Vous êtes sur la page 1sur 45

2

 F
K
3

4
............................................................ Â7

‚gz]t
...................................... Ñ»kZgzZª

~
ï»ÁÎg
10 
........................................................ ]tõg @
16 .......................................... xi ZßÆkZgzZ]t»
24 å t‹ §
.......................................... kz¯ ¸Wi ZI ~
31 ................................... ^ Ô]úŠ'gzŠV
 F
gzZš
38

45
............................ Üæ]ógzZ'•ZÅY eZÔgzŠ V

å t[ zZ[²Èzg0
................................. ŠÅ ~ Z
t
51 å tƒzZ
.......................... i ¸W»µ%ò Z ¸ÑZÎÆ~

ñ œïG
E
58 ...................... j L ¢Ü'Ø{ »V!¤ÔŠ[ zZ
ñ ¢z¹
ñ zg à ïG å tƒzZ
E
65 ...................... ã L ¢Ü'WÂÅ ~
72 ë ZÆõg @
.............................. w {z} Å~ Ö Z
·#
gzZ,Š ã
Åm}g øÐ~
x™ ZÑ
79 Û Zg øgz ZŠÅu~t
...................................... n•
å•†Ò Äñ^•

…çaŸ ᕆÏÖ] Ý]‚ùìö äfjÓÚ


35869501-03 : y ¯ gó ƒ Ñy î N
w e â 36-K
www.tanzeem.org
4 3

‚gz]t
Ñ»kZgzZª
=‚Ãe ^Ú] ý Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ å‚ÛvÞ

Â7
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ]
‚øÃûeø Ý èºr$ uö äô ×# Ö] o×øÂø Œô^ß$×Öô áøçû³Óö³øm ¡$ øò³Öô àø³mû…ô„ô ³ßû³Úö æø àø³mû†ô³Žùô føÚ% ¡÷‰ö…ö ™
Dð^ŠßÖ]E —I^Û÷nûÓôuø ]ˆ÷mûˆôÂø äö ×# Ö] áø^Òøæø ½Øô‰ö†% Ö]
Cc íò ¸ä y nz 8 y Î 0 Ãw Í ÑZ ßg¬ Æ~ó ~œ, ƒgG
w Í ÑZ ßg ª » ~ó ~œ , ƒgG žì x¥Ã\ M ! x Z™ + ø *
7x Z¤ Ð y ZÄÆó óï
z6{ izg {g ! å »wÎg L |L 1 40 1 wz ÑZ ßgB 1 2@J6‚ Zg
Ð9  oÏZXì·»]Š X ! ‹Š Ñz Å ~ x™ Z Ñt X ì [ ƒ q zÑ
x™ Z wÎg óe
~ ¸z n¾ÝZ Å]tä r  ™£Zg Zu Z ËZ e~ TX H
kZ ~ KkZ Xì ; g Y H q zÑŸt » V îWŒ6Õ™fÆ \ å M
! zZÆ©‹ § Å\ å MB‚Æ ¤Sgz Z VØÍZÆ©‹§Å
ÆVØÍZÆ{0‹§Å\ å Mgz Z©‹ §Å ~ x™ Z Ñ ëž¬Ð
{gG ŠŽ z !Ɖ Ü z ºgz Z X c ¯ c qçñà > ðE 3E
4ÉZ ` udÄÜgz Z U
”zg Åœy M Œ Û žì @
ƒx¥ƒ  oX , ™WÐ ,g ŠË~} g !
X cÛ y ÒB‚Æö Ypg " ZÃ] ¬çñy Zg0
â• ZÆ4{gG
]|xŠ M-z¦žì y ZZ Zg ø ! å HƒÑ » ~ x™ Z Ñž-t ~
EÅ g Zz mÑÍ Z 7Z ä b ¬ kZÆ™v~ ^~k  ’Ð _k g »{g ! t
Z sÜgz Z • ó óèEG
45
É 7„ wÎg q 45E
G Z ?{ L É
L 7„ Ñq Z sÜ~ ·
á ~ ( Y 1 98 2cŠ @
[ Zgz Z H ù • Y 1 98 2~g † )¢, ÚZ Å ó ót x Ð L)
L xâ
Z x ÓŽ ì Ì{ z G ƒ åL}G
» Ëg gz Z Y m å M Z®X • ó óÆÔ Zy
©! » \ M L L
Ð x™z aÆ \¬v Zì ; g Y H ù • á ~ ^! ÂaÆ x ¬ ïŠ ÃZ 7Z
»sÜŸ »ª  ‚g z ]t6\ å Mèa pXì ƒ åL}G ©!Ï‚ Zgz Z ~Š ã

" Ðg ±ZÆÃ: Z]¤6VØÍë ZÆ {0‹§ ó óï å » ÁÎg Lž L ì µÂ
Ì8 g ò ÓZgz Z Ýq Z ~ ƒ åL}©!Æ \ G å M Z®ì Zƒ åÉ Zƒ 7„
X σ"U Æ• Z
kl Å VßÎg gz Z Y m Ð ÑZ/â a Æ \
Z x Ógz Z i q å M Ž X ì ~gz¢ * ƒ
¢Z
Xì ãZzû%~i q Ð Zzx £Š»»\ M ~® )
Å_Ý°ZÕ
Ãë› ðZgz â , ZP y ZZgz Z Xì ì‡6Š ã Åy ZZr Zg7 » xs Z
Ëð‚gJ XÉ 7e)g fÆ~C Ù ªµZjð‚gJ Xì x * »+ â
ÃgñZ y Z¤ZX ì $ Ë ƒ™Ñg » ñ z'ÃV ¸Åy Z] zgz Z =sÜ~ZgŠ
X • D ™g (Z ^ÅX •] *ZZ { z Âñ Y H ¦~ V”} (} (&
6 5

Ï0 Ù V ZzŠ øV ZŠz Y
i ì V ZŽ xŠ C X ]tgz Zª  ‚° !y ZZgz ZŠ š! ]y
y ZZ c ÆH ! ó Âc
y ZZ © v! y ZZ ª
gwÅdâŠsÜÆÏ0
Xì B  iƒÂkZ|gŠ ÂÏ0 iÅ *Št Ã] ¬Xì @ Y c*g xZ• Z (ÂñY ¬ Š]¸ç¤
0 Z Îâ ÆVÐy Z

Žì Ï0iÝZ „Ï0  i~zy
QÅk QX ÏAˆÆ]ñÏ0 iƒÂÝZÅkQ ÅÒÃÅK~ p Ö Z {Š ‚¤ ZÃsÐ VA”ñ: Ügz Z: ‘gz Z™hg
:ì@Û Š•
â• á g Zˆy M Œ
Û ž‰ìx ZzŠ~Tì Ï0 iÅåŽì ~$ Z t ] Ñ» ~g7 tžì C Mt ‚|t ¬Ð ƒ  Â!ì Hy ZZžñ Y
DlçfÓßÃÖ]E —áøçûÛö×øÃûmø ]çûÞö^Òø çûøÖ Ý áö]çønøvøÖû] oøãôøÖ éø†øìôŸF û] …ø]‚$ Ö] á$ ]ôæø™ Å TX ì Zƒ ;t ‚Æ Vƒ ó ~g ø { ó åO7@ Ž V k z yß Zg7
X ó ó… Y vßt l»X ì ]y M§ ZŠ Ây »Ï0  iÝZ L L X Ïìgå:ì Ðå:t X 7{ i Z0 Z ðÃÃy ̈Z w q @
»V Œz
C²•á w– ì9zq Z sÜ]ñ~^sîkZÆÏ0 i ã ̈Z Z ì
q ó •q Z% Z Xì ã Ãgz Zì _Š qtžÐ }V- ë éS7 ˜ Z
ì 9z » Ï0 i u Z ]ñ ÑÑì û Zì ËÇ !
q •t X Ïì gå gz Zì Ðå Ž ì ó ]Zf
™ á xŠ Ð ³(Ð M ª zgŠ u ƒ  ] Zg (Z z t £Æ kZ ] Ì Å kZ ] Z f Å kZ Xì « gz Z
z » Ï0i ~E™ Ž Ð kZ  ˆƒ Ë~ V”zŠ ã Ç0 i b§kZ kZ ì q Ñ: ì Ó‚: Ð g ±Z ËðÃ~ XX • (unique) ã U Ñ
E
Ûe
$B§E
:ã M Œ M ñ Z ð X y JZgz ZY eZì Ñ »kZ Zƒo: Ç Z]  Ð x * ÆvZ ë&ì •t X •ŠŽ ñw ¾zx Ž] ѾzÍõx Ó~ •
DÔ×ÛÖ]E —¡÷ÛøÂø àöŠøuûø] ÜûÓö³þm%ø] ÜûÒöçø×öfûnøÖô éøçnFvøÖû]æø løçûÛøÖû] Ðø×øìø pû„ô$Öø]™ t X c Û Za Ã] Ñ» kZ ä •kZX© Âc
â• vZ y ZZ i ) Zìt X • … Y
~ ?ž ñ â i M »ž c ¯ a kZŸt » ] §gz Z ]ñä kZ L L Xì (purposeful) /! É 7…gz Zg »" ì ó 7Ñ" ð
ó óX ÑZz 䙿i Zì yÃÐ
oÖôæ^öÖùô kõmFŸFø …ô^ ø̀ ß$Ö]æø Øônû³$þÖ] Íô¡øjô ìû]æø šô…ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oû³Êô á$ ]ô ™
C: cÛ ZŠ Z~p ÖZ {Š ‚e
â• .ä w D Z)´ÌÃkZ
áøæû†ö Ó$ Ëøjømøæø Üû`ôeôçûßöqö o×FÂøæ$ ]•÷çûÃö Îöæ$ ^Ú÷^nøÎô äø×# Ö] áøæû†ö Òö„ûmø àømû„ô³$Ö] h hô^føÖûŸø û]
[ x # â ì Z½Z  Р• Ä - Ù•E — t ¡÷›ô^³eø ]„øaF køÏû×ø³ìø ^³³Úø ^³³ßø³e$…ø t šô…ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô³×û³ìø oû³Êô
Ï0 iì V JZ Z¾~ ä { V c i kZ DMUMXMULVá]†ÛÂ
Zwz Z b
Xì íz•ˆ Æ ]ñk Qì à Zz ä M ]ñq Zˆ Æ Ï0i kZ ó aÆJ
ÏZ ì ¥ïG
G
Z ª oÛ& ŠøÚ% Øõqøø] o³ÖF]ô gz Zì /!
L ¢zq ðt
ð yŠ k QX ì @ Û ¨Ð + - Zx- ˆy M Œ
â• Û &ì yŠ q
Z » VhÆ ªXì ` z²î0•G ©$ » ðMkZ y ̈Zgz Z c
E
â•Û ðÃy ̈Z ä ] Ñ» Û{
[ x» c Ð g ±ZÆ 4 z [KZ ~ ~EŠ ] § KZ y ̈Zž ǃ
; g x » * ó { z ÂÏ0
k Z { zŽ ì iq Z Åy ̈Z kZX ¯ a5› ‰gz Z ] ‡JZ sÑ Z y ̈Z
Û
E
: ñƒŠg Zzp ÖZ~~t î0E Zž 6ˆÆkZgz Z c
0‹8q 0
g ZŒ Åk Q ¸pX9z »J ]ñ™áÐ öZa ~ *Š kZXì @ ™¬~ *Š
]‚÷eøø] …º^ßøøÖ æûø] ]‚÷eø]ø èºß$røøÖ ^ãøÞ$]ô æø C xj%w D Z)´w–ì ¿sîe .q Z Ï0 i ã ̈ZÉ ì 7Ï0 iÀ
ó óEZŠì v M c
aÆåì ¼  { zgz Z L L
: Ð ZŠ•
\ * Û z iz% Z : e Ð Z Â
8 7

gz Z n~ kZ X Og && Å„z ™~ k Q V M'h


'× 5~ *Š™} Š v Z c
gz Z• }' × Æ ÜnûÃô Þø èøß$qøgz Z ^Þ^vømû…øæ$ ^u÷æû…ø c~ Ï0 i ~$
Z k QQ
c
:Š Û ž‰Å<Šz×Å ~$
â•  y
ÆH ! » + â ÃgñZ x Óy Z Xì ZwJÅkZgz Zh
y ZZ x * ”ƒ Z± » \¬
D‹ÛŽÖ]E —^ãø:çFÏûiøæø ^âø…øçûröÊö ^ãøÛøãûøÖ^Êø ^ãø:ç# ‰ø ^Úøæ$ ‹õËûøÞæø™ *gÆ V âzŠ y ZŠ š! y ZZ c >y
ÆH ! y ZZgz Zv! y ZZ Âñ Y Hg ¨¤ Z Xì
, uâ Å k Q gz Z Zg Z’gz Z c
¯ Ð Z Ž gz Z Å ã ̈Z Ñì ngz Z L L ì M M »Š çz PJž c Ít ì @ Yƒ åž {q Z » Ï0 i§ ¦Æxs ZÐ
ó óX c
Š™<Šz6gîò A ZD»Ñgz Zí~$ gz Z n~ kZgz Z Å„  gŠ gz Zƒ: ³‚ ðÃÅ Tì 6i ˜ Æ 5" w q » y ̈Z %Æ kZ
\¬vZ ~ ã ̈Z »žì @ ƒx¥ ÂñY Hg¨h '× ™| (Ð M ÌÐ kZ C ƒ6x™z3gÆVŽ ñ
y ̈Z™ƒ ©Ð Vzq x Óy ZXì ~ŠÄg Ìõ M ÏäŠ q Z Å›KZ ä ” Ð V xgŠ  • ì GLG "© ”
]y M X ǃ[ Â[ ˆŽ »k QgzZ k6i ! ~zyQ Åk Q Z®Xì c M ~ *Š kZ x¥ •Z : ì ¸ Å Z’Z :
{Š [ ZŽ ì ó g ZŠ)f ì ó w¬y̈ZC Ù ž c
ÍX ì ¸ Âk‚ Z ~Š ã Åk Q~ 4 ZXì @ ™ç» • Zgz Z Z’Z ÅÏ0 i Åy ̈Z Dt »]y Mgz ZvZp
Ñ ðà { Zp t ó ‚ Æ vZ ì ó accountable ì ó responsibleXì :~p Ö Z ì YzgŠuy Zƈy M Œ Û ìŠcŠÈÃV âzŠ
~¡yZ X Cƒ: wi * Cƒ wi *
c [  ðÃ{ Zp óDƒ ñ M : c Dƒ ñ M Dé†ÏfÖ]E — áøçûÃö qô]…ø äô nûøÖ]ô ^Þ$]ô æø äô ×# Öô ^Þ$]ô™
w¬ ì ó • y ̈ZC Ù X • {”<Šzg0 ZÆ y̈ZŽ 6Š ã Å] ZŠ Z¦Z ™^ß…s§Åk QgzZ • ñ M Ð k0 Æ Ï Q•Æ „vZ ë L L
y ̈Z X Zƒgz Z Ÿ»q Z » ~0  Øg6kZpXì {Š [ ZŽ ì
z Z} ó g ZŠ)f ì ó X óìó * Y
ï
I $ óÃÁ Z 4Z ókz ÁZ 4Z ävZaÆä™ Za ã ‚ Mh
GL3šE × ~yJZ kZÆ
' ó™ 2¼ì @ Y 1y JZX ì @M t ‚6gî~¡w ZÎq Z V Œ [ Z
{ zaÆ] ZŠ Z¦Z ~Š ã KZ Åy̈ZŽ c Û ~g YŸ »Ë¥Á ‚g Zgz ZY m
â• Z ~E Š ‹ § kZ y ̈ZÐ Tì y JZŽt X™} Š¼ì @ Y 36gz Z ™Y
s M¤ Z N YJZ} Š6Æ êz wƒf ƒ ó ÕäE
7LÃy ZÐ Xñ M ™á yâ ‚ ! !ì Hk‚ Z ÅkZ ?ì HŠ ãÅkZy Mžì @ ƒ Za w ZÎXì g ezŠ ~
'
h × Åk QÐ s§Å \¬vZ c Ít X ñYƒgzŠ Âì Š M 8i ðÃ6» ìt { zì ~Š ãŽ [ ZŽ q
Z »w ZÎkZ ! ! σ6wßZ ¾Ä6gz Z õ Y ÅkZ
Ž ìN{z ¸gz Zì ØgÐ U kZ ]t c ÍXì x™z ah '× ì ó Øg 7©) Â 5aÆ öâ i M z Y eZ kZ ~ *Š kZ Ãy ̈Z ä \¬vZž
ˆƒk 5 Ýz { C " Øgt ~žg I‹ Z f Å ~ x™ Z Ñžce ¢ ™ Xì e  M ~g \ ~ (ì 5Æ ™ ©Ð Š Z¦Z gz Z V 6& Ϲ ó5
vZ wÎg·pì Øg ¹ Z]tXì 1™©q Z »Vâ ˜ x Óä kZXì
~ :ÅO-Z >gÎ
Z » ÏZpX ˆƒ ”6Vâ ˜ x ÓØg Å\
q å M X ‰ Ç™ ¯ =r G î*9g —]†÷nû’ôeø ^Ã÷nûÛô‰ø äö ³þßF×ûÃørøÊø äô nû×ô jøfûÞ$ tõ^ŽøÚû ø] èõËø_û%Þ àûÚô áø^ŠøÞûŸô û] ^ßøÏû×øìø ^$Þ]ô™
Æ wz 4 ÆV1Âgz Z ƒÅVßÎg æó M ÅV1žt { zìgt ‚ÌU ZuzŠ óTY Ð Z óN â i M Ð Zž @H Za Ð û ¥ A Ãy ̈Z ä ë
[ Z k0 Æ y̈Z X Š ƒ u Ä ÓZ6y ̈Zž c ÍaÆ ~zy Q î0E
0_õ[ Zˆ Š Z¦Z Å ]g w gz Z ®
 •Ð Z c¯ ùgz Z ˜Ð Z ä ë : X O6Ð Z
10 9

Le H ž å: x¥… !g ÇŠgz6ž Çn ™: 7{ z: · ðà ó; g:g± ðÃ

]tõg @ Ð VÂ!
ƪ
Á ž å7D…Xì ~ ¾Ÿg ~¾ž¸ … Y 7ëXì
 ‚gz ]t Âå Yƒ ðZk 5. Þ ‡~ZgŠ ˤZg±t !ì @ ƒ nZg *
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ] x *
»uÄ ÓZ c , ™¨Ðg±s\ MÃkZX Š ƒ »‡y kZ »kZ[ Zˆ
I$
Üû$Ö àûÚ$ Üûãö ßûÚô æø Ôønû×øÂø ^øß’û’øÎø àûÚ$ Üûãö ßûÚô Ôø×ô fûÎø àûÚôù ¡÷‰ö…ö ^ßø³×û³‰ø…ûø] ‚û³Ïø³øÖæø™ Å y̈Zž cÍ~ KÆ ]y ÆH ! Z ïG
yZZ Р˥ Á‚g Z gz Z Y m X ,Š
L 3šE
DSTVàÚ©ÚE —½ Ôønû×øÂø “û’öÏûøÞ {zì ¸ X ˆ| ({Š c
t M kZŽ ] ! i }Ð ¬ q¬Åk Qgz Z ~g ZŠ)f
äª  ‚g z ]t S ‡gz Z + ̈Z S ‡6èg Z Äœy M Œ Û ñ zg i Z H]z ˆ~x¯¯ ¸ M&¶ðƒŠ •
: åŠ á g Z~žg I
ó ÌѬÆvZ7xŠ M ]|y ̈Z¬ªX Hi ¸ M »^B‚q
gz Z ¸ Z ‚øÃûeø Ý èºr$ uö äô ×# Ö] o×øÂø Œô^ß$×Öô áøçû³Óö³øm ¡$ øò³Öô àø³mû…ô„ô ³ßû³Úö æø àø³mû†ô³Žùô føÚ% ¡÷‰ö…ö ™
z ]tS ‡gz Z èŠ M S ‡ˆ Æ kZ X ¸ wÎg¬ ßP â]|ª ã U ÄŠ M Dð^ŠßÖ]E —I^Û÷nûÓôuø ]ˆ÷mûˆôÂø äö ×# Ö] áø^Òøæø ½Øô‰ö†% Ö]
ó; g ~g Y ¿» Y »g Z ~Š â s§qZ X ìg n g ~g Y^B‚B‚ ª  ‚g ä™g ZŠ¸gz Z ™ ¯ á Zz ¶Š ]g t
5ÃVßÎg y Z L Z ä ë L L
@ƒ FWzÐ Wz { ]ZŠ »xE~Š â Æ y ̈Z ˆ¬ Cƒ ¹ F ~ ù Zg f z b‚z Xó ™
ó ¯ á Zz

¬ C™ð iZ% ð»g Z Ì~0 z Z}


ì " Z@ ó ã • M e
GLG Z@ B‚B‚ Â Š ` ó• w{ zaÆ Vß Zz½6{ Zg 9aÆ e Z@(¤aÆhI Z
gz Z ~žg I‹ Z f Åð• Z'Z ]|ˆ Và ` z²î0•G
E
©$ L Z ]tè M @ Xˆ $ iI Zgz Zì³w×zg e .~hG 08EaÆy Zžá Zz ¶Š ]g t
îE 
 ‚ggz Z ~ kl,Å ~
ª vZ wÎg·ˆ VÃx !Zgz Z ˆƒ »y ÆH ! Æ Vß Zz ä™g (Z lzg Å „ Zea Æ Vß Zz ä™g (Z ~zRa Æ
~ ,Å„\ å MQgz Z~ ug I‹ Z f Å ~ g8 M âà ` z²î0•G ©$E
LZ X •á Zz ¶Š™ warná Zz ¶Š™g ZŠ¸{ za
X ˆƒ ìZŠz ì‡aÆJ # Ö ª{ z u ðÃV ; Æ vZ ó.
ñ Y {g : ¹ ! Þ £Æ vZ k0 Æ VÍßž @
pñ M wÎg Ä À~ *Š kZž M  yY 7tB‚Æ¢ ëp¤ Z ¯ : ä · ðÉ Ü z Æ ~zy
Q î0E
0_õX Ù: 7g± ðÃ{ z ˆ Æ VßÎg
Zž ˆ~Š ™ ãZzû%Z
wÎg z Y m ZiÐ q Z ~ˆ y M Œ Û ] !t wßZ §• ^Û÷nûÓôuø ]ˆ÷mûˆôÂø äö ×# Ö] áø^Òøæø X Ã
X ˆÅ]z ˆ~i ¸ Mžg Ie  MŽì ™f~y M Œ Û »Xž• 7„z sÜ ÐZ ðÃì Çg (Z » kZá [ˆìe b§T{zì „  Š'  ivZ
Xì cM Ì~Y ûZ >gÎy*¸gz Zì z b ª»78e  M Åð¸ ïgÎt Z½Õe .q ZaÆk6i! kZ KZ ä kZì Ìœ{zp7ÑZz{7
X ¶ˆÅ]z ˆÅ{ ðZ’ZÆžg Ie  M TÅð¸ ïgÎ~ i ¸ M ‚gz]tMì ~š
Xª +F ëZÅTxÂ{zì ¸gzZXìc Û m
â• ?x Â
àønûÃôÛøqû]ø ä́eô^vø‘ûø]æø ä́Öô!æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä́Ïô×ûìø †ônûìø o×FÂø oÖF^Ãøiø äö×# Ö] o×$ ’øÊø
:ìtÀF»kZ
, Zgz ZbŠ C Ã\ M ä ë] ÑqÆ X• wÎg Ì{ z ( ·
å }Z)L L àønûÛôøÖ^ÃøÖû] hôù…ø äô×# Öô ‚öÛûvøûÖ] áôø] ^øÞ]çøÂû•ø †öìô!æø
12 11

gmÐ Iâ: â iÆ•


: â iÃ&gz Z• n ð Z'Z]|wÎg&žì C M Ã X ó óñ C7Ã\ M ä ë] ÑqÆXž• wÎgÐ ¹ Ì
Æð•Z'Z ]| ¾Pß]|p¤ ZX ì YY c Û 0Ð ð•Z'Z]|åL›E
Šg Z Œ $â Ð ~ y QX ìÄÑ ZΊ Z®ÅY m Zžì @ Zt Ð ] c
ƒ { i Z0 Zzg ‰
]|7Z~„kZ®• LgÐ y Q• ¯ÆyZèa p• )ë Æ y Qgz Z !ì t• Û H~ ª ‚g z ]tXì 31 3Š Z®Åy Q¸ ÌwÎgŽ
Åð•Z'Z ]|~ õg @ Íì Y Y Hg ш Æ ð•Z'Z
Zž c
ÅËggzZ Y m @ Yc 0s % Zg ŠËq Š 4Æ >~ y Z ! • Ð yÃyÃgñZ i q Ð ÑZ/â
gz Z • ñ&Åy Q óì C M t ‚Ð wÅ ,~ œ  %qZ , ÂwÎgC Ù ªì m{ª  ‚ggz Zì x ¬ ]tžì q ) Z6] ! Z pì
q
Åy Q• Y mÑZ1Z { z s§~uzŠ • vZ 2{ z + Yq ZX •— e .VÐ gz Z • ] q ˜ Z /Ø{Žp¤ ZX @
ƒ7wÎg ˜ i ÑÑC Ù pì ÌÑ ˜ i Ñ
±Å4Z Ìw å =wÎg}g øžJ VŒ `Z wÎggz ZY m Z Vz%Ð ± , Z Âñ Y ÅÒÃÅK~ p ÖZ {Š ‚™? Ø Ð yQ• t  IŽ Æ y Q
Xì êŠg Z ŒÛ aÆyQ Ì£ »kÜZ G Û QX •Ð
î%â Zˆy M Œ ž‰ X ì £ q  ‚g gz Z ì û% CZ f q
Z ª Z ]tž ì @ ƒ x¥
Œô^ß$×Öô Ôø×öÂô ^qø oû³Þôù]ô Ùø^³Îø ½ à$ ãö Û$ iø^øÊø kõÛF×ô Óøeô äüe%…ø Üønûâô ]†ø³eû]ô o³×F³jøeû] ]ƒô ]ôæø™ ~g½Å 8 ö Z Ï ËQ pX 8 ö Z Ïì Cadre q Z V ; } g ø
Dé†ÏfÖ]E — ½ ^Ú÷^Úø]ô } ÇÆ Kó~ ]g Ziz Ë c —÷ e » IË{ zì (appintment)
Æ ( V Uâ i M ) V Â! Fä [gÆ kZÕ Z' Z c âi M ‰ Ü z Tgz Z L L Ë6gî³Xì @ YH^ÃÃwÎg Ëž‰ì £ » k Qt ì @ ƒ^Ã6
ï( ð•Z' Z } Z ) c Û ( ä vZ ) ( ä • Z'Z ) Ãy Z H Zg7 :B‚
â• ì ™f Ì»Y m ZÐ ¹ ~ˆy M Œ Û X™ â •
Û _¬s§Åx ¸c o cà
ó óX c ¯x â Z »VÍßÕä ~ @™g ! g !
ˆy M Œ Û ™f »VßÎgb Ð ~ y Zì ™f Ì» VßÎgÐ ¹gz Z
ÑZ1Z ó• vZ 27 • Z'Z ]| Z®
t X • kÜ Z x â Z gz Z • Y m wJ]úŠ Åy Z ä VrZ ‰ Ç { z s§ÅVñ¸XžÐ g ±Z kZXì
Æ ]t î0E "%žì @
0G ƒ kC, Zžì t§ Zzgz Z • xe .ñVÐ ªw LZ ƒ Z± ~ „ *Š 6y Q ~ lZŠ 0
a Å kZ gz Z Hg ï Z Ð ä™
X •^ Ã6x £— ¹• ð Z'Z]|Ðg ±Z :ã M Œ
§BE
Û p ÖZ ñ Z ð X Š
$E
cŠ™Š1*z –Ãy ZX Š Hwi * [ Z± ÑZz ¶Š^ »
ˆy M ŒÛ ™f » VßÎg &Xá Zz ä Ñ p=¬ Ð ð•Z'Z ]| — ½]çûÛö×ø¾ø àømû„ô $Ö] ÝôçûÏøÖû] †öeô]•ø Äø_ôÏöÊø™
Æ y Qžì @ ƒkCÂñ Y ¬ Š]¸ç¤ ZÃ] ÑqÆy Zì cM g !
g !
~ X ó óHÕä TÅx ¸k Q ~Š ^ » a :L L
6Tì „ Ze „ q Z ÃVñ¸Åy Z Xì M™f » x̀„ q Z sÜ~ æ } hÞ‰Š Š™ G
c
E
ÃkZ ˆ~Š^ » a
éS5k4$m Åx ¸à Zz ä™g ï Z »wÎg ª
ä VrZ Å ä M i ! Ð T Å uI uzg ä VrZ6T Å,ä VrZ X ì cMg ! ™f »XwÎgt X ñY c
g ! Š™ »™ Îv M ÃkZžƒƒ e »– ™
Å b§gz Z Ë c Y • óãÕgz Z ðÃ{ z ´Æ kZX ì x̀» uÑ{ zgz Z ~Š ]úŠ yë ð0.ÅZ >gÎ ó~ ògŸZ >gÎQ~ Šƒ ïgÎ ó~ ÷- ïgÎ ó~ s Z²ÑZ >gÎ
ä â iÆ Ô™Ä ¸gz ZŠƒÄ ¸ ób âÄ ¸žì @ ƒx¥X M7™f » ~zg { Zg" ]| óÔ™]| Šó ƒ ]| ób â]|•t X ~ V ÂgΊ¼Ìgz Z ~
Z'„ Ze~T å~ (stages) iZ%ðZ’Z KZ yÕ ã ̈Z ÌZJ
q  t „Ð~ (~ y Z ÂñY Hg ¨Zg f¤ Z f.ñ]|gz Z -]| óoß
14 13

t ‚w VV c ú¹ q Z ÅŠ Zë Zgz ZƒÏ(ž• Ù Š ëV Œ gz ZX s§ i ã ̈Z ÌZ { z ´Æ kZ ¶ŠŽ ñ~ ]gßÅ„ uÑ


