Vous êtes sur la page 1sur 115

Elektronicznie

podpisany przez
Jaroslaw Deminet
Data: 2011.04.08
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4586 — 17:34:56 +02'00' Poz. 397

397
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

l
z dnia 9 marca 2011 r.

v.p
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- 12) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o zmianie usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- wy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547),
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 13) ustawą z dnia 21 października 1994 r. o podatku od
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od sprzedaży akcji w publicznym obrocie (Dz. U.
osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86), z uwzględnie- Nr 123, poz. 602),
niem zmian wprowadzonych: 14) ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostra-
dach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627),
1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia

.go
27 kwietnia 1992 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. 15) ustawą z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektó-
Nr 40, poz. 174), rych ustaw regulujących zasady opodatkowania
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5,
2) ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych poz. 25),
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341),
16) ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
3) ustawą z dnia 30 października 1992 r. o ochronie niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 100, Nr 86, poz. 433),
poz. 498),
17) ustawą z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy
4) ustawą z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozpo-
ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej — Kodeks
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 96,
5) ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych poz. 478),
rcl
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
(Dz. U. Nr 44, poz. 202) 18) ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowe-
— ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia go oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133,
20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego poz. 654),
tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób
19) ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zmianie
prawnych (Dz. U. Nr 106, poz. 482),
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
6) ustawą z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektó- nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
rych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 142, poz. 704),
i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134,
w.

20) ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-


poz. 646), nej (Dz. U. Nr 25, poz. 113),
7) ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 21) ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektó-
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2), rych innych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 146),
8) ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun- 22) ustawą z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu
duszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa
poz. 163), oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90,
poz. 405),
ww

9) ustawą z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach


kształtowania wynagrodzeń i środków na wyna- 23) ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie usta-
grodzenia przez podmioty gospodarcze oraz wy o podatku dochodowym od osób prawnych
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, (Dz. U. Nr 137, poz. 639),
poz. 368), 24) ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie usta-
10) ustawą z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie ustawy wy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147,
poz. 686),
o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw
regulujących zasady opodatkowania oraz niektó- 25) ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przy-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 87, poz. 406), staniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44),
11) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy — 26) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych in- ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
nych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419), poz. 153),
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4587 — Poz. 397

27) ustawą z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwa- 46) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu
rancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U.
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 Nr 162, poz. 1121),

l
i Nr 80, poz. 511),
47) ustawą z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy
28) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach

v.p
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
(Dz. U. Nr 96, poz. 592), Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
29) ustawą z dnia 30 lipca 1997 r. o zmianie ustawy (Dz. U. Nr 49, poz. 484),
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 107, 48) ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organi-
poz. 685),
zacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689),
30) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi 49) ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie usta-
(Dz. U. Nr 118, poz. 754), wy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. Nr 95, poz. 1101),
31) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo- 50) ustawą z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43,

.go
32) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za- poz. 488)
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776), — ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
14 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
33) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu
tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123,
nych (Dz. U. Nr 54, poz. 654),
poz. 777),
34) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po- 51) ustawą z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
Nr 60, poz. 700),
35) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 932 52) ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu usta-
i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118), wy o funduszach przemysłowych i ich prywatyza-
cji w związku z reformą systemu ubezpieczeń spo-
36) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach in-
rcl
łecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
westycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933), Nr 60, poz. 703),
37) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
53) ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie usta-
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
wy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz
Nr 139, poz. 934 i z 1998 r. Nr 98, poz. 610),
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
38) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko- poz. 1228),
we (Dz. U. Nr 140, poz. 939),
54) ustawą z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
39) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o funduszach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
przemysłowych i ich prywatyzacji w związku ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy
w.

z reformą systemu ubezpieczeń społecznych o dopłatach do oprocentowania niektórych kredy-


(Dz. U. Nr 141, poz. 945), tów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi, ustawy — Or-
40) ustawą z dnia 2 kwietnia 1998 r. o zmianie ustawy
dynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
Nr 60, poz. 383),
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty-
41) ustawą z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kre- zacji przedsiębiorstw państwowych — w związku
dytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685), z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2004 r. Nr 64,
42) ustawą z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy poz. 594),
ww

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz


o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, 55) ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym syste-
poz. 756), mie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt
gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
43) ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), (Dz. U. Nr 125, poz. 1363),

44) ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie usta- 56) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy —
wy o podatku dochodowym od osób prawnych Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110,
(Dz. U. Nr 144, poz. 931), poz. 1190),

45) ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu 57) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw:
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania o podatku dochodowym od osób fizycznych, o po-
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegól- datku dochodowym od osób prawnych oraz o po-
nych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
(Dz. U. Nr 162, poz. 1112), wym (Dz. U. Nr 106, poz. 1150),
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4588 — Poz. 397

58) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga- 73) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Porę-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad- czeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262),
ministracji rządowej i jednostek im podporządko-

l
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 74) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-

v.p
poz. 1923), wy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93,
59) ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfe- poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, poz. 2619),
deracji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820 oraz z 2003 r.
Nr 189, poz. 1849), 75) ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
60) ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
Nr 141, poz. 1179), 76) ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
61) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta- 77) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
wy o podatku dochodowym od osób prawnych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo- publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

.go
wym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 169, poz. 1384), 78) ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych
62) ustawą z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym Nr 254, poz. 2533),
(Dz. U. Nr 199, poz. 1672),
79) ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-
63) ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25,
ustawy o podatku dochodowym od osób praw- poz. 202),
nych (Dz. U. Nr 200, poz. 1684),
80) ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Fundu-
64) ustawą z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do szu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491),
oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta-
łej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922), 81) ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
rcl
65) ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684),
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz. U. Nr 45, poz. 391), 82) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych
66) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wpro- innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),
wadzające ustawę o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), 83) ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogro-
dach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419),
67) ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo-
jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie 84) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
niektórych ustaw regulujących zadania i kompe- publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420),
w.

tencje organów oraz organizację jednostek organi-


zacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 85) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko-
spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, wanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),
poz. 1302),
86) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach
68) ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie usta- wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U.
wy o podatku dochodowym od osób prawnych Nr 179, poz. 1484),
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202,
poz. 1957), 87) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
69) ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Roz- poz. 1495),
ww

woju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223,


poz. 2218), 88) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),
70) ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na
poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytko- 89) ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
wania wieczystego nieruchomości Skarbu Pań- socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651),
stwa wartości nieruchomości pozostawionych po-
za obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. 90) ustawą z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy
z 2004 r. Nr 6, poz. 39), o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
71) ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy- Nr 107, poz. 723),
zowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257),
91) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia
72) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa- 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05 (Dz. U. Nr 136,
rów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), poz. 970),
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4589 — Poz. 397

92) ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn- 109) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy
kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 238,

l
93) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona- poz. 1578),
żowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353),

v.p
110) ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie usta-
94) ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie usta- wy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
wy o podatku dochodowym od osób prawnych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664),
(Dz. U. Nr 217, poz. 1589),
111) ustawą z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy
95) ustawą z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie usta- o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
wy o grupach producentów rolnych i ich związ- ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
kach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 251, nych (Dz. U. Nr 57, poz. 352),
poz. 1847),
112) ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy
96) ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie usta- o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
(Dz. U. Nr 165, poz. 1169), nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75,
poz. 473),
97) ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie nie-

.go
których ustaw w związku z członkostwem Rzeczy- 113) ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy
pospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. wprowadzające ustawy reformujące system
Nr 176, poz. 1238), nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620),
98) ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy 114) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
o swobodzie działalności gospodarczej oraz Nr 127, poz. 857),
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141,
poz. 888), 115) ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
99) ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie usta- i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
wy o obrocie instrumentami finansowymi oraz lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149,
poz. 1316), poz. 996),
rcl
100) ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie usta- 116) ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób praw- ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, nych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku do-
poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1542), chodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 219,
101) ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo- poz. 1442),
wym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11),
117) ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach
102) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496),
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19,
w.

poz. 100), 118) ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie usta-


wy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
103) ustawą z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych nych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku do-
innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341), chodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226,
104) ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy poz. 1478),
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób praw- 119) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy
nych (Dz. U. Nr 69, poz. 587), o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektó-
ww

rych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143)


105) ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, usta- przed dniem 9 lutego 2011 r.
wy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545), 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
106) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), 1) art. 29—37 i 41 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
107) ustawą z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skut- o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), które stano-
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035), wią:
108) ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absol- „Art. 29. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o po-
wenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), datku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43,
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4590 — Poz. 397

poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. 5) w art. 57 w ust. 1 wyrazy „1991 r.” za-
Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. stępuje się wyrazami „1992 r.”.
Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155) wprowadza

l
się następujące zmiany: Art. 32. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268,
1) w art. 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje

v.p
z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1,
brzmienie: poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10,
„7) przychody, o których mowa poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443,
w art. 12, w art. 13 pkt 2—8 i art. 57 z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r.
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po- Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 114,
datku dochodowym od osób fizycz- poz. 494) wprowadza się następujące
nych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 zmiany:
i Nr 100, poz. 442),”;
1) w art. 1:
2) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz do-
„1. Urzędy celne są obowiązane obli- chody z niektórych rodzajów upraw
czać należny podatek obrotowy od i produkcji zwierzęcej, zwanych da-
towarów sprowadzonych lub nade- lej „działami specjalnymi produkcji
słanych z zagranicy i przekazywać rolnej” ”,

.go
pobrany podatek za okresy pięcio-
dniowe na rachunek urzędu skar- b) skreśla się ust. 4 i 5;
bowego właściwego ze względu na 2) w art. 3:
siedzibę urzędu celnego w terminie
3 dni po upływie każdego okresu.” a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „od grun-
tów”,
Art. 30. W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zo-
b) skreśla się ust. 2,
bowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27,
poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. c) w ust. 3 wyrazy „z tytułów określo-
Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, nych w ust. 1 i 2” zastępuje się wy-
z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, razami „o którym mowa w ust. 1.”,
poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 d) w ust. 4 skreśla się wyrazy „lub dział
i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 specjalny produkcji rolnej”,
oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110,
rcl
poz. 475) wprowadza się następujące e) skreśla się ust. 5,
zmiany: f) w ust. 6 po wyrazach „Skarbu Pań-
1) w art. 12 w pkt 2 skreśla się wyrazy stwa” dodaje się wyrazy „lub gmi-
„będących jednostkami gospodarki ny” i skreśla się wyrazy „od grun-
uspołecznionej”; tów”,
2) w art. 47 po wyrazie „jawnej” dodaje g) w ust. 7 skreśla się wyrazy „lub
się po przecinku wyrazy „komandyto- grunty, na których jest prowadzony
wej, niebędący komandytariuszem.” dział specjalny produkcji rolnej,”;

Art. 31. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opo- 3) w art. 3a w pkt 2 wyrazy „rad narodo-
wych” zastępuje się wyrazem „gmin”;
w.

datkowaniu jednostek gospodarki uspo-


łecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, 4) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie:
z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 „Zasady ustalania podatku”;
i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126
oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, 5) w art. 4:
poz. 350) wprowadza się następujące a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „od grun-
zmiany: tów”,
1) w art. 24 w ust. 1 skreśla się wyrazy b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„z wyjątkiem ulg dla spółdzielni inwa-
lidów”; „3. Przeliczeniu na hektary przelicze-
ww

niowe podlegają grunty pod za-


2) w art. 26 skreśla się pkt 5, 8 i 9; budowaniami, w tym również
3) w art. 27a ust. 1 otrzymuje brzmienie: pod obiektami służącymi do pro-
„1. Urzędy celne są obowiązane obli- wadzenia działów specjalnych
czać należny podatek obrotowy od produkcji rolnej w gospodar-
towarów sprowadzonych lub nade- stwie rolnym.”,
słanych z zagranicy i przekazywać c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
pobrany podatek za okresy pięcio- „6. Sady przelicza się na hektary
dniowe na rachunek urzędu skar- przeliczeniowe według przelicz-
bowego, właściwego ze względu ników określonych w ust. 5 dla
na siedzibę urzędu celnego, w ter- gruntów ornych, z tym że do sa-
minie 3 dni po upływie każdego dów klasy III i IV stosuje się od-
okresu.”; powiednio przeliczniki dla klasy
4) skreśla się art. 55; IIIa i IVa.”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4591 — Poz. 397

6) w art. 5: b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:


a) w ust. 2 wyrazy „Wojewódzka rada „3. Jeżeli jedną ze stron czynności
narodowa na wniosek terenowego cywilnoprawnej jest osoba

l
organu administracji państwowej fizyczna, osoba prawna lub jed-
o właściwości ogólnej stopnia wo- nostka organizacyjna nieposia-

v.p
jewódzkiego” zastępuje się wyra- dająca osobowości prawnej
zami „Wojewoda na wniosek rady zwolniona od opłaty skarbowej,
gminy”, obowiązek uiszczenia opłaty cią-
b) w ust. 3 wyrazy „Rada narodowa ży solidarnie wyłącznie na pozo-
stopnia podstawowego na wniosek stałych stronach tej czynności.”;
terenowego organu administracji 3) w art. 9:
państwowej o właściwości ogólnej a) w pkt 1 kwoty „5 000 zł” i „500 zł”
stopnia podstawowego” zastępuje zastępuje się odpowiednio kwotami
się wyrazami „Rada gminy”; „15 000 zł” i „1 500 zł”,
7) w art. 6: b) w pkt 2 kwotę „200 000 zł” zastępu-
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „od je się kwotą „600 000 zł”,
gruntów”, c) w pkt 3 kwoty „100 000 zł” i „3 000 zł”

.go
b) w ust. 2 wyrazy „Polskiej Rzeczy- zastępuje się odpowiednio kwotami
pospolitej Ludowej” zastępuje się „300 000 zł” i „9 000 zł”,
wyrazami „Rzeczypospolitej Pol- d) w pkt 4 kwoty „10 000 000 zł”
skiej”; i „2 000 zł” zastępuje się odpowied-
8) w art. 6a skreśla się wyrazy „od grun- nio kwotami „30 000 000 zł”
tów”, po wyrazie „właściwej” dodaje i „6 000 zł”,
się wyraz „gminy” oraz skreśla się e) w pkt 5 kwotę „100 000 zł” zastępuje
wyrazy „rady narodowej stopnia pod- się kwotą „300 000 zł”;
stawowego”; 4) w art. 10 w ust. 1:
9) dodaje się art. 6b w brzmieniu: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6b. Rada gminy może zarządzać „2) przy umowie zamiany:
pobór podatku rolnego od
a) lokalu stanowiącego odrębną
innych osób i jednostek niż
rcl
nieruchomość lub spółdziel-
wymienione w art. 6a w dro-
czego własnościowego prawa
dze inkasa oraz określać in-
do lokalu mieszkalnego na ta-
kasentów i wysokość wyna-
ki lokal lub prawo do lokalu —
grodzenia za inkaso.”;
różnica wartości rynkowej za-
10) skreśla się rozdział 3; mienianych lokali lub praw do
lokali,
11) w art. 12 w ust. 1 i 3 skreśla się wyra-
zy „od gruntów”; b) w pozostałych wypadkach —
wartość rynkowa rzeczy lub
12) w art. 13 w ust. 2 po wyrazach „Ulga prawa majątkowego, od które-
inwestycyjna” dodaje się wyrazy go przypada wyższa opłata.”,
w.

„przyznawana jest po zakończeniu in-


westycji i”; b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) od biletu lub innego dokumen-
13) w art. 13a w ust. 1 i w ust. 2 skreśla tu uprawniającego do przewo-
się wyrazy „od gruntów”; zu (przelotu) osób, wystawio-
14) w art. 13b w ust. 1 wyrazy „IVa, IV, nego przez przewoźnika mają-
IVb i V” zastępuje się wyrazami „IVa, cego w Polsce siedzibę lub
IV i IVb”. działającego przez swoje przed-
stawicielstwo (pełnomocnika,
Art. 33. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. agenta) — kwota należności za
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23
ww

przewóz i za inne świadczenia,


i Nr 74, poz. 443) wprowadza się następu- do których przewoźnik się zo-
jące zmiany: bowiązał.”.
1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 5 lit. a) otrzymu-
Art. 34. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
je brzmienie:
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
„a) umowy sprzedaży zawierane w wy- poz. 31 i Nr 101, poz. 444) wprowadza się
konywaniu działalności gospodar- następujące zmiany:
czej (wytwórczej, budowlanej, 1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 5 w lit. a) po wy-
handlowej i usługowej),”; razach „działalności gospodarczej” do-
2) w art. 4: daje się wyrazy „innej niż rolnicza lub
a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „cywilno- leśna”;
prawnych” kropkę zastępuje się 2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 6 na końcu doda-
przecinkiem i dodaje wyrazy „z za- je się wyrazy „oraz grunty pod wodami
strzeżeniem ust. 3.”, płynącymi i kanałami żeglownymi.”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4592 — Poz. 397

3) w art. 10 w ust. 1: c) w pkt 32 w lit. a) po wyrazie „spół-


a) w pkt 1 kwotę „40 000 zł” zastępuje dzielczego” skreśla się wyraz
się kwotą „70 000 zł”, „oraz”,

l
d) w pkt 34 dodaje się wyrazy „pod
b) w pkt 2 kwotę „150 000 zł” zastępu- warunkiem niezbywania tych udzia-

v.p
je się kwotą „500 000 zł”, łów, akcji i obligacji do końca
c) w pkt 3 kwotę „500 000 zł” zastępuje 1993 r.”,
się kwotą „3 000 000 zł”, e) pkt 36 otrzymuje brzmienie:
d) w pkt 4 kwotę „900 000 zł” zastępu- „36) dochody z tytułu prowadzenia
je się kwotą „3 500 000 zł”. szkół w rozumieniu przepisów
Art. 35. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat- o systemie oświaty, w części
ku dochodowym od osób fizycznych wydatkowanej na cele szkoły
w roku podatkowym lub w ro-
(Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442)
ku po nim następującym.”;
wprowadza się następujące zmiany:
6) w art. 22:
1) w art. 2 w ust. 1 dotychczasowe pkt 2
i 3 oznacza się jako pkt 3 i 4 i dodaje a) w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie
się nowy pkt 2 w brzmieniu: w brzmieniu:

.go
„2) przychodów z gospodarki leśnej „Jeżeli koszty wyrażone są w walu-
w rozumieniu ustawy o lasach,”; tach obcych, a między dniem ich
zarachowania i dniem zapłaty wy-
2) w art. 11 w ust. 3 dodaje się zdanie stępują różne kursy walut, koszty te
drugie w brzmieniu: odpowiednio podwyższa się lub
„Jeżeli przychody wyrażone są w wa- obniża o różnice wynikające z za-
lutach obcych, a między dniem ich stosowania kursu sprzedaży walut
uzyskania i dniem faktycznego otrzy- z dnia zapłaty, ustalonego przez
mania występują różne kursy walut, bank dewizowy, z którego usług ko-
przychody te odpowiednio podwyższa rzystał ponoszący koszt, oraz z za-
się lub obniża o różnice wynikające stosowania kursu sprzedaży ogła-
z zastosowania kursu kupna walut szanego przez Narodowy Bank Pol-
z dnia faktycznego otrzymania przy- ski z dnia zarachowania kosztów.”,
chodów, ustalonego przez bank dewi- b) w ust. 2 wyrazy „3%” oraz „rocznie”
rcl
zowy, z którego usług korzystał uzy- zastępuje się odpowiednio wyraza-
skujący przychód, oraz z zastosowania mi „0,25%” oraz „miesięcznie”,
kursu kupna ogłaszanego przez Naro- c) w ust. 3:
dowy Bank Polski z dnia uzyskania
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
przychodu.”;
„6) faktycznie zapłacone odsetki
3) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmie- od zobowiązań, w tym rów-
niu: nież pożyczek (kredytów), oraz
„3. Do przychodów, o których mowa trwałe ciężary, jeżeli pozostają
w ust. 1 i 2, nie zalicza się: w związku ze źródłem przy-
w.

1) pobranych wpłat lub zarachowa- chodów, z wyjątkiem określo-


nych w art. 23 pkt 10, 11 i 13,
nych należności na poczet do-
oraz odsetki, które stosownie
staw towarów i usług, które zo-
do art. 26 ust. 10 podlegają
staną wykonane w następnych
odliczeniu od dochodu,”,
okresach sprawozdawczych,
— w pkt 10 na końcu dodaje się wy-
2) kwot naliczonych, lecz nieotrzy- razy „z wyjątkiem rezerw tworzo-
manych odsetek od należ- nych na pokrycie należności z ty-
ności.”; tułu odsetek”;
4) w art. 16 w ust. 2 po wyrazach 7) w art. 23:
ww

„naukowo-technicznej” dodaje się wy-


a) w pkt 4 po wyrazie „pożyczek” do-
raz „oświatowej”;
daje się wyraz „(kredytów)”,
5) w art. 21 w ust. 1: b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
a) w pkt 10 skreśla się przecinek na „13) odsetek za zwłokę z tytułu nie-
końcu i dodaje wyrazy „lub ekwiwa- terminowych wpłat należności
lentu pieniężnego za ten ubiór,”, budżetowych i innych należ-
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie: ności, do których stosuje się
przepisy ustawy o zobowiąza-
„15) świadczenia otrzymywane z ty-
niach podatkowych,”,
tułu odbywania niezawodowej
służby wojskowej lub jej form c) w pkt 14 po wyrazie „umownych”
zastępczych i równorzędnych, dodaje się wyrazy „i odszkodowań”,
z wyjątkiem służby okresowej d) po pkt 15 kropkę skreśla się i dodaje
lub nadterminowej,”, pkt 16—18 w brzmieniu:
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4593 — Poz. 397

„16) kwot, o które zgodnie z prawem 10) w art. 27:


górniczym została podwyższo- a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
na opłata eksploatacyjna za

l
wydobywanie kopalin, „2. Jeżeli u podatników, którzy osią-
gają wyłącznie przychody z tytu-
17) kwot dodatkowych, które zgod- łu emerytur i rent niepodlegają-

v.p
nie z przepisami o cenach pod- cych podwyższeniu stosownie
legają wpłaceniu do budżetu do art. 55 ust. 6, po odliczeniu
państwa, podatku według skali określonej
18) kwot dodatkowych opłat rocz- w ust. 1, pozostaje kwota przy-
nych za niezabudowanie bądź chodu niższa niż 12 000 000 zł
niezagospodarowanie gruntów w stosunku rocznym, podatek
w określonym terminie, przewi- ustala się tylko w wysokości
dzianym w odrębnych przepi- nadwyżki ponad tę kwotę.”,
sach o gospodarce gruntami.”; b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
8) w art. 24 w ust. 2 w zdaniu drugim wy- „2a. Przepisy ust. 2 stosuje się, jeżeli
raz „powiększoną” zastępuje się wyra- prawo do określonych w nim
zem „powiększona”; świadczeń i obowiązek podat-

.go
9) w art. 26: kowy istniały w dniu 1 stycznia
1992 r. lub powstały poczynając
a) w ust. 1: od świadczeń należnych od te-
— pkt 1 otrzymuje brzmienie: go dnia.”;
„1) darowizn na cele naukowe, 11) w art. 28 w ust. 2 kropkę na końcu
naukowo-techniczne, oświato- skreśla się i dodaje wyrazy „na rachu-
we, oświatowo-wychowawcze, nek urzędu skarbowego właściwego
kulturalne, kultu religijnego, według miejsca zamieszkania podatni-
kultury fizycznej i sportu, ka, chyba że podatnik w tym samym
ochrony środowiska, wspiera- terminie złoży oświadczenie, że do-
nia inicjatyw społecznych chód uzyskany ze sprzedaży wyda na
w zakresie budowy dróg i sieci cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32
telekomunikacyjnej na wsi lit. a).”;
oraz zaopatrzenia wsi w wodę, 12) w art. 30:
rcl
dobroczynne, ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej oraz a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3
rehabilitacji zawodowej i spo- w brzmieniu:
łecznej inwalidów, a także na „3) z nieujawnionych źródeł przy-
cele związane z budownic- chodów,”,
twem mieszkaniowym dla b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
samorządu terytorialnego i na
„2. Podatek od dochodów, o których
budowę strażnic w rozumieniu
mowa w ust. 1:
przepisów o Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz ich wyposa- 1) w pkt 1 i 2 ustala się w formie
ryczałtu w wysokości 20% uzy-
w.

żenie i utrzymywanie — do
wysokości nieprzekraczającej skanego przychodu,
10% dochodu lub bez ograni- 2) w pkt 3 ustala się w wysokości
czenia, jeżeli wynika to z od- 75% dochodu.”;
rębnych ustaw; odliczeniu nie
13) w art. 31 w ust. 2 skreśla się wyrazy
podlegają darowizny na rzecz
„dochody określone w art. 13 pkt 7 i 8
osób fizycznych i prawnych
oraz”;
oraz jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości 14) w art. 32:
prawnej, które realizują wy- a) w ust. 2 po wyrazach „w art. 22
ww

mienione cele w wykonywa- ust. 2” dodaje się zdanie:


niu działalności gospodarczej,
„W przypadku gdy pracownik osią-
oraz osób fizycznych, dla któ-
ga te przychody równocześnie w kil-
rych darowizny te stanowiłyby ku zakładach pracy, koszty uzyska-
ich osobisty przychód,”, nia odlicza się tylko od przychodów
— po pkt 8 kropkę skreśla się i do- uzyskanych od jednego zakładu pra-
daje pkt 9 w brzmieniu: cy wskazanego w oświadczeniu,
„9) o które, zgodnie z prawem o którym mowa w ust. 3.”,
górniczym, została obniżona b) w ust. 3 w pkt 5 po wyrazie „właści-
opłata eksploatacyjna za wy- wy” dodaje się wyrazy „do odlicze-
dobywanie kopalin.”, nia kosztów uzyskania oraz”;
b) w ust. 13 po wyrazie „gospodar- 15) w art. 33 w ust. 1 skreśla się wyrazy
czej” dodaje się wyrazy „oraz ochro- „innych dochodów określonych
nie środowiska”; w art. 13 pkt 7 i 8 oraz”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4594 — Poz. 397

16) art. 36 otrzymuje brzmienie: 2) ustawy wymienionej w ust. 1


„Art. 36. W stosunku do podatników, pkt 2 mają zastosowanie przy
którzy osiągają wyłącznie opodatkowaniu wynagrodzeń

l
przychody z tytułu emerytur obciążających koszty działal-
i rent niepodlegających pod- ności jednostek gospodarczych

v.p
wyższeniu stosownie do do dnia 31 grudnia 1991 r.”;
art. 55 ust. 6, przy ustalaniu 23) w art. 55:
zaliczki oraz dokonywaniu ob- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
liczenia rocznego stosuje się
„1. Zakłady pracy podwyższą pra-
odpowiednio przepis art. 27
cownikom wynagrodzenie na-
ust. 2, z tym że zaliczkę ustala
leżne za styczeń 1992 r., przeli-
się w wysokości nadwyżki po-
czając je w taki sposób, aby po
nad 1/12 kwoty określonej
potrąceniu podatku dochodo-
w tym przepisie.”;
wego od tego wynagrodzenia
17) w art. 37 w ust. 1 wyrazy „art. 31, 33 nie było ono niższe niż wyna-
lub 34” zastępuje się wyrazami grodzenia za ten miesiąc przed
„art. 31, 33, 34 lub 35”; przeliczeniem, z zastrzeżeniem
18) w art. 38: ust. 2—5. W wypadku gdy wy-

.go
nagrodzenie należne za styczeń
a) w ust. 1 po wyrazach „w art. 31
1992 r. zostanie wypłacone
ust. 1” dodaje się wyrazy „art. 33
przed dniem 1 stycznia tego ro-
ust. 1, art. 34 ust. 1 oraz art. 35
ku, zakład pracy podwyższa wy-
ust. 1”,
nagrodzenie należne za luty
b) w ust. 3: 1992 r.”,
— po drugim zdaniu dodaje się no- b) w ust. 6 po wyrazach „po potrące-
we zdanie w brzmieniu: niu podatku dochodowego” doda-
„Pobraną różnicę płatnicy wpła- je się wyrazy „od tych emerytur
cają na rachunek urzędu skarbo- i rent”,
wego łącznie z zaliczkami za te c) skreśla się ust. 7.
miesiące.”,
Art. 36. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
— w ostatnim zdaniu wyrazy „za-
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
kład pracy” zastępuje się wyra-
rcl
Nr 88, poz. 400) w art. 6 skreśla się ust. 2
zem „płatnik”;
oraz oznaczenie ust. 1.
19) w art. 39 w ust. 4 wyrazy „ust. 1 oraz
Art. 37. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 1993 r. do
art. 36” zastępuje się wyrazami
dnia 31 grudnia 1999 r. zwalnia się od
„art. 36, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1, 3 i 4”;
podatku dochodowego od osób praw-
20) w art. 41: nych:
a) w ust. 1 po wyrazie „pobierać” do- 1) dochody podatników z tytułu nieod-
daje się wyrazy „z zastrzeżeniem płatnego otrzymania od Agencji
ust. 1a”, Własności Rolnej Skarbu Państwa,
b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: jednoosobowych spółek Skarbu
w.

„1a. W razie przeznaczenia dochodu Państwa, spółek, których akcje


na powiększenie kapitału zakła- (udziały) zostały wniesione przez
dowego lub akcyjnego, płatnik, Skarb Państwa do narodowych fun-
o którym mowa w ust. 1, pobie- duszy inwestycyjnych, przedsię-
ra zryczałtowany podatek do- biorstw państwowych, przedsię-
chodowy w terminie 14 dni od biorstw komunalnych lub zakładów
dnia uprawomocnienia się po- budżetowych, zakładowych domów
stanowienia sądu rejestrowego i lokali mieszkalnych oraz hoteli pra-
o dokonaniu wpisu o podwyż- cowniczych, a także środków trwa-
szeniu kapitału zakładowego łych służących:
ww

lub akcyjnego.”, a) działalności socjalnej w rozumie-


c) w ust. 4 po wyrazie „policji” dodaje niu przepisów o zakładowym fun-
się przecinek oraz wyrazy „kontroli duszu świadczeń socjalnych,
skarbowej”; b) działalności kulturalnej prowa-
dzonej na podstawie przepisów
21) w art. 43 w ust. 2 po wyrazie „składa-
o organizowaniu i prowadzeniu
ją” dodaje się wyraz „ponadto”;
działalności kulturalnej,
22) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie: c) kulturze fizycznej w rozumieniu
„2. Przepisy: przepisów o kulturze fizycznej,
1) ustaw wymienionych w ust. 1 d) prowadzeniu przedszkoli, szkół,
pkt 1 i 3—7 mają zastosowanie bufetów i stołówek oraz zakładów
przy opodatkowaniu dochodów opieki zdrowotnej (w tym żłob-
osiągniętych do dnia 31 grudnia ków) w rozumieniu przepisów
1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4595 — Poz. 397

2) dochody podatników z tytułu nieod- podatników, dokonywanych na pod-


płatnie otrzymanych środków trwa- stawie odrębnych przepisów, z których
łych zaliczanych do infrastruktury wynika, że podmiot powstały z prze-

l
technicznej w zakresie urządzeń, kształcenia, podziału albo łączenia
obiektów i sieci: wodnokanalizacyj- wstępuje we wszystkie prawa i obo-

v.p
nych, gazowych i ciepłowniczych, wiązki podmiotu przekształconego,
jeżeli przedmiotem działalności tych dzielonego lub łączonego.
podatników jest działalność w zakre- 5. Kwotę podatku, o której mowa w ust. 4,
sie świadczeń wodnokanalizacyj- podatnik obowiązany jest zapłacić
nych, gazowych i ciepłowniczych; w terminie do końca miesiąca następu-
3) dochody: jącego po miesiącu, w którym zaistnia-
ły okoliczności określone w tym przepi-
a) Agencji Własności Rolnej Skarbu
sie.”
Państwa, jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa, spółek, których „Art. 41. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku
akcje (udziały) zostały wniesione Ustaw jednolite teksty ustaw, o których
przez Skarb Państwa do narodo- mowa w art. 30, 32 i 35, z uwzględnieniem
wych funduszy inwestycyjnych, zmian wynikających z przepisów ogłoszo-
przedsiębiorstw państwowych, nych przed dniem wydania jednolitego

.go
przedsiębiorstw komunalnych tekstu i z zastosowaniem ciągłej numera-
i zakładów budżetowych dokonu- cji artykułów, ustępów i punktów.”;
jących nieodpłatnego przekazania 2) art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach loso-
środków trwałych, o których mo- wych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68,
wa w pkt 1, poz. 341), który stanowi:
b) podatników dokonujących nieod- „Art. 66. Ustawa wchodzi w życie po upływie
płatnego przekazania środków 90 dni od dnia ogłoszenia.”;
trwałych wymienionych w pkt 2
w części stanowiącej równowartość 3) art. 48 ustawy z dnia 30 października 1992 r.
o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U.
tych środków przekazanych nieod-
Nr 100, poz. 498), który stanowi:
płatnie, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami; „Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia.”;
4) (uchylony).a)
rcl
4) art. 15 i 17 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie
2. (uchylony).b)
niektórych ustaw regulujących zasady opodatko-
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 wania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28,
pkt 1—3, dotyczy tej części dochodów, poz. 127), które stanowią:
która odpowiada wartości netto środ- „Art. 15. 1. Podatnicy, którzy zawarli umowy okreś-
ków trwałych wynikającej z prawidło- lone w art. 14 ust. 4 i art. 23 ust. 1 pkt 2
wo prowadzonych ksiąg rachunko- i 3 ustawy wymienionej w art. 1 oraz
wych. w art. 12 ust. 4a i art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3
4. W razie przeniesienia, przed upływem ustawy wymienionej w art. 2 przed
pięciu lat od dnia nabycia, własności dniem ogłoszenia ustawy, obowiązani
w.

lub zmiany choćby w części przezna- są w terminie 14 dni od tej daty zawia-
czenia nabytych środków trwałych, po- domić urzędy skarbowe, właściwe ze
datnicy wymienieni w ust. 1 pkt 1 i 2 względu na miejsce zamieszkania lub
tracą prawo do zwolnienia, o którym siedzibę podatnika, o zawarciu takich
mowa w tym przepisie, i są obowiązani umów i przesłać tym urzędom ich wy-
do zapłacenia różnicy podatku obliczo- kazy, zawierające dane dotyczące stron
nego proporcjonalnie do liczby peł- umów, rodzaju i wartości transakcji
nych miesięcy okresu pięcioletniego, określonej w umowie oraz okresu, na
w którym środek trwały nie był wyko- jaki umowa została zawarta. Przepisy
rzystywany przez podatnika; nie doty- stosuje się do umów zawartych, licząc
ww

czy to przeniesienia własności w wyni- od dnia ogłoszenia ustawy. Do umów


ku przekształcenia formy prawnej oraz zawartych przed dniem ogłoszenia
łączenia lub podziału dotychczasowych ustawy stosuje się przepisy dotych-
czasowe.
a) Przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 13 października 2. Przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy wy-
1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób mienionej w art. 1 oraz art. 16 ust. 1
prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2 sto-
Nr 142, poz. 704), która weszła w życie z dniem 1 stycznia suje się do podatników, którzy nabyli
1996 r. i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów lub przyjęli do używania samochody,
uzyskanych od tego dnia. licząc od dnia ogłoszenia ustawy.
b) Przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw- 3. Przepisy art. 39 ust. 1 ustawy wymie-
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 639), która weszła w życie z dniem nionej w art. 1 stosuje się do docho-
1 stycznia 1997 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyska- dów podatnika uzyskanych począwszy
nych od tego dnia. od 1993 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4596 — Poz. 397

4. Przepis w zakresie dotyczącym skreśle- 2) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia


nia w art. 54 ust. 4 ustawy wymienio- 1 stycznia 1993 r. w zakresie przepi-
nej w art. 1 oraz przepisy art. 27 ust. 1 sów:

l
i 2 ustawy wymienionej w art. 2 mają
— art. 1 pkt 1—8, pkt 9 lit. a)—c) i d)
zastosowanie również do opodatkowa-
(z wyjątkiem części dotyczącej opro-

v.p
nia dochodów i rozliczenia podatku za
rok 1992. centowania zwrotu różnicy podatku
od towarów i usług), pkt 10, 11, 13,
5. (uchylony).c) 14, pkt 15 (z wyjątkiem art. 23 ust. 1
pkt 2—4 i pkt 43—44 oraz pkt 46
6. Wydatki ponoszone w roku podatko- w części dotyczącej obowiązku pro-
wym na nabycie lub objęcie akcji wadzenia ewidencji przebiegu po-
(udziałów) albo na zakup obligacji, jazdu), pkt 16, 17 lit. a) i c), pkt 18,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 10
pkt 20—28, pkt 29 lit. a (z wyjątkiem
ustawy wymienionej w art. 1, odlicza
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), lit. b), c), d),
się od dochodu pod warunkiem, że do
pkt 30—36,
dnia 31 grudnia 1995 r. podatnik nie
dokona ich zbycia. — art. 2 pkt 1—5, pkt 6 lit. a)—e),
f) (z wyjątkiem części dotyczącej
7. Wolne od podatku są dochody z tytułu

.go
oprocentowania zwrotu różnicy po-
udziałów w spółce wydatkowane w ro- datku od towarów i usług oraz pkt 9
ku podatkowym na nabycie udziałów i 10), pkt 7 lit. a) i b), pkt 8 lit. a),
(akcji) lub na zakup obligacji, o których pkt 9, pkt 10 (z wyjątkiem art. 16
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy wy-
ust. 1 pkt 2—4 i pkt 46—47 oraz
mienionej w art. 2, pod warunkiem, że
pkt 51 w części dotyczącej obowiąz-
do dnia 31 grudnia 1995 r. podatnik nie
ku prowadzenia ewidencji przebie-
dokona ich zbycia.
gu pojazdu), pkt 11, pkt 12 lit. a),
8. W okresie do dnia 5 lipca 1993 r. nie pkt 13—17,
uważa się za koszty uzyskania przycho- — art. 5,
dów, o których mowa w art. 23 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1 oraz — art. 11 pkt 1, 3, 4,
w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej — art. 12 pkt 1,
w art. 2, podatku obrotowego od nad-
rcl
miernych ubytków produktów i zawi- — art. 13,
nionych ubytków produktów.
3) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia
9. W przypadku spółek przejmujących do 1 października 1992 r. w zakresie prze-
odpłatnego korzystania mienie przed- pisów art. 12 pkt 2,
siębiorstwa lub jego zorganizowanych
części na podstawie przepisów o pry- 4) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
watyzacji przedsiębiorstw państwo- w zakresie przepisów:
wych, przepis art. 47 ustawy wymie- — art. 1 pkt 19 i pkt 29 lit. a) (dotyczą-
nionej w art. 6 stosuje się od dnia prze- cego art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4),
jęcia tego mienia na własność spółki.”
w.

— art. 8 i 9,
„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie:
— art. 11 pkt 2,
1) z dniem ogłoszenia w zakresie przepi-
sów: 5) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w zakresie przepisów art. 3 i 4 oraz 6
— art. 1 pkt 9 lit. e) i pkt 15 (dotyczą- i 7,
cych art. 14 ust. 4 i 5, art. 23 ust. 1
pkt 2—4 oraz pkt 46 w części doty- 6) z dniem 5 lipca 1993 r. w zakresie prze-
czącej obowiązku prowadzenia ewi- pisów:
dencji przebiegu pojazdu), — art. 1 pkt 9 lit. d) (w części dotyczą-
ww

— art. 2 pkt 6 lit. g) i h) oraz pkt 10 (do- cej oprocentowania zwrotu różnicy
tyczących art. 12 ust. 4a i 7 i art. 16 podatku od towarów i usług) i lit. e)
ust. 1 pkt 2—4 oraz pkt 51 w części (w części dotyczącej dodania ust. 6),
dotyczącej obowiązku prowadzenia pkt 12, 15, 17 lit. b) (dotyczących
ewidencji przebiegu pojazdu), art. 14 ust. 3 pkt 4 i ust. 6, art. 20a,
— art. 10, 23 ust. 1 pkt 43 i 44 i art. 26 ust. 1a),

— art. 14, 15 i 16, — art. 2 pkt 6 lit. f) i h), art. 7 lit. c),
art. 8 lit. b), art. 10, 12 lit. b) (doty-
c)
czących art. 12 ust. 4 pkt 7 w części
Przez art. 3 ustawy z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie ustawy
dotyczącej oprocentowania zwrotu
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie
ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady różnicy podatku od towarów i usług
opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 87, oraz pkt 9 i 10 i ust. 8, a także art. 13
poz. 406), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia ust. 3, art. 14 ust. 4, art. 16 ust. 1
1994 r. pkt 46 i 47 i art. 18 ust. 1a).”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4597 — Poz. 397

5) art. 53 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodo- 3. W bankach, które na dzień 31 grudnia
wych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyza- 1993 r. utworzyły rezerwy na pokrycie
cji (Dz. U. Nr 44, poz. 202), który stanowi: straconych kredytów w wysokości wyż-

l
„Art. 53. Ustawa wchodzi w życie po upływie szej niż 70% tych kredytów, za koszt uzy-
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem skania przychodów w 1994 r. uważa się

v.p
art. 42 pkt 2, który wchodzi w życie przyrost rezerw ponad tę wysokość.
z dniem 1 stycznia 1996 r.”; 4. W 1994 r. nie uważa się za koszt uzyska-
nia przychodów przyrostu rezerw na po-
6) art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie
krycie kredytów straconych, jeżeli przy-
niektórych ustaw regulujących zasady opodatko-
wania i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, rost ten wynika z obniżenia stanu re-
poz. 646), który stanowi: zerw, o którym mowa w ust. 1—3.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- „Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia 1994 r., z tym że przepisy art. 1 i 2 sto- nia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r., z tym
suje się do opodatkowania dochodów że wymóg skierowania na drogę postępo-
uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem wania egzekucyjnego, o którym mowa
przepisów art. 1 pkt 15 lit. c) oraz pkt 21 w art. 1 pkt 2 lit. c) dotyczącym dodanego
lit. d), które stosuje się również do rozli- ust. 2a pkt 1 lit. c), wchodzi w życie po

.go
czenia podatku dochodowego za 1993 r.”; upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworze- 11) art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie usta-
niu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic- wy — Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektó-
twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2), który stanowi: rych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419), który
„Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie stanowi:
14 dni od dnia ogłoszenia.”; „Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 3
8) art. 23 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado- i 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
wym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, 1995 r.”;
poz. 163), który stanowi:
„Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze- 12) art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.”; ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547), który stanowi:
rcl
9) art. 40 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. o meto-
dach kształtowania wynagrodzeń i środków na „Art. 20. Ustawa wchodzi w życie po upływie
wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 368), art. 13, 17 i 19, które wchodzą w życie
który stanowi: z dniem ogłoszenia, oraz art. 18 ust. 4,
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
„Art. 40. Ustawa wchodzi w życie od pierwszego 1995 r.”;
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym ustawa została ogłoszona.”; 13) art. 12 ustawy z dnia 21 października 1994 r. o po-
datku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie
10) art. 2 i 4 ustawy z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie (Dz. U. Nr 123, poz. 602), który stanowi:
w.

ustawy o podatku dochodowym od osób praw-


nych oraz o zmianie ustawy o zmianie niektórych „Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz nia 1995 r., z wyjątkiem przepisu art. 5
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 87, poz. 406), ust. 4, który wchodzi w życie po upływie
które stanowią: 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
„Art. 2. 1. W 1994 r. za koszt uzyskania przycho- 14) art. 71 ustawy z dnia 27 października 1994 r.
dów w bankach, z zastrzeżeniem ust. 2 o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627),
i 3, uważa się przyrost rezerw w tym ro- który stanowi:
ku na pokrycie kredytów straconych
w porównaniu ze stanem rezerw, jaki „Art. 71. Ustawa wchodzi w życie po upływie
ww

banki miały obowiązek utworzyć na te 30 dni od dnia ogłoszenia.”;


kredyty i faktycznie je utworzyły na dzień
31 grudnia 1993 r. w wysokości 100% 15) art. 6 ust. 2, 3, 4 i art. 7 ustawy z dnia 2 grudnia
tych kredytów, zgodnie ze stanem praw- 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących
nym obowiązującym w tym dniu. zasady opodatkowania oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25), które stano-
2. W bankach, które na dzień 31 grudnia wią:
1993 r., zgodnie z przepisami wydanymi
po tym dniu, miały obowiązek utworzyć Art. 6. „2. Do opodatkowania dochodów uzyska-
rezerwy na pokrycie kredytów straco- nych i niewydatkowanych w 1994 r.
nych w wysokości 70% tych kredytów, przez podatników wymienionych
za koszt uzyskania przychodów w 1994 r. w art. 17 ust. 1 pkt 4, 4a, 4b, 4d, 4f—6
uważa się przyrost rezerw ponad ich oraz pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa
stan obowiązujący w dniu 31 grudnia w art. 2, stosuje się przepisy obowiązu-
1993 r. jące od 1995 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4598 — Poz. 397

3. Przepisy art. 29 ustawy wymienionej 19) art. 2 i 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
w art. 1 i art. 21 ustawy wymienionej o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych

l
ustawą, stosuje się do podatników, któ- ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 704), które stanowią:
rzy zawarli umowy po dniu 31 grudnia „Art. 2. Przepisy wydane na podstawie art. 15

v.p
1994 r. Podatnicy, którzy zawarli umowy ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 zacho-
do końca 1994 r., są obowiązani, w ter- wują moc do czasu wydania przepisów na
minie 14 dni od dnia wejścia w życie podstawie art. 15 ust. 5 w brzmieniu nada-
ustawy, zawiadomić urząd skarbowy nym przez art. 1 pkt 7 lit. a) niniejszej usta-
właściwy w sprawach opodatkowania wy.”
osób zagranicznych o zawarciu tych
umów i przesłać temu urzędowi ich wy- „Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
kazy zawierające dane dotyczące stron 1996 r., z tym że art. 1 ma zastosowanie do
umów, rodzaju i wartości transakcji oraz opodatkowania dochodów uzyskanych od
okresu, na jaki została zawarta umowa. tego dnia.”;

4. W 1995 r. nie stanowią kosztów uzyska- 20) art. 67 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
nia przychodów rezerwy utworzone fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), który stanowi:
zgodnie z ustawą z dnia 29 września

.go
„Art. 67. Ustawa wchodzi w życie po upływie
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
poz. 591), z wyjątkiem rezerw wymie- przepisów art. 59 i 60, które wchodzą
nionych w ustawach, o których mowa w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i mają
w art. 1 i 2.” zastosowanie do dochodów uzyskiwa-
„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia nych od tego dnia.”;
1995 r., z tym że art. 1 i 2 mają zastosowa- 21) art. 7 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie usta-
nie do dochodów uzyskanych od tego wy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz nie-
dnia.”; których innych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 146), który
stanowi:
16) art. 94 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwate-
rowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
(Dz. U. Nr 86, poz. 433), który stanowi: od dnia ogłoszenia.”;
rcl
„Art. 94. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 22) art. 38 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodaro-
14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeże- waniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Pań-
niem ust. 2. stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
Nr 90, poz. 405), który stanowi:
2. Przepisy rozdziałów 4—6 oraz
art. 86—91 wchodzą w życie z dniem „Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie
1 stycznia 1996 r.”; 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

17) art. 17 ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie 23) art. 2—8 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmia-
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie nie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej — nych (Dz. U. Nr 137, poz. 639), które stanowią:
w.

Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podat- „Art. 2. 1. Przepis art. 1 pkt 5 lit. a) — w części do-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 96, tyczącej art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy wy-
poz. 478), który stanowi: mienionej w art. 1 — ma zastosowanie
„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie do odpisów amortyzacyjnych z tytułu
60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zużycia samochodu o dopuszczalnej ła-
przepisów: downości nieprzekraczającej 500 kilo-
gramów, nabytego albo przyjętego do
1) art. 82 ustawy wymienionej w art. 1 odpłatnego korzystania i zaliczonego do
w brzmieniu nadanym niniejszą usta- środków trwałych podatnika — począw-
wą, który wchodzi w życie z dniem szy od dnia 1 stycznia 1997 r.
ww

ogłoszenia ustawy,
2. Przepis art. 1 pkt 5 lit. a) — w części do-
2) art. 41 i 42 ustawy wymienionej tyczącej art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy wy-
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej- mienionej w art. 1 — ma zastosowanie
szą ustawą, które wchodzą w życie do umów ubezpieczenia zawartych od
z dniem 1 stycznia 1999 r.”; dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
18) art. 44 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o nie- Art. 3. Przepis art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy,
których formach popierania budownictwa miesz- o której mowa w art. 1, w brzmieniu do-
kaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. tychczasowym stosuje się do podatkowej
Nr 133, poz. 654), który stanowi: grupy kapitałowej, jeżeli umowa o jej
utworzeniu została zarejestrowana przez
„Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie urząd skarbowy przed dniem 1 stycznia
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 1997 r. — w całym okresie, w którym ta
przepisów art. 35, 38 i 39, które wchodzą grupa będzie uznawana za podatnika po-
w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.”; datku dochodowego.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4599 — Poz. 397

Art. 4. Podatnicy, którzy do dnia 31 grudnia „Art. 172. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
1996 r. nabyli prawo do odliczeń, o których nia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168,
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy wymie- które wchodzą w życie z dniem ogłosze-

l
nionej w art. 1, zachowują to prawo na za- nia.”;
sadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 7

v.p
oraz art. 18 ust. 2—6 tej ustawy — do cza- 27) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
su całkowitego wykorzystania kwoty przy- i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
sługującego odliczenia. oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511), który stanowi:
Art. 5. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113) „Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
w art. 32 skreśla się ust. 7. nia.”;
Art. 6. 1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 28) art. 68 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpa-
1997 r. ponieśli wydatki inwestycyjne dach (Dz. U. Nr 96, poz. 592), który stanowi:
i nabyli prawo do odliczeń zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie „Art. 68. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
art. 18 ust. 7 ustawy, o której mowa nia 1998 r., z tym że przepisy rozdziału 4
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 47, 48 i art. 64 pkt 3 i 10 wchodzą
zachowują to prawo do czasu wyczerpa- w życie po upływie 3 miesięcy od dnia

.go
nia — w zakresie i na zasadach określo- ogłoszenia.”;
nych w tych przepisach.
29) art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o zmianie usta-
2. Do dnia 31 grudnia 1998 r. zachowują wy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 107,
moc przepisy wydane na podstawie poz. 685), który stanowi:
art. 18 ust. 7 ustawy wymienionej
w art. 1, dotyczące odliczeń od dochodu „Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
wydatków inwestycyjnych oraz obniżek od dnia ogłoszenia.”;
podatku dochodowego przez podatni-
ków mających swą siedzibę w rejonach 30) art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
administracyjnych (gminach) zagrożo- o publicznym obrocie papierami wartościowymi
nych szczególnie wysokim bezrobociem (Dz. U. Nr 118, poz. 754), który stanowi:
strukturalnym oraz województwach lub
„Art. 192. Ustawa wchodzi w życie po upływie
rejonach administracyjnych (gminach)
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
rcl
określonych jako zagrożone recesją i de-
kiem:
gradacją społeczną w odrębnych przepi-
sach. Podatnicy, którzy nabędą prawo 1) art. 7, który wchodzi w życie po upły-
do tych odliczeń lub obniżek do dnia wie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
31 grudnia 1998 r., zachowują to prawo 2) art. 26 ust. 1 pkt 5, który w stosunku
do czasu wyczerpania — w zakresie i na do osób wpisanych przed dniem jej
zasadach określonych w tych przepi- wejścia w życie na listy maklerów pa-
sach. pierów wartościowych lub doradców
Art. 7. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku w zakresie publicznego obrotu papie-
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity rami wartościowymi wchodzi w życie
w.

tekst ustawy o podatku dochodowym od po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.”;


osób prawnych, z uwzględnieniem zmian
wynikających z przepisów ogłoszonych 31) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
przed dniem wydania jednolitego tekstu. sy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1997 r. i ma zastosowanie do dochodów „Art. 99. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
uzyskanych od tego dnia.”; nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98
wchodzą w życie po upływie 14 dni od
24) art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie dnia ogłoszenia.”;
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
ww

nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 32) art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
Nr 147, poz. 686), który stanowi: tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776),
„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia który stanowi:
1997 r.”;
„Art. 70. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
25) art. 33 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach nia 1998 r., z tym że:
i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 44), który stanowi: 1) art. 6 ust. 7 wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia z mocą od dnia 1 września
„Art. 33. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1997 r.,
6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2) art. 21 wchodzi w życie z dniem
26) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech- 1 stycznia 1999 r.,
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, 3) art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzą
poz. 153), który stanowi: w życie z dniem ogłoszenia.”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4600 — Poz. 397

33) art. 16 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrud- „Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie
nianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 45
Nr 123, poz. 777), który stanowi: wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy

l
„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- od dnia ogłoszenia.”;
nia 1998 r.”;

v.p
40) art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1998 r. o zmianie
34) art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy- ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), który nych (Dz. U. Nr 60, poz. 383), który stanowi:
stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
„Art. 344. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do
nia 1998 r., z tym że przepisy art. 22 § 6, dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia
art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 1998 r.”;
§ 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82
§ 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, 41) art. 20 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach
art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314 i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wcho- który stanowi:
dzą w życie z dniem ogłoszenia.”; „Art. 20. Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

.go
35) art. 46 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracow-
niczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, 42) art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie
poz. 932 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118), który stano- ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
wi: nym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
„Art. 46. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet- Nr 117, poz. 756), który stanowi:
nia 1999 r., z wyjątkiem: „Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
1) art. 45a, który wchodzi w życie z dniem nia 1999 r., z wyjątkiem następujących
1 stycznia 1999 r., przepisów ustawy wymienionej w art. 1:
2) art. 3—6, art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 1) art. 18, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 6,
art. 9—11, 13, 14 ust. 1—3 i 5, art. 15, art. 54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a,
18, 27, 28 i 34 w zakresie dotyczącym art. 169, 169a, 169b i 169c, które wcho-
pracowniczych programów emerytal- dzą w życie z dniem ogłoszenia,
nych w formie pracowniczego fundu- 2) art. 55a, który wchodzi w życie z dniem
rcl
szu emerytalnego, które wchodzą 1 lipca 1999 r.,
w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;
3) art. 4a, który wchodzi w życie z dniem
36) art. 161 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o fundu- 1 stycznia 2002 r.”;
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933),
który stanowi: 43) art. 127 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137,
„Art. 161. Ustawa wchodzi w życie po upływie poz. 887), który stanowi:
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
„Art. 127. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
37) art. 231 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organi- nia 1999 r., z wyjątkiem:
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
w.

(Dz. U. Nr 139, poz. 934 i z 1998 r. Nr 98, poz. 610), 1) art. 24—31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1
który stanowi: i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10
oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2—4,
„Art. 231. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet- art. 119 i 120, które wchodzą w życie
nia 1999 r., z wyjątkiem: po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
1) art. 199—214 i art. 230, które wcho- nia,
dzą w życie z dniem 1 maja 1998 r., 2) art. 108, który wchodzi w życie
2) art. 1—60, art. 92—94, art. 152, z dniem 1 grudnia 1998 r.,
art. 157—164, art. 197, art. 215—222 3) art. 39 ust. 1—4, który wchodzi w ży-
i art. 230a, które wchodzą w życie
ww

cie z dniem 1 października 1999 r.,


z dniem 1 sierpnia 1998 r.,
4) art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4
3) art. 81—85, art. 90, art. 98 i ust. 2, które wchodzą w życie
i art. 189—190, które wchodzą w ży- z dniem 1 stycznia 2000 r.,
cie z dniem 1 marca 1999 r.”;
5) art. 22 ust. 4, który wchodzi w życie
38) art. 194 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939), który stanowi:
44) art. 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmia-
„Art. 194. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- nie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nia 1998 r.”; nych (Dz. U. Nr 144, poz. 931), które stanowią:
39) art. 48 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o fundu- „Art. 2. 1. Przepisy art. 1 pkt 4 mają zastosowanie
szach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku do strat poniesionych przez podatników
z reformą systemu ubezpieczeń społecznych w roku podatkowym rozpoczynającym
(Dz. U. Nr 141, poz. 945), który stanowi: się po dniu 31 grudnia 1998 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4601 — Poz. 397

2. Przepisy art. 1 pkt 12 lit. a) tiret czwarte 6. Zasady, o których mowa w art. 1 pkt 15,
mają zastosowanie do odsetek od do- mają zastosowanie również do podatni-
płat wynikających z uchwał właściwych ków, którzy korzystali z odliczeń od do-

l
organów osoby prawnej, podjętych po chodu przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
dniu 31 grudnia 1998 r.; w przypadku oraz do podatników, którym przysługuje

v.p
podjęcia stosownych uchwał przed prawo do odliczeń na podstawie art. 4
dniem 31 grudnia 1998 r., podatnicy, na ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o sto-
rzecz których uchwalono dopłatę, są sowaniu szczególnych rozwiązań podat-
obowiązani, w terminie do dnia 31 stycz- kowych w związku z likwidacją skutków
nia 1999 r., zawiadomić urząd skarbowy powodzi, która miała miejsce w lipcu
właściwy ze względu na siedzibę podat- 1997 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 736 i z 1998 r.
nika o podjęciu stosownej uchwały Nr 94, poz. 593).
i przesłać jej kopię. W przeciwnym przy- 7. Przepisy art. 1 pkt 17 mają zastosowanie
padku przyjmuje się, że uchwała została do rozliczenia podatku dochodowego od
podjęta po dniu 31 grudnia 1998 r. dochodu uzyskanego w roku podatko-
3. Podatnicy, którzy zawarli umowy po- wym rozpoczynającym się po dniu
życzki (kredytów), o których mowa 31 grudnia 1998 r.
w art. 1 pkt 12 lit. a) tiret siedemnaste, 8. Przepis art. 21 ust. 2 ustawy wymienio-

.go
przed dniem wejścia w życie ustawy — nej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym
z wyjątkiem podatników, którzy kopię do dnia 31 grudnia 1998 r., zachowuje
takiej umowy przekazali uprzednio urzę- moc obowiązującą w odniesieniu do
dowi skarbowemu i opłacili stosowną przychodów wynikających z umów za-
opłatę skarbową — są obowiązani, wartych przed dniem 1 stycznia 1999 r.”
w terminie 30 dni od dnia wejścia w ży-
cie ustawy, zawiadomić urzędy skarbo- „Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
we, właściwe ze względu na siedzibę 1999 r. i ma zastosowanie, z zastrzeżeniem
art. 2, do dochodów uzyskanych od tego
podatnika, o zawarciu takich umów
dnia.”;
i przesłać tym urzędom ich wykazy za-
wierające dane określające strony takiej 45) art. 58 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dosto-
umowy, wysokość odsetek, zabezpie- sowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjo-
czenie umowy oraz okres, na jaki umo- nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
wa została zawarta; w przeciwnym przy- szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin gór-
rcl
padku przyjmuje się, że umowa została niczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112), który stanowi:
zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
„Art. 58. Ustawa wchodzi w życie po upływie
4. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje
1999 r. ponieśli wydatki na budowę bu- do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjątkiem
dynku mieszkalnego, z przeznaczeniem art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8,
znajdujących się w nim lokali mieszkal- art. 54 i art. 55.”;
nych na wynajem, oraz wydatki na za-
kup działki pod budowę tego budynku 46) art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspiera-
i nabyli prawo do odliczeń, na podsta- niu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U.
wie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienio- Nr 162, poz. 1121), który stanowi:
w.

nej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym


przed dniem 1 stycznia 1999 r.: „Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.”;
1) zachowują prawo do tych odliczeń po
dniu 31 grudnia 1998 r., na zasadach 47) art. 12 ustawy z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie usta-
określonych w tej ustawie, wy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
2) w razie zaistnienia okoliczności po- Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
wodujących obowiązek zwiększenia (Dz. U. Nr 49, poz. 484), który stanowi:
dochodu lub zmniejszenia straty — „Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie
również w przypadku zbycia działki 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:
ww

pod budowę tego budynku — doko- 1) art. 1 pkt 8—10 stosuje się do gospo-
nują takiego zwiększenia lub zmniej- darki finansowej Agencji Własności
szenia po dniu 31 grudnia 1998 r., Rolnej Skarbu Państwa poczynając od
w zakresie i na zasadach określonych roku obrotowego 1999,
w tej ustawie.
2) art. 5 stosuje się poczynając od roku
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podatkowego 1999 r.”;
do podatników, którzy w okresie od dnia
1 stycznia 1999 r., nie dłużej jednak niż 48) art. 26 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej
do dnia 31 grudnia 2001 r., poniosą wy- Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689),
datki na kontynuację budowy tego bu- który stanowi:
dynku mieszkalnego, z przeznaczeniem „Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
znajdujących się w nim lokali mieszkal- nia 2000 r., z wyjątkiem przepisów roz-
nych na wynajem, oraz wydatki na za- działu 2 i art. 24, które wchodzą w życie
kup działki pod budowę tego budynku. z dniem ogłoszenia.”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4602 — Poz. 397

49) art. 2—4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmia- zgodnie z art. 18a ustawy wymienionej
nie ustawy o podatku dochodowym od osób praw- w art. 1, w brzmieniu obowiązującym
nych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), które stanowią: przed dniem 1 stycznia 2000 r., wydatki

l
inwestycyjne na kontynuację objętej
„Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re- ulgą inwestycji rozpoczętej przed dniem
habilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

v.p
1 stycznia 2000 r.
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, 2000 r. i ma zastosowanie, z zastrzeżeniem
Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, art. 3, do dochodów (strat) uzyskanych od
poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, tego dnia.”;
poz. 486 i Nr 90, poz. 1001) wprowadza się
następujące zmiany: 50) art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
1) skreśla się art. 24; Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
2) w art. 31 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastę- Nr 43, poz. 488), który stanowi:
puje się przecinkiem i dodaje się pkt 4
w brzmieniu: „Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.”;
„4) podatków dochodowych.”

.go
51) art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie
Art. 3. 1. Przepisy: ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
1) art. 16g ust. 15 stosuje się odpowied- nych (Dz. U. Nr 60, poz. 700), które stanowią:
nio do korekty wartości początkowej
środków trwałych oraz wartości nie- „Art. 4. 1. Przepisy art. 1 pkt 5 i pkt 18 stosuje się
materialnych i prawnych oddanych do transakcji dokonywanych po dniu
do używania lub ulepszonych przed 31 grudnia 2000 r. oraz transakcji wyni-
dniem 1 stycznia 2000 r.; w tym przy- kających z umów zawartych po tym
padku dla określenia wartości począt- dniu, a w przypadkach, w których zapła-
kowej tych środków i wartości stosuje ta należności wynikających z transakcji
się przepisy obowiązujące w miesią- dokonywana jest na rzecz podmiotu ma-
cu oddania ich do używania lub ich jącego miejsce zamieszkania, siedzibę
ulepszenia, przy uwzględnieniu przy- lub zarząd na terytorium lub w kraju sto-
jętych w tej dacie zasad dokonywania sującym szkodliwą konkurencję podat-
rcl
odpisów amortyzacyjnych, kową — do dokonanych transakcji albo
umów zawartych w roku kalendarzo-
2) art. 16i ust. 1—6 można stosować tak- wym następującym po roku, w którym
że do środków trwałych oddanych minister właściwy do spraw finansów
do używania przed dniem 1 stycznia publicznych określi wykaz krajów i tery-
2000 r. toriów stosujących szkodliwą konkuren-
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o dokona- cję podatkową.
nych odpisach amortyzacyjnych, rozu- 2. Przepis, o którym mowa w art. 1 pkt 9
mie się przez to również odpisy amorty- lit. b), ma zastosowanie do odpłatnego
zacyjne dokonane na podstawie przepi- zbycia udziałów (akcji) w spółce albo
sów wykonawczych wydanych na pod-
w.

wkładów w spółdzielni objętych po dniu


stawie upoważnień zawartych w tej 31 grudnia 2000 r.
ustawie.
3. W przypadku odpłatnego zbycia udziału
3. Jeżeli rok podatkowy podatnika rozpo- (akcji) w spółce albo wkładów w spół-
czął się przed dniem 1 stycznia 2000 r., dzielni objętych przed dniem 1 stycznia
do końca tego roku podatkowego obo- 2001 r. w zamian za wkład niepieniężny,
wiązuje stawka podatku obowiązująca koszt uzyskania przychodów określa się
podatnika w pierwszym dniu tego roku na podstawie przepisów obowiązują-
podatkowego. cych w roku objęcia tych udziałów (ak-
cji) lub wkładów; zasada ta ma zastoso-
ww

4. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia


2000 r. ponieśli wydatki inwestycyjne wanie także w przypadku połączenia
i nabyli prawo do odliczeń na podstawie spółek, o których mowa w art. 10 ust. 2
art. 18a ustawy wymienionej w art. 1, i art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy, o której
w brzmieniu obowiązującym przed mowa w art. 1.
dniem 1 stycznia 2000 r., zachowują pra- 4. Podatnicy, którzy przekazali do używa-
wo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia nia samochody, o których mowa
1999 r., w zakresie i na zasadach w niej w art. 16 ust. 1 pkt 4, 49 i 51 oraz
określonych. Przepisy te stosuje się od- w art. 16j ust. 1 pkt 2 i w ust. 5 oraz
powiednio w zakresie utraty prawa do w art. 16k ust. 1 ustawy, o której mowa
tych odliczeń. w art. 1, przed dniem 1 stycznia 2001 r.,
5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio określają wysokość kosztów uzyskania
do podatników, którzy w okresie od dnia przychodów zgodnie z wymienionymi
1 stycznia 2000 r., nie dłużej jednak niż przepisami w brzmieniu obowiązującym
do dnia 31 grudnia 2002 r., poniosą, do dnia 31 grudnia 2000 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4603 — Poz. 397

5. Dla środków trwałych oddanych do uży- — Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach


wania przed dniem 1 stycznia 2000 r. publicznych, ustawy o podatku dochodowym od
można stosować po dniu 31 grudnia osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji

l
2000 r. stawki amortyzacyjne przyjęte i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych —
przez podatnika po dniu 31 grudnia w związku z dostosowaniem do prawa Unii Euro-

v.p
1999 r. albo stawki amortyzacyjne z Wy- pejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2004 r.
kazu stawek amortyzacyjnych, stano- Nr 64, poz. 594), który stanowi:
wiącego załącznik nr 1 do niniejszej „Art. 12. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie
ustawy; postanowienia art. 16i ust. 2—5 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeże-
ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje niem ust. 2—4.
się odpowiednio.
2. Przepisy art. 5 pkt 1—3 oraz art. 6
6. Zmiana symbolu grupy, podgrupy i ro- pkt 1—3, 6 i 9 wchodzą w życie z dniem
dzaju środków trwałych z tytułu zastą- 1 stycznia 2001 r.
pienia Klasyfikacji Rodzajowej Środków
Trwałych (KRŚT) nową Klasyfikacją 3. Przepisy art. 2 i art. 3 wchodzą w życie
Środków Trwałych (KŚT) nie może po- z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem
wodować zmiany wysokości stosowa- art. 6 ust. 7 ustawy, o której mowa
nej stawki amortyzacyjnej dla środków w art. 3, w brzmieniu nadanym niniej-

.go
trwałych oddanych do używania do dnia szą ustawą, który wchodzi w życie po
31 grudnia 2000 r. upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ni-
niejszej ustawy i traci moc z dniem
7. Dla środków trwałych oddanych do uży- 1 stycznia 2002 r.
wania przed dniem 1 stycznia 2001 r., 4. Z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej
kwalifikowanych według Klasyfikacji Polskiej do Unii Europejskiej wchodzą
Rodzajowej Środków Trwałych do gru-
w życie, w brzmieniu nadanym niniej-
py 5 i 6, a które zgodnie z Klasyfikacją
szą ustawą:
Środków Trwałych kwalifikuje się od
dnia 1 stycznia 2001 r. do grupy 2, sto- 1) art. 59a ustawy, o której mowa
suje się metody i zasady ich amortyzacji w art. 4,
przyjęte w przepisach w brzmieniu obo- 2) art. 63a ustawy, o której mowa
wiązującym do dnia 31 grudnia 2000 r. w art. 4 — w zakresie dotyczącym
emitenta, którego papiery wartoś-
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
rcl
ciowe zostały dopuszczone do obro-
2001 r. i ma zastosowanie do dochodów
tu w państwie członkowskim,
(strat) uzyskanych od tego dnia.”;
3) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2
52) art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy, o której mowa w art. 6.”;
ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywa-
tyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń 55) art. 21 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym
społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwie-
(Dz. U. Nr 60, poz. 703), który stanowi: rząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1363), który stanowi:
„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia.”; „Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.”;
w.

53) art. 6 i 7 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmia-


nie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych 56) art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
poz. 1228), które stanowią: Nr 110, poz. 1190), który stanowi:

„Art. 6. 1. Rada Ministrów dostosuje przepisy roz- „Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
porządzeń wydanych na podstawie nia 2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w za-
art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa kresie dotyczącym art. 26a ustawy, o któ-
w art. 1, do zmian wynikających z prze- rej mowa w art. 1, który wchodzi w życie
pisów niniejszej ustawy. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
ww

2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, 57) art. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycz-
2001 r. nych, o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz o podatku od towarów i usług oraz o podat-
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia ku akcyzowym (Dz. U. Nr 106, poz. 1150), które sta-
2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 2 nowią:
i art. 6, które wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia.”; „Art. 4. Do umów najmu lub dzierżawy rzeczy lub
praw majątkowych oraz umów o podob-
54) art. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie nym charakterze zawartych przed dniem
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini- 1 października 2001 r. stosuje się odpo-
stracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wiednio przepisy ustaw wymienionych
ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych w art. 1 albo w art. 2 w brzmieniu obo-
kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicz- wiązującym przed dniem 1 października
nym obrocie papierami wartościowymi, ustawy 2001 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4604 — Poz. 397

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź- 1) dokonywać odpisów amortyzacyjnych


dziernika 2001 r. i ma zastosowanie do zgodnie z przepisami ustawy, o której
umów zawartych poczynając od tego dnia, mowa w art. 1, w brzmieniu obowią-

l
z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 5 lit. a) zującym do dnia 31 grudnia 2002 r.,
tiret drugie i pkt 8 oraz art. 2 pkt 1, 3 i pkt 5
2) niezamortyzowaną część kosztów za-

v.p
lit. a) tiret drugie, które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”; liczyć jednorazowo do kosztów uzy-
skania przychodów w 2003 r.
58) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach 3. Podatnicy ustalają, zgodnie z art. 16j
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga- ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa
nów administracji rządowej i jednostek im podpo- w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do
rządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw dnia 31 grudnia 2002 r., indywidualne
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, stawki amortyzacyjne dla budynków
poz. 1923), który stanowi: wymienionych w poz. 02 Wykazu stawek
„Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet- amortyzacyjnych, stanowiącego załącz-
nia 2002 r., z wyjątkiem: nik nr 1 do ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do
1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem dnia 31 grudnia 2002 r., wprowadzonych
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia

.go
do ewidencji środków trwałych oraz
2002 r., wartości niematerialnych i prawnych do
2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, dnia 31 grudnia 2002 r.”
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą
w życie z dniem ogłoszenia, „Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2003 r. i ma zastosowanie do dochodów
3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 (strat) uzyskanych od tego dnia, z wyjąt-
i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie kiem art. 1 pkt 15, który wchodzi w życie
z dniem 31 marca 2002 r., z dniem ogłoszenia.”;
4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie
z dniem 6 kwietnia 2002 r., 61) art. 4—7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób
5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym po-
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą datku dochodowym od niektórych przychodów
rcl
w życie z dniem 1 lipca 2002 r., osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 169,
6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty- poz. 1384), które stanowią:
czącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wcho-
„Art. 4. Do pomocy publicznej udzielanej na pod-
dzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
stawie niniejszej ustawy stosuje się przepi-
7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, sy o warunkach dopuszczalności i nad-
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz zorowaniu pomocy publicznej dla przed-
art. 63 pkt 3, które wchodzą w życie siębiorców.
z dniem 1 stycznia 2004 r.”; Art. 5. Przepisy ustawy, z wyjątkiem art. 2 pkt 1—4
59) art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej oraz art. 6, stosuje się do podatników, któ-
rzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadze-
w.

Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820 oraz


z 2003 r. Nr 189, poz. 1849), który stanowi: nie działalności gospodarczej począwszy
od dnia jej wejścia w życie.
„Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerw-
ca 2002 r., z wyjątkiem: Art. 6. Rezerwy zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów na podstawie art. 16 ust. 1
1) art. 19 pkt 1 i art. 20, które wchodzą pkt 26 lit. a) ustawy wymienionej w art. 2
w życie z dniem 1 lipca 2002 r., w brzmieniu obowiązującym do dnia
2) (uchylony).”; 31 grudnia 2002 r. stanowią przychody
w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy wymie-
60) art. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie nionej w art. 2 w tej części, w jakiej nastąpi
ww

ustawy o podatku dochodowym od osób praw- ich rozwiązanie lub wykorzystanie w inny
nych (Dz. U. Nr 141, poz. 1179), które stanowią: sposób.
„Art. 2. 1. Przepisy art. 1 pkt 5 lit. b) w zakresie do- Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
chodów z umorzenia udziałów (akcji) od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2
objętych w zamian za przedsiębiorstwo pkt 1—4 i art. 6, które wchodzą w życie
lub jego zorganizowaną część oraz art. 1 z dniem 1 stycznia 2003 r. i mają zastoso-
pkt 6 lit. a) tiret trzecie stosuje się do do- wanie do dochodów (strat) uzyskanych od
chodu uzyskanego z umorzenia udzia- tego dnia.”;
łów (akcji), jeżeli te udziały (akcje) zosta-
ły objęte po dniu 31 grudnia 2002 r. 62) art. 25 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Fun-
duszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwo-
2. Podatnicy, którzy ponieśli koszty, o któ- wym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672), który stanowi:
rych mowa w art. 16b ust. 2 pkt 1 usta-
wy wymienionej w art. 1, przed dniem „Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
1 stycznia 2003 r., mogą: nia 2003 r.”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4605 — Poz. 397

63) art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. „Art. 40.d) Ustawa wchodzi w życie z dniem
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 1 września 2003 r., z wyjątkiem:
osób prawnych (Dz. U. Nr 200, poz. 1684), które 1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienio-

l
stanowią: nej w art. 8 w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, który wchodzi w ży-

v.p
„Art. 2. 1. Stawka, o której mowa w art. 19 ust. 1 cie z dniem przystąpienia Rzeczy-
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie- pospolitej Polskiej do Unii Europej-
niu nadanym niniejszą ustawą, ma za- skiej;
stosowanie do opodatkowania docho-
dów (strat) uzyskanych: 2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy
wymienionej w art. 15 w brzmieniu
1) od dnia 1 stycznia 2003 r. — jeżeli ro- nadanym niniejszą ustawą, które
kiem podatkowym podatnika jest rok wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
kalendarzowy albo 2004 r.;
3) art. 32, który wchodzi w życie z dniem
2) od początku roku podatkowego roz- ogłoszenia ustawy.”;
poczynającego się po dniu 31 grudnia
2002 r. — jeżeli rokiem podatkowym 68) art. 4—10 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r.
podatnika jest inny okres niż rok ka- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

.go
lendarzowy. osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 202, poz. 1957 oraz z 2004 r. Nr 254,
2. Jeżeli rok podatkowy podatnika rozpo- poz. 2533), które stanowią:
czął się przed dniem 1 stycznia 2003 r., „Art. 4. Podatnicy, u których rok podatkowy jest
do końca tego roku podatkowego po- inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed
datnik stosuje stawkę podatku obowią- dniem 1 stycznia 2004 r., stosują do końca
zującą go w pierwszym dniu tego roku przyjętego przez siebie roku podatkowego
podatkowego. przepisy ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu obowiązującym do dnia
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 31 grudnia 2003 r.
2003 r.”;
Art. 5. 1. Zwolnienia, o których mowa w art. 17
64) art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach ust. 1 pkt 4f, 4h—4j, 4ł—4o, 4w, 6a, 6b, 7,
do oprocentowania kredytów mieszkaniowych 8, 14, 14b, 25, 29, 33 i 35 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
rcl
o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230,
poz. 1922), który stanowi: cym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje
się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie
„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie i na zasadach obowiązujących do dnia
14 dni od dnia ogłoszenia.”; 31 grudnia 2003 r. Przepisy ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowią-
65) art. 224 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o po- zującym do dnia 31 grudnia 2003 r.,
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundu- w zakresie utraty prawa do zwolnienia
szu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), który stanowi: stosuje się odpowiednio. Przepis art. 16
ust. 1 pkt 58 ustawy wymienionej w art. 1,
„Art. 224. Ustawa wchodzi w życie po upływie w brzmieniu obowiązującym do dnia
w.

14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 31 grudnia 2003 r., stosuje się odpo-
wiednio.
1) art. 200, 201 i 211, które wchodzą 2. Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy wymienio-
w życie z dniem ogłoszenia; nej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym
2) art. 136 ust. 3, który wchodzi w życie do dnia 31 grudnia 2003 r., zachowują
z dniem 1 stycznia 2004 r.”; moc do dnia 31 grudnia 2006 r.
3. Do podatników objętych zwolnieniem,
66) art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepi- o którym mowa w ust. 1, stosuje się
sy wprowadzające ustawę o działalności pożytku przepisy art. 17 ust. 1e i 1f ustawy wy-
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, mienionej w art. 1.
ww

poz. 874), który stanowi:


4. Podatnicy, o których mowa w art. 17
„Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie ust. 1 pkt 4f, 4h—4j, 4ł—4o, 4w, 6a, 6b, 7,
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 8, 33 i 35 ustawy wymienionej w art. 1,
art. 3 i 4, art. 6—14, art. 16—19 oraz art. 22 w brzmieniu obowiązującym do dnia
i 23, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2003 r., którzy przeznaczyli,
1 stycznia 2004 r.”; a nie wydatkowali dochodów osiągnię-
tych do końca 2006 r. na realizację ce-
67) art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworze- lów, o których mowa w art. 17 ust. 1
niu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz pkt 4f, 4h—4j, 4ł—4o, 4w, 6a, 6b, 7, 8, 33
o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania
i kompetencje organów oraz organizację jednostek d) Uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
organizacyjnych podległych ministrowi właściwe- o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych (Dz. U.
mu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, Nr 171, poz. 1207), która weszła w życie z dniem 5 paź-
poz. 1302), który stanowi: dziernika 2007 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4606 — Poz. 397

i 35, zachowują prawo do zwolnienia od 69) art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fundu-
podatku dochodowego tych dochodów szu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U.
w zakresie i na zasadach obowiązują- Nr 223, poz. 2218), który stanowi:

l
cych do dnia 31 grudnia 2003 r. Przepisy
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie- „Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

v.p
niu obowiązującym do dnia 31 grudnia
2003 r., w zakresie utraty prawa do zwol- 70) art. 17 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zalicza-
nienia, stosuje się odpowiednio. niu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu
Art. 6. Podatnicy, dla których podstawą do wpłaty użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
zaliczek miesięcznych w uproszczonej for- Państwa wartości nieruchomości pozostawionych
mie, o której mowa w art. 25 ust. 6 i 6a poza obecnymi granicami państwa polskiego
ustawy wymienionej w art. 1, jest podatek (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39), który stanowi:
należny wykazany w zeznaniu za rok po-
datkowy, w którym obowiązywała stawka „Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie
podatku w wysokości wyższej od obowią- 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
zującej od dnia 1 stycznia 2004 r., mogą 71) art. 127 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podat-
wpłacać zaliczki w wysokości 1/12 kwoty ku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), który sta-
stanowiącej iloczyn stawki podatku obo- nowi:

.go
wiązującej w roku podatkowym, w którym
wpłacana jest zaliczka, i kwoty będącej ilo- „Art. 127. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 mar-
razem kwoty podatku należnego wynikają- ca 2004 r., z tym że przepisy art. 1—26,
cego z tego zeznania i stawki podatku obo- art. 27 ust. 2—7, art. 28 i 29, art. 30 ust. 1,
wiązującej w roku podatkowym, za który 2 i 4, art. 36, art. 39—42, art. 46 ust. 2,
składane jest zeznanie. W przypadku gdy art. 54—60, art. 62—122 oraz art. 124—126
zeznanie, z którego wynika podatek należ- wchodzą w życie z dniem 1 maja
ny będący podstawą do ustalenia zaliczek 2004 r.”;
w uproszczonej formie, dotyczy roku po-
datkowego, który trwał krócej lub dłużej 72) art. 176 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
niż 12 kolejnych miesięcy, przepis art. 25 od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który
ust. 6a ustawy wymienionej w art. 1 stosu- stanowi:
je się odpowiednio.
„Art. 176. Ustawa wchodzi w życie po upływie
Art. 7. Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy wy- 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:
rcl
mienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą mają zastosowanie także 1) art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5,
do umów zawartych lub odnowionych do art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje się od
dnia 31 grudnia 2003 r., do których miały dnia ogłoszenia ustawy;
zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 59 2) art. 96—98, art. 157 i art. 158 stosuje
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu się po upływie 7 dni od dnia ogłosze-
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. nia ustawy;
Art. 8. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b, art. 16 3) art. 1—14, art. 15 ust. 1—6, art. 16—22,
ust. 1 pkt 43 lit. b oraz ust. 2a pkt 1 lit. b art. 23 ust. 1—4 i ust. 7—16, art. 24
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu ust. 1—3 i ust. 6—12, art. 25—40,
w.

obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. art. 41 ust. 1—11 i 13—16, art. 42—95,
zachowują moc do otwartego do dnia art. 99—113, art. 114 ust. 2—5,
30 września 2003 r. postępowania układo- art. 115—146, art. 148—151, art. 153,
wego w rozumieniu przepisów o postępo- art. 156 i art. 162—171 stosuje się od
waniu układowym oraz mają zastosowanie dnia 1 maja 2004 r.;
w okresie od dnia 1 października 2003 r. do
dnia 31 grudnia 2003 r. do postępowania 4) art. 41 ust. 12 stosuje się od dnia
upadłościowego z możliwością zawarcia 1 stycznia 2008 r.”;
układu w rozumieniu przepisów prawa
upadłościowego i naprawczego w przy- 73) art. 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Fundu-
ww

padku ogłoszenia upadłości po dniu szu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262),
30 września 2003 r. który stanowi:
Art. 9. Przepisy art. 10 ust. 5 pkt 3 i art. 22 ust. 4 i 5 „Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
nadanym niniejszą ustawą mają zastoso-
wanie do dochodów osiągniętych od dnia 74) art. 8—10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską nie ustawy o podatku dochodowym od osób
członkostwa w Unii Europejskiej. fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- (Dz. U. Nr 93, poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263,
nia 2004 r. i ma zastosowanie, z zastrzeże- poz. 2619), które stanowią:
niem art. 4, do dochodów uzyskanych
(strat poniesionych) od tego dnia, z wy- „Art. 8. Podatnicy, u których rok podatkowy jest
jątkiem art. 8, który wchodzi w życie inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się
z dniem ogłoszenia.”; przed dniem 1 stycznia 2005 r., stosują do
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4607 — Poz. 397

końca przyjętego przez siebie roku podat- Art. 6. 1. Podatek dochodowy od przychodów,
kowego przepisy art. 12 ust. 3d ustawy o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1
wymienionej w art. 2, w brzmieniu obo- ustawy, o której mowa w art. 1, uzyska-

l
wiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r. nych przez podatników, o których mowa
w art. 21 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, ustala
Art. 9. Ustawa ma zastosowanie do dochodów

v.p
się w wysokości:
uzyskanych od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 21 1) 10% przychodów — od dnia 1 lipca
ust. 1 pkt 20 i 23a ustawy wymienionej 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 2) 5% przychodów — od dnia 1 lipca
ustawą, które mają zastosowanie do do- 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
chodów uzyskanych od dnia 1 stycznia
2004 r., oraz z wyjątkiem przepisów art. 42c — jeżeli spełnione są łącznie warunki
i art. 42d ustawy wymienionej w art. 1, określone w art. 21 ust. 3 ustawy, o któ-
art. 4 pkt 2 oraz art. 6 i art. 7, które mają za- rej mowa w art. 1.
stosowanie do dochodów uzyskanych od 2. Przepisy art. 21 ust. 4—8 i art. 26 ust. 1c
dnia 1 lipca 2005 r. ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem przystą- się odpowiednio.
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii

.go
Art. 7. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3
Europejskiej, z wyjątkiem: ustawy, o której mowa w art. 1, ma zasto-
1) art. 42 ust. 7, art. 42c i art. 42d ustawy sowanie do przychodów (dochodów) uzy-
wymienionej w art. 1, art. 4 pkt 2 oraz skanych od dnia 1 lipca 2013 r.
art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie Art. 8. Określony w art. 20 ust. 3—5 oraz art. 22
z dniem 1 lipca 2005 r.; ust. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
2) art. 2 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie bezpośredni udział procentowy w kapitale
z dniem 1 lipca 2005 r.”; spółki wypłacającej dywidendę lub inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób
75) art. 72 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę- prawnych ustala się:
powaniu w sprawach dotyczących pomocy publicz-
nej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi: 1) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia
31 grudnia 2006 r. — w wysokości nie
„Art. 72. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło- mniejszej niż 20%;
szenia.”;
rcl
2) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia
76) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu- 31 grudnia 2008 r. — w wysokości nie
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), mniejszej niż 15%.
który stanowi:
Art. 9. Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy
„Art. 331. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca wymienionej w art. 1 nie stosuje się do od-
2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 32 setek od pożyczek (kredytów) udzielonych
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 przez podatników, o których mowa w art. 3
ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7, ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, przed
art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7, dniem 1 stycznia 2005 r.
art. 236 ust. 2 oraz działu XII, które wcho-
w.

dzą w życie z dniem ogłoszenia.”; Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r. i ma zastosowanie, z zastrzeże-
77) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad- niem art. 5, do dochodów uzyskanych
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze (strat poniesionych) od tego dnia, z wy-
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), jątkiem:
który stanowi:
1) art. 1 pkt 6 lit. b i c oraz art. 4, które
„Art. 252. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź- wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
dziernika 2004 r., z wyjątkiem:
2) art. 2 i 3, które wchodzą w życie
1) art. 201, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2004 r.;
z dniem 1 stycznia 2005 r.;
ww

3) art. 6 i 7, które wchodzą w życie


2) art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzą w ży- z dniem 1 lipca 2005 r.;
cie z dniem ogłoszenia ustawy.”;
4) art. 20 ust. 12 pkt 2 i art. 22 ust. 4c usta-
78) art. 5—10 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. wy wymienionej w art. 1, w brzmie-
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od niu nadanym niniejszą ustawą, które
osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych wchodzą w życie z dniem 18 sierpnia
ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533), które stanowią: 2006 r.”;
„Art. 5. Podatnicy, u których rok podatkowy jest 79) art. 63 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklin-
inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się gu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
przed dniem 1 stycznia 2005 r., stosują do Nr 25, poz. 202), który stanowi:
końca przyjętego przez siebie roku podat-
kowego przepisy ustawy wymienionej „Art. 63. Ustawa wchodzi w życie po upływie
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze-
dnia 31 grudnia 2004 r. pisy:
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4608 — Poz. 397

1) art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 83) art. 50 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
i art. 62 wchodzą w życie po upływie ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419),
6 miesięcy od dnia ogłoszenia; który stanowi:

l
2) art. 11—17, art. 28, art. 47, art. 55, „Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie
art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem

v.p
w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 11 art. 13 ust. 2, który wchodzi w życie
i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu z dniem 1 czerwca 2006 r.”;
nadanym niniejszą ustawą, i art. 60
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 84) art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partner-
2006 r.; stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
3) art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów poz. 1420), który stanowi:
wprowadzonych na terytorium kraju
przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się „Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie
od dnia 1 stycznia 2007 r.; 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 44, który wchodzi w życie z dniem
4) art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczącym 1 stycznia 2006 r.”;
art. 401 ust. 1—10 i 13—16, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą, wcho- 85) art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
dzą w życie po upływie 14 dni od dnia

.go
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), który
ogłoszenia.”; stanowi:
80) art. 21 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym „Art. 82. Ustawa wchodzi w życie po upływie
Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491), 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
który stanowi:
1) art. 70 ust. 4 i art. 71, które wchodzą
„Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie w życie z dniem ogłoszenia;
4 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem art. 1, 3—5, 7, 8 i 20, które wchodzą 2) art. 60 i art. 61, które wchodzą w życie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogło- z dniem 1 stycznia 2006 r.;
szenia.”;
3) art. 45, który wchodzi w życie po upły-
81) art. 44 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy wie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
86) art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych
rcl
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684), który
stanowi: formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który stanowi:
„Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.”; „Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
82) art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie przepisów art. 12—22 oraz art. 26, 27 i 29,
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199), 2006 r.”;
który stanowi:
„Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ- 87) art. 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
w.

nia 2005 r., z wyjątkiem: sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.


