Vous êtes sur la page 1sur 2

Dzienn ik Ustaw Nr 14 - 245 - Poz .

79 i 80

§ 1. W roz p orząd ze n i u Min istra Finansów z dnia 1) rodza jów gier losowych u r ządzanych
21 grudn ia 1992 r. w sprawie podatku od gie r (Dz. U. w kasynie gry,
z 1993 r. Nr 1, poz. 3) § 2 otrzym uje brzm ien ie: 2) l osowań gier liczbowych ,
,,§ 2. 1. Podatnicy są obowiązani bez wezwa nia 3) seri i loterii pieniężnych,
s kł ad a ć dek l arację na podatek od gie r, we-
4) rodzajów totalizato rów.
d ług odrębnie ustalonego wzo ru, za okresy
dekadowe, nie póź n ie j niż w d niu, w kt órym 4. Zobowiązan i e podat kowe powstaje w kwo-
uplywa termi n p l at n ości podatku o kreślo­ cie wyni k ającej z deklaracji podatkowej,
ny w § 1 ust. 2, z zast r zeże n iem ust. 2. chyba że u r ząd skarbowy określ i je w innej
wysokości . "
2. Podatn icy, o których mowa w § 1 ust. 3, są
obowi ązani bez wezwan ia skła dać dek l a racj ę § 2. Podatnicy skł adający dekla racje na podatek od
na podatek od gier, według od rębnie ustalo- gier za okresy dekadowe obowiązani są do z l oże n ia
nego wzoru, za okresy m i esięczne w term inie w term in ie do dnia 23 lutego 1997 r. jed nej, ł ącznej de-
10 dni od dni a z a kończen i a m i esiąca . kl aracj i za t rzy dekady styczni a 1997 r.
3. Podatnicy prowadzący kasyna g ry, gry licz- § 3. Rozporządze n ie wchodzi w życ i e z dniem oglo-
bowe, loterie p i eniężne oraz tota li zatory szenia .
s k ładają w raz z deklaracją rozliczen ie wply-
wów z poszczególnych: M iniste r Finansów: w z. H. Wasilewska -Trenkner

80
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 6 lutego 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie.

Na podstawie art . 23 pkt 1- 5, art. 41 pkt l , art. 62 2 3


pkt l i 2, art . 64 ust. 1 pkt 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia Chmie(l
81 Humulus Lupu lus L.
24 li stopada 1995 r. o nasien nictwie (Dz. U . Nr 149,
poz. 724) za rządza się, co następuje : 2) z a ł ącz n ik
nr 2 do rozporząd zenia "Stawki opiaty ho-
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodar- dowla nej" otrzymuje brzmienie o kreślone w za-
ki Żywn ościowej z dnia 15 kw ietnia 1996 r. w sprawie wy- ł ączn i ku do nin iejszego rozporządzen i a .
konania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie (Dz.
U. Nr 50, poz. 216) wprowadza się n astę pujące zmiany: § 2. R ozporządzenie wchodzi w życie po uplywie
14 dn i od dnia ogloszen ia.
1) w z ał ączn i k u nr 1 do r oz porządzenia " Wykaz roś li n
uprawnych , których odm iany wpisuje się do reje- Mini ster Ro lnictwa i Gospoda rk i Żyw n ośc i owej :
stru ", lp. 81 otrzymuje brzmien ie: R. Jagieliński

Z ał ączni kdo rozporządze ni a M inistra


Ro ł nictwa i Gospodarki Żywnośc i owej
z dnia 6 lutego 1997 r. (poz. 80)

STAWKI O P ŁATY HODOWLAN EJ

Wysokość o pł aty
wyrażo n a w pro-
centach wa rt ości Wysokość opłaty
Roś li na uprawn a lub grupa rośli n
sprzedanego m a- wy r ażona w zł
terialu siew ne-
go '
l 2 3
Rośliny rolnicze
Pszen ica oz ima i ja ra 4,80 zł/q
J ęcz mi e ń ozimy i jary, p sze n żyto ozime i jare, żyt o, owies 4,00 zł/q
Proso, gryka 5,00 zł/q
Wyka jara i ozim a 10,00 zt/q
Łub i n wąs k o li sty 8,00 zł/q
Dziennik Ustaw Nr 14 - 246 - Poz.SO

l 2 3
Łubi n żó łty 10,00 zł/q
Pozostałe strączkowe (motylkowate grubonasienne) 5,00 zł/q
Motylkowate drobnonasjenne ;
koniczyna czerwona, kon iczyna biala, koniczyna szwedzka,
koniczyna perska, lucerna siewna, lucerna chmielowa, lucerna
mieszańcowa, komonica zwyczajna 50,00 zl/q
seradela, esparceta, in karnatka, nostrzyk 25,00 zł/q
Trawy pastewne;
życica trwała, życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa, życica
westerwoldzka, kupkówka pospolita 14,00 zł/q
kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, kostrzewa różnolistna, ty-
motka łąkowa, wiechl ina łąkowa, mozga trzcinowata, rajgras wy-
niosły, stokłosa bezostna, stokłosa un iolowata 20,00 zł/q
pozostałe trawy pastewne 26,00 zł/q
Trawy gazonowe;
życica trwała 21,00 zł/q
kostrzewa czerwona, kostrzewa różno l istna, wiechlina łąkowa 30,00 ztlq
pozostałe trawy gazonowe 39,00 zł/q
Burak cukrowy lO
Bu rak pastewny 5
In ne korze n iowe pastewne 5
Ziemnia k 4
Len 16,00 zł/q
Konopie 30,00 zł/q
Rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy, rzodkiew oleista 20,00 zł/q
Gorczyca biała i sarepska 9,00 zł/q
Facelia 20,00 zł/q
Kukurydza sprzedawana wg wagi 30,00 zł/q
Kukurydza sprzedawana w porcjach 5,00 zł/50 tys.
nasion
Tytoń i machorka 8
Inne rośli n y pastewne 5
Lekarskie 8

R o śliny og r odnicze
Cebu la, ogórek gru ntowy, bób, fasola, ogórek szklarniowy, kapustne,
sa ł ata, szpinak, por, dyn ia, melon, kawon, cukinia 8
Burak ćw i kł owy, marchew, groch, rzodkiewka, rzodkiew 7
Kukurydza cukrowa i pęka j ąca, pom idor gruntowy, papryka szklarnio-
wa i gru ntowa lO
Pom idor szklarn iowy 5
Czosnek, pietruszka, seler, koper 6
Inne warzywa
R oś l iny przyprawowe
Grzyby jadalne
"
8
8
Drzewa, krzewy, truskawka i poziomka 4
BQŚ; l iOY Ql:dQbm: [Ql:mOa~a!Je: l: oal1iQo;
begonia st ale kw it nąca, lewkon ia letnia, petun ia og rodowa, szał-
wia błyszcząca, werbena ogrodowa, stokrotka pospolita, cyklamen
perski, pantofelnik ogrodowy, starzec popielny 8
inne rośli n y ozdobne rozm n ażane z nasion 6
R ośliny ozdobne rozm n aża n e wegetatywnie, z wyj ąt k ie m drzew i krze-
wów 3

* Za wartość sprzedaży materiału siewnego przyjmuje się wartość wyszczególnioną na fakturze przed pomniejszeniem jej o
ewentualnie udzieloną dotację, określoną w corocznie wydawanym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej do ustawy budżetowej .