] 0Æ kZgz Z Ï0
CZ w! ÃkZ ä k Qžì ˆƒ ™ b§kZ 6x ¸~uzŠ x ¸q Z ì C M zz ¸ X¸ ñƒ µ Zz F
Œ
d Û Æ ]¡J u Ë: ËÌZ U }uzŠgz Z
gz Zì ; g Y3g ZzgÕzgŠ kZ6y Qì ; g Y 1x »r ! AÄ
Ð y Qì 1Äg™ ¯ xÝ Z~ ]úŠ Å ÷ ™]| Šó ƒ]| ób â]|žì
:ì @M Ã`„q
V Œ X ì @ iÃVY±Åy Zgz Z • CY ~Š™uhÜ3
Y 1Äg {0 › Ñz Z Åy Q —åü†önûÆø äõ³³þ þÖF]ô àûÚôù ÜûÓö³øþÖ^Úø äø×# Ö] ]æ‚öföÂû] ÝôçûÏø³þmF™
: • D ™— i Zz M s ÜÆÕkZgz Z• D Mt ‚ .ñ]| ÏÈ ÅkZ z™-6ÅvZ sÜz™ÏÈ ÅvZ !ÍßÆ x ¸~÷} Z L L
—Øønûñô ]†ø‰û]ô oûßô eø ^ßøÃøÚø Øû‰ô…û]ø áûø]™ ZÎÆ kZ wža kZ î ZI: q ÑB‚Æ kZÃË~ -6gz Z
B‚}g ø Ð Z ì Zƒ ‚ ~ ËÆ Õgz Zƒ ä ?& Ãx ¸kZ L L X ó ó7ŠqðÃZg v
X ó ózŠ} Š ]i Y Z ÅäY @ M Ã…~ yZ Xì @M ™f » VßÎg &Xˆ Æ ð•Z'
 Z ]|p
~ê kZÆ *Š6gîm{~ *Šˆ Æ ð• Z'Z ]|Ž wÎg &t {z Å „Ze~ VØÍ ZÆ ¦½Z ‹ § Å y̈Z gzZ d •gzZ yÕžì
Ñ ~ X¸ •Zz [²I ZÐ õg @ ÅT åk0 k M Æ [²Žž ñ M ó•ò}tž„ uѪ•g ! z v' Æ×ïoÏ Qp¤ ZŽ NƒCÙ ª'gß
U TTνZ ã ̈Zž c Í~ ] ÑqÆ y Qì „gƒ ƒ Å ~ x™ Z çO ì ; gƒˆÆ äâ iÆð•Z' Z ]|g¼» yZ w! žt p• xi Zß
õg @ Å# Ö Qq Zˆ Æ kZ X ˆ~Š ™„0 ¶Åy Z ì $Ë ƒg D »Š YÐ sexual perversionXì C MÃ~zg { Zg" Ò…~x ¸Å ¾Pß]|
Ž ì Å0# Ö Qq Z wÅLZu Z µ X Ð .ñ]|X ì Cƒ q zÑ » k Q ó]Ñ ç Å y̈Zža kZ ì q à Zz ¶Š ™îÅÃVz a Å ` •Ž
z Çq ZB‚Æ vZ ä T ¶èEG 45!Q Å ~0
G z Z}
<Ñïq Å ÞZ ƒ  „Ðäƒg Z2Z6VzŠ ã 9Æ]©ÆŠ%gzZ]gú|gŠx ÂCÑç
Xì @™y ÒB‚Æs  Ÿz ~ (ˆy M Œ Û õg @ Ð
Åk QX å Ht x yMŒ Û ~}g ! Æx ¸Å ïE
I
PG3š^]|ˆÆkZì Y{gg Z Œ Û'
B‚Æ¡
žq Zì g D M Y m Z9/9 ~ LZu Z µˆÆ7 .ñ]| \ * ~x ¸kZXì C M Ã~zg { Zg" ÙçV; ÆyQ~ k Qžì @ ™™fŽ
Æ y Q LZ  X ìg ï Š x •Zu)* ‰q
g » ~h Z ~ y QÐ wÅ K\E Ù 6gî^Y*
wâÆVÍßX Š ƒ qzÑd •Û gzZžðŠ óÐäƒ ¶~wÂ
{ Zg Æg0ZÆ t Ü Z z w qZÆ y Q c ñƒ q zÑä 7Šu] ! ã ZZ g0
_ Z ì CƒyÒ~ˆy M Œ Û ]úŠ Å ïE
I
PG3š^]|çOX Ðäƒãi {ZgÑ ó äY
M kZ X c Š Zg –7ZQ ä ª  ‚g z ]tÐ s§Å \¬vZ X Ðä 0
VÍßgzZz™-6Åk QgzZ ÏÈÅvZq Z !ÍßžìtUVc úe.~k Q Â
µž c ÍŽ wÎg ~y MÆekZ ó7[]|• ?{ÆL Zu Z µY m Z
X z™: ¶~% ÂgzZ L* zó g â: t£ÆyQX z™: ãiž Z e6wZñZÆ
Îb ˆ Æ y QgzE Z ñ M t ‚™0u ~y M Ð s§Å\¬vZ6L Zu Z
G-8 —Üûâö ðö «nø•ûø] Œø^ß$Ö] ]çŠöíøfûiø Ÿøæø ¼ôŠûÏô Öû^eô áø] ø̂ nûÛô Öû]æø Ùø^nøÓûÛôÖû] ]çÊöæûø] ÝôçûÏø³³þ þmFæø™
Ä Ó Z gz Z ]t êL ÝZgŠ ì žŽ Xì @ B: â i » \z Z ‹ íž² » k' : Ágz ZB‚Æ s »Zgz ZÃw Âgz ZÃ\ â z™ Zg7 !ÍßÆ x ¸~÷gz Z L L
E+G
ì9zq Ztû%« c ÍÐg ±Z kZ~ ã ̈Z ÷L g @w ‚Îbt X Ū  ‚g X ó ó~VzqÅVÍßz™
X å7Ñgz Z wÎg ðÃ6èg Z ï™} g7y ZgzŠÆTž Û Á M ì ; g 5à 7 .ñ]|• Ù Š ë™| (Ð M Ð kZ
Åyú•
16 15

6 XX Zƒ qƒe
 Z@ èægp » ~·]t[ Z ˆ Æ7 }]|

xi ZßÆkZgz Z ]t» kZXì k' 57 1 nµž²» \z Z‹ íkZX ðƒŠÅª


gz Z ðƒ~ Y 57 1Ð [ ˆÆ ~{Í]Š X !
 ‚ggz Z »]t
g8 Mža
]Š Ñz Å ~
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ] \z Z‹¡t y ZgzŠÆX• w‚Îbt b§kZX Zƒ~Y 610kz ¯ ¸ M6\ M
x™ Z Ñ ~ Tž Å ] í xì žŽ ì C MÃ…
gz Z ]t6~
½
ä́×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†ø`ô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚F ö̀ Öû^eô äü øÖçû‰ö…ø Øø‰ø…û]ø pû„ô ³Ö$] çø³aö™
DxjËÖ]E —b]‚÷nû`ô•ø äô ×# Ö^eô oËFÒøæø
„ »sÜ]t6~ g8 Mžce hyY ] ! t VŒŠ ƒØ { »ª  ‚g
»kZ, zì ðƒŠg Zz~ ¸Z >gÎì ˆÅ]z ˆÌZŽžg I› Mt
zb ó gzi °» V; } g ø Â6]t »žìt§Zz X ì ðƒ ÌåÉ ðƒ 7
ì
:ì c
M ~p Ö Z 4 Z‚~ # Z >gÎgz Z G!pZ >gΪ~ V ÂgÎgz ZzŠ WZ
îE Ðzz ÅTì ÌÌ Z ã â ‡q Z ÅÏZgz Zì |ì§Zz q Zt(KZ
—½ä́×ôù Òö àômû‚ôù Ö] o×øÂø åü†ø`ô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚F ö̀ Öû^eô äüøÖçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ô$Ö] çøaö™ »Š ã Å ¤Å ~ g8 M ÂñY Hg ¨¤ Z pì Zƒ Vcú{Š c iXt

6 Ì Z Åp Ö Z y Z G~œy M Œ Û *
YcÙ Š »y*q
ZC Z6] â £& :ì ~>Z ÓZ >gÎŽžg It M {zì ª
 ‚gz]tŠÉ 7]t
Û } g7 Þg I› M kZ ä ~
y MŒ ò ŠŠvZ à z { •
á ]|:Zx â ZXì @ ™ªÑŠ ÜöÓö³øþÖ könû•ô…øæø oûjô ÛøÃû Þô ÜûÓönû×øÂø köÛûÛøiû]øæø ÜûÓößømû•ô ÜûÓö³øþÖ kö×ûÛø³Òû]ø Ýøçû³nø³³þÖûø]™
—½ ^ß÷mû•ô Ýø¡ø‰ûŸô û]
} px ÓÆœy M Œ Û Š¤
ÆTì w ì ~ œ 
%{ zt ªì c Û ŠÀ»ˆ
Šg Z Œ
Š™åa} g vÃ+ Š}g vä ~ ` M L L
x Ó6?ÚK Zgz Zì c
‹§ž Ïñ Y M t ‚|t Âñ Y Hg ¨Zg fžìt§ Zzgz Z • R ˜
Xóì ó 1™I + Šg•Ãxs Za} g vgz Zì ~Š™
gzgŠ » ó ã
n ó LžL g Iº Ö Zt ¢ Â~ KÆ x?Zz > }Z é<XE -8™ d~·
t ! â ›} Zž å ¹Ð V â ›]‹x ä V- Š· 6gî O6kZ
ÅËg z Y mZž -Ã] ! kZ ëž » kZ ì g Zæ zg ZŠ6ûÆ 4 ZèY •
wz 4 Ä- Æ kZ ë ÂCƒ ðƒwi *6ë}¤ Zì ðƒ «»Ž e  Mx
p Ö Z t ž a kZ !ì H x £ ~i q Ð Z»~vZ wÎg ·~ ®  ) kl
Xf ¯ Ï: Ñ‚K ZÃ
c‚p Ö Ztžt sÜ:²• ñ Mg ! &~ *™y M Œ Û aÆ~ g8 M
EÅ X óñ Mt ‚Ð wÅï»ÁÎg ~ x™ Z Ñ V ˜žx £ { zìt
~œy M Œ Û } g7 aÆwÎg c Ñ}uzŠ ËÌp Ö Zx ðAX§.Z d Œ Û Æ kZ
7„x !Z sÜ»]t6XXì ˆƒåÉ ðƒ7„ »sܪ  ‚g6
:ìtÀ F ó 6%ÃzÂ6y Z Zg fX ñƒ7Šg Zz }
Ù
y Z6y Z • H1Æ ª  ‚g Á ¾ Zgz Z ]tx ÓS kZ X ì Zƒ Ìx ÓS É Zƒ
+ Š Lgz ZB‚Æ óò† Z L ( ~
 )ÃwÎg L Z 5ä TvZì „z L L
X σW~ˆv ZY • á
™} Š óh
vZ ì °»gz Z6+ Š} g7 Æ} g7 ÃkZ} Š™̈ ¸ž @
ó óX { ZÍg• àønûÃôÛøqû]ø ä́eô^vø‘ûø]æø ä́Öô!æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä́Ïô×ûìø †ônûìø o×FÂø oÖF^Ãøiø äö×# Ö] o×$ ’øÊø

á ~i q
k Z X ì C M t ‚y • Ð Z ŃŠ~
x™ Z Ñ~žg Iº Ö Z y Z àønûÛôøÖ^ÃøÖû] hôù…ø äô×# Öô ‚öÛûvøûÖ] áôø] ^øÞ]çøÂû•ø †öìô!æø
18 17

î”E, Z ÕÃT ñƒ Šg Zz
g—Ð zg Å kZ X ì H Üä 'Æ G
~ t ì ZƒŠg Zz ó ó äü³³þ øþÖçû‰ö…øL LaÆ~ g8 M ~ kZXÙg ¨6Âq Zq ZÆ
Û
:•D â • †žs§Å] ! kZì @ á ZÐ k Qì ZƒŠg ZzB‚ƪTÂ
ƒ {g •
è÷Ê$^Òø Œô^ß$Ö] oøÖ]ôæø è÷‘$ ^ìø ÜûÓönûøÖ]ô äô ×# Ö] Ùöçû‰ö†øøÖ oûÞôù ]ô %xŠ M ]| }X • ~uzŠ¼ ] [ ~i q Ð Z Åy Qgz Z E
ñÅËg z Y m Z
+3BE
ã ̈Z » â~g7 gz Z m<! s§~g vVƒwÎg »vZ~ ! ÷Œ Û } ZL L vZ ×f ³• Z ]| ó•vZ 2• Z' Z ]| ó• vZ üGb â]| ó• vZ
ó óxk! s§Å v Z wÎg·]|p• fvZ b zg}]|gz Z •vZæ.ñ]| ó•
c
:Š Û ç OXì c
â• Û
M y*t Ì~ˆy M Œ ©$E
Ãw ¾ î0•G gz Zà `z²î0•G ©$EL Z6•klTª  ‚g £ž c ÍX ~X •
—]†÷mû„ôøÞæ$ ]†÷nûŽôeø Œô^ß$×Öùô è÷Ê$^Òø Ÿ$ ]ô ÔøßF×û‰ø…ûø] ^Úøæø™ \ Mž • Ù Št ëç O X x?Zz > }Z é<XE -8™ d~ å ·‹ Z f ì { z ì à
¯k
2za aÆ ã ̈Z » â~g7 1Ã\ M 57ä ë ( · å }Z)L L
]úŠ Ń  X ðƒs§ÅVñ¸K Z KZ s܃ ÅËgz Y m Z x Ó¬Ð
Xó ™ó
:; g „qZå [ æ »y Qpì ðƒÜ~ˆy M Œ Û
 M kZì x|¸gz Z
:»ug Ie
— ½ åü†önûÆø äõ³³þ þÖF]ô àûÚôù ÜûÓö³³þ øþÖ ^Úø äø×# Ö] ]æ‚öföÂû] ÝôçûÏø³þmF™
—àønûÛô ×øÃF ×ûÖôù è÷Ûøuû…ø Ÿ$ ]ô ÔøßF×û‰ø…û]ø ^Úøæø™
ðà ZÎÆ T ÅvZ z™g (Z -6gz Z ÏÈ !ÍßÆ x ¸~÷} Z L L
Xó ™
ó ¯ ØgaÆV â ˜ 1Ã\ M äë 57( !· å } Z )gz Z L L
Xó ì ó 7ŠqZg v
ì ƒ Å\ Mžì Å ~ v Z wÎg·sܤStž³ y Y :
K Z K Z Åy Z ƒ ÅËå gz Y m
Z x ÓIÐ ~ x™ Z Ñž Zƒ x¥:
*Š .Zz ¬ Ð \ Mžì a kZ ~ ÝZt gz Z X + Y Å ã ̈Z » â ~g7
~y
M gz Z¬ { z ~
vZ wÎg·~ ®  ) klkZ X ¶ðƒ s§ÅVñ¸
Ëž¸:, Z b‚g z Ëg ù Zg f ª Means of Communication ~
ç O X ã ̈Z » â¨ì Ð ã ̈Z q â ~g7 [ æ » X• wÎggz Z Ñ
[ Zžì Zƒ Y »g ZŽ X Y Y H ¦Ã ã ̈Z » â~g7 6]úŠ ÅwÎg c ÑqZ
:ÐN M p Ö Zg ! ~]úŠ Å ~
g ! Û
g8 M ~ˆy M Œ
Ü z à aÆã ̈Z » â~g7 ƒ]úŠ ÅTƒg¼»n » ï
Ž gz Z ‰ GLÅ‚g k Q
! Íß} Z ý Œö^ß$Ö] ^ãø³þ³%mþ ø^³³þ þm5
x Ã{ (Æi• Û Z { z { Zp+
YÅVâ ̈Zx ÓX†ôÛøuûŸøû]æø •ô çø³‰ûŸøû] o³øÖ]ô ƒ_¬
X ì @ ƒ i ¸ M » ]úŠ Z
Z ¹ Ã M Âì @
ƒÐ i Z0 Û çO
 ~ˆ y M Œ
X Vƒ vßzgŠgiÆ tæ{ z { ZpX Vƒ vßzg cuÆ \g- { z { ZpVƒ vß
:ì e  M «Å qÃg}ŠÆ>ÂZ >gÎ
:ì @ ƒŠ • á g ZX õG
/ÍF 7Ð M Zg f
—ÜûÓöÏø×øìø pû„ô$Ö] ÜöÓö³þe$…ø ]æû‚öföÂû] Œö^ß$Ö] ^ãø³þ³%mþ ^ø³³þ þm5 ™
—p‚Fãö Öû^eô äüøÖçû‰ö…ø Øø‰ø…û]ø pû„ôÖ$] çøâö™ Za à ?ä Tz™-6gz Z ÏÈ Å„g kZ LZ ! y ̈Z q âµ } Z L L
Ž _¬™ág—Žì q «tì œy M Œ Û Š Z%V Œ Ð ó ó p‚Fãö Öû^eôL Xóì ó H
àønûÏô j$Ûö×û³Öôù] p‚÷³aö Xì Œô^ß$׳Öôù] p‚÷³aöŽìn»Xì)@ zn» ì " Z@Ž ñƒ
GLG Û Š•
~\Æ\ M p Ö Zt • D â • á g ZÐ ug IÈ ! g—Šp
i KZ ~
20 19

t : ÂCƒ¤ ZX 7„ ¶~ ÞZ ïG LG4hI!« ™Åy ZakZX ‰ðƒ7„ Û ^ â] !


Zg ø X B â • Z Ì~ KkZXì …ôæû‚ö’% Ö] o³Êô ^³Ûø³Öôù ðº^³Ëø³•ôXì
q
zn » ì " Z@ ~y
GLG M s  Zg aÆå X $ Ë ƒ p’~ y Z „: gz Z 'ƒ Ë ÌÃ áPî ZŠ ]| óÌ[ Â Åv Z ÌgZ ó¶[ Â ÅvZ Ìe g Âì y ZZ
Ö ª Ä ª @
Ç *
# Ãó * Z@ kZ ñ M ™á ~
e vZ wÎg ·Ž ì { z )@ Ãð• Z'Z ]|žì @ ƒx¥ ÂÐ y M Œ Û É ¶ðâ •
Û «ä „vZ Ìg1i
Ž q ~uzŠ X õ/GÍF 7 Ð M Zg f X 1Špä vZ)f » «™ÅkZ Z® å xg ÿ)™ÅZ žt pÐVƒ‰ bŠ ±ÌÃËgzY m ZvŠX¸ ‰ ñ â • Û «±Ì
¦ ½ Z Ä Âq Z { zì h+ Š { z ( ~  ) ‰ Ç™} Š c ñ M ™á ~g— Ð *Š ÂÁ ‰Р~y ZX å 17ävZ)f »« ™ÅËÐ ~ y Z
w5e .q Z »øZ• Û z t £Æƒ  ~ T ó¦½ Z Á°x  (Z q ZXì Æ y Z ó• ŠŽ ñŽ Á ‰gz Z 7ŠŽ z ðÃ}»ð• Z' Z ýLBtX Iƒa *
y Zö{ zt Y™7CŠ c iB‚Æ ËðÃ~ TXì ŠŽ ñx Âyi Z ágz Z ~ ]gßÝZ KZ { zž M  ™7òúŠt Ìá Zz + â Æ y Q ~ } g !
ÇA ™w ÂÐ y ZökZX ì Š c Š™ç»øZ• Û z t £Æƒ  ~ Tì ÃV1 y Z X ‰ðƒ wi * ¹ Z { z ~ X• ~ y ! i kZ { z „: ó• ŠŽ ñ
‹ c gz¢k ¦ * ÅkZÿC Ù óÊ•
ÛC
Ù Ð s »Zgz Z w° óm ÇA¼Ž ÃT »« ™Åˆy M Œ Û pX • søÁ  Åy Zž• D ™tŠpá Zz + â
X ÏŽÏ0 i Š™y ÒÃkZ s
c
:Š  Zy~ˆy M Œ Û ç OX 1) fŠpävZ
Ä ÂqZX ì ]gz¢ÝZ Åy ̈ZÆgzŠ kZ ¦ ½Z Ä Âq ZžÙg ¨ —áøçû¿öËô vFøÖ äü ³³þ øþÖ ^Þ$]ô æø †øÒû„ôùÖ] ^ßøÖû $̂ øÞ àövûøÞ ^Þ$]ô™
X ì m»] ª Ü Z ~Š ZÐZJ V ˜ Xì B g ` ôZ ã ̈Z q â~g7 Åw° 䙫 ™Å kZ „ ëgz Z H w i * à (y M Œ Û ) ™f kZ „ ä ë L L
*™s Z ‹Zt …X¸` VJ V- — ¹Ð p ÒkZ ÌËgz Y m Z— ‚ X ó ó•á Zz
o!
-PG
Ì ÷ ]|Ðg ±ZÆk Q ót Ü Z ˜ì mJ V ˜ » t Ü Z CZ fžc e ~žg Ie  M kZžì q ) Z6kZ » Ëg/x Ógz Z # Ö Q[Z x Ó
kZ ~vZ wÎg·]|• < ÃÆgzŠ Tp• ` V6x £— ¹ Zƒ y Ò Ì ó óò™f L Lx *
Z » kZ ~ „ y M Œ
q Û ŠpXì óy M Œ Û LŠ Z%Ð ó ™
ó fLL
žì _ M J x £ kZ Æ ™ð iZ% ð»g Z ÌνZ ã ̈Z ~ gzŠ Xì
Ë~ËÆ Î½Z e Š ZÐZXì [ ƒ ~g ¸ °»6e Š ZÐZ? » νZ ðZ’Z Æ eZ@ [  ÏZ |gŠ Á — ‚ X³ ™Ìzz Å kZ
Å ¦ ½Z x Â, Z q Z [ Z Xì o ¢ð• Z Ĥ ŠνZ [ Z ì _ Y b§TX œy M Œ Û ì ci Z ågz Z ~y Z@ [ ÂTX¸ ceh
M » e Z
Ì{Ñ ç Ô™q ZB‚B‚Æ t Ü Z z ]§ ~Š ZÐZ ~ Tì ]gz¢ ‚fÆ y ̈Z b§ÏZKð iZ% ð»g Z ä b‚z z ù Zg f ~Š â Æ y ̈Z
Æ x  ©DêY Z’ZžÚg ~ ‚ft Xƒ Ô™ ÌνZ ~g7 ªƒŠŽ ñ 6fgz Z [KZ àà r • [L Z Z  y ̈ZX ; gk
5Y »g Z Ìnç »gÅgz Z
ÌÐg ±Z Y •ÌÐg ±Z Ï(X å Š 0. - ¦½ Z åq Z „F• Ð Z [ Zž å‰ Ü z { zt  Zƒ (Mature) ¢ Ð g ±ZÆ V 6& ~„gz Z
ÂHð³% »Y »g Z ä yÕX Å ¹ F ä y ̈Z Zg fQX ÌÐg ±Z Ùçgz Z ÌÅ« ™ÅkZ Z®ñ Y ~Š} Š6gîåe Z@~$ Z ª)@ Z@
zn» e
~ (~ ( c J (Ð M xŠgz Z ä y ̈Z ˆ Æ kZ X Nƒ ì‡Zc g ~à aÆå { z X ‰: ~$
w i * Z Á  Ŭ Ð kZža kZ X ¶]gz¢
22 21

ó óX Vz™ì‡w°Ä ÂÎ â } g v~žì Š Š ¬=
c t X cM gzŠ » V ß~ (gz Z Nƒ ì‡D~ (~(ó (Empires) •• á Š !
Ãmz w°Ä  kZ \ å Mž c 0 Û t ƒÑ » \
g ZŒ å M Ð zg Åe M kZ Ž ñ M ™á x  { z \ å M Xì „gƒ ƒ Å ~ vZ wÎg·Z  Xì gzŠ { z
Ð s§ÅvZŽ , ™Ç* ó, ™ì‡ó, ™̈ ¸6Ï0 iÄ Â} g7 Æ} g7 6t £Æ}uzŠ¡ ðÃ~ TX ì - JÅmgz Z w°Îâ ÆV â ̈Z
]§…Ž ì ó 4z] ! zZxq ZaÆjÆh+ Šç OŠ Hwi *  ): ƒ
® ó ; g ×Ò ú 1 Æ ®  ) Š• Û : ~ Tƒ ; g™: ~i ZgŠ „ Š
x» ã ̈Z õg @ X [ zZ åq Zì C M Ã~ x?Zz > }Z é<XE -8™ d~· mz w°x  (Z X Vƒ ‰ | m ®Æ ~I e Š ZÐZ 2 »Æ k Qgz Z
kz ¯ ¸ M X ì @M Ã~ k'23Æ©‹ §Å\ å M …Ž ì { z [ zZ + F à ã ̈Z » âw å Îg ~y Y Å] Ñ» Û{Ž X ì h+ Š sÜ
M L Zô Zz +
@M Ãy ZgzŠÆ k'R Z ñ h ‚Ð p ÒÆ { â z w ‚ FF9É ˆ Æ .x  4ž ì ] !
e Ù ª [ Z X ì H ó ó/Z + Š L Ly M Œ
C Û ÃÏZ X Š
c Š
Ãh+ Š k Qgz Z H 0 '[ zZ xq Z ~ Vß ‚¿y Z ä \ Mç O Xì ~ t Zgz ZÆ [ Â Ë ƒ ó “
 i Å[  ˤ Z x Â: ²e .x Â: ÑŠ ¬
Š™7aÆã ̈Z » â:%q
X c Z »k QÆ™Ç * ~ *Š n ?Šgz Z uX Y0 7?Šgz Z uaÆ ã ̈Z » â { z ƒŠŽ ñ Zƒ –
BŠ ë~4z] kZžt { zì C M t ‚™ƒ V c ú¹ Ž q ¶a ™ì‡ÃkZžJ Z X Y0 7J ‰ Ü z kZ ~ VsÇ{ zg± é‡gz Z
ä~ x™ Z Ñ4z] t X • ú Zñ ó• T  r ó• ] Õä¹i!6xŠxŠžÐ /Š6gîiy ̈Z »] øz ] »' Åh+ Š kZgz Z ñ Yc Š: 3Š™`gz ZÆ
ÌËŽ • ¾~g ‚ { z ä \ å M Xì ð3ŠÆ ™6Rã ̈Z Ø{ Xá™:
x Ó{ z • C7-ÃV.g » ! zZgz ZÃ[ zZ ¦ ZŠ ÌË~4z] ! zZ Republic è[ Â dZ ¹ q Z Ìä yî#Zì ~ DÆ \ M
ŽT  rgz Z ; ‚x Ó{ z ´â i M x Ó{ z ] )x Ó { z ú Zñx Ó{ z Z ó Z”
 ì x¥Ã *Š ~g7 t pH m?x  {•¹Ðg ±Z ~Ãä k Q~ T
·{ zÃV.g »Æ[ zZ ÌËgz ZÃVzg ZŠbÆ[ zZ ÌË• C7- kZç OZƒ7ì‡Ì6x £q Z Ë~ *Š ÌaÆyŠq Z Lx  { zž
ce ¢ y YÃTì : q Z Ì» kZX • Â%Yä ~ v Z wÎg e* Žžì q +Z q Z { zì ¼ à ìq Z { zX ì Å Utopia wÅ
} g7 t åaÆ ã ̈Z » â ~g7 t X å7a Æ [²sÜ[ zZt X ¦ ½Zgz Z ~Š ZÐZ { z ñ M ™á x ÂŽ ~ vZ wÎg·@' Æ kZ ì ÿ) Z
™Å
vZ wÎg·åaÆ èg Z êL ¬
Å
ŠÅk Q J u Å[²ñ ú{k bä ~ Âì µ%+ F @» ½¹ Ü Z s§q Z { z X ì ”6VØÍx ÓÆ Ï0 i
å MÆ™á ZjÆ #
\ Ö Q î0~EGÛ »ŠÅkZ6R@ ¬ˆ Æ k Qgz Z ~Š â •
$• Û : ²gz Z yi Z áz w5 «g Z z dZ e .0Ð Ï0 i ¦ ½Z s§ ~uzŠ
g (Z‡ Z%s§Å: • á VdZ =g ñƒë o×FÂûŸøû] Ðô³nûÊô †$ ³Ö] Ü$ ³ãö×# ³Ö]øä Xì ïq »x Â
Ø{ 7Z ¶ã™ÃVÍßXŠÅ[ zZ kZ ~ˆžì C Ù ª[ Z ðâ • Û : c
Z™y ´ ZÐ ug Iy ! x™ Z Ñ ä \¬vZ~ ògŸZ >gÎ
iÅ ~
} g ! ÆX~ vZ wÎg·Z® å * ™ ZŠ ZÃ>¸• Û kZ6R~Ægz Z ã ̈Z —ÜûÓö³þßønûeø Ùø‚ô ÂûŸôø lö†ûÚô ]öæø t gõjFÒô àûÚô äö ×# Ö] Ùø ø̂ Þûø] ^Ûøeô kößûÚø! ØûÎö™
ØÒ oF׳ { zžìt y • á ÅvZgz Z • =° Z[g[8\ å Mž7— ðÃ~ gz Zì Åw i *
ävZŽ c Ñ y ZZ6[  kZ~žØŠÈ ! Ñ å } ZL L
24 23

»\ å Mgz Z êŠ:1 J  † »~ V î 0 Æ[8L Z ÂL e { zXì †m‚Î ð o•

kz ¯ ¸ M i Z I ~
~t‹ § 4~g ‚ä ~
Æå 6#
g8 M Zƒ 7(Z µ Zß Z °pX @
Ö Q™ â •Û Ç*z ì‡w! Ã+ ŠÆ™“  ZŠ'
Yƒ åÌ>¸•
¾~g ‚™Û
Û