Nr 180, poz. 1495), który stanowi:
1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112,
pkt 113 oraz pkt 114, które wchodzą „Art. 96. Ustawa wchodzi w życie po upływie
w życie z dniem ogłoszenia; 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
2) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie 1) art. 18—20, które wchodzą w życie
z dniem ogłoszenia i mają zastosowa- z dniem 1 stycznia 2006 r.;
nie do przychodów (dochodów) uzy-
skanych od dnia 1 lipca 2005 r.; 2) art. 6—14, art. 24, art. 31, art. 39,
3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawa- art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71,
ww

nego pkt 3, pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96 art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76
lit. b, pkt 106, pkt 108, pkt 109 lit. b pkt 3—5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3,
i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1—4, art. 10, art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodzą
art. 16 pkt 1 oraz art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.;
w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; 3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84,
4) art. 1 pkt 2—4, pkt 29, pkt 63, pkt 65—69, które wchodzą w życie z dniem 1 paź-
pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3, art. 4, art. 5, dziernika 2006 r.;
art. 12, art. 13, art. 14 oraz art. 16
pkt 2—4, które wchodzą w życie 4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2
z dniem 16 sierpnia 2006 r.; i ust. 3—6, art. 64—69, art. 82, art. 83,
art. 87, art. 89 i art. 93, które wchodzą
5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, któ-
re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 5) art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w ży-
2007 r.”; cie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4609 — Poz. 397

88) art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie tych środków przepisy art. 16j ust. 1 pkt 3
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, oraz art. 16k ust. 1 i ust. 4—6 ustawy,
poz. 1538), który stanowi: o której mowa w art. 1, w brzmieniu obo-

l
„Art. 225. Ustawa wchodzi w życie po upływie wiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

v.p
Art. 5. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia
89) art. 30 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół- 2007 r. określali przychody należne na pod-
dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), któ- stawie art. 12 ust. 3d ustawy, o której mo-
ry stanowi: wa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym
„Art. 30. Ustawa wchodzi w życie po upływie do dnia 31 grudnia 2006 r., a którzy przed
30 dni od dnia ogłoszenia.”; dniem 1 stycznia 2007 r. wystawili faktury,
których termin płatności określony jest po
90) art. 4 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie usta- dniu 31 grudnia 2006 r., dla ustalenia daty
wy o niektórych formach wspierania działalności powstania przychodu należnego określo-
innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nego w tym przepisie stosują przepis
Nr 107, poz. 723), który stanowi: art. 12 ust. 3d ustawy, o której mowa
„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do
od dnia ogłoszenia, z tym że art. 2 i 3 mają dnia 31 grudnia 2006 r.
zastosowanie do dochodów uzyskanych

.go
(strat poniesionych) oraz wydatków ponie- Art. 6. Określony w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy,
sionych od dnia 1 stycznia 2006 r.”; o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, procentowy udział
91) art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze w kapitale spółki przejmowanej lub dzielo-
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), nej ustala się od dnia 1 stycznia 2007 r. do
który stanowi: dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 15%.
„Art. 82. Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: Art. 7. 1. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia
2007 r. nabyli prawo do odliczeń okreś-
1) art. 79, który wchodzi w życie z dniem lone w art. 23 ustawy, o której mowa
ogłoszenia; w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do
2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, art. 27—30, dnia 31 grudnia 2006 r., zachowują to
art. 33 pkt 1 i 5—10, art. 34, art. 35 prawo w zakresie i na zasadach obowią-
pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 pkt 1, art. 42, zujących do dnia 31 grudnia 2006 r.
rcl
art. 45, art. 47, art. 49, art. 50 pkt 2
i art. 51, które wchodzą w życie z dniem 2. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1
1 stycznia 2008 r.”; ustawy, o której mowa w art. 1, którzy
przed dniem 1 stycznia 2008 r. uzyskali
92) art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podat-
dochody (przychody) z tytułu udziału
ku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), który sta-
w zyskach osób prawnych mających sie-
nowi:
dzibę lub zarząd na terytorium Rzeczy-
„Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- pospolitej Polskiej lecz nie nabyli prawa
nia 2007 r.”; do zwolnienia, o którym mowa w art. 22
93) art. 2—9 i 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
w.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od dokonują odliczenia podatku pobranego


osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589), które od tych dochodów w zakresie i na zasa-
stanowią: dach określonych w art. 23 ustawy,
„Art. 2. Podatnicy, których rok podatkowy rozpo- o której mowa w art. 1, w brzmieniu
czął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i za- obowiązującym do dnia 31 grudnia
kończy się po tym dniu, stosują do przyję- 2006 r.
tego przez siebie roku podatkowego usta-
wę, o której mowa w art. 1, w brzmieniu Art. 8. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 37 ustawy, o której
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, w części dotyczącej docho-
ww

Art. 3. Do samochodów nabytych przed dniem dów Banku Gospodarstwa Krajowego sta-
1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy usta- nowiących równowartość dochodów uzy-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu skanych przez Fundusz Kolejowy, stosuje
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. się do tych dochodów osiągniętych od
Art. 4. Podatnicy podatku dochodowego od osób dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 grud-
prawnych, którzy przed dniem 1 stycznia nia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U.
2007 r. rozpoczęli amortyzację: z 2006 r. Nr 12, poz. 61).
1) środków trwałych na podstawie art. 16j
Art. 9. Przepisy aktów prawnych wydanych na
ust. 1 pkt 3 i art. 16k ust. 4—6,
podstawie ustawy, o której mowa w art. 1,
2) środków transportu na podstawie art. 16k w brzmieniu obowiązującym do dnia
ust. 1 31 grudnia 2006 r., zachowują moc do cza-
— ustawy, o której mowa w art. 1, su wejścia w życie aktów prawnych wyda-
w brzmieniu obowiązującym do dnia nych na mocy niniejszej ustawy, nie dłużej
31 grudnia 2006 r., stosują do amortyzacji jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.”
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4610 — Poz. 397

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- 96) art. 44 i 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmia-
nia 2007 r. i ma zastosowanie do osiąg- nie niektórych ustaw w związku z członkostwem
niętych dochodów (poniesionych strat) Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

l
od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 18 (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), które stanowią:
lit. a tiret trzecie, w części dotyczącej do-
„Art. 44. Przepisy art. 7 pkt 2 i 3 mają zastosowanie

v.p
chodów Banku Gospodarstwa Krajowego
stanowiących równowartość dochodów do przychodów (dochodów) osiągniętych
uzyskanych przez Fundusz Kolejowy, oraz od dnia 1 stycznia 2007 r.
art. 8, które wchodzą w życie z dniem Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie
ogłoszenia.”; 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
94) art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie art. 11 pkt 2 lit. b i c, który wchodzi w ży-
ustawy o grupach producentów rolnych i ich cie po upływie 90 dni od dnia ogłosze-
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. nia.”;
Nr 251, poz. 1847), który stanowi:
97) art. 14 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie
„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 i 3, oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia Nr 141, poz. 888), który stanowi:
2007 r.”;

.go
„Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie
95) art. 2—5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmia- 45 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
nie ustawy o podatku dochodowym od osób praw- art. 1 pkt 8—13, które wchodzą w życie
nych (Dz. U. Nr 165, poz. 1169), które stanowią: z dniem 31 marca 2009 r.”;
„Art. 2. Podatnicy, których rok podatkowy rozpo- 98) art. 28 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie
czął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i za- ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
kończy się po tym dniu, stosują w tym ro- oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r.
ku podatkowym przepisy ustawy zmienia- Nr 165, poz. 1316), który stanowi:
nej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie niniejszej „Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie
ustawy. Nie dotyczy to podatników, u któ- 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
rych, na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy przepisów art. 46a ustawy, o której mowa
zmienianej w art. 1, pierwszy rok podatko- w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
rcl
wy trwa od dnia rozpoczęcia działalności ustawą, które wchodzą w życie w termi-
do końca roku 2007. nie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
Art. 3. 1. Podatnicy, których rok podatkowy roz-
począł się w 2007 r., oraz podatnicy, 99) art. 9, art. 12 ust. 2, art. 14 i 15 ustawy z dnia
o których mowa w art. 2 zdanie drugie, 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku do-
mogą dokonać odliczenia, o którym mo- chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
wa w art. 19a ust. 1 ustawy zmienianej dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 oraz
ustawą, w zeznaniu, o którym mowa z 2009 r. Nr 201, poz. 1542), które stanowią:
w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej
„Art. 9. 1. Podatnicy podatku dochodowego od
w.

w art. 1.
osób prawnych, u których rok podatko-
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, wy jest inny niż rok kalendarzowy i roz-
w porozumieniu z ministrem właściwym począł się przed dniem 1 stycznia 2009 r.
do spraw finansów publicznych, dla po- stosują do końca przyjętego przez siebie
datników, o których mowa w ust. 1, roku podatkowego przepisy ustawy
ogłosi w drodze obwieszczenia, w Dzien- zmienianej w art. 2 w brzmieniu obowią-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol- zującym do dnia 31 grudnia 2008 r., z za-
skiej „Monitor Polski”, najpóźniej do strzeżeniem ust. 2.
dnia 31 grudnia 2007 r., wartości opało-
we oraz średnie ceny biokomponentów 2. Przepisy art. 25 ust. 1a, 1c, ust. 9 pkt 1 i 2
ww

i paliw ciekłych, o których mowa oraz ust. 16 pkt 1 ustawy zmienianej


w art. 19a ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku
ustawą, za 2006 rok, które stosuje się podatkowego rozpoczynającego się po
w roku 2007. dniu 31 grudnia 2011 r.”
Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się od dnia ogło- Art. 12. „2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
szenia pozytywnej decyzji Komisji Euro- wydane na podstawie art. 11 ust. 9
pejskiej o zgodności pomocy publicznej ustawy zmienianej w art. 2, zachowują
przewidzianej w niniejszej ustawie ze moc do czasu wejścia w życie przepi-
wspólnym rynkiem. sów wykonawczych wydanych na pod-
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze- stawie art. 11 ust. 9 ustawy zmienianej
nia i ma zastosowanie także do osiągnię- w art. 2, w brzmieniu nadanym niniej-
tych dochodów za rok podatkowy rozpo- szą ustawą, nie dłużej jednak niż do
czynający się w 2007 r.”; dnia 31 grudnia 2009 r.”
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4611 — Poz. 397

„Art. 14. Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


dochodów (poniesionej straty) od dnia mogą wykonywać tę działalność na pod-
1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem: stawie przepisów dotychczasowych, nie

l
1) art. 1 pkt 1—3, pkt 11 lit. a tiret piąte, dłużej jednak niż przez okres 2 lat od
tiret ósme w zakresie dodawanego dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

v.p
pkt 26a, tiret szesnaste oraz lit. c w za- Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie
kresie dodawanego ust. 23, pkt 19 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
lit. a, c i lit. e, 20, 22, pkt 23 lit. a w za-
kresie tiret pierwszego i drugiego oraz 103) art. 3—7 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie
lit. c, pkt 25, pkt 27, pkt 31, pkt 37, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
pkt 39 lit. g i lit. i, pkt 40 w zakresie do- nych oraz ustawy o podatku dochodowym od
dawanego art. 45c ust. 1—3 i 5, art. 4 osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587), które sta-
pkt 2, 4, pkt 5 lit. b, pkt 6 w zakresie nowią:
dodawanego art. 21b ust. 1—3 i 5,
pkt 7—9 oraz art. 6 i 7, które mają za- „Art. 3. Do kosztów prac rozwojowych rozpoczę-
stosowanie do uzyskanych dochodów tych przed dniem 1 stycznia 2009 r. stosu-
(poniesionej straty) od dnia 1 stycznia je się przepisy dotychczasowe.
2008 r.; Art. 4. 1. Podatnicy, którzy w związku z podwyż-

.go
2) art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k szeniem limitu przychodów, o którym
i art. 2 pkt 12 lit. a—d, które mają za- mowa w art. 5a pkt 20 ustawy zmienia-
stosowanie do uzyskanych dochodów nej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
(poniesionej straty) od dnia 1 stycznia niejszą ustawą, i art. 4a pkt 10 ustawy
2012 r. zmienianej w art. 2, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, stali się małymi
Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- podatnikami, mogą wpłacać zaliczki
nia 2009 r., z wyjątkiem: kwartalne, o których mowa w art. 44
1) art. 1 pkt 19 lit. a, c i lit. e, 20, 25, pkt 27, ust. 3g ustawy zmienianej w art. 1 oraz
pkt 31, pkt 37, pkt 39 lit. g i pkt 40, w art. 25 ust. 1b ustawy zmienianej
art. 3, art. 4 pkt 2, 4, pkt 5 lit. b, pkt 6—9 w art. 2, począwszy od pierwszego
oraz art. 6 i 10, które wchodzą w życie kwartału następującego po kwartale,
z dniem 1 grudnia 2008 r.; w którym weszła w życie niniejsza
ustawa.
2) art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k i art. 2
rcl
pkt 12 lit. a—d, które wchodzą w życie 2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku
z dniem 1 stycznia 2012 r.”; złożenia przez podatnika zawiadomie-
nia, o którym mowa w art. 44 ust. 3i
100) art. 169 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 25
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), który ust. 1e ustawy zmienianej w art. 2,
stanowi: w terminie do 20 dnia drugiego mie-
„Art. 169. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 mar- siąca kwartału następującego po kwar-
ca 2009 r.”; tale, w którym weszła w życie niniejsza
ustawa.
101) art. 36 i 38 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o part- Art. 5. 1. W latach podatkowych rozpoczynają-
w.

nerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. cych się w 2009 r. i 2010 r. kwota limitu
Nr 19, poz. 100), który stanowi: odpisów amortyzacyjnych, o której mo-
„Art. 36. 1. Do spraw wszczętych i niezakończo- wa w art. 22k ust. 7 ustawy zmienianej
nych przed dniem wejścia w życie ni- w art. 1 oraz art. 16k ust. 7 ustawy zmie-
niejszej ustawy stosuje się przepisy nianej w art. 2, wynosi 100 000 euro
dotychczasowe. w każdym z tych lat podatkowych.

2. Czynności dokonane przed dniem 2. Podatnicy podatku dochodowego od


wejścia w życie niniejszej ustawy na osób fizycznych, którzy w roku 2008 lub
podstawie przepisów dotychczaso- 2009 rozpoczęli prowadzenie działal-
ww

wych pozostają w mocy.” ności gospodarczej, mogą zgodnie z za-


sadami określonymi w art. 22k
„Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie ust. 7—13 ustawy zmienianej w art. 1
21 dni od dnia ogłoszenia.”; dokonywać odpisów amortyzacyjnych,
do kwoty limitu określonej w ust. 1, tak-
102) art. 21 i 22 ustawy z dnia 13 lutego 2009 r. o zmia- że w roku podatkowym następującym
nie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz bezpośrednio po roku podatkowym,
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341), w którym rozpoczęli prowadzenie dzia-
które stanowią: łalności gospodarczej.
„Art. 21. Zakłady reasekuracji mające siedzibę 3. Podatnicy podatku dochodowego od
w państwie niebędącym państwem osób prawnych, którzy w roku 2008 lub
członkowskim Unii Europejskiej, które 2009 rozpoczęli prowadzenie działal-
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ności, mogą zgodnie z zasadami okreś-
wykonywały działalność reasekuracyjną lonymi w art. 16k ust. 7—13 ustawy
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4612 — Poz. 397

zmienianej w art. 2 dokonywać odpi- 6) art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, które wchodzą


sów amortyzacyjnych, do kwoty limitu w życie z dniem 26 września 2011 r.;
określonej w ust. 1, także w roku podat-

l
kowym następującym bezpośrednio po 7) art. 66—68, które wchodzą w życie
roku podatkowym, w którym rozpoczęli z dniem 1 stycznia 2012 r.”;

v.p
prowadzenie działalności.
106) art. 37 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podat- skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-
ników podatku dochodowego od osób ków i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035),
prawnych, których pierwszy rok podat- który stanowi:
kowy kończy się w dniu 31 grudnia
2010 r. „Art. 37. Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.”;
Art. 6. Ustawa ma zastosowanie do uzyskanych
dochodów (poniesionych strat) od dnia 107) art. 12 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach
1 stycznia 2009 r., z tym że do podatników absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), który
podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi:
którzy rozpoczęli działalność w 2008 r.,
a których rok podatkowy jest inny niż „Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie

.go
kalendarzowy i zakończy się po dniu 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
31 grudnia 2008 r., do końca przyjętego
przez siebie roku podatkowego przepisy 108) art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Prze-
art. 5 nie mają zastosowania. pisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni Nr 238, poz. 1578), który stanowi:
od dnia ogłoszenia.”;
„Art. 123. Ustawa wchodzi w życie z dniem
104) art. 25 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:
ustawy o poręczeniach i gwarancjach udziela- 1) art. 13 pkt 3—5, art. 95, art. 101 ust. 3
nych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby i art. 120, które wchodzą w życie
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajo- z dniem ogłoszenia;
wego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65,
poz. 545), który stanowi: 2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25,
rcl
art. 43, art. 49 i art. 50, które wcho-
„Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie dzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 1 pkt 10, art. 5 pkt 6, art. 15 oraz 3) art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8,
art. 24, które wchodzą w życie z ostatnim art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18
dniem miesiąca, w którym ustawa weszła pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 20,
w życie.”; art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36,
art. 39 pkt 2—6, art. 40, art. 41,
105) art. 122 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bate- art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a
riach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), i lit. c—e oraz pkt 2—5, art. 57 pkt 2,
który stanowi: art. 58, art. 59 pkt 1—3, art. 60,
w.

art. 63, art. 65 pkt 3—5, art. 66 pkt 1


„Art. 122. Ustawa wchodzi w życie po upływie
lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78,
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, któ-
1) art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 re wchodzą w życie z dniem 1 stycz-
i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, nia 2011 r.;
art. 87 i art. 99, które wchodzą w ży-
4) art. 16, art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39
cie w terminie 3 miesięcy od dnia
pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie
ogłoszenia;
z dniem 1 stycznia 2012 r.;
2) art. 9 ust. 4, który wchodzi w życie
5) (uchylony).”;
ww

z dniem 26 września 2009 r.;


3) art. 17—26 i art. 79, które wchodzą 109) art. 24 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmia-
w życie z dniem 1 października nie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz
2009 r.; niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664),
który stanowi:
4) art. 30, art. 32—43, art. 53—56,
art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, „Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
art. 82—85, art. 89, art. 90, art. 100, nia 2010 r., z wyjątkiem:
art. 104—106, art. 111 pkt 1—13 1) art. 1 pkt 7 w zakresie art. 400f ust. 10,
i 15—20 oraz art. 114 pkt 2, które który wchodzi w życie z dniem 1 lipca
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;
2010 r.;
2) art. 1 pkt 12 lit. e, pkt 14, pkt 18
5) art. 111 pkt 14, który wchodzi w ży- i pkt 20 lit. c, które wchodzą w życie
cie z dniem 1 maja 2010 r.; z dniem 1 stycznia 2011 r.”;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4613 — Poz. 397

110) art. 3 i 4 ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie 115) art. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz ustawy o podatku dochodowym od nych, ustawy o podatku dochodowym od osób

l
osób prawnych (Dz. U. Nr 57, poz. 352), które sta- prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podat-
nowią: ku dochodowym od niektórych przychodów osią-

v.p
ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 219,
„Art. 3. Podatnicy podatku dochodowego od osób poz. 1442), który stanowi:
prawnych, których rok podatkowy jest in-
ny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się „Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
przed dniem 1 stycznia 2011 r., stosują do nia 2011 r.”;
końca przyjętego przez siebie roku podat- 116) art. 65 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o re-
kowego przepisy ustawy zmienianej zerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496),
w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do który stanowi:
dnia 31 grudnia 2010 r.
„Art. 65. Ustawa wchodzi w życie po upływie
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz- 60 dni od dnia ogłoszenia.”;
nia 2011 r.”;
117) art. 5—14 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r.
111) art. 6, 8 i 9 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmia- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
nie ustawy o podatku dochodowym od osób osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

.go
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowa-
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw nym podatku dochodowym od niektórych przy-
(Dz. U. Nr 75, poz. 473), które stanowią: chodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 226, poz. 1478), które stanowią:
„Art. 6. Przepisy art. 14 ust. 2 pkt 15 i art. 21 ust. 1 „Art. 5. Do odliczeń z tytułu ulgi na nowe techno-
pkt 68a ustawy zmienianej w art. 1 oraz logie, o których mowa w art. 26c ust. 2
art. 12 ust. 1 pkt 5c ustawy zmienianej ustawy wymienionej w art. 1 oraz
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej
ustawą, mają zastosowanie do uzyska- w art. 2, dokonywanych przed dniem
nych dochodów (poniesionej straty) od 1 października 2010 r. i po dniu 30 wrześ-
dnia 1 stycznia 2010 r.” nia 2010 r. mają zastosowanie zarówno
„Art. 8. Podatnicy podatku dochodowego od osób opinie wydane przez jednostki naukowe
prawnych, których rok podatkowy jest in- w rozumieniu ustawy z dnia 8 październi-
rcl
ny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się ka 2004 r. o zasadach finansowania nauki
przed dniem 1 stycznia 2010 r., stosują (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), jak
do końca przyjętego przez siebie roku po- i opinie wydane przez jednostki naukowe
datkowego przepisy ustawy zmienianej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
w art. 2 oraz ustawy zmienianej w art. 5, 2010 r. o zasadach finansowania nauki
w brzmieniu dotychczasowym. (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
wie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy, o której mo-
od dnia ogłoszenia.”;
wa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym
112) art. 81 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Prze- przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, zachowują moc do czasu wejścia
w.

pisy wprowadzające ustawy reformujące system


nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), który stanowi: w życie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 usta-
„Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź- wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
dziernika 2010 r., z wyjątkiem: nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jed-
1) art. 5 pkt 1, który wchodzi w życie nak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia
z dniem 1 lipca 2010 r.; w życie niniejszej ustawy.
2) art. 10 pkt 1 lit. b oraz art. 12 pkt 1 Art. 7. Podatnicy, których prawo do uzyskania
lit. b, które wchodzą w życie z dniem dywidendy zostało ustalone przed dniem
1 stycznia 2011 r.”; wejścia w życie niniejszej ustawy, zacho-
wują prawo do zwolnienia od podatku do-
ww

113) art. 94 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie chodowego na zasadach określonych
(Dz. U. Nr 127, poz. 857), który stanowi: w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 2 w brzmieniu obowiązującym
„Art. 94. Ustawa wchodzi w życie po upływie przed dniem wejścia w życie niniejszej
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; ustawy.
114) art. 11 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie Art. 8. Do składników majątku wprowadzonych
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, re- przez spółkę niebędącą osobą prawną do
montów i rozbiórek obiektów budowlanych znisz- ewidencji środków trwałych oraz wartości
czonych lub uszkodzonych w wyniku działania niematerialnych i prawnych do dnia
żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady
Nr 149, poz. 996), który stanowi: amortyzacji obowiązujące na dzień wpro-
wadzenia ich do ewidencji środków trwa-
„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło- łych oraz wartości niematerialnych i praw-
szenia.”; nych.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4614 — Poz. 397

Art. 9. Do przychodów z odpłatnego zbycia 2. Przepisy art. 8—10 niniejszej ustawy


przedmiotu wkładu wniesionego do spół- stosuje się odpowiednio do: składni-
ki niebędącej osobą prawną do dnia ków majątku wprowadzonych do ewi-

l
31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady usta- dencji środków trwałych oraz wartości
lania kosztów uzyskania przychodu obo- niematerialnych i prawnych przez

v.p
wiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. spółkę niebędącą osobą prawną, wkła-
du wniesionego do takiej spółki albo
Art. 10. Do odpłatnego zbycia składników mająt- składników majątku wchodzących
ku wchodzących w skład przedsiębior- w skład przedsiębiorstwa lub jego zor-
stwa lub jego zorganizowanej części na- ganizowanej części nabytego w dro-
bytego w drodze wkładu niepieniężnego dze wkładu niepieniężnego — do
do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się za- ostatniego dnia roku podatkowego,
sady ustalania kosztów uzyskania przy- o którym mowa w ust. 1.
chodów obowiązujące na dzień 31 grud- Art. 13. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1—3,
nia 2010 r. w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
mają zastosowanie do uzyskanych do-
Art. 11. Podatnicy, którzy przed dniem 1 maja
chodów (poniesionych strat) od dnia
2011 r. nabyli prawo do odliczenia okreś- 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:
lonego w art. 19a ust. 1 ustawy wymie-

.go
nionej w art. 2, w brzmieniu obowiązują- 1) art. 6 ust. 2 i 2a ustawy, o której mo-
cym przed dniem wejścia w życie niniej- wa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
szej ustawy, mogą nieodliczoną do dnia niejszą ustawą,
30 kwietnia 2011 r. kwotę odliczyć w za- 2) art. 21b ust. 6 ustawy, o której mowa
kresie i na zasadach obowiązujących do w art. 3, w brzmieniu nadanym niniej-
dnia 30 kwietnia 2011 r. szą ustawą

Art. 12. 1. Podatnicy podatku dochodowego od — które mają zastosowanie do docho-


dów uzyskanych od dnia 1 stycznia
osób prawnych, u których rok podat-
2010 r.
kowy jest inny niż rok kalendarzowy
i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
2011 r. stosują do końca przyjętego nia 2011 r., z wyjątkiem:
przez siebie roku podatkowego prze-
1) art. 1 pkt 29, który wchodzi w życie
rcl
pisy ustawy wymienionej w art. 2, z dniem 3 stycznia 2011 r.;
w brzmieniu obowiązującym do dnia
31 grudnia 2010 r., z tym że: 2) art. 2 pkt 11, który wchodzi w życie
z dniem 1 maja 2011 r.”;
1) art. 19a ustawy wymienionej w art. 2,
w brzmieniu obowiązującym do 118) art. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie
dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
do tego dnia; niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143),
który stanowi:
2) art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy
„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
wymienionej w art. 2, w brzmieniu
od dnia ogłoszenia.”.
nadanym niniejszą ustawą, stosuje
w.

się od dnia 1 stycznia 2011 r. Marszałek Sejmu: G. Schetyna


ww
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4615 — Poz. 397

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej


Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. (poz. 397)

l
USTA WA
z dnia 15 lutego 1992 r.

v.p
I)
o podatku dochodowym od osób prawnych1)

Rozdział 1 stwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów


bez względu na miejsce ich osiągania.
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Art. 1a.5) 1. Podatnikami mogą być również grupy
Art.1.2)1. Ustawa reguluje opodatkowanie podat- co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mają-
kiem dochodowym dochodów osób prawnych i spó- cych osobowość prawną, które pozostają w związkach
łek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podat- kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami
nikami”. kapitałowymi”.
2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem,
2.3) Przepisy ustawy mają również zastosowanie jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

.go
do jednostek organizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających oso- 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wy-
bowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. łącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium
3.4) Przepisy ustawy mają również zastosowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
do spółek niemających osobowości prawnej mających a)6) przeciętny kapitał zakładowy, określony w spo-
siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie sób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadają-
z przepisami prawa podatkowego tego państwa są cy na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż
traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym pań- 1 000 000 zł,
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), która weszła w życie
z dniem 10 października 2007 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastoso-
rcl
wanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw
członkowskich (Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str.1; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1 str. 142);
2) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przy-
padku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str. 6;
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1 str. 147);
3) dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do
odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 157
z 26.06.2003, str. 49; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 380);
4) dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego syste-
mu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich
(Dz. Urz. UE L 7 z 13.01.2004, str. 41; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, str. 3);
w.

5) dyrektywy Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dostosowującej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE
i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE
i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki trans-
portowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty,
Polski, Słowenii i Słowacji (Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004, str. 35);
6) dyrektywy Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości
stosowania przez niektóre Państwa Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodat-
kowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Człon-
kowskich (Dz. Urz. UE L 195 z 02.06.2004, str. 33; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, str. 23);
7) dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólne-
go systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany
udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 058 z 04.03.2005, str. 19);
ww

8) dyrektywy Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania,
w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 129).
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od
osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym (Dz. U. Nr 106, poz. 1150), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia
2002 r. i ma zastosowanie do umów zawartych poczynając od tego dnia.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533), która weszła w życie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od tego dnia.
4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. Nr 60, poz. 700), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. i ma zastosowanie do dochodów
(strat) uzyskanych od tego dnia.
6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1179), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów
(strat) uzyskanych od tego dnia.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4616 — Poz. 397

b)7) jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominu- 3. Umowa musi zawierać co najmniej:
jącą”, posiada bezpośredni 95% udział w kapi-
tale zakładowym lub w tej części kapitału zakła- 1)6) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapi-

l
dowego pozostałych spółek, zwanych dalej tałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego;
„spółkami zależnymi”, która na podstawie prze-
2)6) informację o udziałowcach (akcjonariuszach)

v.p
pisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie zosta-
ła nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym
nabyta przez pracowników, rolników lub ryba- w spółce dominującej i w spółkach zależnych two-
ków albo która nie stanowi rezerwy mienia rzących podatkową grupę kapitałową, posiadają-
Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji, cych co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek;
c)6) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapi- 3) określenie czasu trwania umowy;
tale zakładowym innych spółek tworzących tę
grupę, 4) wskazanie spółki reprezentującej podatkową gru-
pę kapitałową w zakresie obowiązków wynikają-
d) w spółkach tych nie występują zaległości we
cych z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podat-
wpłatach podatków stanowiących dochód
kowej;
budżetu państwa;
2)8) spółka dominująca i spółki zależne zawarły, 5) określenie przyjętego roku podatkowego.

.go
w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu,
na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatko- 4.12) Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę,
wej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do właściwego we-
„umową”, została zarejestrowana przez naczelnika dług jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co
urzędu skarbowego; najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku po-
datkowego przyjętego przez podatkową grupę kapita-
3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spół- łową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatko-
ki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienio- wania podatkiem dochodowym podatkowej grupy
ne w pkt 1 lit. a—c, a ponadto: kapitałowej.
a)9) nie korzystają ze zwolnień od podatku docho-
dowego na podstawie odrębnych ustaw, 5.12) Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje,
w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej for-
b) nie pozostają w związkach powodujących zaist-
mie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestro-
nienie okoliczności, o których mowa w art. 11,
wania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki,
z podatnikami podatku dochodowego niewcho-
rcl
o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.
dzącymi w skład podatkowej grupy kapitało-
wej;
6. Po rejestracji umowy nie może być ona rozsze-
4)10) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rzona na inne spółki.
rok podatkowy udział dochodów w przychodach,
określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co 7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek
najmniej 3%. są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę, o któ-
rej mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wy-
2a.11) Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa nagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku
się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przy- dochodowego od osób prawnych należnego od po-
stąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona datkowej grupy kapitałowej.
w.

korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość


wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia 8.13) Spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obowią-
złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od zana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego,
dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz
określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę za- zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących po-
ległość wraz z należnymi odsetkami. datkową grupę kapitałową — w terminie 30 dni od
7)
dnia zaistnienia tych okoliczności.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierw-
sze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó- 9.14) Do przedłużenia okresu funkcjonowania po-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957), która weszła datkowej grupy kapitałowej jest wymagane zawarcie
ww

w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i ma zastosowanie do nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestro-
dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od tego dnia. waniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowe-
8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 lit. a ustawy
go.
z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich
Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw 10. W razie gdy w okresie obowiązywania umowy
regulujących zadania i kompetencje organów oraz orga- wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie
nizację jednostek organizacyjnych podległych ministro-
wi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U.
prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy,
Nr 137, poz. 1302), która weszła w życie z dniem 1 wrześ-
nia 2003 r. 12) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. b ustawy,
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie o której mowa w odnośniku 8.
ustawy, o której mowa w odnośniku 7. 13) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1 ustawy,
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie o której mowa w odnośniku 6, i art. 9 pkt 1 lit. c ustawy,
ustawy, o której mowa w odnośniku 7. o której mowa w odnośniku 8.
11) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa 14) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. d ustawy,
w odnośniku 7. o której mowa w odnośniku 8.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4617 — Poz. 397

które naruszają warunki uznania podatkowej grupy 2.18) Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1
kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu pro-
dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, duktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprze-

l
z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podat- tworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo ho-
nika oraz koniec jej roku podatkowego. dowli lub chowu, w tym również produkcja materiału

v.p
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz repro-
11.15) Zbycie udziałów (akcji), objętych na podsta- dukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklar-
wie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji lub niowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzy-
w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy obrót tymi bów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja
udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
naruszenia warunków uznania podatkowej grupy ka- użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-
pitałowej za podatnika podatku dochodowego. -fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność,
w której minimalne okresy przetrzymywania zakupio-
nych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich
12.15) W przypadku niezachowania warunku, o któ-
biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
rym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzień utraty statusu po-
datnika przez podatkową grupę kapitałową uznaje się 1) miesiąc — w przypadku roślin,
ostatni dzień miesiąca, w którym złożono zeznanie po-
datkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgod- 2) 16 dni — w przypadku wysokointensywnego tuczu

.go
nie z art. 27 ust. 1, przypada termin złożenia tego ze- specjalizowanego gęsi i kaczek,
znania.
3) 6 tygodni — w przypadku pozostałego drobiu rzeź-
13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapi- nego,
tałowej przez którąkolwiek ze spółek wchodzących 4) 2 miesiące — w przypadku pozostałych zwierząt
uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze
względu na naruszenie warunków, o których mowa — licząc od dnia nabycia.
w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest możliwe przed upływem roku
podatkowego spółki, następującego po roku, w któ- 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: upra-
rym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do wy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
uznania jej za podatnika. uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vi-
tro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieś-
14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt fu-
rcl
odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu terkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, ho-
podatku dochodowego należnego za okres obowiązy- dowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowa-
wania umowy. dzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt
poza gospodarstwem rolnym.
15. Informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu po-
datkowej grupy kapitałowej podlegają ogłoszeniu 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku rolnym.
Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
5.19) Nie stanowią działów specjalnych produkcji
1)16) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach
w.

dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nieprzekraczających wielkości określonych w załączni-


ku nr 2.
chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla
celów określenia dochodów wolnych od podatku
6.20) Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji
dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;
rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku
2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane
ustawy o lasach; w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub
wszystkich jednostek produkcji.
3) przychodów wynikających z czynności, które nie
mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umo- Art. 3. 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd
ww

wy; na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają


obowiązkowi podatkowemu od całości swoich docho-
4)17) przychodów (dochodów) armatora opodatko- dów, bez względu na miejsce ich osiągania.
wanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. 2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczy-
Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), pospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają
z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a. obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy,
o której mowa w odnośniku 7. 18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
16) Ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia o której mowa w odnośniku 5.
1 stycznia 1995 r. 19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
17) Dodany przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o której mowa w odnośniku 5.
o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), która we- 20) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
szła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. w odnośniku 5.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4618 — Poz. 397

Art. 4. Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu


w rozumieniu ustawy, uważa się również znajdującą restrukturyzacji przemysłowego potencjału
się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę eko- obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbroj-

l
nomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podsta- nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83,
wie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem między- poz. 932, z późn. zm.25)),

v.p
narodowym wykonuje prawa odnoszące się do bada- c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finanso-
nia i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz wej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz
ich zasobów naturalnych. z 2003 r. Nr 175, poz. 1693),
d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
Art. 4a.21) Ilekroć w ustawie jest mowa o: restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
1) inwestycjach — oznacza to środki trwałe w budo- (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.26)),
wie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hut-
poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 nictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196,
oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), zwanej dalej „usta- z późn. zm.27)),
wą o rachunkowości”; f)28) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicz-

.go
nej i restrukturyzacji publicznych zakładów opie-
2) składnikach majątkowych — oznacza to aktywa ki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn.
w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniej- zm.29));
szone o przejęte długi funkcjonalnie związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, 6)30) urzędzie skarbowym — rozumie się przez to
o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie na- urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla po-
bycia, o której mowa w art. 16g ust. 3; datnika naczelnik urzędu skarbowego;
7)31) ustawie o podatku od towarów i usług — ozna-
3) przedsiębiorstwie — oznacza to przedsiębiorstwo cza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.
zm.32));
4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa — ozna-
cza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony 25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składni- z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805
rcl
ków materialnych i niematerialnych, w tym zobo- i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r.
wiązania, przeznaczonych do realizacji określo- Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz
nych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
26) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodziel-
nie realizujące te zadania; z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63,
Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
5)22) programie restrukturyzacji na podstawie odręb- i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184,
nych ustaw — oznacza to restrukturyzację na pod- poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119,
stawie ustaw: z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206,
poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2010 r. Nr 108,
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu gór-
w.

poz. 686 i Nr 247, poz. 1651.


27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
nictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze- z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325,
gólnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni- z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 50,
czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z późn. poz. 331.
zm.23)) 24), 28) Dodana przez art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
21) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w od- zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684), która
nośniku 6. weszła w życie z dniem 21 maja 2005 r.
22) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 29) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104,
ww

nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od i Nr 215, poz. 1664.
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 30) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
(Dz. U. Nr 169, poz. 1384), która weszła w życie z dniem nośniku 8.
26 października 2002 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 31) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyska- nośniku 3.
nych od tego dnia. 32) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
z 2005 r. Nr 250, poz. 2117. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
24) Utraciła moc z dniem 26 grudnia 2003 r. na podstawie poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195,
art. 55 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restruktury- poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z 2010 r.
zacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226,
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037), która weszła w życie z dniem poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257,
26 grudnia 2003 r. poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4619 — Poz. 397

8)33) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym — 10)35) małym podatniku — oznacza to podatnika, u któ-
oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o part- rego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwo-
nerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. tą należnego podatku od towarów i usług) nie

l
Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675); przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wy-
rażonej w złotych kwoty odpowiadającej równo-

v.p
9)34) samochodzie osobowym — oznacza to pojazd wartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażo-
nych w euro dokonuje się według średniego kursu
samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na
nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie prze-
pierwszy dzień roboczy października poprzedniego
znaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącz- roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł;
nie z kierowcą, z wyjątkiem:
11)34) zagranicznym zakładzie — oznacza to:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający
siedzeń, który oddzielony jest od części przezna-
siedzibę lub zarząd na terytorium jednego pań-
czonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą
stwa wykonuje całkowicie lub częściowo dzia-
przegrodą, klasyfikowanego na podstawie prze- łalność na terytorium innego państwa,
pisów prawa o ruchu drogowym do podrodza- a w szczególności oddział, przedstawicielstwo,
ju: wielozadaniowy, van, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydoby-

.go
wania bogactw naturalnych,
b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację,
jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od czę- prowadzone na terytorium jednego państwa
ści przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na te-
lub trwałą przegrodą i u którego długość części rytorium innego państwa,
przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzo-
na po podłodze od najdalej wysuniętego punk- c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu ma-
jącego siedzibę lub zarząd na terytorium jedne-
tu podłogi pozwalającego postawić pionową
go państwa działa na terytorium innego pań-
ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą
stwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do
a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnic-
50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, two to faktycznie wykonuje
o której mowa w zdaniu poprzednim, długość
pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną kra- — chyba że umowa o unikaniu podwójnego opo-
datkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Pol-
rcl
wędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawę-
dzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do ska, stanowi inaczej;
przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej
12)34) certyfikacie rezydencji — oznacza to zaświad-
wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią czenie o miejscu siedziby podatnika dla celów po-
przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowa- datkowych wydane przez właściwy organ admini-
dzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi stracji podatkowej państwa miejsca siedziby po-
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ła- datnika;
dunków,
13)36) ubezpieczycielu — rozumie się przez to zakład
c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą ubezpieczeń albo zakład reasekuracji prowadzący
działalność na podstawie przepisów o działalności
w.

część przeznaczoną do przewozu ładunków,


ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę
14)37) spółce niebędącej osobą prawną — oznacza to
kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodo-
ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne ele- wego.
menty pojazdu,
35) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnoś-
e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem niku 34; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy
specjalnym w rozumieniu przepisów prawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymie- dowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku docho-
ww

nionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku dowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587), która
od towarów i usług; weszła w życie z dniem 22 maja 2009 r. i ma zastosowanie
do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia
1 stycznia 2009 r. z uwzględnieniem art. 6 tej ustawy.
33) Dodany przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 36) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2009 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz
poz. 1420), która weszła w życie z dniem 7 października niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341), która
2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 1 ustawy weszła w życie z dniem 18 czerwca 2009 r.
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywat- 37) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r.
nym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), która weszła w życie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
z dniem 27 lutego 2009 r. nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
34) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw- niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
nych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589), która weszła w życie (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), która weszła w życie z dniem
z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągnię- 1 stycznia 2011 r. i ma zastosowanie do uzyskanych do-
tych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia. chodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4620 — Poz. 397

Art. 4b.38) 1. W przypadku pojazdów samochodo- 4b)42) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
wych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza- i gospodarki wodnej;
jącej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych

l
w art. 4a pkt 9 lit. a—d, pozwalających na niezaliczenie 5) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednost-
danego pojazdu samochodowego do samochodów ki gospodarcze utworzone przez organ administra-

v.p
osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego cji państwowej wspólnie z innymi państwami na
badania technicznego przeprowadzonego przez okrę- podstawie porozumienia lub umowy, chyba że po-
gową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego za- rozumienia te lub umowy stanowią inaczej;
świadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu
rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą ad- 6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie do-
notację o spełnieniu tych wymagań. chodów określonych w przepisach ustawy o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego;
2. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1,
podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 7) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
14 dni od dnia jego otrzymania, właściwemu naczelni- twa;
kowi urzędu skarbowego.
8) (uchylony);43)
3. W przypadku gdy w pojeździe samochodowym,
o którym mowa w ust. 1, dla którego wydano zaświad- 9) Agencję Rynku Rolnego;

.go
czenie, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku któ- 10)44) fundusze inwestycyjne działające na podstawie
rych pojazd ten nie spełnia wymagań, o których mo- przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
wa w art. 4a pkt 9 lit. a—d — podatnik jest obowiązany szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
do pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika z późn. zm.45));
urzędu skarbowego o tych okolicznościach, w termi-
nie 7 dni od ich zaistnienia. 10a)46) instytucje wspólnego inwestowania posiadają-
ce siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska
Art. 5. 1.39) Przychody z udziału w spółce niebędą-
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w in-
cej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze
nym państwie należącym do Europejskiego Ob-
wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia,
szaru Gospodarczego, które spełniają łącznie na-
wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania
stępujące warunki:
rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami
każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę,
prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku bra- opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca-
ku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do
rcl
łości swoich dochodów, bez względu na miej-
udziału w zysku (udziału) są równe. sce ich osiągania,
2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowied- b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest
nio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wy- zbiorowe lokowanie środków pieniężnych ze-
datków niestanowiących kosztów uzyskania przycho- branych w drodze publicznego oraz niepublicz-
dów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia do- nego proponowania nabycia ich tytułów uczest-
chodu, podstawy opodatkowania lub podatku. nictwa w papiery wartościowe, instrumenty
rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
Art. 6. 1. Zwalnia się od podatku:
c) prowadzą swoją działalność na podstawie ze-
1) Skarb Państwa; zwolenia właściwych władz państwa, w którym
w.

2) Narodowy Bank Polski; mają siedzibę,

3) jednostki budżetowe; d) ich działalność podlega nadzorowi właściwych


władz państwa, w którym mają siedzibę,
4)40) państwowe fundusze celowe, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach e) posiadają depozytariusza przechowującego ak-
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. tywa tej instytucji;
zm.41));
43) Przez art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
4a)42) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos- w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
podarki Wodnej; ministracji rządowej i jednostek im podporządkowanych
ww

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253,


38) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w od- Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923), która weszła w życie
nośniku 34. z dniem 1 kwietnia 2002 r.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której 44) W brzmieniu ustalonym przez art. 303 pkt 1 ustawy z dnia
mowa w odnośniku 37. 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 1 lit. a ustawy Nr 146, poz. 1546), która weszła w życie z dniem 1 lipca
z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające usta- 2004 r.
wę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), któ- 45) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
ra weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
41) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz
42) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853
o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz nie- i Nr 182, poz. 1228.
których innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), która we- 46) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o któ-
szła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. rej mowa w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4621 — Poz. 397

11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie Art. 7. 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem


przepisów o organizacji i funkcjonowaniu fundu- dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źró-
szy emerytalnych; deł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty;

l
w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przed-
11a)47) podatników posiadających siedzibę w innym miotem opodatkowania jest przychód.

v.p
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowa- 2. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nad-
dzących program emerytalny, w zakresie docho- wyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania,
dów związanych z gromadzeniem oszczędności na osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyska-
cele emerytalne, którzy spełniają łącznie następu- nia przychodów przekraczają sumę przychodów, róż-
jące warunki: nica jest stratą.
a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca- 3. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podsta-
łości swoich dochodów, bez względu na miej- wę opodatkowania nie uwzględnia się:
sce ich osiągania,
b) prowadzą swoją działalność na podstawie ze- 1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na
zwolenia właściwych władz państwa, w którym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za grani-

.go
mają siedzibę, cą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opo-
c) ich działalność podlega nadzorowi właściwych datkowaniu podatkiem dochodowym albo są wol-
władz państwa, w którym mają siedzibę, ne od podatku;
d) posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr
aktywów tych podatników, 2)54) przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy
e) przedmiotem ich działalności jest wyłącznie czym w przypadku podatników, o których mowa
gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowa- w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez
nie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
programu emerytalnego po osiągnięciu przez zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wy-
nich wieku emerytalnego; mienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnoś-
cią zakładu;
12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o syste- 3)54) kosztów uzyskania przychodów, o których mo-
mie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. wa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników,
rcl
Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.48)); o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących dzia-
łalność poprzez położony na terytorium Rzeczy-
13)49) Agencję Nieruchomości Rolnych; pospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia
14) (uchylony);50) się koszty uzyskania przychodów wymienionych
w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione
15)51) Agencję Rezerw Materiałowych. przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypada-
jącego na zagraniczny zakład;
2. (uchylony).52)
4)55) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączo-
3.53)
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a nych, przejmowanych lub dzielonych — w razie
w.

i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy przekształcenia formy prawnej, łączenia lub po-
prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójne- działu przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształce-
go opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy nia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita
Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informa- 5)56) strat przedsiębiorstw państwowych przejmowa-
cji podatkowych od organu podatkowego państwa, nych lub nabywanych na podstawie przepisów
w którym podatnik ma siedzibę. o komercjalizacji i prywatyzacji.
47) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której
mowa w odnośniku 37. 4.57) Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przy-
ww

48) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały chodów i kosztów uzyskania przychodów, o których
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy praw-
Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, nej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, także stra-
Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, ty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przej-
poz. 235. mowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształco-
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierw-
nych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe.
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
50) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnośniku 7. 54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
51) Dodany przez art. 47 ustawy z dnia 29 października 2010 r. mowa w odnośniku 34.
o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496), któ- 55) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy,
ra weszła w życie z dniem 5 lutego 2011 r. o której mowa w odnośniku 2.
52) Przez art. 17 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś- 56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,
niku 40. o której mowa w odnośniku 7.
53) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa 57) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy,
w odnośniku 37. o której mowa w odnośniku 2.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4622 — Poz. 397

4a.58) Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się rów- 3. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy
nież strat przedsiębiorstw państwowych przejmowa- po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierw-
nych lub nabywanych na podstawie przepisów o ko- szego miesiąca następującego po zakończeniu po-

l
mercjalizacji i prywatyzacji. przedniego roku podatkowego do końca roku podat-
kowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być

v.p
5. O wysokość straty, o której mowa w ust. 2, po- krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy
niesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód kolejne miesiące kalendarzowe.
w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu
latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia 4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy
w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia
kwoty tej straty. zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Art. 7a.59) 1. W podatkowych grupach kapitało- 5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które
wych przedmiotem opodatkowania podatkiem docho- nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu usta-
dowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty wy, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę
nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat 6. Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek
zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilan-

.go
przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi
stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty su) przed upływem przyjętego przez podatnika roku
spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1—3. podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od
pierwszego dnia miesiąca następującego po zakoń-
2.60) Straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej czeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia
przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za
z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu następny rok podatkowy uważa się okres od dnia
okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego
podatkowej grupy kapitałowej, z przyczyn określonych przez podatnika roku podatkowego.
w art. 1a ust. 10.
7. Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio do
3. Z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie podatkowych grup kapitałowych. Dla poszczególnych
pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, spółek tworzących grupę:
poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem
1) dzień poprzedzający początek roku podatkowego
rcl
grupy.
przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok
podatkowy tych spółek;
Art. 8.61) 1.62) Rokiem podatkowym, z zastrzeże-
niem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że 2) dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres
podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie obowiązywania umowy lub w którym grupa utra-
spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regu- ciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest
lującym zasady ustrojowe innych podatników i zawia- dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spó-
domi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowe- łek.
go; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych
dwunastu miesięcy kalendarzowych. Art. 9.61) 1. Podatnicy są obowiązani do prowadze-
w.

nia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi prze-


2. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działal- pisami, w sposób zapewniający określenie wysokości
ności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczę- dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokoś-
cia działalności do końca roku kalendarzowego albo ci należnego podatku za rok podatkowy, a także do
do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz
dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalen- wartości niematerialnych i prawnych informacji nie-
darzowych. zbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyza-
cyjnych zgodnie z przepisami art. 16a—16m.
2a. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działal-
ności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wy- 1a.63) Podatnicy będący armatorami w rozumieniu
brania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażo-
ww

kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać wym prowadzący działalność opodatkowaną podat-
od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalen- kiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną
darzowego następującego po roku, w którym rozpo- podatkiem dochodowym, są obowiązani w ewidencji,
częto działalność. o której mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i zwią-
zane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działal-
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, ności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażo-
o której mowa w odnośniku 7. wym i podatkiem dochodowym.
59) Ma zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyska-
nych od dnia 1 stycznia 1996 r. 2. Jeżeli ustalenie dochodu (straty) w sposób okreś-
60) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
lony w ust. 1 nie jest możliwe, dochód (stratę) ustala
mowa w odnośniku 6. się w drodze oszacowania.
61) Ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia
1 stycznia 1999 r.
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 3 ustawy, o której 63) Dodany przez art. 16 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
mowa w odnośniku 8. nośniku 17.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4623 — Poz. 397

2a. W przypadku podatników, o których mowa 5) wskazanie innych czynników — w przypadku gdy
w art. 3 ust. 2, obowiązanych do prowadzenia ewiden- w celu określenia wartości przedmiotu transakcji
cji rachunkowej wymienionej w ust. 1, gdy określenie przez podmioty uczestniczące w transakcji

l
dochodu na ich podstawie nie jest możliwe, dochód uwzględnione zostały te inne czynniki;
określa się w drodze oszacowania, z zastosowaniem
6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiąza-

v.p
wskaźnika dochodu w stosunku do przychodu w wy-
sokości: ny do sporządzenia dokumentacji korzyści związa-
nych z uzyskaniem świadczeń — w przypadku
1) 5% — z działalności w zakresie handlu hurtowego umów dotyczących świadczeń (w tym usług)
lub detalicznego; o charakterze niematerialnym.
2) 10% — z działalności budowlanej lub montażowej 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
albo w zakresie usług transportowych; transakcję lub transakcje między podmiotami powią-
3) 60% — z działalności w zakresie pośrednictwa, zanymi, w których łączna kwota (lub jej równowar-
jeżeli wynagrodzenie jest określone w formie pro- tość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona
wizji; w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w ro-
ku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:
4) 80% — z działalności w zakresie usług adwokac-
kich lub rzeczoznawstwa; 1)6) 100 000 euro — jeżeli wartość transakcji nie prze-
kracza 20% kapitału zakładowego, określonego

.go
5) 20% — z pozostałych źródeł przychodów. zgodnie z art. 16 ust. 7, albo

2b.64) Przez działalność w zakresie handlu hurto- 2) 30 000 euro — w przypadku świadczenia usług,
wego lub detalicznego, o której mowa w ust. 2a pkt 1, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerial-
wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nych i prawnych, albo
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, ro- 3) 50 000 euro — w pozostałych przypadkach.
zumie się odpłatne zbycie towarów polskim odbior-
com bez względu na miejsce zawarcia umowy. 3. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o któ-
rym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję,
2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się, jeżeli w związku z którą zapłata należności wynikająca z ta-
umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opo- kiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub po-
datkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, średnio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamiesz-
zawarta z krajem, na terytorium którego podatnik ma kania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
siedzibę lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.
rcl
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli
łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca
3. Minister właściwy do spraw finansów publicz- z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatko-
nych, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić wym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym
obowiązek dokonywania spisu z natury niektórych to- świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.
warów w przypadku zmiany ich ceny.
4. Na żądanie organów podatkowych lub organów
Art. 9a.65) 1. Podatnicy dokonujący transakcji kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przed-
z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami — łożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1—3,
w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 — lub transakcji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej doku-
w związku z którymi zapłata należności wynikających mentacji przez te organy.
w.

z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub


pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce za- 5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa
mieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w ust. 2 i 3, przelicza się na walutę polską po średnim
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatko- kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obo-
wą, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji po- wiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego po-
datkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej: przedzającego rok podatkowy, w którym została za-
warta transakcja objęta obowiązkiem, o którym mowa
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty
w ust. 1.
uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte
aktywa i podejmowane ryzyko); 5a.66) Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio
ww

2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowa-
związanych z transakcją oraz formę i termin zapła- dzących działalność poprzez położony na terytorium
ty; Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie 6. Minister właściwy do spraw finansów publicz-
ceny przedmiotu transakcji; nych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajów
i terytoriów, stosujących szkodliwą konkurencję po-
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych dzia-
datkową. Sporządzając wykaz krajów i terytoriów,
łań w jej ramach — w przypadku gdy na wartość
minister właściwy do spraw finansów publicznych
transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez
uwzględnia w szczególności treść ustaleń w tym za-
podmiot;
kresie podjętych przez Organizację Współpracy Gos-
64) podarczej i Rozwoju (OECD).
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnośniku 7.
65) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w od- 66) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoś-
nośniku 5. niku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4624 — Poz. 397

Art. 9b.67) 1. Podatnicy ustalają różnice kursowe 1) zaliczają na ostatni dzień roku podatkowego,
na podstawie: w którym stosowali tę metodę, odpowiednio do
przychodów lub kosztów uzyskania przychodów

l
1) art. 15a, albo naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie
przepisów o rachunkowości;

v.p
2) przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że
w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane 2) od pierwszego dnia roku podatkowego, następują-
przez podatników sprawozdania finansowe będą cego po roku, w którym stosowali tę metodę, sto-
badane przez podmioty uprawnione do ich bada- sują zasady, o których mowa w art. 15a, ustalając
nia. różnice kursowe od dnia, o którym mowa w pkt 1.

2. Podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mo- Art. 10.61) 1.68) Dochodem (przychodem) z udziału
wa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do przycho- w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12
dów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księ- ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie
gach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transak- uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:
cji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny 1) dochód z umorzenia udziałów (akcji);
składników aktywów i pasywów wyrażonych w walu-
cie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji 2) (uchylony);69)

.go
w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatko- 3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwi-
wych powinna być dokonywana na ostatni dzień każ- dacją osoby prawnej;
dego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego
lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku 4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału
podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podat- zakładowego, a w spółdzielniach — dochód prze-
kowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być znaczony na podwyższenie funduszu udziałowego
stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być oraz dochód stanowiący równowartość kwot prze-
zmieniany. kazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapita-
łów (funduszy) osoby prawnej;
3. W przypadku wyboru metody, o której mowa 5) w przypadku połączenia lub podziału spółek — do-
w ust. 1 pkt 2, podatnicy mają obowiązek stosować tę płaty w gotówce otrzymane przez udziałowców
metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatko- (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączo-
we, licząc od początku roku podatkowego, w którym nych lub dzielonych;
rcl
została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają
obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca 6)70) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek
roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpo- przejmowany na skutek podziału, a przy podziale
czynających działalność — w terminie 30 dni od dnia przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek
jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właś- podziału lub majątek pozostający w spółce, nie
ciwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej stanowią zorganizowanej części przedsiębior-
metody. stwa — ustalona na dzień podziału nadwyżka no-
minalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych
w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad
4. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji)
ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1 w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15
w.

pkt 2, podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki
pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania
w terminie do końca roku podatkowego poprzedzają- przychodów jest wartość lub kwota wydatków po-
cego rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygno- niesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na
wać ze stosowania tej metody. Rezygnacja może na- objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzie-
stąpić po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3. lonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozosta-
je u tego udziałowca wartość nominalna unice-
5. W przypadku wyboru metody ustalania różnic stwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do
kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy na wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podzia-
pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została łem;
ww

wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przy-


7)71) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
chodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone
różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,
o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku
podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowe- o której mowa w odnośniku 6.
69) Przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 37.
go, w którym wybrali tę metodę, stosują zasady, o któ- 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,
rych mowa w ust. 2. o której mowa w odnośniku 34.
71) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

6. W przypadku rezygnacji z metody ustalania róż- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
nic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatni- prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93,
cy: poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, poz. 2619), która we-
szła w życie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalo-
67) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoś- nym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w od-
niku 34. nośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4625 — Poz. 397

8)72) wartość niepodzielonych zysków w spółkach ka- 4.77) Przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12
pitałowych w przypadku przekształcenia tych spó- nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub po-
łek w spółki osobowe; przychód określa się na dział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych

l
dzień przekształcenia. przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym
z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub

v.p
1a. Jeżeli osoba prawna uzyskuje przychody z dzia- uchylenie się od opodatkowania.
łalności rolniczej oraz z innych źródeł przychodów, 5.78) Przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do
łączną kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, spółek będących podatnikami:
zmniejsza się o dochód z działalności rolniczej, uzy-
skany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyjątkiem 1) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących ma-
dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Gdy jątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd
ustalenie dochodu zmniejszającego jego łączną kwotę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
nie jest możliwe, dochód ten ustala się w takim sto- 2)79) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących
sunku, w jakim pozostają przychody z działalności rol- majątek spółek podlegających w państwie człon-
niczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych kowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów. należącym do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego opodatkowaniu od całości swoich docho-
1b.73) Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się dów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

.go
w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych za
wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub je- 3)79) o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających
go zorganizowanej części. w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od ca-
2.74) Przy połączeniu lub podziale spółek kapitało- łości swoich dochodów, bez względu na miejsce
wych: ich osiągania, przejmujących majątek spółek będą-
cych podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.
1) dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie
stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nad- 6.80) Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio do
wyżka wartości otrzymanego przez spółkę przej- podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do usta-
mującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przej- wy.
mowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość
Art. 11. 1. Jeżeli:
udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjo-
rcl
nariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej; 1) podatnik podatku dochodowego mający siedzibę
(zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium
2)75) dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmio-
zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej tem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub
udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód sta- pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem poło-
nowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpo- żonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada
wiadająca procentowemu udziałowi w kapitale za- udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
kładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad
kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgod- 2) osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce za-
mieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwa-
nie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód
na dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział
ten określa się na dzień wykreślenia spółki przej-
w.

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu pod-


mowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wy-
miotem krajowym lub w jego kontroli albo posia-
dzielenia.
da udział w kapitale tego podmiotu krajowego,
albo
3. (uchylony).76)
3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie
72) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarzą-
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- dzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagra-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 w kapitale tych podmiotów
oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1542), która weszła w życie
ww

z dniem 1 stycznia 2009 r.; ma zastosowanie do uzyska-


— i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone
nych dochodów (poniesionej straty) od tego dnia, z wy- lub narzucone warunki różniące się od warunków,
jątkiem art. 2 pkt 12 lit. a—d, które mają zastosowanie od które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
dnia 1 stycznia 2012 r. i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów
73) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należa-
w odnośniku 6.
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, 77) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa
o której mowa w odnośniku 6. w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
o której mowa w odnośniku 34; od dnia 1 stycznia 2007 r. 78) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa
do dnia 31 grudnia 2008 r. procentowy udział w kapitale w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5
spółki przejmowanej lub dzielonej ustala się w wysokoś- ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
ci 15%. 79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy,
76) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w od- o której mowa w odnośniku 34.
nośniku 5; uchylony przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której 80) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-
mowa w odnośniku 6. nośniku 3.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4626 — Poz. 397

łoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie 5a.85) Posiadanie udziału w kapitale innego pod-
istniały — dochody danego podmiotu oraz należny miotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację,
podatek określa się bez uwzględnienia warunków w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio

l
wynikających z tych powiązań. posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniej-
szy niż 5%.

v.p
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się
w drodze oszacowania, stosując następujące metody: 5b.85) Określając wielkość udziału pośredniego, ja-
ki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyj-
1) porównywalnej ceny niekontrolowanej;
muje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w ka-
2) ceny odprzedaży; pitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi
posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu,
3) rozsądnej marży („koszt plus”). to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapi-
tale tego innego podmiotu w tej samej wysokości;
3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wy- jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału po-
mienionych w ust. 2, stosuje się metody zysku trans- średniego przyjmuje się wartość niższą.
akcyjnego.
6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których
3a.81) W przypadku wydania przez właściwy organ mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz pokre-
podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podat- wieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

.go
kowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i sto-
sowania metody ustalania ceny transakcyjnej między 7. (uchylony).86)
podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym
w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną. 7a. (uchylony).86)
4.82) Przepisy ust. 1—3a stosuje się odpowiednio, 8. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania w przy-
gdy:83) padku świadczeń między spółkami tworzącymi podat-
1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub kową grupę kapitałową.
pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajo-
wym lub w jego kontroli albo posiada udział w ka- 8a.87) Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio
pitale innego podmiotu krajowego, albo przy określaniu części dochodu podatnika, o którym
mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność po-
2) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarzą- skiej zagraniczny zakład, podlegającej przypisaniu te-
rcl
dzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli mu zakładowi.
albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.
8b.88) Jeżeli dochody podatnika będącego pod-
4a.84) W przypadku gdy podmiot krajowy dokonu- miotem krajowym zostaną przez administrację podat-
je transakcji z podmiotem mającym miejsce zamiesz- kową innego państwa uznane za dochody powiązane-
kania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju go z podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone
wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa do podlegających opodatkowaniu dochodów tego
w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania po-
odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą dwójnego opodatkowania dokonuje się korekty do-
niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot krajo- chodów podatnika będącego podmiotem krajowym,
wy nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych,
w.

w zaniżonej wysokości — dochody podmiotu krajowe- których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę
go określa się w drodze oszacowania stosując metody przewidują.
wskazane w ust. 2 i 3 lub stosuje się odpowiednio
art. 14. 8c.88) Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b,
służy określeniu dochodów podatnika będącego pod-
5.82) Przepisy ust. 4 stosuje się również do powią- miotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot
zań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze sto- uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe
sunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa
krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmio- w ust. 8b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby
tach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzor- uzgodnione między podmiotami niezależnymi.
ww

cze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarzą-


dzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmio- 8d.88) Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio
tach. do podmiotu zagranicznego posiadającego na teryto-
81)
rium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,
Dodany przez art. 7 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw- w zakresie dochodów uzyskanych za pośrednictwem
ca 2005 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa
tego zakładu i uwzględnionych w jego dochodach.
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143,
poz. 1199), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.;
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 85) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, w odnośniku 7.
o której mowa w odnośniku 7. 86) Przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni-
83) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ku 7.
lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 81; wszedł w ży- 87) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
cie z dniem 1 stycznia 2006 r. w odnośniku 34.
84) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa 88) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnośniku 34. w odnośniku 72.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4627 — Poz. 397

9.89) Minister właściwy do spraw finansów a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych poży-
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób czek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych poży-
i tryb określania dochodów w drodze oszacowania czek z Funduszu Pracy,

l
oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodat-
b) środków na rachunkach bankowych — w ban-
kowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw
kach;

v.p
powiązanych, uwzględniając w szczególności wytycz-
ne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 4)94) wartość zwróconych wierzytelności, które
a także postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43, zo-
1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodat- stały odpisane jako nieściągalne lub umorzone
kowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
powiązanych90) oraz Kodeksu postępowania wspiera-
jącego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie 4a)95) dla uczestników funduszy inwestycyjnych —
unikania podwójnego opodatkowania w przypadku otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy
korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez
UE C 176 z 28.07.2006, str. 8—12). odkupywania jednostek uczestnictwa albo wyku-
pywania certyfikatów inwestycyjnych;
Rozdział 2 4b)95) dla zarządców przedsiębiorstw państwowych
— wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o za-

.go
Przychody rządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przed-
siębiorstwa;
Art. 12. 1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
oraz art. 14, są w szczególności:91) 4c)96) wartość zwróconych wierzytelności wynikają-
cych z umowy, o której mowa w art. 17f, zaliczo-
1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym nych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów
również różnice kursowe; na podstawie art. 17h;
2)92) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częścio- 4d)97) wartość należności umorzonych, przedawnio-
wo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość in- nych lub odpisanych jako nieściągalne w tej czę-
nych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych ści, od której dokonane odpisy aktualizujące zosta-
świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych ły uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przy-
z używaniem środków trwałych otrzymanych przez chodów;
samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu
rcl
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 4e)97) równowartość odpisów aktualizujących war-
publicznych oraz spółki użyteczności publicznej tość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów
z wyłącznym udziałem jednostek samorządu tery- uzyskania przychodów, w przypadku ustania przy-
torialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, czyn, dla których dokonano tych odpisów;
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związ- 4f)98) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od
ków w nieodpłatny zarząd lub używanie; towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego
zgodnie z odrębnymi przepisami — naliczony po-
3)93) wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzo-
datek od towarów i usług lub zwrócony podatek
nych lub przedawnionych:
akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio
89)
został zaliczony do kosztów uzyskania przycho-
w.

W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, dów;


o której mowa w odnośniku 72.
90) Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji,
4g)99) kwota podatku od towarów i usług:
sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w spra-
wie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, a) nieuwzględniona w wartości początkowej środ-
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Li- ków trwałych oraz wartości niematerialnych
tewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy- i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie
pospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowac-
kiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójne-
z art. 16a—16m, lub
go opodatkowania w przypadku korekty zysków przed-
siębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 94) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a tiret pierw-
23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przy- sze ustawy, o której mowa w odnośniku 22; wszedł w ży-
ww

stąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa cie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do docho-
Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwój- dów (strat) uzyskanych od tego dnia.
nego opodatkowania w przypadku korekty zysków przed- 95) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której
siębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia mowa w odnośniku 5.
21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Kon- 96) Dodany przez art. 2 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa
wencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatko- w odnośniku 2.
wania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw po- 97) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o któ-
wiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. rej mowa w odnośniku 6.
(Dz. U. Nr 144, poz. 1039), która weszła w życie z dniem 98) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o któ-
26 sierpnia 2006 r. rej mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez
91) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 art. 113 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku
lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 72. akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), która weszła w życie
92) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 2 lit. a ustawy, z dniem 1 marca 2004 r.; wszedł w życie z dniem 1 maja
o której mowa w odnośniku 40. 2004 r.
93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret pierw- 99) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 5. mowa w odnośniku 3.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4628 — Poz. 397

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wydany-
środkami trwałymi lub wartościami niemate- mi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia
rialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspiera-

l
— w tej części, w jakiej dokonano korekty powodu- nia działalności innowacyjnej,
jącej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie c) w przypadku utraty przez podatnika statusu cen-

v.p
z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług; trum badawczo-rozwojowego;
5) u ubezpieczycieli — kwota stanowiąca równowar- 6)104) w bankach — kwota stanowiąca równowar-
tość zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubez- tość:
pieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi
przepisami; a) rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
5a)100) równowartość rozwiązanych lub zmniejszo- bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.
nych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 zm.105)), rozwiązanej lub wykorzystanej w inny
pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyska- sposób,
nia przychodów;
b) rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o któ-
5b)101) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, rych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, zaliczonych
o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 20 kwiet- uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

.go
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 lit. b;
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.
zm.102)), w części uznanej za koszt uzyskania przy- 7)106) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce
chodów: kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych
a) niewykorzystane w roku podatkowym, w któ- w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci
rym zostały wpłacone do tego funduszu, lub niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana
w ciągu roku podatkowego następującego po część; przepisy art. 14 ust. 1—3 stosuje się odpo-
tym roku, wiednio;
b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy 8)107) wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za
pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skut- wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników jego zorganizowanej części;
i przedsiębiorców,
9)108) w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli mają-
rcl
c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowe- tek przejmowany na skutek podziału, a przy po-
go; dziale przez wydzielenie majątek przejmowany na
5c)103) w centrach badawczo-rozwojowych, o których skutek podziału lub majątek pozostający w spółce,
mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektó- nie stanowią zorganizowanej części przedsiębior-
rych formach wspierania działalności innowacyj- stwa — wartość rynkowa składników majątkowych
nej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75,
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 tiret drugie
poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726) —
środki funduszu innowacyjności, o którym mowa ustawy, o której mowa w odnośniku 22; wszedł w życie
w art. 21 tej ustawy: z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do docho-
dów (strat) uzyskanych od tego dnia.
105) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-
w.

a) niewykorzystane w roku podatkowym, w któ-


rym zostały przekazane do tego funduszu, lub stały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070,
w ciągu roku podatkowego następującego po Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271,
Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r.
tym roku,
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
100) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
w odnośniku 7. poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
101) Dodany przez art. 28 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o ła- Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
godzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracow- poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
ników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035), która Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2009 r. poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
ww

102) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta- Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546,
ły ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075,
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317,
poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40,
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182,
poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724.
poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, 106) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. rej mowa w odnośniku 5; ze zmianą wprowadzoną przez
103) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmia- art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w od-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nośniku 6.
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 107) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy, o której
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 473), która mowa w odnośniku 6.
weszła w życie z dniem 20 maja 2010 r.; ma zastosowanie 108) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia rej mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez
1 stycznia 2010 r. art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4629 — Poz. 397

przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub
zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzie- wykonania usługi albo częściowego wykonania usłu-
lenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpo- gi, nie później niż dzień:

l
wiednio;
1) wystawienia faktury albo
10)109) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem

v.p
lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożycz- 2) uregulowania należności.
ka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty ob-
cej, w przypadku gdy: 3b. (uchylony).115)
a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środ- 3c.116) Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana
ki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wyso- w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przy-
kości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kre- chodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego
dytu) — w wysokości różnicy pomiędzy kwotą określonego w umowie lub na wystawionej fakturze,
zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożycz- nie rzadziej niż raz w roku.
ki (kredytu),
b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem 3d.117) Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do
spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne sta- dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu prze-
nowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od wodowego.

.go
kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) — w wy-
sokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej po- 3e.118) W przypadku otrzymania przychodu, o któ-
życzki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału. rym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a,
3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień
1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których otrzymania zapłaty.
mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się proporcjo-
nalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej 4. Do przychodów nie zalicza się:
ogólnej kwocie.
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności
na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną
1b.110) Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje
wykonane w następnych okresach sprawozdaw-
w dniu:
czych, a także otrzymanych lub zwróconych poży-
1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo czek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek (kredytów);
rcl
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakłado-
wego spółki kapitałowej, albo 2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od
należności, w tym również od udzielonych poży-
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji czek (kredytów);
związane jest z warunkowym podwyższeniem ka-
pitału zakładowego. 3)119) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdziel-
ni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym
2.111) Przychody w walutach obcych przelicza się kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów
na złote według kursu średniego ogłaszanego przez (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udzia-
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego łów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego
poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. w związku z likwidacją osoby prawnej — w części
w.

stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także


2a. (uchylony).112) zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat
wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi prze-
3.113) Za przychody związane z działalnością pisami — w wysokości określonej w złotych na
gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, dzień ich faktycznego wniesienia;
osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także na-
3a)120) środków pieniężnych otrzymanych przez
leżne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie
wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytu-
otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towa-
łu:
rów, udzielonych bonifikat i skont.
a) likwidacji takiej spółki,
ww

3a.114) Za datę powstania przychodu, o którym


mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c—3e, 115) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa
w odnośniku 6; uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy,
109) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa o której mowa w odnośniku 7.
w odnośniku 72. 116) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa
110) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8
w odnośniku 6. lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
111) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, 117) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa
o której mowa w odnośniku 34. w odnośniku 7; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8
112) Przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnoś- lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
niku 34. 118) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. g ustawy, o której mowa
113) Zdanie drugie uchylone przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, w odnośniku 34.
o której mowa w odnośniku 34. 119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. e tiret pierw-
114) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa sze ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 120) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa
lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 34. w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4630 — Poz. 397

b) wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiada- a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozu-


jącej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa mieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej
do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed przedsiębiorstw i banków lub

l
wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przy- b)123) postępowaniem upadłościowym z możli-
chodów nad kosztami ich uzyskania, o których wością zawarcia układu w rozumieniu przepi-

v.p
mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty doko- sów prawa upadłościowego i naprawczego, lub
nane z tytułu udziału w takiej spółce;
c) realizacją programu restrukturyzacji na podsta-
3b)120) wartości innych niż wymienione w pkt 3a wie odrębnych ustaw;
składników majątku otrzymanych przez wspólnika
spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpie- 9) należnego podatku od towarów i usług;
nia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przy- 10)124) zwróconej, na podstawie odrębnych przepi-
chodem jest jednak w przypadku odpłatnego zby- sów, różnicy podatku od towarów i usług;
cia tych składników majątku ich wartość wyrażona
w cenie, za którą wspólnik je zbywa — art. 14 10a)125) zwolnionych od wpłat należności z tytułu po-
ust. 1—3 stosuje się odpowiednio; datku od towarów i usług w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i usług;
3c)120) przychodów z tytułu przeniesienia własności
składników majątku będących przedmiotem wkła- 11)126) dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wnie-

.go
du niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki sienie następuje w trybie i na zasadach określo-
niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do nych w odrębnych przepisach, kwot i wartości sta-
takiej spółki składników majątku otrzymanych nowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną
przez podatnika w następstwie likwidacji spółki udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu
niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z ta- i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spół-
kiej spółki; dzielniach i ich związkach — wartości wpisowego,
przeznaczonych na fundusz zasobowy;
4)121) przychodów otrzymanych na utworzenie lub
12)127) w przypadku połączenia lub podziału spółek ka-
powiększenie kapitału zakładowego, funduszu
pitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6,
udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo
przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przej-
funduszu statutowego w banku państwowym,
mowanej lub dzielonej stanowiącego wartość no-
albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela;
minalną udziałów (akcji) przydzielonych przez
4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną;
funduszy inwestycyjnych z tytułu zapisów na jed-
rcl
13)128) przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie
nostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o za- wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu — do
kładowym funduszu świadczeń socjalnych zwięk- czasu ostatecznego przeniesienia własności przed-
szają ten fundusz; miotu umowy;
14)129) wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częś-
6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych po-
ciowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości
datków i opłat stanowiących dochody budżetu
innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych
państwa albo budżetów jednostek samorządu te- świadczeń finansowanych lub współfinansowa-
rytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania nych ze środków budżetu państwa, jednostek
przychodów;
w.

samorządu terytorialnego, ze środków agencji rzą-


6a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do dowych, agencji wykonawczych lub ze środków
kosztów uzyskania przychodów; pochodzących od rządów państw obcych, organi-
zacji międzynarodowych lub międzynarodowych
6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych instytucji finansowych, w ramach rządowych pro-
wpłat dokonywanych na Państwowy Fundusz gramów;
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podsta-
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. e tiret drugie
wie odrębnych przepisów, niezaliczonych do kosz-
tów uzyskania przychodów; ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 113 lit. b ustawy z dnia

7) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nad- 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
ww

płaconych zobowiązań podatkowych i innych na- poz. 257), która weszła w życie z dniem 1 marca 2004 r.;
leżności budżetowych, a także oprocentowania wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie
zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w ro-
ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
zumieniu odrębnych przepisów; 126) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 7 lit. c tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5, i art. 1
8)122) kwot stanowiących równowartość umorzonych
pkt 6 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od-
zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredy- nośniku 6.
tów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierw- 128) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c tiret trzecie ustawy, o której
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 3. mowa w odnośniku 5.
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b tiret pierw- 129) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d tiret trzecie ustawy, o któ-
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 22; wszedł w ży- rej mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez
cie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do do- art. 17 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni-
chodów (strat) uzyskanych od tego dnia. ku 40.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4631 — Poz. 397

15)130) w bankach: 19)134) nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych


w zamian za wkład niepieniężny, którego przed-
a) nominalnej wartości akcji (udziałów) przedsię- miotem są środki trwałe lub wartości niematerial-

l
biorców objętych programem restrukturyzacji ne i prawne, o których mowa w art. 16a—16c,
realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mo-

v.p
objętych za wierzytelności z tytułu kredytów wa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywat-
(pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, nym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej
na które utworzono rezerwy zaliczone uprzed- ustawy;
nio do kosztów uzyskania przychodów; w przy-
padku odpłatnego zbycia tych akcji (udziałów) 20)135) przychodów z tytułu umorzenia jednostek
nie ustala się kosztów uzyskania przychodów, uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjne-
go z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku
b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przy- zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na
chodów, rozwiązanych lub zmniejszonych jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego
w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kre- samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej
dytów (pożyczek) na akcje (udziały) przedsię- zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
biorców objętych programem restrukturyzacji szach inwestycyjnych.
na podstawie odrębnych ustaw,
4a. (uchylony).136)

.go
c)131)przychodów ze zbycia funduszowi sekuryty-
4b.137) W przypadku umowy najmu lub dzierżawy
zacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwesty-
rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podob-
cyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny
nym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierża-
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) — wiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytel-
do wysokości niespłaconej części udzielonych ności z tytułu opłat wynikających z takich umów,
kredytów (pożyczek); a umowy te między stronami nie wygasają, do przy-
chodów wynajmującego lub wydzierżawiającego nie
16)132) wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z ty-
na zasadach określonych w przepisach o działal- tułu przeniesienia wierzytelności. Opłaty ponoszone
ności pożytku publicznego i o wolontariacie; przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawia-
17)133) kwot odpowiadających wartości nierucho- jącego w dniu wymagalności zapłaty.
mości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego w części zaliczonej na podsta- 4c.138) W przypadku odpłatnego zbycia pożyczo-
rcl
wie odrębnych przepisów na poczet ceny sprzeda- nych papierów wartościowych, na zasadach określo-
ży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przy-
nieruchomości Skarbu Państwa; chód ustala się na dzień zwrotu pożyczonych papie-
rów wartościowych lub na dzień, w którym miał na-
18)134) wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub stąpić zwrot tych papierów wartościowych zgodnie
praw, będących przedmiotem umowy o partner- z zawartą umową pożyczki.
stwie publiczno-prywatnym, przekazanych pod-
miotowi publicznemu lub innemu podmiotowi, 4d.139) Jeżeli spółka nabywa od udziałowców (ak-
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partner- cjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki
stwie publiczno-prywatnym, przez partnera pry- oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki prze-
w.

watnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 kazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje)
tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariu-
130)
szom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z za-
Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy, o której płatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10%
mowa w odnośniku 22; wszedł w życie z dniem 1 stycznia
2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyska-
wartości nominalnej własnych udziałów (akcji),
nych od tego dnia. a w przypadku braku wartości nominalnej — wartości
131) Dodana przez art. 303 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku
w odnośniku 44. nabycia:
132) Dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
— Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożyt- 1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość
ww

ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są na-
który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. bywane, albo
133) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.
o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z ty- 135) Dodany przez art. 189 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
tułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza poz. 1538), która weszła w życie z dniem 24 października
obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. 2005 r.
Nr 6, poz. 39), która weszła w życie z dniem 30 stycznia 136) Przez art. 2 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
2004 r. niku 2.
134) Dodany przez art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 137) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy, o której mowa
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, w odnośniku 6.
poz. 1420), która weszła w życie z dniem 7 października 138) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. f ustawy, o której mowa
2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 2 usta- w odnośniku 7.
wy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- 139) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), która we- w odnośniku 71; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5
szła w życie z dniem 27 lutego 2009 r. lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4632 — Poz. 397

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną 7. (uchylony).136)


większość praw głosu w spółce, której udziały (ak-
cje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) 8. (uchylony).136)

l
w tej spółce
— do przychodów nie zalicza się wartości udziałów 9.145) Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do

v.p
(akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), nieprze-
tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) naby- kazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towa-
tych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty bio- rzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fun-
rące udział w tej transakcji podlegają w państwie dusz sekurytyzacyjny — po upływie 5 dni roboczych
członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie od dnia wymagalności ich przekazania.
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez 10.146) Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowied-
względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udzia- nio w przypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty
łów). podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
4e.140) Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od to-
mają zastosowania do przychodów ze zbycia wierzy- warów i usług.
telności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek
skapitalizowanych od kredytów (pożyczek). 11.147) W przypadku gdy spółka nabywająca lub

.go
spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie jest po-
5.141) Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy
datnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przepis
lub praw określa się na podstawie cen rynkowych sto-
ust. 4d stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymie-
sowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego sa-
nionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mają-
mego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szcze-
cą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkow-
gólności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miej-
sca ich uzyskania. skie Unii Europejskiej państwie należącym do Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego.
5a.142) Wartością rzeczy lub praw częściowo od-
płatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica Art. 13. (uchylony).148)
między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną we-
dług zasad określonych w ust. 5, a odpłatnością pono- Art. 14. 1.149) Przychodem z odpłatnego zbycia rze-
szoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się czy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4
odpowiednio.
i 5150), jest ich wartość wyrażona w cenie określonej
rcl
6. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się: w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przy-
czyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzą-
rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatko-
ce w zakres działalności gospodarczej dokonujące-
wy w wysokości wartości rynkowej.
go świadczenia — według cen stosowanych wo-
bec innych odbiorców;
2.151) Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1,
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione rzeczy lub praw majątkowych określa się na podsta-
— według cen zakupu; wie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lub prawami tego samego rodzaju i gatunku,
lokalu — w wysokości równowartości czynszu, jaki z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia
w.

przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu te- zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.
go lokalu;
4)143) w pozostałych przypadkach — na podstawie 3. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej
cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej
usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego sa- tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony
mego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przy-
w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiega-
czasu i miejsca udostępnienia. jącej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia od-
powiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewska-
6a.144) Wartością świadczeń częściowo odpłatnych zania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacz-
ww

stanowiącą przychód podatnika jest różnica między


wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad 145) Dodany przez art. 303 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
określonych w ust. 6, a odpłatnością ponoszoną przez w odnośniku 44.
podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowied- 146) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f ustawy, o której mowa
nio. w odnośniku 3.
147) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f ustawy, o której mowa
140) Dodany przez art. 303 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5
w odnośniku 44. lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 37.
141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, 148) Przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośni-
o której mowa w odnośniku 3. ku 72.
142) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa 149) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 8 lit. a usta-
w odnośniku 3. wy, o której mowa w odnośniku 5.
143) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. e ustawy, 150) Uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa
o której mowa w odnośniku 5. w odnośniku 5.
144) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa 151) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,
w odnośniku 3. o której mowa w odnośniku 5.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4633 — Poz. 397

nie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podat- 1d. Kosztami uzyskania przychodów są również
kowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłe- wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie
go lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten spo- prawidłowej realizacji pracowniczego programu eme-

l
sób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej rytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych
w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi programach emerytalnych.

v.p
zbywający.
1e. W powszechnych towarzystwach emerytal-
4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje się od- nych kosztem uzyskania przychodów w roku podatko-
powiednio. wym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

5. (uchylony).150) 1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działal-


ności otwartego funduszu emerytalnego;
Rozdział 3
2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwar-
Koszty uzyskania przychodów tego funduszu emerytalnego;

3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru


Art. 15. 1.152) Kosztami uzyskania przychodów są
w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli środki
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zgromadzone na rachunku rezerwowym tego fun-

.go
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, duszu są niewystarczające na pokrycie tego niedo-
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. boru;
Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na
złote według kursu średniego ogłaszanego przez Na- 4) wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o któ-
rodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego po- rych mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r.
przedzającego dzień poniesienia kosztu. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127,
1a. (uchylony).153) poz. 858 i Nr 182, poz. 1228) — do wysokości okreś-
lonej w odrębnych przepisach;
1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przycho-
dów za rok podatkowy są koszty ustalone zgodnie 5) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finanso-
z ust. 1, a także: wego157), o których mowa w ustawie wymienionej
w pkt 4.
1)154) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzo-
rcl
ne zgodnie z odrębnymi przepisami — do wysokoś- 1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych
ci stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym
podatkowego w stosunku do ich stanu na począ- są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:
tek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa
w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przy- 1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działal-
rost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ności pracowniczego funduszu emerytalnego;
na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka,
2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finanso-
w stosunku do stanu tych rezerw na początek roku wego157), o których mowa w ustawie wymienionej
podatkowego; w ust. 1e pkt 4.
2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości okreś-
w.

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami


lonej w odrębnych przepisach, jeżeli równowar- pracowniczego towarzystwa emerytalnego kosztem
tość odpisów zwiększy środki funduszu; uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty
ustalone zgodnie z ust. 1, a także:
3) (uchylony).155)
1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działal-
1c. (uchylony).156) ności pracowniczego towarzystwa emerytalnego;
152) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, 2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finanso-
o której mowa w odnośniku 34. wego157), o których mowa w ustawie wymienionej
153) Przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
w ust. 1e pkt 4.
ww

niku 34.
154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy,
1h.158) W bankach kosztem uzyskania przychodów
o której mowa w odnośniku 34.
155) Przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 36. są także:
156) Przez art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie
1) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podat-
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o do- kowym zgodnie z art. 130 ustawy, o której mowa
płatach do oprocentowania niektórych kredytów banko- w art. 12 ust. 1 pkt 6;
wych, ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, ustawy — Ordynacja podatkowa, usta- 157) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 24 pkt 2 ustawy,
wy o finansach publicznych, ustawy o podatku docho- o której mowa w odnośniku 43, i art. 24 ustawy z dnia
dowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych — w związ- (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która weszła w życie z dniem
ku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. 19 września 2006 r.
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594), która 158) W brzmieniu ustalonym przez art. 303 pkt 3 lit. a ustawy,
weszła w życie z dniem 15 stycznia 2001 r. o której mowa w odnośniku 44.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4634 — Poz. 397

2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu b) określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przy-
albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych two- padku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady
rzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkła-

l
z tytułu kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę du niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian
pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością za wkład niepieniężny,

v.p
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) — do
wysokości uprzednio utworzonej na tę część wie- c) określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy
rzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyska- udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spół-
nia przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; dzielni, które są wnoszone w formie wkładu nie-
pieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład
3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub je-
towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzące- go zorganizowanej części
mu fundusz sekurytyzacyjny:
— jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są
a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdziel-
b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytel- ni;
ności,
3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosz-
c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń tów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie
sekurytyzowanych wierzytelności innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników ma-

.go
— objęte umową o subpartycypację. jątku podatnika — jeżeli przedmiotem wkładu są te
inne składniki;
1i.159) W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłat-
nie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, 4)161) wydatków na nabycie lub wytworzenie składni-
a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie ka majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania
nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości
do art. 12 ust. 5—6a, określony został przychód, kosz- początkowej takiego składnika majątku pomniej-
tem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, szonej o sumę dokonanych od tego składnika od-
z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi pisów amortyzacyjnych — jeżeli składnik ten został
przepisami, jest: otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją
spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem
1) wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5 i 6 z takiej spółki.
albo
1k.160) W przypadku odpłatnego zbycia udziałów
rcl
2) wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych
i 6a, powiększona o wydatki na nabycie częściowo w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych
odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świad- udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przycho-
czeń dów ustala się w wysokości:
— pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych,
o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji),
wkładów z dnia ich objęcia — jeżeli te udziały (ak-
cje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład nie-
1j.160) W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spół-
pieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub
ce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład nie-
jego zorganizowana część;
pieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub je-
w.

go zorganizowana część — na dzień objęcia tych 1a)162) wartości początkowej składnika majątkowego,
udziałów (akcji), wkładów — ustala się koszt uzyskania o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o partner-
przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, stwie publiczno-prywatnym, będącego przedmio-
w wysokości: tem wkładu własnego, o którym mowa w art. 2
1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktua- pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odręb-
lizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, po- nymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed
mniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amorty-
wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których zacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,
mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wie-
wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub warto- czystego użytkowania gruntów wartości równej
ww

ści niematerialne i prawne; wydatkom poniesionym na ich nabycie;

2) wartości: 2)163) przyjętej dla celów podatkowych wartości


składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizo-
a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu nie-
pieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo 161) Dodany przez art. 2 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa
wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zosta- w odnośniku 37.
ły objęte w zamian za wkład niepieniężny w in- 162) Dodany przez art. 34 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 28 lipca
nej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorga- 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
nizowana część, Nr 169, poz. 1420), która weszła w życie z dniem 7 paź-
dziernika 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 23
159) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa pkt 3 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100),
lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. która weszła w życie z dniem 27 lutego 2009 r.
160) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa 163) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. b ustawy,
w odnośniku 5. o której mowa w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4635 — Poz. 397

wanej części, wynikającej z ewidencji, o których 1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 usta-
mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak cyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.169));

l
niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.
2) kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której

v.p
mowa w art. 183 ustawy wymienionej w pkt 1.
1l.164) W przypadku umorzenia udziałów (akcji) ob-
jętych w zamian za wkład niepieniężny albo ich zbycia 1r.170) Dla partnera prywatnego lub spółki, o której
na rzecz spółki w celu ich umorzenia, do ustalenia mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publicz-
kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy no-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie
ust. 1k stosuje się odpowiednio. publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego
przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub in-
1ł.165) Kosztami uzyskania przychodu, o którym nego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, zaktualizowa- ustawy, własności środków trwałych lub wartości nie-
ne zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone materialnych i prawnych w terminie określonym w tej
o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość
w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie składni- początkowa tych środków trwałych lub wartości nie-
ków majątkowych przeniesionych na spółki przejmu- materialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpi-
sów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h

.go
jące lub nowo zawiązane.
ust. 1 pkt 1.

1m.165) W przypadku odpłatnego zbycia udziałów 1s.171) W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub
(akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepie-
w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu niężnego (aportu), wartość poszczególnych składni-
z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przej- ków majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa
mującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nomi- lub jego zorganizowanej części, ustala się:
nalna ustalona na dzień zarejestrowania podwyższe-
nia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na 1) w wysokości wartości początkowej, określonej
dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. w ewidencji środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych podmiotu wnoszącego
wkład — w przypadku składników zaliczonych do
1n.166) W przypadku odpłatnego zbycia pożyczo- środków trwałych lub wartości niematerialnych
nych papierów wartościowych, o którym mowa i prawnych;
rcl
w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu są wy-
datki poniesione na odkupienie papierów wartościo- 2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych
wych w celu ich zwrotu. i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wno-
szącego wkład na dzień nabycia — w przypadku
pozostałych składników.
1o.166) Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem
udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny po- 1t.171) W przypadku odpłatnego zbycia przez spół-
niósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (ak- kę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących
cji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przy- przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyska-
chodów, o których mowa w ust. 1j. nia przychodu uważa się:
1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewi-
w.

