Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 82 - 1552 - Poz.

386 i 387

4. Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator zobowią­ powinien przekraczać 3 lat, a w przypadku szkół o dwuletnim
zany jest do sprawdzenia tożsamości osoby zdającej . cyklu nauczania - 1 roku .
5. Ocenę z egzaminu przeprowadzanego w formie pise- § 13. 1. Egzamin eksternistyczny jest odpłatny .
mnej (według obowiązującej skali ocen) proponuje eg-
zaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Egzamina- 2. Opłaty za egzamin w wysokości obliczonej procen -
tor opatruje każdą pracę recenzją , która jest uzasadnieniem towo od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
proponowanej oceny. w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głów­
nego Urzędu Statystycznego w celach waloryzacji emerytur
6. Ocenę z egzaminu przeprowadzanego w formie i rent. zwanej dalej " podstawą naliczania", wynoszą :
ustnej i praktycznej (według obow i ązującej skali ocen)
proponuje i uzasadnia egzaminator, uzgadniając ją z pozos- % od pod -
tałymi członkami zespołu egzaminacyjnego. Lp. Zakres egzaminu stawy na-
liczania
7. Oceny z egzaminów egzaminator wpisuje do proto-
kołu egzaminacyjnego i indeksu osoby zdającej . 1 Całość programu nauczania każdego
przedmiotu występującego w planie
§ 7. Osoba zdająca, po złożeniu z wynikiem pozytyw - nauczania danej klasy lub szkoły, z wy-
nym egzaminów ze wszystkich obowiązujących przedmio- łączeniem głównego przedmiotu zawo -
tów artystycznych i zawodowych objętych programem nau - dowego 15
czania szkoły, składa indeks przew D dniczącemu komisji.
2 Główny przedmiot zawodowy 35
§ 8. Osoba, która nie zgłosiła się na egzamin w wy-
znaczonym terminie lub od niego odstąpiła albo otrzymała 3 Egzamin dyplomowy 60
ocenę negatywną , może przystąpić do egzaminu ponownie
za zgodą komisji w terminie wyznaczonym przez komisję .
3. Osoba p rzystępująca do egzaminu przekazuje opłatę
§ 9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności za egzamin na wskazane konto przed rozpoczęciem eg-
w razie zmiany miejsca zamieszkania osoby zdającej lub zaminu .
rozwiązania komisji, osoba zdająca ma prawo przystąpić do
4. Osoba, która z ważnych przyczyn losowych nie
dalszej części egzaminów z przedmiotów artystycznych i za - przystąpiła do egzaminu , może ubiegać się o zwrot wniesio -
wodowych objętych programem nauczania szkoły przed inną nej opłaty . Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
komisją wybraną przez siebie lub . wskazaną przez Ministra
Kultury i Sztuki . § 14. 1. Wydatki związane z działalnością państwo ­
wych komisji egzaminacyjnych pokrywane są przez szkołę ,
§ 10. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić oso - przy której powołano komisję .
ba, która złożyła z wyn ikiem pozytywnym egzaminy z przed -
miotów artystycznych i zawodowych objętych programem 2. Wysokość wynagrodzenia członków komisji określa
nauczania szkoły , do których została zobowiązana przez umowa zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a członkiem
komisję · komisji .

§ 11 . 1. Egzamin dyplomo~y przeprowadza się na za - § 15. 1. Nadzór pedagogiczny nad egzaminem ekster-
sadach określonych w zarząd z eniu nr 3 Ministra Kultury nistycznym sprawuje Minister Kultury i Sztuki .
i Sztuki z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie zasad przep -
2. W przypadku stwierdzenia, że w czasie egzaminu
rowadzania egzaminu dyplomowego w szkołach artystycz-
eksternistycznego zostały naruszone przepisy i fakt ten mógł
nych (Dz. Urz. M KiS Nr 1, poz. 3) .
mieć wpływ na wynik egzaminu, Minister Kultury i Sztuki
2. Osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym eg- może unieważnić egzam in w całośc i lub w części i określić
zamin dyplomowy, otrzymuje dyplom ukończenia szkoły tryb dalszego postępowania.
z klauzulą " dla eksterna ".
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14
3. Wzory dyplomów określają odrębne przepisy. dni od dnia ogłoszenia .
§ 12. Okres liczony od rozpoczęcia do zakończenia
składania egzaminu eksternistycznego przez daną osobę nie Minister Kultury i Sztuki : J. Góral

387
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 sierpnia 1993 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej
uiszczania.

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czer- poz. 306 i Nr 89, poz. 517, z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100,
wca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych poz. 443 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 213) zarządza się , co
(Dz. U . z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, następuje :