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ] *™Ç * gz Z̈ ¸ ä #Ö Q[ ZÃh+ Š kZÆvZžì ~Š™ì‡uq Za
ƒ M'ÇÐ ] )x Ó™} Š V *! Û x Ó™Û4x ÓÅ{ Zg kZgz Zì
Œ
¡÷ñô«Âø Õø‚ø³qøæøæø G p‚F ø̀ Êø Ÿ&«•ø Õø‚ø³qøæøæø F pæF^FÊø ^Û÷nûjô øm Õø‚ûrô³mø Üû³øÖ]ø™
Dov–Ö]E —HoßFÆûø^Êø
 Xì b Š x •Z n•
Z Û t [ Z ä Vâ ›Xì * ™ä # Ö Q x » ¸ [ Z™
Å~ x™ Z Ñgz Z ª  ‚g z ]t õg @ gz Z ƒ ÑòÀÆ Ëg z Y m Z c Š x •Z x »t 6Rã ̈ZØ{™ VZ 4ä Ýå ¬ zŠgzu=° Z „g [8
Å~ x™ Z ÑžØ M [ ZˆÆWà ) Z~} g ! Æy • á ~i q Ð Z Ń Xì ~gz¢xgg »aÆkZ ÌÃV â ›Âì
å M¬ Ð ƒ
\  ~ KkZX BZ eÃ: Z]¤q Z6g ZzŠ Z ZÆ©‹ § x™ Z Ñžì „
~  gŠ‚œ(KZŽì Åp g~‚f Ì] ! t
~ } g ! Æ k Qì J kz ¯ ¸ M ™á Ð öZa Ž gzŠ { z »©‹ § Å C:• ¦Íõgz Z s ™z ZÆËgzY m Zx Ó~ {0‹§Å
Z~ KkZ% ZX • Á¹ ] â ¥‘]gz ZRk0
¤ } g øžìt§ Zz ~g ZŠ ¡ h } ÄŠ ðŠ- èE L j8
~ ‚f L Z Ã] c M &Å ×Zz >gÎgz Z ñ Y H qŽg s§Åˆ y M Œ Û ~g ZŠ Ë Â 0 g ZŠ ! V !
p çM
]z ˆ~ i ¸ MÆWÅ ` M ä ~ ÅXñY 1™ m?6gîÆ] * ZÄ gz Z V1x Óž ðâ • Û ä~ g8 M Ž ì g Ã7 Ì] ! { z „B‚ p
Šã
Å] â ¥‘]' ! ÌŽ ~} g ! Ækz i ¸ M i Z I©‹ § Âì Å X • Å“  ZŠ'ƒ Ń  { z Ëä ~X“  ZŠ'
¾Îä VßÎg
]†÷nû%ôÒø ]†÷nû%ôÒø ^Û÷nû×ôŠûiø Üû×ôù‰øæø ä́eô^vø‘û]øæø ä́Öô!æ$ o×FÂøæø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø oÖF^Ãøiø äö×# Ö] o×$ ’øÊø
Æ ! p~ (~ sfÆ ] c M &y Z ] â ¥gz Z ' ! x Ó{ z • k0 }gø
àønûÛôøÖ^ÃøÖû] hôù…ø äô×# Öô ‚öÛûvøûÖ] áôø] ^øÞ]çøÂû•ø †öìô!æø
X ÏN Yƒï• á g•Æ] * ZÄ&Ð wÅ‚z bÑÅ4 ZB‚
Vz i Z0 Z + F o Zì m» õg @ Å ]Š X ! ]Š Ñz Å\ å MJ V ˜
£Z . _Æ * ¾~ môZŽ ñƒ Za Ã7Zx ¬ wz ÑZ ßgB 9 \ å M ._Æ
Ž ì @ ƒ q zÑgzŠ ðZ’Z »©‹ § Å\ å M Ð VŒ ì k 57 1 s6ZB 20
¡÷ñô«Âø Õø‚ø³qøæøæø G p‚F ø̀ Êø Ÿ&«•ø Õø‚ø³qøæøæø FpæF^FÊø ^Û÷nûjôøm Õø‚û³rô³mø Üû³øÖø]™ÝZgŠ
X ì‚åÅ —HoßFÆû^øÊø
å M
â - Zzž~ w q kZ Âñ Ñp=~ *Š kZ \
\ M w Ù Z »vZ†]
26 25

@ M + F
 Œ
d Û Æ§ ÃL Z y ̈ZЬ _ÆT]¡ƒ  { zìt Ó ¬ ›‚Æ {] â {-Zz J w ‚b å [ ƒ „ IÐ ]Š X ! ‹Š Ñz Å
X ~ Ï0 i ðZ’Z Ç! Ã~ vZ wÎg·ñ Mxµ Zñg7 ½Æk Qgz ZXì L Z\ å M íX 1 V ZÐ \ å M Ìt ‚ »y Q ä \¬vZˆÆ ä 0 lgz6~
Ñ ž c e 6g ãZz ] ! t cÛ q zÑg !
â• zg » ä \ å M ˆ Æ kZ Z » Aˆ w ‚ „ zŠpñ M š
gz Z q  F 
k  ñk
igz Z ª iÆ ïEÒŒ.ÅZ†ZŠ ZŠ
C;ðÃ™Ö ~ ÚÍ Ë óÅ 7Ýq š  F ~ { Õ{ Ëä ~ x™ Z » ›z .Å ZŠ ZŠ á Zz ä™.gz Z ›ð•Z gz Z Z 79 Š Ã\ å M r ZŠ
GrE
ä\ å M Xì g ~ g J•ÐÆ Ï0 å M X H7ÑP H
i \ Æ ™ èG45 c g 0Ûi c @
} (L Z \ å MJ ž²¼ ˆ Æ kZ X Š 1 V Z Ð \ å M Ìt ‚
g ! zg » kZgz Z Hg ! zg »6R+ FdZ ʼn Ü z LZ ä \ å M X Ŭ Ï0 ig7½ 46uk iÆ ̈ ¤1Zt @ }uzŠ L ZQgz Z X ìg ª  ñk  iÆ ïEÒŒ.ÅZ†
Æ\ å M X Htä VÍߎ ì ; ß »g ZŠ™z ]§Å\ å M ót Ü ZÆ \ å M~ ã ³~gzŠ ðZ’Z ä \ å M X Xð B2ðZ’Z Å ~E Š‹ §kZ ä \ å M
[ æ» ó ó ànÚŸ]L gLz Z ó ó Ñ•^’³Ö]L LÃ\ å MÐzz Å- â Zz - c Šgz Znç èE L j8 •z uœq Z »Ëgz Y m Zx Ó „¸Ž ì c Šx •ZuÌ9 • Û { z » ( ã !
Š)
žìt ] ! ÝZÉ ‰ ï7„, Z ] ! æt ÂX c Š ä }Ñ çÆ \ å M Cì ¹Ð Cgzpe .ä w ò D Z)´~} g ! ÆTX ì ; g
òXì * â 6Š ãÅ] ! ŠL Z Âì * â .Zz¤Z ä VÍß ; ß »g ZŠ™Æ\ å M x ñ M - ðà ¤ Z
ËIÐ kz ¯ ¸ Mž• ë { z • D ™y Ò§ Zz q Z ! ôq Z ~Š ƒ ZŠ ! Z ì xŠ zŠ @ Ð ã ³
gz ZX c M Š cx » ðÃ= 7 e Z ¶„gƒW¼ Å· å gz Z ~÷~nç ~g ! zg » ó~ õ Z tŠ z ÛÆ [²žc e h y Y ] ! t gz Z Å ã !
Šä \ å M
c M ÌZ ~ X N â • Û g OZ \ M Zg fž Š ` ™á ] i Y Z Ð ~ g—~ ntó ‚ » y • M 6z Z Xƒ @M : ÃLðÃJ gzŠgzŠ V ˜ž~ c+Z q Z
™ Ygz Z Š }~ X ÇVz™g OZ Zg vD~ YZž 1 â • Û {°z ä ~ g— Z Å äƒ + F
q Œ
d Û Ð ]¡|gŠt X h N OŠ QOŠ S ó} i ðƒ #
t7 e Zˆ yŠ &X ; g: „ Š c {°z L Z =ž Zƒ Ë~ ] 5z^ (Z¼ ƒ ž c Íì H¬ ~ ªkZgzŠ ðZ’Z CZ ä ~ x™ Z Ñ Xì ª
~ Â à6(k Q Zƒ c Í ~ç O X å H {°zÐ · Âä ~ž c
Z< M wì ~yM Æ ˆ y M Œ Û ì {g • á ZqZ s§Å T H™ wÅwŠ·_ » ]¡
g ŠkZ sÜÂc Û óÅ: #
â• Ö 5 ðÃ= ä \ å M X • }• z·ž ¬ Št ä :~žg I ïgÎÅ} g 0
(Z§ Zzt X @ ™g OZ Zg vDž å Š ƒÈ0 Ð } °z L Z~ w q¾ž R kûÃøÊô …ö ÌønûÒø ðô «ÛøŠ$ Ö] o³øÖ]ô æø Q kûÏø×ô ìö ÌønûÒø ØôeôŸô û] oøÖ]ô áøæû†ö¿ößû³øm ¡øÊøø]™
v Z wÎg·Ãl I Z å Zƒ/Š»n¾žì Yƒ { i Z0
~ ZÐ kZžì§ Zz Dèn•^ÇÖ]E—Tkûvø_ô‰ö ÌønûÒø šô…ûŸø û] oøÖ]ôæø Skûfø’ôÞö ÌønûÒø Ùô^førôÖû] oøÖ]ô æø
X » {0‹§Å ÅvZ • žV *¶tt~ kZ ! ÃðÅ . z Q 7Ù Št H L L
å M X ¶ Zg @
\ »V\ M Åy Z \ å M Ðzz ÅT óåg ZŠ™z t Ü Z »\ å Mt á Z Hfg Å y • Mž 7{ i Z0
„g™}g • Z 7Z Å ]gŠgz Z Õ
ÆgzŠÆã ZŽ Å\ å M X c Š [ æ» ó ó à³nÚŸ]L gLz Z ó ó Ñ•^³’³Ö]L L ä VrZÃ ž D™7g¨t H ! • ‰ bŠ )ùž Ù Š 7ÃVz h N H !ì
0Ûi c @
Æ\ å M ì qËÅ \ å M ~ gH k  Ð ~ ] uZz gz Z P ó ó!ì „g} Š „ ZÍÅ] ! ¾Ýz Å} i
28 27

:ðƒŠg Zz~p ÖZ y Z~ ~k  kZ U/ U Æ y Q Ì\ å M gz Z ¸ g ZŠbÆ Ö; µ ïEÒŒ.ÅZ†


—HoßFÆûø^Êø ¡÷ñô«Âø Õø‚øqøæøæø™ ì Qs ZÜÅkZp ¤ ZX¸6h~ k  kZ ÷ Œ Û ža kZ ñƒq Ñ
X ó óc
Š™"( Ã ó\
å M ) :„
 Š ßà ó\
å M c 0 å }Z)L L
gz Z ( · ] 5 ç ã Z0 ò ¸sÜža kZX c
{ c · 7yp » Ëä ~ g8 Mž
Ù ªpå"å Â{ zì m» ~·ïE
G
Ðg ±Z ~EŠgz Z ~C V ˜
L Ò¡J Æk  kZX å: y • á È c
á Æ~
• v Z wÎg·t ó¢ » y Y ã ̈Z ËaÆ
[ Z ~©‹ § Å ~ x™ Z Ñ ªðä Z Å k Q • ë 4Š ßë& @Y HŠ c Æó ów ð{©ÅZ Õ L L& HÇq
Ð x *
EE
Z ä Vâ ZŽ â¼Æ÷Œ Ûˆ
Ž ó‰~ - î0ÈxÆ \ M y ñ Â{ + F w˜Ål² [ Z ¶̄g J  , ™e×Åx¤Ð , ™¿ #ÅÝ ª{ zž H{@çb ! ä VrZ Xì
~E Š kZ ˆ Æ kZ ‰~ç à Zz ¶Š ™gz ˆ¼ ƒ  C Z gz Z g • V Y ð• Z ~ Õ kZ Ì~ g8 M Ð , ™ SÅ 5 Zg Æ ‰ Ü Zœgz Z hXÐ
X ; g: ¹ !
n çðÃÌ» ~gz$ c ` ôZ } @çËÆ nk Q¤ Z Ì` Mž¸ D ™ c Û ~ˆ \
â• å M gz Z ñƒq Ñ
Z Xì @
q ™7u» Ï0 i ã ̈Zg7 ½q ZgzŠt » Ï0 i Å ~g— X ÇV¼Ž6kZ èG4$MÂñ Y ~Š]úŠ= s§Å
y ZÃ\ å M ä \ ¬vZgz ZX • ] §=g ~çg ZŠ Ãzgz Zg •V Y à Zz ä™› :%gŠ *„¹ q Z »„ Z• Û gz Z'
DÆ\å M Ì6µñÆyÅ~: {
¬\ å M Ï0
iº
 Z•Û ! gz Z ] ³! ð •Z qZ X ðâ •Û «ÌŠ Ñz ZÐ)Hzz i X• D M Ã1{ z …~ ÏZì gzŠ » Ï0 i Å\ å M Žt nºZX c Mt ‚
] Ñ» Û{gz Z ] Ñ»zÂgz Z Z½ZÜZŠ q Zg0 ZÆ \ å M [ ZpX¸ì g â • Û :ì ÌÌZ >gÎx * ZuzŠ »T~ óy â LïgΈy M Œ Û ì M {g • á Z s§Å
Å
y Zz66cggz Z Ë{Š â »„zg ¨[ Z X ðƒ zz wz Ks§Å Ñ! êL ¬gz Z —Üõnû¿ôÂø Ðõ×öìö o×FÃø³øþÖ ÔøÞ$]ôæø™
]|Ýð0.ÅZ x Q •t Zzg ÅTì Q…e Zzg { zç O X Zƒ q zÑ -m  X ó ó•^ å Mµš ( ·
Ã6V- —Åõt Ü Z\ å } Z )gz Z L L
 žì ŠŽ ñ~ [ !
Z „¬ e Zzgt ~ pÑ ~g g gz Z k iœÈ ¬ Ð" ñ } ]|nç » \ å M c m» ~ g8 M ~ KÆg ! zg » ÏZ
gz Z ˆƒ [8´¦ ]ïÃ\ å M X ðƒ nµÆ k': e pÑ/Å\ å M ç O X ‰y Â{ + F w˜Å [²t s§q Zžì t Ìnç » y Z X Zƒ
:¸ D â • Û g (Z ´¦]ï~ Zw§ ¸\ å M ™á ]g ˆÈ â ‚ ¶ ‡Æ ÷Œ ÛZ žì Qs  ZÜÅ kZ ~ ] c Zzg
!ð]†øuô …ô^Çøeô ]çû×öíûmø áø^Óø³þÊø ðö ¡øíøÖû] äô nûøÖ]ô gøfùô uö @ƒ {Š c i Ð y â ‚ ¦ùÆ VÍßx Ó ¹! ]g ˆÈ â ‚ » yñ Z Ë Â¸ D Y
V Œ [ ZX¸ D ™]Š „\ å M ~ Zwg ¸žì @ ƒx¥Ð e Zzg kZ kZ Æ [²ž åt Ý ¬ » *Z— 0 Óz ÖÅ y ñ Q s§ ~uzŠ Q X å
˸: ~ # Ö Q— ‚ Ë ó\å M ! ¶Ån¾]Š „{ zžì @ ƒ Za w ZÎq Z gz Z ~¡q Z Ç! ž c Ít X Šc Š [ æ» ó ó 决â^³³_³³Ö]L Là óy
ñ Q~}Ñ ç
c~zc ÅÑgz Z ËÃ\å M Žž å7(Zi§ »]Š „ðÃX ¸: zcÆ Ñ gz Z ó ó Ñ•^³’³Ö]L gLz Z @
ƒ àm‚ø³Ãû ³Š$ Ö] áö]†ø³³Îô tžì ] ! kª+ Œ Û gz Z=+ Œ Û
: ] ‡5 ÌZÐ Lƒ ]|gz Z @ ƒ x¥Ðzz Å äƒ~ # Ö Qgz Z Ë w q¾X åð ¸~ÞZ !X @ ƒÐ ó ó 决³a^³³_³³Ö]L Lb ï » ó ó à³nÚŸ]L L
:žì cŠt ä g
u èE LG á [ ZŽ » kZ ! ¶t]Š „t ÂX ¶ðƒ
47g • ×Zz >gÎŽ ì C M t ‚ ] ! { z ~ ]gßÅ b ïÐ ñò«Z îGE @+G}
]|
30 29

] ‡5 Ð }Z LZƒ ]|X ‰ ØŠ VZ } Š6ó‰ bŠ wÅ} i ZzgŠ …ö ^fjøÂûŸô û]æø †ö Ó% ³þËø³þj$Ö] ðô ]†øuô …ô^Æø oûÊô ǻ‚ôf%Ãøøi èöËø‘ô áø^Òø
«tžXì @ ƒx¥Ð ] c Zzg ‰gz Z ñƒ¢ q~ kŠZ # Ö }
{ z ðƒ ƒ Âg X aÎX ¶Œ6~k ]‡gz Z„zg ¨]Š „Å\
5 å M ~ Zw§ ¸ ª
Æ’gz Z ~g Z˪ó è¿øÏû³þnøÖû]æø Ýôçû³þß$ Ö] àønû³³eøþ LZƒi ¸ M »kz Áz 4
~T] ‡5 Y » wj â Ð ]‡Ó ógz Z àZ ¨~ VÇZ• Å]¡K ZŠp·_»]¡
{^
@
ƒx¥Ìt Ð ] c Zzg ‰X ðƒ~Ý ¬Æ ~g ZË 4ªÏÅÎ Î Å xj%w D Z)´w– ]Š „~ Zw§ ¸ Å\ å M ¶t Xt ‹z
: ‰x ¸%] c M6T¶1ðƒ èðÞì Ï0i ¼ Zu Y 06[z e ~ ðL Z
Ôøe%…øæø ]û†øÎû]ô B Ðõ×øÂø àûÚô áø^ŠøÞûŸô û] Ðø×øìø A Ðø×øìø pû„ô$Ö] Ôøeùô …ø Üô‰û^eô ]û†øÎû]ô™ å M Šp6gîm{ Xì 2~ ª
x ¸Å \  q ¾ ã ̈Z » âž„z g ¨t
DÐ×ÃÖ]E —EÜû×øÃûmø ÜûøÖ ^Úø áø^ŠøÞûŸô û] Üø×$ Âø DÜô×øÏøÖû^eô Üø×$Âø pû„ô$Ö] C Ýö†øÒûŸø û] X ì {gzŠgzŠ » uÑÆb§ËX ì _ƒ 2~ äXÐg ±ZÆt Ü Z
:cÛ ä~
â• g—û%& Å ã ̈Z » â„z g ¨Zg ‚t X • ` hñ cg CZ b§¾vßÐ Ç› q
X ó óY7| 7~ L L D D-ô …ô^Ïøeô ^øÞø] ^ ÚøEE „ ZÍg !
g !
~ˆ y M Œ Û ~} g ! Æ T§z ôg ~g ¸ { z6„ Zegz Z ª
H
å\ M »kz kZˆÆkZgz Z •™ ÎÐJ L ZÃ\ å M ä ðLZƒ ]|gz Z :ì Q
G
ƒë M » ~vZ wÎg · c ƒ ì‡î~ ug I ïE
ÍÐ V Œ X Š L Ò¡ Æ —àønûßô Úô ç+ Úö ]çûÞöçûÓö³møþ Ÿ$ áûø] ÔøŠøËûÞ$ ĺìô^eø Ôø×$ ÃøøÖ™
w i *
] c Qì ; g9z¼ ~ kz Áz 4
MZ ˆ Æ kZX Š ƒ qƒª  ‚g vßtžÐ B™uh Ðzz Åóœgz Z ôg kZÃL Z \ å M H LL
: ] c
M ðZ’Zt Å W
=Z >gÎX Nƒ Xó ì
ó g Ñ7y ZZ
—C†ûfùô ÓøÊø Ôøe$…øæø B …û„ô Þû^øÊø ÜûÎö A†ö $ôù‚$ ÛöÖû] ^ ø̀ m%^ø³³þ þm5 ™ ÏZX ¸ìg â • Û s MZ~ Zw§ ¸ ~vZ wÎg·B‚ÆX‰] Ý { zt
Xó³
ó ¾#XØYƒ} 9 !á Zzj ™| hz Zs Ò} Z L L å MÉ 0Z 7„} Š6sÜgz Z • 0Z} Š6~ Ý ¬
Å ã ̈Z » â~g7 \
L Z gz Z ØYƒ sz^‰ Ü z! gz Z @! ~ 5ZŠ Z Ū  ‚g î0~EGÛ
$• Cì @ Y HgH#Ö ªx ª @ å Mgz ZX • D YKgñâ 6e
]úŠ§ zŠ »\ Z@
t XÙ ì‡~ *Š µ Zß Z °Ãðc
ã ) F º ÅkZgz ZÙ y ´ Z » ðc
º Å„g y
M [ ZŽ » Vß *
ì @M Ð u#Z
X Å] c M &ðZ’Z Å W
=Z >gÎì M [ æ• D ™y
y M [ s• 0Z
ðZ’Z Å |Z >gΞì Cƒ x¥ ã iz ~(ñ Zgt Å >Ð ¹ : Åp Ö Zy ZÆ×Z >g΂ìt
ðZ’Z y Z Å W
=Z >gÎgz Z Zƒ i ¸ M » ]tÅ ~vZ wÎg ·Ð ] c M õ 0 —Gp‚F ø̀ Êø Ÿ&«•ø Õø‚øqøæøæø™
DZvZzX Zƒi ó‘EM »ª å MÐ ] c
 ‚g Å\ M å M ÂV ZŠ¤
Ó Zg 6\  å M c
u ( ~ lˆÅ | ) Ã\ 0( ä vZ ) gz Z L L
ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×# Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì]æ X ó ó~Š™¢e Z@
ó ì g } Š .Š 6Vzi ZzgŠÆ |\
¸ å M ~ V ÂïÅ Zw§ ¸ c
Í
32 31

V Œ óïG‹“ñ c
E
ƒÃ óçG 4G
.nIE& c Z ó Vc
ƒg Z 2 ƒ ]úŠ Xì œy M ŒÛ

 Fó]úŠXgzŠV
žJ
] ! Û Šã
t Xì 6ˆ y M Œ
XE
:E-!
å MŽ ì ¿÷ Ž » ~
i § »\
Ń
 y Zgz Z k‚ Z Ń  y Z XÉ Hc
x™ Z ÑXì ð M6] â £g e~œy M Œ
ƒš F
Û ^gzZš
:ì Š ã
ÅkZì g » Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ]
—èøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö×ôù Ãømöæø ÜûãônûÒôù ø̂ möæø ä́jô mF! Üûãônû×øÂø ]çû×öjûøm™
—C†ûfùô ÓøÊø Ôøe$…øæø B …û„ô Þû^øÊø ÜûÎö A†ö $ôù‚$ ÛöÖû] ^ ø̀ m%^ø³³þ þm5 ™
»y Zgz Zì @™]z ˆÅ] c M Å ( vZ ª) k Q6y Q ( w å Îgt Zg ø ) L L
y•á ~i q Ð Z Ń Å ~
x™ Z Ñžì _ M t ‚ ] ! t IÐ kZ
Xó ì
ó êŠ ½ÅÕgz Z ÞZÄ © Zª[ ÂÃy Zgz Zì @ ™É H
™} Š\ å M Ž * gz Z ̈ ¸ óì‡w!
™Ç* Ãh+ Š k Q ª hèE # Š„ ì
LG
C : cÛ ZŠ Z V- ~p Ö Z {Š ‚e
â• .ä à q * ÑñÃ|ÏZ
X ì g »gŠ4z] ! zZ åq ZaÆ kZžìC Ù ª] !t gz Z • ‰ Ç
c
M x ¸ ñ Î Ð Zw ™ FQ
! zZ ÌËŽ • D M ÃiZ%x Ó { z …~ {0‹§ Å \ å MçO
cÑ B‚ 6 ¯ u Z gz Z
p Ö Z {Š ‚ e
.~ W =Z >gÎŽ ì ] ! ¸ X • òi Ñ ä M 7~4z] 
ì „grŠó °gz Z s@»]úŠ kZp¤ Zžc e6gt ‚] ! t:
:ì ˆðâ • Û~
X ì h+ Š§ Ö Z c
ì vZ îG*Юñ ´ Z c
—C†ûfùô ÓøÊø Ôøe$…øæø™
—ä́×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô ÐôùvøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äü ³øþÖçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ô$Ö] çøâö™
Ç *
gz Z ì‡w!
Ð Z gz Z z™y ´ Z » ðc
º Å „g L Z ( !·å }Z)L L
{ z ž @ ™} Š h+ Š gz Z ò† Z ówÎg CZ 5 ä T ì vZ „z L L
X ó óz™
Xó}ó Š™̈ ¸ Zg7 » Zg7 6+ Š ½C Ù ÃkZ ( wÎg )
©‹ § Å\ M …Ž³%ªžì ] ! Ù ª~4z]
C ! zZ kZ
g ZŠ¸Ð # Ö ª » ¸zX * ™{ Ç M ó* ™g ZŠ¸ªó ó …]„³Þ]L Lì i ¸ M`»kZp
ì ] ! Ù ª 6^gz ZK H
C gz Z Vz]úŠì Œ{ zXì @M Ã~gzŠ VÆ
‹úŠ ó …]„³Þ]tL *™ (Warn) g ZŠ¸t X * ™g ZŠ¸Ð ~zy ó*
Q ñ ZwzY Z b ™
IG E Å~ vZ wÎg·B‚ÆvZ ÑZ[ Z Ñ ¶Š ã ÅkZì m»^J V ˜ž
x™ Z Ñžce h y Y ] !
$ ©$E» ~t
Z6xŠ øL ©Æ ~
¤ t gz Zì i ¸ M î0•G
X ›y Y z wŠ/ Ð \ M gz Z ®  ¤Z Zl å M gz Z y ZZ6ª
z ya " Å\  ‚g
X ǃ „ ó …]„Þ]LÌi ¸ M î0•G
©$E»k Q ƒŠ°ã ™ 0 'gz Z ã VZ]úŠ ðÃL
IF Z X c
q Š ¯ mß%È ã q å M ä Tì q { z ¸
Z ÃVß Zz ä Ñ y ZZ 6\
Å~ x™ Z Ñ …~ KÆ ]úŠ kZžìg ÃøL G 4& Ì] !
tQ
å M X ¶C™• w6Vzg • á ZÆ ~ g—Žž ] ¸+ Z q Ü ¤ +Z
Z gz Z ‰
Û ÑZ ]úŠt Xì C M Ã óg D
\
[Œ : ¦gz Z ~¡e .q Z ~ {0‹§
Æ ä™gz ˆ¼ ƒ  ïŠ ð@ CZ jx Z™/ô6} g • á ZÆ z' Z z 0Æ
ä Ñ y ZZ6\ å M óZƒÐ yi ¸ M » kZ X ì f(Ð M 6wßZÆ [ Œ Û ÑÃ
 ~KÆk Qì m» Vc
ƒ ]úŠJ V ˜ % Z¸T g {Š â M xŠC Ù a
ˆ Æ)Hzz i Å\ å M X • k ò«Z îGE @+G}
]|¬ Ð ƒ  ~ Vß Zz
g Zæ » kZ gz Z È » kZ gz Zg"z œ
 % » kZžc e 6g Ã7] ! t ¬ Ð
34 33

Ð ]y
M ƒ Z±7Z Z
 ä\å Mgz Z ‰ ƒ ¦vß6TX ó ì
ó à Zz ä M Ž ]|ªÌš  F 
k igz Z • ̪  ñk  iÆ\å M Ž • ñ𸊠Z i RÆ\å M
:ì m1Ð ~ …†1Z c @
o »\å M ÂHg ZŠ¸ Æ\ å M Qgz Z h & œ–1Z ]|• „  zŠ}• ð• ZÆ \ å MQX Zñ
[^ßøjøÃûÛøqø ]„øãFÖô]ø X ÔøøÖ ^f&³³þ iøþ 0Zh i]|ª óå 1 ¯ g Ñ1 îE0!NCZÆ™Š Zi M ä \ M Ξ• xÝ { z
GE
…ä ? HN Y ^ IB; } g v·å } Z X ” m¬ ¬ ó ÿL ¨$ v
ó Z fç å Mž J
\ Z  Q X s§Å\gz Zæ S(Ð M ]úŠ Ð V Œ hXg q
 M «ÅTðƒwi *
:ì e ïE;XÐÉZ >gÎ6kZX å H ¦aÆx »kZ X ¿gŠzöJ „U ò¤ u CúŠ ~g7 KZ ä \ å M ‰ƒ 7k- â Ðl I Z
—g$ iøæ$ gõãøøÖ oûeô]ø ]‚ømø kûf$iø™ ïGLÅzŠ Ì{ z p H^ » `¤ ä \ å M ~ ~t 1 0™ƒ k- â Ð Vß Zz U
ó Šó p{ z Š
ƒŠ !
z uhgz ZƆ1Z‰ ^ IB; Â~ÝZ L L
' ~ 7*™]óÃ\ å M 6¯ Å ¿#ÅVß ZzU Z  Q X ìg xzøÐ xs Z
ðâ •Û Špä ~ g8 Mp¤ Z ÂY Z’Zžì . Þ ‡Æä™^ âÌ] ! t ó1™: tÃwÅ\ å M ä [²I ZžJ Z  óJž²Æ w ‚b ÌA 
(KZ ¿C Ù Ð ~ y Q ñ Ñy ZZ6\ å M vߎ p~ y ZyÆVz ]úŠ 6%„ ~ [²o Èzg0 Z ] ˜ ÂF x ÓK Z ä \ M ó~ ^Åiu *
X » h& œ–1Z ]|ì x £ + F V c 0 h 
ú~ y ZX Š ¦ZŠ q
Z 6 Ž óg D ìt X c Û i ¸ M » ]úŠ o ÈzÛ ä \
â• å M ˆ Æi u *X Og
t …ç O ‰ 0 +Šp{ z X ‰ 0¦ ZŠ ïŠp{ zˆ Æ ä Ñ y ZZ6\ å M Æ ä™^ âÌt ~ KkZ ] ! ~y
M ì : ¦e .gz ZX ì ~¡Ç !
x *Æ {wï‚ëΕ/ ñ ôkŠÆ Ka Ž ~ jx Z™/ôžì x¥ Ž ñâ• Û g (Z b‚z x Ó{ z ä ~ x™ Z Ñ ~ KÆ Vz ]úŠžì . Þ ‡
y ZZ6Vz ]úŠ Å & œ–1Z ]|Ž • { zb Ð ~ y Q • … YÐ :ž Zƒ¬Ã\ å MZ ç OX¸ŠŽ ñ‰ Ü z kZ
y Z ó• Ìsú0 Ý°Z†]|~ y Q ó• Ìy ¢]|~ y Q X ñ Ñ —àønûeô†øÎûŸø û] Ôøøi†ønûŽôÂø …û„ôÞûø]æø™
v Z èg • Ìm‡z ! Z 0Ä]| ó• ÌÛi ]| ó• ̳]|~ ó óX ÃVzg ZŠ " Û gz Z\L ZÙg ZŠ¸( Ñ
Z Œ å } Z )gz Z L L
È Zg ZŠugz Z Ð s§Åg ñ¿áLOg Ž 6¿kZ Æ ]úŠX îŸg Zz e\¬ ÙC „ p¤
Z Å7]úŠ K Z V ; zgz Z cÛ x ÈZ » x Í ‹úŠiŠ zŠ ä \
â• å MÂ
„z Xì C M ÃK  FÐq Z …Ì~ k Q óZƒC Ù ªÐ + Y Å ÷Œ Û lÃV âzŠt Ð g ±ZÆ ] Zg £ ~EŠ} g ø gz Z w Zj Z
ˆ X •g x » *
ç O X ì ~gz¢ ãƒC Ù ª~ ¿áLOg s ÜÆ ]úŠ ! zZ Ëå Ž K  F : Zƒ¬Ã\ M kz= ó g&
 Ð j§ÏZ Z ~
] ! ~ VWž c Ù ª~ Y Z’Z Ž ¿áLOg ~g ¯
Í X å »Šgz Z Z¬ Z { z Z ƒC —†ö Úøç+ iö ^Ûøeô Åû‚ø‘û^Êø™
ìÅ6 É0 vZ f ç6\å M óŠ
c Û y7Ã~
Šg Z Œ g—ˆÅÒÃÅä Z h Z ¬Ã ó\
å M »TÅ] ! å M :(!Ñ
kZØŠ ]úŠ y ´ÑZ Z\ å }Z)L L
Xó ìó Š
E Š
•
h á cìŠƒ hÑ£g ¬ »© â Š ÿL Ó7ðÞì @ ƒx¥ž Š ¹X ˆÅú  c
:¸ òŠ M@i Z •Ñ ä™' ! 55¼t Xì Š ƒ WZ »Â
 MË ä\ å M • ñƒgñâ \ å M aÆ Tv ] !
{ z ^a Åê e [ Z
Æ\ å Mgz Z¸ F
 '! tZ~ x™ Z Ñ ( ” ! :¬ ¬ó Ò) X Zƒ Hx¥ ð{ z ñ ; L L ! q ï Zz å ` Zzg~ [²»T H— {È„z™ƒ} 96ÌÓ Ã
36 35