1p.167) Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje się do dencji środków trwałych oraz wartości niemate-
otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), nieprze- rialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g
kazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towa- ust. 1 pkt 4a, pomniejszoną o sumę odpisów amor-
rzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fun- tyzacyjnych — jeżeli rzeczy te lub prawa były zali-
dusz sekurytyzacyjny — po upływie 5 dni roboczych czone do środków trwałych lub wartości niemate-
od dnia wymagalności ich przekazania. rialnych i prawnych spółki;

169)
1q.168) U przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
kosztem uzyskania przychodów są koszty ustalone z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
ww

zgodnie z ust. 1, a także:


poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
164) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101
w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97
lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 7. i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86,
165) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219,
w odnośniku 6. poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578.
166) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa 170) Dodany przez art. 34 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 28 lip-
w odnośniku 7. ca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
167) Dodany przez art. 303 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa Nr 169, poz. 1420), która weszła w życie z dniem 7 paź-
w odnośniku 44; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 dziernika 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 23
lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3, który wszedł pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
w życie z dniem 30 listopada 2004 r. publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100),
168) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa która weszła w życie z dniem 27 lutego 2009 r.
w odnośniku 3, który wszedł w życie z dniem 30 listopada 171) Dodany przez art. 2 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa
2004 r. w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4636 — Poz. 397

2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo 3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgod-
wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych nie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerial-
do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek nych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2

l
formie — jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zali- pkt 3.
czone do środków trwałych lub wartości niemate-

v.p
rialnych i prawnych spółki. 4b.175) Koszty uzyskania przychodów bezpośred-
nio związane z przychodami, odnoszące się do przy-
1u.171) W przypadku zbycia składników majątku chodów danego roku podatkowego, a poniesione po
wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zor- zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:
ganizowanej części, nabytych w sposób, o którym
mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala 1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie
się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, po- z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do
mniejszonej o dokonane od tych składników odpisy upływu terminu określonego do złożenia zeznania,
amortyzacyjne. jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania ta-
kiego sprawozdania, albo
2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przy-
chodów ze źródeł, z których dochód podlega opodat- 2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upły-
kowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych wu terminu określonego do złożenia tego zezna-
nia, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepi-

.go
źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania
przypadających na poszczególne źródła, koszty te sami, nie są obowiązani do sporządzania sprawo-
ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przy- zdania finansowego
chody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
— są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiąg-
2a.172) Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się nięte zostały odpowiadające im przychody.
również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty
uzyskania przychodów ze źródeł, z których część do- 4c.175) Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio
chodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem do- związane z przychodami, odnoszące się do przycho-
chodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; dów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu,
w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącal-
się odpowiednio. ne w roku podatkowym następującym po roku, za któ-
ry sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub skła-
3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwór- dane zeznanie.
rcl
stwa rolnego i spożywczego lub w działach specjal-
nych produkcji rolnej surowców i materiałów pocho- 4d.175) Koszty uzyskania przychodów, inne niż
dzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz koszty bezpośrednio związane z przychodami, są po-
własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio trącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te doty-
przepis art. 12 ust. 5. czą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest
możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego ro-
4.173) Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio ku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty
związane z przychodami, poniesione w latach poprze- uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości
dzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, okresu, którego dotyczą.
są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym
osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z za- 4e.176) Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przy-
w.

strzeżeniem ust. 4b i 4c. chodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f—4h, uważa się


dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych
4a.174) Koszty prac rozwojowych mogą być zalicza- (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (ra-
ne do kosztów uzyskania przychodów: chunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie
innego dowodu w przypadku braku faktury (rachun-
1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo po-
cząwszy od tego miesiąca w równych częściach ku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń między-
okresowych kosztów.
2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zo-
ww

stały zakończone, albo 4f.177) Koszty zaniechanych inwestycji są potrącal-


ne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.
172) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnośniku 6. 175) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa
173) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, w odnośniku 34.
o której mowa w odnośniku 34. 176) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa
174) Dodany przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w odnośniku 34; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2
o niektórych formach wspierania działalności innowa- lit. b ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy
cyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który wszedł w życie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
z dniem 1 stycznia 2006 r.; w brzmieniu ustalonym przez o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69,
art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmia- poz. 587), która weszła w życie z dniem 22 maja 2009 r.
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesio-
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r., z uwzględnieniem
(Dz. U. Nr 69, poz. 587), która weszła w życie z dniem art. 6 tej ustawy.
22 maja 2009 r. i ma zastosowanie do uzyskanych docho- 177) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
dów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r. w odnośniku 72.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4637 — Poz. 397

4g.177) Należności z tytułów, o których mowa 7.180) W przypadku umowy najmu lub dzierżawy
w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po- rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podob-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierża-

l
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.178)), oraz zasiłki wiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytel-
pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane ności z tytułu opłat wynikających z takich umów,

v.p
przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przycho- a umowy te między stronami nie wygasają, do kosz-
dów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem tów uzyskania przychodów wynajmującego lub wy-
że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji dzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej
w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, dyskonto lub wynagrodzenie.
umowy lub innego stosunku prawnego łączącego
strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do 8.181) Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się
należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57. odpowiednio do podmiotów wymienionych w załącz-
niku nr 3 do ustawy.
4h.177) Składki z tytułu należności, o których mowa
w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października Art. 15a.182) 1. Różnice kursowe zwiększają odpo-
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części wiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe
finansowanej przez płatnika składek, składki na Fun- albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różni-
dusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń ce kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między
Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

.go
stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu,
za który należności te są należne, pod warunkiem że 2. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli war-
składki zostaną opłacone: tość:
1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych 1) przychodu należnego wyrażonego w walucie ob-
do dyspozycji w miesiącu, za który są należne — cej po przeliczeniu na złote według kursu średnie-
w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; go ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest
niższa od wartości tego przychodu w dniu jego
2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych otrzymania, przeliczonej według faktycznie zasto-
do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie sowanego kursu waluty z tego dnia;
wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy
lub innego stosunku prawnego łączącego strony 2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej
— nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. po przeliczeniu na złote według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyż-
W przypadku uchybienia tym terminom do składek sza od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeli-
rcl
tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d. czonej według faktycznie zastosowanego kursu
5. Minister właściwy do spraw finansów publicz- waluty z tego dnia;
nych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy 3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości
aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mo- pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu
wa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1—3, wartości początkowej jest niższa od wartości tych środków lub wartości
składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1, pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypły-
jednostkowej ceny nabycia części składowych i pery- wu tych środków lub wartości pieniężnych, we-
feryjnych, o których mowa w art. 16g ust. 13, oraz dług faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
wartości początkowej środków trwałych, o której mo- dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
wa w art. 16j ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzro-
w.

stu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech 4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego
kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według
przekroczy 10%. faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5a. (uchylony).179) 5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego


otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu
5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyj- (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według
nych ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystyczne- faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
go w odstępach kwartalnych.
3. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli war-
ww

6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z ty- tość:


tułu zużycia środków trwałych oraz wartości niemate-
rialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokony- 1) przychodu należnego wyrażonego w walucie ob-
wane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a—16m, cej po przeliczeniu na złote według kursu średnie-
z uwzględnieniem art. 16. go ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest
wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego
178) otrzymania, przeliczonej według faktycznie zasto-
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta-
sowanego kursu waluty z tego dnia;
ły ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75,
poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182,
poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 180) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa
i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. w odnośniku 6.
179) Przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. 181) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób w odnośniku 3.
prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), która weszła w życie 182) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
z dniem 1 stycznia 2000 r. nośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4638 — Poz. 397

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej 9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosu-
po przeliczeniu na złote według kursu średniego je się odpowiednio do kapitałowych rat kredytów
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niż- (pożyczek).

l
sza od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeli-
czonej według faktycznie zastosowanego kursu Art. 16. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przy-

v.p
waluty z tego dnia; chodów:

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości 1) wydatków na:


pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytko-
jest wyższa od wartości tych środków lub wartości wania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste
pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypły- użytkowanie gruntów,
wu tych środków lub wartości pieniężnych, we- b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie
dług faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych innych niż wymienione w lit. a środków trwa-
dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; łych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
w tym również wchodzących w skład nabytego
4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych
udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu
części,
(pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie

.go
dni; z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków
trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpi-
5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego sów amortyzacyjnych
otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu — wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębny-
(pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według mi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1
dni. pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów,
z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego
4. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kurso- zbycia środków trwałych lub wartości niematerial-
wych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest możliwe nych i prawnych, bez względu na czas ich ponie-
uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu walu- sienia;
ty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia robo- 2) (uchylony);183)
rcl
czego poprzedzającego ten dzień. 3) (uchylony);183)
5. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o któ- 4)184) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowe-
rym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub niższy odpo- go, dokonywanych według zasad określonych
wiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona w art. 16a—16m, w części ustalonej od war-
o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Na- tości samochodu przewyższającej równowartość
rodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego po- 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu
przedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
waluty, organ podatkowy może wezwać strony umo- Polski z dnia przekazania samochodu do używa-
wy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn nia;
uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie
w.

5)185) strat w środkach trwałych oraz wartościach nie-


niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przy-
materialnych i prawnych w części pokrytej sumą
czyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego odpisów amortyzacyjnych, o których mowa
kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opie- w art. 16h ust. 1 pkt 1;
rając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodo-
wy Bank Polski. 6)186) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w peł-
ni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te
6. Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmia-
Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się ny rodzaju działalności;
kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego
7) (uchylony);187)
dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
ww

183) Przez art. 2 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której


7. Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3,
mowa w odnośniku 2.
uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (ra- 184) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret
chunku) albo innego dowodu w przypadku braku fak- pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5, i art. 2
tury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośni-
w ust. 2 i 3 — dzień uregulowania zobowiązań w ja- ku 2, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
kiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wie- 185) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret dru-

rzytelności. gie ustawy, o której mowa w odnośniku 5.


186) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret trze-

8. Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środ- cie ustawy, o której mowa w odnośniku 5.
187) Przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 21 listo-
ków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o któ- pada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
rej mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, według przyjętej od osób prawnych (Dz. U. Nr 137, poz. 639), która weszła
metody stosowanej w rachunkowości, której nie mo- w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. i ma zastosowanie do
gą zmieniać w trakcie roku podatkowego. dochodów uzyskanych od tego dnia.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4639 — Poz. 397

8)188) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów 8d)192) wydatków poniesionych przez udziałowca (ak-
albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji cjonariusza) na nabycie lub objęcie udziałów (ak-
w spółce oraz innych papierów wartościowych, cji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze

l
a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzy-
lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitało- skania przychodów w przypadku odpłatnego zby-

v.p
wych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania cia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki na-
przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, bywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15
udziałów, akcji oraz innych papierów wartościo- ust. 1k;
wych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta pa- 8e)193) wydatków poniesionych przez spółkę naby-
pierów wartościowych, a także z odkupienia tytu- wającą przy wymianie udziałów; wydatki te —
łów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości
w funduszach kapitałowych albo umorzenia jedno- udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjona-
stek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certy- riuszom) spółki, której udziały są nabywane, po-
fikatów inwestycyjnych w funduszach kapitało- większonych o zapłatę w gotówce, o której mowa
wych, z zastrzeżeniem ust. 7e; w art. 12 ust. 4d — są jednak kosztem uzyskania
przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (ak-
8a) (uchylony);189) cji);
8f)193) wydatków na nabycie lub wytworzenie skład-

.go
8b)190) wydatków związanych z nabyciem pochod- nika majątku, otrzymanego przez wspólnika
nych instrumentów finansowych — do czasu reali- w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą
zacji praw wynikających z tych instrumentów albo prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezali-
rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych in- czonych do kosztów uzyskania przychodów w ja-
strumentów albo ich odpłatnego zbycia — o ile kiejkolwiek formie; wydatki te są jednak kosztem
wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie po- uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego
większają wartości początkowej środka trwałego składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje
oraz wartości niematerialnych i prawnych; się odpowiednio;
9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze two-
8c)191) wydatków poniesionych przez udziałowca (ak- rzone przez podatnika; kosztem uzyskania przy-
cjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na chodów są jednak:
nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spół-
a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, je-
kach w przypadku połączenia lub podziału spółek
rcl
żeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia
kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6;
w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu
z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przej- b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu prze-
mującej lub nowo zawiązanej, w wysokości: pisów o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych obciążają koszty działalności praco-
a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k — jeżeli dawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące
udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały
dzielonej zostały objęte w zamian za wkład wpłacone na rachunek Funduszu,
niepieniężny,
c) (uchylona);194)
b) ustalonej zgodnie z pkt 8 — jeżeli udziały (ak-
w.

10) wydatków:
cje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zo-
stały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, a)195) na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem
skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek
c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przy-
(akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie chodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu)
z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej po- w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była walo-
zostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) war- ryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:
tość nominalna unicestwianych udziałów (ak- — pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze
cji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapi-
udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała tału większą niż kwota otrzymanej pożyczki
ww

część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzy- (kredytu) — w wysokości różnicy pomiędzy
skania przychodów z odpłatnego zbycia udzia- kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej
łów (akcji) spółki podzielonej przez wydziele- pożyczki (kredytu),
nie;
192) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w od-
188) W brzmieniu ustalonym przez art. 189 pkt 2 lit. a ustawy, nośniku 71; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7
o której mowa w odnośniku 135. lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 37.
189) Przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa 193) Dodany przez art. 2 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnośniku 5. w odnośniku 37.
190) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret szóste ustawy, o któ- 194) Przez art. 207 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
rej mowa w odnośniku 5; ze zmianą wprowadzoną przez o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
art. 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), która
w odnośniku 6. weszła w życie z dniem 1 października 2004 r.
191) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której 195) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret pierw-
mowa w odnośniku 6. sze ustawy, o której mowa w odnośniku 72.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4640 — Poz. 397

— pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje 17) kosztów egzekucyjnych związanych z niewykona-


środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału niem zobowiązań;
w wysokości niższej od kwoty udzielonej po-

l
18) grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postę-
życzki (kredytu) — w wysokości różnicy po-
powaniu karnym, karnym skarbowym, administra-
między kwotą udzielonej pożyczki (kredytu)
cyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek

v.p
a kwotą zwróconego kapitału,
od tych grzywien i kar;
b) na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu
19) kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zo-
udzielonych gwarancji i poręczeń, bowiązań z tytułu:
c) na umorzenie kapitałów pozostających w związ- a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochro-
ku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem ny środowiska,
lub ulepszeniem źródła przychodów, b) niewykonania nakazów właściwych organów
d) (uchylona),196) nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
e)197) z tytułu przekazania przez bank funduszowi
sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 19a)199) dodatkowej opłaty produktowej, o której mo-
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekuryty- wa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
zacyjny, środków pochodzących ze spłat kredy- o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospo-

.go
tów (pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzy- darowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
telności; produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz
z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664), z tym
11) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzo- że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona
nych odsetek od zobowiązań, w tym również od opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2
pożyczek (kredytów); tej ustawy;
19b)200) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania po-
12) odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek
jazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy
(kredytów) zwiększających koszty inwestycji
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
w okresie realizacji tych inwestycji;
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202,
13) odsetek od własnego kapitału włożonego przez z późn. zm.201)), z tym że kosztem uzyskania przy-
podatnika w źródło przychodów; chodów są poniesione opłaty, o których mowa
w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy;
rcl
13a) odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w try- 19c)202) dodatkowej opłaty produktowej, o której mo-
bie i na zasadach określonych w odrębnych prze- wa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
pisach, a także odsetek od dywidend i innych do- o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
chodów z udziału w zyskach osób prawnych; (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464,
z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz
14)198) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjąt-
z 2011 r. Nr 63, poz. 322), z tym że kosztem uzyska-
kiem dokonywanych między spółkami tworzącymi
nia przychodów są poniesione opłaty, o których
podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej usta-
rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że wy;
kosztem uzyskania przychodów są koszty wytwo-
rzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, 19d)203) dodatkowej opłaty produktowej, o której mo-
w.

o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy wa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o podatku od towarów i usług, przekazanych na o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),
rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumie- z tym że kosztem uzyskania przychodów są ponie-
niu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. sione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4,
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria- oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38
cie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), z przezna- ust. 2 tej ustawy;
czeniem wyłącznie na cele działalności charyta- 20) wierzytelności odpisanych jako przedawnione;
tywnej prowadzonej przez te organizacje;
199) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
15) podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określo- rej mowa w odnośniku 6.
ww

nych w odrębnych przepisach; 200) Dodany przez art. 56 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
16) jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków Nr 25, poz. 202), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia
przy pracy i chorób zawodowych w wysokości 2006 r.
201) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
określonej przez właściwego ministra oraz dodat-
kowej składki ubezpieczeniowej w przypadku z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236,
stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r.
Nr 63, poz. 322.
196) Przez art. 159 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 202) Dodany przez art. 83 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu-
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933), żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
która weszła w życie z dniem 21 lutego 1998 r. Nr 180, poz. 1495), który wszedł w życie z dniem 1 stycz-
197) Dodana przez art. 303 pkt 4 ustawy, o której mowa w od- nia 2008 r.
nośniku 44. 203) Dodany przez art. 106 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
198) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret drugie o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), któ-
ustawy, o której mowa w odnośniku 72. ry wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4641 — Poz. 397

21) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat d) 25% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowa-
należności budżetowych i innych należności, do nych do kategorii wątpliwych oraz 25% zakwali-
których stosuje się przepisy Ordynacji podatko- fikowanych do kategorii wątpliwych należności

l
wej; z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
i pożyczek — udzielonych przez bank po dniu
22) kar umownych i odszkodowań z tytułu wad do-

v.p
1 stycznia 1997 r.,
starczonych towarów, wykonanych robót i usług
oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od e) 50% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowa-
wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo nych do kategorii wątpliwych oraz 50% zakwali-
wykonanych robót i usług; fikowanych do kategorii wątpliwych należności
23) wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
o kwotę dyskonta; i pożyczek — udzielonych przez bank przedsię-
biorcom realizującym program restrukturyzacji
24) (uchylony);204) na podstawie odrębnych ustaw;
25) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wy- 26a)207) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem
jątkiem: uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące
a) wierzytelności, które uprzednio na podstawie wartość należności, określone w ustawie o rachun-
art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przycho- kowości, od tej części należności, która była

.go
dy należne i których nieściągalność została udo- uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do
kumentowana w sposób określony w ust. 2, przychodów należnych, a ich nieściągalność zosta-
ła uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1;
b)205) udzielonych przez jednostki organizacyjne
uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw re- 27)208) rezerw innych niż wymienione w pkt 26, jeżeli
gulujących zasady ich funkcjonowania, do udzie- obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wy-
lania kredytów (pożyczek) — wymagalnych, nika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyska-
a nieściągalnych kredytów (pożyczek), pomniej- nia przychodów rezerwy utworzone zgodnie
szonych o kwotę niespłaconych odsetek i równo- z ustawą o rachunkowości, inne niż określone
wartość rezerw na te kredyty (pożyczki), zaliczo- w niniejszej ustawie jako taki koszt;
nych uprzednio do kosztów uzyskania przycho-
dów, 28)209) kosztów reprezentacji, w szczególności ponie-
sionych na usługi gastronomiczne, zakup żyw-
c) strat poniesionych przez bank z tytułu udzielo- ności oraz napojów, w tym alkoholowych;
nych po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo
rcl
poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczo- 29) odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości
nych zgodnie z pkt 25 lit. b; przekraczającej kwotę określoną przez podatnika
na dany rok w planie rekultywacji terenów po-
26)206) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, eksploatacyjnych, skorygowaną o kwotę pozosta-
których nieściągalność została uprawdopodobnio- łości środków tego funduszu według stanu na po-
na, z wyjątkiem tych rezerw utworzonych na po- czątek roku podatkowego;
krycie:
30) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników
a) w jednostkach organizacyjnych, o których mo- z tytułu używania przez nich samochodów na po-
wa w pkt 25 lit. b:
trzeby podatnika:
— wymagalnych, a nieściągalnych kredytów
w.

(pożyczek), a)210) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy za-


miejscowe) — w wysokości przekraczającej kwo-
— kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do tę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden
kategorii straconych, udzielonych przedsię-
kilometr przebiegu pojazdu,
biorcom realizującym program restruktury-
zacji na podstawie odrębnych ustaw, b) w jazdach lokalnych — w wysokości przekracza-
jącej wysokość miesięcznego ryczałtu pienięż-
b) wymagalnych, a nieściągalnych należności z ty-
nego albo w wysokości przekraczającej stawki
tułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia
1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
i pożyczek, określonych w odrębnych przepisach wydanych
ww

c) zakwalifikowanych do kategorii straconych na- przez właściwego ministra;


leżności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 31) (uchylony);211)
1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów i pożyczek, udzielonych przedsiębior- 207)
com realizującym program restrukturyzacji na Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret piąte ustawy, o której
mowa w odnośniku 6.
podstawie odrębnych ustaw, 208) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret szóste
ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
204) Przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa 209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret
w odnośniku 72. pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
205) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret 210) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret siód-
siódme ustawy, o której mowa w odnośniku 5. me ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
206) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a tiret pierw- 211) Przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 22; wszedł w ży- ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110,
cie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do do- poz. 1190), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
chodów (strat) uzyskanych od tego dnia. 2002 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4642 — Poz. 397

32) kwot dodatkowych, które zgodnie z przepisami kosztem uzyskania przychodów w części dotyczą-
o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu pań- cej działalności objętej obowiązkiem podatkowym
stwa; w zakresie podatku dochodowego;

l
33)212) kwot dodatkowych opłat rocznych za nie- 38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład
zabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów

v.p
w określonym terminie, wynikającym z przepisów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wyna-
o gospodarce nieruchomościami; grodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji;
34) (uchylony);213) 39)218) strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności,
35) (uchylony);214) chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie
art. 12 ust. 3, została zarachowana jako przychód
36) wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 należny;
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie- 40) składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fun-
pełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, dusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone
z późn. zm.215)); na podstawie odrębnych ustaw — od nagród i pre-
mii, wypłacanych w gotówce lub w papierach war-
37) składek na rzecz organizacji, do których przynależ- tościowych z dochodu po opodatkowaniu podat-
ność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjąt-

.go
kiem dochodowym;
kiem:
41) (uchylony);219)
a) składek organizacji spółdzielczych na rzecz
związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spół- 42) (uchylony);220)
dzielczej, z tym że górną granicę składki określi
43)221) umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych,
minister właściwy do spraw finansów publicz-
nych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu jeżeli ich umorzenie nie jest związane z:
opinii Krajowej Rady Spółdzielczej, a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozu-
mieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej
b) (uchylona),216) przedsiębiorstw i banków lub
c)217) składek na rzecz organizacji zrzeszających b) 222) postępowaniem upadłościowym z możli-
przedsiębiorców i pracodawców, działających wością zawarcia układu w rozumieniu przepi-
na podstawie odrębnych ustaw — do wysokości sów prawa upadłościowego i naprawczego, lub
łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym
rcl
kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagro- c) realizacją programu restrukturyzacji na podsta-
dzeń wypłaconych w poprzednim roku podatko- wie odrębnych ustaw;
wym, stanowiących podstawę wymiaru składek 44) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, któ-
na ubezpieczenie społeczne; re uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały za-
38) wydatków związanych z dokonywaniem jedno- rachowane jako przychody należne;
stronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjo- 45) wydatków pracodawcy na działalność socjalną,
nariuszy) lub członków spółdzielni niebędących o której mowa w przepisach o zakładowym fundu-
pracownikami w rozumieniu odrębnych przepi- szu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania
sów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz człon- przychodów są jednak świadczenia urlopowe wy-
ków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych płacone zgodnie z przepisami o zakładowym fun-
w.

spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są


duszu świadczeń socjalnych;
212) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret ósme 46)223) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosz-
ustawy, o której mowa w odnośniku 6. tem uzyskania przychodów:
213) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 28 maja
a) podatek naliczony:
1994 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz o zmianie ustawy o zmianie nie- — jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od
których ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz towarów i usług lub nabył towary i usługi
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 87, poz. 406), która w celu wytworzenia albo odprzedaży towa-
weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r. rów lub świadczenia usług zwolnionych od
214) Przez art. 2 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 2 grudnia
ww

podatku od towarów i usług,


1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady
opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 1995 r. Nr 5, poz. 25), która weszła w życie z dniem 218) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret dzie-
1 stycznia 1995 r. i ma zastosowanie do dochodów uzy- wiąte ustawy, o której mowa w odnośniku 5.
skanych od tego dnia. 219) Przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa
215) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały w odnośniku 72.
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, 220) Przez art. 2 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, w odnośniku 214.
poz. 1726. 221) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a tiret drugie
216) Przez art. 1 pkt 12 lit. a tiret ósme ustawy z dnia 20 listo- ustawy, o której mowa w odnośniku 22; wszedł w życie
pada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do docho-
od osób prawnych (Dz. U. Nr 144, poz. 931), która weszła dów (strat) uzyskanych od tego dnia.
w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i ma zastosowanie do 222) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret pierw-
dochodów uzyskanych od tego dnia. sze ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
217) Dodana przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret dziewiąte ustawy, 223) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie
o której mowa w odnośniku 6. ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4643 — Poz. 397

— w tej części, w której zgodnie z przepisami 49)227) składek na ubezpieczenie samochodu osobo-
o podatku od towarów i usług podatnikowi wego w wysokości przekraczającej ich część usta-
nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot loną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równo-

l
różnicy podatku od towarów i usług — jeżeli wartość 20 000 euro, przeliczona na złote według
naliczony podatek od towarów i usług nie po- kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodo-

v.p
większa wartości środka trwałego lub war- wy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpie-
tości niematerialnej i prawnej, czenia w wartości samochodu przyjętej dla celów
ubezpieczenia;
b)224) podatek należny:
50) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji
— w przypadku importu usług oraz wewnątrz-
samochodów oraz kosztów ich remontów powy-
wspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie
padkowych, jeżeli samochody nie były objęte
stanowi on podatku naliczonego w rozumie-
ubezpieczeniem dobrowolnym;
niu przepisów o podatku od towarów i usług;
kosztem uzyskania przychodów nie jest jed- 51)228) wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosz-
nak podatek należny w części przekraczającej tów używania, dla potrzeb działalności gospodar-
kwotę podatku od nabycia tych towarów czej, samochodów osobowych niestanowiących
i usług, która mogłaby stanowić podatek nali- składników majątku podatnika — w części przekra-
czony w rozumieniu przepisów o podatku od czającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby

.go
towarów i usług, kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla ce-
— w przypadku przekazania lub zużycia przez lów podatnika oraz stawki za jeden kilometr prze-
podatnika towarów lub świadczenia usług na biegu, określonej w odrębnych przepisach wyda-
potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony nych przez właściwego ministra; podatnik jest
zgodnie z odrębnymi przepisami, obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu po-
jazdu;
— od nieodpłatnie przekazanych towarów, obli-
czony zgodnie z odrębnymi przepisami, 52) wydatków poniesionych na zakup zużywających
w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich się stopniowo rzeczowych składników majątku po-
przekazania jest uprzednie nabycie przez datnika, niezaliczanych do środków trwałych —
otrzymującego towarów lub usług od przeka- w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są
zującego w określonej ilości lub wartości, wykorzystywane dla celów działalności prowadzo-
nej przez podatnika, lecz służą osobistym celom
c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględ- pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia
niona w wartości początkowej środków trwa- znajdują się poza siedzibą podatnika;
rcl
łych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, podlegających amortyzacji zgodnie 53) dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz
z art. 16a—16m, lub dotycząca innych rzeczy lub ich zwrotu;
praw niebędących środkami trwałymi lub war- 54) opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi
tościami niematerialnymi i prawnymi podlega- przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa
jącymi tej amortyzacji — w tej części, w jakiej lub budżetów jednostek samorządu terytorialne-
dokonano korekty powodującej zmniejszenie go;
podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy
o podatku od towarów i usług; 54a) dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów
47)225) strat powstałych w wyniku nieobjętych zwol-
w.

o systemie ubezpieczeń społecznych;


nieniem od podatku akcyzowego ubytków wyro-
bów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od 55) kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjal-
tych ubytków; nych, w części pokrytej ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych;
48)226) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz 56) strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty doko-
wartości niematerialnych i prawnych dokonywa- nanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku
nych, według zasad określonych w art. 16a—16m, z niewykonaniem umowy;
od tej części ich wartości, która odpowiada ponie-
sionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we 57)229) niewypłaconych, niedokonanych lub nieposta-
własnym zakresie tych środków lub wartości nie- wionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz in-
ww

materialnych i prawnych, odliczonym od podsta- nych należności z tytułów określonych w art. 12


wy opodatkowania podatkiem dochodowym albo ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4—9 oraz w art. 18 ustawy
zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie; z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu
224) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 19 lu-
tego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 227) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym jedenaste ustawy, o której mowa w odnośniku 5, i art. 2
od osób prawnych (Dz. U. Nr 57, poz. 352), która weszła pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośni-
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. ku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
225) W brzmieniu ustalonym przez art. 141 ustawy z dnia 228) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
Nr 3, poz. 11), która weszła w życie z dniem 1 marca 229) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 ustawy z dnia 17 lip-
2009 r. ca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127,
226) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie poz. 1052), która weszła w życie z dniem 28 sierpnia
ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 2009 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4644 — Poz. 397

odbywania praktyk absolwenckich, o których mo- 61)233) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych
wa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych pod-
absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), a także miotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posia-

l
zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego da nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość
wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt)

v.p
art. 15 ust. 4g; wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki po-
siadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji)
57a)230) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Spo- i wobec innych podmiotów posiadających co naj-
łecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz mniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców
art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej po-
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń życzki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność war-
społecznych, w części finansowanej przez płatnika tości kapitału zakładowego spółki — w części, w ja-
składek; kiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłu-
58)231) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowa- żenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy
nych z dochodów (przychodów), o których mowa te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, człon-
w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, ków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej
lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 spółdzielni;
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po- 62) (uchylony);234)

.go
żytku publicznego i o wolontariacie;
63) odpisów amortyzacyjnych od wartości początko-
59) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu za- wej środków trwałych oraz wartości niematerial-
wartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na nych i prawnych:
rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczą-
cych ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 a)235) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
działu II wymienionych w załączniku do ustawy —236) nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpiecze- nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw,
niowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, lub
poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) jeżeli — dochód z tego tytułu jest zwolniony od po-
uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest datku dochodowego, lub
pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pię-
— nabycie to stanowi dochód, od którego na
ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
podstawie odrębnych przepisów zaniechano
w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:232)
poboru podatku,
rcl
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały na-
od umowy, byte, lecz niezaliczone do środków trwałych
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw albo wartości niematerialnych i prawnych,
praw wynikających z umowy, c)237) oddanych do nieodpłatnego używania — za
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego miesiące, w których składniki te były oddane do
w umowie; nieodpłatnego używania,
d)238) nabytych w formie wkładu niepieniężnego,
60)233) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych
od tej części ich wartości, która nie została prze-
spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posia-
kazana na utworzenie lub podwyższenie kapita-
dającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej
w.

łu zakładowego spółki kapitałowej;


spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiada-
jących łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) 64) odpisów amortyzacyjnych od wartości początko-
tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wej wartości niematerialnych i prawnych wniesio-
udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadają- nych do spółki w postaci wkładu niepieniężnego,
cych co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec in- stanowiących równowartość uzyskanych informa-
nych podmiotów posiadających co najmniej 25% cji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysło-
udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjona- wej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej
riusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapi- (know-how);
tału zakładowego spółki — w części, w jakiej po-
życzka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, 65) (uchylony);239)
ww

określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te


234) Przez art. 185 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r.
stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków
spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spół- o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
dzielni; Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), która weszła w życie
z dniem 1 kwietnia 2003 r.
235) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret piąte
230) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret piąte ustawy, o któ- ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
rej mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez 236) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret szóste
art. 2 pkt 6 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w od- ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
nośniku 72. 237) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret szóste
231) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 3 ustawy, o któ- ustawy, o której mowa w odnośniku 72.
rej mowa w odnośniku 40. 238) Dodana przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret jedenaste ustawy,
232) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 o której mowa w odnośniku 6.
lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 7. 239) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret szóste ustawy, o której
233) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy, o któ- mowa w odnośniku 7; uchylony przez art. 1 pkt 11 lit. a
rej mowa w odnośniku 6. tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4645 — Poz. 397

66)240) poniesionych wydatków oraz wartości przeka- 3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwier-
zanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wyni- dzającym, że przewidywane koszty procesowe
kających z czynności, które nie mogą być przed- i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytel-

l
miotem prawnie skutecznej umowy, w szczegól- ności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
ności w związku z popełnieniem przestępstwa

v.p
określonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za
1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, uprawdopodobnioną:
z późn. zm.241)).
1)245) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a,
1a. (uchylony).242) w szczególności jeżeli:
a)246) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji
1b.243) Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych działalności gospodarczej, postawiony w stan
instrumentach finansowych, rozumie się przez to pra- likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość
wa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub obejmująca likwidację majątku, albo
pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty
polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub pa- b)246) zostało wszczęte postępowanie upadłościo-
pierów wartościowych, albo od wysokości stóp pro- we z możliwością zawarcia układu w rozumieniu
centowych lub indeksów, a w szczególności opcje przepisów prawa upadłościowego i naprawcze-
i kontrakty terminowe. go lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte po-

.go
stępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów
2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągal- i banków, albo
ność została udokumentowana:
c) wierzytelność została potwierdzona prawomoc-
1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez nym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę
wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycz- postępowania egzekucyjnego, albo
nemu, wydanym przez właściwy organ postępo-
wania egzekucyjnego, albo d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużni-
ka na drodze powództwa sądowego;
2) postanowieniem sądu o:
a)244) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości 2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret
obejmującej likwidację majątku, gdy majątek pierwsze i lit. b, jeżeli:247)
niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na za- a) spełniony jest warunek określony w pkt 1
spokojenie kosztów postępowania, lub
rcl
lit. a albo lit. b, lub
b)244) umorzeniu postępowania upadłościowego
b) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki)
obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi
lub odsetek przekracza 6 miesięcy, a ponadto:
okoliczność wymieniona pod lit. a, lub
— spełniony jest warunek określony w pkt 1
c)244) ukończeniu postępowania upadłościowego
lit. d albo
obejmującego likwidację majątku, albo
— wierzytelność została skierowana na drogę
240) Dodany przez art. 2 pkt 6 lit. a tiret siódme ustawy, o któ- postępowania egzekucyjnego, albo
rej mowa w odnośniku 72; w brzmieniu ustalonym przez — miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie
art. 2 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 37. został ujawniony jego majątek mimo podję-
241) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
w.

cia przez wierzyciela działań zmierzających


z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 do ustalenia tego miejsca i majątku.
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, 2b.248) Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank gwaran-
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, cji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienio-
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, nych w ust. 1 pkt 26, pomniejsza się, z zastrzeżeniem
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 ust. 2c, o wartość:
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, 1) gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodo-
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
ww

wego Banku Polskiego lub Bankowego Funduszu


z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, Gwarancyjnego;
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r.
Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, 2) gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rzą-
poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206,
du kraju będącego członkiem OECD;
poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229,
Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857,
Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, 245) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,
poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, o której mowa w odnośniku 6.
Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245 i Nr 72, 246) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy,
poz. 381. o której mowa w odnośniku 7.
242) Przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś- 247) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3
niku 5. lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 22.
243) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa 248) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. c ustawy,
w odnośniku 5. o której mowa w odnośniku 22; wszedł w życie z dniem
244) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat)
o której mowa w odnośniku 7. uzyskanych od tego dnia.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4646 — Poz. 397

3) gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę 11) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu
w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami
gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku i prowizją, prawa własności:

l
nie budzi obaw;
a) papierów wartościowych emitowanych przez
4) gwarancji lub poręczeń państwowej osoby praw- Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

v.p
nej, z wyłączeniem banków i zakładów ubezpie-
b) papierów wartościowych emitowanych przez
czeń, uprawnionej na podstawie odrębnych prze-
pisów do ich udzielania w ramach realizacji powie- banki centralne lub rządy krajów będących
rzonych jej zadań państwowych, w przypadku gdy członkiem OECD,
w budżecie państwa określono źródła sfinansowa- c) bankowych papierów wartościowych emitowa-
nia ewentualnych zobowiązań; nych przez inne banki
5) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpie- — według ich wartości godziwej;
czającej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub
potwierdzonej przez bank kraju będącego człon- 12) hipoteki ustanowionej na:
kiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomicz- a) nieruchomości,
no-finansowa tego banku nie budzi obaw;
b) użytkowaniu wieczystym,
6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwaran-

.go
cji ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kre- c) własnościowym spółdzielczym prawie do loka-
dytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej lu mieszkalnego,
na podstawie przepisów o gwarantowanych przez d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
dla określonej umowy kredytowej lub zobowiąza- e) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni
nia pozabilansowego — do 100% sumy odpowied- mieszkaniowej,
nio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli koniecz- f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budo-
ność tworzenia rezerwy celowej jest następstwem wanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu
zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwaran- przeniesienia jej własności na członka;
cją;
13) gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytua-
7)249) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa cji ekonomiczno-finansowej, jeżeli łączna kwota
Krajowego udzielonych na podstawie przepisów gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez (poręczyciela) jednemu kredytobiorcy nie przekra-
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;
rcl
cza 15% aktywów netto tego gwaranta (poręczy-
8) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu tery- ciela), pomniejszonych o należne, lecz niewniesio-
torialnego Rzeczypospolitej Polskiej (gmin, powia- ne wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podsta-
tów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno- wowych spółek akcyjnych i spółdzielni;
-finansowej, przy czym uwzględniana kwota za-
bezpieczenia powinna wynikać z uchwały właści- 14) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu
wego organu jednostki samorządu terytorialnego spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami
w sprawie ustalania maksymalnej wysokości po- i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na
życzek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez za- warunkach określonych przez strony w umowie;
rząd w roku budżetowym; 15) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu
spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami
w.

9) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej wa-


lucie wymienialnej na rachunek banku, który zo- i prowizją, prawa własności papierów wartościo-
bowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spła- wych, niewymienionych w pkt 11, będących
ty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowi- w obrocie giełdowym w krajach będących człon-
zją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia kiem OECD;
na złote należy dokonać według kursu średniego 16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień rejestru okrętowego;
dokonywania klasyfikacji;
17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do reje-
10) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachun- stru państwowego statków powietrznych;
ku lokaty złożonej w banku:
ww

a) posiadającym ekspozycję kredytową lub 18) zastawu rejestrowego na:


b) mającym siedzibę w kraju będącym członkiem a) prawach z papierów wartościowych, o których
OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno- mowa w pkt 11, według ich wartości godziwej,
-finansowa tego banku nie budzi obaw
b) prawach z papierów wartościowych, o których
— wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz mowa w pkt 15;
pełnomocnictwem do pobrania środków z rachun-
ku lokaty; 19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej;

249) 20) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założo-


W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwa-
nej w banku innym niż bank posiadający należność
rancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego,
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowe- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz
go oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545), pełnomocnictwem do pobrania środków z rachun-
która weszła w życie z dniem 15 maja 2009 r. ku lokaty;
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4647 — Poz. 397

21) oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej 3c.254) Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się
sytuacji ekonomiczno-finansowej, zawierającego w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie kredy-
zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wo- tów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych

l
bec dłużnika, mających na celu utrzymanie termi- w ust. 1 pkt 26, które zostały udzielone z naruszeniem
nowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwier-

v.p
utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomicz- dzone prawomocnym wyrokiem sądu.
no-finansowej dłużnika, pod warunkiem że:
3d.255) Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastoso-
a) treść oświadczenia zapewnia możliwość docho- wanie do banków uczestniczących w realizacji progra-
dzenia wobec wystawcy roszczeń w przypadku mu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
konieczności utworzenia rezerwy celowej, pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania równo-
wartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej
b) bank posiada opinię prawną dotyczącą skutecz- umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla
ności dochodzenia ewentualnych roszczeń wo- podmiotów objętych tym programem.
bec wystawcy oświadczenia,
3e.254) Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki
c) zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadcze- uczestniczące w programie restrukturyzacji na podsta-
nia jest ujęte w jego księgach, wie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytel-
ności z tytułu zakwalifikowanych do straconych kredy-

.go
d) łączna kwota oświadczeń patronackich, gwa- tów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu gwarancji
rancji i poręczeń udzielonych przez wystawcę (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) — udzielonych
jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% ak- przez bank.
tywów netto tego wystawcy, pomniejszonych
o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet 3f.254) W przypadku zakwalifikowania kredytów
(pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek ak-
i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem
cyjnych i spółdzielni.
ust. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i lit. c, do kategorii stra-
conych, a których nieściągalność nie została upraw-
2c.250) Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakre- dopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uwa-
sie, w jakim bank pomniejszy podstawę tworzenia re- ża się wysokość rezerwy ustalonej zgodnie z ust. 1
zerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie pkt 26 lit. d.
przepisów o rachunkowości, o wartość zabezpieczeń
wymienionych w tych przepisach. 4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden
kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez to staw-
rcl
kę określoną dla samochodów osobowych, uwzględ-
2d.250) Za ekspozycje kredytowe, o których mowa
niającą odpowiednio pojemność silnika.
w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie się:
5.256) Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1
a) należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitali- pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pie-
zowanych, niężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu
pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każ-
b) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charak-
dego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna
terze finansowym i gwarancyjnym. zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko,
imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
3.251) Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzy-
w.

numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, ko-


ko związane z działalnością banków, utworzonych lejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd
zgodnie z przepisami o rachunkowości. — dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą
3a. (uchylony).252) z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilo-
metrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz pod-
3b.253) Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samocho- pis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku
dów osobowych używanych na podstawie umowy tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów
nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1.
6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1
ww

250) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa pkt 60 i 61, posiadanych przez udziałowców (akcjona-
w odnośniku 22; wszedł w życie z dniem 1 stycznia riuszy) udziałów (akcji) w spółce określa się na pod-
2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyska- stawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadany-
nych od tego dnia. mi udziałami (akcjami) przysługują tym udziałowcom
251) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy,
(akcjonariuszom).
o której mowa w odnośniku 5; ze zmianami wprowadzo-
nymi przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w od-
nośniku 6, i art. 2 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w od- 254) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa
nośniku 22; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. w odnośniku 22; wszedł w życie z dniem 1 stycznia
i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyska-
tego dnia. nych od tego dnia.
252) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. e ustawy, o której mowa 255) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa
w odnośniku 5; uchylony przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, w odnośniku 22; ze zmianą wprowadzoną przez art. 42
o której mowa w odnośniku 34. pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 28.
253) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa 256) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy,
w odnośniku 2. o której mowa w odnośniku 7.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4648 — Poz. 397

7.257) Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, 9.263) Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpo-
funduszu udziałowego w spółdzielni lub kapitału za- wiednio do podmiotów wymienionych w załącz-
kładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej niku nr 3 do ustawy.

l
części tego funduszu lub kapitału, jaka nie została na
ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka Art. 16a. 1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem

v.p
została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność po-
(kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kre- datnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
dytów), przysługującymi członkom wobec tej spół- kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do uży-
dzielni lub udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej wania:
spółki, a także wartościami niematerialnymi lub praw-
nymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyza- 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną
cyjnych zgodnie z art. 16a—16m. własnością,

7a. (uchylony).258) 2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty
7b.259) Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1
pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą umowę, —264) o przewidywanym okresie używania dłuższym
w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby

.go
własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a bio- związane z prowadzoną przez niego działalnością
rący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; gospodarczą albo oddane do używania na podstawie
przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej
wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nie- w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
prawidłowy lub lokatę.
2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem
7c.260) Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpo- art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu uży-
wiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia wania:
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczone-
go, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku 1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środ-
od towarów i usług. kach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w ob-
cych środkach trwałych”,
7d.261) Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowied-
nio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, 2) budynki i budowle wybudowane na cudzym grun-
rcl
do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwaranto- cie,
wanych Świadczeń Pracowniczych.
3)265) składniki majątku, wymienione w ust. 1, niesta-
7e.262)
Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie nowiące własności lub współwłasności podatnika,
stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa sub- wykorzystywane przez niego na potrzeby związane
funduszu na jednostki uczestnictwa innego subfundu- z prowadzoną działalnością na podstawie umowy
szu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzie- określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem
lonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą lub współwłaścicielami tych składników — jeżeli
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amor-
tyzacyjnych dokonuje korzystający
w.

