
domienia go o ., tr~ści uchwały złożyć odw oł a ni ~ ' za po~ i trybu za liczania studiów odbytych w szkołach ' wyższych
średnictwem rady wydziału, do Ministra Obrony Naro;
za granicą na poczet studiów w akademiach wojskowych
cłowej . "
oraz warunków i trybu nostryfikacji dyplomów uzyska-
2. W razie utrzymania w mocy przez Ministra Obrony nych w akademi.ach wojskowych za granicą (Monitor
Narodowej uchwały, o której mowa w ust. l, Sekretarz Polski Nr 64, poz. 370) .
Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Naukl zawia-
damia o tym rady wydziałów , właściwe dla danejdyscy-
§ 12. Rozporz'ądze nie wchodzi w życie . z dniem'
pliny , naukowej. ogłoszenia .
§ 10. 1. W razie podjęcia uchwały o nostryfikacji
dyplomu lub stopnia naukQwego, rada wydziału wydaje Minister Obrony Narodowej: F. Siwicki "

·
); \
Załącznik do rozporządzenia
nr 1
j

Ministra Obrony Narodowej z dnia


24 maja 1988 r. (poz. 161)

··,. ZAŚWIADCZENIE
·· ·· · · ····· · ········ ·(n;i·ej~·ć·ó·~·ó§ći········ · ····· · ············ · ·· · ···id~i~i · · · · ·· · · ··· ·

r·' Po przeprowadzeniu nostryfikacji zgodnie z roz-porządzeniem Ministra Obrony Narod owej z dnia 24 maja 1988 r.

r
t" ' w sprawie riostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych w dziedzinie nauk
wojskowych za granicą (Dz. U. Nr 22, poz. 161), Rada Wydziału ( Rada Naukowa) *) .........................................................

uchwałą z dnia ............... ~..................................................... uznała dyplom ...........................................................................:.......................... .


·.. ·.. ·..·........·................................................ ipei;;·a:..
ii ~żw·a· .. ..
ćiypi;;n;ii· C ·iyi·ui~ .. ~zys k;;neg·ć; .. ..
~·a· ijr ;; n;·ćą i" ........ ·..........................................................
nadany przez
·· .. ,.. ·.... ·....·........ ··· ..·..·.. ·.. ·ipein·a.. nazwaT;;i·ed~·{b~ · jedn;;sik·{:·ktÓra· ·wyd·ał~ ..ćiypi;;n;· · ·ża·· gr~iiicąi ·· · .. ·.................................. .
Ob. urodzonemu dnia
·..·.. 'isi·opieii .. ·~ó·jskowy;.. ·imię..·i .. n·ażwi·sk;;·: ..imię..·ojc~i''''' ............·......idai~.. T··niiej ~:ce..·u·iodzeiiiai............·..·..
Za równorzędny z dyplomem ................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa dyplomu)
, w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ob. .. ..............................................~..................................................................................................................... prźysługuje tytuł zawodowy
( s topień wojskowy, im ię i naZWisko)

..·.. ·..·.... ······· .. ·.. ·· · ·· · :iQk·reśieiiie .. ·iy·i~iii· · · zaw;;d·ówegoy ..·· ....··.. ·.. ·.. ·..·.... ·....··
Komendant Wydziału , Komendant wyższej szkoły wojskowej
(Przewodniczący Rady Naukowej)
(pełna nazwa szkoły wyższej)

Pieczęć okrągła

Zaświadczenie jest ważne łącznie z orygi na ł em dokumentu o uzy skaniu dypl omu za gr a nicą.
*) Niepotrzebne skre ślić.

,..
~;' f.-
'

~"'
,.1,
~i.f
~
!f,\;':;'.;" t
D?:iennik Ustaw Nr 22 332 Póz. 1.61. 162 i 163

Załącznik nr2 do rozporządzenia __ '.


Ministra Obrony Narodowej . z dnia
24 maja 19~8 r. (poz. 161)

··· · ··· ·········· ·· ···(mt·eFc·o·w·o·śćj"···· ······ ·· · ····· · ········· · ··· ·(dataj"··· · ·· · ····

ZAśwIADCZENIE
Po przeprowadzeniu nostryfikacji zgodnie Z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1988 T.
W sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów naukowych oraz stopni naukowych, uzy~~anych w dziedzinie nauk
wojskowych za granicą (Dz. U. Nr 22, poz. 161), Rada Wydziału (Rada ' Naukowa) *) ............................................... ~ ......,.
·················(peiiia.. ·nazw·a···]edn·ostki: ·,o·rgaiiizacy'jner"iiprawnioiieT'd'o"nadaw'an'ia"~i'o'piiia"iiaiik'O'we'g'o" d'o'k~ora"iiabiiitowanegoi"""'"'''''''' ..
,ii

u~hwałą z dnia ..........................................................,.................. uznała ' stopień naukowy ................................................. ~ ........ ~ ............
·......·....·......··············· .. ·· ..··.... ··...... ·........·(peiiia.. ·jiaz~a· ..
śt,o·piii,a· ' ·iiaiik,oweg,o· ..uzyskanego.. .. ·ż·a granicąj'· ........................................................... ..
nadany ' Ob . ..:................... :: .................................................................................................................................................... urodzonemu dnia
. (stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca)
. . ' za równorzędny ze stopniem naukowym-
•......·······....··········,..··········..········idata..·i"··iiiie]sce.. ........,..·..·······..······..······..........
·urodzeni·~y···· .
.................................................................······..·············(pein·a·.. n·az~d··· S·topiii·a· ··n·aii'kowegoj ..··.... ·......·.. ···· ...... ···..······.... ·..······ .... ···· ..·.......................
, \ w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
I
I •
Komendant Wydziału Komendant wyższej szkoły wojskowej
(Prze-wodniczący Rady Wydziału~ Rady Naukowej) (wojskowego instytutu ·naukowo·badawczego)

• Pieczęć okrągła
,
'I. /
Zaświadczenie jest wQżne łącznie z oryginałem ,
dokumentu o ,uzyskaniu sfopnia naukowego za graąicą.
I
*) Niepotrzebne skreślić.
.
162
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, ZEGLUGl I tĄCZNOSCI

z dhia 27 czeIwca 1988 .T.

lmlenlające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na pośladanie, zakładanIe


l używanie amatorskich I doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków Ich używania oraz organów
. , właściwych w tych sprawach.
. .
Na pods..tawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 li· runków ich 'używania oraz organów właściwych w tych
...
stopada 1984 T. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275 i z sprawach ' (Dz. U. Nr 19, poz. 99) w§ 12 ust. 2 oraz ozna·
1987 r. Nr' 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: czenie ust. 1 skreśla się .

§ 1. W · rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia


25 kwietnia 1986 T. W sprawie szczegółowych zasad wy··
*
ogłoszenia.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

dawania zezwoleń na posiadanie, zakłtłdanie i używanie


amatorskich doświadczalnych urządzeń radiowych, wa- Minister Transportu, Zeglugi Łączności: J. Ka'miński

163
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 1 czer'Vca t'988 r.


f
W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie .
szczegółowych zasad gospodarkf flnan.sowej państwowych szkół wyższych.

1. Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza się w załączniku do' niniejszego obwieszczenia
z dnia 23 grudnia 1987 T. zmieniającego rozporządzenie jednolity tekst , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 25 kwietnia 1983 T. W sprawie ' szczegółowych zasad góspo-
' państwowych szkół wyższy~n (Dz. U. Nr 41. poz. 241) darki finansowej państwowych szkół wyższych (Dz. U. \
/