Û •g0Zç O X » ÓÑì w Yt X »Va: Òrì/w kz  ó¶Cƒ ~g ¤ ªÅ { z0


G
Ð s§Å÷Œ 𜊠z „z -~0
 
z Z} Z z ôg6ug I ïE
L Ò¡
Ø •
> á Š !
?¤Z· å } Zžì Ht gz Zì @M ~ # Ö }
Å ~ g—™0 {Òú : ¶ðƒwi * aÆ
pÃy â { • á Š !
ÃËž• 7Æ ` Z' × k Q ëp ¤
Z ƒìgN Š [ ZpÆ ÔøøÖ á$ ]ôæø BáõçûßörûÛøeô Ôøeùô …ø èô ÛøÃûßô eô køÞû]ø «³Úø A áøæû†ö _öŠûmø ^Úøæø Üô×øÏøÖû]æø á?™
óz™ {g •
á Z Zg f Âce ª zŠ »¤ Z XÐ B ™tÌ{ • á Š !CZ ë » —D Üõnû¿ôÂø Ðõ×öìö o×FÃøøÖ ÔøÞ$]ôæø C áõçûßöÛûÚø †ønûÆø ]†÷qûŸøø
ƒ é Zp Å ä™ ~Š • á }XÐ N Y ØŠ Î g m Z Æ ª zŠ ~ VñŠ ( Ñ } Z ) X • ì g Éá Zz ™ & Åq k Qgz Z Å ¯ì nX y L L
ñ Y ~Š Z™ ~Š • á ~g v¼~ ä Z yTσ ]gz¢Å ä™ {g • á Z sÜ »: a Æ \ å M ó G gz Z • 7y7Ð aÆ [g L Z \ å M
X ó ó•^ Ã6¥%Æt Ü Z dZ\ å M —"gz ZX ì ̀Z ÑZz äƒ
c Š ™ Za ‘¸g0 ZÆ ÷Œ Û ä TX î Y M i !
Ð x » kZ ?w q¾ pX Ï
g½ï GLI Z ë&ž ¬ Št ä ÷Œ
i!q Û S(Ð M ] !  ˆ Æ kZ
Z
‘Ðg iƒ M ~u ³ õg @ {zä ~v Z wÎg·c Š [ ZŽ Ž » kZ Xì
gó Z M Z } g ø Xì „g ™g (Z ]gßÅ S0 M ~ (¹ q Z Â{ z ¸ B
:ì . Þ ‡Æä Y
Ø è zZ
< •} g ø gz Z yÕz d •~g ø ó] c ZzgÜk Š ~g ø ó]Š ( ~g ø
ÌAzŠÄg0e ~B; q
Zgz Z `gÎ~B; q
Z}÷vß ?¤ Z L L
Y Å„g L Z~6TX Y M 7i !
Zƒgñâ Ð + Ð x » k Q~ Æ w D Z)´ž c ÍXì [ ƒ i ¸ M »4z] ! zZ ~ (¹ q Z s ÜÆ
X ó óVƒ Å ž ¬ Š ä VrZ~p Ö Z
Æ ̈ ¤1ZÆz q Zgz Z Š c Š -yZ ~y
Mž c Ü z { zž •t³
M ̉ ó ! !ì ~ [ zZ nct ! â ò0 ÆGÄ ÂL L
Ð ¦ ‚z Å4 Zgz Z • ì g Y- K „ C 1 Å ~ g—Ž ì @M k0 X ŠŸ: ] ŠŸ ª ì @ ƒC Ù ªå Ž Zƒ C Ù ª ¿Šg „z Q [ Z Â
yZ 7Z Ð s§Å ÷Œ Û X å61 Å ~ x™ Z Ñ cÍy Z0{ Zg7 » Ö; µ Æ/ ñ ô4 Zz Z (Ð ƒ  » kZžì ] ! Ù ªgz Z persecution h
C ”
c • 5 Zg „zŠ [ ZXì [ ƒ m_: e »ñ} g ø ̈ ¤1Z} Zžì M- ÅX å7î× ðà »XX ¸ n g mÐ 6Æ VñÝžŽ c M ~{
{ zt X z™¨ £gz Z î M ~ y ZyQ c  ) î Yƒ ¿„
(~  ŠÐ e ×Å· å u c Á M óîG4É ]| ó]g ÑZ 0 [ ¶ ] Z|X å7ÑZz % 1 ðÃÐ s§
0E
t gz Z c g—ä VrZ X ˆ} Š [ ZŽ ÌÈ Å̈ ¤1Z²ì ‰
š Ã~ Ü z ûZ } (Æ õg @ žìt§ Zz { zì m ¼ Ž 6ƒ  y Z X e\¬v Z èg
µñu Zz { z ¸gz Z X Vj™: “  ZŠ'~&žß Z e:ú1 Ú Z6í¯ž ¹ B‚Æ ~Š%0 TB‚Æ # Ö / Zgz Zñ b§Tä VrZgz Z • lÝ
M ² M ~ V\ M Å\ å M X ˆ M &~ V\ M Å ~ g—Z  žì @M Ã z ]úŠ õg @ Ì{ z • ì g xŠ " U 6y ZZ gz Z ì Q ÃT  rx Ó y Z
: åŸ » »u ³Ž ½„z] ! ä\å M pX ‰ tZ  ì @M t ‚‰ Ü z k Q¿áLOg ZŠX • { Zg‹ * ë Z e
¶ .Æ u ³
}÷Ð +Y Å„g}÷Ž Çì g™ƒ Zg7 x »t  c [ Z yY RL L Ð y ZZ ëÌÿq Z ËX`ƒx » * "wx Ót } g øž Š 1™kC
X ó óÇVzŠ™uhÃ\ M L Z~ ÏZ èGc
4$M Há Zj
gz ZX ì Š tXŠ c â i M/w ZŠQ Â [ ƒ x » * ŠŸ Zg ‚t Zg ø Xn Ñ 7~¬: Zz
38 37

X ñ M iZ%Ð ¹Æ öâ i M z Y Z j Z ÌÐg ±Z CZ f6~ x™ Z Ñ

Üæ‹ógzZ•ZÅY eZ'gzŠV Æ\ å M óˆà Z e ÌÄ Zg 6ug I U •


Zgz Z ™} Š .
q Þ ÃgŠ e q Z ~ yŠ¤
á Æ\
Å\
å M óðƒ Ì~i ZgŠ „
å M ó‰ ñ w ÌŒ » ~ 5 Zg
å M
 Š 6\

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ] Þ Z @ M Å\


. å Mž Š 5ÃVzuVâzŠÆk Q™w Z e ~ ]gßÅ} å5E 4˜
F
$
Bgu
Æg Z- Š ÅŸ Ðgz Zt ‚ÆÛ{ L Z¸Š ðE E \ Mž Zƒ Ì(ZX N M
oûÖôù ØûÃøqû]æ$ Ñõ‚û‘ô tø†øíûÚö oûßô qû†ôìû]øæ$ Ñõ‚û‘ô Øøìø‚ûÚö oûßô ×ûìô•û]ø hùô …$ Øû³Îöæø™
—b]†÷nû’ôÞ$ ^ß÷_6 ×û‰ö ÔøÞû‚ö$Ö àûÚô
~½„  •Å . z Z qZ 6˜ Å 61Z óûG3š! ! Z 0µV ; z gz Z ~ ñ ‚
ð C Yá ÂÌV ˜ Ãí !g ÇŠgz6}÷} Zžz™ ¬Š ( Ñ} Z )gz Z L L tZ  ž c M ̉ Ü z { zQ Xì êŠÄg6ug IU • á Æ~ g—™Ñ ~Qz Z
s§K Zgz Z w ïB‚Æ ð C ów ïÌÌÐ V ˜ gz Z YáB‚Æ µ y Z0{} g7 gz ZX ì @ ™g (Z ]gßÅ]” ð• Z 0z Õt óŠŸt ó~®
Xó }
ó Š ¯ g ÇŠæ Z÷ÃkZgz Z â • Û «„=Ð b§q Zž c Í™ƒg¸~ Kvq Z J w ‚&B‚Æ ~ x™ Z Ñ ÃÖ;
x ¬ ~ KÆ } ™ E Æ gzŠ VÆ©‹ § Å ~ x™ Z Ñ ë À £ + F”y ZgzŠÆ T• D 7䙬 ~ ]gßÅ ~È ÃÅ
h
» k ò«Z G ]|~ Tw ‚ V ZΊ » ]tª¸ ‰ VJ
î@E+G} y ãZ ž c Ü z { z X „g Y ~Š äƒ 74ZŠ ~ K vq ðÃÅÅ
M ̉  ä 3 óì
| (¹ A jÆ÷Œ Û È Zg ZŠu 툃] Ãz Å̈ ¤1Zgz Z Šƒw Ù Z Ì ¼gz Z ZÎÆkZaÆ% Z e ~ ²ÆV”ñƒ ½Ð uÈÆÖ; µ
ç O ‰ ƒ q zÑ } gtÆ OÆ ~ x™ Z Ñ ~ { zß Z g ZŠ gz Z ‰ @ƒx¥pX ñ Y c Š ] ã 0» y Q™w !ZÃV ÂŽ Ç ÎÆ} lž å: Ì
ì$ Ë ƒ ´Ã(gz Z ðà ZÎÆUž ¬ ŠOŠ ZOŠ Z6gî~¡ä ~ g8 M V~ ~t 1 0 ` z²Nt gz Z å ¹! ` z²`ÌZ » eZ CZ fÆ ~ g—žì
U X Ùw E Z Ð wÅ base gz Z œ  %aÆ ]úŠ KZ \ å M& Å \¬vZpˆïð; g ÂÐ ~ÈÃkZ ÅÖ; µ™p ¤ Z w ‚kZX Š 
^ » `¤ ä ~ x™ Z Ñ ™á y Q q Zç O ì `¤ + Fd Œ ÛÐ ]|~ w ‚ „ q Zž ‰ Và `z² î0•G ©$EL Z ä Y eZ z y JZÐ s§
Ì{ zB‚Æ ~ g—~ kZ ì Zƒ~ Ý ¬Æ Ïñð•Z^t X Hg (Z ä™ ðœŠ q Z ~ yX Ì» ̈ ¤1Z gz Z Š ƒ w ÙZ Ì» kò«Z îGE @+G}

Å\ å M X h & œ–1Z ª ì ó gB‚ b§Å ñ ‚ Ï0 i ~g7 Ž 7ŠŽ ñ Z » „ C 1 Å y Z0
az gz Z=g f q { gz Z „g : Ì{ z ¶] §/g à Zz
3 Zg x ¬Q X • Xñ g q 0Zh å M sÜ~ ‰
i ]|xÝ {Š™Š Zi M Æ \ Ü Ãg ¨Ð y ãZ x ¬ ~ x™ Z Ñ & ì w ‚ { zt X ‰ JZ Ì{ z ¸ ̈ ¤1Z
: ƒ|ç }ž å60 Zža kZ X Š g ZØŠ ð• Z™hg
Hg (Z 3 Zgg Z ¦ X ì w ‚ » { iz0 Zgz Z §gz Z ôgt • D â •Û
v ZžÐ w ìkZ X Å] ‡5Ð Vzg ZŠu&Æ V ; z X ã `¤\ å M Xƒ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì]æ
t » `¤ž= H Â} Š â • Û «= ÂÅä Ñ y ZZÃËÐ ~ y Z¤ Z \¬
C M t ‚ w q ]gߎ pX ñ Y 0base gz Z œ  % » ]úŠ ! zZ kZà
40 39

[pû†ôÚû ø] køÓû³þ×$ Ú$ æõù‚öÂø oÖF]ô æû]ø oûßô Ûöãørûmø ‚õnûÃô eø oÖF]ô [oûßô ×öÓô³iøþ àûÚø oÖF]ô } (ÌaÆG  gz Zì @ ƒ ÔwŠ Ìñƒ D ™y Òžìt§ Zz { zì
Æ V7Šnç Z÷ ä  Hì ; g ™á ZjÆ ¾= ÂvZ } Z L L Ôž Hg (Z i Z0 Zö M$gz Zö MŠg ŠkZ ä VÐX ì ]gz¢Å®
X ó ó, g ¦  ™B‚}÷• eŽ { zžì c Š™á Zj X å c M: 7Lnç (ZB‚Æ ~ vZ wÎg·y ZgzŠÆ Vß ‚kŠ} g7
:ì @ z Z}
™n²ï»†{ z~~0 „B‚ÆkZp
Ó Çg ! Âì 5™ ¯ wÎg »äv Z¤ Zž ¹t ä á Zzì ËX ”! : ¬¬Ü
oûÖô^eø]ö ¡øÊø Ôøfö–øÆø o$ ×øÂø àûÓö³øþm ÜûøÖ áû]ô ä™Ì] ! Ð ?èG4$ž M ¹ä ËX ì ; g™u e } Š6ÆŸ Šp c Í{z
ó ó7{ Zz6ðÃ=Q Âì 7nZg *Zì ¸ Ÿg ~¾¤
¤ Zg ÇŠgz6L L
• Â}~žì Yƒ ƒwÎg .Zzgz ZƒF ?¤ ZžakZ7g »aÆ
! ñ M ~ g c × Ž ì ntçLa Å
• Z'
ƒ L Ñ ?gz Z V î Y 0! Z â èG4$M» ~0 z Z}
ƒ Z±gz Z V î Yƒ: >% »
köÛF×ö¿% Ö] äö øÖ köÎû†ø•ûø] pû„ôÖ$] Ôøãôqûæø …ôçûßöeô ƒöçûÂö]ø
Æ$gz ZŠ„} (ä ËX ñ Y c 0!N7Zž Dƒ7.
Î îE Þ ‡kZ L Ñ
ó óVƒ @M ~ { CÅY MÅg â Z ñ zg „}¾ Â~g ÇŠgz6L L
gz Z X å M 7aÆ ª  ‚g z ]t¿gz Z ðà ZÎ} g vÃvZ Hž ¹B‚
Z~} g !
Å ž ǃ: ß Âñ Y ¹t ¤ ÆT ¬Š { zìt
ä VrZ ÂÑ Uß™ƒ k- â w Zj ZC Ù „~ g—Z  7r Z6ÏZ sÜ
M ò w L Z ¾ hgŠ i Z "
h Y Z
ì )u{ zQ ‰ ƒŠ¤ Æ ~ g—vßl! z Z X c á Zà óVz è L ¼
Š ™{ g • L
Ž ž ¸• Û { z ì @
ƒ ¢ q w (Z o Ug ¯ž ì @M ~ ] c Zzg ç O
gz Z + yÆH Zz Az ÑZ¦ ó=°Z [gƒ8 ó~ wÎgÆv Z6èg Z ï™kZž
Ö }
# Å\ å M = ä v Z ó~
g—žì @ ™n²{ zgz Z Xì gñâ 6Vz h N
ÃV- A Å'™u @ u @ ó• ì g™ î Zߎ X • vßl! z Z¼Š¤
 Æ\ M
t ~ ~Š Zz Îâ Æ XVzŠ Z”ÃVz h N y Z èG 4$MÂ, Š ¬\å Mžì 5~
ó Š
ì ƒ y AÛug IŸ» ~ g— ó• „g Y ê V 1 @ì ó ; g Y c
¯:¶ 
{ z6kZX N Y0)u™:á Zz•gÆ kZž @ Xì Zƒ µ Zzà » `¤
zŠ ‰ Ö Zg f Ðzz Å ü~ g—6µñq Z X • ˆ½Ð ypm
tp¤ Z ó óŠ
57[ Z±aÆVÍß~ L L:ž• D â • Û Š•á g Z =r G î*9g
Z9™ VZgz Z ~ ~uzŠ ZuzŠX ì mZ eB; ~ •q Z • _(Ð M } è
Å y ZZ \¬vZ ÃVY{Ò M Å y Z ! = Hpì g Ñ 7y ZZ 6í vß E
` z²î0•G ©$ » y JZgz Z Y eZÐg ±Z CZ f6~ vZ wÎg·X gž• ï Š™
X ó óñ â •Û «= Â
y ! i Å\å M ¬Š { z Âñ M : Zz Z ~ g—ç O óì climax t Xì
Å xs Z 6y z u 0 } iužì zÂ. Þ ‡ ~ (] ! t a } g ø gz Z
ƒÔGñƒ _7ÃTì hÐ ug I
:ì @
ÑŽ ṁ0·á Zz ä ÑÆ kZ  Zƒ q ƒû%«Ž `gÎ » e Z@
Œô^ß$Ö] o×øÂø oûÞô]çøâøæø oûjô ×ønûuô èø×$Îô æø oûiô ç$ Îö ÌøÃû•ö ]çûÓö•ûø] ÔønûøÖ]ô Ü$ ãö ×# Öø]
Ñ w q¾ X åFq Z » „ `¤ Ž ¸ n g mÐ \ Æ Ù´ ¸
cM ™á Š c Û ~ [ » „ ~¾X Vz™Š c
• Û V ¹V î Y V ¹vZ } Z L L

g ±Z qZ ì turning point q Z `¤ Ä- ~©‹ § Å ~ x™ Z
ð ZÎgt Ž ~ VÍßgz Z » ÁÅb‚z z ù Zg f L Z ó» ¶Å] ¸K ZX Vƒ
w ZÎÐ ~ g—û%q Z ä k iœÈ ¬ ]|Xì yŠ + F ”Ð
h X ó ó»kZì „gƒ
42 41

¹…(~  )·žßy YÃ] ! kZ !Íßž ¹™ƒ¥ #ÐÜ æ§ »Z ä : cÛ ä\


â• å M  !ì Zg ¦ ðÃÌyŠ J{Š c i ÌÐu Q Ä- 6\ å M Hž H
ä ëJ [ Z ó• Zg @» V\ M ~g ø X • x Hð• Z a } g ø X • m³ ŒZ ø o * Ññž‰pX åJ{Š c i }Ð kZ 6í yŠ » `¤ V ;
X ¶¿g ~g Y e×Å ~ x™ Z Ñ ä Ö; µèa Xì Å« ™~g7 Åy Z g—ì turning point yŠt ì c
~ Û Š•
â• á g ZN{•„¹ ä ã 5
ƒ ã ™«™Åy Z »žßy Y ƒ T e * Y™á V ; L Z 7Z ?¤ Z [ Z Há ZjÆ V7ŠÃ ~ x™ Z Ñ ä v Zž c ÍJyŠÆ ` M X ~ Ï0 i Å
X zŠ} Š[ ZŽ ÌZ ÂD 0 7È ÅkZ¤ Zgz Z™| (Ð w Èz I Z L ZX Ï Ö / Z Åy
# å S ƒ e b§TXßá y JZ »ñÆ y å Zƒ e b§Tž å Zƒ
{Š â M aÆ ä™gz ˆ ïŠ ð@ CZ ëž • D ™{°zt Üæ § »Z p ~ kZžßN Š ™ O u^[p ; ß »g ZŠ™z ]§ Å Ñ å kZ } g ø ß õ Y Ã
b§ÏZ Å y Q ë ÂN Y á p=¶æ B‚ } g ø ~ g—¤ Z X • ~0 ‹¾[ ZˆÆ yŠ kZpXì ^g~g7 »7Â^Å}
z Z}
Ä]|„z ‰ Ü z kZ X • D ™Åw Èz I Z L Zž‰Ð , ™« ™ ì @ ƒg¼ÝZ pì ~¢ q ÅwY (Z o6gî~g ¯ì @ ƒ q zÑg¼»
hZ !Íßž• D ™GÃÜæ § »Z Ì{ zgz Z h • Dƒ} 9{g Zgi 0Z ~0 z Z}
ïG Z óèEG
L .9g Š lŠp3 Zg q 4»Éä M N Zƒ ~Q[ Z ˆ Æ 3Zz U
gz Z bŠ ]úŠ Ã ( ~
 )·Xƒ ìg™wJ~g ZŠ)f ~ (¹ q Z ß™b§ CƒÐ Š Z• Û Zb ] ‡5 Å ~ x™ Z Ñ ~ Z  g Ó â Æ „ ~t 1 0ì •Ð
Žž Zƒx¥Xì sŠ ZáÆ ¶Š ]úŠÃVÉ0 M { (z cu *Y™áB‚ X • D M á y ZZ6~ g—m¾Zbt gz Z¸ ñƒ ñ M Ð ¶æŽ ì
Æ + Y Ã|~g7 X Zƒ ™™b§ ~g7 Zƒ 7~ } ƒ0 Z { z Zƒ¼ vßt Q w ‚ Œ Z X ðƒ ] ‡5 V ˜ ì ~Š Zz q Z Ð ~ V- Š Zz Å Ö
k Q™™6gî} g7 Ãy Z ðVZgz Z à eäÜæ§ »Z ~g ZŠ)fŽ X ZƒB‚ ³t • D ™³ 6B; Æ ~ g—Š Z• Û Z {g !gz Z X ~ ~t 1 1 • D M
t ðƒ6 U µ³Ž ~ ~t 1 2t w q¾X ðVZ™Äg { ó6ˆ Ü Zúz ò }Æ (Z ðÃB‚} g ø ~ g—ž• D ™„  ZpgŠ { zQgz ZXì CB\z Zµ
Å¶æž ~Š} Š] i Y Zx ¬ÃV â ›ä ~ x™ Z ÑX Å]óˆ0ž zš  FÅ\ å M gz Z ]úŠ Å\ å Mža kZ } Š ½Å y M Œ Û …Ž ®¿
(KZ wÎgžì {°‡t pX¸ ` Y vßÐ ¹ óN Y™]ós§ Å :å„œy M Œ Û g"z œ
%»K H
ãZz Ð s§ÅvZž J Z X Yhg7Ã8 L Z { z YI 7Ð 
!0Ši : Z- Š ð x ¯ w à · Œ Û
Ï Q LZ ~ x™ Z Ñ gz Z ˆ M ]i Y Zž cÜ z {zy
M‰ ÆH !X ñ Y M : ]i Y Z {gëÜæ 7Z ~ g—X x * Æ@ ñ 0 ïEš{!]|•w ÷ Œ Û çO
Å y Q ó h & œ–1Z ]| ì ó { Zg =g gz Z g ¸ § c
Ž„  zŠ }• ð• Z  gz Z • D ™x ª™ Y 6yÆ {ñg Zg i 0Z Ä ]| { z X • ¬
izg z ‘
¬Š { z6ug IÈ !iX • ìgƒ: Zzg s§Å¶æ™ â • Û ]óU ~ ö ~ ~t 1 2Ýq »œÅw ‚q Z X ~ {gëÜ æ • ì g ;à ã M Œ Û ‹úŠ
ˆ~Š â • Û SÃ\ å M 6gîÆžÅ]ókZž c Í~ L Zu Z µ ïgÎŽ ì &gz Z • Š%7 2X • ï Š w Z e ~ à ÑÅ ~ vZ wÎg ·™ Ñ ÃŠ Z• Û Z75
:¶ X • ðƒk  g »Ž ‰ Ü z kZ Å]óì žŽ ì Cƒ6 U µ³ X 'gú
oûÖôù ØûÃøqû]æ$ Ñõ‚û‘ô tø†øíûÚö oûßô qû†ôìû]øæ$ Ñõ‚û‘ô Øøìø‚ûÚö oûßô ×ûìô•û]ø hùô …$ Øû³Îöæø™ VrZ ó h R Æ ~ g— ¸ ó ñ Ñ 7y ZZ J ‰ Ü z k QŽ k„]|
44 43

:ì C Mt ‚™ƒV c
ú6³%kZ ug I› Mt Å ÝZ >gÎX ‰ —b]†÷nû’ôÞ$ ^ß÷_6 ×û‰ö ÔøÞû‚ö$Ö àûÚô
—m†ö mû‚ôÏøøÖ Üûaô†ô’ûøÞ o×FÂø äø×# Ö] á$ ]ôæø ½]çûÛö×ô ¾ö Üû ö̀ $Þø^eô áøçû×öjø³þÏFmö àømû„ô×$Öô áøƒô ]ö™ Ü Zœz tœ { z ì ; g â •
¼ ZŠ » 4Zg gz Z ‰ Û 4ZŠ V ˜ = g ÇŠgz6L L
Æ 0z Õ6Xì ˆ~Š ÷^k  6XÃy Q ˆ~Š } Š ]i Y Z L L ~i !
 Zg ÌÂ
„ t Z÷Ð V ; z ì ; g w ï= ÂÐ V ˜ gz Zƒ
[ ZŽ [ Z Ì{ zžì ]i Y ZÐ ` M aÆ y QX • ‰ ñ V Z h N ] ¸z„ { z Ð aU Z • m{ L Z= „g} Zgz Z Xƒ F 6tœgz Z
z ]¾Å \¬vZaÆ y Q X , Š Ðß[ ZŽ » •
»G @  ZX , Š á Zj}÷ ä ÂŽ ƒ yz ç z @ Z÷~ ukZ Ž â • Û «g Z M Zz
Xó ì ó gŠ ‡6Šæ Åy ZvZ Ggz Zì {°z Xóì
ó H
—½ äö ×# Ö] ^ßøe%…ø ]çûÖöçûÏö³m$þ áû]ø Ÿ$ ]ô Ðõùuø †õnûÇøeô Üûâô …ô^mø•ô àûÚô ]çûqö†ôìû]ö àømû„ôÖ$ø]™ • ì g| ~g N§ ¸J yŠ &~ g8 Mgz Z h& œ–1Z ]|
» äÑ y ZZ 6u Zz ñ Z} ä VrZž 7¼ ZÎÆ kZ x̀» y Z L L ]|gz Z ‰ VJ ä ; Š Æ k Q Ç !Y Åžì c Ü z kZ
M ̳% { z ‰
~ f Zæ sÜ: Ì{ zžì „g Y ~Š ]i Y Z Ãy Q ` M X Hy ´ Z D Z< Í ™ƒ u *
60Z Ð s§Å ~ x™ Z Ñ 7a L Z h& œ–1Z
X , ™x Z ŠZaÆw LZÆ¬É N V ZB; VñŠL Z6gî~Š Zg Z)ä ËÐ ~ y Z¤ Zg—ž• D ™n²t ñƒ
Üônû¿ôÃøÖû] áô•†ûÏöÖû] oÊô ÜûÓöÖøæø oûÖô äö×# Ö] Õø…ø^eø Ó Ã{å z pÐ N Y} ñëXÐ N YaN Š ë Âà w Z e { óÌs§Å
àønûÃôÛøqû]ø ä́eô^vø‘ûø]æø ä́Öô!æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä́Ïô×ûìø †ônûìø o×FÂø oÖF^Ãøiø äö×# Ö] o×$ ’øÊø ~0z Z} öX åÝq ¢6] Z f ÅvZÃT# Ö / Zz ] mzñÓ Ã{å zñ ó
:ì @
â•Û { z ¶i ZgÝZ »] ¸ÅT
—^ßøÃøÚø äø×# Ö] á$ ]ô áû ø̂ vûiø Ÿø™
Xó ì
ó B‚} g øvZì 7µñðà »§z ôg Ë ó7î Z< Í LL
ËÆÜæ ‹óžì Åh ™] ! t w q¾Xì g ÇŠæ Zg ø =g Zg ø { z
]
h ¤ZX ˆƒ 4ZŠ~gzŠ 6 Ç ! Z4z]
q ! zZ Å ~
vZ wÎg·~
Zƒ »gzŠ » passive resistance Âñ Y Hw E Z Ã] q ˜ Z ! zZ
ž å¬J [ Z X ì ; gƒ q zÑgzŠ » active resistance q Z [ Z gz Z
Åä™ reteliate z™“  ZŠ'gz Zz™ñ * ó p óî 3, g â Å ó gñÈB;
Š¬Ãy ZX ì 7]i Y Z
c
!ÜûÓömø‚ômûø] ]çûË% Òö Š
»ÌQpñ Y c Š t6Vzg ó Z ñƒ B Î Š »ÅgñÈB; L Z
Š™Lñ Y c
c Š™uh »X j VZB; L Z Ì~ fZæž7]i Y Z
bŠ wÅB; { z [ ZpXj VZB; ~ fZæ K Zž7]i Y Z »ñ Y
46 45