7f.262) Przez fundusze kapitałowe, o których mowa


w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze inwestycyjne oraz — zwane także środkami trwałymi;
fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie
4)266) tabor transportu morskiego w budowie, sklasy-
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
fikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
8. Minister właściwy do spraw finansów publicz- (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady
nych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie
wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Tury- Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
stycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz
z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) w gru-
ww

257)
powaniu o symbolu 30.11 „Statki i konstrukcje pły-
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 10 lit. f wające”.
ustawy, o której mowa w odnośniku 5, i art. 1 pkt 1 usta-
wy, o której mowa w odnośniku 6.
258) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. g ustawy, o której mowa 263) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa
w odnośniku 5; uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, w odnośniku 3.
o której mowa w odnośniku 3. 264) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 6 lit. a ustawy,
259) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa o której mowa w odnośniku 2.
w odnośniku 7; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 265) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. b ustawy,
lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3. o której mowa w odnośniku 2.
260) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa 266) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia
w odnośniku 3. 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
261) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa dowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodo-
w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 wym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym
lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 72. podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
262) Dodany przez art. 189 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 219, poz. 1442),
w odnośniku 135. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4649 — Poz. 397

Art. 16b. 1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle
art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wyko- ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojo-
rzystania w dniu przyjęcia do używania: wych wiarygodnie określone, oraz

l
1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu miesz- b) techniczna przydatność produktu lub techno-
logii została przez podatnika odpowiednio udo-

v.p
kalnego,
kumentowana i na tej podstawie podatnik pod-
2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, jął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub
stosowaniu technologii, oraz
3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych
wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną po-
4) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, kryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży
tych produktów lub zastosowania technologii,
5) licencje,

6)267) prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 4)273) składniki majątku, wymienione w ust. 1, niesta-
2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nowiące własności lub współwłasności podatnika,
z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.268)), wykorzystywane przez niego na potrzeby związane
z prowadzoną działalnością na podstawie umowy

.go
7) wartość stanowiącą równowartość uzyskanych in- określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem
formacji związanych z wiedzą w dziedzinie prze- lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do ko-
mysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyj- rzystania z tych wartości — jeżeli zgodnie z przepi-
nej (know-how) sami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych doko-
nuje korzystający
—269) o przewidywanym okresie używania dłuższym
niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby — zwane także wartościami niematerialnymi i praw-
związane z prowadzoną przez niego działalnością nymi.
gospodarczą albo oddane przez niego do używania
na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umo-
wy najmu, dzierżawy lub umowy określonej Art. 16c. Amortyzacji nie podlegają:
w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania grun-
i prawnymi. tów,
rcl
2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem 2) budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do
art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu uży- spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub słu-
wania: żących działalności społeczno-wychowawczej pro-
wadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
1) (uchylony),270)
3) dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
2) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyni-
ku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizo- 4) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny
wanej części w drodze: sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2,

a) kupna, 5)274) składniki majątku, które nie są używane na sku-


tek zawieszenia wykonywania działalności gospo-
w.

b)271) przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpi- darczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia-
sów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami roz- łalności gospodarczej albo zaprzestania działal-
działu 4a, dokonuje korzystający, ności, w której te składniki były używane; w tym
c)272) wniesienia do spółki na podstawie przepi- przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji
sów o komercjalizacji i prywatyzacji, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zawieszono albo zaprzestano tę działalność
3) koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem
pozytywnym, który może być wykorzystany na po- — zwane odpowiednio środkami trwałymi lub war-
trzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: tościami niematerialnymi i prawnymi.
ww

267) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ- Art. 16d. 1. Podatnicy mogą nie dokonywać odpi-
rej mowa w odnośniku 34. sów amortyzacyjnych od składników majątku, o któ-
268) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
rych mowa w art. 16a i 16b, których wartość początko-
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. wa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3 500 zł;
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958, z 2008 r.
koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich
Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505 do używania.
oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
269) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. a ustawy, 273) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. b tiret drugie
o której mowa w odnośniku 2. ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
270) Przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 274) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
271) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. b tiret pierw- 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działal-
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
272) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ- ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która weszła w życie
rej mowa w odnośniku 7. z dniem 20 września 2008 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4650 — Poz. 397

2.275) Składniki majątku, o których mowa materialnych i prawnych przed upływem roku od dnia
w art. 16a—16c, wprowadza się do ewidencji środków ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odset-
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ki nalicza się do dnia zaliczenia ich do środków trwa-

l
zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekaza- łych lub wartości niematerialnych i prawnych.
nia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia

v.p
uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości 3. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest
niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h wyższa od kosztów danego miesiąca, nierozliczona
ust. 1 pkt 4. nadwyżka kosztów pomniejsza koszty w następnych
miesiącach.
Art. 16e. 1. Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą
we własnym zakresie składniki majątku wymienione Art. 16f. 1.278) Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy
w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartości początko- ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwi-
wej przekraczającej 3 500 zł, i ze względu na przewidy- dację majątku nie prowadzą działalności gospodar-
wany przez nich okres używania równy lub krótszy niż czej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości
rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niemate-
niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich uży- rialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1
wania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, i ust. 2 pkt 1—3 oraz w art. 16b.
w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu,
2.278) Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem

.go
w którym ten rok upłynął:
tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obej-
1) zaliczyć te składniki do środków trwałych albo war- mującą likwidację majątku nie prowadzą działalności
tości niematerialnych i prawnych, przyjmując je gospodarczej, mogą dokonywać odpisów amortyza-
do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytwo- cyjnych od zamówionego przez nich taboru transpor-
rzenia; tu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 16a
ust. 2 pkt 4.
2)276) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o róż-
nicę między ceną nabycia lub kosztem wytworze- 3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgod-
nia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypada- nie z art. 16h—16m, gdy wartość początkowa środka
jącą na okres ich dotychczasowego używania, ob- trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej
liczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł.
stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub
rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym niższa niż 3 500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d
rcl
załącznik nr 1 do ustawy, zwanym dalej „Wykazem ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych
stawek amortyzacyjnych”, a dla wartości niemate- zgodnie z art. 16h—16m albo jednorazowo w miesią-
rialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad okreś- cu oddania do używania tego środka trwałego lub
lonych w art. 16m; wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu
następnym.
3) stosować stawki amortyzacji, o których mowa
w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów 4. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych
amortyzacyjnych; oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zo-
stały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytel-
4)277) wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca,
ności, w tym pożyczki lub kredytu, dokonuje dotych-
do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych
czasowy właściciel, w tym pożyczkobiorca lub kredyto-
w.

od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przycho-


dów wydatków na nabycie lub wytworzenie we biorca.
własnym zakresie składników majątku do dnia,
w którym okres ich używania przekroczył rok, i na- Art. 16g. 1. Za wartość początkową środków trwa-
liczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o któ- łych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
rym mowa w art. 27 ust. 1; odsetki od różnicy, z uwzględnieniem ust. 2—14, uważa się:
o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki 1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia;
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obo-
wiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do 1a)279) w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę
środków trwałych lub wartości niematerialnych ich nabycia powiększoną o wartość przychodu
ww

i prawnych. określonego w art. 12 ust. 5a;

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy- 2) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt
padku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworze- wytworzenia;
nie we własnym zakresie składników majątku o war-
tości początkowej przekraczającej 3 500 zł do kosztów 3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub
uzyskana przychodów, a następnie zaliczenia tych w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową
składników do środków trwałych lub wartości nie- z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo
umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę
275) wartość w niższej wysokości;
W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 72.
276) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, 278) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-
o której mowa w odnośniku 5. rej mowa w odnośniku 7.
277) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 ustawy, o któ- 279) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa
rej mowa w odnośniku 72. w odnośniku 3.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4651 — Poz. 397

4)280) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężne- 3.285) Za cenę nabycia uważa się kwotę należną
go (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem
a także udziału w spółdzielni — ustaloną przez po- naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub

l
datnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartości niematerialnej i prawnej do używania,
wartość poszczególnych środków trwałych oraz a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wy-

v.p
wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą ładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji
jednak od ich wartości rynkowej; i uruchomienia programów oraz systemów kompute-
rowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, od-
4a)281) w razie nabycia w postaci wkładu niepienięż- setek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towa-
nego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej rów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie
osobą prawną: z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług
nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi
a) wartość początkową, od której dokonywane nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku
były odpisy amortyzacyjne — jeżeli przedmiot o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w ro-
wkładu był amortyzowany, zumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworze- W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i po-
nie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosz- datek akcyzowy od importu składników majątku.
tów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek
4. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w ce-

.go
formie — jeżeli przedmiot wkładu nie był
amortyzowany, nie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwa-
łych: rzeczowych składników majątku i wykorzysta-
c) wartość określoną zgodnie z art. 14 — jeżeli nych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace
ustalenie wydatków na nabycie lub wytworze- wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć
nie przedmiotu wkładu przez wspólnika wno- do wartości wytworzonych środków trwałych. Do
szącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych
niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wyko- zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów
rzystywany przez wnoszącego wkład w prowa- operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szcze-
dzonej działalności gospodarczej, z wyłącze- gólności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji,
niem wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia
wytworzonych przez wspólnika we własnym przekazania środka trwałego do używania.
zakresie;
5. Cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt
5)282) w razie otrzymania w związku z likwidacją oso-
rcl
wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje się
by prawnej, z zastrzeżeniem ust. 10b — ustaloną o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do
przez podatnika wartość poszczególnych środków używania środka trwałego lub wartości niematerialnej
trwałych oraz wartości niematerialnych i praw- i prawnej.
nych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.
6.286) Wartość początkową składników majątku na-
1a.283)
Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje się od- bytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3—5, wyma-
powiednio w przypadku składnika majątku wnoszone- gających montażu, powiększa się o wydatki poniesio-
go w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spół- ne na ich montaż.
ki niebędącej osobą prawną przez wspólnika, który
składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji spółki 7. Wartość początkową inwestycji w obcych środ-
w.

niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej kach trwałych oraz budynków i budowli wybudowa-
spółki. nych na obcym gruncie ustala się stosując odpowied-
nio ust. 3—5.
2.284) Wartość początkową firmy stanowi dodatnia
różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub je- 8. W razie gdy składnik majątku stanowi współ-
go zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 własność podatnika, wartość początkową tego skład-
i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub nika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w ja-
udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością kiej pozostaje udział podatnika we własności tego
rynkową składników majątkowych wchodzących składnika majątku. Art. 5 ust. 1 stosuje się odpowied-
w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzy- nio.
ww

stania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa


lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia 9.287) W razie przekształcenia formy prawnej, po-
kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wnie- działu albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem
sienia do spółki. ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych prze-
pisów — wartość początkową środków trwałych oraz
280) wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wy-
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnośniku 6.
281) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa 285) W brzmieniu ustalonym przez art. 140 pkt 2 ustawy z dnia
w odnośniku 37. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
282) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa Nr 54, poz. 535), który wszedł w życie z dniem 1 maja
w odnośniku 34. 2004 r.
283) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa 286) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,
w odnośniku 37. o której mowa w odnośniku 34.
284) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, 287) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 lit. c ustawy,
o której mowa w odnośniku 5. o której mowa w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4652 — Poz. 397

sokości wartości początkowej określonej w ewidencji 12.293) Przy ustalaniu wartości początkowej po-
środków trwałych oraz wartości niematerialnych szczególnych środków trwałych oraz wartości nie-
i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu materialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3—5 oraz

l
przekształcanego, połączonego albo podzielonego. ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.
Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędą-

v.p
cych osobami prawnymi. 13.294) Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wy-
niku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji
10.288) W razie nabycia w drodze kupna lub przyję- lub modernizacji, wartość początkową tych środków,
cia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3—11, powiększa się o su-
jego zorganizowanej części, łączną wartość początko- mę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydat-
wą nabytych środków trwałych oraz wartości nie- ki na nabycie części składowych lub peryferyjnych,
materialnych i prawnych stanowi: których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500 zł.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wy-
1) suma ich wartości rynkowej — w przypadku wy- datków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę,
stąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgod- rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym
nie z ust. 2; roku podatkowym przekracza 3 500 zł i wydatki te po-
wodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do
2) różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używa-
nia, mierzonej w szczególności okresem używania,

.go
jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie
z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwa-
niebędących środkami trwałymi ani wartościami nych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosz-
niematerialnymi i prawnymi — w przypadku nie- tami ich eksploatacji.
wystąpienia dodatniej wartości firmy.
14. Wartość początkową praw majątkowych,
10a.289)
Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stano-
w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizo- wi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie
wanej części w drodze wkładu niepieniężnego. (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umo-
wy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uza-
leżnione od wysokości przychodów z licencji lub praw
10b.290) W przypadku otrzymania w związku z li-
uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy
kwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz war- ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych,
tości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zo- w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagro-
stały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład nie-
rcl
dzenia.
pieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorga-
nizowanej części, przepis ust. 9 stosuje się odpowied- 15. (uchylony).295)
nio.
16.296) W razie trwałego odłączenia od danego
10c.291) W przypadku otrzymania, w związku z li- środka trwałego części składowej lub peryferyjnej
kwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystą- wartość początkową tego środka zmniejsza się, od na-
pieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych stępnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między
oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej czę-
ust. 9 stosuje się odpowiednio. ści a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą
odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowa-
w.

11.292) W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego niu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stoso-
zorganizowanej części w drodze spadku lub darowi- wanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego
zny, łączna wartość początkowa nabytych środków środka trwałego.
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jed- 17.296) Jeżeli odłączona część zostanie następnie
nak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu
o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych w pod- połączenia zwiększa się wartość początkową tego in-
stawie opodatkowania podatkiem dochodowym w ro- nego środka o różnicę, o której mowa w ust. 16.
ku podatkowym, w którym nabyto to przedsiębiorstwo
lub jego zorganizowaną część, a wartością składników 18.296) Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z od-
ww

zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowa- rębnych przepisów wynika, że podmiot powstały
nego, niebędących środkami trwałymi ani wartościa- z przekształcenia, podziału albo połączenia lub pod-
mi niematerialnymi i prawnymi. miot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku
wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego,
288)
wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,
przekształconego, połączonego albo podzielonego.
o której mowa w odnośniku 34.
289) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa
w odnośniku 34; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 293) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. e ustawy,
pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 37. o której mowa w odnośniku 34.
290) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa 294) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy,
w odnośniku 34. o której mowa w odnośniku 6.
291) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. e ustawy, o której mowa 295) Przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy, o której mowa w odnoś-
w odnośniku 37. niku 6.
292) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, 296) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e ustawy, o której mowa
o której mowa w odnośniku 3. w odnośniku 6.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4653 — Poz. 397

19.296) Przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału 3.300) Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9,
podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem
podziału, a przy podziale przez wydzielenie także ma- ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, któ-

l
jątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stano- re przejęły całość lub część innego podmiotu na sku-
wi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim tek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych

v.p
przypadku dla wyceny przejmowanego majątku prze- z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpi-
pisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje się odpowiednio. sów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą
przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony,
20.297) W razie zmiany formy opodatkowania z po- z uwzględnieniem art. 16i ust. 2—7.
datku tonażowego na podatek dochodowy podatnicy
w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają od- 3a.301) Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w ra-
pisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatko- zie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
wania w formie podatku tonażowego. części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składni-
ki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego
Art. 16h. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje były wprowadzone do ewidencji środków trwałych
się: oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu
1)298) od wartości początkowej środków trwałych lub wnoszącego taki wkład.
wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeże-
3b.301) W przypadku otrzymania w związku z likwi-

.go
niem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca
dacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości
następującego po miesiącu, w którym ten środek
niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały
lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrze-
wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepie-
żeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym
niężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizo-
następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyj-
wanej części, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
nych z ich wartością początkową lub w którym po-
stawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzo- 3c.302) W przypadku otrzymania, w związku z likwi-
no ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych dacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpie-
obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 niem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz
ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przycho- wartości niematerialnych i prawnych przepis ust. 3
dów; stosuje się odpowiednio.
2) od zamówionego przez armatora taboru transpor-
tu morskiego w budowie, o którym mowa 3d.302) Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio
w art. 16a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego w przypadku określonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a.
rcl
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat za- 4.303) Podatnicy mogą dokonywać odpisów amor-
liczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej tyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w rów-
10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego nych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec
obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i. Suma
mowa w niniejszym punkcie, ustala się na dzień odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz
zawarcia umowy na budowę danego obiektu; wartości niematerialnych i prawnych dokonanych
w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te
3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekro-
wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich czyć wartości tych odpisów przypadających za okres
wykorzystywania; w tym przypadku wysokość od- od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego ro-
w.

pisu miesięcznego ustala się przez podzielenie ku podatkowego.


rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez
liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy 5.303) Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału
w roku; podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek
podziału, a przy podziale przez wydzielenie także ma-
4)299) od ujawnionych środków trwałych lub wartości jątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stano-
niematerialnych i prawnych nieobjętych dotych- wi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim
czas ewidencją, począwszy od miesiąca następują- przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowa-
cego po miesiącu, w którym te środki lub wartości nych składników majątkowych dokonuje się na zasa-
zostały wprowadzone do ewidencji środków trwa- dach określonych w art. 16i—16m.
ww

łych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Art. 16i. 1. Odpisów amortyzacyjnych od środków
2. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonu- trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j—16ł, dokonuje się
ją wyboru jednej z metod amortyzacji określonych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określo-
w art. 16i—16k dla poszczególnych środków trwałych nych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad,
przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środ-
ka trwałego. 300) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy,
o której mowa w odnośniku 6.
297) Dodany przez art. 16 pkt 3 ustawy, o której mowa w od- 301) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 17. nośniku 34.
298) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, 302) Dodany przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-
o której mowa w odnośniku 6. nośniku 37.
299) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 ustawy, o któ- 303) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa
rej mowa w odnośniku 72. w odnośniku 6.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4654 — Poz. 397

2. Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek Art. 16j. 1. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mo-
amortyzacyjnych stawki podwyższać: gą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla
używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz

l
1) dla budynków i budowli używanych w warun- pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego po-
kach: datnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krót-

v.p
a) pogorszonych — przy zastosowaniu współczyn- szy niż:306)
ników nie wyższych niż 1,2, 1) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3—6
b) złych — przy zastosowaniu współczynników nie i 8 Klasyfikacji:
wyższych niż 1,4; a) 24 miesiące — gdy ich wartość początkowa nie
2) dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wy- przekracza 25 000 zł,
jątkiem morskiego taboru pływającego, używa- b) 36 miesięcy — gdy ich wartość początkowa jest
nych bardziej intensywnie w stosunku do warun- wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,
ków przeciętnych albo wymagających szczególnej
sprawności technicznej, przy zastosowaniu w tym c) 60 miesięcy — w pozostałych przypadkach;
okresie współczynników nie wyższych niż 1,4;
2)307) dla środków transportu, w tym samochodów
3)304) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do gru- osobowych — 30 miesięcy;

.go
py 4—6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
3)307) dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wy-
wydanej na podstawie odrębnych przepisów, zwa-
mienione w pkt 4—10 lat, z wyjątkiem:
nej dalej „Klasyfikacją”, poddanych szybkiemu po-
stępowi technicznemu, przy zastosowaniu współ- a) trwale związanych z gruntem budynków hand-
czynników nie wyższych niż 2,0. lowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103
Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych
3. W razie wystąpienia bądź ustania warunków wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale
uzasadniających podwyższenie stawek, o których mo- związanych z gruntem,
wa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu
b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej
lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesią- 500 m3, domków kempingowych i budynków
cu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zastępczych
zmiany.
— dla których okres amortyzacji nie może być krót-
4.305) Podatnicy mogą podwyższać stawki dla środ- szy niż 3 lata;
rcl
ków trwałych wymienionych w ust. 2 pkt 3 bądź rezyg-
nować z ich stosowania począwszy od miesiąca nastę- 4)308) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla któ-
pującego po miesiącu, w którym środki te zostały rych stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amor-
wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego mie- tyzacyjnych wynosi 2,5% — 40 lat pomniejszone
siąca każdego następnego roku podatkowego. o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich odda-
nia po raz pierwszy do używania do dnia wprowa-
dzenia do ewidencji środków trwałych oraz war-
5.305) Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie
tości niematerialnych i prawnych prowadzonej
stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych
przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie
środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się po-
może być krótszy niż 10 lat.
cząwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wpro-
w.

wadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca


2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
każdego następnego roku podatkowego. uznaje się za:
6. W przypadku podwyższenia stawek amortyza- 1) używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich
cyjnych podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez
przy zastosowaniu współczynników określonych okres 6 miesięcy, lub
w ust. 2, należy dla poszczególnych środków trwałych 2) ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewi-
stosować jeden wybrany współczynnik, przez który dencji wydatki poniesione przez podatnika na ich
mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla dane- ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości
go środka trwałego, przyjętą z Wykazu stawek amorty-
ww

początkowej.
zacyjnych.
3. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
7. Wyjaśnienia dotyczące warunków używania bu- uznaje się za:
dynków i budowli, określenia szczególnej sprawności
technicznej maszyn, urządzeń i środków transportu 1) używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich na-
oraz maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postę- byciem były wykorzystywane co najmniej przez
powi technicznemu, o których mowa w ust. 2, zawarte okres 60 miesięcy, lub
są w objaśnieniach do Wykazu stawek amortyzacyj- 306) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 1
nych. pkt 14 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od-
nośniku 6.
304) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 13 ustawy, 307) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,
o której mowa w odnośniku 5. o której mowa w odnośniku 34.
305) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ- 308) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
rej mowa w odnośniku 6. w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4655 — Poz. 397

2) ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewi- 7.313) Podatnicy w roku podatkowym, w którym
dencji wydatki poniesione przez podatnika na rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz
ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpi-

l
początkowej. sów amortyzacyjnych od wartości początkowej środ-
ków trwałych zaliczonych do grupy 3—8 Klasyfikacji,

v.p
4. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku po-
amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji datkowym, w którym środki te zostały wprowadzone
w obcych środkach trwałych, z tym że dla: do ewidencji środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych, do wysokości nieprzekra-
1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub bu- czającej w roku podatkowym równowartości kwoty
dowlach okres amortyzacji nie może być krótszy 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyza-
niż 10 lat; cyjnych.
2) inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż
wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala się 8.313) Podatnicy mogą dokonywać odpisów amor-
według zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. tyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej
niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wpro-
5. (uchylony).309) wadzone do ewidencji środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasa-

.go
Art. 16k. 1. Odpisów amortyzacyjnych można do- dy określone w art. 16h ust. 4. Od następnego roku
konywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyza-
zaliczonych do grupy 3—6 i 8 Klasyfikacji oraz środ- cyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 16i; suma odpisów
ków transportu, z wyłączeniem samochodów osobo- amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym
wych, w pierwszym podatkowym roku ich używania roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów
przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie sta- uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1, nie mo-
wek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeże- że przekroczyć wartości początkowej tych środków
niem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w na- trwałych.
stępnych latach podatkowych od ich wartości począt-
kowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amor- 9.313) Przy określaniu limitu, o którym mowa
tyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich uży- w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych
wania.310) Począwszy od roku podatkowego, w którym od nieprzekraczającej 3 500 zł wartości początkowej
tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być środków trwałych oraz wartości niematerialnych
niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy i prawnych, o których mowa w art. 16f ust. 3.
rcl
zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1, po-
datnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych 10.313) Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi po-
zgodnie z art. 16i. moc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach
określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach
2.311) W przypadku używania środków trwałych, prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ra-
określonych w ust. 1, w zakładzie położonym na tere- mach zasady de minimis.
nie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bez-
robociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej
11.313) Przepisy ust. 7 nie mają zastosowania do
recesją i degradacją społeczną, których wykaz na pod-
podatników rozpoczynających działalność, którzy zo-
stawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów,
stali utworzeni:
stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych
w.

można podwyższyć przy zastosowaniu współczynni- 1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału
ków nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpi- podatników albo
sów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną
w ust. 1. 2) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek nie-
mających osobowości prawnej, albo
3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zosta-
nie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 2, po- 3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapi-
datnik może stosować do końca tego roku podwyższo- tału nowo utworzonego podmiotu uprzednio pro-
ne stawki amortyzacyjne. wadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo skład-
niki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości
ww

4. (uchylony).312)
przekraczającej łącznie równowartość w złotych
5. (uchylony).312) kwoty co najmniej 10 000 euro; wartość tych skład-
ników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.
6. (uchylony).312)
12.313) Przeliczenia na złote kwot, o których mowa
309) Przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś- w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, dokonuje się według średniego
niku 6. kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
310) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 na pierwszy dzień roboczy października roku poprze-
pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 34. dzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły zdarze-
311) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy,
nia, o których mowa w tych przepisach, w zaokrągle-
o której mowa w odnośniku 5. niu do 1 000 zł.
312) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 6, który wszedł w życie z dniem 5 września
2002 r.; uchylony przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której 313) Dodany
przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy, o której mowa
mowa w odnośniku 34. w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4656 — Poz. 397

13.314) W przypadku spółki niemającej osobowości 3. W razie przedłużenia okresu obowiązywania


prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, umowy zawartej na podstawie przepisów, o których
o której mowa w ust. 7, dotyczy spółki. mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych ule-

l
gają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłuże-
Art. 16l. 1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru nia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem środ-
transportu morskiego w budowie, wymienionego

v.p
ków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
w art. 16a ust. 2 pkt 4, dokonuje się w ratach co mie- o okresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywa-
siąc przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreś- nia umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do
lonych dla taboru pływającego w Wykazie stawek stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od
amortyzacyjnych. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmienio-
no umowę.
2. Podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych
od obiektów taboru wymienionych w ust. 1 stanowi 4.316) Od środków trwałych lub wartości niemate-
część wartości kontraktowej, o której mowa w art. 16h rialnych i prawnych, przekazanych do używania na
ust. 1 pkt 2, powiększona o kolejne wydatki (zaliczki), podstawie innych umów niż wymienione w ust. 1, od-
ponoszone na budowę danego obiektu; wydatki te pisów amortyzacyjnych od tych składników dokonują
zwiększają sukcesywnie podstawę dokonywania odpi- odpowiednio finansujący lub korzystający na zasa-
sów amortyzacyjnych w miesiącu następującym po dach określonych w art. 16h—16k i art. 16m, z uwzględ-
miesiącu ich poniesienia. nieniem przepisów rozdziału 4a.

.go
3. Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa 5.316) Jeżeli umowy inne niż wymienione w ust. 1,
w ust. 1, dokonuje się do końca miesiąca, w którym dotyczą środków trwałych zaliczonych do grupy 3—6
dany obiekt taboru został przyjęty do używania; jeżeli Klasyfikacji i zostały zawarte na okres co najmniej
nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na ar- 60 miesięcy oraz zgodnie z przepisami rozdziału 4a
matora własność zamawianego taboru, armator jest odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, po-
obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów datnik może stosować zasady określone w ust. 1—3.
o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie
z ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umo- 6.316) Jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a od-
wy. pisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, a na-
stąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów,
4. Odpisów amortyzacyjnych od przyjętego do o których mowa w ust. 4 lub 5, i w związku z tym nie
używania taboru morskiego dokonuje się zgodnie zostanie przeniesiona na korzystającego własność
z art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych dokona- środków trwałych lub wartości niematerialnych
nych zgodnie z art. 16i i odpisów amortyzacyjnych,
rcl
i prawnych, właściciel przejmując te składniki majątku
o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć war- określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 16g,
tości początkowej danego obiektu taboru transportu przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniej-
morskiego. szoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa
Art. 16ł. 1. Od środków trwałych oraz wartości nie- w art. 17a pkt 7, oraz o sumę dokonanych przez siebie
materialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h
korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na pod- ust. 1 pkt 1.
stawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, je- Art. 16m. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł
żeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków ust. 1—3, okres dokonywania odpisów amortyzacyj-
albo wartości przez korzystającego za cenę ustaloną nych od wartości niematerialnych i prawnych nie mo-
w umowach, podatnicy dokonują odpisów amortyza-
w.

że być krótszy niż:


cyjnych na zasadach określonych w art. 16h ust. 1.315)
Stawki amortyzacyjne, z uwzględnieniem art. 16i 1) od licencji (sublicencji) na programy komputero-
i 16m, ustala się w proporcji do okresu wynikającego we oraz od praw autorskich — 24 miesiące;
z umowy, z wyjątkiem środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych o krótszym okresie amor- 2) od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję
tyzacji niż okres trwania umowy. programów radiowych i telewizyjnych — 24 mie-
siące;
2. W razie nabycia środków trwałych lub wartości 3)317) od poniesionych kosztów zakończonych prac
niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłat- rozwojowych — 12 miesięcy;
nego korzystania na podstawie umów, o których mo-
ww

wa w ust. 1, przed upływem okresu, na jaki została 4) od pozostałych wartości niematerialnych i praw-
zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpi- nych — 60 miesięcy.
sów amortyzacyjnych od tych środków i wartości,
kontynuując stosowanie zasad i stawek, określonych 2. Jeżeli wynikający z umowy okres używania praw
w ust. 1. majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest krót-
szy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy
314) Dodany mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okre-
przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 marca 2009 r.
sie wynikającym z umowy.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587), która weszła w życie 316) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 ustawy, o któ-
z dniem 22 maja 2009 r. i ma zastosowanie do uzyska- rej mowa w odnośniku 2.
nych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 317) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 2 ustawy z dnia
2009 r. 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działal-
315) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który
pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 7. wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4657 — Poz. 397

3. Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla po- 4b) dochody spółek, których jedynymi udziałowcami
szczególnych wartości niematerialnych i prawnych na (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne —
cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokony- w części przeznaczonej na cele wymienione

l
wania odpisów amortyzacyjnych. w pkt 4a lit. b;

v.p
4. Odpisów amortyzacyjnych od własnościowego 4c) (uchylony);320)
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spół-
dzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa 4d)321) dochody jednostek organizacyjnych Ochotni-
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkanio- czej Straży Pożarnej — w części przeznaczonej na
wej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie ma-
amortyzacyjnej w wysokości 2,5%. ją obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaga-
nej przez przepisy Ordynacji podatkowej;
Rozdział 4
4e) dochody podatników z działalności pozarolniczej,
Zwolnienia przedmiotowe w tym z działów specjalnych produkcji rolnej —
w części przeznaczonej na działalność rolniczą,
Art. 17. 1. Wolne od podatku są: o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprze-
dzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia
1)318) dochody z tytułu sprzedaży całości lub części działalności — w pierwszym podatkowym roku tej

.go
nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa działalności udział przychodów z działalności rolni-
rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyska- czej, ustalonych zgodnie z art. 12—14, powiększo-
nego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje nych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego
przed upływem pięciu lat licząc od końca roku ka- i spożywczego surowców i materiałów pochodzą-
lendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości cych z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, sta-
lub części zbywanej nieruchomości; nowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych
2) (uchylony);319) ze wszystkich rodzajów działalności;

3) dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospoli- 4f) (uchylony);319)


tej Polskiej przez podatników określonych w art. 3
ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której 4g) dochody związków jednostek samorządu teryto-
Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; rialnego — w części przeznaczonej dla tych jedno-
stek;
rcl
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, któ-
rych celem statutowym jest działalność naukowa, 4h) (uchylony);319)
naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również
polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, 4i) (uchylony);319)
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony śro-
dowiska, wspierania inicjatyw społecznych na 4j) (uchylony);319)
rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczyn- 4k)322) dochody banku prowadzącego kasę mieszka-
ności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, reha- niową, stanowiące równowartość dochodu uzy-
bilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz skanego przez tę kasę z tytułów określonych w od-
kultu religijnego — w części przeznaczonej na te rębnych przepisach — w części przeznaczonej wy-
w.

cele; łącznie na realizację wymienionych w tych przepi-


sach celów kasy mieszkaniowej;
4a) dochody kościelnych osób prawnych:
4l) (uchylony);323)
a) z niegospodarczej działalności statutowej;
w tym zakresie kościelne osoby prawne nie 4ł) (uchylony);319)
mają obowiązku prowadzenia dokumentacji
wymaganej przez przepisy Ordynacji podatko- 4m) (uchylony);319)
wej,
4n) (uchylony);319)
b) z pozostałej działalności — w części przezna-
ww

czonej na cele: kultu religijnego, oświatowo- 4o) (uchylony);319)


-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charyta-
tywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabyt- 4p)324) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia
ków, prowadzenie punktów katechetycznych, w części przeznaczonej na cele statutowe;
inwestycje sakralne w zakresie: budowy, roz-
budowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, 320) Przez
adaptację innych budynków na cele sakralne, art. 2 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnośniku 214.
a także innych inwestycji przeznaczonych na 321) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret pierw-
punkty katechetyczne i zakłady charytatywno- sze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
-opiekuńcze; 322) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
318) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, 323) Przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mo-
o której mowa w odnośniku 5. wa w odnośniku 187.
319) Przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której 324) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 2 lit. a ustawy,
mowa w odnośniku 7. o której mowa w odnośniku 234.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4658 — Poz. 397

4r) (uchylony);325) 6c)332) dochody organizacji pożytku publicznego,


o których mowa w przepisach o działalności pożyt-
4s) (uchylony);319) ku publicznego i o wolontariacie — w części prze-

l
znaczonej na działalność statutową, z włączeniem
4t) (uchylony);325)
działalności gospodarczej;

v.p
4u)326) dochody Funduszu Składkowego Ubezpiecze-
7) (uchylony);319)
nia Społecznego Rolników, o którym mowa w prze-
pisach o ubezpieczeniu społecznym rolników — 8) (uchylony);319)
w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłą-
czeniem działalności gospodarczej; 9) (uchylony);333)
4w) (uchylony);327) 10) (uchylony);334)
4x) (uchylony);328) 11) (uchylony);319)
4y) (uchylony);329) 12) (uchylony);335)
4z) (uchylony);330) 13) (uchylony);319)

.go
5) dochody spółek, których udziałowcami (akcjona- 14) (uchylony);319)
riuszami) są wyłącznie organizacje działające na
podstawie ustawy — Prawo o stowarzyszeniach, 14a)336) dotacje z budżetu państwa otrzymane na do-
a których celem statutowym jest działalność wy- finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ra-
mieniona w pkt 4 — w części przeznaczonej na te mach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu
cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji; na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(SAPARD);
5a)331) dochody klubów sportowych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 14b) (uchylony);337)
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), prze-
znaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub 15) dochody z działalności pozarolniczej i z działów
w roku po nim następującym na szkolenie i współ- specjalnych produkcji rolnej przeznaczone na wy-
zawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kate- nagrodzenia za pracę członków rolniczych spół-
goriach wiekowych młodzików, juniorów młod- dzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmu-
rcl
szych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku ży- jących się produkcją rolną, a także ich domowni-
cia; ków — jeżeli wynagrodzenia te są związane z wy-
mienioną działalnością;
6) (uchylony);319)
16) dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych
6a) (uchylony);319)
i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wy-
6b) (uchylony);319) danego na mocy odrębnych przepisów;

325)
17) dochody osób prawnych niemających siedziby lub
Przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane z ty-
w odnośniku 34.
326) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret pierwsze ustawy, tułu działalności prowadzonej na terytorium
w.

o której mowa w odnośniku 6. Rzeczypospolitej Polskiej i finansowanej z fundu-


327) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret pierwsze ustawy, szy pochodzących z międzypaństwowych instytu-
o której mowa w odnośniku 6; uchylony przez art. 1 cji finansowych oraz ze środków przyznanych
pkt 13 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od- przez państwa obce na podstawie umów zawar-
nośniku 7. tych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Pol-
328) Dodany przez art. 21 ustawy z dnia 28 października
skiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi
2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Re-
instytucjami i państwami;
zerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672), która weszła w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.; uchylony przez art. 1 pkt 18
lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 34. 332) Dodany przez art. 9 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa
329) Dodany przez art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. w odnośniku 132; wszedł w życie z dniem 1 stycznia
ww

o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkanio- 2004 r.


wych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, 333) Przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa
poz. 1922), która weszła w życie z dniem 8 stycznia w odnośniku 187.
2003 r.; uchylony przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret drugie usta- 334) Przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni-
wy, o której mowa w odnośniku 34. ku 179.
330) Dodany przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 335) Przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa
2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, w odnośniku 216.
poz. 1262), która weszła w życie z dniem 15 czerwca 336) Dodany przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r.
2004 r.; uchylony przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret drugie usta- o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych
wy, o której mowa w odnośniku 34. i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
331) Dodany przez art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1363), która weszła w życie z dniem
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), któ- 14 listopada 2001 r.
ry wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; w brzmieniu 337) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret czwarte ustawy,
ustalonym przez art. 59 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerw- o której mowa w odnośniku 6; uchylony przez art. 1
ca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), która weszła pkt 13 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od-
w życie z dniem 16 października 2010 r. nośniku 7.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4659 — Poz. 397

18) na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane 25) (uchylony);319)


z działalności gospodarczej prowadzonej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kul- 26) dochody podmiotów zarządzających portami lub

l
turalne państw obcych; przystaniami morskimi w części przeznaczonej na
budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury

v.p
19) dochody w wysokości nominalnej wartości obliga- portowej oraz na realizację zadań określonych
cji skarbowych lub środków pieniężnych otrzyma- w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia
nych na podstawie przepisów o restrukturyzacji 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U.
finansowej przedsiębiorstw i banków dla zwięk- z 2010 r. Nr 33, poz. 179);
szenia funduszy własnych i rezerw;
27) (uchylony);341)
20) dochody narodowych funduszy inwestycyjnych,
utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyj- 28) (uchylony);319)
nych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202,
z późn. zm.338)), pochodzące z dywidend oraz in- 29) (uchylony);319)
nych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę na terytorium 30) dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mo-

.go
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z tytułu wa w ustawie wymienionej w art. 15 ust. 1e pkt 4;
sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 31) (uchylony);342)

21)339) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne 32) (uchylony);342)


świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzyma-
ne na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków
związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytwo- 33) (uchylony);319)
rzeniem we własnym zakresie środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych, od któ- 34)343) dochody, z zastrzeżeniem ust. 4—6, uzyskane
rych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgod- z działalności gospodarczej prowadzonej na tere-
nie z art. 16a—16m; nie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie
zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
22) dochody z działalności Ubezpieczeniowego Fun- z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych stre-
rcl
duszu Gwarancyjnego, Rzecznika Ubezpieczonych fach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyj- poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r.
nych; Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy
publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie
23)340) dochody uzyskane przez podatników od rzą- może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla
dów państw obcych, organizacji międzynarodo- przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwali-
wych lub międzynarodowych instytucji finanso- fikujących się do uzyskania pomocy w największej
wych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomo- wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;
cy, w tym także ze środków z programów ramo-
wych badań, rozwoju technicznego i prezentacji 35) (uchylony);344)
Unii Europejskiej i z programów NATO, przyzna-
w.

nych na podstawie jednostronnej deklaracji lub 36)345) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach
umów zawartych z tymi państwami, organizacjami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzy-
lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczy- mane na podstawie odrębnych przepisów;
pospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje
rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również 341) Przez art. 185 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest niku 234.
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upo- 342) Przez art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu
ważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych
służyć ma ta pomoc; oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 703),
ww

która weszła w życie z dniem 27 lipca 2000 r.


343) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada
24) odsetki od dochodów lub środków, o których mo-
wa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachun- 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekono-
micznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
kach terminowych; poz. 1228), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2001 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 49 ustawy
338) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,
poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, poz. 1291), która weszła w życie z dniem 31 maja 2004 r.
z 2001 r. Nr 63, poz. 637, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, 344) Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2775 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820
339) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 17 lit. b oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1849), która weszła w życie
ustawy, o której mowa w odnośniku 5, i art. 17 pkt 2 z dniem 30 czerwca 2002 r.; uchylony przez art. 1 pkt 13
ustawy, o której mowa w odnośniku 336. lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 7.
340) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 4 lit. a tiret 345) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret czwarte ustawy,
pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 40. o której mowa w odnośniku 7.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4660 — Poz. 397

37)346) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego 43)352) dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane
w związku z prowadzeniem funduszy utworzonych, w roku podatkowym na cele, o których mowa
powierzonych lub przekazanych temu bankowi na w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.

l
podstawie odrębnych ustaw, stanowiące równo- o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651,
wartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28,

v.p
z tytułów określonych w przepisach regulujących poz. 146), na zasadach określonych w tej ustawie,
ich tworzenie i funkcjonowanie — w części prze- w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przy-
znaczonej wyłącznie na realizację celów wymie- chodów;
nionych w tych przepisach;
44)353) dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspól-
38)347) not mieszkaniowych, towarzystw budownictwa
39)348) dochody związków zawodowych, społeczno- społecznego oraz samorządowych jednostek orga-
-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, nizacyjnych prowadzących działalność w zakresie
izb gospodarczych, organizacji samorządu gospo- gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki
darczego rzemiosła, spółdzielczych związków re- zasobami mieszkaniowymi — w części przeznaczo-
wizyjnych, organizacji pracodawców i partii poli- nej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów,
tycznych, działających na podstawie odrębnych z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej dzia-
ustaw — w części przeznaczonej na cele statuto- łalności gospodarczej niż gospodarka zasobami
we, z wyłączeniem działalności gospodarczej; mieszkaniowymi;

.go
40)349) składki członkowskie członków organizacji poli-
tycznych, społecznych i zawodowych — w części
nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą;
41)350) środki, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapi-
tałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65,
poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143);
42)351) wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę,
o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, i prze-
znaczony na cele określone w umowie o partner-
45)353) dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozu-
mieniu przepisów o systemie oświaty — w części
przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem
ust. 8;

46)353) dochody spółek wodnych i ich związków, prze-


znaczone na cele statutowe;

47)353) dotacje otrzymane z budżetu państwa lub


budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wy-
jątkiem dopłat do oprocentowania kredytów ban-
kowych w zakresie określonym w odrębnych usta-
wach;
rcl
stwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem
ust. 7; 48)354) kwoty otrzymane od agencji rządowych lub
agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały
346) Dodany przez art. 11 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem
o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych
Nr 223, poz. 2218), która weszła w życie z dniem 1 stycz- w zakresie określonym w odrębnych ustawach;
nia 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18
lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 34, 49)355) dochody grupy producentów rolnych wpisanej
który w części dotyczącej dochodów Banku Gospodar- do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
stwa Krajowego stanowiących równowartość dochodów z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów
uzyskanych przez Fundusz Kolejowy wszedł w życie
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
w.

z dniem 29 listopada 2006 r.


347) Dodany przez art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.356)), po-
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy- chodzące ze sprzedaży produktów lub grup pro-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. duktów, dla których grupa została utworzona, wy-
Nr 116, poz. 1203), który miał wejść w życie z dniem produkowanych w gospodarstwach jej członków
1 stycznia 2005 r.; uchylony przez art. 3 pkt 1 ustawy, — w części wydatkowanej na rzecz członków tej
o której mowa w odnośniku 3, który wszedł w życie grupy w roku podatkowym lub roku po nim nastę-
z dniem 31 grudnia 2004 r. pującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10;
348) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez
art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni- 352) Dodany przez art. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
ku 72. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), która
ww

349) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o któ- weszła w życie z dniem 6 lipca 2006 r.
rej mowa w odnośniku 3. 353) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret czwarte ustawy,
350) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Kra- o której mowa w odnośniku 34.
jowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491), 354) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret czwarte ustawy,
która weszła w życie z dniem 7 sierpnia 2005 r.; w brzmie- o której mowa w odnośniku 34; w brzmieniu ustalonym
niu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przez art. 17 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego w odnośniku 40.
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143), 355) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r.
która weszła w życie z dniem 23 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich
351) Dodany przez art. 34 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 28 lipca związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 251,
2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 1847), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia
Nr 169, poz. 1420), która weszła w życie z dniem 7 paź- 2007 r.
dziernika 2006 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 23 356) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694,
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847
która weszła w życie z dniem 27 lutego 2009 r. oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4661 — Poz. 397

50)357) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty,
przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach za- o którym mowa w art. 13h ust. 4 ustawy z dnia
granicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasa-

l
tych obligacji uzyskane przez podatników, o któ- dach odbudowy, remontów i rozbiórek obiek-
rych mowa w art. 3 ust. 2; tów budowlanych zniszczonych lub uszkodzo-

v.p
nych w wyniku działania żywiołu.
51)358) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczą-
a) osiągnięte w związku z realizacją programów ce podatników przeznaczających dochody na cele sta-
rządowych, w tym dochody ze zbycia udziałów, tutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie
akcji lub innych papierów wartościowych prze- dotyczy:361)
kazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego
w celu finansowania tych programów, 1)362) dochodów uzyskanych z działalności polegają-
cej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektro-
b) ze zbycia udziałów lub akcji przekazanych nie- nicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowe-
odpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego go, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozosta-
przez ministra właściwego do spraw Skarbu łych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu
Państwa przed dniem likwidacji Krajowego Fun- powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych
duszu Poręczeń Kredytowych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyska-

.go
nych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte
— w części przeznaczonej wyłącznie na realizację
są jednak dochody jednostek naukowych i instytu-
programów rządowych;
tów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepi-
52)359) płatności na realizację projektów w ramach sów, uzyskane z działalności polegającej na wy-
twarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa 1a)363) dochodów uzyskanych z działalności polega-
Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych jącej na oddaniu środków trwałych lub war-
przez wykonawców; tości niematerialnych i prawnych do odpłatne-
go używania na warunkach określonych
53)359) środki finansowe otrzymane przez uczestnika w art. 17a—17k;
projektu jako pomoc udzielona w ramach progra-
mu finansowanego z udziałem środków europej- 2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia,
skich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia wydatkowanych na inne cele niż wymienione
w tych przepisach.
rcl
2009 r. o finansach publicznych;

54)360) przychody uzyskane z tytułu: 1b.364) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, doty-
czące podatników przeznaczających dochody na cele
a) odszkodowania wypłacanego stosownie do statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma
przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i — bez
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów względu na termin — wydatkowany na cele określone
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych w tym przepisie, w tym także na nabycie środków
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na
poz. 996), w tym z tytułu wywłaszczenia nie- opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyska-
w.

ruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy nia przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.
właściciel nieruchomości, o której mowa w zda-
niu pierwszym, nabył jej własność w okresie 1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
2 lat przed wszczęciem postępowania wywłasz-
1)365) przedsiębiorstwach państwowych, spółdziel-
czeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% niach i spółkach;
od wysokości uzyskanego odszkodowania,
2) przedsiębiorstwach komunalnych mających oso-
b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części
bowość prawną, dla których funkcję organu zało-
w trybie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia życielskiego pełnią jednostki samorządu terytorial-
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, re- nego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na
ww

montów i rozbiórek obiektów budowlanych podstawie odrębnych przepisów;


zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia-
łania żywiołu, 361) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 1
pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
357) Dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa 362) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia
w odnośniku 72. 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy
358) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w od- reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), która
nośniku 249. weszła w życie z dniem 1 października 2010 r.
359) Dodany przez art. 17 pkt 4 lit. a tiret trzecie ustawy, 363) Dodany przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-
o której mowa w odnośniku 40. nośniku 2.
360) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. 364) W brzmieniu ustalonym przez art. 59 pkt 1 lit. b ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczo- poz. 857), która weszła w życie z dniem 16 października
nych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz 2010 r.
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996), która 365) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 3 lit. b ustawy,
weszła w życie z dniem 16 sierpnia 2010 r. o której mowa w odnośniku 317.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4662 — Poz. 397

3)366) samorządowych zakładach budżetowych oraz 1f.368) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma
jednostkach organizacyjnych nieposiadających zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wy-
osobowości prawnej, będących podatnikami po- datkowany, bez względu na termin, na cele określone

l
datku dochodowego od osób prawnych — jeżeli w ust. 1.
przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie po-

v.p
trzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną 2. (uchylony).371)
środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji,
ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpa- 3. (uchylony).371)
dów komunalnych oraz transportu zbiorowego.
4.372) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34,
1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1
przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów
pkt 4e, w kwocie przychodów osiągniętych ze wszyst-
uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej
kich rodzajów działalności nie uwzględnia się przy-
na terenie strefy.
chodów uzyskanych:
1)367) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec 5.372) W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mo-
Agencji Nieruchomości Rolnych wierzytelnościa- wa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia
mi nabytymi od wierzycieli tej Agencji; i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres ko-
rzystania ze zwolnienia podatkowego.
2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej naby-

.go
tych przez spółdzielnie zajmujące się produkcją 6.373) W razie wystąpienia okoliczności, o których
rolną od członków tych spółdzielni — w części od- mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do zwięk-
powiadającej cenie nabycia tych produktów.
szenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu,
1e.368) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, doty- w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia,
czące podatników przeznaczających dochody na cele a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę
statutowe lub inne cele określone w tym przepisie sto- kwotę — w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpła-
suje się również w przypadku lokowania dochodów ty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym utracił
poprzez nabycie: to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okre-
sie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego — w ze-
1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obliga- znaniu rocznym.
cji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz
obligacji wyemitowanych przez jednostki samo- 7.374) Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42,
rządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.; nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków po-
rcl
2)369) papierów wartościowych lub niebędących pa- niesionych na realizację zadania publicznego lub
pierami wartościowymi instrumentów finanso- przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy
wych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen- prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki
tami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
poz. 1384), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach handlowej.
zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75
tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie 8.375) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45,
portfelem odbywa się na podstawie umowy z to- ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na ce-
warzystwem funduszy inwestycyjnych, które wy- le szkoły zostaną wydatkowane na:
konuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2
w.

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe- 1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydak-
stycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych tycznych lub innych urządzeń niezbędnych do pro-
papierów wartościowych lub instrumentów finan- wadzenia szkoły;
sowych na odrębnym rachunku prowadzonym
przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy 2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów,
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami w części stanowiącej wynagrodzenie personelu
finansowymi; wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono
pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów
3)370) jednostek uczestnictwa w funduszach inwesty- uczniów.
cyjnych działających na podstawie ustawy z dnia
ww

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 371) Przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 7.
366) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 4 lit. b ustawy, 372) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
o której mowa w odnośniku 40. 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekono-
367) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, micznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
o której mowa w odnośniku 7. poz. 1228), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
368) Dodany przez art. 9 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa 2001 r.
w odnośniku 132; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 373) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
2004 r. nośniku 372; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18
369) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instru- 374) Dodany przez art. 34 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 28 lipca
mentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), która weszła w życie Nr 169, poz. 1420), która weszła w życie z dniem 7 paź-
z dniem 21 października 2009 r. dziernika 2005 r.
370) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, 375) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa
o której mowa w odnośniku 3. w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4663 — Poz. 397

9.376) Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, 7) spłacie wartości początkowej — rozumie się przez
uznaje się wydatki na: to faktycznie otrzymaną przez finansującego
1) zakup środków produkcji przekazanych członkom w opłatach ustalonych w umowie leasingu równo-

l
grupy producentów rolnych; wartość wartości początkowej środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych, określo-

v.p
2) szkolenie członków grupy producentów rolnych. ną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie
umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwo-
10.376) Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowa- tę wypłaconą korzystającemu, o której mowa
nia do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 49. w art. 17d albo art. 17h.
Rozdział 4a377) Art. 17b. 1. Opłaty ustalone w umowie leasingu,
ponoszone przez korzystającego w podstawowym
Opodatkowanie stron umowy leasingu okresie umowy z tytułu używania środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią
Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyska-
1) umowie leasingu — rozumie się przez to umowę nia przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem
nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:
umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana da-
1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co

.go
lej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używa-
najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
nia albo używania i pobierania pożytków na wa-
runkach określonych w ustawie drugiej stronie, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom
zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amor- amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości nie-
tyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne materialne i prawne, albo została zawarta na okres
i prawne, a także grunty; co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podle-
gające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
2) podstawowym okresie umowy leasingu — rozu- oraz
mie się przez to czas oznaczony, na jaki została za-
warta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który 2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o na-
może być przedłużona lub skrócona; leżny podatek od towarów i usług, odpowiada co
najmniej wartości początkowej środków trwałych
3) odpisach amortyzacyjnych — rozumie się przez to lub wartości niematerialnych i prawnych.
odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie
zgodnie z przepisami art. 16a—16m, z uwzględnie- 2. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy
rcl
niem art. 16; leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodo-
wym przysługujących na podstawie:
4) normatywnym okresie amortyzacji — rozumie się
przez to w odniesieniu do: 1) art. 6,
a) środków trwałych — okres, w którym odpisy 2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
amortyzacyjne, wynikające z zastosowania sta-
wek amortyzacyjnych określonych w Wykazie 3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spół-
stawek amortyzacyjnych, zrównują się z war- kach z udziałem zagranicznym378) (Dz. U. z 1997 r.
tością początkową środków trwałych, Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz
b) wartości niematerialnych i prawnych — okres z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)
w.

ustalony w art. 16m; — do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania


5) rzeczywistej wartości netto — rozumie się przez to określone w art. 17f—17h.
wartość początkową środków trwałych lub war-
tości niematerialnych i prawnych zaktualizowaną Art. 17c. Jeżeli po upływie podstawowego okresu
zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszoną umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1,
o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mo- finansujący przenosi na korzystającego własność
wa w art. 16h ust. 1 pkt 1; środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych, będących przedmiotem tej umowy:
6) hipotetycznej wartości netto — rozumie się przez
to wartość początkową określoną zgodnie z art. 16g 1) przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub
ww

pomniejszoną o: wartości niematerialnych i prawnych jest ich war-


tość wyrażona w cenie określonej w umowie
a) odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipo-
określonych w art. 16k ust. 1 z uwzględnieniem tetycznej wartości netto środków trwałych lub
współczynnika 3 — w odniesieniu do środków wartości niematerialnych i prawnych, przychód
trwałych,
ten określa się w wysokości wartości rynkowej
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastoso- według zasad określonych w art. 14;
waniu trzykrotnie skróconych okresów amorty-
zowania, o których mowa w pkt 4b — w odnie- 2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu do-
sieniu do wartości niematerialnych i prawnych; chodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

376) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w od- 378) Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2001 r. na podstawie
nośniku 355. art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
377) Dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w od- działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), któ-
nośniku 2. ra weszła w życie z tym dniem.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4664 — Poz. 397

Art. 17d. 1. Jeżeli po upływie podstawowego okre- 2) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się
su umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, wydatków poniesionych przez finansującego na
finansujący przenosi na osobę trzecią własność środ- nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub

l
ków trwałych lub wartości niematerialnych i praw- wartości niematerialnych i prawnych stanowią-
nych, będących przedmiotem tej umowy, oraz wypła- cych przedmiot umowy leasingu; kosztem są jed-

v.p
ca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgod- nak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości po-
nioną kwotę — przy określaniu przychodu ze sprzeda- czątkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7.
ży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy
art. 12—16. 2. Jeżeli są spełnione warunki, o których mowa
w art. 17f ust. 1, i po upływie podstawowego okresu
2. Kwota wypłacona korzystającemu, w przypadku umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu
określonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przy- do dalszego używania środki trwałe lub wartości nie-
chodów finansującego w dniu zapłaty do wysokości materialne i prawne, będące przedmiotem umowy,
różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipo- przychodem finansującego i odpowiednio kosztem
tetyczną wartością netto. uzyskania przychodów korzystającego są opłaty usta-
lone przez strony, także wtedy, gdy odbiegają znacz-
3. Kwota otrzymana przez korzystającego, w przy- nie od wartości rynkowej.
padku określonym w ust. 1, stanowi jego przychód

.go
w dniu jej otrzymania. Art. 17h. 1. Jeżeli są spełnione warunki, o których
mowa w art. 17f ust. 1, i po upływie podstawowego
Art. 17e. Jeżeli po upływie podstawowego okresu okresu umowy leasingu finansujący przenosi na oso-
umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, bę trzecią własność środków trwałych lub wartości
finansujący oddaje korzystającemu do dalszego uży- niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem
wania środki trwałe lub wartości niematerialne i praw- umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty
ne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem ich wartości uzgodnioną kwotę:
finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przy-
chodów korzystającego są opłaty ustalone przez stro- 1) przy określaniu przychodu ze sprzedaży stosuje się
ny tej umowy. przepisy, o których mowa w art. 12—14;

Art. 17f. 1. Do przychodów finansującego i odpo- 2) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się
wiednio do kosztów uzyskania przychodów korzysta- wydatków poniesionych przez finansującego na
jącego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub
rcl
ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początko- wartości niematerialnych i prawnych stanowią-
wej środków trwałych lub wartości niematerialnych cych przedmiot umowy; kosztem są jednak te wy-
i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące datki pomniejszone o spłatę wartości początkowej,
warunki: o której mowa w art. 17a pkt 7.

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczo- 2. Kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt
ny; uzyskania przychodów u finansującego i jest przycho-
dem korzystającego w dniu jej otrzymania.
2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, po-
mniejszona o należny podatek od towarów i usług, Art. 17i. 1. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu
odpowiada co najmniej wartości początkowej zawartej na czas oznaczony są grunty, a suma ustalo-
w.

środków trwałych lub wartości niematerialnych nych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości
i prawnych; gruntów równej wydatkom na ich nabycie — do przy-
chodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzy-
3) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amor-
skania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat
tyzacyjnych w podstawowym okresie umowy
ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzy-
leasingu dokonuje korzystający.
stającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu
2. Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spłatę tej wartości; przepis art. 17f ust. 2 stosuje się
przypadających na poszczególne opłaty nie jest okreś- odpowiednio.
ww

lona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie


do okresu trwania tej umowy. 2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umo-
wy leasingu finansujący przenosi na korzystającego
Art. 17g. 1. Jeżeli są spełnione warunki, o których lub osobę trzecią własność gruntów będących przed-
mowa w art. 17f ust. 1, i po upływie podstawowego miotem tej umowy, albo oddaje je korzystającemu do
okresu umowy leasingu finansujący przenosi na ko- dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosz-
rzystającego własność środków trwałych lub wartości tów uzyskania przychodów stron umowy przepisy
niematerialnych i prawnych będących przedmiotem art. 17g i art. 17h stosuje się odpowiednio.
tej umowy:
Art. 17j. 1. Jeżeli w umowie leasingu została okreś-
1) przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub lona cena, po której korzystający ma prawo nabyć
wartości niematerialnych i prawnych jest ich war- przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego
tość wyrażona w cenie określonej w umowie okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie
sprzedaży, także wtedy, gdy odbiega ona znacznie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 i art. 17f
od ich wartości rynkowej; ust. 1 pkt 2.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4665 — Poz. 397

2. Do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zali- rze zadań publicznych, realizującym te cele — łącz-
cza się: nie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu,
o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a

l
1) płatności na rzecz finansującego za świadczenia ust. 1;
dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat
2) (uchylony);380)

v.p
leasingowych;

2) podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży 3) (uchylony);381)


na finansującym z tytułu własności lub posiadania 4) (uchylony);382)
środków trwałych, będących przedmiotem umowy
leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środ- 5) (uchylony);383)
ków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżo- 6)384) w bankach — 20% kwoty kredytów (pożyczek)
no, że korzystający będzie ponosił ciężar tych po- umorzonych w związku z realizacją programu re-
datków i składek niezależnie od opłat za używa- strukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, za-
nie; kwalifikowanych do straconych kredytów (poży-
3) kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej czek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przycho-
finansującemu przez korzystającego. dów;
7)385) darowizn na cele kultu religijnego — łącznie do

.go
3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o któ-
się do przychodów finansującego i odpowiednio do rym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.
kosztów uzyskania przychodów korzystającego.
1a.386) Łączna kwota odliczeń z tytułów określo-
Art. 17k. 1. Jeżeli finansujący przeniósł na rzecz nych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% do-
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat, o których chodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a
mowa w art. 17b ust. 1, a nie została przeniesiona na ust. 1, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny
osobę trzecią własność przedmiotu umowy leasingu: na rzecz:
1) do przychodów finansującego nie zalicza się kwot 1) osób fizycznych;
wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przenie-
sienia wierzytelności; 2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, prowadzących
2) kosztem uzyskania przychodów finansującego jest działalność gospodarczą polegającą na wytwarza-
zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagro- niu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwo-
rcl
dzenie. wego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłaty alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej
ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trze- 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo
ciej stanowią przychód finansującego w dniu wyma- z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
galności zapłaty.
1b.387) Jeżeli przedmiotem darowizny są towary
Art. 17l. Do opodatkowania stron umowy zawartej opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za
na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz nie- kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z po-
spełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 datkiem od towarów i usług, w części przekraczającej
pkt 2 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje się
w.

kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo


przepisy, o których mowa w art. 12—16, dla umów odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów
najmu i dzierżawy. i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określa-
niu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio
Rozdział 5 art. 14.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku 380) Przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośni-
Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeże- ku 211.
381) Przez art. 2 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 6 marca 1993 r.
niem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodat-
z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu: kowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28,
ww

1)379) darowizn przekazanych na cele określone poz. 127), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia
1993 r.
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal- 382) Przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, orga- mowa w odnośniku 216.
nizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej 383) Przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
ustawy, lub równoważnym organizacjom, określo- w odnośniku 7.
nym w przepisach regulujących działalność pożyt- 384) Dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-
ku publicznego, obowiązujących w innym niż nośniku 22; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od
Unii Europejskiej lub innym państwie należącym tego dnia.
385) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pro-
rej mowa w odnośniku 7.
wadzącym działalność pożytku publicznego w sfe- 386) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,
o której mowa w odnośniku 7.
379) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, 387) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnośniku 34. o której mowa w odnośniku 72.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4666 — Poz. 397

1c.388) Odliczenie darowizn, o którym mowa 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn
w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikające z odrębnych ustaw, otrzymanych w danym roku podatkowym od jed-
stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumen- nego darczyńcy przekracza 35 000 zł;

l
towana dowodem wpłaty na rachunek bankowy ob-
darowanego, a w przypadku darowizny innej niż pie- 2) udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez
publikacje w Internecie, środkach masowego prze-

v.p
niężna — dokumentem, z którego wynika wartość tej
darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej kazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w po-
przyjęciu. mieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje,
o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej za-
1d. (uchylony).389) wiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu
skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są pod-
1e.390) Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzy- mioty, których dochód za dany rok podatkowy nie
mujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 przekracza kwoty 20 000 zł.
oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obo- 1g.391) Podatnicy korzystający z odliczenia daro-
wiązani: wizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikają-
cego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w ze-
1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyod- znaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przeka-
rębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych zanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz

.go
darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia dane pozwalające na identyfikację obdarowanego,
zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfika-
o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej cji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzecz-
w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pospolita Polska państwie członkowskim Unii Euro-
pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pocho- pejskiej lub innym państwie należącym do Europej-
dzących od osób prawnych z podaniem nazwy skiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowa-
i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota da- ny ma siedzibę, służący dla celów podatkowych iden-
rowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma tyfikacji.
wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku
podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 1h.390) Do podatników, o których mowa w art. 17
35 000 zł; ust. 1 pkt 4a, składających zeznanie, o którym mowa
w art. 27 ust. 1, otrzymujących darowizny, o których
2) w terminie składania zeznania, o którym mowa mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 usta-
w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiado- wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
rcl
mości, poprzez publikacje w Internecie, środkach osób fizycznych, przepisy ust. 1e i 1f stosuje się odpo-
masowego przekazu lub wyłożenie dla zaintereso- wiednio.
wanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie 1i.392) Przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje się odpo-
pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelni- wiednio do podatników otrzymujących darowizny,
ka urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnio- które podlegają odliczeniu na podstawie odrębnych
ne są podmioty, których dochód za dany rok po- ustaw.
datkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.
1j.393) Prawo do odliczenia darowizny na rzecz or-
ganizacji, określonej w przepisach regulujących dzia-
1f.390) Podatnicy otrzymujący darowizny, o których
łalność pożytku publicznego, obowiązujących w in-
mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 usta-
w.

nym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkow-


wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
skim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym
osób fizycznych, którzy nie składają zeznania, o któ-
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowa-
rym mowa w art. 27 ust. 1, są obowiązani w terminie,
dzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań
o którym mowa w art. 27 ust. 1:
publicznych, przysługuje podatnikowi pod warun-
1) przekazać urzędowi skarbowemu informacje kiem:
o kwocie ogółem otrzymanych darowizn ze wska-
zaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą 1) udokumentowania przez podatnika oświadcze-
działalności pożytku publicznego, o której mowa niem tej organizacji, iż na dzień przekazania daro-
w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także wizny była ona równoważną organizacją do orga-
nizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
ww

celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wy-


szczególnieniem darowizn pochodzących od osób z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, publicznego i o wolontariacie, realizującą cele
jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
388)
cie i prowadzącą działalność pożytku publicznego
Dodany przez art. 9 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w sferze zadań publicznych, oraz
w odnośniku 132; wszedł w życie z dniem 1 stycznia
2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 lit. a
ustawy, o której mowa w odnośniku 81; wszedł w życie 391) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
z dniem 1 stycznia 2006 r. nośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19
389) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
w odnośniku 7; uchylony przez art. 7 pkt 2 lit. b ustawy, 392) Dodany przez art. 7 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa
o której mowa w odnośniku 81; wszedł w życie z dniem w odnośniku 81; wszedł w życie z dniem 1 stycznia
1 stycznia 2006 r. 2006 r.
390) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od- 393) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa
nośniku 3. w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4667 — Poz. 397

2)394) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umo- i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuż-
wy w sprawie unikania podwójnego opodatkowa- szy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależ-
nia lub z innej ratyfikowanej umowy międzynaro- nej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu

l
dowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
do uzyskania przez organ podatkowy informacji wania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

v.p
podatkowych od organu podatkowego państwa,
na którego terytorium organizacja posiada siedzi- 2a.402) Przez nabycie nowej technologii rozumie
bę. się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której
mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie,
1k.395) Odliczenia darowizn, o którym mowa oraz korzystanie z tych praw.
w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy podat-
3. Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi,
nik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów
jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym
uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1
prowadził działalność na terenie specjalnej strefy eko-
pkt 14.
nomicznej na podstawie zezwolenia.
2. (uchylony).396) 4. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest
kwota wydatków poniesionych przez podatnika na na-
3. (uchylony).396) bycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości

.go
początkowej, w części, w jakiej została zapłacona pod-
3a. (uchylony).396) miotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w któ-
rym nową technologię wprowadzono do ewidencji
4. (uchylony).396) środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych lub w roku następującym po tym roku,
5. (uchylony).396) oraz w której nie została zwrócona podatnikowi
w jakiejkolwiek formie.
6. (uchylony).396)
5. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na
6a. (uchylony).396) poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprze-
dzającym rok, w którym wprowadził nową techno-
6b. (uchylony).396) logię do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesio-
6c. (uchylony).396) ne w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.
rcl
7. (uchylony).397) 6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok po-
datkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mo-
Art. 18a. (uchylony).398) wa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok
podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolni-
Art. 18b.399) 1.400) Od podstawy opodatkowania, czej działalności podatnika jest niższa od kwoty przy-
ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki ponie- sługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio
sione przez podatnika na nabycie nowych techno- w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się
logii. w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata
podatkowe licząc od końca roku, w którym nową tech-
2.401) Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, nologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych
w.

uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych.
niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki
badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarza- 7.403) Odliczenia związane z nabyciem nowej tech-
nie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług nologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej
zgodnie z ust. 4 i 5.
394) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 ustawy, o któ- 8. Podatnik traci prawo do odliczeń związanych
rej mowa w odnośniku 37. z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem
395) Dodany przez art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatko-
w odnośniku 72.
396) Przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś- wego, w którym wprowadził nową technologię do
ww

niku 216. ewidencji środków trwałych oraz wartości niemate-


397) Przez art. 1 pkt 7 lit. f ustawy, o której mowa w odnośni- rialnych i prawnych:
ku 187.
398) Przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośni- 1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym
ku 179. podmiotom prawa do nowej technologii; nie doty-
399) Dodany przez art. 22 pkt 4 ustawy, o której mowa w od- czy to przeniesienia prawa w wyniku przekształce-
nośniku 317. nia formy prawnej oraz łączenia lub podziału do-
400) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
tychczasowych przedsiębiorców — dokonywanych
12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlo-
wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych in- wych, albo
nych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 723), która weszła w ży-
cie z dniem 5 lipca 2006 r.; ma zastosowanie do docho-
dów uzyskanych (strat poniesionych) oraz wydatków 402) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r. nośniku 400.
401) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 ustawy, o któ- 403) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 362. rej mowa w odnośniku 400.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4668 — Poz. 397

2) zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca li- Art. 19a.409) 1. Podatnik, który uzyskał — zgodnie
kwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan z przepisami o podatku akcyzowym — zezwolenie na
likwidacji, albo prowadzenie składu podatkowego i który w tym skła-

l
dzie podatkowym wytwarza — zgodnie z zasadami
3) otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w ja- określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-

v.p
kiejkolwiek formie. komponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199, z późn. zm.410)) — biokomponenty, wyko-
rzystując w tym celu surowce pochodzące z własnej
9. W razie wystąpienia okoliczności, o których mo- produkcji lub nabyte, w tym pochodzące z importu lub
wa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu po- nabycia wewnątrzwspólnotowego, może za lata po-
datkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te datkowe 2007 — 2014 odliczać od podatku, o którym
okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowa- mowa w art. 19 ust. 1, kwotę stanowiącą 19% nadwyż-
nia o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił ki kosztów wytworzenia biokomponentów nad koszta-
prawo, a w razie poniesienia straty — do jej zmniej- mi wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości
szenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa opałowej, jednak nie więcej niż 19% nadwyżki war-
w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utra- tości wytworzonych biokomponentów nad wartością
cił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwró- wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według
conych wydatków w wartości początkowej nowej średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych, o któ-
technologii. rych mowa w ust. 4, o takiej samej wartości opałowej.

.go
10. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie
utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu po-
datnika. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąży
wówczas na spółce, która wprowadziła nową techno-
logię do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.

11. Do odliczeń, o których mowa w ust. 1, nie mają


zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48.

Art. 18c. (utracił moc).404)


2. Koszty wytworzenia biokomponentów oraz
koszty wytworzenia paliw ciekłych, o których mowa
w ust. 1, oznaczają koszty, o których podatnik infor-
muje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podsta-
wie art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych.
3. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, nie
wytwarza paliw ciekłych, do obliczenia kwoty nadwyż-
ki, o której mowa w ust. 1, stosuje się średnie ceny pa-
liw ciekłych.
4. Średnią cenę biokomponentów oraz średnią ce-
nę paliw ciekłych w danym roku podatkowym stanowi
rcl
średnia arytmetyczna średnich cen, odpowiednio bio-
Art. 19. 1.405) Podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, komponentów i paliw ciekłych, na rynku wewnętrz-
wynosi 19% podstawy opodatkowania. nym, w imporcie oraz w nabyciu wewnątrzwspólnoto-
wym, z roku kalendarzowego poprzedzającego dany
rok podatkowy. Ceny te nie obejmują podatków
2. (uchylony).406)
i opłat.

3. (uchylony).407) 5. Wartości opałowe oraz średnie ceny biokompo-


nentów oraz paliw ciekłych ogłoszone w obwieszcze-
niu, o którym mowa w ust. 11, stosuje się do końca
4.408) Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli danego roku podatkowego.
w.

skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód po-


datnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niż- 6. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, u którego rok
szej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, stosuje do
z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, końca rozpoczętego roku podatkowego wartości opa-
a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej łowe oraz średnie ceny biokomponentów i paliw cie-
przez te przepisy dokumentacji podatkowej — różnicę kłych ogłoszone w obwieszczeniu, o którym mowa
między dochodem zadeklarowanym przez podatnika w ust. 11, obowiązujące w pierwszym miesiącu roku
a określonym przez te organy opodatkowuje się staw- podatkowego tego podatnika.
ką 50%. 7. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, wyko-
rzystuje surowce pochodzące z własnej produkcji, przy
ww

404) Dodany przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obliczaniu kosztów wytworzenia, o których mowa
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), któ- w ust. 1, przepis art. 12 ust. 5 stosuje się odpowied-
ry wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; utracił moc nio.
z dniem 31 grudnia 2006 r. na podstawie wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K
40/05 (Dz. U. Nr 136, poz. 970). 409) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
405) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
rej mowa w odnośniku 7. prawnych (Dz. U. Nr 165, poz. 1169), która weszła w życie
406) Przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. z dniem 14 września 2007 r. i ma zastosowanie także do
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób praw- osiągniętych dochodów za rok podatkowy rozpoczynają-
nych (Dz. U. Nr 200, poz. 1684), która weszła w życie cy się w 2007 r.; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia
z dniem 1 stycznia 2003 r. w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 411.
407) Przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni- 410) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
ku 179. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3,
408) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od- poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496
nośniku 5. i Nr 238, poz. 1578.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4669 — Poz. 397

8. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, może być nia, niebędącego państwem członkowskim Unii
dokonane w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, Europejskiej lub innym państwem należącym do
w zależności od formy wpłacania zaliczek, o których Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Kon-

l
mowa w art. 25 ust. 1 i 1b. federacją Szwajcarską, oraz
3) spółka, o której mowa w pkt 1, posiada w kapitale

v.p
9. Przez paliwa ciekłe rozumie się paliwa ciekłe,
o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółki, o której mowa w pkt 2, bezpośrednio nie
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pa- mniej niż 75% udziałów (akcji)
liw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 — odliczeniu podlega również kwota podatku od do-
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), do których odpowiednie chodów, z których zysk został wypłacony, zapłacone-
biokomponenty mogą być dodawane. go przez spółkę, o której mowa w pkt 2, w państwie
jej siedziby, w części odpowiadającej udziałowi spół-
10. W razie braku w danym roku podatkowym ki, o której mowa w pkt 1, w wypłaconym zysku spół-
możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1, nie- ki, o której mowa w pkt 2.
odliczoną kwotę odlicza się w następnych latach po-
datkowych, w miesięcznych lub kwartalnych zalicz- 2a.415) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
kach, w zależności od formy wpłacania zaliczek, o któ- podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem
rych mowa w art. 25 ust. 1 i 1b, albo w zeznaniu, o któ- dochodowym od całości swoich dochodów, bez
rym mowa w art. 27 ust. 1. względu na miejsce ich osiągania, w innym niż Rzecz-

.go
pospolita Polska państwie członkowskim Unii Euro-
11. Minister właściwy do spraw gospodarki, w po-
pejskiej lub w innym państwie należącym do Europej-
rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finan-
skiego Obszaru Gospodarczego, prowadzących dzia-
sów publicznych, ogłasza w latach 2008—2014, do
łalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospo-
końca stycznia każdego roku kalendarzowego, war-
litej Polskiej zagraniczny zakład, o ile umowa w spra-
tości opałowe oraz średnie ceny biokomponentów
wie unikania podwójnego opodatkowania zawarta
i paliw ciekłych na dany rok podatkowy, w drodze ob-
między Rzecząpospolitą Polską a państwem siedziby
wieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tego podmiotu przewiduje przypisanie dochodów
tej Polskiej „Monitor Polski”.
uzyskiwanych poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
Art. 19a. (uchylony).411) skiej do jego zagranicznego zakładu. Kwota odliczenia
nie może przekroczyć tej części podatku zapłaconego
Art. 20.412) 1. Jeżeli podatnicy, o których mowa w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na
w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) dochód z tego źródła przypisany do zagranicznego za-
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody kładu.
rcl
te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie
zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 2b.415) Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do
pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przy- spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem do-
chody) te łączy się z dochodami (przychodami) osią- chodowym od całości swoich dochodów, bez względu
ganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.413) na miejsce ich osiągania, w innym niż Rzeczpospolita
W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi w innym państwie należącym do Europejskiego Ob-
zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia szaru Gospodarczego, prowadzących działalność po-
nie może jednak przekroczyć tej części podatku obli- przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
czonego przed dokonaniem odliczenia, która propor- skiej zagraniczny zakład, przy czym kwota odliczenia
nie może przekroczyć tej części podatku zapłaconego
w.

cjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym


państwie. w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na
dochód z tego źródła przypisany do zagranicznego za-
2. W przypadku gdy: kładu.
1) spółka posiadająca osobowość prawną mająca 3.416) Zwalnia się od podatku dochodowego do-
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej chody (przychody) uzyskiwane przez podatników,
Polskiej uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dy- o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz in-
widend oraz inne przychody z tytułu udziału w zy- nych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
skach osoby prawnej, oraz prawnych mających siedzibę lub zarząd poza teryto-
2)414) dochody (przychody), o których mowa w pkt 1, rium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są
ww

uzyskiwane są z tytułu udziału w zyskach spółki łącznie następujące warunki:


podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodo-
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody
wym od całości swoich dochodów, bez względu
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
na miejsce ich osiągania, na terytorium państwa,
spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita
z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązu-
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
jącą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowa-
lub w innym państwie należącym do Europejskie-
411)
go Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu po-
Przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośni- datkiem dochodowym od całości swoich docho-
ku 37; wejdzie w życie z dniem 1 maja 2011 r.
412) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ- dów, bez względu na miejsce ich osiągania;
rej mowa w odnośniku 3.
413) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 415) Dodany przez art. 2 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa
pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 34. w odnośniku 37.
414) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, 416) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy,
o której mowa w odnośniku 34. o której mowa w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4670 — Poz. 397

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend 11.422) Przepisów ust. 2—10 nie stosuje się, jeżeli
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu
osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spół- udziału w zyskach osób prawnych została dokonana

l
ka będąca podatnikiem podatku dochodowego, w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczy-

v.p
pospolitej Polskiej; 12.422) Przepisy ust. 3, 9—11 stosuje się odpowied-
nio do:
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośred-
nio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporzą-
spółki, o której mowa w pkt 1; dzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE)
4)417) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003);
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodo-
wym od całości swoich dochodów, bez względu 2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3,
na źródło ich osiągania. wypłacanych przez spółki podlegające w Konfede-
racji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem do-
4. (uchylony).418) chodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania, spółkom, o któ-
5. (uchylony).418) rych mowa w ust. 3 pkt 2, przy czym określony

.go
w ust. 3 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w ka-
6.419) Łączna kwota odliczenia, o którym mowa pitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ustala
w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć tej części podatku, się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
która została obliczona przed dokonaniem odliczenia
i która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany 3) spółek podlegających w innym niż Rzeczpospolita
z tego źródła dochodu. Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do Europejskie-
7. (uchylony).420) go Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od całości swoich docho-
8.421) Określając wielkość odliczenia, o którym mo- dów, bez względu na miejsce ich osiągania, pro-
wa w ust. 1 i 2, oraz zwolnienia, o którym mowa wadzących działalność poprzez położony na tery-
w ust. 3, kwotę podatku zapłaconego w obcym pań- torium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny za-
stwie oraz osiągniętego dochodu (przychodu) przeli- kład, przy czym kwota odliczenia nie może prze-
cza się na złote według kursu średniego ogłaszanego kroczyć również tej części podatku zapłaconego
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia robo- w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada
rcl
czego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku na dochód z tego źródła przypisany do zagranicz-
lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu). nego zakładu.
9.421) Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz 13. (uchylony).423)
zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowa-
nie w przypadku, gdy spółka, o której mowa w ust. 2 14.424) Przepisy ust. 3, 9—11 oraz 15 stosuje się od-
pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udziały (akcje) spółki, powiednio również do podmiotów wymienionych
o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wyso- w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku
kości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio Konfederacji Szwajcarskiej przepisy te mają zastoso-
w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. wanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym
w.

mowa w ust. 12 pkt 2.


10.421) Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz
zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również za- 15.425) Odliczenie i zwolnienie, o których mowa
stosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nie- w ust. 2 i 3, stosuje się:
przerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokoś-
ci określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po 1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa
dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przy- w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika
padku niedotrzymania warunku posiadania udziałów z tytułu własności;
(akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udzia-
pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, któ-
ra dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, łów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
ww

jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do a) własności,


złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27
ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odlicze- b) innego niż własność, pod warunkiem że te do-
nia lub korzystała ze zwolnienia. chody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia,
gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zo-
417) stało przeniesione.
Dodany przez art. 2 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
w odnośniku 37.
418) Przez art. 1 pkt 20 lit. d ustawy, o której mowa w odnoś- 422) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. h ustawy,
niku 34. o której mowa w odnośniku 34.
419) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. e ustawy, 423) Przez art. 1 pkt 20 lit. i ustawy, o której mowa w odnośni-
o której mowa w odnośniku 34. ku 34.
420) Przez art. 1 pkt 20 lit. f ustawy, o której mowa w odnośni- 424) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. c ustawy,
ku 34. o której mowa w odnośniku 37.
421) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. g ustawy, 425) Dodany przez art. 2 pkt 12 lit. d ustawy, o której mowa
o której mowa w odnośniku 34. w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4671 — Poz. 397

Art. 21. 1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych b)430) położony na terytorium Rzeczypospolitej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatni- Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej
ków, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: w państwie członkowskim Unii Europejskiej

l
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca-
1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, łości swoich dochodów bez względu na miejsce
z praw do projektów wynalazczych, znaków towa-

v.p
ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagra-
rowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze niczny zakład należności, o których mowa
sprzedaży tych praw, z należności za udostępnie- w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów
nie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjne- uzyskania przychodów przy określaniu docho-
go, za użytkowanie lub prawo do użytkowania dów podlegających opodatkowaniu w Rzeczy-
urządzenia przemysłowego, w tym także środka pospolitej Polskiej;
transportu, urządzenia handlowego lub naukowe-
go, za informacje związane ze zdobytym doświad- 2)431) uzyskującym przychody, o których mowa
czeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż
lub naukowej (know-how), Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
2)426) z opłat za świadczone usługi w zakresie działal- Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
ności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opo-
wykonywanej przez osoby prawne mające siedzi- datkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów bez względu na miejsce ich

.go
bę za granicą, organizowanej za pośrednictwem
osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących osiągania;
działalność w zakresie imprez artystycznych, roz- 3) spółka:
rywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio
nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale
2a)427) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych,
spółki, o której mowa w pkt 2, lub
badania rynku, usług prawnych, usług reklamo-
wych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio
usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania per- nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale
sonelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o po- spółki, o której mowa w pkt 1, lub
dobnym charakterze
c)432) o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwol-
— ustala się w wysokości 20% przychodów; nienia z opodatkowania podatkiem dochodo-
wym od całości swoich dochodów, bez względu
3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pa-
rcl
na źródło ich osiągania;
sażerów przyjętych do przewozu w portach pol-
skich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej 4) odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1
żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasa- pkt 1, jest:
żerów tranzytowych,
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi b)433) zagraniczny zakład spółki, o której mowa
powietrznej w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie
uzyskania tych należności podlega opodatkowa-
— ustala się w wysokości 10% tych przychodów. niu w tym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej, w którym ten zagraniczny zakład jest poło-
w.

2.428) Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem żony.


umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodat-
kowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 3a.434) Warunek posiadania udziałów (akcji), o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za spełnio-
3.429) Zwalnia się od podatku dochodowego przy- ny, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa
chody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa
są łącznie następujące warunki: w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
1) wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
pkt 1, jest:
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
ww

a) spółka będąca podatnikiem podatku dochodo- swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osią-
wego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium gania, posiada bezpośrednio — nie mniej niż 25%
Rzeczypospolitej Polskiej albo udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpo-
wiednio.
426) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,
o której mowa w odnośniku 7. 430) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,
427) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa o której mowa w odnośniku 34.
w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 431) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. a tiret
lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7. pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 37.
428) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, 432) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. a tiret dru-
o której mowa w odnośniku 6. gie ustawy, o której mowa w odnośniku 37.
429) Dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w od- 433) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy,
nośniku 71; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2005 r., o której mowa w odnośniku 34.
z uwzględnieniem art. 7 ustawy, o której mowa w odnoś- 434) Dodany przez art. 2 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa
niku 3. w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4672 — Poz. 397

3b.434) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosu- Art. 22. 1.435) Podatek dochodowy od dochodów
je się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mo- (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów
wa w ust. 3 pkt 3 lit. a i b oraz ust. 3a, wynika z tytułu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających

l
własności. siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przy-

v.p
chodu.
4.429) Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku,
kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają 2. (uchylony).436)
udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3
pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 3. (uchylony).436)

5.429) Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowa- 4.437) Zwalnia się od podatku dochodowego do-
nie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwane- chody (przychody) z dywidend oraz inne przychody
go posiadania udziałów (akcji), w wysokości określo- z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli speł-
nej w ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania przez nione są łącznie następujące warunki:
spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, 1)438) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody
o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedo- z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
trzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o któ- spółka będąca podatnikiem podatku dochodowe-

.go
rych mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres go, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
dwóch lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest Rzeczypospolitej Polskiej;
obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za
zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 2)438) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend
w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowa- osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spół-
nia, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki ka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub
nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie człon-
o którym mowa w art. 26 ust. 3. kowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym
6.429) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma od całości swoich dochodów, bez względu na
zastosowania do przychodów, które zgodnie z odręb- miejsce ich osiągania;
nymi przepisami zostaną uznane za:
rcl
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośred-
1) przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału nio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki wypłacającej należności, o których mowa spółki, o której mowa w pkt 1;
w ust. 1 pkt 1;
4)439) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodo-
2) przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo wym od całości swoich dochodów, bez względu
do udziału w zyskach dłużnika; na źródło ich osiągania.

3) przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej 4a.440) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma za-
wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na stosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca do-
w.

prawo do udziału w zyskach dłużnika; chody (przychody) z dywidend oraz inne przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
4) przychody z tytułu wierzytelności, która nie powo- siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
duje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzy- Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej
telności lub gdy spłata jest należna po upływie co te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4
najmniej 50 lat od powstania wierzytelności. pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

4b.440) Zwolnienie to ma również zastosowanie


7.429) Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań, w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
o których mowa w art. 11 ust. 1, między podmiotem posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej
ww

wypłacającym i uzyskującym należności, o których w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przy-
mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone lub narzucone
warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby 435) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,
między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego o której mowa w odnośniku 34.
436) Przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
kwota wypłaconych należności jest wyższa od tej, ja-
kiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie niku 34.
437) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa
istniały, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje
w odnośniku 7; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12
się tylko do kwoty należności określonej bez uwzględ- lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
niania warunków wynikających z tych powiązań. Prze- 438) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c tiret
pisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
439) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnośniku 37.
8.429) Przepisy ust. 3—7 stosuje się odpowiednio 440) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 do w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22
ustawy. lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4673 — Poz. 397

chody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mają- 6.444) Przepisy ust. 4—4d stosuje się odpowiednio
cej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej również do podmiotów wymienionych w załącz-
Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów niku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfede-

l
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku racji Szwajcarskiej przepisy ust. 4—4d mają zastoso-
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej wanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym

v.p
w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat mowa w ust. 4c pkt 2.
spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana
do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od Art. 22a.445) Przepisy art. 20—22 stosuje się
dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wy- z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwój-
sokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia mie- nego opodatkowania, których stroną jest Rzecz-
siąca następującego po miesiącu, w którym utraciła pospolita Polska.
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następne-
go dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała Art. 22b.446) Zwolnienia i odliczenia wynikające
ze zwolnienia. z przepisów art. 20—22 stosuje się pod warunkiem ist-
nienia podstawy prawnej wynikającej z umowy
4c.440) Przepisy ust. 4—4b stosuje się odpowiednio w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub
do: innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której
stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez

.go
1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporzą- organ podatkowy informacji podatkowych od organu
dzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska pań-
w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) stwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w któ-
(Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003); rym dochód został uzyskany.

2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, Art. 23. (uchylony).447)


wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4
pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji
Art. 24. (uchylony).448)
Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od całości swoich dochodów, bez względu
Rozdział 6
na miejsce ich osiągania, przy czym określony
w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w ka-
Pobór podatku
pitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala
się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
rcl
Art. 25. 1.449) Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b,
3)441) dochodów wypłacanych (przypisanych) na 2a, 3—6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na
rzecz położonego na terytorium państwa człon- rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne
kowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodar- od dochodu osiągniętego od początku roku podatko-
czego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagra- wego a sumą zaliczek należnych za poprzednie mie-
nicznego zakładu spółki, o której mowa w ust. 4 siące.
pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone
w ust. 4—4b. 1a.450) Zaliczki miesięczne, o których mowa
w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego
w.

4d.442) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosu- miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w termi-
je się: nie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzed-
ni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni miesiąc
1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc po-
w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności; przedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatko-
wego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatko-
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udzia- wy następuje w terminie ustalonym do złożenia ze-
łów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: znania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesio-
nej straty) za ten rok.
a) własności,
ww

444) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy, o której mowa


b) innego niż własność, pod warunkiem że te do-
w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 2
chody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 37.
gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zo- 445) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-
stało przeniesione. nośniku 3.
446) Dodany przez art. 2 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

5. (uchylony).443) nośniku 37.


447) Przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 34.
441) Dodany przez art. 2 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa 448) Przez art. 2 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośni-
w odnośniku 37. ku 214.
442) Dodany przez art. 2 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa 449) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,
w odnośniku 37. o której mowa w odnośniku 34.
443) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa 450) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa
w odnośniku 7; uchylony przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, w odnośniku 34; w tym brzmieniu obowiązuje do wejś-
o której mowa w odnośniku 3. cia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 451.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4674 — Poz. 397

1a.451) Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, wiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika
podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat
miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za zaliczek.

l
ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w ter-
minie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku po-
2a.455) Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym
przychody z działalności rolniczej, określone w art. 2

v.p
datkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc,
ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprze-
jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie
dzającym rok podatkowy udział przychodów z działal-
i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27
ności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalo-
ust. 1.
ny zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosił co najmniej
1b.452) Podatnicy rozpoczynający działalność, 50%, mogą wpłacać zaliczki, o których mowa
w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem w ust. 1—1c, począwszy od dnia 20 października każ-
ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki dego roku.
kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 3.456) Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku zastosowania do podatników, których dochody w ca-
podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzed- łości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników,
nie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających do-
kalendarzowego. chody na cele statutowe lub inne cele określone w tym
przepisie.

.go
1c.453) Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego
do przedostatniego kwartału roku podatkowego po- 3a.457) Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do
datnicy, o których mowa w ust. 1b, uiszczają w termi- podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a.
nie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po
kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, z zastrzeże- 4.458) Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17
niem ust. 2a. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód
w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia na cele określone w tych przepisach i dochód ten wy-
ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne datkowali na inne cele albo na cele określone w tych
rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w ter- przepisach, ale po terminie w nich określonym — po-
minie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości datek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do
dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok. 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin
1c.454) Zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się rów-
podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca nież do dochodów za lata poprzedzające rok podatko-
rcl
następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, wy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych la-
z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni kwartał roku po- tach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeże-
datkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierw- niem art. 17 ust. 1 pkt 5a.
szego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik
nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem 4a.459) Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio
terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty po- w przypadku likwidacji podatnika w okresie uprawnia-
datku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. jącym do skorzystania ze zwolnienia.

1d.452) Do podatników rozpoczynających działal- 5.460) Podatnik, który złoży właściwemu naczelni-
ność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki kwartalne, kowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświad-
o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 czenie, że:461)
w.

stosuje się odpowiednio. 1) zaprzestał działalności albo


1e.452)
Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty 2)462) jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie
zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają obowiązek osiąga przychodów z działalności wymienionej
w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podat- w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków
kowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f
naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.
— jest zwolniony od obowiązków wynikających
2.455) Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, z ust. 1 od dnia złożenia tego oświadczenia. W przy-
dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie padku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to
wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy za- zwolnienie podatnik, bez wezwania, jest obowiązany
ww

stosować przepisy ust. 1—4.


451) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. a ustawy,
o której mowa w odnośniku 72; wejdzie w życie z dniem 456) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 5 ustawy, o któ-
1 stycznia 2012 r.; ma zastosowanie do uzyskanych do- rej mowa w odnośniku 40.
chodów (poniesionej straty) od tego dnia. 457) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy,
452) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa o której mowa w odnośniku 5.
w odnośniku 34. 458) W brzmieniu ustalonym przez art. 59 pkt 2 lit. a ustawy,
453) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa o której mowa w odnośniku 364.
w odnośniku 34; w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia 459) Dodany przez art. 59 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 454. w odnośniku 364.
454) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. b ustawy, 460) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy,
o której mowa w odnośniku 72; wejdzie w życie z dniem o której mowa w odnośniku 6.
1 stycznia 2012 r.; ma zastosowanie do uzyskanych do- 461) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 9
chodów (poniesionej straty) od tego dnia. pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 8.
455) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, 462) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy,
o której mowa w odnośniku 34. o której mowa w odnośniku 7.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4675 — Poz. 397

5a.463) W przypadku zawieszenia wykonywania 7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zali-
działalności gospodarczej na podstawie przepisów czek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowią-
o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zani:466)

l
zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6
i 6a za okres objęty zawieszeniem. 1)467) w formie pisemnej zawiadomić o tym właści-

v.p
wego naczelnika urzędu skarbowego w terminie
5b.463) Podatnik będący wspólnikiem spółki jaw- wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym,
nej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo- w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną for-
-akcyjnej, która zawiesiła wykonywanie działalności mę wpłacania zaliczek;
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie 2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym ro-
tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, ku podatkowym;
1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem.
3)468) wpłacać zaliczki w terminach określonych
w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady wyrażone
5c.463) Przepisy ust. 5a i 5b stosuje się, jeżeli podat- w tych przepisach;
nik nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złoże-
nia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykony- 4) (uchylony);469)

.go
wania działalności gospodarczej na podstawie przepi-
sów o swobodzie działalności gospodarczej zawiado- 5) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy
mi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu zgodnie z art. 27.
skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej
działalności. 7a.470) Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7
pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w ter-
5d.463) Po okresie zawieszenia wykonywania dzia- minie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy
łalności gospodarczej na podstawie przepisów o swo- zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika
bodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy
mowa w ust. 5a i 5b, wpłacają zaliczki według zasad, wpłacania zaliczek.
o których mowa w ust. 1—1c, 6 i 6a.
8.471) Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania
6.464)
Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działal-
rcl
w danym roku podatkowym w uproszczonej formie ność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w ro-
w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego ku podatkowym.
w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym
w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli 9.472) Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o któ-
w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należ- rym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą zmianę wyso-
nego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości kości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek pła-
1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania zło- conych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:
żonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy
o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie 1)473) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowied-
wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty nio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia
w.

zaliczek w uproszczonej formie. — jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone


w urzędzie skarbowym do końca roku podatkowe-
6a.465) Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 go poprzedzającego rok podatkowy, w którym za-
ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok po- liczki są płacone w formie uproszczonej;
datkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał kró-
cej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy — podatnicy 466) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 1
mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podat- pkt 18 lit. f tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od-
kowy w uproszczonej formie w wysokości podatku na- nośniku 6.
467) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. f tiret dru-
leżnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadające-
gie ustawy, o której mowa w odnośniku 6; ze zmianą
ww

go proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podat-


wprowadzoną przez art. 9 pkt 5 lit. c ustawy, o której mo-
kowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym ze- wa w odnośniku 8.
znaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, 468) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. f ustawy,
mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany o której mowa w odnośniku 34.
powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi 469) Przez art. 1 pkt 18 lit. f tiret trzecie ustawy, o której mowa

wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym w odnośniku 6.


470) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. g ustawy, o której mowa
dany rok podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie
ostatnie stosuje się odpowiednio. w odnośniku 6; ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 5
lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 8.
471) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. h ustawy,
463) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w od- o której mowa w odnośniku 6.
nośniku 274. 472) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. e ustawy, o której mowa
464) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. e ustawy, w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18
o której mowa w odnośniku 34. lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
465) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. e ustawy, o której mowa 473) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany,
w odnośniku 6. o której mowa w odnośniku 474.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4676 — Poz. 397

1)474) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio 12.476) Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o któ-
do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia — jeżeli rym mowa w ust. 11, są obowiązani do złożenia zezna-
zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbo- nia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia

l
wym do końca roku podatkowego poprzedzającego rok należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem
podatkowy, za który zaliczki są płacone w formie w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących

v.p
uproszczonej; bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnie-
nia — w wysokości 20% należnego podatku wykaza-
2)473) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy nego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnie-
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niem; podatek ten płatny jest w terminach określo-
została złożona korekta, odpowiednio do zmiany nych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podat-
wysokości podstawy ich obliczenia — jeżeli zezna- kowych następujących bezpośrednio po roku objętym
nie korygujące zostało złożone w roku podatko- tym zwolnieniem.
wym, w którym zaliczki są płacone w formie
uproszczonej; 13.476) Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania
do podatników:
2)474) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym została 1) utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia
złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości lub podziału podatników, o których mowa w art. 3

.go
podstawy ich obliczenia — jeżeli zeznanie korygujące ust. 1, albo
zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki
są płacone w formie uproszczonej; 2) utworzonych w wyniku przekształcenia spółki lub
spółek niemających osobowości prawnej, albo
3) nie zmienia się — jeżeli zeznanie korygujące zosta-
3) utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły
ło złożone w terminie późniejszym niż wymieniony
na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu
w pkt 1 i 2.
uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębior-
stwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa
10.475) W przypadku gdy właściwy organ podatko- o wartości przekraczającej łącznie równowartość
wy określi należny podatek dochodowy w wysokości w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczo-
innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa nej według średniego kursu euro, ogłaszanego
w art. 27 ust. 1, albo w zeznaniu korygującym, przepi- przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia ro-
sy ust. 9 stosuje się odpowiednio. ku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia,
rcl
przy czym wartość tych składników oblicza się,
11.476) Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia pro- stosując odpowiednio art. 14, albo
wadzenia działalności gospodarczej do pierwszego
4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne
dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczy-
wnoszące — tytułem wkładów niepieniężnych na
nają korzystanie ze zwolnienia, małymi przedsiębior-
poczet ich kapitału — składniki majątku uzyskane
cami w rozumieniu przepisów o działalności gospo-
przez te osoby w wyniku likwidacji podatników,
darczej są zwolnieni z obowiązków wynikających
którzy skorzystali ze zwolnień określonych
z ust. 1 w roku podatkowym następującym bezpośred-
w ust. 11 i 12, o ile osoby te posiadały udziały lub
nio po:
akcje tych zlikwidowanych podatników, albo
w.

1) pierwszym roku podatkowym, o którym mowa 5) którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok ko-
w art. 8 ust. 2 i 2a — w przypadku gdy ten rok po- rzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11,
datkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy przychód średniomiesięcznie w wysokości stano-
kalendarzowych albo wiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż
1 000 euro przeliczonej według średniego kursu
2) drugim roku podatkowym — w przypadkach in- euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
nych niż wymienione w pkt 1 z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpo-
częcia działalności, albo
— pod warunkiem złożenia właściwemu naczelniko-
wi urzędu skarbowego oświadczenia o korzystaniu 6) którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania
ww

z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w for- ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy
mie pisemnej w terminie do 20 dnia pierwszego mie- o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób
siąca roku podatkowego objętego tym zwolnie- w przeliczeniu na pełne etaty.
niem.477)
14.476) Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą
474) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. c ustawy, prawo do zwolnienia, jeżeli:
o której mowa w odnośniku 72; wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2012 r.; ma zastosowanie do uzyskanych do- 1)478) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogło-
chodów (poniesionej straty) od tego dnia. szona została ich upadłość obejmująca likwidację
475) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. i ustawy, o której mowa
majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo
w odnośniku 6. w pięciu następnych latach podatkowych, albo
476) Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 22.
477) Zdanie końcowe ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 478) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy,
pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 8. o której mowa w odnośniku 7.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4677 — Poz. 397

2) w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze 1)482) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego
zwolnienia albo w jednym z pięciu następnych lat zwolnienia — są obowiązani do wpłaty należnych zali-
podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne za- czek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po

l
trudnienie na podstawie umowy o pracę, o więcej miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba
niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie i zapła-

v.p
miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzają- cili podatek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1;
cym rok podatkowy, albo w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę
od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące
3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu na- roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
stępnych latach podatkowych osiągną przychody
z działalności gospodarczej średniomiesięcznie 2) w pierwszych trzech miesiącach roku następujące-
w wysokości stanowiącej równowartość w złotych go bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze
kwoty niższej niż 1 000 euro przeliczonej według zwolnienia — są obowiązani do złożenia zeznania
średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodo- o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
wy Bank Polski, z ostatniego dnia w roku poprzed- straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych
nim, albo w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza się
odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za
4)479) odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy
zwolnienia lub w pięciu następnych latach podat- korzystali ze zwolnienia;

.go
kowych mają zaległości z tytułu podatków stano-
wiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek 3) w okresie od upływu terminu określonego dla zło-
na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdro- żenia zeznania za rok podatkowy, w którym korzy-
wotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierp- stali ze zwolnienia, do końca piątego roku podat-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej kowego następującego po roku, w którym korzy-
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. stali ze zwolnienia — są obowiązani do zapłaty
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.480)); okreś- należnego podatku, o którym mowa w ust. 12,
lenie lub wymierzenie w innej formie — w wyniku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od
postępowania prowadzonego przez właściwy or- dnia następnego po upływie terminu określonego
gan — zaległości z wymienionych tytułów nie po- dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27
zbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwol- ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to zezna-
nienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za nie.
zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 17.483) Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stano-
rcl
wi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasa-
15.476) Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o któ- dach określonych w bezpośrednio obowiązujących
rym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, ustala się aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy
w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po w ramach zasady de minimis.
przecinku; w przypadku gdy przeciętne miesięczne za-
trudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się Art. 25a.484) 1.485) W przypadku dochodu, o którym
liczbę jeden. mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spółka przejmująca obo-
wiązana jest, bez wezwania, w terminie do 7 dnia mie-
16.476) Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnie- siąca następującego po miesiącu, w którym powstał
nia: dochód, wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po-
w.

datek, o którym mowa w art. 22 ust. 1.


1)481) w roku podatkowym, w którym korzystają z te-
go zwolnienia — są obowiązani do wpłaty należ-
2.486) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
nych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca na-
podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do usta-
stępującego po miesiącu, w którym utracili prawo
wy.
do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się od-
setek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za
poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy Art. 26. 1.487) Osoby prawne i jednostki organiza-
korzystali ze zwolnienia; cyjne niemające osobowości prawnej oraz będące
przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wy-
479) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 207 pkt 2 ustawy,
ww

o której mowa w odnośniku 194. 482) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 lit. d ustawy,
480) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały o której mowa w odnośniku 72; wejdzie w życie z dniem
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, 1 stycznia 2012 r.; ma zastosowanie do uzyskanych do-
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, chodów (poniesionej straty) od tego dnia.
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 483) Dodany przez art. 2 pkt 12 lit. e ustawy, o której mowa
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, w odnośniku 72.
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, 484) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od-
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. nośniku 6.
Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, 485) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 14 ustawy,
poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym
poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośni-
poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 73, ku 34.
poz. 390. 486) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w od-
481) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. g ustawy, nośniku 3.
o której mowa w odnośniku 34; obowiązuje do wejścia 487) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,
w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 482. o której mowa w odnośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4678 — Poz. 397

płat należności z tytułów wymienionych w art. 21 2) istnienia zagranicznego zakładu — zaświadcze-


ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatni- niem wydanym przez właściwy organ administra-
cy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania cji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej

l
wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ po-
wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wyni- datkowy państwa, w którym ten zagraniczny za-

v.p
kającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego kład jest położony.
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie
z taką umową jest możliwe pod warunkiem udoku- 1d.491) Osoby prawne i jednostki organizacyjne
mentowania miejsca siedziby podatnika dla celów po- niemające osobowości prawnej oraz będące przedsię-
datkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem biorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należ-
rezydencji. ności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowa-
1a.488) Zryczałtowanego podatku dochodowego, dzących działalność poprzez położony na terytorium
o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli podat- Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, nie po-
nicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwol- bierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych
nienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele wypłat pod warunkiem udokumentowania miejsca
statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2,
złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty prowadzącego działalność poprzez położony na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,

.go
należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dy-
widend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz
w zyskach osób prawnych — na cele wymienione uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te
w tym przepisie. związane są z działalnością tego zakładu; przepis
ust. 3d stosuje się odpowiednio.
1b.489) Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od zleceniodawców zagra- 1e.491) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d,
powinno zawierać dane identyfikujące podatnika pro-
nicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej że-
wadzącego działalność poprzez położony na teryto-
glugi handlowej są obowiązane przed wyjściem statku
rium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,
z portu polskiego wpłacić na rachunek urzędu skarbo-
a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identy-
wego, którym kieruje właściwy według siedziby Mor-
fikacji podatkowej podatnika oraz adres zagraniczne-
skiej Agencji naczelnik urzędu skarbowego należny
go zakładu podatnika.
podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu ła-
dunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie 1f.492) W przypadku należności, o których mowa
rcl
polskim. Dowód wpłaty podatku zagraniczne przed- w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych
siębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowią- na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2
zane przekazać właściwej miejscowo Morskiej Agen- oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu,
cji. Jeżeli jednak przed wyjściem statku z portu pol- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
skiego nie jest możliwe ustalenie wysokości przycho- osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych na-
du za wywóz ładunków i pasażerów, zagraniczne leżności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3
przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod wa-
obowiązane wpłacić zaliczkę na podatek od przewidy- runkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w sto-
wanego przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od sunku do wypłacanych należności spełnione zostały
dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między kwotą na- warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3
w.

leżnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki. pkt 3 lit. c i ust. 3a lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

1c.490) Osoby prawne i jednostki organizacyjne 1g.492) Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, które dokonują wy- niemające osobowości prawnej oraz będące przedsię-
płat należności z tytułów wymienionych w art. 21 biorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należ-
ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnie- ności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 lub
niem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych
ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, stosują zwolnienia wynika-
z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udoku- jące z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem:
mentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21
ww

ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę 1) udokumentowania przez podmiot, o którym mowa
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie człon- w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego miejsca siedziby
kowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie na- dla celów podatkowych, uzyskanym od tego pod-
leżącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: miotu certyfikatem rezydencji, oraz

1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzy- 2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6
skanym od niej certyfikatem rezydencji, lub ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego oświadczenia, że
jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez
488)
płatnika należności oraz spełnia on warunki, o któ-
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, rych mowa w tych przepisach.
o której mowa w odnośniku 6.
489) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy,
o której mowa w odnośniku 34. 491) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy, o której mowa
490) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 492) Dodany przez art. 2 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 37. w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4679 — Poz. 397

1h.492) Ocena warunków określonych w ust. 1g do- 3c.496) W razie zaprzestania przez płatnika prowa-
konywana jest niezależnie od warunku istnienia pod- dzenia działalności przed upływem terminu, o którym
stawy prawnej do wymiany informacji podatkowej mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o któ-

l
między Rzecząpospolitą Polską a państwem należą- rej mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzesta-
cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nia działalności.

v.p
w którym pomiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a
i 11a ma siedzibę. 3d.497) Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
sporządzają i przekazują również podmioty, które do-
2.493) W razie przeznaczenia dochodu na podwyż- konują wypłat należności z tytułów wymienionych
szenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach fun- w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie
duszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawo- ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. Przepi-
mocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o do- sy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.
konaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego,
a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgro- 4.498) Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obo-
madzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziało- wiązani, bez wezwania, wpłacić należny zryczałtowa-
wego. W tym przypadku podatnikom nie przysługuje ny podatek na rachunek urzędu skarbowego określo-
uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mo- nego w ust. 3, jeżeli dochody z dywidend oraz innych
wa w ust. 1a. przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób praw-

.go
nych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku
3.494) Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1a, zostały
kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca nastę- wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17
pującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 ust. 1.
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właści- 5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do
wy według siedziby podatnika, a w przypadku podat- 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
ników wymienionych w art. 3 ust. 2 — na rachunek rym dokonano tego wydatku.
urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 6.499) W przypadku dochodu, o którym mowa
osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo za-
podatnikom, o których mowa w: wiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest
obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesią-
1) art. 3 ust. 1 — informację o wysokości pobranego ca następującego po miesiącu, w którym powstał do-
rcl
podatku, chód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1,
2) art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu — infor- na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje na-
mację o dokonanych wypłatach i pobranym po- czelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby
datku podatnika, a w przypadku podatników wymienionych
w art. 3 ust. 2 — na rachunek urzędu skarbowego, któ-
— sporządzone według ustalonego wzoru. rym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Po-
3a.495) Płatnicy są obowiązani przesłać informację, datnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać
o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty po-
kwoty pobranego podatku, a informację, o której mo- datku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi
w.

wa w ust. 3 pkt 2, w terminie do końca trzeciego mie- informację o wpłaconym podatku, sporządzoną we-
siąca roku następującego po roku podatkowym, w któ- dług ustalonego wzoru.
rym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, rów-
nież wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym spo- 7.500) Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d,
rządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzia- oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek for-
nym w ust. 3b. mie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitaliza-
cję odsetek.
3b.496) Na pisemny wniosek podatnika, o którym
mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni od Art. 26a.501) W terminie do końca pierwszego mie-
dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do spo- siąca roku następującego po roku podatkowym, w któ-
rządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skar-
ww

rym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy,


bowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w spra- o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mo-
wach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, wa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są
o której mowa w ust. 3 pkt 2.
497) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa
493) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 20 lit. c w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
ustawy, o której mowa w odnośniku 6. pkt 26 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 34.
494) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. d ustawy, 498) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy,
o której mowa w odnośniku 34. o której mowa w odnośniku 34.
495) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa 499) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. e ustawy, o której mowa
w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 2
lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 34. pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 72.
496) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa 500) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. h ustawy, o której mowa
w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 w odnośniku 34.
lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 81; wszedł 501) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w od-
w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. nośniku 34.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4680 — Poz. 397

obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym nej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i sto-
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy we- sowania metody ustalania ceny transakcyjnej między
dług siedziby podatnika, a w przypadku podatników podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szcze-

l
wymienionych w art. 3 ust. 2 — do urzędu skarbowe- gólności dane identyfikujące podmioty powiązane,
go, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właś- wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu

v.p
ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny
roczne deklaracje sporządzone według ustalonego stosowane w transakcjach z podmiotami powiązany-
wzoru. mi oraz okres stosowania metody.

Art. 27. 1.502) Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych Art. 28.508) 1.509) Podatnicy posiadający zakłady
od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu
pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są
ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbo- obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie
wym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokoś- wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załą-
ci dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym czać do zeznania o wysokości dochodu (straty) infor-
— do końca trzeciego miesiąca roku następnego macje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek
między podatkiem należnym od dochodu wykazane- samorządu terytorialnego we wpływach z podatku do-
go w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od chodowego od osób prawnych.

.go
początku roku.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podat-
1a.503) Gospodarstwa pomocnicze jednostek kowej grupy kapitałowej, reprezentowanej przez spół-
budżetowych, korzystające ze zwolnienia od podatku kę, o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4.
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2, są zobo-
wiązane składać zeznania o wysokości dochodu (stra- Art. 28a.510) Minister właściwy do spraw finansów
ty) osiągniętego w roku podatkowym w terminach publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
i na zasadach określonych w ust. 1.
1)511) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 26
1a. (uchylony).504) ust. 3 i 6 oraz w art. 26a,

1b. (uchylony).505) 2) zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1,

2.506) Podatnicy obowiązani do sporządzenia 3) oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1a,
rcl
sprawozdania finansowego przekazują do urzędu 4)512 informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1
skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań — wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełnia-
finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia nia, terminu i miejsca składania.
rocznego sprawozdania finansowego, a spółki — tak-
że odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej Rozdział 7
sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii
i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozda- Zmiany w przepisach obowiązujących
nia finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są
zwolnione z obowiązku badania. Art. 29—36. (pominięte).513)
w.

3.507) Podatnicy, którym właściwy organ podatko- Rozdział 8


wy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i sto- Przepisy przejściowe i końcowe
sowania metody ustalania ceny transakcyjnej między
podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania Art. 37. (pominięty).513)
sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania
ceny transakcyjnej. Art. 38. (uchylony).514)
4.507) Minister właściwy do spraw finansów 508) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-
ww

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór


rej mowa w odnośniku 7.
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu 509) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-
usprawnienia weryfikacji stosowania metody określo- rej mowa w odnośniku 34.
510) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w od-
502) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, nośniku 5.
o której mowa w odnośniku 6. 511) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ-
503) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, rej mowa w odnośniku 34.
o której mowa w odnośniku 504. 512) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w od-
504) Przez art. 17 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośni- nośniku 3.
ku 40; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 513) Zamieszczone w obwieszczeniu.
505) Przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś- 514) Przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
niku 6. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
506) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
o której mowa w odnośniku 6. Nr 142, poz. 704), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
507) Dodany przez art. 7 pkt 4 ustawy, o której mowa w od- 1996 r. i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów
nośniku 81; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. uzyskanych od tego dnia.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4681 — Poz. 397

Art. 38a.515) 1. W latach 2007—2009 banki są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachun-


uprawnione do pomniejszenia zobowiązania podatko- kowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy,
wego (kwoty podatku) o kwotę równą odpowiednio: mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów od-

l
pisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów
1) za 2007 r. — 20%, (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów

v.p
i pożyczek, odpowiadające równowartości rezerw na
2) za 2008 r. — 40%, ryzyko związane z działalnością banków, w wysokości
i na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 26,
3) za 2009 r. — 40% ust. 2a pkt 2, ust. 2b—2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.
— kwoty 8% łącznej wartości utworzonych i niezali-
czonych na dzień 31 grudnia 2002 r. do kosztu uzy- 2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa
skania przychodów, rezerw celowych na pokrycie w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4, 6 lit. b, ust. 1a,
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) zakwalifi- ust. 4 pkt 15 lit. a—c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1
kowanych przez banki do kategorii stracone i wątpli- pkt 25 lit. b i c, ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się
we oraz należności z tytułu udzielonych przez bank odpowiednio.
po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spła-
ty kredytów i pożyczek zakwalifikowanych do kate- 3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosować
gorii stracone i wątpliwe; pomniejszenie nie dotyczy przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, pkt 26, ust. 2,

.go
tych rezerw rozwiązanych lub zmniejszonych albo ust. 2a pkt 2, ust. 2b—2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (po-
w 2003 r. życzek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów
i pożyczek dotyczących rezerw na ryzyko związane
2. Rozwiązanie części lub całości rezerw, które sta- z działalnością banków, utworzonych zgodnie z prze-
nowiły podstawę pomniejszenia zobowiązania podat- pisami o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym
kowego (kwoty podatku), o którym mowa w ust. 1, na do dnia 31 grudnia 2004 r., a niezaliczonych do kosz-
które utworzono rezerwy celowe, powoduje obowią- tów uzyskania przychodów.
zek podwyższenia zobowiązania podatkowego (kwoty
podatku) o kwotę 8% rozwiązanej rezerwy celowej. 4. Przepisy ust. 2 stosuje się do odpisów, o których
Podwyższenie zobowiązania (kwoty podatku) nastę- mowa w ust. 3.
puje w roku rozwiązania rezerwy celowej, nie wcześ-
niej jednak niż z chwilą pomniejszenia zobowiązania Art. 38c.517) 1. Banki, które na podstawie art. 45
rcl
podatkowego (kwoty podatku) zgodnie z ust. 1. Jeżeli ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r.
podwyższenie zobowiązania podatkowego (kwoty po- o rachunkowości sporządzają sprawozdania finanso-
datku) wynikające z rozwiązania rezerwy celowej prze- we zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
wyższa wartość pomniejszonego zobowiązania podat- Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej
kowego (kwoty podatku) w roku określonym w ust. 1
ustawy, mogą zaliczać do kosztów uzyskania przycho-
pkt 1, wartość ta zostaje uwzględniona w latach na-
dów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1h pkt 1,
stępnych.
rezerwę na poniesione nieudokumentowane ryzyko
kredytowe do wysokości rezerwy na ryzyko ogólne,
3. Łączna kwota pomniejszenia zobowiązania po- która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy,
datkowego banków (kwota podatku), o której mowa o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a.
w ust. 1, nie może być wyższa od łącznej kwoty środ-
w.

ków pieniężnych przekazanych na zasilenie Funduszu


Poręczeń Unijnych z tytułu oprocentowania rezerwy 2. W bankach, o których mowa w ust. 1, nie zalicza
obowiązkowej w latach 2004—2006, o których mowa się do przychodów nadwyżki kwoty rozwiązanej lub
w art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmniejszonej rezerwy na ryzyko ogólne ponad kwotę
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, utworzonej zgodnie z Międzynarodowymi Standarda-
poz. 2, z późn. zm.516)). mi Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3
ustawy wymienionej w ust. 1, rezerwy na poniesione
nieudokumentowane ryzyko kredytowe.
Art. 38b.517) 1. Banki, które na podstawie art. 45
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r.
3. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a stosuje się od-
ww

o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,


Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. powiednio do rezerwy na poniesione nieudokumento-
Nr 47, poz. 278) sporządzają sprawozdania finansowe wane ryzyko kredytowe utworzonej zgodnie z Między-
narodowymi Standardami Rachunkowości, o których
515) mowa w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1.
Dodany przez art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1262), która weszła w życie z dniem 15 czerwca Art. 39. 1. Tracą moc:
2004 r.
516) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
1) ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku docho-
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. dowym od osób prawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 49,
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 216, Nr 80, poz. 350 i Nr 101, poz. 444);
poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r.
Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109,
poz. 709. 2) art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
517) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od- o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady
nośniku 3. opodatkowania (Dz. U. Nr 74, poz. 443).
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4682 — Poz. 397

2. Przepisy ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 ma- 3) z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji
ją zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36,
osiągniętych przed dniem 1 stycznia 1992 r. z późn. zm.519));

l
4) (uchylony);520)
3. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowe-

v.p
go, do których podatnicy nabyli uprawnienia przed 5) z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem
dniem 1 stycznia 1992 r., pozostają w mocy do czasu zagranicznym521) (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143,
ich wygaśnięcia. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 49,
poz. 484);
4. Podatnicy, którzy: 6) (uchylony);518)
1) w 1991 r. ponieśli wydatki, o których mowa 7) (uchylony);522)
w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1 8)523) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogro-
pkt 1, dach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 201,
2) korzystali do końca 1991 r. z odliczeń wydatków od poz. 1237 i Nr 223, poz. 1475).
dochodu na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy wy-
mienionej w ust. 1 pkt 2, Art. 41. (pominięty).513)

.go
zachowują prawo do odliczeń poniesionych w tym Art. 42. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
okresie wydatków do czasu ich wyczerpania, nia524) z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem
z uwzględnieniem przepisów art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, art. 30 i 33, które wchodzą w życie z dniem ogłosze-
o której mowa w ust. 1 pkt 1. nia.524)

Art. 40. 1. Uchyla się, z zastrzeżeniem ust. 2, prze- 519) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
pisy ustaw szczególnych przyznające ulgi i zwolnienia z 1990 r. Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175 i Nr 34, poz. 198,
od podatku dochodowego od osób prawnych oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18, poz. 74 i Nr 80,
znosi się przyznane na podstawie tych przepisów ulgi poz. 406, z 1993 r. Nr 40, poz. 182 oraz z 1994 r. Nr 68,
poz. 294 i Nr 90, poz. 419.
i zwolnienia. 520) Przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 5.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ulg i zwolnień od po- 521) Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2001 r., stosownie do

datku dochodowego przysługujących na podstawie art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
rcl
przepisów ustaw: działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).
522) Przez art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmia-

1) (uchylony);518) nie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowa-


nia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5,
poz. 25), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
2) (uchylony);518) i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego
dnia.
518) Przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmia- 523) W brzmieniu ustalonym przez art. 47 ustawy z dnia 8 lip-
nie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowa- ca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U.
nia i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 646), Nr 169, poz. 1419), która weszła w życie z dniem 21 wrześ-
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. i ma za- nia 2005 r.
524) Ustawa została ogłoszona w dniu 10 marca 1992 r.
w.

stosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.


ww
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4683 — Poz. 397

Załączniki do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

Załącznik nr 1525)

l
WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

v.p
Symbol KŚT
Stawka (grupa lub Powiązanie
Pozycja Nazwa środków trwałych
% podgrupa, z KRŚT
lub rodzaj)
1 2 3 4 5
01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16
122 Lokale mieszkalne
2,5 10 Budynki niemieszkalne 10, 11, 12
13, 14, 15
17, 18, 19

.go
110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 154
domy opieki społecznej bez opieki medycznej 159
121 Lokale niemieszkalne
4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi 227
oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) 293
104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki 200
i komory podziemne (z wyłączeniem budynków 202
magazynowych i naziemnych) 203
205
209
220
221
222
rcl
10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 125
– trwale związane z gruntem
109 Domki kempingowe, budynki zastępcze 169
– trwale związane z gruntem 198
010 Plantacje wikliny 001

02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, 250


doków stałych zalądowionych, wałów 251
i grobli 253
w.

254
255
259
293
297
21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, 256
z wyjątkiem studni wierconych
290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów 28
i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych
ww

i zoologicznych
291 Wieże przeciwpożarowe 291
225 Melioracje podstawowe 01
226 Melioracje szczegółowe 01
4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów 2
i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych
i zoologicznych
10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 651

525) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23
ustawy, o której mowa w odnośniku 6.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4684 — Poz. 397

1 2 3 4 5
221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 680

l
14 202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 507
20 200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty 510

v.p
03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne 3
14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 323
324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 324
325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 325
326 Silniki powietrzne 326
343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne 343
z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na 344
paliwo ciężkie

.go
349 Reaktory jądrowe 349
04 7 431 431 - 0 filtry (prasy) błotniarki 431
431 - 4 cedzidła mechaniczne
450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do 450
przerobu surowca wielokomorowe)
451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece 451
koksownicze)
454 Piece do wypalania tunelowe 454
475 Aparaty bębnowe 475
477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477
477-6 do 8
rcl
10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4
14 41 Obrabiarki do metali 40, 41
44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania 44
i sprężania cieczy i gazów
46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 46
i 469-0)
47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów 47
materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4
i 6-8 oraz 479-0)
w.

18 449 Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny 449


i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy
i paliw płynnych
465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji 465
sody
469 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 469
474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 474
479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 479
ww

481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej 481


obróbki metali sposobem chemicznym
i elektrogalwanicznym
482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali 482
sposobem cieplnym
484 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego 484
w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne
wysokiego ciśnienia,
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do
natryskiwania tworzywami sztucznymi
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4685 — Poz. 397

1 2 3 4 5
490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych 490

l
nośników danych oraz maszyny analityczne
492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji 492

v.p
i sterowania procesami
493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 493
20 434 434-01 maszyny do zamykania słoi 434
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako 465
chłodnice kwasu siarkowego
30 491 Zespoły komputerowe 491
05 7 506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 506
507 507-2 i 507-3 krystalizatory 507
507-4 komory potne

.go
548 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału 548
zecerskiego
583 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych 583
węgla
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 512
513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 513
514 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco,
tabor hutniczy, walcowniczy
rcl
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu 520
kamieniarskiego:
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 523
w.

525 525-31 autoklawy 525


529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów 529
budowlanych:
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 56
582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 582
20 000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy
ww

silników powyżej 120 KM


14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 50
517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 517
52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 52
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw 53
sztucznych
54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, 54
produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty
papiernicze i poligraficzne
55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych 55
i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4686 — Poz. 397

1 2 3 4 5
561 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 561

l
568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego 568
(z wyjątkiem 568-40 do 48)

v.p
57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 57
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59
18 505 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne 505
51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, 51
gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne
i kartograficzne
58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
20 506 506-3 odgazowywacze 506
510 Maszyny i urządzenia wiertnicze 510
511 Obudowy zmechanizowane 511

.go 518

535
Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu
gazowego, perforacji otworów wiertniczych
Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu
wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych
i specjalnych wytopów metali
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past
emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
518

535
rcl
579 579-000 dystrybutory 579
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów
zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów
zwierzęcych
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580
581 Maszyny do robót budowlanych 581
582 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 582
w.

25 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501


501-1 porcelanowe młyny kulowe
511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów 511
zmechanizowanych
524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego 524
i bazaltu
571 571-8 autoklawy do hydrolizy 571
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory
ww

i hydrolizatory betonowe lub murowane


581 581-2 wibratory 581
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 600
601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną 601
chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
623 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN 623
641 Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy 641
głębieniu szybów)
648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe 648
657 Akumulatory hydrauliczne 657
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4687 — Poz. 397

1 2 3 4 5
660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660

l
10 6 Urządzenia techniczne 6

v.p
18 61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze 610
i aparatura energii elektrycznej przewoźna do 615
641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz 641
nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju
641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie
z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei
i kolejek linowych)
662 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm 662
681 Kontenery 681
20 629 Telefony komórkowe 629
669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych 669

.go
do poz. 04 – zespoły komputerowe)
633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633
634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634
662 662-5 ekrany kinowe 662
644 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach 644
przetwórczych rud i węgla
664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań 664
technicznych
25 644 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie 644
07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70
rcl
71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71
72 Tramwajowy tabor szynowy 72
73 Pozostały tabor szynowy naziemny 73
77 Tabor pływający 77
14 700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 700-7
710 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710
do 03
w.

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne 710-02


i typu „Karlik” i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane 710-10
do 14
770 770-13 kontenerowce 770-13
773 773-1010 wodoloty 773-1010
780 Samoloty 780
781 Śmigłowce 781
ww

743 Samochody specjalne 743


745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie 745
elektrycznym
746 Ciągniki 746
747 Naczepy 747
748 Przyczepy 748
750
751
752
753
754
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4688 — Poz. 397

1 2 3 4 5
76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe 76

l
akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
18 745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym 745

v.p
783 Balony 783
788 Inne środki transportu lotniczego 788
79 Środki transportu pozostałe
20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740
741 Samochody osobowe 741
742 Samochody ciężarowe 742
744 Autobusy i autokary 744
782 Szybowce 782
08 10 805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek 805

.go
kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe 806
– niezwiązane trwale z gruntem
14 803 803-0 do 1 maszyny biurowe 803
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8
25 801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do 801
przeprowadzania badań laboratoryjnych
802 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 802
804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe 804
rcl
Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i bu- 3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wy-
dowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 magające szczególnej sprawności technicznej,
lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozu-
trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wod- mie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy
nych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu
oraz innych czynników powodujących przyspiesze- ciągłym, używane w warunkach terenowych, w wa-
nie zużycia obiektu. runkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazują-
cych na bardziej intensywne zużycie.
w.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o któ-


rych mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uwa- 4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4—6 i 8 Klasyfika-
ża się używanie tych środków trwałych pod wpły- cji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu
wem niszczących środków chemicznych, a zwłasz- postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i
cza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub prze- ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządze-
chowywaniu żrących środków chemicznych. Doty- nia i aparaturę, w których zastosowane są układy
czy to również przypadków silnego działania na bu- mikroprocesorowe lub systemy komputerowe,
dynek lub budowlę niszczących środków chemicz- spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu
nych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wy- w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także po-
dzielających się w postaci oparów, których źródłem zostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświad-
ww

są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. czalno-produkcyjną.


Dziennik Ustaw Nr 74 — 4689 — Poz. 397

Załącznik nr 2526)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

l
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

v.p
Lp. Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji
1 2
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych – powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej
2 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych – powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej
3 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
4 Drób rzeźny: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki – powyżej 100 sztuk
5 Drób nieśny – powyżej 80 sztuk:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

.go
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)
6 Wylęgarnie drobiu: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki – bez względu na liczbę sztuk uzyskanych z wylęgu
7 Zwierzęta futerkowe:
a) lisy, jenoty, norki, tchórzofretki, szynszyle – 1 samica stada podstawowego i powyżej
b) nutrie – powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
rcl
c) króliki – powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
8 Zwierzęta laboratoryjne: szczury białe, myszy białe – bez względu na liczbę sprzedanych sztuk
9 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 i powyżej
10 Pasieki – powyżej 80 rodzin
11 Uprawy roślin „in vitro” – 1 m2 powierzchni półek i powyżej
12 Hodowla entomofagów – 1 m2 powierzchni upraw roślin żywicielskich i powyżej
13 Hodowla dżdżownic – 1 m2 powierzchni łoża hodowlanego i powyżej
w.

14 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:


a) krowy – powyżej 5 sztuk
b) cielęta – powyżej 10 sztuk
c) bydło rzeźne – powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)
d) tuczniki – powyżej 50 sztuk
e) prosięta i warchlaki – powyżej 50 sztuk
f) chów i hodowla owiec – powyżej 10 sztuk matek
ww

g) tucz owiec – powyżej 15 sztuk


h) konie rzeźne – 1 sztuka i powyżej
i) konie hodowlane – 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
j) hodowla ryb akwariowych – powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości
krawędzi
k) hodowla psów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
l) hodowla kotów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powyżej

526) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4690 — Poz. 397

Załącznik nr 3527)

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 10 UST. 6,

l
ART. 12 UST. 11, ART. 15 UST. 8, ART. 16 UST. 9, ART. 25A UST. 2 USTAWY

v.p
Państwo członkowskie
Lp. Zakres podmiotowy
Unii Europejskiej
1 2 3
1 Królestwo Belgii spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: „société anony-
me”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„com-
manditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limi-
tée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopé-
rative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöpera-
tieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom col-
lectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone
commanditaire vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały

.go
jedną z wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki utworzone zgodnie
z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim po-
datkiem dochodowym od osób prawnych
2 Królestwo Danii spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: „aktieselskab”
i „anpartsselskab” oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z usta-
wą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich
dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie
z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do „aktieselskaber”
3 Królestwo Hiszpanii spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: „sociedad
anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabili-
dad limitada”, jak również podmioty prawa publicznego, które działają na
rcl
podstawie prawa prywatnego
4 Królestwo Niderlandów spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: „naamloze
vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”,
„open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborg-
maatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve
grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kre-
dietinstelling optreedt” oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem nider-
landzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym
od osób prawnych
w.

5 Królestwo Szwecji spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: „aktiebolag”,
„bankaktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „spar-
banker” oraz „ömsesidiga försäkringsbolag”
6 Republika Malty spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: „Kumpaniji ta’
Responsabilita Limitata” oraz „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom
maqsum f’azzjonijiet”
7 Republika Austrii spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: „Aktiengesell-
schaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” oraz „Erwerbs- und Wirt-
ww

schaftsgenossenschaften”
8 Republika Cypryjska spółki utworzone według prawa cypryjskiego: „εταιρείες” jak określono
w przepisach dotyczących podatku dochodowego
9 Republika Czeska spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: „akciová společ-
nost” oraz „společnost s ručením omezeným”
10 Republika Estońska spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: „täisühing”,
„usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts” oraz „tulundusühistu”

527) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 17 ustawy,
o której mowa w odnośniku 37.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4691 — Poz. 397

1 2 3
11 Republika Federalna Niemiec spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: „Aktienge-

l
sellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs-

v.p
und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts” i inne spółki utworzone zgodnie z przepisa-
mi prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem
dochodowym od osób prawnych
12 Republika Finlandii spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: „osakeyhtiö”/„ak-
tiebolag”, „osuuskunta“/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank” oraz „vakuu-
tusyhtiö”/„försäkringsbolag”
13 Republika Francuska spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: „société anony-
me”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”,
„sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses
d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, które automatycznie podlega-
ją podatkowi dochodowemu od osób prawnych, „coopératives”, „unions de

.go
coopératives”, przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsię-
biorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego
podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób
prawnych
14 Republika Grecka spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: „αvώvυμη
εταιρεία”, „εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)”
15 Irlandia spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zareje-
strowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, „building socie-
ties”, utworzone zgodnie z Building Societies Acts i „trustee savings banks”
w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989 r.
16 Republika Litewska spółki utworzone według prawa litewskiego
rcl
17 Republika Łotewska spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: „akciju
sabiedrība” oraz „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”
18 Republika Portugalska spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową, jak
również inne osoby prawne prowadzące działalność przemysłową lub handlo-
wą, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim
19 Republika Słowacka spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: „akciová spoloč-
nosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”
20 Republika Słowenii spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: „delniška
w.

družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”


21 Republika Węgierska spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: „közkereseti
társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”,
„részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság” oraz „szövetkezet”
22 Republika Włoska spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: „società per azio-
ni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”,
„società cooperative”, „società di mutua assicurazione” oraz jednostki
publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej
ww

części handlowa
23 Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: „société
anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité li-
mitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une so-
ciété anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-
-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État,
des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des
autres personnes morales de droit public” i inne spółki utworzone zgodnie
z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksembur-
skim podatkiem dochodowym od osób prawnych
24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa
Brytanii i Irlandii Północnej
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4692 — Poz. 397

1 2 3
25 spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001

l
z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dy-
rektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą sta-

v.p
tut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spół-
dzielnie (SCE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) i dy-
rektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spół-
dzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników
26 Republika Bułgarii spółki prawa bułgarskiego, określane jako:
„cъбиpaтeлното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството
с ограничена отговорност”, „акционерното дружество”, „командитното
дружество с акции”, „кооперации”, „кооперативни съюзи” oraz „държавни
предприятия” utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowa-
dzące działalność gospodarczą
27 Rumunia spółki prawa rumuńskiego, określane jako: „societăţi pe acţiuni”, „societăţi în

.go
comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată”
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4693 — Poz. 397

Załącznik nr 4528)

l
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 I ART. 22 UST. 6 USTAWY

v.p
Lp. Państwo529) Zakres podmiotowy

1 2 3
1 Królestwo Belgii spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: „société ano-
nyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/
„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabili-
té limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „socié-
té coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/
„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en
nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite sim-
ple”/„gewone commanditaire vennootschap”, przedsiębiorstwa publiczne,

.go
które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki
utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatko-
waniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
2 Królestwo Danii spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: „aktieselskab”
i „anpartsselskab”, oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie
z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie,
w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatko-
wany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do
„aktieselskaber”
3 Królestwo Hiszpanii spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: „sociedad
anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabili-
dad limitada”, jak również podmioty prawa publicznego, które działają we-
rcl
dług prawa prywatnego, oraz inne podmioty utworzone zgodnie z przepisa-
mi prawa hiszpańskiego podlegające opodatkowaniu hiszpańskim podat-
kiem dochodowym od osób prawnych („Impuesto sobre Sociedades”)
4 Królestwo Niderlandów spółki utworzone według prawa holenderskiego, określane jako: „naamloze
vennnootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”,
„Open commanditaire vennootschap”, „Coöperatie”, „onderlinge waarborg-
maatschappij”, „Fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve
grondslag” i „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of
kredietinstelling optreedt”, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami
prawa holenderskiego podlegające opodatkowaniu holenderskim podatkiem
w.

dochodowym od osób prawnych


5 Królestwo Szwecji spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: „aktiebolag”,
„försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesi-
diga försäkringsbolag”
6 Republika Malty spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: „Kumpa-
niji taʹ Responsabilitaʹ Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li 1-kapital
tagħhom maqsum fazzjonijiet”
7 Republika Austrii spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: „Aktienge-
ww

sellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverei-


ne auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Be-
triebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentliches Rechts”, „Spar-
kassen”, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego
podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób
prawnych
8 Republika Cypryjska spółki ustanowione według prawa cypryjskiego: „εταιρείες” zdefiniowane
w ustawie o podatku dochodowym

528) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.


529) Tytuł kolumny drugiej w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 81; wszedł
w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r. i ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4694 — Poz. 397

1 2 3
9 Republika Czeska spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: „akciová spo-

l
lečnost”, „společnost s ručením omezeným”

v.p
10 Republika Estońska spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: „täisühing”,
„usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”
11 Republika Federalna Niemiec spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: „Aktienge-
sellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaft”, „betriebe gewerblicher Art von juristischen
Personen des öffentliches Rechts”, i inne spółki utworzone zgodnie z prze-
pisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podat-
kiem dochodowym od osób prawnych
12 Republika Finlandii spółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako: „osakeyhtiö”/
„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”, „säästöpankki”/„sparbank” i „va-

.go
kuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”
13 Republika Francuska spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: „société ano-
nyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limi-
tée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés dʹassurances mutuelles”,
„caisses dʹépargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, które automatycz-
nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, „coopératives”,
„unions de coopératives”, przemysłowe i handlowe instytucje publiczne
oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa
francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych
14 Republika Grecka spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: „ανώνυμη
εταιρεία”, „εταιρεία περιωρισμένης υθύνης (Ε.Π.Ε.)”, i inne spółki utwo-
rcl
rzone zgodnie z przepisami prawa greckiego podlegające opodatkowaniu
greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych
15 Irlandia spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zare-
jestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, „building so-
cieties” zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts i „trustee savings
banks” w rozumieniu Trustee Savings Banks z 1989 r.
16 Republika Litewska spółki ustanowione według prawa litewskiego
17 Republika Łotewska spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: „akciju
w.

sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”


18 Republika Portugalska spółki utworzone według prawa portugalskiego będące spółkami handlowy-
mi lub spółki prawa cywilnego posiadające formę handlową oraz spółdziel-
nie i przedsiębiorstwa publiczne
19 Republika Słowacka spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: „Akciová
spoločnost”, „Spoločnost s ručením obmedzeným”, „Komanditná spoloč-
nost”
ww

20 Republika Słowenii spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: „delniška
družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”
21 Republika Węgierska spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: „közkere-
seti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelõsségű tár-
saság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”
22 Republika Włoska spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: „società per
azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsibilità limita-
ta”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione”, oraz podmioty
publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważają-
cej części handlowa
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4695 — Poz. 397

1 2 3
23 Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luskemburskiego, określane jako: „société

l
anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité
limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une

v.p
société anonyme”, „association dʹassurances mutuelles”, „association
dʹépargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou
minière de lʹEtat, des communes, des syndicats de communes, des établisse-
ments publics et des autres personnes morales de droit public”, i inne spółki
utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opo-
datkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa
Brytanii i Irlandii Północnej
25530) Konfederacja Szwajcarska spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako: „société
anonyme”/„Aktiengesellschaft”/„societá anonima”, „société à responsibilité
limitée”/„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”/„societá a responsibilitá
limitata”, „société en commandite par actions”/ „Kommanditaktiengesell-

.go
schaft”/„societá in accomandita per azioni”
26531) Republika Bułgarii Spółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gos-
podarczą, określane jako:
„cъбиpaтeлното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството
с ограничена отговорност”, „неперсонифицирано дружество”,
„акционерното дружество”, „командитното дружество c акции”,
„кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”
27531) Rumunia Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako: „societăţi pe
acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată”
rcl
530) Lp. dodana przez art. 7 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 81; wszedł w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r. i ma
zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.
531) Lp. dodana przez art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), która weszła w życie z dniem 10 października
2007 r. i ma zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2007 r.
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4696 — Poz. 397

Załącznik nr 5528)

l
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY

v.p
Lp. Państwo532) Zakres podmiotowy

1 2 3
1 Królestwo Belgii Spółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane jako: „naamloze
vennootschap/société anonyme”, „commanditaire vennootschap op aandelen/
société en commandite par actions”, „besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée”, oraz te podmioty
prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego
2 Królestwo Danii spółki ustanowione według prawa duńskiego, określane jako: „aktieselskab”,
„anpartsslskab”

.go
3 Królestwo Hiszpanii spółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane jako: „sociedad
anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabili-
dad limitada”, oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podsta-
wie prawa prywatnego
4 Królestwo Niderlandów spółki ustanowione według prawa holenderskiego, określane jako: „naamloze
vennootschap” i „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
5 Królestwo Szwecji spółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane jako: „aktiebolag”
oraz „försäkringsaktiebolag”
6 Republika Malty spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: „Kumpaniji
taʹ Responsabilitaʹ Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li 1-kapital tagħhom
maqsum fazzjonijiet”
rcl
7 Republika Austrii spółki ustanowione według prawa austriackiego, określane jako: „Aktienge-
sellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”
8 Republika Cypryjska spółki ustanowione według prawa cypryjskiego, określane jako: spółki zgod-
nie z prawem spółek, korporacyjne podmioty publiczne, a także jakiekolwiek
inne podmioty, które są traktowane jak spółki zgodnie przepisami o podatku
dochodowym
9 Republika Czeska spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: „akciová spo-
lečnost”, „společnost s ručením omezeným”, „veřejná obchodní společnost”,
w.

„komanditní společnost”, „družstvo”


10 Republika Estońska spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: „täisähing”,
„usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”
11 Republika Federalna Niemiec spółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane jako: „Aktienge-
sellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung” i „bergrechtliche Gewerkschaft”
12 Republika Finlandii spółki ustanowione według prawa fińskiego, określane jako: „osakeyhtioe/
ww

aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „saeaestepankki/sparbank” oraz „va-


kuutusyhtioe/foersaekringsbolag”
13 Republika Francuska spółki prawa francuskiego, określane jako: „société anonyme, société en com-
mandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, oraz przemysłowe
i handlowe zakłady i przedsiębiorstwa publiczne
14 Republika Grecka spółki ustanowione według prawa greckiego, określane jako: „ανώνυμη
εταιρία”

532) Tytuł kolumny drugiej w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 81; wszedł
w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r. i ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.
Dziennik Ustaw Nr 74 — 4697 — Poz. 397

1 2 3
15 Irlandia spółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane jako: „public com-

l
panies limited by shares or by guarantee”, „private companies limited by sha-
res or by guarantee”, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provi-

v.p
dent Societies Acts lub „building societies” zarejestrowane zgodnie z Buil-
ding Societies Acts
16 Republika Litewska spółki ustanowione według prawa litewskiego
17 Republika Łotewska spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: „akciju
sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”
18 Republika Portugalska utworzone według prawa portugalskiego spółki handlowe lub spółki prawa
cywilnego mające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa
publiczne
19 Republika Słowacka spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: „Akciová
spoločnost”, „Spoločnost s ručením obmedzeným”, „Komanditná spoloč-
nost”, „Verejná obchodná spoločnost”, „družstvo”
20

21

22
.go
Republika Słowenii

Republika Węgierska

Republika Włoska
spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: „delniška
družba”, „komanditna delniška družba”, „komanditna družba”, „družba
z omejeno odgovornostjo”, „družba z neomejeno odgovornostjo”
spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: „közkereseti
társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelõsségű társaság”,
„részvénytársaság”, „egyesülés”, „közhasznú társaság”, „szövetkezet”
spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: „società per azio-
ni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”,
oraz podmioty publiczne i prywatne wykonujące działalność przemysłową
i handlową
23 Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: „société
rcl
anonyme”, „société en commandite par actions” i „société à responsabilité li-
mitée”
24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa
Brytanii i Irlandii Północnej
25533) Konfederacja Szwajcarska spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako:
„société anonyme”/„Aktiengesellschaft”/„societá anonima”,
„société à responsibilité limitée”/„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”/
„societá a responsibilitá limitata”, „société en commandite par actions”/
„Kommanditaktiengesellschaft”/„societá in accomandita per azioni”
w.

26534) Republika Bułgarii Spółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gos-
podarczą, określane jako:
„cъбиpaтeлното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството с
ограничена отговорност”, „акционерното дружество”, „командитното
дружество с акции”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни
предприятия”
27534) Rumunia Spółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako:
„societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspun-
ww

dere limitată”

533) Lp. dodana przez art. 7 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 81; wszedł w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r. i ma
zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.
534) Lp. dodana przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 531.
ww
w.
— 4698 —

rcl
.go
v.p
l
ww
w.
— 4699 —

rcl
.go
v.p
l
— 4700 —

l
v.p
.go
rcl
w.
ww

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530)
www.wydawnictwa.cuw.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 956/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 13,80 zł (w tym VAT)