KD¬Ð ƒ  „ D Ñp={gëÜ æä ~ g—aÆVñ»y âzŠ


iž c
Ít X cÛ i ¸ M »yÅ ~
â•
:žì C MˆUg ¯Æe
å tK~ œ %ƶæQgz Z ðâ • Û yK~
 M à Zz w yÈ f Z~ ÝZ >gÎŽ Åžg I› M kZì‚ ŠÅ ~å tƒzZ[²Èzg0Z
]æû†ö Úøø]æø éøçÒF $̂ Ö] ]çiö!æø éøç×F’$ Ö] ]çÚö ^Îøø] šô…ûŸøû] oÊô Üûãö ß# ³³þÓ$ ³³³þÚ$ áû]ô àø³mû„ô ³$Öø]™ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ]
— ½ †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø ]çûãøøÞæø Íôæû†ö ÃûÛøÖû^eô
t — äô ×# Öô äü ×%Òö àömû‚ôùÖ] áøçûÓömøæø 躳ßøþ ³þjûÊô áøçûÓö³iøþ Ÿø oj# uø Üûâö çû×öiô ^Îøæø™
Û { zt c
½

X ‰ ƒzá@! ~ v Z wÎg·+ Y ÅTžì >¸• Í :Å


ßgB8 õg @ ÅŠ&› zgz Æ ~ x™ Z Ñ ~ {gëÜ æ ª ] ç?EXZ g ZŠ
Z ÂêY Z’ZŽ ðƒ ì‡#
q Ö Óy ›Š Z i M qZ Ž ~ {gëÜ æ + Y ~uzŠ
¹ 't Xì C0 Û Y 2 66mB 20._Æ ~{ÍŽ Xì ~t1 3wz ÑZ
g ZŒ
Æ [²y ZgzŠÆ „©‹ § Å ~ g—& p¶„  c g ~àÏ Kg
s ¬´Í ðÃà jx Z™/ô c x™ Z Ñ ~ËÆ ]óžì t~ (
~
aÆ„  c g òsZ @¬ q Z {Ò M & gz Z å *ƒ Wz J + ZŽ z s Z§ Z
Å~ x™ Z ÑÐˆÆ ]óžìt @' Ç! Æ kZ§ Zz X å Š Mx
Œgz Z'D  Æ~ x™ Z Ñžìt§ Zz ~ KÆ T å à :%gz ZÐ7
ˆ Æ ]ó ) Æ©‹ § Å \ å M X ðƒ 4ZŠ ~ iZ%+ F ”4z]
h 
å 7 M ó• D Mt ‚C
[ Ù bŽÆx OZ ŒÆ\ å Mgz Z |7 ó.n çÛ ó D

L Z4z] ! zZ åq Zgz Z 3!g7 ½q Zžìt§ Zz~ w ‚kŠ ( Æ
Vƒ” Æ ª  ‚g Å\ å M c
Vƒá Zz + â Æ \ å M { z { Zpg ó]§x ÓÆ
p=~ {gëÜ æç O Xì C M ÃB‚Æ Vç»gz Z + ZŽ z s Z§ Zx Ó
Æ wŠAgz Zì Hs Z ‹Z » kZ ä ƒ  ƒŠ VJ Šzu Å #Šg ï Zt gz Z
:• D Mt ‚ÆVƒ ó~g øÚÍë Z &Æ4z] Å\ å M ˆÆ ä Ñ
•
~ p Ö Z g Z0 á XÃÛD ŒÆ ~ x™ Z Ñ ^ Zz ~›çO Xì HB‚
H ãZz ~ e
Š  M kZ Åœy M Œ Û Ž óx »µ »\ å Mžt ¬ Ð ƒ 
y Z aÆ ¿gz Z ËÆ xŠ M ±„ h á žì t § Zz ì @
• ™ ZŠ Z d• Zy
FWzŠzuÆ —èøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö×ôù Ãømöæø ÜûãônûÒôù ø̂ möæø ä́jô mF! Üûãônû×øÂø ]çû³×ö³jûmø™:ž
 x »ÐÛD
f èEL j8w ¾ä ~x™ Z Ñ ~ KkZ Xƒ Š Hw E ZÃp Ö Z
c Û «Ã\ M ä \¬vZŽ {Ñ çy ›Š Z i M q
Š â• Z + Y q Zç OX ‰ ƒ
z w ¸kZ 7Z gz Z a ™} @çÐ VXVÐÆ Š· ¬ Ð ƒ  ñƒ
â i Mñgz ZÂJq ZŠpñ OŽì >î0~EG Û »g ZŠ™ygz Zg ° ZsÅkZ
$•
X Ù:Æ M t ‚¿ #Å ~ x™ Z Ñ ÌL{ z6¯ ÅX 1 «~g Z Œ ÛZ
~ ËÆ Tì WÂÅŠzu Å Vz ]úŠ Å\ å M s§~uzŠ X ì x »
òs Z Ð L ggz Z „  cg òs Z Ï Kg Å {gëÜ æ Ž K ZuzŠ q Z
Ñ Ž ñY Å g » ® )q Z Å VÍß , Z ž ð M t ‚ ]gz¢ 5 q Z
» oo { z X å ; g| m
Å y Z X å { z¤ y Zz6WZ k
iÆ „ Š· ~ }Ñ ç
zgŠ kZ Ð ~ å tï "F
GLG3E z ½gz Z Vƒ C c ;ZgŠ kZÐ ÄÅ ~ x™ Z
Z ~
q x™ Z Ñ X¸ D ™ç Ð g0 Z Ž ¸ Y M § â t X ‰V *ZzŠ6 g -8™ d~
é<XE å ·Ä • ~ + ZŽ z s Z§Z Æ [²7Z Qž Vƒ ` 0 z
x » »É Hz ½gz Z š  F gz Z ]úŠ Ž • sz^~ x » µ L Z s§
y Zž • Ù Št ëç O Xn Y 5a Æ ® • á Zz íÅ x?Zz > }Z
ì gƒ M'{ÇÐ VØi ‚ Åoogz ZŠ· 0 ZÆ „Üæ s§~uzŠXì
48 47

á y Zgz ZÐN Y ë ÂÐ , Š ¬» ä YJ á gZ+


E
, ™: m¤ Ð kZ ëvZ Y • Š é)™ÅZ ~žg It M kZ ZƒŠ • Y ÅT f õÝZ » \ M ì s§~Šgz Z •
t XÐ , ™7$gŠ ë ÂN â • Û aÆ äÎ 8 ê ~ g«\ å M XÐ :å Zƒi ¸ M »W ` MÐ T
X ŽZ:v Zy Zçg ó~ ·y Zg •V Y¸ — ½äô ×# Öô äü ×% Òö àömû‚ôùÖ] áøçûÓömøæø 躳ßøþ ³þjûÊô áøçûÓö³iøþ Ÿø oj# uø Üûâö çû×öiô ^Îøæø™
Hòs Z y â ‚zu" » 31 3+ Y q Z X ðƒ k  ~ y ZyÆ g$  [ Zž å ~gz¢aÆ ä™Ç* nÃ+ ŠÆvZ ~ [²ñ ú{k b
H»g ZD Ù q
Z + Y~uzŠgz Zì! ‚g Œ6Vz h˜zŠsÜB‚ÆTì  ~ekZì ; gƒ q zѳ% »w yXƒx Z ŠZ ÌÐ +
ƒ Y Å] ñ ÀM
»Ÿt X c Š ¯ ó óy ‡ÁZ x- L LÃkZgz Z ~Y â •
Û « ì ä vZpX ‚ M t¾g Z̀ Ñ ~ | 2Xì @M g Z̀H » g ZDÙ qZ gz Z • Dƒ gz M ú÷Œ Û ¬Ð
Ýq£ e × Åv Z Xì B‚Æ ¾‰ Ü Zœž Š ƒ x¥ ` M Xì yŠ Ž ì ; g M š ‡Ð x •á Âs§q Zž • D â • Û Â]gz x>~ x™ Z
žÅy JZ}uzŠq Z w ‚„Œ Z ðâ • Û «ävZ~g$ Ž ìt pXì X • m¾Z Î| le sÜaÆ «™Å kZgz Zì Z¡ Z-Ð ]g ˆÁ â
g !kZ gz Z c Mg Z̀H»g ZD Ù &û% kZ X Húä ÷Œ Û Q ~ | 3X ˆ0 p »O—…zŠ {gtÍß[ Z X ì ; g M `ÐlŽ ì Hq Y ~uzŠ
Z +
:Š ™ ݸ „ ƒ  ž Zƒ k ˆ Zû% «0Æ ®  ) K Z ÃV â › L Z Ð w Åg Ñ‚(C Ù â ð •Z q
Z ä \ å M ~ ÝZ t Xce * ™
Æ®  ) y ›kZ ~ Š Z®à{ hZ q Z [ Z ÌY M § â É • 7 Û ÛD
X ¶ðâ • Åä™{ i Z0 Z » (morale) A jÆV¹‚
Ü z'ä VMXì @
‰ Y HŠ c Ð x * Æ ooΕ ` ƒ ï• á g0 Z » ¶ ‡¬ …ž Hg Ö Z » w ì kZ ~Æ Tñ ¯' ä ] Z|‰
: Zz™á Ãm¾Z 300Ð ~HÆ ~Ðg ZD Ù qZ À! Q 0vZ†X ~Š ¸Š × Æ~
` Z' x™ Z Ñ Ž vß { z Ð ~ jx Z™/ôpc e * ™g (Z cg
Æ y ZZ I Z Ð Z ä \¬vZ ˆ~±~u Z èE L !ZŠ Ž k
 tXŠ ^ß ¶æ ÅVzg •y Yç O XìO—p» ~ g—ž 1, ¸t ä VrZ¸ kÙ
~ kZ X c Š ¯=g f Z (¹ q Z »K H  F
gz Z š Åy Qgz Z öâ i M z Y eZ a kª6ðö ñ[ ôZ \ M …~
\W g—Hn²ä Šñ Zl]|Nƒ , k  ½
X Z 7*ƒg ezŠ ÌÐ “g Š ËêY Z’Z Ðzz Å tq Z KZ ÃV â › :ž åcŠ} Š [ ZŽ ZgÃt Ãðö\Wñ]|ä VMN â • Û:
ˆ w ‚zŠ X ðâ • Û « ìÃV â ›y ÆH !Ð aÁ ¾ L Z ä \¬vZ p —áøæû‚öÂô ^Îø ^ßøãöâF ^Þ$]ô ¡øiô ^ÏøÊø Ôøe%…øæø køÞûø] gûâøƒû]ô™
{gëÜæg Z̀H»g ZD Ù g ![ Z Xì @ BÌtç { z çŽ ì @ ƒ[Zx Z { z ç \ ¬vZž=HX N â • Û pƒ {Š Zg Z »\
å M ÌO]
™á x * å M
»vZ \
]|ì {Üõì ð M Z Zi ÌÐ kZ Š Z®~ ] c Zzg ‰X ì gz Mú6 6g îm{Ã ~ g—X ñ â • Û «uQÅ V\ M Ð )g f } g ø Ã\ M
q Ê ™ŠÅ tçgz Z ™ƒ g¸ä ~ g—Ð } gtÆhÏg à y G 0ZÄ]| 1 , ¸ ÃkZç O X åg OZ » ñ Zg Åy Z Ð s§Åg »Z
y JZ Z (¹ aÆy ZZ I Z { z çtžìt§ ZzpH¿6m?Åä™ g—ž Hn²ä VrZgz Z ñƒ} 9 `g •
Ôøeô ^³³ß$³Úø! ^³³³$Þ]ô: ~ Kg {ñ Š „
Ž ~ ]gßÅ HÆ g ñÐ x™z aÆ \¬vZp¤ Z Xì Zƒ " U } g ø [ Zì Å& ¤Å\ å M ä ëX •` Ñy ZZ6\ M ë Õø^ßø³Îû‚$ ³‘øæø
Æ kZpX Iƒ Ì», ZÐ VÉ0 M ðƒ ÈÅvZ { z ‰ð M V ·0 M u'…\ M ¤ Z XÙv Z pƒ {Š Zg Z Ì»O] å MXŠ
» \ {gg (Z ‚yÃa
50 49

ä VrZ ¸ ó ñ Ñ 7y ZZ J ‰ Ü z kZŽ y ç1Z Ég 'æÆ y Qˆ Æ 6gî} g7 Ìt Î » t Î I ZgzZ Š


 ƒ yJZ Zg7 » y ZZÆ yZZ I Z yZgzŠ
ÑpX ñ Yƒh ‰Å *kZžÅÒÃ~g7 ™y Tà cgÆ ] Ñqp ¤ Z Âðâ • Û «! x»ÃVâ ›ä \¬vZ Z  ~ tç ïzçX Š Ù ªgz Z V È
ƒC
] !t Ð k Q X å ; g w 5ÃqÅ] Ñq b§T óug I ïG L ^Š » ~
x™ Z ž ¶~Š} Š¸t ÃVâ ›X å6qÅ] Ñq„  Zg ï GL ^Š »Xä ~ g—
Z ÃuÑgz Z ¬ c
q Í * ™ {g ! zŠ » *Ë[ Zž ¶V ÈÇ ! t ‚Æ \ å M º mû†øÎö ÜûÒöæ ö̂ ³Ç³i Ÿø:¸ñ M™| m
]„øâF ÜûÓöÚô ^Âø ‚øÃû eø • 6?÷Œ Û žì g !
~yMt
wJÃÒÃkZ Å *ä \ å M Z®ì bŠ fresh lease of Existence 7[ ZX ǃ~Vð; }g v (initiative)x Z ŠZ [ Z Üûãö øÞæû ö̂ Çûiø ÜûÓö³þß$Óô³³³þÖFæø
ÅU ~ öÅ jx Z™/ôg •y Yg ZD Ù kŠ~| 8 ä \ Mgz Z c Û7
â• Ñžì gx¥tgz Z™ 0 ]g t Ð [ Zpq Z L Z~| 6çOXÐz™ ?òŠ
àk QÐ wÅ < Ãq Z Ã~ x™ Z Ñ ä \¬vZgz Z ÅòŠ7s§ ÆT H^ »)(lÐ +  Å} /ä ~ x™ Z ÑX ì @ ƒkz Ì[ Zp »
g8 M Iw ‚J MÐ V ˜ X c
KZ ~ Š™4ZŠg0 ZÆVß ‚J M À~
Zg0 pX Zƒw ‚}uzŠ { zn ™:g—w ‚k Q {/p ¤ Z ðƒ µZzi u *~Ë
!ðö «Žøm$ àûÚø äô nûiôç+ mö äô ×# Ö] Øö–ûÊø ÔøÖôƒFX¸n ò™ X oy Y Û xìä \¬vZÃi u *kZ
Šg Z Œ
!—^ß÷nûfôÚ% ^v÷jûÊø ÔøøÖ ^ßøvûjøÊø ^Þ$]ô™X c
ÃkZX ðƒ ÒÃ~y M q ZÐ s§ÅbDÆ`¤ˆ Ug ¯Æl ì ìt§ Zz pX ¶Å *™[Š¼ ä ~ g8 M w Zj ZC Ù „ ~i u
Å– ïz çX ¶T~y Mt Ð s§ÅuÑgz Z¬~ [²žce * Y Œt Ž ìtž ä ã • M  kz ðâ • Û } ÂÅTì g ‚• á t »' D Æ~g—ž
IF
4&ÆŠ Z®‹ ÒKZÃVâ ›V ; z êY Z’Z Zƒ¨ £t ~ ^
ƒøi¼Ž ÃøL G ÷Œ Û ž c Í~Tž 5 (Zž²»w ‚zŠÃ~ g—ˆÆkZžakZXì
g ezŠÐ “aÆ ä J 7$¼ 7Z ä \¬vZÐzz Åk Q å Š  ä *kZ Âs§q Z ¶: ~ y Zy[ Z ØZ' × ðÃX¸ ‰ |ÈB; Æ
Æy• á ð• Z ‰
Ü z kZŽ c Š¢ cg ä ®  ¼Å ~ x™ Z Ñy ÆH !pH V¹‚Æy Qgz Z· å ž c Íä ÷ Œ Û ž ~Š™×zg ] ! t t ‚Æ[²} g7
1~B; L Z Dä \ å M } FZÐ ~g ZÎK Z \ å Mž ðƒC Ù ª b§kZB‚ ž åŠ 1y â c ÍX ¶ recognition Å b§q Zž c Ít X ì 1™tÃ
:J 7bgt ä \ å Mgz Z (They are a power to recon with)y ›gz Z ~ g8 M [ Z
g×ô _$ ÛöÖû] ‚ôfûÂø àöeû] ^øÞ]ø h„ôÒø Ÿø o% fôß$ Ö] ^øÞ]ø ˆÖ u JŠ Å ~ g8 M ~ [²} g7 ç O X Ç} 7* ™tÃy Q [ Z
Ñ 6[²ñ ú {k
b} g7 ž c Û « ì Q ä \ ¬vZ
Ít X ðâ • ‰ Áb§~g7 B; Æ ~ g—ž c Ígz Z ‰ |È B; Æ ÷Œ Û }uzŠ
h+ Š§ Ö Z~ËÆ Tž¿{ zì ¸ç OX ¶ìÁê Å ~ x™ Z ƒ ôZX Š Và ` z²L Z y ZgzŠÆVß ‚zŠ} g7 Ÿ—gz Z CúŠ »\ å M
Ñ »ƒÅ ~ vZ wÎg·gz Z Š
VÊt 0 u Å[²ñ ú{k
J b
 ~ ^ÅŠ ¯z ] {Ãk Q ¶„gƒg »Ð ~ å tš
 F z ½Ž ®  ) { z ÅD
ƒåJ
XŠ uÅ[²ëL Ó$ Åk ~ ~·‹úŠž Zƒt³X Š 5J äÃäÃÆ [²aÆ V
]†n%Ò ]†n%Ò ^Ûn׊i Ü׉æ äfv‘æ äÖ• o×Âæ än× äö×# Ö] o×$ ’øÊø ä ÷Œ Û ¼gz Z™NŠ Ãw q ]gßkZ X ˆ’~ [²} g7 b§Åv M
kZ c Š™ »Ã *)g fÆx Z ŠZ: ° ¬q Z ä VrZÆ™kCÃtKZŠp
52 51

òŸ J†Z v 0ñvZ†]|gz Z ~g ! gŠÆ xzg„Q ñ OŠ ]|X Nƒ

Æ~ å tƒzZ
t ‚Š „Ç ! Ð }uzŠ q Z ¿¯ § » òŸgz Z„‰ Ç~g ! gŠÆ
Œ
d Û‰ Ü z »g¼Æ V â ²Zy M Ñž å } Y { z åDr  ™ ó¶ð|„X c M

i ¸ M »µ%ò Z ¸ÑZÎ
É Å ðZ ‚ Û Z ] ³ÌÅÉÆ \ M gz Z ÅgŠ ÌÅ ug I î0%* ä k QXì
~g7 b§Ëž Å ÒÃg7 ½q Z ä kZžì @ ƒ x¥ (Z Ð õg @ …
Ãá|ä â zg ž~g7 ~ èâ ‰á ™wJxs Z b§Ï Q ž Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ]
~ kZ { z k\Zpã:0 ¦
ðÃÃ# Ö Ógz Z >
Ø • á Š !
Åk Qž @ X å Hg (Z
t —]†÷mû„ôøÞæ$ ]†÷nûŽôeø Œô^ß$×Öùô è÷³þÊ$«Òø Ÿ$ ]ô Ôø³þßF×û‰ø…ûø] «Úøæø™
~Ú Å V î 0 Æ k Qg Z M Z ~EŠ gz Z ]Š ( ¸ gz Z > Ø • á Š !
¸ gz Z ; g x » * 45EÅ
45E
ª‚gz ]t6~
 g8 M Ð wÅäƒ ÆÔZy Mgz Z èEG
G Z ?{
k Q » òŸ óc M t ‚t zg @'Æ kZ X Š {g xzøÐ y ZZ { zgz Z Zƒ " U I
G$
Æ V ð34›E zŠ ~
x™ Z Ñ Xì Zƒ Ìw ¾z x Ó ZÉ Zƒ 7„ x !Z sÜ »
3gÍÆ ^L Z ~ Ý ¬Æ …z ,e .gz Z c Š™u eÃug I î0%* ä I$ GLI
ã ̈Z » â~g7 òÀïG Zgz Z [²I Z àSï
L 3šE
q ZX ñƒ_¬B‚
$q
3šE
X ñ Y H 7 ~ g ! Š }gø ó ( ~ ) Æ ™g ë¤ ÷ž 5¬t Ãy Zi ! I
G$
Æ V ð34›E V âzŠ y Z KZ ~ g8 Mž åeÌt Â6gî~Ãp¤ Z s§Å
žKZÉ H7u e â Z÷ä òŸž c â•Û {ût 6kZ ä ~ g— EJ$
å M „‰ ª ï Š â •
\ Û‰
Ü z à i ¸ M » 5ZŠ Z Å >úL Z• Û LZ~ K
L ¢Üž 6 ó ó• bŠ ™} i6Æ
E
µ Zß Z ° ðÍ -t ~ gzŠÆ {” Zg ïG
x *
Æ vsz Y Z%Z \ å M‰ Ü z Ï Q cÛC
â• Ù ªòúŠ »ª  ‚g K Z ~)(l ä
¿¯ § ‚ » „ xzg„•C Ù ÌÐ s§Å^Ó • á ²k b§ÏZ X ðƒ ~g7
Tgz Z ÕT~ Vz ]úŠ K Z ä \ å M pïŠ â • Û w ‚g Z o èÌ
g—Ìc
~ Z@gz Z ÅÌ*ƒÅug I î0%* Æ~ g—ä k QÉ c Mt ‚
µ Zziu *²J | 6žì @Mt ‚} g ø³t » k Q 3gÃ7Ã óg D 
Ñ nºZ X¸ ` Ñ y ZZ „ ¬ S  à Zz Ù•XK w ‚g Z ~ # Ö } Å
KZ ä ~ g8 M ó1™tÃ] ¸Å ~ x™ Z Ñ ä [²I Zž c Ígz Z ðƒ
Å+ZŽ z s Z§ Z™òÐ [²o b§kZ { ]ZŠ » Vz ]úŠ Å ~ x™ Z
CúŠ ËKZ [²o ÈzÛ gz Z Og 6% [²o yzg0 Z ] ˜ Â Fx Ó
XŠ™g (Z Ýz s§
ug I ñ ; )* CúŠ ä \ å M ˆ Æi u *% Z c Û 7i ¸ M » ÒÃ
â•
/0ãZÑ¿q ZÐ ~x • á ñ ‚zgž ŠM 7§ Zzt ~ KÏZ
~uzŠ Å k0 k M gz Z Ìx * Æ kg à òŸ óÌx * Æ xzg„ñ â • Û w ‚g Z
T§ Zz { z åt X c Š™Là h@0Z _g q ]|ÉÆ ~ x™ Z Ñ ä
Æ óx •á ñ ‚zggz Z)Zñ ‚zgS ó Ó• á Ù•^ ó Ó•á ²k‰LV áÓKg
ƒžž c Ít gz Z cÛ : Zzg |q
â• x™ Z ÑaÆmŸ~ËÆ
Z ä ~
wÅigz 0 4zŠ ʼn Ü z kZ c ÍÃkg Ãgz Z xzgžìg ãZz ] ! t X Ìx *
x™ Z ÑHq
~ Z »g ZD Ù &ç O X ÅxŠ £ ©q ZB‚Æ â zg žˆ
w ‚g Z s§ Å V ßzŠ 4 Z 'g \ ë Z ÝZ Å ~ g8 M X ¶Ýq
ÐOŠ Z H: ZzgaÆ mŸÆ OkZ ~ ÏŠ™uÅXñ g q0Zh i]|ä
54 53

’6µñÏZ sÜ~©‹ § Å ~ g—X ì ~gz¢  aÆ • Ñ D» kZà h Xg q0Zh i]|Z  X `™á H»ÄÑq Z/0ãZÑ
ì‰ Ü z { zt X cM 7~| 9Žì Š c Šx *»ut^ c utïz ç& ðƒx ¬ žì C Ù ªÎ â ÆÄÑ q Ù &X ÅÂ]gz x>ä VrZ  Zƒ
Zgz Zg ZD
Ð â zg ï 3‹Ò]X ¶ã™ð Ä)sîq
GLE ZX åÌñ » ò¤ h
”žZ ž Âëž 3gt ‚Ã] ! kZ ä jx Z™/ôp! å7w ZÎðà »« £Ë
: ŠŽ ñaÆ ä YáB‚‡g X ¶¶Åk» Z X ¶ªÅµX å î Z” Ä Y Â…X ì p" “ c ìa} g ø • g ÇÔÆ ]Š Þ~ ÝZ
!pZ >gÎç O X c
îGE M t ‚™ƒ V c úb§~g7 t Î »t ÎI Z ‰ Ü z k QX ¶ hXg q 0Z h i ]|X Zƒ¨ £6x £Æ Mñç O Xì * ™lâ]Š Þ
MÐM‘
KkZÐ s§ÅooXì {ûg7 ½ Z (6] ÑqÆ ‰ Ü z kZ V ˜ ~ X Ñeê ägñ pQ]|ˆÆ y Q . _ƬÆ~ g—X ñƒL
] mgz Zñ} g7 ä y ZZ I Z nºZX ì ŠŽ ñ™f Zg7 » kZX Š ¹¼Ž ~ ]|ˆÆ y QX ¸ ni 90  Š k ÃV¿i6ŸÆ y Qgz Z ñƒLÌ{ z
ÐMM
x™ Z Ñ™áH»x Z™/ôg ZD
~ Ù MX ¹Ž6g åÅ ~ x™ Z ÑB‚Æ - {]|ˆÆy Z ñƒLÌ{ z Ñeê ‘ä h~g »Z< Zzg0vZ†
V6x • á uug—X åï• á Ì!‚g »g ZD Ù kŠ~ T H aÃs§Åutä ÔŠÐ ! x »Ã / ñó ô~ÆcÏZ ä ~ g—Îà ey ¾ä 6 ñ z0
Xìg â • Û x ªV ;z ~g—J yŠ ägz Z ñƒk 5 x ª6x £Æ ut™ ¨ £p¤ ZX c â•Û «[ æ» ä×# Ö] Íôçûnö‰ö àû³Úô ̺nû‰ø 6ä ÑXЪ3 Æ
» k Q gz Z Åg (Z ·U Ð « £ ä ó óxzg„L L•C Ù žì @ƒ kC, Z 0- {]|p¶w õYãƒÝq ì~ px ¬gz Z å Yƒ7w q¾
ã • M óZC x * » d[]|gz Z åDïE L 8™ { zž ì @ ƒ x¥¸ Ì:  p=: Zz gz Z 1 w ïÐ ª3 Æ HÃHL ZB‚ÆÛD Á ¾ä 6 ñ z
tž c Í Â( ~ ) • wÎgÆvZ· å ž å [ y T { zX åÑZz + YÃV1 ©ªž c Ít Xì ðƒ~ ¹Æ \z ÑZ ~Š ) | 8Ž Mñk  X ñ Má
DpÆ ä™« £Ð w å Îg gz Z vZž ¶ãZz Ç! t ‚Æ kZ ] ! ž L•xq Z ʼn Ü z »„ c g òs Z {Š™ì‡Å ~ x™ Z Ñ åxŠ £
Æ k QèÑq c M: ~« £ ó; g ê Š b§ ó; g @ ™·U { z Z®•Æ “ XB‚Æóâ zg
â•Û x ªJ
yŠ ä ~ g—~ utX ¶ŠŽ ñ ` ¯ ©~Š Z®ÅVÅÑk0 »ç gz Z • ìg™ ¦ã ¯òzgžNƒ q zÑS, ¸¼ˆ Æ kZ
™ M g ZŠuÆ y Z ¸ bD ÌŽ Æ k0 k M gz Z Kg Æ k0 k M Xì g 'ÆòŠ7s§Å{gëÜ晃 ÜbDx ÓÆy \X • n g {Š Zg Z
ZŽ Å[² b§kZgz Zì g D ™y e zÇ » ®
q  ¤ ZB‚Æ ~ g— x Óa Æ äâ • Û x Z ŠZ Ð s § KZ Šp ä ~ x™ Z Ñ Â • ìg ¯
ƒ Ýq x PZ Zg7 ~ [² ú ïk bž c ÍÐ Z X ¶ðƒ 쇄  c g òs Z žX åui * „ Z ( ž cÍ‰Ü zt cŠ Zz™y ´ Z » x ¬’q Z ~ VëN
ˆÖ6+ ZŽ z s Z§Z óu JŠ ÅkZgz Z Š Y6[²} g7 -  g » kZ X Š
 Å VÅÑ k0Æ Tž ž { z X å [ ƒ i ¸ M » î Z”B‚ Æ â zg
X ñ Má p=ÜæÆxŠ £©¾%~ *™Ñgz Z åL‘Z ¸gz Z C c HFb§ ~g7 ã ¯ Å X‰ŠŽ ñstanding armies
X å cŠ™g »áq ZQ ä ~ x™ Z Ñ ~ ] Ãz ¸%L ZˆÆ kZ Æ y Q ó‰©6gî} g7 ÐÌZÆ b§C Ù gz Z { Ç M 6gî} g7 Ð [w
t X ¶ˆ~ŠÃh i0Z) ñ ‚ Z ]|0 i• Û ÆXg q0Zh ñ i]|ÏŠ™uÅT
 ~ÆckZÃy ZZ ïE Ù ž ðƒx ¬’ç O å7gŠ³% »xŠ £B‚
L 8™C
56 55

ñ M aÆ e Ž ƒ Š c Š ™t ‚Æ Š ¯zÆ bDy Z x ¬ È ´ Zt 6µñ e ~ gzŠ ~y M Æ ~EŠ ‹ § Å ~ x™ Z Ñ Ž ÅxŠ £k Qž|gŠ ì


X ¸ ñƒ ï GL¢EÜ~ ˆ ¸ gz Z å Š
ƒ i ¸ M » TB‚Æ V ß+ F xzŠ Å ‰ Ü z
aÆ q ZŠß Z Á ~ v Z wÎg·• D Ñ p=%Y[ Z ~| 1 0 U
X Zƒ" Ð7 »] q :òs Zy ZgzŠÆ{” Zg
ÄÑZÎÐ äÃäÃÆG[²žì @ ƒx¥Ð ] c .žG
Zzg çE 3!6µñÆe kZ wÅ e÷Zà h –1Z ]|6µñÆ e ä ~ x™ Z Ñ ~| 9
»‘• á ï
G 3B&Å k'øG
LE 4J5"Å ~ Í ñƒ ¦xñ Z™/ôd
v Z wÎg·ž c ŒÛÆ ðZ’Z Å G !pZ >gθ`ƒ: Zzg–
îE ñ 1Z ]|²pX H: Zzg™ â • Û ³Ð
ócŠ[Ì~] òä ~ g—6µñkZX Š ƒ ¦~ ] Ã²È ZyÝq e kZ ñ Y c Š™y ´ Zž Š
c Š} Š ¬Ã~ g—ž c Û wi *
ÍX N â • ] c
M
E
x *Æ q ZŠß Z Á î0E
0‹8Æ™ ŠÃ] h„ y Zgz Z ñ â • Û Š•
á g Z\Ì~ Ö { zX • e xgÈg »6uÑŽ vß{ zx ÓÆ[²aÆWæx Ó6µñÆ
Åw ™z L Z~ „ Z’Z ä ~ g—Â+ Y qZ~ kZì @ Y HxÎñÐ {@ç ðÃÐ s§ÅwÎgÆkZgz ZvZB‚Æy Z [ ZžBÍ™wÅy »
:ž ~Š} Š¸ ï»Ð y Zgz ZXì 7
:ì ]Y Z'
X óƒ
ó : ‚ N6x £kZ {g !
zŠžh
•á Íß L L A àønûÒô†ôŽûÛöÖû] àøÚôù Üûi%‚ûaø^Âø àømû„ô ³$Ö] o³øÖ]ô ä?´ ³³Öôçû³‰ö…øæø äô ³³×# ³Ö] àø³Úôù 麳 ðø•†ø³eø™
ë Z bŠ finishing touches à ] x KZ ä \
å M ˆ Æ kQ Ÿ #
äô ×Ö] pˆôrôÃûÚö †ö nûÆø ÜûÓö³³þ þÞ$ø] ]çûÛö×øÂû]æ$ †õ ö̀ •ûø] èøÃø³eø…ûø] šô…ûŸøû] o³Êô ]çû³vö³nûŠôÊø
: cÛ ä\
â• å M ~KÆÏ QX H{Š ¬ Z {g !
zŠ »Vzq Ýøçûøm Œô^ß$Ö] oøÖ]ô ä́?Öôçû³‰ö…øæø äô ³×# ³Ö] àø³Úôù áº]ƒø]øæø B àømû†ôËô ÓFÖû] pˆôíû³Úö äø³×# ³Ö] á$ ]øæø
}uzŠ ËÃy ̈Z Ëì '
Z' Ð g ± Z Y • ã ̈Z » â ~g7L L
Ç ! —½ äü Ööçû‰ö…øæø t àønûÒô†ôŽûÛöÖû] àøÚôù ðºpû†ôeø äø×# Ö] á$ ]ø †ôføÒûŸø û] sùô vøÖû]
} gÍË6! ²ËÃQË6QËÃ[²ËX 7¤ðÃ6y ̈Z Ð XÃWæy ZÐ s§Åw å ÎgÆ kZgz ZvZì ] Y Z' È ´ Z L L
X ó ó7¤ðÃ6} gÍËÃá »Ëgz Z6á » Ëà y Ygz ZßQ ^gz Z¹g e ~ o vß ?:X ¸K } @ çä ?
tžì @ ™s Z ‹Zt gz Z ?z Y ÝZì @
ƒ™f m<! »Tì q { zt ÑZz ä™ ZÎgÃh+ ” vZžt gz Zƒ 7á Zz ä™ b ¬ÃvZ ?žÅg
 ) ä·
„ yZ ( ~ å .Zz å7÷z q Z ¡t óc Û yÒä !
â• å ²·Ž wßZ x ÓyŠÆº Z e Ð s§Å wÎgÆ kZgz ZvZì x ¬ y ´ Z X ì
Š™ì‡w!
X c Z6VßßZ
{Ñ çq X ó óÌwÎg »kZgz Zì)¯Z ~' Ð WævZžaÆVÍß

:Hw ZÎqZÐ VÍßy Z ä ~ g—[ Z~y MÆ\ Ug ¯Æäƒ »Æ ]æ ÅV¸g ežì ; g Y c Š -yZ ~y M Ãy Q[ Z
[köÇû×$ eø Øûâø Ÿø]ø Zgz Z , ™wJxs Z { z c
¤ Š™ q zÑx Z ŠZ x ¬ s ÜÆ y Qˆ
[ Z X Ç ñ Y c
X ó ó7cŠ àä ~ !Íß L L
c - V ˜ ™ÈŠ ! íÃ[²ñ ú{k b• T e xg ì‡6uÑgz Z ¬
Š[ ZŽt y !
: c ià ä x ¬ …gz Z X N Y- N •
køvû’øøÞæø kømû•$ ø]æø køÇû×$eø ‚ûÎø ÔøÞ$ø] ‚öãøŽûøÞ ^Þ$]ô Æ| 9gz Z ‰ á p=aÆ ä™x ¬ È ´ Zt Z ñ ]|ž •t³
Š™ ZŠ Z -
c Š™ ZŠ Z Vhä \ M X • { ZÍë ! ~
â Z hX c g—! V ; L L
58 57

X ó óc
Š™ ZŠ ZÃh

Ø{»V!¤ÔŠ[zZ
c Š [ ZŽ ¸ ä …} g7 û%„ &gz Z Hw ZÎû%&ä ~
 g—
á Z Ð ]Š Þ¶Zû%&ä \
{ ós§Åy • M : H{g • å M ˆ Æ kZgz Z

ñjœÄ
è Ü
á ZX ðVZ
:s§ÅVÍßQgz Z s§Åy • M ¬{g •
‚ûãø•û] Ü$ ãö ×# Öø] ‚ûãø•û] Ü$ ãö ×# Öø] ‚ûãø•û] Ü$ ãö ×# Öø]
ó ó{g { ZÍÌÂvZ} ZX {g { ZÍÌÂvZ} ZX {g { ZÍÌÂvZ} Z L L
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ] : Åz~y
MÆe
 M kZ Å ¸Z >gÎì‚ic
Ít
äô ×# Ö] àômû•ô oûÊô áøçû×öìö‚û³mø Œø^³ß$³Ö] kø³mûø]…øæø A xöjûËøÖû]æø äô ×# Ö]†ö³’û³Þø ðø«³qø]ƒø]ô ™
½ ä́×ôù Òö àômû‚ôù Ö] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äü øÖçû‰ö…ø Øø‰ø…û]ø pû„ô³Ö$] çø³âö™
t —C^e÷]ç$ iø áø^Òø äüÞ$]ô ½ åö †ûËô Çûjø‰û]æø Ôøeùô …ø ‚ôÛûvøeô xûfùô ŠøÊø B^q÷]çøÊû]ø —]‚÷nûãô•ø äô ×# Ö^eô oËFÒøæø
Æ Vß ‚g e ~y M Æ ~E ™ ‹ § Å ~ x™ Z Ñž • ` N Št ë ž @ì 5B‚Æh+ Šgz Z ò† ZÃw
å Îg L Z äTì „vZ { z L L
Xó ì
ó °» „ ZÍÅvZ6|kZgz Z} Š™̈ ¸6+ Š ½~g7ÃkZ
™g (Z cg zŠ6gî ãZz ä 4z] Å ~ g8 M ˆÆi u *ªy ZgzŠ
w– ó óZƒ 7åÌZ x » Z÷ ! â › L L: ðâ •
Û ] !
~y
M ä \å M ˆ Æ kZ
ÆŠÅœ £Æó ó hô†øÃøÖû] Øôaûø] o³ÖF]ôL LàSƒÅ\ å M s§q Z ªa
Cxj%w D Z) ´
~uzŠ gz Z f Îgz Z x ª w! » + ŠÆ vZ 6[²ñ ú{k } g7 ~ K
b
ì ¹ ! ÌZ x » V ¹ì ›• Û‰
Ü z
Ä •~ KÆŠÅœ£Æó ó Œô^ß$ Ö] èô ³þÊ$ ^³Òø o³ÖF]ôL LòÀïG å M s§
I$
Å\
L 3šE
ì ¹!ÌZ x Ó Z » © Â § â
Æ vZ 6èg Z ï™} g7 gz Z Cz x Z ¸Z x Ó VÅx?Zz > }Z é<XE -8™ d~·
:ì ó f} g v[ Z * àÃx • kZJ +  ̈ZÝ ¬} g7
X i ¸ M »4z [aÆkZgz Z„» »+ Š
gøñô^ÇøÖû] ‚öâô ^Ž$ Ö] ȳþ×ôù ³føþ nö×ûÊø
kZ ì Ýq wÅ ó land markLq Z ~ KkZ Ã q ZŠß Z Á
7ŠŽ ñV Œ Ž à y Z • ŠŽ ñV Œ Ž { z N àž c e [ Z L L
»vZ 6[²ñ ú{k b } g7 [ Zž ˆƒC Ù ªÇ !
] !
t s§q Z6µñ
I X ó ó•
) ¬ ïG $KZ ä~
L 3šE x™ Z Ñ + Y ~uzŠgz Zì [ ƒ̈ ¸6gîÁê + Š ]†÷nû%ôÒø ]†÷nû%ôÒø ^Û÷nû×ôŠûiø Üû×ôù‰øæø ä́fôvû‘øæø ä́Öô• o×FÂøæø äônû×øÂø äö×# Ö] o×$ ’øÊø
:ž™} Š¬t ~Š â • Û á ZjÆ# Ö Q ~g ZŠ)f ~g ‚aÆŠÅøZ• ÛÆ
gøñô^ÇøÖû] ‚öâô ^Ž$ Ö] ȳþ×ôù ³føþ nö×ûÊø
 y Q • V Œ Ž vß { z Ãx • kZ N à [ Z L L
V Œ Ž ÃVÍß ƒ
X ó ó•7ŠŽ ñ
60 59

aÆ# Ö â Z Åi úÎä ~ x™ Z Ñgz Z‰ 0 ð iZ%x ÓÐ Vzgt Å~ x™ Z Ñ ‰žì @ ƒ kC, Z ˆ Ug ¯Æ 3Zz Ð q ZŠß Z Á
aÆx ªh × ~]Î *
Å
ÃV â ›y ZgzŠÆ ] § Å ~ g—, i ú 17 ä VMgz Z å c J (Ð M dZ =g6kZgz Zƒ:g »Ç! ' êL ¬ kZ ug I — zg
& œ–1Z ]|X Š ƒ q ) Z » # Ö Q6Ä Ü Å 4 Z ‰ðJ 7™ ¯ x â Z ‹ § Å\ å M ˆ Æ eç O ƒ [ M ̈ ¸Ð ]”/_ »‡ Z%+ Y Å
G$ œÄ £žc e ¢
Ð ]tÄ £ ïGG ©G3©G y Ytgz Z X h• º Z & œµš 29 c 28 c1 9X 18Ð zg Å] c Zzg Zža kZX • yŠ 90 c 8 0ÀÆ ~E™
ò U ò yu£Z •É ì ‚ Û¹
EEÅ
žì t Âw ¸ » ã ³ Z Šë/ szHZ ~ g [ Œ ßg 1 3 c 1 2 c
3 c ƒ i ¸ M » ] Ãz ¸%Æ ~
2gz Z Š x™ Z Ñ Ã| 1 3 ç«‹. Z #
ñ» ]tÄ £ |gŠ jœx £X ó ó„  Z ~·|ñjœ| L L X à ™ i Zz6Ð ~Kò Æ \ å M ä ug I — zg Å ~ x™ Z Ñ Ãwz ÑZ
! ‚ ðJ e ÀÅ h& œ–1Z ]|ž • Ù Š ëç O Xì t ‚ gz Z ì ; gg ¦  œÌŽ ~ *Š kZ[ Z6\ å Mž å @ ƒ kC, ZÇ ! ~x cZ ~y M
‰ â•Û ŠÅ[ zZ T~ [²ñ ú{k b~x™ Z Ñ y ZgzŠÆ Ä Ü c â• Û Š•
á g Z Ì[ä \ å M y ZgzŠÆ ] Ãz ¸%L Zç OX ì ; gg ¦ t • á Z (
] !
zZ æ ~ Ý ¬ õg @ X Zƒ Zg7 w ¾z x Ó/ ¿» x PZ âui ZÆ kZ ¸ h & œ–1 Z ]|  óñƒæ M' Ð } vL Z \ å M gz Z Zƒ‘ÃZ Zg f Z

 [ zZž ÏA 6gîÆuœ§ Š] !
Z ZÃ\ M ~ƒ
q  y Z• ñ M ZŠ Z i ú~ # Ö â Z Å y Q xñ Z™/ôgz Z ¸ ìg â • Û#
Ö â Z ._Æ ¬Æ \ å M
~ Vzg5gz Z V âÃФ ÔŠ [ zZ ‰ Ü z kZì @ƒ~ iZ% ~y M L Z g—p ; e ¢
~ ú ä –1Z ]|ñ Ñ p=~ g—X ¸ ì g â • Û
6[ zZgz Z N VZu{ zƒ µñÌZ  Qž• Sg³gz Z • C™ c Š
Y, i ú™Ö~ UÆ– ñ 1Z ]|gz ZÅg ~g Y i úž c Š¬7ZÐ} g • á Zä
x™ Z ÑŽ ì ¿¸ç O X , ™ÒÃÅä™x » *
~ Ð Zgz Z Vƒgz Mú : cÛ Š•
â• á g Z[ä \å MˆÆkZgz Z ðâ • Û ZŠ Z
Z X ì @MÃs§g X C
q Ù ~ [²ñ ú{k b
…ˆ Ug ¯Æ w ™z Æ ™wJ?Å *Š Âì e {zž c Š g (Zt Ã} È q
Z L Z ä vZ L L
Å
c
:Š Û ž åt V •
â• ™g (Z7Z ?Å ~zy Z êL ¬ªì k0 Æk Q¼Ž Âì egz Zá
—B^q÷]çøÊûø] äô ×# Ö] àômû•ô oûÊô áøçû×öìö‚ûmø Œø^ß$Ö] kømûø]…øæø™ X ó ó1™wJÐ Z ì ó k0 Æ[g¼Ž ä} ÈÂá
gŠ ` ¯~ + ŠÆvZ•ì gƒ 4ZŠ vßž 1N Š ä \ M ! Ñ å } ZL L žŠ Z 7Zž a kZ } 7zg ™Ít h& œ–1Z ]|
ƒ { i Z0
X ó ó` ¯ gz Z ðZ]Ð ë ä \ å M gz Z • ì g â •
Û ] !
K ZŠ pt ~
x™ Z Ñ |gŠ
:ž c
Mt ‚t©6gîèg ¬ˆÆw ÙZÆ~
g—p 0# Ö Q G w ™z » ~x™ Z Ñ Xì 1™ê »‡ Z%s§Å dZ =g
^q÷]çøÊû]ø äô ×# Ö] àômû•ô àûÚô áøçûqö†öíûmø Z a Æ ®
Z §z ôg ð•Z q
gz Z { z0  ) Å xñ Z™/ôm<! gz Z a Æ
ƒnç‚ »
XŠ ¸E‰ ™á ZjÆ # Ö Q uŽ ~ x™ Z Ñžì C Ù ªp¶] ! Åó œ
ŠE$
} úŠÆ/f » ‹t+Y q
ZÑ å  Ð + ŠÆv Z ` ¯gŠ ` ¯vß êL Ž ä ~ g8 Mž • Ù Š ëç O X ¶ïq ÅÌ Z e .ŠÅ kZ
~ Š Z®Å VÅÑ Ì6]úŠ Å y Qgz Z ‰ ƒ } 9]tÈ Èæ L Ñ gó ZŠ „ Ug ¯ž å®  ) Ä¢ H { z Xì @ ƒ g¼ » kZ [ Z å cÛ ì‡®
â• )
62 61

å ·ƒ zZ™Ãu » V7Š [ zZ x Óy Zgz Z D â •


âui ZÃ~ Û w LZ » V K } 9Æ™g ï ZÐ > 2ivß~Š Z®Mq Z s§~uzŠX ¹Ž ä VÍß
HLÃ[ zZÆgå ¸ =g L Z ä \ ñ M ~ Vß ‚ „ ðJ e ÀX D ™L ó, ™ì‡Ìi ú Ð ó , Š „ ZÍ Åª  ‚g ë Ð ó , Š „ ZÍ Å© Â랉 ƒ
~ UÆ VßÎg L Z [8L Zg ¸ =g L Zgz Z ‡ Z%s§ÅvZQgz Z XÐ, ™7ZŠ Z > 2ip
X ðâ •Ûs Ö ªx ª @
 Z, Z # „ ¹ ÌŸ» \ å M ¸ y ̈Z ÖZ ±g „ ¹ C Ù „– ñ 1Z ]|
¸ ì =g f » ŠÅu~t|gŠ {”Zg Ä Üèa + Y ~uzŠ g0ZÆ ,gz$C Ù „ kZž ð M t ‚ |t 6µñkZ pg Z 4 z~
ñ 1Z ]|Z Ü zà ä\ ñ MçO Xì žD ø {Ãq Ö / Zzñgz Z È
E
c
• vZ G îªE
G3Ò7 \ Mž H q zÑ It Ð VÍßÐ –  žì zz ‰ Z »] mgz Z #
Û ä VrZ ÂÁZ îGªG ñ M ä ] Z|Ð ¹èÑq c Û ¨ £Ð VKx Óy Z
E E3Ò7E
G3Ò7 ÂèG$ž
îªE Š {gtÃ\
ÏZ Ã{” Zg ÄÜX VƒvZ wÎg G 4 M câ• Ð Áž c â•
t ëç O X ÄÜ6xŠîÆ]tX ì Š ¹ > ðE 3E
4ÉZ ` udÄÜÐzz ò3 g Š ˉ Ü ß Z ° ñƒ n g Ãæ ÃiÕ~ A çÆ > 2i èEG 4›$EâÁ
TÐ ~œ£Æª  ‚gÆ\ å M ª)¬ ƒÅ ~ x™ Z Ñž• Ù Š *Z Vƒ dY » w å ÎgÆvZ ~ž c Û ä & œ–
â• ñ 1Z pX ñ Y 1x »Ð
x™ Z Ñ i ¸ M » ¿TaÆ ŠkZ åÐ èg Z Ý ¬ } g7 m»Ñ
~ ñçLa¤Z~ kZ• ‰ ™} Š + ŠŽ … ów å ÎgÆv Zgz ZX äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø èöËønû×ô ³ìø
X cJ ( Ð M ä & œ–ñ 1Z ÌÿkZ åc â•Û %Yä ¨ £ »ƒ  Ë@ ó– ñ 1Z} Š: c } ŠB‚ ðÃgz Z ˆÅÒÃÅä™t• ÛÌ
I4E
Æ y Q Xì @M t ‚™ƒ V c ú¹ ~ A çkZnç ») ñ ‚ Z øL G7 ƒ Ì(Z¤ Z • ìg™g ï Z » > 2i Ât Lž L c Û ä\
â• ñ MžJ V Œ X Ç} ™
yzg0 Ü ß Z °ž c
Z ‰ Š {gtmï6gz Z {gtä ] Z|Ð ¹ Ì~} g ! Vƒ C M ÌV (g Åy QB‚ÆV Šz ZÆ > 2i¤ Z~ ä â iÆ ~ g—ž
N Yƒ â i M ŠÎÐ y Z sÜ\ ñ M¤Zž• ñƒ} 9JZ•ã Z [²o Vz™w yÌÐ y Q ~ • e b Š: V (g p• e bŠ . z Z vß[ Zgz Z
pXØŠ â • Û ~ – žZzg ÅHkZ „  Šuì °» ¹ ÂN Yƒ M'Çgz Z X ó óX Ç
·ê » žZzg ÅHTžì HtB‚Æ u ³Ï Qº ñ Z & œ{ z ÌV Œ Ð s§Å– ñ 1Z ]|{C Ù b »Tž] mzñ{ zìt óu ³{ zìt
Å
Ä ÜQ Ât ! VƒyÃ~ ÑZz ä™y ¸ žZzg Åk Q å Hä ~ vZ wÎg ]Î * êL ¬ kZ ÌZx ª » ~ x™ Z Ñžì @M w ìt LLžìt§ ZzX Zƒ
y Z Xì reverte q Z Å Vh ñƒK Æ ~ g— Ât X Zƒ: Ÿ » » y Z à ZzàZ s ÜÆ [ zZ L Z \ å M X @
ƒ YZ ¹ Â Lggz Zá²¼ ~
ì‡ÌÃê kZgz Z X Š H: Zzgà h)‚ Q áç O X Ïñ Yƒ çF ~ ïGL^Š L Z Šp %Y Ì » (reactionary forces) V ¸: Ö#x Ó
X ¸ y ZŽ âÇ! { zèÑq ˆ~Š à h) ‚ Z ]|ÏŠ™uÅ kZž Š 3g Dâ• Û ‡ Z%Q™jx PZŠpi ZÃ[ zZgz Z D Y â • Û w LZÐ ug I
„z »w å Îg dY kZQ ³™çF ~ ŸkZ Zg fž Š ¹t Z  Ì6kZ åÃ7 „gz Z¼ ~ ~0  Õžì @
z Z} ƒ x¥pX s§Å dZ =g
MÐM‘ M
Ù g Ö Z »¥%z x £ kZÆh& œ–1Z ]|çO
4$Mä ~ ÐM
ê ÐB; Æ k Q èG v Z wÎg·ƒ c Z)ê ‘ÃTž c M t ‚w ¸ ~g7 t ¤ Z @ 0ƒ: ¦ C
! Vƒ @ƒyÃÑZzh  x Óy Z– ñ 1Z ]|ž ð M 7 µ Zß Z °ž Ü C M : 7 b§kZ w q ]gß
64 63

Û t {ñ zX , ™ ¦Ãˆy M Œ
Û { zž c ó Üñ z î0ªG ñ ‚ Z ]|
E
(q ZÃh N ˤ Z=ž• D â • Š¬¸ ‰ E3Ò7B‚B‚Æ y Q gz Z • - ™á ÃHZ )
Cƒ: ~g ¸ âZ6í Ì{ z  Cƒ ˆÅŠ4# Ö }Åä™v( ~uzŠÐ ì t X c Û IÂÑ ä FZÐ ~g ZÎ ˜ Z •Z)
Š â• ñ ‚ Z ]|Z  gz Z - wa
ñ 1Z]|y • á
E
q ZŠß Z Á L ZÃ~
x™ Z Ñ w q¾X HkC» ~g ZŠ)f kZ ä ~ú1 A X » jœïG "%gz Zx £|gŠìt gz Z Å–
0G
L ¢Ü î0E
Ûe
:ž¶ðâ • Z@t Â~ { z60# Ö Q c â•Û ä h& œ–1Z ]|Ž y ˆ Z Z (¹ gz Z q Z
äô ×# Ö] hö^jøÒô ]‚÷eøø] ]çû×% –ôiø àû×øÊø ä́eô ÜûjöÛû’øjøÂû] áô]ô ^Úø ÜûÓönûÊô köÒû†øiø ‚ûÎøæø Z ~ pszcJ
q ©‹ § Å ~ x™ Z Ñ Ž * ™ ¦ »ˆ y M ŒÛ ì
ó
GE
Z¸u » T Vƒ ; g Y } hgq { z y xgŠ } g v~ G gz Z L L Z‰ ó óèEG
¢
¤ zŠÆ¢X ì Cƒ[ Âq 45- Z Îâ L Lªå: ¦~ ^Å[ Â
[ Âì q { zgz ZÐjƒ: { ZeJ Š ! Ñ M$Z ÂЃgó åÐ ï¢ ¬» K  F p¤ Z X ðƒ è~ ]gß A % ~ ] ,X Îâ Æ V J
Xóv ó Z
Æ ™ ¦Ã] c M X ¶~Š â •Û ì‡ä \ å MK  F X å cŠ }Š ä ~g—
™hgg ÇŠæ zg c" Zg –" »pVƒ ; g Y ~ # Ö Q ~÷} Z ª
pX å c Š™Špä ~ g8 Mt *ggz Z Äb ! »V ÂgÎgz Z bŠ ^ÅV ÂgÎ
ÂÐ ßx åР Z&žq { z Îâ } g vVƒ ` hgÉ ; g Y 7
G ‰'gÎ~uzŠgz Z¼ k0 Æ Ë óðƒ è‰'gμ k0 Æ ËÌZ
Æ ]tÄ £gz Z ï $ œx £ Ìt ÂXì vZ [  { zgz ZЃ: { ZeL
GG3©G
G E
¢  gz Z ðƒ è6Vz½» } óðƒ è6V- A }ðƒ è6} À }
ƒ
–1Z ]| ~Š ^Å èG- Z Î Ã[ Â kZž ì 1q
E4 5 Z » w £ Z b !
ÇÆ– ñ 1Z ]|Z  pXˆy M Œ Û óåpô~ VlÆ VÍß™| (Ð
X { Ÿg ZzÅ\¬vZ ègX ä h& œ
câ•Û lâ]Š ÞÄ Y ä/ ñ ôÐ ¹ ~ y Zgz Z Nƒ (Ϲ ~Ä Ü
X ñâ• Û «= ÂÅ Ï9Ð ÞZ[ ÂkZ …\¬vZ
ž Zƒ Za w ìt A ‰ ƒ Lp ™Ð ¹ ~)Z k  îS~ y Q Â
àønûÃôÛøqû]ø ä́eô^vø‘û]øæø ä́Öô• o×FÂøæø ànûÚôŸø û] áô ‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø äö×# Ö] o×$ ’øÊø
ä™C Ù ª¬ Ð ƒ  Ãw ìkZX ñ Y Hpô~ ]gßÅÜq Û
Z y M Œ
àønûÛô×øÃFûÖ] hôù…ø äô×# Öô ‚öÛûvøÖû] áôø] ^øÞ]çøÂû•ø †öìô!æø
ñ Y 1™ ¦~ ^ÅÜq ZÈy M Œ Û ž htzg Ã/]|• á z
ñ Yƒ ù Ÿzðà »ˆy M Œ Û }gz Z ñ YƒLŠ Z®MÅp ™žƒ: (Z
:žêt » \¬vZç O
D†rvÖ]E —Iáøçû¿öËô vFøÖ äü ³³þ øþÖ ^Þ$]ô æø †øÒû„ôùÖ] ^ßøÖû $̂ øÞ àövûøÞ ^Þ$]ô™
Û « ™Å kZ „ ëgz Zì c
á Zz ä â • â• Û w i * Ùf kZ „ ä ë L L
ó óX •
ç O X ðƒ zÅ ~0 ïŠ Zg Z kZ Vð; Æ & œ h–1Z ]|
z Z}
kz A
 » ~ ä â iÆ ~
g—Ž Ã" U0h ñ i ]|ä h–1Z ]|

66 65

ÃT[ c » ] q :òs Zžìt§ ZzpX ¶_ƒ J u °» ÌÄ Ü


Å :ž b§kZ ä w D Z)´ì H¨6gî O
Zg ø V Zzg ÿLG5_ Ð Ë å : Âg WÂÅ~tƒzZ

ñã¢zñ¹zg à ïL ¢Ü
]|ì @M t ‚} g ø ~ ã ¢Ä ÜÇgz Z ¹zg ÃÄ ÜÇut
Æ Ä Ü Å h y ¢]|X ì w ‚ kŠ À]æ ÅÄÜÇÆh/ G E
á ÅVß ‚kŠ¬ Ð ~ Vß ‚ {g !
E
X ¶Å ¹zg à ïG L ¢ÜŽ ì „z Ç! y•
å tgzŠ …Ž ]Š ޾؄z 󿶎 „z Šó ˜ ¾z f „z ó3q
~  „z Šó ŽZ „z Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ]

ñ œÇgz Z ~ oÊô Üû ö̀ ß$Ëø×ô íûjøŠûnø³øþÖ kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂøæø ÜûÓößûÚô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô ³Ö$] äö ³×# ³Ö] ‚ø³Âøæø™
E
z ¹zg à ïGL ¢Üªy ZgzŠÆ Vß ‚ äy Z X ì @M Ã~ j
zŠ ~y
M Æ Ä ÜÇÆ y ñ ¢]|% Z X ì @M Ãw ¾z x Ž Ì~ ã ¢ p„ôÖ$] Üö ö̀ ßømû•ô Üû ö̀ øÖ à$ ßøÓôù³Ûø³nöøÖæø ” Üû`ô×ô fûÎø àûÚô àømû„ôÖ$] Ìø×øíûjø‰û] ^³Ûø³Òø šô…ûŸø û]
Æ Tì ð M t ‚ Ì^ÅŠ YzŽgz Z Zƒ Ìg _ Zgz Z t Z í Z ~ Vß ‚ DQQV…çßÖ]E — Üû ö̀ øÖ o–Føi…û]
 ~œ ,g q
J Z 㽎 ¿t w q¾X 7ûz µñÃW‰ Ü z kZ6[ ò Z (gz Z NÑy ZZŽB‚ÆVÍßy ZÐ ~ ?ì c Û {°z ävZ L L
â•
¬ Ð y Z b§T Çñ ¯Ñ~ }i b§Ï QÃy Z { zž, ™¿
Z~} g !
q Æ kZX ì ; g ~g YB‚Æ [ @ .gz Zì ; g ~g Y
z[ M e
ì‡6VzŠ ã
o ¢Ã+ Š k QÆ y Zgz Zì [ ¯ ÃVÍßñƒ}g ¦ 
) ´ w– X ¶: ð¤gíe ¸ z n¾ÝZ Å kZžc e h y Yt Â] ! Xóì
ó HI ~ hÆy Z ä \¬vZ&Ç} Š™
C xj%w D Z 
câ•Û g Ö Z » ñ Zg kZ6gî O Ç ! ä~ò Š Šv Z à z { •
á ]|:Z x â Z
𸠛 ° z [£ ì ]Š Þ t gz Z óx?Zz > }Z é<XE
-8™ d ì ó 0» ~å ·]t|gŠ {”Zg ï GL¢EÜžì
ð ¤ gí : Ô Á â : Å\ å M ªì )¬ ï GLI $Ž Å~
3šE x™ Z Ñžì kª + Œ Û Ç !a kZ ] !
Z Ç !
q Ð òŠ 7 ~ *Š Å •Ã }uzŠ c ó] q : ~E ™ x ¬t ï
E
GL¢ÜŠÅ øZ• Û Æ k Q X s§Å ã ̈Z êL ¬ x Ó ós§Å *Š ~g7 ƒ
Å
ó• y ZkZ < Ã Ž Ð ó m ñ ‡z ! Z 0 Ä ]| Z  ç O Xì nç Z å c Û %Yi ¸ M »¿Tä ~
Š â• x™ Z Ñç O X ðƒ)g fÆ {” Zg
a¾k  t ?• ñ M| m VY6ë\ M Š Hw ZÎt Ð + Y ÅVE Zk Z Q Mó ñïz çQ X ñ â • Û w ‚g Z ug Iñ ; )* CúŠ L Z ä ~ g8 M ª
Ž cŠ [ ZŽ { z ä Ä ñ ]| ÂX¸ : Ì] ¬ i Ú ðà ÂÎâ } g ø ?ì Æ žZzg Å kZ gz Z ~g » Å)‚ Q áQ gz Z ñƒ 7gŠ iZ%Æ ut^
ì g V ! @
z×zg #Ö ªÄ ª @ Žgz Zì .Þ ‡Æä Y‘Ðgiƒ M ~ õg @ Ä ÜÇ L Z ä h& œ–1Z ]|& X Zƒ i ¸ M » ¿TÐ x OZ
:¹~[ ZŽÆw ZÎÆVE Zk Z ä V ñ rZX Ç È ZgzŠ Æ \ M ~ o Æ x • á òŠ 7 Å V â ›ç O X c J (Ð M ~
àûÚô æø áô^ÛømûŸô û] …ôçûÞö oÖF]ô èô øÖ^ãørøÖû] kôÛF×ö¾ö àûÚô Œø^ß$Ö] tø†ôíûßöÖô ^ßø³×û³‰ô…û]ö ‚û³Îø ^³Þ$]ô
68 67

:M Þ Z
ƒ7[¦{ zžì y â ‡T Ýô¡ø‰ûŸô û] Ùô‚ûÂø oÖF]ô Õôçû×öÛöÖû] …ôçûqø
—oû×ô ‰ö…ö æø ^øÞø] à$ fø×ô ÆûŸøø äö ×# Ö] gøjøÒø™ 
6 uq Z ë ñ M 7ŠpëX Vƒ Šc
Ñ 7c M ~ ª• ‰ Çë
óÐ
ó •g̈ ¸wÎg}÷gz Z~˜ i ÑL L NÑ~ Ýzg Åy ZZ™w ïÐ ª  ˜ à ã ̈Z » âëžì Hu{ zgz Z •
Åš  ¦Oèa Xì Yƒù w >{ zžì C Ù ª Yƒ7[¦Ž gz Z k Ùzg Ð w°Æ xs Z ™ ÑŠ ] •Ð l Æ 0z ÕÆ Vƒ • á Š !
gz Z
}uzŠ qZÆLÂpðƒ 7~g7 Å ~ g—é Zpt Z®ì # Ö ´ ZÆ]Š ÞX åh‹Š ÞÑÝZžì ] !
v Z pq „ztç O X , ™
Ã] !ÏZX { ZÍ• pÆLkZgz Zì LwÎgC Ù Ð zg ÅT• Ìp Z »vZ-°@WC
q Ù tž c
Í b§kZgz Z • ÌƶŠ Z ÍyŠ¤~ { Zg Å
{ ZͪLwÎg x Ó~ ~zyZ ï H ãZz ~ 41 e
GLÅZ°ž Š  M ÅY ûZ >gÎ Å~vZ wÎg ·Špž • Ù Š 뎞ì Õ{ zt X ì 7Z · ~Š ZÐZ
: cÛ ÐN YK7™ ¯
â• :• w ®N ¬Št Å ~ g8 M ~ g Š q Zç Oì „g M6y !
i
—]‚÷nûãô•ø ðô Ÿ?øç. ³þâ5 o×FÂø Ôøeô ^ßøòûqôæ$ ‚õnûãôŽøeô èõÚ$ ]ö Øùô Òö àûÚô ^ßøòûqô ]ƒø]ô ÌønûÓø³þÊø™ ( 1)
Ôø×ô nûfô‰ø oûÊô é÷•ø^ãø•ø Ôø×öòø‰ûø] oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Öø]
Z Ð ~ #
{ ZÍ q Ö QC Ù ëZ  Ð , ™ Ht ‰ Ü z kZža Î :L L X ó óVƒg ÇÔ »]Š Þ~3 Zg L ZЕ~vZ} Z L L
, ™ Z9Ð wÅ { ZÍ ( Ã~ ·ª) »6VÍßy Zgz ZÐNÑ gz Z
XóÐ ó ( 2)
Ôø×ô nûfô‰ø oûÊô é÷•ø^ãø•ø oûßô Îû‡ö …û] Ü$ ãö ×# Öø]
¿L Zgz ZÐ w ¸L Z bŠ „ ZÍÅ h~ *Š9 ó •
Û » k Ü Z Z]Š Þt ó óâ •
Û «]Š Þ~3 Zg L Z=vZ} Z L L
Û á ZjÆ #
*Š kZ™ â • Ö Q~v Z wÎg·]|Ž ì9• Û { z ¸gz ZXÐ Ü$ $ö Xk×jÎ Ü$ $ö knnuû]ö Ü$ $ö X k×jÏÊ äô ×# Ö] Øô³nôfû‰ø oû³Êô k³×³i^³Î o³Þ] l% •û•ô çø³øÖ
: ðƒŠg Zz p Ö Z , ! tç OX¸ ‰ á p=Ð
~ >Â Z >gÎ] ! Dp…^íeE knnu]
áøçûÓöømæø Œô^ß$Ö] o×øÂø ðø•‚øãø•ö ]çûÞöçûÓö³øþj³þÖùô ^_÷‰øæ$ è÷Ú$ ]ö ÜûÓö³þßF³×û³Ãø³qø ÔøÖô„F³Òøæø™ žì z ig M ~÷žì y Y Å· å ~ ]g ŠïÆTnÅ] Z f kZ L L
—]‚÷nûãô•ø ÜûÓönû×øÂø Ùöçû‰ö†$ Ö] ÅvZQ V î Y H{0 iQgz ZV î Y c Š™Ogz Z Vz™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ~
„ ZÍ ?ž @ ì c ¯# Ö Q+ 4q Z »b§kZ ä ë ! â ›} Z L L ó ó' V î Y H{0 iQgz ZX Vƒx »Š • á Ð ]Š XÅäƒO~ { Zg
X ó 6
ó ?N Yƒ { ZÍwÎgÆvZgz Z6ã ̈Z » â~g7 zŠ t » kZ óìt < Æ VßÎg L Zžì ~uzŠ ] !
 ÅvZ ~ } g ! t
Š ¬Ãy Zgz Zì ; g Y Zg —ÃV â ›V ; zì C M Ì~ ÝZ >gÎ] !
c t
Xnï7~e Zzg q ¯%ËÐ~ vZwÎgp ÖZ׬Št~g uÃ[ø Š (1)
:žì ; g Y
Ý^Ú] ^›çÚƒ±5X •ñƒe Zzg~KƬŠ Å/ ñ ]|p ÖZt~´ ò â x â Z ¤ñë @
—ÜûÓö³þfFøjqû] çøâö ½ ǻ•ô ^ãøqô Ð$ uø äô ×# Ö] oÊô ]æû‚öâô ^qøæø™
%)X 1006b Ôé•^ãŽÖ] änÊ áçÓi ^Ú h^e (•^ãrÖ] h^jÒ ( Ô{Ö^Ú
(A
z [gz Z œa Æ k Qž 6z™4z] z™œ~ { Zg ÅvZ gz Z L L h^e (svÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘ƒ±5X •p ÖZƬŠ Åt ñ zgÃ/]|Ìt (2)
óì
ó 1`»ävZXì h»ä™Òà %)X 1791b Ô èßm‚ÛÖ] p†Ãi á] "
(A # ofßÖ] ènâ]†Ò
70 69

X óÐ
ó , ™® -G
 ¤Z:gz ZÐ[: L L HaÆ e
¸ ¾gz ZѾ ó óöW EE L gz Z [ NZt óî O t
47
Xì Š ZLt
Ø{žì @ ƒx¥ Âì Hnçž• D ™Äc ñ ]|Z
gŠ/  gz Z :ŠH ãZz~p Ö Z y ZÐ M ~ e  M ÏZÃkZ
ÔÁ â Ž ì ¯ Ð VzgŠ e y Zt ì Zƒ z ä \ ñ M Ž @
™t ì W˜q Z —Œô^ß$Ö] o×øÂø ðø•‚øãø•ö ]çûÞöçûÓö³iøþ æø ÜûÓönû×øÂø ]‚÷nûãô•ø Ùöçû‰ö†$ Ö] áøçûÓönø³þÖô™
~ ë Â\ ñ M gz Z X á
7@™Ð k Q å 5z A Ãy ›C Ù gz Z ‰ð M ~ X ó 6
ó ã ̈Z » â~g7 zŠ „ ZÍ ?gz Z6?} Š „ ZÍwÎgž @ LL
…Ð6Zzg V â • Û + F Ü zX Š
xÆ ‰ 0ù @ ™t Ây ̈Z # Ö ØZ sî• ó¦ ½Z w° Ä Â { z óh+ Š Ä Â { z …y ZgzŠ Æ {” Zg ÄÜç O
ñ Zg§ Ö Zì Ý ¬t » e wgz Z » ~Š Z i M Xì „gƒWCZ f Ç! t ~x ¬ ÝZÃV â ̈ZÆ` M ÅTì @M ÃÇ* z ì‡w! 6wßZÆ mz s »Z
v Z†ž• ï Š ¬Ãd  LZ• D â • Ûs  Ÿz/ ñ ]|gz Zì ªt Å mJ V ˜ » ] ª Ü Z ~Š ZÐZžì _ Y Å ãZz¬ ] ! t Xì ]gz¢
{ L Z ä ~ž• ï Š â • Ûs ZÜ{ z Z  gz Z î ew q]gßÝZÃVÍß g ±Z kZp¤ ©$E
ZX ì 6` z²î0•G } g7 L Z { z ÌV ; Æ Ëg z Y m Z— ‚ì
" ÷zgŠ „z [ Z ÂX ñ Yƒå1Åy Zž @ å c Š} ŠÃy Y ! Z ÌZ À » k Q ëž ( x?Zz > }Z é<XE -8™Z) Å ~·]§ì y • á ~i q Ð Zq
Z ÌÐ
:ì Hy ´ ÑZ ZZ â p• D 0 ÈB‚Æö Ygz Z yi Z Â} (q
Zƒ c ZÃg Z ŠZ ¹ Ü Zx Ó~
XXÄönû_ôÞöæø ÄöÛøŠûøÞ áøŸF ûø]ZZ ì ¦½ Z x  { z continuation ÝZ Å \ M óy ˆ Z ÝZ » ~ x™ Z Ñ
óÐ
ó , ™®
 ¤Zgz Z[ë[ Z V ; L L g—Ž x  { zgz Z {Ñ çu 0
~ Ð Õì ó s »Z ì ó mì w°~ T
@ M©t …Ì» kZ ì g Š dZ q
 Z G gz Z ì g Š ðä Z ] Zz ) w ¾z x Ó/ » ] »' Å kZ exfoliation ~g7 ÅkZž • Ù Š ëX c Šä
~g ¤ { i°Ð x * Æ T htzg Ã/ Zzg V â • Û » •+ F xʼn Ü zžì g—ža kZ ~ {” Zg ï
~ GL¢EÜy ZgzŠ ìó @M Ã lilly in bloom gó ¼
t !Ð y • á ¾gz Z ì ; g ™^ » kYZ š  { z ~ Vâ Z- ZÆ òŸz„ì g—ž å: „ àÊ[ zZ ÌZ å~g Y¿»[ zZ ÌZ Â~ÇÆ
~
ZpX • ìg YaÆ 5ZŠ Z ÅøZ•
z Zq
gz Z . Û ~g »uX ì 7^ CZ f Û ‡ Z%ä
o×FÂûŸøû] ÐônûÊô †$ Ö^eô Ü$ ãö ×# Öø]X ðâ •
E3Ò7Ew2qZžì t w qgz Z XB‚Æ xŠ { q
Æ6z ZÆ . z Z ÁZ îGªG Z ëç O X ~ ã ¢§ zŠgz Z ¹zg çzŠ m<! NƒC Ù ª] »' Åx  kZ
n ç~ w2‹Zgz ZX ñƒó å]ì ; g^Ð M xŠ { c xÝgz Z • ñƒ /]|Ìy Â{ q Zžì t Ý ¬ » kZ Âì e ws§q Zž • Ù Š
E
wa Ð M Ð M ÁZ îGªE G3Ò7gz Zì ; g™ ~g ZÎÅ. z Z xŠ { X ì @'Ç ! Z CZ/
q ñ ]|6WÅy Â{q Zgz ZX ì $ Ë uIÃ Zzg V â • Û ‰ htzg Ã
t Âì x * »Ú Ë w¤ Z w°Ð j§ÏZX ñƒó å]• ì g^ Z b§kZ X • ï Š â •
q Û c™¬{” ~g Y ó• f  á : Zz S~ eg M
ñ ° Z0z/]|3
m gÍÆ^ž~ {”ZgÄÜÇÏZ Ïñ M Ãw ¾zx Ž ñ ì êŠ uIx ¬u'
y ZgzŠ gz Z Ã/ Ïñ g à y G Z â" ÷zgŠ q Z l7 ~ h¢
Â6µñÆ e ì @M ™á Š c Û s{ zgz Zì @
• g â h*êq Z ~^g » :ì H[
• Dâ• Û gz Z • D ZÏ} hÃ~ mŸ6d Æ3 gÍÐ skZ/ ñ ]| XXèøÂø^›ø Ÿøæø ÄøÛû‰ø ŸøZZ
72 71

Ö Q
\ ! L Z ä kZ |gŠža kZ X î Î ÌÃ- ZzÆkZ Á¢zŠ q Z Zg fž
ë ZÆõg @
w{z} t·#
Å~ ï!$
Š Z÷= 7žì ÞZg å ¿{ zgz Z å HÕt 6?~øiÆ ~3 gÍÅ

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ]
gz Z • Dƒ7~ ª  Z° Åè‡~ ä â iÆ ÄÜK Z Z ñ ]|
àônûiø†$ Úø šô…ûŸø û] oÊô á$ ‚öŠôËûjöøÖ gôjFÓôÖû] oÊô Øømû ðô •†ø‰û]ô oûßô eø oÖF]ô «³³³þßø³nû–ø³Îøæø™
X ‰zŠ sÜV „ZÍ k0 Æ y Zžì @ Yƒ `g {a kZ sÜòúŠ » y Q
«³þßø³Ö$þ ]•÷^føÂô ÜûÓönû×øÂø ^ßø%ûÃøeø ^Ûø ö̀ 9³ÖFæû]ö ‚ö³Âûæø ðø«³qø ]ƒø^ô ³Êø D]†÷nûfôÒø ]ç& ×öÂö à$ ×öÃû³jøøÖæø
hÆ ¿Ëžì C™êª  Z°gz ZX ÅxÝq ñ ]|d
Zgz Z ÅŒ q Z
^øÞ•û•ø…ø Ü$ $ö E Ÿ÷çûÃö ËûÚ$ ]‚÷Âûæø áø^Òøæø ½ …ô^øm‚ôùÖ] Øø×Fìô ]çû‰ö^røÊø ‚õmû‚ô•ø Œõ^ûeø oûÖôæ]ö
Ë ƒ 7wJ„ ZÍ ÅxÝ CZ fÆ k Qgz Z d
òúŠ » \ M Z® $ Æ k Qgz Z ~
F ]†÷nûËô øÞ †øø%Òûø] ÜûÓö³þßF×ûÃøqøæø àønûßô eøæ$ Ùõ]çøÚû ^øeô ÜûÓö³þÞF•û‚øÚûø]æø Üû`ônû×øÂø éø†$ Óø³Öû] Üö³Óö³øÖ
X ì `g {
éô †øìôŸF û] ‚öÂûæø ðø«qø ]ƒø^ô Êø ^ ø̀ ×øÊø Üûiö^û‰ø]ø áû]ôæø ÌÎ ÜûÓöŠôËöÞûŸôø ÜûjößûŠøuû]ø ÜûjößûŠøuû]ø áû]ô
» âžÉV- ÅXžg Z ŠZ x Ót ƒ ó s »Z z w° ƒó ] Zz ) ƒ
ó e
w
]æû†öfùô ³³þ þjønö Öôæ$ éõ†$ Úø Ùøæ$ ]ø åö çû×öìø•ø ^ÛøÒø ‚ørôŠûÛøÖû] ]ç×öìö‚ûnøÖôæø ÜûÓöaøçûqöæö • ðüçû³ŠönøÖô
^øß×ûÃøqøæø ^øÞ‚ûÂö Üûi%‚û³Âö áû]ô æø t ÜûÓöÛøuø†ûm$ áûø] ÜûÓöe%…ø o³ŠFÂø G]†÷nûfôjûøi ]çû×øÂø ^³Úø Á° kZ ™Èg0 Z Æ x  w5 q Z Ã y Z X ì ]gz¢h ”à ã ̈Z
DØm ð]†‰] oßeE —H]†÷nû’ôuø àømû†ôËô ÓF×ûÖô Üøß$ ø̀ qø ` M a Æ T c Š 3Š™ ` ngz ZÆ ™ ì‡ä {” Zg Ä Üw! æ ½Z
kZ ÃLZu Z µ ~ ( ÜvŠ z ] Zg Â) [ Â ( Å y Q ) ä ëgz Z L L Ö ª Ä ª @
# GL¢EÜŽ u { zì t Xì „g \ Gã ̈Z » â
=g fÆ {” Zg ï
~ (gz ZÐ z™ 0 x› Y~ }iû%zŠ ?ž å c
' Š ™G Ì6] ! Xì _ƒ ì‡aÆã ̈Z » â
µ } Z  c M µñ » Éu «Ð ~ y Z Z  g »y M XÐ î 3Š Éu àønûÃôÛøqûø] ä́eô^vø‘ûø]æø ä́Öô• o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø oÖF^Ãøøi äö×# Ö] o×$ ’øÊø
gz i e.Ž ñ VZ} È , Z L Z~« £} g vä ë ! LZu Z àønûÛô×øÃFÖû] hùô …ø äô×# Öô ‚öÛûvøÖû] áô]ø ^Þø]çøÂû•ø †öìô!æø
& å{°zq Zt X ‰ ’s§C Ù ™ß~o} g v{ zgz Z¸gz M
gz Z cŠ } Š µñ »j6y Z »ä ëˆ Æ kZ X å xg „™ƒ Zg7
? !dŠ X ~Š J (Ð ¬ Š Z®~g vgz Z ~Š Šæ Ð Š Ñz Zgz Z w â »
~g v{ z  ÂÅ ðZ' gz Z ¶ð>a „ L Z} g v{ z ÂÅ ð> ä
 c Ü z »} °z }uzŠ Z
M‰  Q X ðƒ " Uð Z'aÆ ] Z f K Z
gz Z , Š h — } n } g v{ zž @cŠ ™™6?ÃV7Š } g vä ë
¸ XÔŠ ¬ b§TN Y ß b§kZ ~ ( kYZ š  )K
Zg v[ Zžì YƒX , ŠÄgÆ™{ nÐ Z} 7B; »y Z6q Tgz Z
ZwKZQ Ìë ÂH{Š ¬Z »lzg .‚KZ ä?¤ Zp} ™3g6?„g
74 73

ä VrZ ‚ Zg f ~ ^Å L Zu Z ž~ „ w q X • ì g k'6" : {{Ã3ä ëaÃVÍßá Zz ä™ÚÈ Z¬gz ZÐ, ™{Š ¬Z »


ÏZgz Z6 ˜ÅM%ZÉ 76D 1 . Þ L Z Ì{ zžì x¥t pì 1÷‚ Xóóì ó 3g ¯
-8™ d~·#
é<XE Ö QØ M [ Zgz ZÚg ~©: Ã' kZ X Ð } g –Æ Øønûñô]†ø‰û]ô oûßô eø o×FÂø oiF]ø ^ÛøÒø oûjô Ú$ ]ö o×FÂø à$ nøiô ^ûnø³øþÖEE V "
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îøæø
Zƒ ;6Vß ‚Î400 㽎 w Í Z • z²Zg ø X + YÅ õg @ Åx?Zz > }Z Dp„Ú†iE DDØôÃû ß$Ö^eô ØøÃûß$Ö] ]æø„ûuø
` z²t Xì : â i » ~{ ~œ, Ί gz Z , â ó, ^ M ó, ‚ ` z²t ì qÃg ¬ Æ kZ X ì µ Zz L Zu Z µ ïgÎ~ ‰z Ç ! Æ œy M Œ Û
ó•+ F x6} iž• } g ¦ , Z w ‚Îg et X Zƒ ]Š ªk  iÆ V1² ó» Ÿ kZ L Z ä \¬vZ gz Z ì ™f »g ZzŠ Z g eÆ õg @
Å LZu Z µ ~
~ kZÉ ¶: ] ¸Ï(gz Z ~jq Z sÜ•òs Zt gz Z ¶•òs Z žì c Û g Ö Z óå Š
â• c Š™~ ( ’vŠ z ] Zg Â) [ Â Åy Z y ´ Z » T
ª Zg øt X¸ ñƒã à `z²î0•G ©$E
} g7 L Z y .z xEgz Z yÕgz Z d• uŽ Q X • Ð'
g } hÃÆ ÞZ ƒ Z±û%zŠ y ZgzŠÆ õg @ KZ6y Z
ðÃÅ•y • Z xâZ¬ Ð kZ ~ ã ̈Z õg @ žìt§ Zz X ì ` z² : •D â • Û Š•á g Z~
g8 M XìtÀF»kZX ð‹Ã\ M ä ~ ÌZ
Ö Q ~÷L L
ñƒ6LZu Z µ Ž Ð •g™ƒŠg Zz w Zj Z x Ó{ z Ì6#
žc e ¢ y Y: ÝZ »w Zz i kZX c M w Zz i Zg øQpX ¶7ŠŽ ñw V
Xó ì
ó @ƒ/xÆDŽ}uzŠ @ Žq Z‰, ZÇ ! ó
¸
:å Š Û Š•
Šâ•
c á g Z (warning) î>XG -E5G
4E"g•~ˆy M ŒÛ: » kZ
g ZzŠ Zg e Ì õg @
! ‚Î{Ša Å0# Ö Q ÂBŠ ë¤ Z~ Ýzg ÅkZ
D‚ÛvÚE —ÜûÒö†ønûÆø ^Ú÷çûÎø Ùû‚ô fûøjŠûøm ]çû$Öçø³þjøøi áû]ôæø™
` z²zŠ ó• D M Ã~ õg @ ÅL Zu Z µ g ZzŠ Zg e‰Xì C M ÃË~
ÅŠÅœ £ y Q óà hñ" ä ?¤ Z !ß Zz + â Æ ( ~  )·} Z L L
Z ó•‰ GŠ4} g vÐ wÅäƒ äZÆ~
?¤ ·Ž ñ O ó]ß ¤ ]|X ì (Climax) w ¾` » w Í Z • z²Æ y Z X w Zz i zŠ gz Z
Æ *Š Ì?gz Z 1 ¯ Š°z [£„ Ãg Z M Z CZ f óæ CZ f K Z ä L ZŽ ì @M w Zz iˆÆ kZX # Ö ÓÇ » f y Ñ]|gz ZŠ î ZŠ ]|
E
¹Ìóç¸$—´ L& )¾h X ~ [IY 587ì @
E
ËÐ N U »ëX ǃg¼» <  ~g øžßy Y ‰ 7~ H Æ( ì Š Y Và ` z²
XóÐ ó N MáÃgz Z @ Y cŠ™g U ã Ñ«Xì @ Y{g™ƒŠ !
z { nkYZš
'  ²‰ Ü zÆç
Ùª
ÄkZÆw D Z)´ { z ƒ[£žÜ » w Zz i[ ò ZÐg ±Z ~C Þ !™ ¯ § Z { z ÃV- Š· ÄÑ b ó• Dƒ O ~Š· VÅÑ ó ì
.
Cì ŠŽ ñ~ Tì @M gzŠq Z » ` z²Æy ZQˆÆkZX ì @ Yá (Babilonia)
ì H 5 Q æLG C Ã • èG4$M
% ¼ Vƒ @ g ezŠÐ w Zz i}uzŠ L Z { zQXì g¼» ~z kž1Z (Ð ƒ »
J
y M [ !
 g z kî ¤ w Í Z V ‹ z c $
ä TXú» (Titus) ø‹ ¤ w¾ òzg ~ Y8 0ì i ¸ M » T• Dƒ
0k
Ð w Z z i ë Š ¦Å ó yó M [ !
 gz kî ¤ L LÌw q Zg ø Z
 çO gz Z äLZu Z µ J [ Z ˆ Æ kZ gz Z H ` Zg @  @
z| ÃkYZ š Q
~ ^Å V ðG3E 45Òu¬ XÐ'6" ~g ø } hÃÆ ÞZ ƒ Z±X ñƒg ezŠ
G Åy Z} hÃÆ [ Z±Æ \¬vZÐ M z M z X • g D » w {Zgz Z w Zz i
76 75

»g E Z ! fžxÅy *zyˆÆkZgz Z DÅ kz & Zgz Z c


5X Zƒ ~ Y 1 258 ‰ Và ` z² î0•G } g7 L Z { zQ ó~ ]gßÅg @
©$E @
ŽQgz Z
g E Z ! f# â ÆVz0  z y› Dgz Z à~(~ (~g ø X I0! Z â ü, Z Zg7 » Zg7 xs Z Ý ¬gz Z Š
ƒÉ r Zl » k„µ ÄÜ c žZ 
~{~œ, •kZ àà ` z² î0•G ©$EL Z ¿t X I¬ ˜~ [ cÆ 3Z Ì{g ! zŠÐ Zž å Y Y H7{ i Z0 Z ðÃw Zj ZC Ù „ž Zƒg D »w {Zz
ƒ »6¢žž c M t ‚ut » *Šˆ Æ xk  «² ó~ i ¸ M Æ ) ´w– X ZƒB‚Æ y • á Ðq Zg¼» ÞZ <  Ï QQpX ǃ ‚
Å
ƒ[¦[²êL ¬ Zg7 X Š
kZ X Š {g ¹ !
o ‚ N gqZÐ x *
ÆÅ F Xˆ Cxj%w D Z
:ä ~x™ Z ÑX ¶~Š¸ÅkZX ‰ a™} i{Æ Ð ä Y Z Æ g @ @X V È ì
ýÜöÚøŸö û] ÜöÓönû×øÂø oÂF]‚øiø áû]ø Ôö•ôçûmö Ð ä { 4Ã Ÿ ‰ ï V ò 0
Z 6?Ý ¬ Ä Z ¸Zž Ç ñ M (Z ‰
q Ü zq Z 6?ž ì 60 Z ! â ›L L z y ZZ Ã4 Z X å c 6" Å Vâ ›™ ¯ Z hà » [ Z±ÃXä vZ
‚'
y Zp,Š ÑZz ä™x ÈZ » x Í ‹úŠ‰ Ï , Š ]úŠ , Z Ã}uzŠ uF &tç O c Š †D» + Š L Z ~B; Æ 4 Z X ~Š â • Û «= ÂÅxs Z
kZØâ •Û wz Ú * 3[ ZØ Mžì @ ™ cš ÃV â ¶ˆÆ äY W
9 ŠgzŠ » ` z²}uzŠ L ZÃxs ZQ ]Š ªz ]Š (k  i ÅXž¸ „\
X ó óÇ î Yƒ F
ˆaÆÝ ¬x Z ¸Z ?b§
Ž#Ö Ó~$X Š쇕xq Z ~ y *zy ä ~gŽÈ » FZƒ ‚
: Hw ZÎB‚ÆÀ} (ä/ô
ì‡ ( Å F)6 ¢žQ X ¶# Ö ÓuF Z Ì{ z ¹ Z ðƒ ì‡~ y Zk
q Z
äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^øm „õòô Úøçûøm àövûøÞ èõ×$ Îô àûÚô ]ø
Û Z à Ñ Zg7 gz Z [²êL ¬ Zg7 gz Z ðƒ
Å
Q V ; Æ 4 Z gz Z c 
M 4k iÆ 4 Zi •
X ó óÏñ Yƒ Á¹Š Z®~g øž ǃakZt H !g— L L
ÅV qxg e y ZX ¶~Ö0 ZŽ ž{ z Åð Z´ ¶a X ZƒY § Z »Ä Ü
¹ Ây ›Æx * ªL L †õnû%ôÒø „õòô ³Úøçû³mø Üû³jöÞû]ø Øû³eø: 7cÛ ä~
â• g—
X O ï e »o TÅV â ›Q~ *Š~ ]gß
™ƒ# â Æ v Ä6z ZÆ [ cw~g vσ¹ Š Z®~g vÐ Vƒ
Vð; Æg E Z 8 g- |gŠt X c M ã UÁ Zz iQˆÆ `z²kZp
} g v LžL c Û ä\
â• å M  ǃ VY (Z Lž L Š Hw ZÎQ6kZ ó óÏñ Y {g
» ( 6 ï ) Ö0 Z ž6x !ZÆ ~{~œ, ƒgG i ¸ M î0•G ©$E» kZ X cM
å M ÂX Zƒw ZÎQì ó ó à³aæøL Lx *
6 ZŽ ä \ »TÏñ Yƒ Za ~g Fq Zg0 Z
aÆåå ž{ zžÉV- ˆÆ© * ¾¹ d~ Y 1 492X ì w Zz i
:c
â• Û Š•
á g Z 6 ZŽ ä \ å M Â[äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø^mø àöâûçøÖû] ^Úø:cÛ Š•
â• á gZ
Cä w D Z)´ì ¹š%»Tˆ$ Ö
lôçûÛøÖû] èô nøâô ]†øÒôæø ^nøÞû‚% Ö] g% uö E E
ó ó>
Ø Z™Ð ]ñgz Zsp »]ñgz Z›Å *Š L L
ì lÍ J  [ Z• ]¯Æ TÐ V ðÒ›Ò‘
Æ ~œ{ŠŽ ñkZì @M Ã~ ~
i ¸ M Ç! å tg
u kZ …Žut ì lñ{ a Æ å [ Z r { z H
B+E
gIF ! fÐ T 1™lˆ3 Zg { z ä â Ç} ejZz ~ Y 1 5 48ˆ Æ kZ
Ü z{z ì
ó Š
Å
 Zœt ÅqŠgŠ ÁŠ q
G Z Z
 å‰ ¬ ŠuêL ~xs Z êL ¬ ~ Å
gz M ú6(Far East)ê tæz i ! N ZŠ Æ xs Z êL ¬ [ c » g E Z
78 77

å MŽ -
Å\ â Z { z ¸ ‰ ™ â •Û á ZjÆ # Ö Q~ vZ wÎg ·Ž x » { z Åw q‹gßÏZ { zX •‘ÄŽ 6ã %
ÅkDä à q *ÑñX ¶ð M ~
 n•
·Z Û { zì 6Vð0 Ö Q ¨Ž >¸•
»} g ø # Û { zì k0
}gø : • D ™Ï?
:ž å cŠâ•Û 6gî!ä ã • M kz Âå c
M6ñ 0
»Æ~ vZ wÎg AŠ *
½Z : ™ ¤
» xsZ AŠ *Ð u ðà » ä

DØÚˆÛÖ]E —¡÷nûÏô ø$ Ÿ÷çûÎø Ôønû×øÂø oûÏô ×ûßö‰ø ^$Þ]ô™ AŠ *
F gŠ
Z Ž }g ø à c ˆÆgbÙ ì åO$žL: äâ
C
X ó ó•á Zz% Z e ] !
~(q Z6\ å M ë !· å } ZL L Ý ¬zŠ§zugå ïXì ] YoŽ68{gz Z
C ZƒÐg ÃZyZi ¸ M »kZ ~
óì } Z Å ~·Ä • # Ö Zt X ì 6ñ 0 »Æ0# Ö QŽ ì ú1 ~g ¸ { z Ü z =Æ M ~ F
ì Z7‰ ?#Ö Q L ¢z Ëg È ™{ d{ } Z
ì ¬™ ïG
G
ã ̈Z » â ~g7 *àÃx • kZ ì )f Æ kZ ì ó g ZŠbÅ ~0 + Št
z Z} ì ! ¾ ` M ~ öŠ6
ºZ d á ~(
Ðízå•Ðy• Ž +Š {z
Á°Ä ÂkZà ã ̈Z » âQgz Z * ™Ç * gz Z ì‡Ã+ Š kZ ìó ó fÆkZX J  Æ kZžì Åh  ™^ â] ! t % Z X ~ i ¸ M Æ ~œkZuåt
t X¸ ñ Ñp=~ *Š kZ™á ~ vZ wÎg·Ž * Z™kÙzgÐ ¦ ½Z ¿ZC Ù zŠ q
Z y ZgzŠ Æ kZ XZZi ÌÐ kZÉ ì _ š  ~œÛˆ
C
gz Z ` z² Zg ø ~ *Šžìt§ Zz X V c g ZŠ)f ~g ø •t >n• Û Zg ø óì gz Z ñ ‚Æ w {Z z w Zz igz Z o zZ} g ø s§q Z Xì cM t ‚} g ø
gz Z i d~ *Š ëX Y Y H7kª6Vñ¸~uzŠnç »g ‡z z ] ³~g ø ` M gz Z Þ Ð B; } g ø û% ~uzŠ kYZ š  ó‰ - Dƒ }•
äƒ M'{ÇÐ ~g ZŠ)f kZ ëJ Z  •M  ƒ 7J Ü z k Q—u
‰ gz Zž J e ¹ d ìó ~ŒÆ x ¸:[:q Z { zžì ; g Y k'V ZðŠa
C , ™:4z] gz Z ÒÃz [ óœaÆ Ž • } hÃÆ ÞZ ƒ Z±t X Nƒ Ô  ÃV1²Ž ~ V lLZu Z [²
™: Ð [fÄ Z ¸Z kª 6I K Z (up q ’Åh Z s§ ~uzŠ p• ì g k'
‰z Y § Z q 6" ~g ø
×; ÁÎg Ä ¸ ~ IFì m{ ƒ Ìi ¸ M » ¿ð§ Z q Z Xì _ƒ q zÑÌward movement)
Æ w Zz i z ` z²Æ Vñ¸x ¬ Å *Šnç » w Zz i z ` z²} g ø c Í u Ë0# Ö Z \¬8 gz ZvZhÐ (phase) µ%¬ÆkZX ì [
ÂÐ , ™ ZŠ Z ÃkZ¤ Z ì >n• Û Ž ó f } g ø Xì Z] Ç !Ð [ òZ [ ƒØ { ã½»g E Z ! fÐ xs Z Ý ¬ } g7 ç O X ì _ Ìg ¦ J
Cw D Z)´w– X Ï} ŠB‚ Zg ø ~0  G @
z Z} Å
~Š Zi M ã½xs Z êL ¬ Zg7 Ðg ±Z Ï(Xì [ Y Z hñcg »[ ckZXì
• }¾ ë  ä  Ãz Ð · å Å Xì g Z ŒÛ 'ÌZ òÝ/gz ZdR•ì ¹! ÌZ òÝ6fp¤ Zì [ ™Ýq
• }¾ ¯z bß H ì q V ˜ t Å
ÒZ xÅ xs Z êL ¬ 6gîÏ(žì Ú~ (¹ Ìt ! , !
e
àønûÃôÛøqû]ø ä́eô^vø‘ûø]æø ä́Öô• o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ä́Ïô×ûìø †ônûìø o×FÂø äö×#Ö] o×$’øÊø C w D Z)´w– Xì ¹! ÌZx »ÝZ ë @ Xì _ƒg hÐ ~Š Z i M
àønûÛôøÖ^ÃøûÖ] hùô …ø äô×#Öô ‚öÛûvøûÖ] áôø] ^Þø]çøÂû•ø †öìô!æø ì ¹ ! ÌZ x » V ¹ì ›• Û ï
GLG
¢z
ì ¹!ÌZ x Ó Z » © Â § â
80 79

X • ] Ã% Z ó• V ¼: { b! ó t Z í Z Xì ; g M Ã@
ƒ ;6z Z L Z
Åm}g øÐxå ™ZÑ
ì
kZžì t w ZÎX ì [ ƒ {g 0 {g 0
{ i Zè » kZ Âì [£Ž # Ö Q ]uz ,Š ã
Z [ ZŽ » kZ ?, ™ qŽg s§¾ëaÆ kZ ?ì Hi» w q ]gß
¤
âui Z m» ~g ZŠ Ãzgz Z¸g » mÜ Zgz Z mïžìt { z • e 'Y~ Âq Z …æ]
Û Zg øgzZŠÅu ~
åt
6VzŠ ã9gz Z ñ Y Hg Z 2ZÐ ~ wÎgÆkZgz ZÐ [ Â ÅkZÐvZ
tä~ x™ Z ÑÐ zg ÅkZ ð‹Ã\ M ä ~ g uŽ ÌZX ñ Y Hì‡ n•
:cÛ
â•
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ! Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ]
Š Y7 X ì x *
 » ~g ZŠ Ãzgz Z mÜ Zgz Z mïgz Z „ Zpí' Â+ Š L L
! c
â•Û Š•
á gZ ä~
g—?mÜ Zz mïÐ ¾~g ZŠ Ãz ž gåó —ž Ÿ
äü ÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ô$Ö] …øçûß%Ö] ]çÃö fø³þi$]æø åö æû†ö’øøÞæø åö æû…ö $̂ Âøæø ä́³eô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³$Ö^³Êø™
gz Z V î ÉgÆ V â ›gz ZÐ w å ÎgÆkZgz ZÐ [ ÂÅkZÐvZ DÍ]†ÂŸ]E —A áøçûvö×ô ËûÛöÖû] Üöaö Ôøòô Ö5æ]ö
XóÐ
ó ÁZ G î%¬gz ZÐ + Z
‡ ÅWz- ÂÅy Z ä VMgz Z6( xå ™ Z Ñ ) y Z ñ Ñy ZZ vߎ :L L
µñ » ä Y~ ,ì mJ V ˜ » mÜ Z z mïB‚Æ \¬vZ y Zgz Zx »Æ y Q óÅe ×zŠæ Åy å Z ä VMB‚Æ x Z •Z î0E gz Z
!_
ÅuÑ[ A ZÐ uÑgz Z© ÂÄ ZoZXì Y Y H ZŠ Z~ Âq Z { zì 7 K Z ~ ŠÅ >¸• Û Æy å Zgz Z ¶ zi ! z„  ŠÆ y å Q ~ uÆ
B‚Æ \¬vZ t Âñ Y 1 ™ u 0 Ã\ M L Z Ð õ/E áC
J# • Ù Ð ÎâC Ù ~zcX H q nZ »g âkZ äVMgz Z c ÃVÇ*
• Z Âgz ZV 6& óV ¸
Æ Z} Ž • v߸ ÂXˆy M Œ Û ªì Š Hw i * B‚Æy å QŽ Å
Cxj%w D Z)´w– 7y ‚ M x »p¤ ZXì ~g ZŠ Ãz
N 0 Û á Zz äƒ x »Š •
g ZŒ á gz Z y Z% » z [ x »á Zz ä 0 b #V;
ì Cƒ Ð Â 1 Za à ½ Z'
XóÐ ó
,k
¦ì g¯ ~ Vlƾ¾kƒ
ä́Öôçû‰ö†øÖôæø ä́fôjFÓôÖôæø äô ×# Öô Ùø^Îø V àûÛøÖô ^ßø×ûÎö V èövønû’ôß$Ö] àömû‚ôù³Ö]ø V "
# o% ³fôß$³Ö] Ùø^³Îø
t Âìnç » mÜ Z z mïB‚Æ ~ x™ Z Ñgz Zˆy M Œ ÛJ V ˜
DÜ׊ÚE Üûãôjô Ú$ ^Âøæø àønûÛô×ô ŠûÛöÖû] èøÛ$ ñôŸôøæø
y MŒÛ X • ïÈ M Œ Û~
x™ Z ÑžakZX • „q Z 7, q zŠ |gŠ Üömû†ôÓøÖû] äöÖöçû‰ö…ø Ñø‚ø‘øæø Üönû¿ôÃøÖû] o% ×ôÃøÖû] äö×#Ö] Ñø‚ø‘ø
Ýð0.ÅZx Q c Û ž‰• ïÈ M Œ
â• Û~ g8 Mgz Zì uy M Œ Û ì
ó Üœ ä Y ~ ,Åk Qì g ezŠÐ w q ]gßT‰ Ü z kZ0#Ö Q
]§Å ~ g—…ž ˆÅöâ • Û t Ð y QZ
 ä ki œÈ ¬ ]| Í ~—ugz Zg ‡zgz Z ] ³žì { Ç M ÃïE
c Ù X ì 7` ôZ V ZP Å
L 8™C
 c  gz Z _77y M Œ
M ~ ] m Z [ ZŽ Z Û ? H Hw ZÎä \ å M ÂØC :[:Žžì t § Zz ñ â • Û s ç \¬vZ gz Z ì ˆà áÐ ëž
Xó ì
ó „ y M Œ
Û ‹§Å ~g— L L áö•†ûÏöÖû] äö Ïö×öìö áø^Òø: c Û ä\
â• ñ M … ` Mu„z Ð ] Zg ±Z ZX ì Š 5~ˆ y M Œ Û u » Vñ¸
82 81

X • C Mt ‚6gîãZz , Š ã
g e H2 »Æ mÜ Z z mïB‚Æ ~ x™ Z Ñžc e O Ît …[ Z
wÎgÆ vZ \ Mž * ™ & ¤t X y ZZ z & ¤ì Š ã «Ð ƒ  ~ } g ! Æ Tì $ Ë ƒ ì‡ù Ú{ z ~g øB‚Æ ~ g8 M X •
ÃÏ Q cÛ kzŽ ä \¬vZÉ c
â• Û 7Ð s§KZ c
â• Û ¼Ž ä \
â• å MX• C:ž ¹V- Â~p Ö Z + F {Š ‚ä w D Z) ´
: cÛ 7t ‚Æã ̈Z » â
â• • }¾ ë Â ä Â Ãz Ð · Å
DÜrßÖ]E —DouFçûm% oºuûæø Ÿ$]ô çøaö áû]ô CpçF ø̀ Öû] àôÂø Ðö_ôßûmø ^Úøæø ™ • }¾ ¯z bß H ì q V ˜ t
CY Å6y ZŽ ì kz q
Z Ât X m1 7Ð Ñé ZpKZ Ñ å Zg øgz Z L L Z { “6} (gz Z
C ¹~ i Z0
ó óX ì  z Q! , Šž Zg ÷pV ‚'
„ ½/
qZ • ZgŠ zŠÆ & ¤gz Z y ZZ kZžc e 'Yt ~ KkZ [ Z
  Z öE
„ -;X1Å x Ó ~¦3z Z / ¤ Z
ƒ4ZŠ~} ]ZŠÆxs Z y ̈ZÐ kZXg Z Œ Û Z ã !
iX ìzgŠ »y u! ÛZ
äƒZ Œ X • ge ,Š ã Å m} g ø Ð ~ x™ Z Ñžì @ ƒ x¥Ð ä™g ¨
-8™ d·
x?Zz > }Z é<XE å #
Ö QŽ ì CYƒ ~g7 ]gz¢ ã â ‡{ z Xì @ Y LZZ  ä ðö\Wñ]|X ì Ð Z ( ©: » kZ ˆÅ]z ˆe  MŽ ` M
» ó óÖ! & ¤ L Ly ZZ -Z pì ~gz¢gz Z òi ÑaÆ äƒ ï• á~ á g Z 6 ZŽ ä \¬vZ  Hw ZÎ » Øg ~ ~0
Š•  aÆ x ¸KZgz Z
Ó Çg !
z Z}
ƒ Za ªÅ¢ ~ wŠ6]tÅ\ å M 6ª
 ‚g Å ~ g8 M²ì x * ~÷Ž gz Z ì ðƒ ?a Æ ] ‡‘x ÓŽ ì x ¬ ÂØg q Z ~÷:c Û
â•
{ zÆ ~x™ Z Ñ • t £}uzŠŽ %Æ kZX [£y ZZì t Âñ Y ò Q Ñ}÷Ž aÆ VÍßy Qì c Š™mºä ~Ð Q Âì àSï GL.9g
xq Û s çvZž‰ Çì g mò¯ ã !
Z ~g ø ñ â •  ™7ZŠ Z ë
iQ M Æ 1 57 e  M Ås Z²ÑZ >gÎÃkZ ?ì Hm{ zÐ , ™ì‡m9CZÐ
ÒZ
Xì µ Zß Z °»e ]z ˆ~x¯ ¯ ¸ M ä ~ ÅTX c Š™y Ò ~žg Iº ÖZ y Z~{ ~y M
å Mžƒ¢t ¤
\ ZX »¯¢ì Ÿ »òi Ñt X ›zWì mZuzŠ :ž¶Å
›Å\ M X ǃ ì‡6»î» Ñq Z Å\ å M • ( ~ ) wÎgÆvZ Ÿ äü ÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ô$Ö] …øçûß%Ö] ]çÃö fø³þi$]æø åö æû†ö’øÞøæø åö æû…ö $̂ Âøæø ä́³eô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³Ö$^³Êø™
: cÛ ä~
â• x™ Z Ñž‰Ïƒ, ¦ Y~ wŠ DÍ]†ÂŸ]E —A áøçûvö×ô ËûÛöÖû] Üöaö Ôøòô Ö5æ]ö
àønûÃô Ûøqûø] Œô^ß$Ö]æø ǻ‚ôÖô]æøæø ǻ‚ôøÖæø àûÚô äô nûøÖ]ô g$ uøø] áøçûÒöø] oj# uø ÜûÒö‚öuøø] àöÚô ç+ mö Ÿø e ×z ]¾Å y ZÐ , ™WÅ y ZÐ NÑ y ZZ6y Q vߎ L L

ƒ : F [8Ð Q ~ J Z  ó Yƒ 7𸠿ðÃÐ ~ ? L L { zÐ , ™ ~zc Å kZì Š B‚Æ y Qg ⎠gz ZÐ , ™
Hw i *
Xó Ð ó V â ̈Zx Ógz ZÐ \ ! L ZÆkZ Ð ó d  L ZÆk QV î Y ~{Æ VÍß4Z àSïGL.9g ~÷gz Z [ x »~ pÝZÐ Vƒ
g8 M ~ wŠÆ ð¸q
x Ógz Z [g ‡Z z { ³Z x ÓL Z ›Å ~ Z¤
Z ª X ó óÏñ M
 L~ g
gz Z d u kZX ì ð¸ w{ z Âì ðƒ , ¦ Y™| (Ð V â ̈Z Åm} g øB‚Æ ~
g— Âñ Y Hg ¨~ Ýzg Åžg I› M kZ
84 83

X ó ó, Š™: ntuB‚ÆÙpgz Z y Z Xì 1™© q Z » Vñ¸gz Z VX óVzg ZŠ¸g óVz m³x Óä ™fÆ ó\ !


Û ä~
: ðâ • g8 M ] !
¸ uIzŠgz Z s ™s ™Éƒ: ãZz ] ! ž7(ZXì 7x ·Z ðÃ~ p Ö Z
DDä́eô köòûqô ^ÛøÖùô ^Ã÷fôøi åö ]çøâø áøçûÓö³møþ oj# uø ÜûÒö‚öuøø] àöÚô ç+ mö ŸøEE *ŠÃð¸ ïÈ q Z ~ g—žì Ÿ »òi Ñ »y ZZ Çž ZƒŠ • á g ZÐ i Z0
Z
IX
Z@ kZ ÑøL 4ZpÅ kZ J
e Z  Yƒ 7ð¸¿ðÃÐ ? L L C N Yƒ F [8Ð Vzq x ÓÅ
X ó óVƒ c M™á ~Ž ñ Yƒ: ,@ Æ 4X3Ç [Š Z
Fui * 
¶²i Z y • M k i ïGiG
x *
» ¿¯ § kZ  ñ Y ƒ ï• á ´è Å ›B‚ Æ ®  ¤Z Z 
Y ,Z hm!z ¡ hM ò {Š™ Ë Ñ
 ¤ZžìC
Ž σ Åx © Z y Z ® Ù ªX ì Wz ¹ { ]ZŠ » kZ X ó óq nZ L Lì
~ wŠgz Zƒg Ö Z Ìã ! i »›b§ÏZ ̯gz Zì [£Ì~C Ù ªW
g¼zgzœ »Xǃ »w dZ z w qZ x Óy Z q nZpX VƒØŠ ä ~ g—
Æ TX 'ŠzgŠ 6~ g—ì 1 Z (Ð ƒ  » kZ g z Z ƒ , ¦ Y Ì
Š: w!
» q nZ kZ Xƒ c ä \ M ¬» ä™ÃkZì e X Ð ~ x™ Z Ñ Zƒ
Û Ìt ~} g !
N® ®N
-ŠzgŠ6~ g—sÜÿ Å ÿ ¬Š K Z ¿ðä Zž Š c â•
:cÛ ~ ( 31 e
â•  M ) y Z/w M >gÎX³ ÍÌ{ zì x £Ž ~ˆy M Œ Û
L ZÐ v ZŠp { zžÐ kZ ǃ {Š c i }û%gz Z x £ » kZ Â} Š ™Œ6
—½ ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓö³øþÖ†ûËô Çûmøæø äö ×# Ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçûÃö fôi$^Êø äø×# Ö] áøçûf%vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö™
X ìg @™] ÑZÎðÃa
q nZ Z÷vß ?ƒ n g›ÐvZ ?¤ ZžØŠÈÐ y Z ! Ñ å } ZL L
òi Ñ Ž ì e ×z ]¾ Å ~ g— Zg øB‚Æ ~ g—mZŠ
X ó óÇá , J eÃV î æ~g vgz Z Ç} ™›Ð ?vZz™
å M gz Z ®
X q n Z »\  ¤Z Å ~g8 M ì { z X » VzŠ ã VâzŠ «y Zì³
» ›Ð vZžì C M t ‚ Ì Zt Å wÎg » nZ Ð`™e  M kZ
Šg ZŠ pp ! @uÐ ¬Æ \ å M [ Z  *
â wÎg »vZ Ã\ M Z  ì ] ! Ùª
C
t ³qZ » q nZ ÏZ Xì $ vZ wÎg·[ » Âì òúŠ
Ñz xi Ñq nZ » ~
· .Zzžì ‚ g h» ïy ̈Z% Z Â~ kZ X ǃ6V\ Mu¬C Ù »\ M
Æ,z ]nÅkZ ëž Ç†t³ZuzŠgz Z Ç ñ â • Û ›Ð ëvZž dž
óì y â •Û »\ Mtž ñ Yƒð Z  pX 7c ì c Š¬t ä ~ vZ wÎg
žì $Ë ƒ Hgz Z ÁlpÅð¸ ïÈ q Z {Š c
iÐ kZXÐ N 0 Û•
g ZŒ
gz Z σ ã™®  ¤Z Â[ Z 7w ZÎ ðà » Zl z ya [ Z Âì ¬» \ M t
X ñ Y0g Zz Zw »]nÅkZgz Z [8»v Z { z
c
:Š Û ~ˆy M Œ
â• Û ~} g ! ÆT®  ¤Z { z ! tÌ®  ¤Z
»m} g øB‚Æ ~ g—žì ` z²tžv V- gz Z ~y Mgz Z åa
]æû‚örômø Ÿø Ü$ $ö Üû ö̀ ßønûeø †ørø•ø ^ÛønûÊô ÕøçûÛöÓôùvømö oj# uø áøçû³ßö³Úô ç+ ³mö Ÿø Ôøeùô …øæø ¡øÊø™
Ñ» ~ g—X ¸ ñ Ñp=™á uq Z ~
g—X ]¾zG @ ì {z
Dð^ŠßÖ]E —M^Û÷nû×ô Šûiø ]çûÛö×ôù Šømöæø kønû–øÎø ^Û$ Úôù ^q÷†øuø Üû`ôŠôËöÞû]ø oû?Êô
C ì ŠïqÑi~6R@ ¬ ƒ
LZ J Z  • 7𸠦  Ù vßt ! nÅ „g }¾ 7:L L
C
ì ¹ !
ÌZ x » V ¹ì ›• Û ïGLG
¢z
L Z 6kZ N â • Û ê \ M¼ Ž gz Z 3 â : ¬Ã„ \ M ~ ] ¬Z 4
ì ¹!ÌZ x Ó Z » ©  § â ÏŠ â M ~g7 ÅwŠÐ MÆŸÆ \ å MÉ , ™: kC;ðÃ~ Vߊ
86 85

å M X åœy M Œ
Û g"z œ å Mž Zƒ x¥:
E
Å VÍß ä \ % » ]úŠ Å \ K Z ë å c
àJV ˜ ÿkZ {”Zg ïG L ¢Ü È ZgzŠ ä jx Z™/ô
Û ÏZ Â H 0
y MŒ '[ zZ ~ aÎÅVÍßX Ð œy M Œ Û ÏZ ÂB$ èG 5G4E
4G 54Xf z íÅ ~å ·Ä • âui Z Â[ Z X • ` ™ »Ì] Z WZ { z ÜÆ V<"
ÏZ Â cÛ ÑP HÐ
â• ó ]Ó‹ c Û ÏZ Âðâ •
M Åy M Œ Û sÅ‚f Ð ó œ ÆvZ âui Zgz Z J
Ý ¬ ^z x Z ¸Z x Óì *àÃ~ å ·x • Xì ã™® •á Z
œy M Œ Û ÏZ Âñƒgëí! z `g { óF=g f » k Q ] Ó ‹ c M Åy M Œ Û aÆ kZgz Z6èg Z ï™} g7 X ì * ™̈ ¸gz Z Ç*gz Z ì‡ µ Zß Z °Ã+ Š
E
X Ðg âÆ ªÐƒ  { zž ÐY ëÅ èg Z î0•8 T } Š = ÂvZ ÌV ˜ ¬
:Zƒ™f~žg Iº ÖZ y Z » q nZÆÏZgz Zì ŠŽ ñ[  { z lpgz Z ÁlpÅo kZ  » ~ å ·ƒ zZ ~¢ qÇkZ ñ 0 Û base
g ZŒ
— Ÿ äüÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ôÖ$] …øçûß%Ö] ]çÃö fø³þi$]æø™ Xc e * Y H—g .Zz Â6ó
Xó ì
ó Š ZB‚Æ( Ñ ) y ZŽ H q nZ »gâkZgz Z L L
Zg @ iu» ~
z {0 g8 M Xì Š Há ZjÆ # Ö QŽ >î0~EG Û { zìt
$•
Æ ™á Zj ~ g—g â { z X ( ~ ) Š B‚Æ \ M Ž g â { z
Hwi * : •ì gg åÌ[ Zž c Í~g—Xì {È @
t ì * ™„ gŠ ÃmL Z B‚Æ kZ X ì pôk0 Æ# Ö Z {z X ‰ —äô ×# Ö] oøÖ]ô pû…ô^’øÞûø] àûÚø™
ì " Zgzt Xì Š ã
GLI + F M Å m9} g øB‚Æ ~
ë Z gz Z ~y g8 M ó ó~{ Zg ÅvZg ÇŠæ Z÷ì yà L L
c
:ì Š Û vZ }ÃÏZgz Zì ¬Ãë »t åÐ ï¢Ãk Qì ~
Šg Z Œ å· ™0g ZŠb» + Š}÷X } ™x » »® • á ZzíÅx • }÷Ž ì yê
—” ]çûÎö†$ Ëøiø Ÿøæ$ ^Ã÷nûÛôqø äô ×# Ö] Øôfûvøeô ]çûÛö’ôjøÂû]æø™ ä ÎïŠ ð@aÆÆä™—u Z}»kZ6èg Z ï™} g7gz Zƒ Z9
Ð ÏZ óÏ} ™ Za 3q  gz Z Š ŽZ âui Z g0 Ö ZvZ [ Â ¸
ZÆ # X ñ Yƒ {Š â M aÆ
Æ3q 4ó z]~g øÐ kZ óǃ Za ¿‹uzÐ ÏZ óσZa „]uz H=g f » ¿kZž~žg I› M kZ ì C M ] ! ~y
M ~ KÆ ÏZ
Ì 'T Ãt £Æ [  kZ X Ïñ (Ð M s§Å s@ ÝZ L ZB‚ Û å[ zZ î0È M ÂH 0
C œy M Œ [ zZŽ ä ~
' vZ wÎg·?ì
L ZB‚Æ ~ x™ Z Ñ ‰Xì ]gz¢xq Ü z g z Z y ZZ } g ø
Z ʼn cM x ¸ ñ Î Ð Zw ™ FQ
¸ Xì ~$Ñ z ~gz¢a Æ y ZZ ¯z Ç} g ø 'T ÃVzŠ ã Åm Ñ B‚ 6 ¯ uS gz Z
c
å ZŠ ~|gŠ
Å+
gz Z -âui ZÃkZ X ìt „î0@ ÝZ ¸ Xì x • ÝZ » # Üû`ônûÒôù ø̂ möæø ä́jô mF! Üû`ônû×øÂø ]çû×öjûmø Üû ö̀ ßûÚôù Ÿ÷çû‰ö…ø àø³nù´ Úôù Ÿö û] o³Êô &ø³Ãø³eø pû„ô ³Ö$] çø³aö™
ÃÚKZB‚Æ ug I[  ðƒ ðÑ Å ~ g8 M gz Z ~
vZ wÎg· DNVèÃÛrÖ]E —ÑèøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üö ö̀ Ûö×ôù Ãømöæø
kZž 63 â Ã[ Â kZX B™g Z2 Z âui Z w ¾z x Ó/B‚Æ\ gŠ ~g7 Ž c V Z Ð ~ 4 Z ŠpwÎg q Z g0 ZÆ Vñ Q ä Tì vZ „z L L
6-ÃkZì h»" 7Æ kZž 6³7Ð ZXì h» + â Æ Õgz Z[ ÂÃy Zgz Zì @ g Z’Ï0 i Åy ZXì @ ‹] c M ÅkZ7Z
Xóìó êŠ ½Å
ó +Æk QQgz Zì h»¿6kZž 6, ™¿6kZ ì ó h»KÃkZž
87

ä×# Ö] ^ßϳÊæ X ì h»•gz Z½ó]úŠ ó VÅk Qž‰N Y0ygz Z¦ZŠ


=]„ãÖ
Æ~ x™ Z Ñ ëž @ ñâ• Û «= ÂÅ¿6gñZ] y Z …\¬vZ
ñ M‰ Ü z { zgz Z X ÙòŠ7~ ‚„  ZgaÆŠ6R@ ¬ Åu
»vZ6èg Z ï™} g7 Z  Lž L å cÛ ä~
â• ò ŠŠ v Z à z { •
á ~} g !ÆT
ñ ú{k b ~ ug IÇL Z ä ~ ! ²·‰ Çñ Yƒ ì‡gz Z̈ ¸ + Š
Ù ªB‚Æy •
C á ~g7 K Zžg I› Mt Z Ü z { z Âå c
 ǃ‰ Š™̈ ¸6[²
: σ
½
ä́×ôù Òö àômû‚ôù Ö] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äü øÖçû‰ö…ø Øø‰ø…û]ø pû„ô³Ö$] çø³âö™
—]‚÷nûãô•ø äô ×# Ö^eô oËFÒøæø
^Û÷nû×ôŠûiø Üø×$‰øæø ä́eô^vø‘ûø]æø ä́Öô• o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø äö×#Ö] o×$’øÊø
àønûÛôøÖ^ÃøûÖ] hùô …ø äô×#Öô ‚öÛûvøûÖ] áôø] ^Þø]çøÂû•ø †öìô!æø
é æ ³Z ~œ%
y WÅZxæ Z}
x • » òsZ ^

x ª » ÄÜ ÄÂ
ë gƒ Ñ

Ñ»x ªÆ

u 'gzZ' y ZZ È
¢*
Ðg ±ZÆx|zz% ë
Û Iè: ®
‘•  ) Ï( ðÃ:
ZÉ
à ßZ q
Û
œÈ WŒ
 ) ! zZ òs Z
® Å Õz D Æ
ë
RddZ'gz Z'ä eWz
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì
•á Zzn6
h+ Š
ì®

ZÅyZZh‰~ÜÁîÆ0
ë
ñYƒ0
'’òÀ Öè ž@
ë

q q # Z
vŠp Ö!
c
̈ ¸Ãxs Z ª b§kZgz Z

ÄÜÄ Â §zŠëÆh+„-gzZ -6 U
ãU Š E
èLòh$ÅxsZ
I
á Ãc ä™ì‡Ã
!ì V •
ë nƒg Zû{ZgÅ
G– ¬ƒq V†nÚ] äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø