Vous êtes sur la page 1sur 11

2-8 lipca 2010 r.

KURIER CHICAGO KURIER 21

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Rafał Klimuszko - fotografia zabójstwa, czyli wspo-
mnianego wybuchu bomby izowolu-
nym, ale to nie zmienia faktu, że po-
czątkowo mógł nie mieć z różnymi
metrycznej rozrywającej kadłub samo- wydarzeniami nic wspólnego. Osobną

KOMU BIJE DZWON?


lotu na strzępy,.. Nie należy bowiem sprawą jest fakt, że władca Rosji może
zapominać, że rejon od Smoleńska do być częściowo zakładnikiem dawnego
Moskwy jest regionem monitorowa- GRU, które często robi sobie, co chce,
nym satelitamie na mocy podpisanych nikogo o zdanie nie pytając. Jako jedna
porozumień rozbrojeniowych Wa- z sił, które wyniosły Piutina do wła-
szyngton-Moskwa. Zresztą - jednym z dzy... Każdy kraj despotyczny jest bo-
wielu takich regionów w obecnej Ro- wiem zawsze zagdką odnośnie wido-
sji. cznych i ukrytych mechanizmów wła-
Niniejszy artykuł został zamieszczony w uta. miesiącu przez autora w Polsko-Polonijnei Gazecie In- dzy.
ternetowej "Kworum". Prezentowana poniżej wersja jest nieco poszerzona, wersja, "interneto- Dziwne zamachy Hipoteza, że Putin zwaryjował, ma
skłonności do jakiegoś ekshibicjonisty-
wą". dodany został m.in. fragment o domniemanych aktualnych zadaniach agentury w Chicago przypisywane Putinowi cznego sadyzmu, oraz otoczył się mier-
Mój Boże - Rosjanie to mnie za- notami i kompletnymi idiotami - jest
w związku z "katastrofa" pod Smoleńskiem. wiedli. Muszę Państwu Czytelnikom
powiedzieć, że gdybym tzw. zamachy
mimo wszystko mocno fantazyjna i
stoi w dość mocnej sprzeczności z
przypisywane Putinowi miał oceniać działaniami Putina jako głowy pań-
jako analityk polityczny i wojskowy - stwa. Hipoteza taka pojawiła się w in-
byłbym bardzo sceptyczny. Kto zabija, temecie, można ją dziś nazwać "hipo-
Taśmy do 30 metrów. Poza tym ścięcie ny "polskiej" nie wspominając.
skrzydłem małego drzewka przy pręd- Wszak jedna z trzech skrzynek była jawnie i w biały dzień strzałami z pi- tezą Gordionowa". Według autora in-
z "czarnej skrzynki" kości ciężkiej maszyny 230 km/godz produkcji polskiej i chroniona polskim stoletu znaną międzynarodowo dzien- temetowych komentarzy używającego
Zgodnie z przewidywaniami po nie spowoduje ani zmiany linii lotu, ani patentem. Jej Rosjanie nie potrafili od- nikarkę Politkowską - i to w dniu uro- takiego pseudonimu, nowa "zbrodnia
dwóch i pot miesiącu od "katastrofy" "położenia samolotu na skrzydło" - czytać, więc usłużny i gorliwy pomoc- dzin (czy imienin) Purina? Ależ trzeba katyńska" nosi jakby "podpis Puti-
ujawniono zapis jednej z tzw. czarnych czyli silnego przechyłu na lewe nik w zacieraniu śladów zbrodni - Do- być niespełna rozumu! Albo kto truje na" - niemal jawne epatowanie się
skrzynek prezydenckiego Tu-J45M. skrzydło - jak pokazują wszystkie u- nald Tusk - zamiast "otworzyć" rze- w Londynie Litwinienkę, byłego ofice- przed całym światem w rodzaju - pa-
Oczywiście, zapisy ujawnione po ta- beckie telewizomie na animowanych czoną skrzynkę w Polsce, natychmiast ra FSB (rosyjskiej Federalnej Służby trzcie, ja to zrobiłem, i co mi kto zrobi?
kim czasie nie mają większej wartości. filmikach z ostatnich sekund lotu. Ina- przesłał do Moskwy niezbędne progra- Bezpieczeństwa), znanego krytyka Pu- Rzecz w tym, że jest to niestety hipote-
Ciekawe - co Rosjanie tak długo z ty- czej, jeżeli stery są zablokowanwe, al- my komputerowe... tina, radioaktywnym pierwiastkiem za możliwa, jest możliwe, że tak rze-
mi zapisami robili? Oczywiście, w ża- bo ktoś z zewnątrz przejął kierowenie (dokładnie Polonem), w dodatku nie- czywiście jest. A wtedy, słowo
den sposób nie ujawnili "what took samolotem. Jak już 11 kwietnia wypo- zwykle rzadkim i wykorzystywanym "brrr..." - jest dobrym komentarzem
them so long" (co zajęło im tak dużo wiedział się najwybitniejszy polski Najważniejsze pytania wojskowo? Nadto łatwym do wykry-
cia nawet po setce lat? Kto tak nieudol-
do tego, jak mogą się rozwijać dalsze
czasu) - jak mawiają Jankesi. Zapewne specjalista od katastrof lotniczych, u- Tak dochodzimy do pytania: kto to wydarzenia w Polsce... Pewno będzie-
"strona polska" musiała dostarczyć rządzenie, które zablokuje stery (i sa- zrobił, dlaczego, i co z tego dla nas wy- nie truje kandydata na prezydenta U- my mieli serię politycznych mordów?
"braciom zza Buga" próbki głosów molot będzie cały czas opadał w dół nika? - Odpowiedzi na te pytania pozo- krainy - dokładnie tak. by było to łatwe Ale zauważmy też sprzeczność takich
załogi, by odpowiedni "zsyntezować nie reagując na próby poderwania go stają kluczowymi sprawami dla naszej do wykrycia, i by ten nie zginał? Tylko działań z wcześniej ujawnianymi ce-
wypowiedzi", które nigdy nie miały do góry) w Tu-154M można zamonto- przyszłości. Bowiem po zamordowa- sprawca, który wlaśnie chce, aby pode- chami osobowości władcy Kremla. W
miejsca Potem należy wpleść je w ory- wać tylko w ten sposób, że uruchomi niu Prezydenta Polski sytuacja naszego jrzenia padły na prezydenta Rosji, na jego działaniach było bowiem widać
ginalne fragmenty taśmy... I tak po- się ono dokładnie w momencie otwar- kraju bardzo się zmieniła I co więcej - rząd Rosji! Ależ zamachów tak się nie wiele rozsądku i autentycznej troski o
wstaje swoisty misse-mage - i nie do u- cia klap lub wysunięcia podwozia... O- jak najbardziej to nas wszystkich doty- robi! Ileż jest lepszych sposobów... Ot, kraj. Dużo przykładów możnaby poda-
nikniecia niezgodności i sprzeczności. czywiście wypowiedzi pilotów, że u- czy, l poniżej na te pytania odpowiemy. wypadek samochodowy, wybuch gazu wać: dyscyplina budżetowa Chodor-
"No to katastrofa, będzie makabra" tracili sterowanie maszyną i ma miej- Nie postaramy się odpowiedzieć, tylko w mieszkaniu - i sto innych, dyskret- kowski, Bieriezowski, polityka wobec
mówi jeden z członków załogi o pogo- sce zamach - trzeba na oryginalnej taś- odpowiemy. Będę bowiem starał się nych i trudnych do wykrycia! Raczej Iranu, twarde targi z USA dosłownie o
dzie nad lotniskiem. Rzecz w tym, że mie zamazać, by były nieczytelne! wypowiadać jak były wojskowy. Do- broniłbym tezy, że Putin może mieć u wszystko i z powodu byle pretekstu,
prawdziwy pilot nigdy tak nie mówi. Innych sprzeczności i niejasności bitnie i konkretnie, i twardo trzymając siebie groźną opozycję, przede wszy- etc.. etc... Dlatego Putin i jego ekipa ni-
Choćby dlatego, że wie, iż prezydencki na tych taśmach co niemiara. Czemu się faktów i pozbawionej emocji logiki. stkim z kręgów dawnego GRU, która gdy nie byli zbyt ciepło widziani w
Tupolew ma system radiolokacyjnej niby główny pilot w ogóle się nie odzy- Poszukując najlepszych dróg postępo- być może nawet wykonując jego roz- Waszyngtonie. I to naprawdę nie tylko
wa w ostatnich minutach lotu? Czemu wania dla nas. Oceńcie to Państwo kazy, stara się przy okazji pod nim z powodu embargo na import kurczaka
mapy - I pilot ogląda na ekranie teren
jeśli pada komenda dugiego pilota: Czytelnicy sami. "ryć", jak tylko może... Car Rosji z USA. Swoją drogą, sławne zdanie
nad którym leci i teren przed nim. Ten
"odchodzimy" (czyli wzbijamy się w Ale jeszcze jedna mała dygresja. może się oczywiście nie przyznać do Putina: "Amerykańskie kurczaki za-
Tupolew mógł bezpiecznie lądować
powietrze) - samolot nie tylko, że nie Niewątpliwym dowodem na fałszer- własnej "słabości", może nawet zro- wierają takie ilości syntetycznych ste-
nawet przy widoczności G/0 - co w je-
podrywa się do góry - ale też nikt w stwo przedstawionych zapisów z bić zamachowca z Londynu deputowa- rydów, że z punktu widzenia rosyjskie-
żyku lotniczym znaczy: zero wido-
czności i zerowy pułap chmur (czyli kokpicie tego faktu nie komentuje? "czarnej skrzynki" z kabiny pilotów
chmury dotykają gruntu). I tak nawet I tak powstało te coś (z rosyjskim jest i czas katastrofy. Lomikso wojsko-
raz było. stemplami, że autentyczne): coś dodali, we Smoleńsk-Siewiemyj (Smoleńsk-
Dokładnie ten sam samolot wiózł coś zamazali, trochę autentycznego Północ) ma bowiem postać pasa starto-
pewnego razu naczelnego wodza U- musieli zostawić... A ubeckie telewi- wego długości 2600 m dokładnie w li-
kładu Warszawskiego, sowieckiego zomie robią z polski pilotów, którzy nii wschód-zachód. Samolot prezyden-
marszałka Dimitra Ustinowa i wylądo- wożą prezydenta i premiera idiotów, ta Polski podchodził do lądowania do-
wał perfekcyjnie na małym lotnisku którzy nie latali na symulatorach... Cie- kładnie od wschodu, lecąc na zachód.
wojskowym na Pomorzu przy warun- kawe, czy ktoś w takie brednie wierzy? Na wschód od lotniska są tereny space-
kach dokładnie właśnie 0/0. Wiec ża- Bo wszak symulatory to już w szkole rowe (bagienny lasek), do którego od
den pilot wojskowy, wiedząc jakie ma lotniczej niezbędny element szkolenia. południa przylega osiedle mieszkanio-
wyposażenie w kokpicie, nie mógł ro- Z tym, że od momentu spreparo- we. Zaopatruje je w prąd linia elektry-
bić problemu z powodu widoczności wania i dostarczenia tych taśm z czar- czna biegnąca w linii północ -południe.
200 metrów, ani wieża kontrolna nie nej skrzynki z kabiny pilotów - pań- Nasz Tu-154M tuż przed "katastrofą"
mogła odradzać lądowania, równie do- stwo rosyjskie oficjalnie stało się ściął linię energetyczną zaopatrującą te
brze wiedząc, że to przecież nie zwyk- współuczestnikiem zamachu. Współu- osiedle. Prąd zgasł w mieszkaniach o-
ły liniowiec pasażerski, tylko "prezy- czestnikiem, współpracownikiem za- siedla dokładnie o godzinie
dencka maszyna". Bo wszak kontroler machowców, stroną współodpowie- 10:39:50sek. Od miejsca "katastrofy"
wieży lotniczej to też nie amator, tylko dzialną. .. Ciekawe, jak spreparują taś- do uszkodzonej linii jest dystans, który
wysokiej klasy fachowiec. I jak jest my z "czarnej skrzynki" z nagraniami nawet lecąc z prędkością 200 km/h -
wyposażony samolot, który wozi gło- z kabiny pasażerów? Bo wszak pier- wymagał czasu lotu najwyżej 4 sekun-
wę państwa, w dodatku samolot, który wszy wybuch (jeden z dwóch składo- dy. Stąd czas "katastrofy" to
już wiele razy na tym lotnisku lądował wych wybuchu bomby izowofumetry- Ift39:54sek. - dokładnie taki wyliczyli
- po prostu wie. Ale wypowiedzi "ka- cznej) - ten który powoduje rozprężają- niezależni eksperci. A na taśmach z
tastrofa, będzie masakra" są dobre cy się gaz uwalniający się ze zbiornika, Moskwy rozmowy w kokpicie trwają
medialnie dla gawiedzi - i do zwalania gdzie był w postaci cieczy pod ciśnie- jeszcze dwie minuty dłużej! Swoją
winy na pogodę i polskich pilotów... niem setek atmosfer - musi być na ta- drogą - nie dziwota, jeżeli do orginal-
Ale nawet mimo takich - ewidentnie kiej taśmie słychać. Osoby najbliższe nych rozmów "trochę" się dodało!
fałszywych wypowiedzi - musiały po- lokalizacji bomby będą też ranne - po- (Czas został podany wg czasu lokalne-
zostać element autentycznej taśmy. I winniśmy słyszeć wybuch, świst, głosy go, wg czasu środkowo-europejskiego
np. Kontroler z wieży lotniczej mówi: bólu i przerażenia, a potem drugi wiel- obowiązującego w Polsce była odpo-
"Horyzont" (co znaczy macie wyso- ki wybuch - zanim zapadnie cisza... wiednio 8:39:54sek - jako czas "kata-
kość lotu zero) w tej samej chwili, kie- Naprawdę ciekawe - co zajmuje Rosja- strofy".) Oczywiście drugim niezależ-
dy drugi pilot odczytuje pomiar wyso- nom tyle czasu? Czyżby te skrzynki nym dowodem prawdziwego czasu ka-
kości: "30" (czyli 30 metrów). Jak to musieli wyprodukować od nowa i na- tastrofy pozostaje seria zdjęć satelity a-
już wspomniałem, system MECON nosić na nie zarówno element ze skrzy- merykańskiego obserwującego ten re-
fałszuje dane satelity nawigacyjnego nek prawdziwych, jak i spreparowane? gion. A na zdjęciach jest nie tylko do- Szczątki prezydenckiego same
sterującego pilotem automatycznym O skanadalicznej "współpracy" stro- kładny czas, ale i "a view to the kill"
22 KURIER KURIER CHICAGO 2-8 lipca 2010 r.

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM • MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
posłów) pokazało, że w poprzednim też od naszych postaw zależy nieco
sejmie większości dwóch trzecich gło- więcej niż w 1945 roku. I jeżeli złote
sów za traktatem lizbońskim by nie by- myśli senatora Levi'ego uległy reali-
ło. Polonia pamięta Lecha Kaczyńskie- zacji, to trochę mi to przypomina au-
go torpedowanie lustracji i umizgi do tentyczną historię, jak pewien war-
polonijnej agentury. I tego człowieka, szawski restaurator sprzedał w 1927
chwiejnego i niekonsekwentnego - be- roku mocno podpitemu turyście z U-
stialsko zamordowali! Cóż, nie trzeba SA... kolumnę króla Zygmunta w War-
było najgorszym post-stalinowskim szawie! Potem rzeczony turysta cho-
kanaliom oddawać władzy, bo tak ka- dził na policję z restauracyjną serwetką
zała europejska masoneria... Fakt, był ze spisaną "umową" kupna-sprzeda-
to też pierwszy prezydent po 1989 ro- ży z kompletnie nieczytelnym podpi-
ku, który przynajmniej próbował pode- sem, rzekomo właściciela restauracji.
jmować jakieś pro-polskie kroki. Jest Ten ostami, jak się okazało, w ogóle
też faktem, że jedyna sprawa, w której nie przebywał w Warszawie (był na
Lech Kaczyński do końca był konsek- wczasach w Zakopanem). Aha, kolum-
wentny (przynajmniej nic nie wiado- na poszła za $ 1000... Ciekawe, kto
mo, by zmienił zdanie) - to stanowczy wziął tego tysiaka? Student-keiner?
opór przeciwko "The Holocaust Indu- Jeśli tak - Amerykanin musiał być nie-
stry". l odmowa wypłacenia pewne- źle pijany, a student dobry aktor i w do-
mu kongresowi z USA 65 mld USD za datku dobrze znający angielski!
rzekome mienie pozostawione w Pol- Na marginesie, jeżeli wkrótce
sce. .. Za mienie obywateli USA przeję- przekonamy się, że Rosja wycofuje się
te w Polsce po II wojnie światowej, w radzie Bezpieczeństwa ONZ z blo-
nasz kraj zapłacił już zresztą giganty- kowania nowych sankcji przeciwko I-
czne odszkodowanie w latach 60-tych ranowi - cóż, lepiej przyjrzyjmy się
XX wieku. I miał rację Lech Kaczyń- spokojnie faktowi, że Ameryka znowu
ski - zgodnie z prawem międzynarodo- nas "sprzedała"... A teraz nie chodzi
wym sprawa ta jest załatwiona raz na 0 kolumnę Zygmunta, tylko o najbo-
Miejsce katastrofy kilka dni po tragedii. zawsze. Wspomniany kongres, w USA gatszy kraj świata. I jeżeli ktoś zapyta,
bardzo wpływowy, co to chciał te 65 zwyczajem "polactwa" (czyli zdege-
miliardów, bardzo Lecha Kaczyńskie- nerowanych Polaków i Polek - jak ich
go prawa sanitarnego nie nadają się na- temetu wypowie się tylu ekspertów (i odszkodowawacze. A jak dotychczas go, zdaje się nie lubił... Ale hipoteza o nazwał Rafał Ziemkiewicz) - a co mnie
wet na pokarm dla psów" - to nie tyl- to np. z Niemiec, USA. Rosji, Polski, za "pierwszy Katyń" w jakikolwiek "globalistycznym ukaraniu" (np. za to obchodzi? - Odpowiem: właśnie tak
ko stwierdzenie faktu (Rosja jest akurat etc.), że pojawią się tilmiki z odgłosa- sposób zadośćuczynić nigdy nie mieli chwiejność - w celu ewentualnego po- jak było z polską siarką. Najbogatsze
wymagająca jeśli chodzi o importowa- mi strzałów na miejscu katastrofy, że zamiaru... Odnotujmy też, że prezydent straszenia innych przywódców polity- złoża na świecie. Odkrycie: rok 1958,
ne mięso) - ale i jakby żartobliwa wizy- za pośrednictwem intemetu zajdzie gi- Rosji na pogrzeb prezydenta Kaczyń- cznych, bo przecież politykiem uleg- Zakończenie eksploatacji - rok 1988.
tówka osobowości tego polityka. A gantyczna niezależna od autorów za- sktego przyleciał do Krakowa demo- łym komu trzeba - np. salonowi w W czasie 30 lat wyeksploatowano je do
może nie ma w tym elementu " zdro- machu wymiana informacji. Która w nstracyjnie największym ze swoich od- Warszawce - Lech Kaczyński był nie- cna. Co z tego miał przeciętny Polak?
wej troski" o własny kraj? Musimy dodatku dość łatwo pomoże ustalić rzutowców, jawnie robiąc sobie kpiny wątpliwie) - wydaje się mi mimo wszy- Ano dokładnie - NIC. (Sumaryczny
jednak skonstatować fakt, że od mo- niezbitą prawdę! z zachodnich polityków i chmury is- stko zbyt fantazyjna. Nie strzela się z zysk netto z tych złóż przekroczył 60
mentu przedstawienia fałszywych taśm landzkiego pyłu... W dodatku wspo- bomby atomomowej do polnego koni- mld USD, a miliard dolarów w latach
z czarnej skrzynki rząd Rosji i Putin mniana "obróbka propagandowa" do ka! Tak dodchodzimy do najważniej- 60-tych i 70-tych - to pewno jak 20 czy
biorą w nowej zbrodni katyńskiej co Hipotezy alternatywne zamachu na początku była w rosyj- szego pytania: 10 obecnie. Cóż - sowieckie zbrojenia
najmniej aktywny współudział. Cho- Kła to zrobił? Co wiemy na pe- skich mediach tak idiotyczna, że to też Czy zamach na polskiego prezy- w kosmosie - i nie tylko - kosztowa-
ciaż obiektywnie to właśnie Putin na wno? A co jest hipotezą? Jedno nie u- zastanawiało. Bo jak inaczej traktować denta był elementem szerszej między- ły...) Dziś wiadomo, że fenomen geo-
tym zamachu po Polsce traci najwięcej. lega wątpliwości: bombę izowolume- twierdzenie, że winny był polski pilot, narodowej aktualnej gry politycznej? termalny w Polsce ma wartość, w prze-
0 tym bowiem, że to był zamach - ca- tryczną (najparwdopodobniej wyglą- bo nie znał języka rosyjskiego? Prze- Otóż mógł być. Wypowiedzi sena- liczeniu na tony paliwa umownego -
ły świat dobrze wie, i to już od dłuższe- dem zewnętrznym udającą jedną z nie- cież każdy wie, że językiem nawigacji tor Carla Levi'ego w Waszyngtonie, najmniej 130 razy większą niż cały gaz
go czasu. To Putinowi grozi międzyna- wielkich gaśnic przeciwpożarowych) lotniczej jest angielski i każdy kontro- że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w 1 ropa pod dnem Morza Północnego.
rodowy ostracyzm jako nieobliczalne- umieszczono w prezydenckim Tu- ler lotów czy pilot musi ten język zamian za współpracę odnośnie Iranu i W dodatku elektrownia geotermaina
mu, bestialskiemu mordercy. A wspo- 154M w Warszawie. Mechanizm blo- znać... A w dodatku major Protasiuk a- w Afganistanie, głośne od ponad roku, jest elektrownią idealną - nie wymaga
mnijmy, że wśród osób zamordowa- kujący stery i uniemożliwiający wzbi- kurat rosyjski świetnie znał! Ale to mogą być oczywiście indywidualnym dowożenia żadnych surowców energe-
nych wraz z polskim prezydentem był cie się w powietrze (uruchamiający się wcale nie wyklucza hipotezy, że Rosja idiotyzmem politycznego waryjata - tycznych. A parę wodną można z po-
1 prawosławny arcybiskup, były osoby w momencie otwarcia klap lub wysu- mogła od początku wiedzieć o zama- ale mogą też być "balonem sondażo- wrotem odprowadzać do rozgrzanych
powszechnie znane międzynarodowo - nięcia podwozia) - jeżeli taki zamonto- chu, albo nawet sprawować tzw. wym" wypuszczanym przez ekipę skał i produkować taniutką energię e-
jak Anna Walentynowicz,.. wano - to też tylko bezpośrednio przed sprawstwo kierownicze... Obamy wobec Rosji i Putina. A wspo- lektryczną w obiegu zamkniętym tejże
Bestialstwo tego mordu też mówi lotem, w Warszawie. Szybkie włama- mniany senator jest też w bardzo ciep- pary praktycznie bez końca... Polska
nia do pomieszczeń, mieszkań, kom- może produkować po prostu nieograni-
samo za siebie. I tak to oceniają nie tyl-
ko kraje NATO, mam na myśli polity- puterów i sejfów kluczowych mini- Komu narazili się łych stosunkach z panią Clinton... I o-
statnio bardzo awansował jako szef czone ilości taniej energii elektrycznej
ków, ale i tzw. szeroka opinia publi- strów odpowiedzialnych w Kancelarii bracia Kaczyńscy? ważnej senackiej komisji! Oczywiście i praktycznie darmowej energii ciep-
czna. O czym można się przekonać na Prezydenta RP za sprawy bezpieczeń- Tu zadajmy sobie pytanie: Czy taką politykę: oddawać Rosji dosło- lnej!
dowolnym formu intemetowym - i dy- stwa państwa (zanim jeszcze było wia- Rosja mogła sama przeprowadzić taki wnie za nic najbogatszy kraj świata i Nic dziwnego, że Niemcy u siebie
żurni nasłani "ściemniacze" swoimi domo, że ci ostatni nie żyją), ogłosze- zamach (z "polskimi" mętami z osła- nadto decydujący o panowaniu w Eu- rozpaczliwie poszukują źródeł geoter-
wpisami tego powszechnego przeko- nie się przez Komorowskiego głową wionej IW jako głównymi wykonaw- ropie - mogą robić tylko polityczni dur- malnych, a Polsce usiłują "wciskać"
nania wcale nie zmieniają. Tak, Putin państwa przed oficjalnym potwierdze- cami) bez jakiegoś międzynarodowego nie do entej potęgi. Ale taka niepraw- drogą i nieefektywną energetykę wia-
obiektywnie bardzo stracił. I Rosja i jej niem, że Lech Kaczyński nie żyje - przyzwolenia? Teoretycznie tak. Ale dopodobna głupota - w dziejach polity- trową. Twór geologiczny cały jak gąb-
wizerunek również. Będziemy zape- sprawny i w oczywisty sposób uprze- znowu jest to mało prawdopodobne. ki amerykańskiej - albo to pierwszy ka nasycony gazem i ropą ciągnący się
wne obserwować podobne zjawisko dnio przygotowany charakter tej akcji - Bardzo, bardzo mało prawdopodobne. raz? A Franklin Delano Roosvelt co od Zatoki Perskiej do Morza Północne-
jak w Polsce - kolejne rodem z debil- wskazują jednoznacznie na główną si- Rosja jest obecnie krajem mocno za- wyrabiał? l czy przypadkiem za no- go, też osiąga kumulację właśnie w
landu medialne szachrajstwa PO (tejże łę wykonawczą zamachu - jaką mogła leżnym gospodarczo i finansowo od wym Katyniem nie kryje się nowa Jał- Polsce. Wiadomo już, że gazu ziemne-
partii polityków i propagandzistów) w być tylko "polska razwiedka", czyli tzw. "Zachodu". Najmniejsze objawy ta? A rząd USA pozwolił bestialsko za- go mamy tyle, że zapotrzebowanie
rodzaju bredni jak to 50 osób naraz wy- osławiona Informacja Wojskowa i bę- niechęci do rosyjskiego gazu, opcja w mordować zawsze lojalnego i szczere- własnego kraju możemy pokryć na co
ciągnęło komórki i zaczęło dzwonić, dąca jej emanacją partia polityczna: Europie zachodniej stopniowego prze- go sojusznika USA, prezydenta Ka- najmniej 1000 lat, a zapotrzebowanie
albo jak to nie miał doświadczenia pilot PO. Nadto fakty wskazują na współu- stawiania się na innych dostawców - to czyńskiego? Godzącego się na nawet całej Europy pokrywane importem na
prezydenta kraju - co tylko pogłębiało dział jakichś si! w Rosji, od momentu byłoby dia rosyjskiej ekonomii i finan- najbardziej niekorzystne umowy z A- co najmniej lat 130... A nie przebadano
powszechne w Polsce przekonanie o u- fałszerstwa czarnych skrzynek współu- sów prawdziwe zabójstwo. A wszak meryką? jeszcze nawet połowy złóż... A pod
dziale PO w spisku, jak i przekonanie o dział i współodpowiedzialność rządu Polska jest członkiem NATO. A co z Niestety może to być prawdą. Z tym gazem jest i ropa i jest jej moc. I co
nieuczciwości komentarzy ubeckich Rosji. Jest to tym bardziej dziwne - bo możliwą reakcją USA? Czy może Ro- tym, że nowa Jałta - o ile została uzgo- z tego, że jest ta ropa dość głęboko, 6
telewizorni - podobnie będzie teraz z zachowania strony rosyjskiej od po- sja wiedziała, że żadnej reakcji USA (a dniona - nie jest jawna. A w polityce, do 7 km? Ropa z Tatarstanu płynąca do
Rosją. Każde następne fałszerstwo i czątku były jakby wzajemnie sprze- co za tym idzie NATO) nie będzie? tak jak w życiu, zawsze należy uwzglę- Płocka rurociągiem "Przyjaźń" też
brednia będzie tylko pogłębiało mię- czne. Rosjanie uczestniczyli w "ob- Dobre pytania. dnić najgorszą ewentualność. To trochę jest wydobywana z głębokości 7 km, i
dzynarodowe przekonanie o rosyjskiej róbce propagandowej" (zła pogoda, Musimy pamiętać, że bracia Ka- jak w medycynie z trudnym do rozpoz- jest do tego paskudnie zasiarczona.
odpowiedzialności i winie... A rzecz w wina pilota, pilot nie znał rosyjskiego, i czyńscy wcale takimi za bardzo pro- nania, ale niesłychanie i śmiertelnie I oczywiście, jeżeli Polska zacznie
tym, że mogło to być nieco bardziej tym podobne brednie), a zarazem jak- polskimi politykami nie byli. Ulegli groźną chorobą o nazwie: zapalenie o- eksploatować swoje bogactwa energe-
skomplikowane. by starali się zachować pewien dystans, naciskom i zniszczyli własną koalicję, trzewnej. Obowiązuje zasada: jeżeli tyczne - rosyjski gaz nie będzie Euro-
A swoją drogą, jak dobrze, że ży- czy byli nieco wstrząśnięci. Dobitnie własny rząd i sejm. Cóż - głosowanie podejrzewamy, że ono się rozwija, to pie do niczego potrzebny. Polska to
wiołowy rozwój intemetu ciągle wy- potwierdzać na cały świat winy Stalina za poprawką Giertycha w sprawie znaczy, że ono już dawno jest faktem! niezależność energetyczna Europy. A
przedza możliwości kontroli tegoż in- za pierwszy Katyń wcale nie musieli. wzmocnienia prawnej ochrony życia w Tyle, że świat w roku 2010 jest zupeł- jeżeli USA tego nie rozumieją? A to
temetu. Tego sprawcy zamachu nie To nawet powoduje dla nich nieco nie- Konstytucji RP (którą poparło o 10 o- nie inny niż świat w roku 1945. No i proszę bardzo - musimy dogadać się z
przewidzieli - że za pośrednictwem in- zręczną sytuację, jeśli chodzi o sprawy sób więcej niż wynosi jedna trzecia my Polacy też jesteśmy, i potencjalnie Rosją!
2-fl lipca 2010 r.
KURIER CHICAGO KURIER 23

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Pytania o politykę Polską cie jako prezydent RP w USA oświad-
czył, że podpisał "15 czy 16 porozu-
strukcja 02/90) przewidywały konsek-
wentne ich osłabianie tychże polonij-
Polsce jako na swoich sojuszników -
na najgorszy rodzaj kanalii.) Jak nasz
ludzi sobie jako naszych polityków i
reprezentantów wylansujemy!
po "nowej Jałcie" mień, sam nie wie jakich, podpisał nych organizacji i likwidację identyfi- Sylwester Chruszcz, który przy okazji And last but not least! Ostatnie, ale
Jak mawiał marszałek Piłsudski - wszystko, co mu Amerykanie dali do kujących się z Polonią nie tylko kon- okazał się tak użytecznym dla Polonii. nie najmniej ważne! Cześć Waszej pa-
polityka Polska to dwie sprawy: Nie- podpisania". Niestety, obaj panowie, gresmenów i senatorów USA, ale na- I nowa umowa emerytalna tak lanso- mięci, dzielni piloci polscy! Panie ma-
mcy i Rosja, Wszystko inne nie ma et consortes z PO przypominają pod wet radnych miasta Chicago. Za to wana przez Spulę w ogóle nie weszła w jorze Arkadiuszu Protasiuk! Nie wiem,
znaczenia, chyba, że wpływa na polity- tym względem pewne panie, które wy- KPA i prezes Spula odegrali istotną ro- życie - przynajmniej w tym zakresie, czy się nie mylę, ale przez skórę czuję,
kę Rosji lub Niemiec. Obecnie cztery stawiają pewną cześć ciała, i nawet do lę w akcji wymierzonej w polskich że Amerykanie nadal nie mają dostępu jak próbowałeś ratować swojego pre-
sprawy są kluczowe. Po pierwsze: Ro- głowy im nie przyjdzie, że za to prze- emerytów, l to jest skutek "rządów do baz danych polskiego systemu eme- zydenta... Gdy zrozumiałeś, że dane
sja musi eksportować swój gaz. Nic in- cież można brać pieniądze - ale one, ja- dusz" wśród Polonii tej bandy krymi- rytalnego. Co by się stało, gdyby USA satelitarne sterujące pilotem automaty-
nego porównywalnego "na eksport" ko się rzekło, pewną część ciała wypi- nalistów (i ich agentury), której to ban- taki swobodny ("na życzenie") do- cznym są sfałszowane, a stery nie dzia-
nie ma. Musi zarabiać "dewizy" - nają i nie chcą żadnych korzyści z tego dy liderzy właśnie zamordowali Prezy- stęp uzyskały? Kolejne kilkadziesiąt łają. .. Tak czuję, że Ty pierwszy "ska-
choćby dlatego, że czekają wielka mo- dla siebie, byleby tylko ktoś je j.. ,ał! denta RP, jego żonę, Annę Walentyno- tysięcy polskich emerytów w USA do- powałeśsię", że to zamach... Musiałeś
dernizacja armii. Sprzęt tej ostatniej a- wicz, wartościowych ministrów i gene- stałoby listy, że SSĄ nadpłaciła im e- tak właśnie krzyknąć, co starannie za-
kurat mocno się postarzał. Nie mówiąc Zadanie dla nas na teraz rałów, liczne grono duchownych i in- merytury i teraz przez iks lat nie dosta- mazano na tych taśmach... I potem pró-
0 braku innych źródeł dochodów na Wybory w dniu 20 czerwca i 4 lip- nych osób, w tym naszego Wojtka Se- ną ani grosza?! Teraz wystarczy tylko bowałeś wcześniej wylądować, by
modernizacje kraju... Po drugie: Nie- ca będą w znacznej mierze referen- weryna... l jak długo będziesz na to Po- wyłożyć 150 tyś. USD i w Supreme zwiększyć szansę ocalenia Prezydenta
mcy - dążą do przywrócenia granicy z dum. Wiem, że społeczeństwo polskie lonio pozwalała i powierzała swoje Court i obalić "potrącanie wsteczne" RP... Myślę, że zarządziłeś awaryjne
1937 roku. Ale cały Dolny Śląsk, cała dzieli się na części dwie. nazwijmy je sprawy takim ludziom? jako ewidentnie niezgodne z Konstytu- ładowanie, licząc na miękki bagnisty
Ziemia Lubuska, cała Puszcza Notecka klerykalną i antyklerykalną. Ta ostatnia Wystąpić o zdjęcia satelitarne do cją USA (przy okazji uzyskując dla po- grunt.. Co za refleks i poprawność de-
1 całe Pomorze Szczecińskie - to wiel- grupa pod wpływem zapiekłych emo- władz USA, okazać pomoc prawną ro- szkodowanych należne odszkodowa- cyzji! Dlatego właśnie nie ma żadnych
kie zbiorniki gazu i ropy. Jeżeli Nie- cji niechęci do tej pierwszej grupy, go- dzinom zamordowanych w staraniach nia) - ale tego organizacje polonijne, ja- Twoich wypowiedzi z ostatnich minut
mcy uzyskają te tereny, to nie tylko sta- towa głosować i na PO, byleby prze- o wykrycie sprawców zbrodni - choć- kie one aktualnie są, chociaż mają pie- lotu na tych taśmach... Bądźcie spokoj-
ną się samowystarczalne energety- ciw tej pierwszej. Apelowałbym o po- by rodzinie Wojtka Seweryna... (Rzecz niądze - też nigdy nie zrobią. Za to w ni, dzielni żołnierze... Wszyscy, którzy
cznie, ale i staną się znaczącym ekspor- niechanie tym razem tych emocji i w w tym, że tu nawet wchodzą w grę ro- ZKP (w siedzibie, nota bene, przy uli- nosili mundur i nigdy nie splamili swe-
terem. Po trzecie: właśnie dlatego Ro- zamian o pomyślenie o gazie, nafcie i szczenia odszkodowawcze, pomijając cy Dywersji) będą spotkania z jakimś go honoru, zawsze lojalni wobec tego
sja nie może dopuścić do podziału Pol- pieniądzach... Polityka polska nie mo- oczywisty aspekt polskiej racji stanu i miśkiem z SSĄ, co to przekonuje, by nieszczęśliwego kraju, któremu na i-
ski i musi ją "zachować" w całości. że być prowadzona przez błaznów! I w aspekt moralny.) To jest właśnie to, Polacy, jak im ktośsz.. .a prosto w oczy, mię Polska, będą walczyć o Wasze do-
Po czwarte: jeśli Polska nie będzie sta- dodatku skończonych durni! Pomijając czego liderzy KPA z pewnością nie żeby się nauczyli mówić, że ciepły bre imię na przekór tej całej szkalującej
wać Rosji przysłowiowym okoniem, w kwestię, że od chwili zamordowania zrobią. I jak można przypuszczać, a- deszcz pada.., Zaś w "drugim Katy- Was bandzie kanalii. Będziemy pisać,
zamian za "nieprzeszkadzanie w Eu- Lecha Kaczyńskiego i 95 współpasa- gentura polonijna dostanie "prikaz", niu" straciliśmy też senator PiS Janinę mówić, tarabanić, gdzie się da! Bądźcie
ropie" - może otrzymać kawałek tego żerów - są to najzwyczajniejsi bestial- żeby otoczyć "kokonem" krewnych Fetlińską, która tak poparła naszego o to spokojni, dzielni i świetnie wy-
europejskiego energetycznego tortu. scy zbrodniarze... zamordowanych obywateli USA, żeby Cyrana i zainicjowała interpelację pod- szkoleni żołnierze! Odwaga i honor je-
Ale to zależy od jednego - od tego ja- Polityka polska nie może być pro- im wmawiać, że "Ruscy spisali się pisaną przez 111 posłów i J 3 senato- szcze na szczęście nie zginęły, tak jak i
kich polityków teraz wylansujemy. wadzona przez błaznów... Wróćmy OK" i tylko niepotrzebnie niektóre ra- rów w obronie naszych emerytów. Rzeczypospoli ta!
Jeśli Rosja będzie miała możliwość nic może na nasze chicagowskie podwór- dia i gazet w Chicago robią szum! "l Wielka to strata - i cześć Jej pamięci!
Polsce nie dać - to nic nie da Nasz zło- ko. Jakby się chciało, żeby Kongres tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho!" Polska polityka, nawet w Chicago, to Rafał Kłimuszko
ża gazu i ropy będzie wydobywał Gaz- Polonii Amerykańskiej wystąpił: o - jak śpiewał bard stanu wojennego, na szczęście nie tylko Spula i Mika!
prom, a my będziemy z tego mieli tyle, zdjęcia satelitarne z miejsca katastrofy Jan Krzysztof Keflus... Idę o zaktad, że I nawet w tak beznadziejnej, zdałoby
co z siarki. do rządu USA (bo przecież wiadomo, w tej chwili ubecko-razwiedkowa a- się sytuacji, można było stwarzać zna- P.S. A ty Rodaku, nie pytaj, komu
Bo jak pisała Agata Christie - jak już wspominałem, że ta okolica jest gentura dostała takie rozkazy i właśnie czące fakty, i wywierać choć częścio- bije dzwon. Złodziej, który raz bezkar-
zbrodnia jest głupia, morderca jest py- monitorowana satelitamie), żeby zrobił tak robi!!! Te sługusy zbrodniarzy i wo skuteczny wpływ! nie ukradł, przyjdzie ukraść ponownie.
szałkowaty i głupi, bo myśli, że prze- w tej sprawie szum na Kapitolu, choć- morderców, i zdrajców i durniów w ro- A wywierać skuteczny wpływ mu- Jeden bezkarnie zamordowany ksiądz
chytrzy cały świat Nasi zbrodniarze z by poprzez swoich kongresmenów. A dzaju Tuska!!! simy szybko się uczyć. Bo polityka oznacza wkrótce następnego zamordo-
razwiedki odegrali główną rolę w za- w zamachu na prezydenta Polski zgi- By zakończyć nieco bardziej opty- USA od zawsze była sprzeczności za- wanego. Gdziekolwiek jesteś - czy w
bójstwie prezydenta, który szansę na nęli też obywatele USA - i samo wystą- mistycznym akcentem; politycy jak sadniczych pełna. Polsce, czy w Chicago - gdy zabijają,
reelekcję miał obiektywnie niewielką. pienie do rządu USA o podjecie dzia- najbardziej pro-rosyjscy, co do których Obecnie Miedwiediew je sobie choćby sparawiedUwość i prawdę - nie
Ale jednocześnie stali się kompletny mi łań wyjaśniających miałoby wszelkie wiadomo, że byliby wobec Rosji lojal- hamburgera z Obama, a w tym samym pytaj, komu bije żałobny dzwon. Jeśli
zakładnikami Rosji. Bo Rosjanie, podstawy prawne! Tyle. że KPA (i oso- ni, a zarazem potrafiliby bronić pol- czasie FBI wsadza kolejnych rosyj- się nie ockniesz i nie zorganizujesz, i
choćby z sekcji zwłok czy analizy biście Frankie Spula) na pewno nic ta- skich interesów - a praca, że tacy są i skich szpiegów! nie podejmiesz działań - bije on Tobie.
spektrofotometrycznej szczątków sa- kiego nie zrobi... I też KPA nie ma ta- Rosja wcale nie musi w Polsce polegać Dziś USA "rezygnują" z Polski, I Twoim dzieciom. W Chicago głoso-
molotu dowody na zamach i wybuch kich kongresmenów, bo instrukcje na kanaliach z razwiedki - a to zostało za dwa lata może być coś zupełnie in- wało około 17 tyś. osób. A powinno
bomby izowolumetrycznej niewątpli- uboli i razwiedki dla agentury w orga- wykonane. (Odwieczny błąd Rosji po- nego... Trochę to zależy i od nas. A najmniej 170 tyś... Cóż, widać Pola-
wie dokładnie zebrali I udokumento- nizacjach polonijnych (porównaj: In- legał zawsze na tym, że stawiała ona w wspólnym mianownikiem jest - jakich kom bogactw ich kraju nie potrzeba?
wali. I mogą ich zniszczyć w każdej
chwili. Tak to jest, gdy obcemu pań-
stwu zleca się śledztwo...
Tym sposobem kompletnie i bez
żadnej możliwości manewru uzależnili
się, w dodatku nijako "beztermino-
wo"! Zbrodniarz, jeśli ma jeszcze
choć trochę rozsądku, zabija sam - a nie
jednocześnie kreci sam sobie sznur na
szyję. I daje do trzymania ten sznur są-
siadowi, który w dodatku jak się da, to
lubi okraść cudzy dom. Lech i Jaro-
sław Kaczyńscy byli chwiejni, nierzad-
ko szujowaci (jak wobec Leppera czy
Giertycha) - ale targować się potrafili.
Ustąpili w sprawie traktatu z Lizbony,
ale wytargowali 46 mld Euro na pro-
jekty finansowane przez UE - czyli w
lwiej części przez Niemcy, ł Tusk z
tych projektów się wycofał, w tym z
tak potrzebnych wałów przeciwpowo-
dziowych, budząc zdumienie w Bruk-
seli! Jeszcze nigdy żaden kraj Unii nie
zrezygnował z funduszy już przyzna-
nych i "zaklepanych" przez Komisję
Europejską! I w dodatku tak dużych!
Ale wiadomo, Tusk "zrezygnował" z
tych funduszy nie dlatego, że nienawi-
dził PiS - tylko, że tak mu Angela Mer-
kel kazała. I w dodatku Polskę ma w
d..e! Własny honor i rozsądek zapewne
też przechowuje w tym samym miej-
scu, bo od chwili rezygnacji z tych fun-
duszy jest postrzegany w całym świe-
cie jak skończony błazen i niemiecki a-
gent. Tusk przypomina pod tym wzglę-
Miejsce katastrofy prezydenckiego tupotewa.
dem Wałęsę, który po pierwszej wizy-
30 lipca-5 sierpnia 2010 r.
14 KURIER KURIER CHICAGO

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


FiiipIKonopiński chanikiem i wartownikiem. Już ten
fakt wywołał pewne zdziwienie
w stronę nadlatującego Tu-154M,
gdzie zapadła głucha cisza... Stojący
dziennikarzy zaznajomionych z pro- w pobliży zdążyli tylko usłyszeć, że

lUMĄMiA*
cedurami BOR-u. Powinno być ich mówili: " ...Prezydent!... W klapie
bowiem trzech. Przed każdym " wsią- marynarki ma identyfikator GPS...
ścicm" Prezydenta do Jego limo, au- Masz czytnik? Mam. Biegiem na-
to głowy państwa sprawdza bowiem przód!" Rzeczywiście, Lech Kaczyń-
trzech agentów: kierowca, mechanik ski miał zamieszczony w swojej ma-


^•j l
(który zagląda m.in. pod podwozie i rynarce " naprowadzacz" sygnału sa-
sprawdza ustalone podzespoły, czy telitarnego GPS (na wypadek gdyby
nic nie jest uszkodzone) oraz pirote- został porwany). Ci agenci, o wyglą-
chnik. Ten pirotechnik, mający opinię dzie młodych, wysportowanych męż-
znakomitego fachowca, Krzysztof P, czyzn, byli też prawdopodobnie pier-
zwany " Pikusiem" też tam był, ale wszymi osobami, które dotarły na
wsiadł do wspomninego busika i odje- miejsce katastrofy. Rosjanie rzeczy-
chał do Katynia. Wywołało to kon- wiście po dłuższej chwili - ładnych
sternację dwójki pozostałych agentów, kilka, jeśli nie kilkanaście minut -
Około dwa miesiące zdecydował się opowiedzieć o tym
" Faktowi" , bo nie może pogodzić się
rzucił nam: " Odlecieli" . Nic z tego
nie rozumieliśmy.
zauważoną przez dziennikarzy.
Dalszy przebieg wydarzeń jest
wsiedli do swoich samochodów. Ale
po kolejnych kilku minutach wrócili,
temu Polsko-Polonijna wa. ze zrzucaniem winy na załogę Tupole- Gdy auta rosyjskiej obsługi w
końcu odjechały, z wieży wybiegł
zgodny z przedstawionym powyżej.
Powyższe zeznanie jest tym cenniej-
bo okazało się, że w kierunku wscho-
dnim nie ma wyjazdu z lotniska. I mu-
- Ludzie muszą dowiedzieć się, kontroler, głośno przeklinając. Krzy-
Gazeta Internatowa jak to tam wyglądało. Bo teraz tylko
wciąż słyszę, że winni są tylko polscy
czał, że będzie miał straszne kłopoty,
wielkie problemy. Łapał się za głowę,
sze, że zostało oficjalnie opublikowa-
ne. Wszyscy świadkowie zgodnie po-
sieli jechać " na około" ! Widząc co
się dzieje, w stronę katastrofy pobiegł

" Kworum" zamieści- piloci. A tu, na lotnisku, z obsługą te-


go lotu, też działy się dziwne rzeczy,
zakrywał rękami twarz, biegał w kół-
ko i powtarzał, co z nim będzie, że ta-
dają, że słyszeli dwa wybuchy, w bar-
dzo krótkim czasie jeden po drugim -
też przynajmniej jeden dziennikarz z
dużym aparatem fotograficznym.

ła artykuł Rafała Kli- po czym jakiś potworny trzask, serię Rzeczywiście - podają wszyscy
które trzeba wyjaśnić - tłumaczy nasz kie straszne kłopoty będzie miał - o-
cichszych trzasków - i zapadła zaska- świadkowie - wszyscy obecni na pły-
rozmówca powiada nam członek załogi Jaka.
kująca cisza... Eksplozje były jakby cie lotniska, w tym piloci Jaka, prosili
muszki" Komu bije - Po wylądowaniu cześć z nas sta-
nęła przy pasie lotniska i czekała na
Kontrolera dobrze zapamiętał, bo wy-
glądał na bardzo starego człowieka."
" przytłumione" , druga głośniejsza -
ale słyszalne wyraźnie i z całą pewno-
Rosjan, żeby ich zabrali ze sobą - bo
chcieli pomóc w akcji ratowniczej.
dzwon" -znany i czy- Tupolewa - opowiada świadek. - Pilo-
ci wrócili do samolotu i przez radio
ścią były to dwa wybuchy. To też Świadkowie zgodnie podkreślają też,
tani świadkowie świadkowie podkreślają, że w poró- że Rosjanie z obsługi lotniska byli
telnikom " Kuriera Co- rozmawiali z załogą prezydenckiej
maszyny. Oni wiedzieli od nas, że jest Wiemy, że prokuratura wojskowa
w Polsce ofcjalnie prowadząca śle-
wnaniu z wybuchami znanymi z fil-
mów, te wybuchy były jakby " cich-
kompletnie zaskoczeni powstałą sy-
tuacją. " Sprawiali wrażenie, jakby
mgła i bardzo złe warunki, ale nie by-
dziennego" . Ponieważ li spanikowani - wspomina. - Po kil-
kunastu minutach usłyszeliśmy
dztwo w sprawie " katastrofy" w
dniu 10 kwietnia 2010 roku, przesłu-
sze" , " niezbyt głośne dwa wybu-
chy" (cytaty dosłowne z zeznań
kompletnie zdumieli" ...

tekst miał i swoją stro- dźwięk nadlatującego Tu-154. Począt-


kowo był całkowicie normalny, silnik
chała wszystkich Polaków obecnych
owego feralnego ranka na płycie lot-
świadków). Bo dokładnie tak wybu-
cha bomba izowolumetryczna, w cha-
Na miejscu katastrofy
Szczątki samolotu były rozrzuco-

nę kontrowersyjną, któ- pracował spokojnie. W pewnej chwili


dobiegł nas jednak huk silnika, taki
niska Smoleńsk-Sicwiemyj. Po czym
wszyscy musieli podpisywać, że zo-
rakterystycznym " dwutakcie" (czyli
dwa wybuchy) - dźwięk jest autenty-
ne na ogromnej powierzchni. Ró-
wnież szczątki kabiny i ogona samo-
cznie cichszy niż przy wybuchu bom-
rą czytelnicy nazwali jak przy starcie, wiec wiedzieliśmy od
razu, że dzieje się coś złego. Po chwi-
stali poinformowani, iż pod groźbą
odpowiedzialności karnej, nie wolno by konwencjonalnej, tyle że zniszcze-
nia większe! Słyszalne trzaski to naj-
lotu były w nienaturalnie dużej odleg-
łości od siebie. Były to dwa jedyne

" obroną Putina" -wy- li usłyszeliśmy odgłos dwóch eks-


plozji, po nich jakieś głuche trzaski. I
im ujawniać - co zeznawali. I panowie
prokuratorzy kładli na to wielki na-
pierw rozrywany w strzępy kadłub sa-
molotu, a potem (następne cichsze
większe fragmenty, jakie ocalały,
prócz odepchniętych i silą wybuchu
cisk... A to ciekawa sprawa - niepraw- odwróconych do góry nogami skrzy-
wołał dość znaczącą
zapadła cisza. Byliśmy przerażeni, bo
trzaski) - gałęzie drzew i krzaków ła- deł. Kadłub dosłownie " wyparo-
zdaliśmy sobie sprawę, że doszło do daż? Jednakże powolutku to i owo
mane przez odłamki kadłuba i części wał" . Koła samolotu były zabrudzo-
katastrofy. wycieka z tych " tajemnic" . I nawet
dyskusję. - Członkowie załogi Jaka ruszyli
do stojących przy płycie Rosjan z ob-
pozwala na rekonstrukcję wydarzeń,
przynajmniej częściową.
samolotu... Wszyscy świadkowie pod-
kreślają też człowieka w podeszłym
ne błotem - ale tylko w jednym miej-
scu. Co znaczyło, że bomba eksplodo-
Co wiemy " na teraz" ? Otóż Jak- wieku, który wybiegł z " wieży kon- wała w momencie uderzenia podwo-
sługi lotniska. Krzyczeliśmy do nich,
trolnej" (typowej wieży kontroli lo- zia w ziemię (zapalnik wstrząsowy), a
Przypomnijmy, że wspomniany że jest katastrofa machaliśmy rękami, 40 przywiózł do Smoleńska grupę
tów na tym lotnisku w ogóle nie ma) i symetryczny charakter " ubłocenia"
tekst dotyczył" katastrofy" na lotnis- pokazywaliśmy, by tam natychmiast dziennikarzy, którzy pierwotnie mieli
z objawami rozpaczy zakrywał sobie kół wskazywał, że pilot mjr Arkadiusz
ku w Smoleńsku. Autor wprost wy- jechali. Że samolot się rozbił! Żeby lecieć razem "z prezydentem i kilka in-
twarz i uderzał się rękami po głowie. Protasiuk zdołał jednak " posadzić"
śmiał ataki na polskich pilotów, uzasa- nas zabrali, bo może trzeba ratować nych osób. Łącznie 36 osób (moi in-
formatorzy-świadkowie zastrzegają, Mówił też, że na pewno zaraz zostanie maszynę... To charakterystyczne ubło-
dniał (prawidłowo) tezę o zamachu rannych, pomóc w ewakuacji - opo-
aresztowany. cenie kół, podobnie jak i wypchnięte
przy użyciu bomby izowolumetry- wiada świadek. że mogli się w rachunku o osobę czy
cznej (zwanej też termobaryczną) i - Rosjanie jakby niczego nie rozu- dwie pomylić.) Czekały na nich dwa ciśnieniem wybuchu nity skrzydeł -
akcentował kwestię o konieczności mieli. Dopiero gdy na nich nakrzycze- busiki. Część wsiadła do jednego z Czego świadek widać wyraźnie na zdjęciach z miej-
nkh i odjechała - reszta czekała na sca katastrofy! Siła wybuchu oderwa-
dogadania się z Rosją w sprawach e- liśmy, wsiedli do samochodów i ru-
szyli w stronę, gdzie rozbił się samo- przylot prezydenckiej " tutki" .
z załogi Jaka-4Q ła też stateczniki (małe skrzydełka) z
nergetycznych. Jak również, że polity-
ka polska nie może być prowadzona loL Ale po chwili zawracali, bo było Wśród osób oczekujących prezydenta nie wspomina ogona samolotu. Oczywiście - jeżeli
przez jawnych zdrajców polskich inte- tam coś zagrodzone. Musieli jechać było też dwóch agentów BOR-u. Je- Dwóch agentów BOR-u obec- ktoś lubi bajki, może sobie wierzyć w
resów i tych ostatnich, czyli Partię O- inną strona. Gdy nas mijali, pytaliśmy, den z nich był kierowcą prezydenckiej nych na płycie lotniska szybko wy- ** opowieści TVN" , jak to uderzenie
szustów (w skrócie PO) - trzeba po czy coś wiedzą, co z Tupolewem? Je- limuzyny, oczekującej na Lecha Ka- mieniło miedzy sobą jakieś uwagi - i w drzewko oderwało skrzydło samo-
prostu odrzucić w wyborach... Wszy- den z nich przez otwarte drzwi auta czyńskiego. Drugi pomocniczym me- obaj szybko (bardzo szybko) pobiegli lotu i " pilot stracił sterowność" (a są-
stko bardzo słusznie.
We wspomnianej dyskusji - ko-
mentarzach dopisanych przez inter-
nautów do artykułu - wyróżnił się je-
den głos. Z powodu ważności sprawy,
przytoczmy ten wpis w całości:

Relacja zamieszczona
przez dziennikarza
"Fakty"
" - Cały czas jestem jeszcze w
szoku i nie mogę dojść do siebie - re-
lacjonuje nam osoba z załogi polskie-
go Jaka-40, który lądował w Smoleń-
2V m j i*
sku tuż przed maszyną z prezydencką
delegacją. Nasz rozmówca był już
*-• ' r b TF
przesłuchany przez polską prokuratu-
rę. Opowiedział śledczym, co widział
i słyszał na lotnisku w Smoleńsku.
Prawo zakazuje mu ujawniania Specjaliści pracujący na miejscu katastrofy.
swoich zeznań, bo śledztwo trwa, ale
30 lipca - 5 sierpnia 2010 r.
KURIER CHICAGO KURIER 15

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


molot odwrócił się na grzbiet). I to o-
derwalo skrzydło samolotu o tak moc-
Co wydarzyło się potem
Wieść gminna niesie, że wspo-
nej konstrukcji jak Tu-154M! (Pozo- mniani dwaj agenci BÓR zaraz po po-
staje tu jeszcze pytanie, co z drugim wrocie do Warszawy zostali zawiesze-
skrzydłem - samo się oderwało? Bo ni w obowiązkach za " nieautoryzo-
mu było smutno?) Tylko ciekawe, wane użycie broni służbowej" !!! Ty-
czemu na tych " odczytanych" taś- le wiadomo. Do dziś już są pewno o-
mach z czarnej skrzynki nie ma nic o baj" przeniesieni gdzieś daleko" albo
oderwanym skrzydle, ani ze samolot wyrzuceni ze służby... O ile przypad-
odwrócił się do góry nogami? (Nieste- kiem nie zeszli z tego świata, w spo-
ty, to odwrócenie i4 do góry nogami"
sób nieco przyśpieszony.
szczątków samolotu nastąpiło dopiero A obu tych żołnierzy należałoby z
wskutek ogromnej siły wybuchu tego miejsca awansować i odznaczyć!!!
typu bomby. Ale widać, Rosjanie fał- Czy kiedykolwiek poznamy ich imio-
szujący czarne skrzynki, nie wiedzieli, na i nazwiska?
co wcześniej " ogłosiły" ubeckie tc- Natomiast w pierwszych dniach
lewizomie w Polsce. A fe! Taki brak maja 2010 roku wspomniany czołowy
koordynacji!? A może polscy piloci, pirotechnik BOR-u Krzysztof P.
w ramach swoich błędów, nie zauwa- (zwany " Pikuś" ), został obsypany
żyli, że lecą bez skrzydła? I że wcześ- nagrodami. Przyznano mu tytuł " Pi-
niej ścieli drzewko? I że lecą do góry rotechnika roku" , awansowano na
nogami? I dlatego w ogóle tego nie wyższy stopień wojskowy i przyzna-
skomentowali??? Na tych odczyta- no bardzo wysoką nagrodę pieniężną!
nych z trzymiesięcznym opóźnieniem Jedno było tylko niejasne - za co nagle
taśmach? Ha, ha, ha... - jak pisze red. te wszystkie nagrody?
dr. R. Klimuszko.) Jedno jednakże nie wymaga ko-
Problem polega na tym, że o- mentarza. Tylko pirotechnik, który
gromna powierzchnia rozrzuconych wiedział, co wybuchnie w kadłubie
szczątków samolotu sama w sobie sta- prezydenckiego samolotu (bo sam tę
nowi mocny dowód na wybuch bom- bombę skonstruował i tam umieścił),
by izowolumetrycznej (termobary- mógł się bać oczekiwać na płycie lot-
cznej - jak kto woli nazywać). Jak i
niska Smoleńsk-Siewiemyj. Bo gdy-
wspominany wcześniej kompletny by jednak piloci Tu-154M jakimś cu-
brak kadłuba rozerwanego na drobne dem " dociągnęli" do pasa startowe-
strzępy - tylko ten typ bomby jest w go i ta bomba wybuchłaby w momen-
stanie to spowodować... cie uderzenia kół o beton tegoż pasa -
Ale w dniu 10 kwietnia roku pa- z oczekujących osób, podobnie jak i z
miętnego, wracając do naszych Jaka, też nic by nie zostało... czy to w
dwóch agentów BOR-u. Nadbiegając końcu nie było bezpieczniej i pewniej
od strony lotniska minęli szczątki sa- odjechać do Katynia?
molotu " od dzioba" . Salonik Prezy-
denta RP znajdował się w tylnej, " o-
gonowej" części samolotu. Dobiega- Parada Oszustów
jąc przez cały obszar porozrzucanych " Polska" prokuratura prowadzą-
szczątków, ciało Preydenta RP, po ca śledztwo nie ustaje w wysiłkach.
wspomnianym identyfikatorze emitu- Odnotujmy fakty. Prokuraci jak dotąd
jącym sygnał GPS znaleźli bez trudu. nie zainteresowali się faktami w ro-
W tle mignął jakiś zbliżający się Rosja- dzaju:
nin kręcący filmik swoim telefonem 1. Dlaczego portal internetowy
komórkowym - nadciągał od strony Wyb-gazety podai informację o kata-
" ogona" samolotu, czyli od wschodu strofie i o tym, że wszyscy zginęli na
(BOR-owcy nadbiegli od zachodu), i dwie minuty przed katastrofą, kiedy
jakiś starszy pan spacerowicz. Agenci prezydencki Tupolew jeszcze leciał?
BÓR, odnalazłszy prezydenta, zakryli 2. Dlaczego wszelkie działania w
Z wraku samolotu Tu-154 wydobyto trzy czarne skrzynki.
jego doczesne szczątki swoimi mary- Warszawie - np. natychmiastowe wła-
narkami, l stanęli po obu stronach w mania do biur. sejfów, prywatnych
pozycji warty honorowej. Rosjanie, mieszkań, poległych ministrów z
Kancelarii Prezydenta RP, miały w o- ła naturalna, czy sztuczna! (Ha, ha, wania o godzinie 8.35 czasu polskiego J 6 OHO JOs P6WT16
którzy wkrótce nadciągnęli, zaczęli
czywisty sposób charakter wcześniej ha...) Swoją drogą, wystarczy spojrzeć i zawrócił. Ten Ił-76 - podstawowy Jeżeli ktoś przyczyni się do wyjaś-
szydzić z głowy państwa polskiego, i
przygotowany i zaplanowany? na radar satelitarny z dnia 10 kwietnia typ rosyjskiego wojskowego transpor- nienia tej" katastrofy" to chyba tylko
chcieli koniecznie obejrzeć zwłoki Le-
3. Dlaczego Rosjanie badali - by było oczywiste, że to było zjawis- towca, wiózł z Moskwy agentów ro- zespół parlamentarny powołany przez
cha Kaczyńskiego, Wówczas agenci
szczątki samolotu na obecność trady- ko naturalne! Pokazuje to dobitnie na- syjskiej Federalnej Służby Bezpie- PiS. My, Polonia, powinniśmy okazać
BOR~u zaczęli do nich krzyczeć, aby
cyjnych materiałów wybuchowych, a wet Weather Channel - w dniu 10 czeństwa do zabezpieczenia wizyty temu zespołowi wszelkie wsparcie.
się nie zbliżali (" Paszli won!" ) i w
nie bomby, jak ją nazywają Rosjanie, kwietnia nad wschodnią i centralną Lecha Kaczynskiego. Tyle, że polski Świadomie mówię " My, Polo-
końcu byli zmuszeni oddać strzały o-
termobarycznej? A analiza spektrofo- Białorusią tworzył się rozległy, mgli- Tu-154M miał planowo lądować o nia" - bo na organizacje Polonii typu
strzegawcze w powietrze. Na filmie
tometryczna (metoda z wyboru do a- sty niż! godzinie 8.15! (Samolot Prezydenta ZNP, czy KPA, dawno doszczętnie o-
nakręconym przez Rosjanina widać
nalizy śladowych szczątków substan- Można też zapytać, dlaczego pro- RP wystartował w Warszawie z pół- panowane przez uboli i razwiedkę - nie
wyraźnie m.in. spoza szczątek ogona
cji, które taką bombę tworzą, i które kuratura w Polsce nie przesłucha godzinnym opóźnieniem.) Czyżby ma co Uczyć. Ale to nie zmienia faktu,
samolotu rękę w białej koszuli oddają-
zawsze pozostają na szczątkach roze- choćby szefa BOR-u, wspomnianego Rosjanie, w ramach okazywania lek- że bestialstwo (równe tylko bezsenso-
cą strzały z pistoletu.
rwanej powierzchni - w tym wypadku generała brygady Mariana Janickie- ceważenia, zaplanowali spóźnienie wi) tego nowego katyńskiego mordu -
Ekipa Rosjan z lotniska została
wewnętrznej powierzchni kadłuba sa- go? Bo przecież na " wieży kontrol- swoich " ochroniarzy" ? A może wca- stanowi wyzwanie dla każdego z nas.
wkrótce odwołana (" mamy nowe
molotu) - z pewnością przyniosłaby nej" lotniska Smoleńsk-Siewiemyj le się nie spieszyli, bo i tak wiedzieli, I też proszę Państwa Czytelników
rozkazy" ) z bezpośredniego miejsca
tutaj rozstrzygający dowód. A prze- powinien być jako asysta dla Rosjan
katastrofy. Te nowe rozkazy obejmo- że polski samolot wcale do celu nie o jedno: Gdy ktoś wam wmawia, że pi-
cież tradycyjna bomba nigdy nie roze- również polski kontroler lotów! Tak
wały prawdopodobnie zabezpieczenie doleci? lot wojskowy, major, żali się: " Jak nie
" wejść na teren" i również konfiska- rwie kadłuba w taki sposób, to mógł stanowi prawo międzynarodowe, a
Jest jeszcze ciekawsza, niestety wyląduję, to mnie zabije" - w takie
tę wszystkich aparatów fotografi- zrobić tylko ten jeden typ bomby! konkretnie konwencja lotów samolo-
dość fragmentaryczna, informacja od bzdury to nie wierzcie! Bo oficer to o-
cznych i kamer dziennikarzy, którzy 4. Dlaczego wszyscy świadkowie tów o satucic HEAD (od " głowa pań-
świadków obecnych wówczas na pły- ficer, a nie histeryzująca panienka. Ry-
zdążyli na miejsce dotrzeć. Dwaj a- słyszeli wyraźne dwa wybuchy, któ- stwa" ). I zawsze uprzednio, także
cie lotniska, którzy próbowali rozma- zyko wczesnej śmierci, tak jak i pode-
genci BOR-u opuścili swoje posterun- rych rzekomo wg Rosjan nie było? dwa dni wcześniej, gdy lądował pre-
wiać z owym kontrolerem lotów, któ- jmowanie decyzji i odpowiedzialność
ki warty honorowej przy zwłokach 5. No i najważniejsze - dlaczego mier Tusk - taki polski asystent we
wspomnianej " wieży" był! l jeżeli ry z objawami rozpaczy biegał tam i z za nie - stanowią wyznaczniki psycho-
Prezydenta RP dopiero na rozkaz dro- " polska" prokuratura nie wystąpi do
kogoś, to właśnie gen. Janickiego powrotem. Otóż ten starszy człowiek logiczne tego zawodu. Kiedy w końcu
gą radiową, i to chyba samego dowód- władz USA o zdjęcia satelitarne z mo-
mentu " katastrofy" ? trzeba by z miejsca zawiesić w obo- był przekonany, że rozbił się rosyjski te obłąkane kanalie przestaną zniewa-
cy BÓR, gen. bryg. Mariana Janickie-
Ale gdyby kto myślał, że " pol- wiązkach za niezgodne z prawem za- samolot, a polski prezydent kilka mi- żać poległych polskich oficerów? A i
go. (Wcześniej innych rozkazów nie
chcieli prawdpodobnie słuchać. W ska" prokuratura sabotuje śledztwo - bezpieczenie lotu Prezydenta RP, a nie nut wcześniej odleciał! Zupełnie tak, Lech Kaczyfiski był sympatycznym,
każdym razie tkwili tam, przy zwło- jest w " błędzie" ! Bo wniosek o po- agentów BOR-u obecnych wówczas jakby to załoga lł-76 symulowała, że ciepłym emocjonalnie człowiekiem - i
kach Lecha Kaczynskiego bardzo dłu- moc do władz USA będzie! A miano- na lotnisku! jest prezydenckim samolotem! A to postępowanie po świńsku wobec kogo-
go - co znowu zgodnie potwierdzają wicie, żeby Amerykanie pomogli u- Jeszcze dzwiniejszy jest lot samo- już naprawdę bardzo dziwne! Nie- kolwiek, a tym bardziej wobec własne-
świadkowie.) stalić, czy mgła pod Smoleńskiem by- lotu Ił-76, który podchodził do lądo- prawdaż?! go pilota - to na pewno nie On!
14 KURIER KURIER CHICAGO 11-17 czerwca 2010 r.

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


RalałKlimuszko emocjonalnym podejściem do poli- go pilot automatyczny prowadzi sa-
tyki. Pół biedy, gdy dotyczy to roze- molot do lądowania. Bowiem przed

ZBRODNIA l POWODY
mocjowanych pan, gorzej gdy doty- podejściem do lądowania kapitan sa-
ka to sterników polityki czy całych molotu włącza "pilota automaty-
społeczeństw. W Warszawie jeszcze cznego" i te urządzenie już bezbłę-
w dniu 3 września 1939 roku odby- dnie prowadzi maszynę na lotnisko.
wała się wielka demonstracja (ponad Chyba, że sygnały satelity nawiga-
300 tyś. ludzi) i tłum Polaków wiwa- cyjnego, którymi "pilot automaty-
tował na cześć Francji i Anglii... Nie czny" się kieruje - zostają sfałszo-

- CZni O ZAIÓJSTWIE PftEZWENTA KACZYŃSKliSO rozumieli oczywiście, że brytyjskie i


francuskie gwarancje dla Polski to
wane...
Tu muszą państwo wiedzieć, że
wyłącznie dyplomatyczny blef bez urządzenie do fałszowania danych
pokrycia i celowe działanie, by Hit- satelitów nawigacyjnych jest od po-
lera skierować na Polskę. Co miało nad 10 lat znane w technice wojsko-
Anglii i Francji dać czas na dozbro- wej. To ważne urządzenie, ono spra-
jenie. Pierwotny plan wojenny Ul wia, że np. naprowadzana rakieta nie
Rzeszy zakładał bowiem nagły atak trafi w cel, samolot wroga rozwali się
na Francję w sierpniu 1939 roku. przy ładowaniu, itp. Urządzenie ta-
Niemieckie kolumny zmotoryzowa- kie popularnie nazywa się "ME-
ne miały po prostu bez wypowiedze- CON". Ma ono postać przedmiotu
nia wojny wjechać poprzez Belgiędo rozmiarami podobnego do paczki
Francji i jechać do Paryża. A we papierosów. Wychwytuje ono sygnał
wrześniu Luftwaffe miała się przeba- satelity i przetwarza na sygnał o sil-
zować nad kanał La Manche. Pier- niejszej mocy, jednocześnie przesu-
wszą porcję 40 nowoczesnych samo- wając parametry celu do 30 metrów.
lotów myśliwskich (40 sztuk Haw- Takiej różnicy urządzenia kierujące
ker Hurricane) RAF otrzymał dopie- (w tym pilot automatyczny) nie są w
ro w styczniu 1940 roku... Gdyby do stanie zidentyfikować. Efektem bę-
powietrznej bitwy o Anglię doszło dzie jednak, że obiekt "naprowadza-
rok wcześniej niż doszło... Oczywi- ny" danymi satelitarnymi - poleci
ście, ten najbardziej korzystny wa- jednak w inne miejsce! I np. nie tra-
riant rozegrania II wojny światowej fi: czołgu, okrętu, budynku... Albo
ginące Wojsko Polskie uniemożliwi- samolot "nie trafi" w lotnisko.
ło Hitlerowi definitywnie, co akurat "MECON" ma zasięg działania do
krwawy wariat z Berlina rozumiał i 100 km, wystarczy np. powiesić ta-
w miarę upływu czasy narastał jego kie urządzenie na gałęzi drzewa w
nienawiść do Polaków. Fakt, że pobliżu lotniska. Technologię budo-
Kampania wrześniowa zmieniła za- wy takich urządzeń posiadają wszyt-
sadniczo losy tej wojny, do tej pory skie ważniejsze armie świata. Polska
Na zajęciu szczątki samolotu TU-1S4M na miejscu wypadku w Smoleńsku. w żaden sposób nie jest w dysku- też, W USA i w UE powołano też
sjach na temat przebiegu n wojny specjalne zespoły badawcze, by o-
należycie podejmowany, a Polakom pracować sposób przeciwdziałania
nie jest oddana należna im zasługa i MECON'owi. Bowiem w dniu, w
Styl większości wypo- raźni podawanych jako wyrośli A gdybyśmy przy okazji nieco
z rozemocjonowanego myś- chwała. Niestety jest to prawda. którym taka zabawka trafi do rąk ter-

wiedzi publicznych prawdy objawione, ja- stawy


lenia Polaków i nabyli co nieco po-
poszukiwaczy prawdy - jakże
Gdyby nie polski wrzesień 1939 ro-
ku, nie było by D-Day w Normandii,
rorystów - samoloty pasażerskie
przestaną latać.

w Chicago na temat kiegoś niepojętego roz- byłoby dobrze. Każdy wie, że propa-
ganda komunizmu dęła ile sił w trą-
nie byłoby kontroli szlaków wo-
dnych świata przez aliantów, Anglia
To co powiedziano powyżej jest
pewne. Podpułkownik Arkadiusz
zamachu na prezydenta emocjowania... - Było by rozemocjowania (i zarazem "od- byłaby zwasalizowanym sojuszni-
kiem Hitlera, dostaw z USA do So-
Protasiuk podchodząc do lądowania
w warunkach pogorszonej wido-
zwyczajania" od myślenia) - i to co
Polski w dniu 10 kwie- tego co niemiara. mówię, mówię nie dlatego, żeby kry- wietów też by nie było, itp. itd. Ale
czy rząd RP w roku 1939 działał pra-
czności (mgła dopiero się tworzyła),
po prostu włączył pilota automaty-
tykować Polaków, tylko, żeby co
tnia 2010 roku w Smo- Rzecz w tym, że pożar nieco na lepsze zmienić. widłowo, czy dał się oszukiwać, wy- cznego - jak zresztą było do przewi-
dzenia, że tak zrobi. Nadto w sprawie
korzystywać i nabierać? Słowem,
leńsku - niestety chluby emocji może przysłonić ku ilustracji
Tu nie mogę odmówić sobie kil-
historycznych dla ilu- czy działał z właściwą troską o kraj, wypowiedziało się z własnej woli
czy też z emocjonalną głupotą? Od- trzech ekspertów lotnictwa: rosyjski,
Polonii w Chicago zdolność spostrzegania stracji problemu. powiedź zawiera się w słowach wi- amerykański i niemiecki. Ci dwaj o-
cepremiera Eugeniusza Kwiatkow- statni to prawdzie międzynarodowe
nie przynosi. Nawet re- prawdy, a zacietrzewie- Dygresja historyczna skiego wypowiedzianych na wiecu sławy tej branży. Wszyscy jednozna-

nomowane i opiniotwór- nie emocjonalne może skichJeden z najwybitniejszych pol-


dziennikarzy i pisarzy XX wie-
w Budgoszczy w dniu 25 sierpnia
1939 roku: "Wojny żadnej nie bę-
cznie wypowiedzieli się, że samolot
leciał w oparciu o sfałszowane dane

cze radia i ich właści- sprawić, że cokolwiek ku, Stanisław Cat Mackiewicz (o-
statni premier Rządu RP w Londynie
dzie. Bo przecież gdyby Hitler roz-
pętał teraz wojnę, to znowu byłaby to
satelitarnego systemu naprowadza-
nia. Przesunięcie toru lotu i tor ideal-
ciele wypowiadali się przestanie do nas do- wwspomnienia
latach 1954-56), opisując swoje
z ostatnich dni sierpnia
wojna światowa, a tę Niemcy znowu
musiałyby przegrać!" O żałosny ra-
nie pasujący do prawidłowego kory-
tarza, tyle że "przesunięty" - nie po-
w sposób, nazwijmy to: cierać. Kto już wszystko W1939dniuroku, przytacza dwie sprawy.
25 września słyszał on roz-
cjonalizmie (w wersji, którą nazwał-
bym "naiwną") - a gdzie rola sza-
zostawiają innej możliwości.
Tu możemy dodać w formie dy-
nieco żenujący, l co najlepiej wie - przestaje mowę dwóch pan, z których jedna i leństwa w historii? I tyle byłoby w gresji, że jeżeli samolot zdecydowa-
nie przechylił się na lewe skrzydło,
druga w optymistycznym nastroju temacie Polaków "uprawiania" po-
z tego, że większość ro- szukać... A życie w nie- wymieniały uwagi o nadchodzącej lityki... jest możliwą hipoteza, że w samolo-
wojnie. Obie panie były zgodne, że cie "uruchomiło się" dodatkowe u-
daków od początku cał- realnym świecie - a to Hitler wygląda jak rozhisteryzowany rządzenie blokujące sterowanie ma-
a nasze wojsko, które wczo- Zamach szyną. W Tu-154M można takie za-
kiem słusznie podejrze- błąd. No i zawsze warto rajfryzjer,
wymaszerowało z koszar, to ho, Co jest dzisiaj pewne? instalować, istnieje taka techniczna

wała, że był to zamach. odróżniać trzy sprawy: ho... To dopiero jest wojsko! W trzy
dni później uczona pani profesor nie
Wydaje się, że dwie sprawy.
Po pierwsze: samolot prezydenta
możliwość. O tej sprawie wypowie-
dział się najlepszy polski ekspert od

Forma wypowiedzi cza- rzeczy udowodnione ukrywała radości z podpisania ukła- Polski leciał prawidłowym torem ko-
du Ribbentrop-Mołotow, o którym rytarza powietrznego prowadzącego
katastrof lotniczych. Ale to hipoteza.
Po drugie: Kadłub samolotu zo-
sami zupełnie "kła- i pewne, rzeczy praw- pytanie
właśnie doniosły media. Na cierpkie do pasa startowego, tylko że w sto-
Cat'a Mackiewicza, z czego sunku do tegoż korytarza tor lotu był
stał rozerwany poprzez eksplozję
bomby izowolumetrycznej. To zara-
dzie" treść. A niedorze- dopodobne mniej właściwie tak się cieszy, odpowie- "przesunięty" o 25 metrów do tyłu
działa: "Jak to z czego? Hitler się w i o 5 metrów w dół. To zaś wskazuje
zem pierwszy przypadek w historii,
gdy użyto takiej broni w zamachu.
cznych wypowiedzi, hi- lub bardziej - no i tzw. końcu skompromitował!" na jedyną możliwą przyczynę: sfał- Dotychczas nie zdarzyło się to nigdy
Oba powyższe przykłady to do- szowanie danych satelity nawigacyj- wcześniej.
potez - tworów wyob- czyste hipotezy... bra ilustracja czegoś, co nazwałbym nego, na podstawie sygnałów które- Dodajmy, że podpułkownik
11-17 czeiwca 2010 r.
KURIER CHICAGO KURIER 15

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


A. Protasiuk potrafił skutecznie wy- Bomby izowolumetryczne są znane Dowody tej wizyty, afe miałem sygnały, że Wnioski
lądować. Zabłocone koła Tu-154M od czasów wojny wietnamskiej, z To o czym mówimy powyżej - to Radkowi Sikorskiemu Amerykanie Oni zginęli straszną śmiercią.
widoczne na zdjęciach dowodzą tego tym że początkowo miały postać du- nie są żadne hipotezy. To są rzeczy zaproponowali te zdjęcia, pytając I tylko ten kto wiedział, że na pokła-
jednoznacznie. Prawdopodobnie żych bomb lotniczych opuszczanych pewne. Istnieje aż kilka niepodwa- czemu Polska nie poprosiła o pomoc dzie jest bomba i jaka mógł zamie-
dzielny oficer, gdy zrozumiał, że sa- na spadochronach. Przy zetknięciu z żalnych dowodów, że tak było. NATO w sprawie śledztwa odnośnie ścić wpis na stronach internetowych
molot jest w trakcie dokonywania ziemią bomba uwalniała śmiercio- Tu musimy stwierdzić, że wy- przyczyn "katastrofy". Ten ostatni Gazety Wyborczej o godzinie
zamachu na życie prezydenta - po- nośny aerozol, który następnie eks- buch bomby izowolumetrycznej po- zaperzył się, że Polska żadnych zdjęć 8:38:00, że prezydencki samolot
stanowił "posadzić" maszynę na Ipodował nad powierzchnią dosło- zostawi charakterystyczne ślady nie chce (tak mi powiadano) - bo był miał "wypadek" i że nikt nie prze-
ziemi jak najszybciej. Teoretycznie wnie kilku kilometrów kwadrato- tworzących ją substancji na szcząt- to błąd pilota. (Oczywiście wszelkie żył. Przypomnijmy, że dokładna go-
mógł nacisnąć przycisk "GO OFF' wych. US Army bardzo lubiła uży- kach wewnętrznej blachy tworzącej media, w tym polonijne, gdzie ubole dzina "katastrofy" to 8:39:54 sęk.
błyskawicznie zwiększający moc sil- wać tych bomb np. dla "oczyszcze- kadłub samolotu. Są one do wykry- i razwiedka mają wpływy, teraz pub- (Wszystko w przeliczeniu na czas
ników (każdy pasażerski odrzuto- nia" terenu, na którym miały lądo- cia poprzez najdokładniejszą metodę likują artykuły, jak to zmęczeni pilo- polski, czyli środkowoeuropejski.)
wiec ma taki przycisk umożliwiający wać np. śmigłowce. Boom - i potęż- ci się mylą, i to na całym świecie.
rozpoznawania śladowych ilości A taką bombę można było zamonto-
wzbicie się do góry w razie proble- ny teren oczyszczony z wszelkich substancji - analizę spektrofotome- I jacy są przepracowani... Sam wi- wać w tym samolocie tylko w War-
mów z lądowaniem). Ale wyraźnie min i innych pułapek. tryczną. Składnikiem wielu takich działem taki tekst w chicagowskim szawie... I ktoś, kto wiedział, co wy-
bał się już cokolwiek dotykać, a Bomby izowolumetryczne to "Monitorze").
bomb jest np. sproszkowane alumi- buchnie i z jakim skutkiem, mógł ro-
miękkie bagniste podłoże i prędkość najsilniejsze bomby konwencjonalne nium. Nadto z niczym nieporówny- And last but not least. Tylko bić taki wpis, gdy ten samolot je-
lotu równa prędkości lądowania da- i w ogóle najsilniejsze bomby po walne są ślady pozostawione na bomba izowolumetryczna wybucha szcze prawie 2 minuty leciał... A do-
wały realną szansę osłabienia siły u- bombach atomowych. Do lat 80-tych zwłokach ofiar. Z powodu bardzo w takim specyficznym "dwutak- wód, na godzinę "katastrofy" jest
derzenia i uratowania pasażerów. Tu ubiegłego wieku były to jednak wysokiej temperatury ubrania i od- cie". Są to akustycznie dwa oddziel- również niezbity, nasz Tu-154M
muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć, bomby fizycznie dużych rozmiarów. słonięta skóra będą po prostu zwęg- ne wybuchy - bo gwałtownie rozprę- ściął skrzydłem linię energetyczną i
że Tu-154M ma wyjątkowo mocny Ich siła wybuchu zależała bowiem lone. W dodatku w płucach powsta- żający się gaz powoduje pierwsze dokładnie o godz. 8:39:50 sęk. na
kadłub. Składa się on z bardzo sil- od ilości cieczy, która zamieni się w nie charakterystyczny obraz. Mó- "boom", po którym zaraz następuje osiedlu mieszkaniowym przyległym
nych podłużnie, gęstych poprzecznie aerozol. Amerykańska najsilniejsza wiąc najkrócej - płuca zamienią się w właściwy, następny wybuch. I to do- do lotniska zgasło światło...
(wszystkie te elementy są wykonane bomba izowolumetryczna nosiła na- dwie powietrzne jamy. Taki obraz, kładnie słyszał świadek Sławomir Cóż, Michnika zgubiła tu pycha -
ze stopów wzmocnionego alumi- zwę MOAB. Jankesi nazywali ją po- zwany przez radiologów wojsko- Wiśniewski, montażysta TYP, który chciał być koniecznie pierwszy, któ-
nium) oraz z blachy zewnętrznej i tocznie "Mother of Ali Bombs". wych "powietrznym motylem" akurat jechał samochodem na lotnis- ry "puści newsa" w świat!
wewnętrznej. Sama aluminiowa bla- Jakby przez przekorę Rosjanie skon- (płuca posiada człowiek dwa) po- ko nagrywać ładowanie Prezydenta i Bombę musiano umieścić w
cha zewnętrzna (dokładniej także struowali w latach 90-tych bombę je- wstaje tylko i wyłącznie wskutek towarzyszącej mu "ekipy". Dwa Warszawie... Ale co z tego wynika -
stop wzmocnionego aluminium) ma szcze 4 razy silniejszą - i nazwali ją wybuchu bomby izowolumetry- wybuchy, niezbyt głośne, po czym z tym że chłodno i bez emocji, ale z
grubość... 5 cm.! Poza tym brak de- OWB ("Otiec Wsiech Bomb"). cznej. Wystarczy zrobić zdjęcie ren- niewielką, zaraz stłumioną kulę og- poprawną logiką - w następnym od-
cyzji o wzbiciu się w powietrze prze- Jednak Rosjanie na potrzeby wojny z tgenowskie choć jednych zwłok z ja- nia... I dokładnie to do kamery "na cinku p.t. "Komu bije dzwon?" A
mawia za jednym - piloci już nie Czeczenami skonstruowali także po- ko tako zachowaną klatką piersiową. gorąco" powiedział... wynika wiele i ważnego...
mogli sterować samolotem (zabloko- ciski termobaryczne małych rozmia- Stąd tak ważna dla materiału dowo-
wane lub częściowo zablokowane rów i mniejszej mocy. dowego jest sekcja zwłok. Tu mówi-
stery albo sterowanie przejęte z ze- Taki pocisk może być odpalony my o dowodach eksperckich.
wnątrz). Nadto, kapitan samolotu ze zwykłej ręcznej rakietnicy np. so-
mając świadomość, że jest dokony- wieckiego typu Trzmiel. Ma postać
wany zamach, z prawdopodobień- granatu, który zawiera w środku oko-
Ale to nie wszystko
stwem graniczącym z pewnością Wybuch takiej bomby i tylko ta-
ło l litra odpowiedniego płynu. Gdy
wolał "ładować" nieco przed lot- kiej, doszczętnie rozkawałkuje kad-
taki pocisk rozerwie się np w środku
niskiem - w pierwszym odruchu na łub - i to na bardzo drobne kawałki.
jakiegoś pomieszczenia w budynku -
pewno przypuszczając, że zamachu Siła wybuchu odrzuci też skrzydła i
płyn zamieniony w gaz natychmiast
ogon samolotu - i te fragmenty
dokonują Rosjanie! I takie ładowanie przeniknie wszędzie gdzie da radę
daję większą szansę uratowania Pre- "przekoziołkują" do góry nogami.
(tak duża jest różnica ciśnień).
Zostaną też odrzucone na odległość
zydenta! Oddajmy cześć pamięci Szczeliny pod drzwiami - to napraw-
dzielnego oficera, bryskawicznie i kilkudziesięciu metrów od kadłuba.
dę droga aż nadto szeroka. A po cza-
poprawnie myślącego. Z Prezyden- To samo stanie się z kabiną pilotów,
sie dosłownie "sekundowym" w
chyba że bomba była umieszczona
tem RP rzeczywiście latali najlepsi! budynku eksploduje całe piętro. Al-
A poza tym, jeżeli samolot blisko kabiny - wtedy z kabiny nic
bo i w mniejszym trzy pietra... Tak
"przekręcił się na plecy" i tak ude- sowieccy żołnierze (o przepraszam - nie zostanie. W dodatku siła wybu-
chu rozniesie szczątki na powie-
rzył w ziemię - jak wmawia kaskada teraz rosyjscy) "oczyszczali" w
kłamstw Partii Oszustów i ubeckie rzchni o niespotykanej w katastro-
Czeczenii podejrzane budynki z ter-
telewizomie - to dlaczego koła są za- fach lotniczych szerokości i na ob-
rorystów.
błocone? szarze o powierzchni zbliżonej do
W Polsce bomby termobaryczne
Nie mógł wiedzieć kapitan pre- kwadrata. l dokładnie tak jest. No i
są produkowane od 1988 roku, gdyż
zydenckiego samolotu, że w mo- oczywiście - w samolocie prakty-
Polska jest jednym z nielicznych kra-
mencie wylądowania odpali się zgo- cznie nikt nie ma szansy przeżyć.
jów, który również posiada technolo-
ła nietypowy ładunek wybuchowy, Obiektywnie nikłą szansę mają jedy-
gię ich budowy. Znana jest polska
który rozniesie cały kadłub w drobne nie osoby w części kadłuba najbliżej
bomba o kryptoninie 'Tejsy" - ofi-
ogona, i to tylko w takim samolocie
strzępy, nie większe niż 20-30 centy- cialnie zademonstrowana po raz
jak prezydencki Tu-154M. Salon
metrów. Najprawdopodobniej zre- pierwszy publicznie na Targach prze-
sztą zapalnik był "wstrząsowy", prezydenta znajdował się bowiem
mysłu obronnego w Polsce w roku
czyli reagujący na silny wstrząs. A tuż przy ogonie i wchodziło się do
1988.
wszyscy pasażerowie zginą straszną niego przez odrębny salon mini-
Bomba izowolumetryczna (ter-
śmiercią. strów. To są jakieś przeszkody dla
mobaryczna - jak kto woli) umie-
rozprzestrzeniania się gazu, ale jest
Tu muszą Państwo Czytelnicy szczona w samolocie może mieć ksz-
wiedzieć, co to są bomby izowolu- to obiektywnie szansa bardzo nikła.
tałt małej gaśnicy, umieszczonej np.
Nie ma też dużej szansy na pożar
metryczne. Najogólniej biorąc jest to w pobliżu kabiny pilotów. Technika
benzyny w zbiornikach w skrzydłach
odpowiednia ciecz pod bardzo wyso- nie zna innego wytłumaczenia przy-
kim ciśnieniem. W momencie uru- samolotu, bo ciśnienie wybuchu
czyny, dla której z potężnego kadłu-
"wypchnie" benzynę na zewnątrz,
chomienia bomby (przeważnie jest ba samolotu dosłownie nic nie zosta-
a samą główną kulę ognia ciśnienie
to oddzielny wybuch) ta ciecz pod ło. Tu muszą Państwo wiedzieć, że
wpływem różnicy ciśnień natych- wybuchu zaraz zgniecie. Ot, gdzieś
"izowolumetryczna" oznacza, że
miast "paruje" - czyli zamienia się tam w trawie jakieś małe poletka
wybucha cała powierzchnia (dokła-
skropione rozbryzganą benzyną mo-
w aerozol szczelnie wypełniający ja- dniej całą objętość). Wybuch pun-
gą się tlić...
kieś pomieszczenie, a następnie, naj- ktowy konwencjonalnego ładunku
częściej zasysając i zużywając obec- Wybuch będzie też doskonałe
zostawia zawsze duże zniszczenia
ny w powietrzu tlen - z potworną si- widoczny na zdjęciach wykonanych
blisko ładunku, a im dalej - tym
łą wybucha. przez satelitę amerykańskiego moni-
mniejsze. I zachowane tym większe
torującego ten region zgodnie z poro-
Wybuchowi towarzyszy ogrom- fragmenty kadłuba, im dalej było od
zumieniami podpisanymi przez USA
ne ciśnienie i temperatura do 3000 miejsca wybuchu.
stopni Celsjusza. Rosjanie nazywają z Sowietami, a potem Rosją, o sateli-
Tylko bomba izowolumetryczna
tarnej kontroli porozumień o ograni-
te bomby "termobarycznymi" - rozniesie dosłownie cały kadłub w Jarosław Kaczyński przed trumną brata.
czeniu zbrojeń... Nie obserwowałem
właśnie od ciśnienia i temperatury. drobny mak!
6-12 sierpnia 2010 r.
24 KURIER KURIER CHICAGO

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


FilinlKonopiński ników, krytyków i ludzi niewygo-
dnych Kremlowi, nie możemy się
dziwić, że Polacy - i nie tylko oni -
dostrzegają w katastrofie robotę Ro-
sjan. Pamiętamy ludobójstwo w la-
tach 30., gdy Sowieci zagłodzili
prawie 20 min Ukraińców, oraz wy-
mordowanie milionów obywateli
ZSRR przez sowiecka władzę. Co
znaczy kolejna setka w katastrofie,
która umożliwiła pozbycie się tych
nieznośnych Polaków, mających
czelność domagać się w Smoleńsku
Gene Poteat strofą" w dniu 10 kwietnia 2010 ro- mocy Mekonu już miał miejsce. O- prawdy o masakrze z czasów II woj-
Czy wiedzą Państwo Czytelni- ku. Na przykład - co to za dwa wy- ficjalnie przyznali to byli oficerowie ny światowej? To była także zapłata
cy, kto to jest Gene Poteat? Gene, buchy słyszeli świadkowie na płycie spec-służb RPA, że właśnie w taki za wstąpienie Polski do NATO.
zwany Dżinem lub Ziemniakiem - lotniska? Czy przejeżdżający w sposób " załatwili" w 1983 roku Wielu z nas, ludzi wywiadu, dobrze
to był i jest nie byle kto. I nadal peł- pobliżu montażysta TYP? A może komunistycznego prezydenta Mo- pamięta sowiecką praktykę manipu-
ni nie byle jaką funkcję - jest preze- to silniki wybuchły? Ale w takim zambiku, gdy jego samolot podcho- lowania sygnałami nawigacyjnymi,
sem Zrzeszenia Byłych Oficerów wypadku - dlaczego obudowa je- dził do lądowania w Pretorii. A po- aby zwabić na terytorium ZSRR i
Wywiadu. Oczywiście, amerykań- dnego z silników widocznych na tem, oficjalnie, rząd RPA " zwalał zestrzelić tam - za " pogwałcenie
skiego wywiadu - wywiadu USA. zdjęciach z miejsca katastrofy jest winę" na błąd pilota... I tylko wła- świętej sowieckiej przestrzeni po-
Nadto jest Dyrektorem Grupy Ba- cała? Akurat ta jedna jest doskonale dze ZSRR wówczas dosłownie wietrznej" - amerykańskie samolo-
dań Strategicznych Zrzeszenia Woj- widoczna, a i druga niewiele uszko- " szalały" , że miał miejsce zamach, ty wojskowe. Sowietom nie zadrża-
ny Elektronicznej. A to ważna orga- dzona? To co w takim razie wybu- sprowokowanie katastrofy przy po- ła ręka, gdy zniszczyli w ten sposób
nizacja... A kim był? Naprawdę nie chło - bo po eksplozji silnika odrzu- mocy sfałszowanych danych z sate- koreańskiego Boeinga 747, mimo iż
byle kim. Był wieloletnim wysokim towego pozostają po nim strzępy? lity nawigacyjnego przy pomocy u- wiedzieli, że na pokładzie znajduje
Albo - dlaczego wszystko leży " do rządzenia zwanego Mekonem... Już Gene Patent
oficerem CIA. Doszedł do funkcji się kilkuset pasażerów. (...)
zastępcy dyrektora CIA do spraw góry nogami" ? Czy - dlaczego nie sama ta analogia z historii wskazu- " W " katastrofie" polskiego
nowych technologii. Był Dyrekto- ma ani jednego, choćby średnich je, że taką ewentualność " polska" samolotu zginęła elita polityków i
rem wykonawczym Rady ds. Bada- rozmiarów, szczątka kadłuba samo- prokuratura powinna rozpatrywać - swoją opinie, ale także poddał miaż- urzędników, którzy dążyli do uja-
nia i Rozwoju Wywiadu, zarządzał lotu - cały kadłub jest " rozwalo- ale właśnie odnośnie takiej hipotezy dżącej krytyce obecną politykę wnienia akt dawnej służby bezpie-
globalną siecią tzw. czytników roz- ny" w przysłowiowy drobny mak? jest ona jak małpka, która zakrywa USA wobec Polski. Ten tekst ma tak czeństwa oraz dokumentów doty-
poznawczych CIA. Z jego nazwis- Albo - dlaczego wypowiedzi top- sobie oczka i zatyka uszy - i woła: duże znaczenie, że warto po prostu czących byłych i obecnych współ-
kiem wiąże się też prace konstruk- klasy światowych ekspertów igno- nie widzę, nie słyszę, nie ma mnie! przytoczyć go w obszernych frag- pracowników polskich i sowiec-
cyjne i wprowadzenie do służby ul- ruje i udaje, że ich nie ma - tzw. mentach. A oto one: kich/rosyjskich specsłużb. Teraz,
tranowowczesnych bezzalogowych " polska" prokuratura? Która na- " C-) gdy elity tej zabrakło, w najwyż-
samolotów szpiegowskich typu U-2 wet nie chce rozpatrywać hipotezy, Wypowiedź dla " O tym, co się stało, wie każdy szych władzach RP nie ma nikogo,
iSR-71.Itakdatej... że miał miejsce zamach z użyciem " Charleston Mercury" zdrowo myślący człowiek. kto mógłby kontynuować ten wysi-
Jednym słowem - Gene Poteat urządzenia typu Mekon? Itp, itd... I Ale Gene Poteat zrobił coś wy- " Mając w pamięci masakrę w łek. Tego właśnie chciał Putin. Pre-
to prawdziwa " szycha" wywiadu wcale nie są to wymądrzałki dyle- jątkowego. Na temat " katastrofy" Lesie Katyńskim, zachowanie in- mier Tusk jest słabym, łatwym do
USA - i w dodatku top-klasy ekspert tantów, tylko jak najbardziej popra- w dniu 10 kwietnia napisał oficjalny nych państw odpowiedzialnych za manipulacji człowiekiem, który nie-
techniczny. I jak to bywa w tym za- wne i zasadne pytania... Nawet uda- artykuł, opublikowany przez podobne ludobójstwa, historię KGB nawidził zabitego prezydenta. Ro-
wodzie, oficjalnie na emeryturze. A ny zamach na głowę państwa w po- " Charleston Mercury" w dniu 16 pełną zabójstw, eksterminacji, mor- sjanie mają teraz na miejscu swoją
faktycznie nadal należy do osób staci wypadku lotniczego przy po- czerwca br. Nie tylko wyraził w nim derstw i zamachów na jej przeciw- marionetkę, której nie będzie już
zdolnych wywierać znaczący
wpływ na wiele spraw.
Gene Poteat należy też do naj-
wyższej klasy ekspertów świato-
wych, którzy oficjalnie wypowie-
dzieli się na temat" katastrofy" Tu-
154M Prezydenta Polski Lecha Ka-
czyńskiego. To zacne i wybitne gro-
no. Z tegoż grona ekspertów wspo-
mnijmy choćby profesora Marka
Strasenburg-Kleciaka, profesora U-
niwersytetu Bundeswehry w Mona-
chium, czy doktora Hansa Kogel' a.
Ci ostatni, obaj niemieccy superek-
sperci od nawigacji saltelitamej -je-
dnoznacznie stwierdzili, że samolot
Lecha Kaczyńskiego podchodził do
lądowania sterowany przez pilota
automatycznego, który jednakże
działał w oparciu o sfałszowane da-
ne z satelity nawigacyjnego, sfał-
szowane przy pomocy urządzenia
zwanego MEACON (Mekon - w
polskim skrócie). Jak stwierdzili ci
eksperci - nauka nie zna innego wy-
tłumaczenia, dlaczego samolot leci
torem prawidłowego tunelu powie-
trznego dochodzenia do pasa strato-
wego - tylko 30 metrów niżej niż
powinien...
Oczywiście - każdy człowiek
zapoznany z faktami i poprawnie
myślący, może zadawać zadziwiają-
co wiele jak najbardziej popra-
wnych pytań związanych z " kata- 11.04.2010 Bronisław Komorowski, Bogda wfcz i DonaW Tusk składają pod Sejmem.
6-12 sierpnia 2010 r.
KURIER CHICAGO KURIER 25

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


przeszkadzał silny antykomunisty-
czny prezydent. Doskonałe zorien-
towany politycznie Kreml do-
strzegł, że USA postanowiły się
przed nim płaszczyć (tzw. reset, wy-
cofanie się z obiecanej Czechom i
Polakom budowy tarczy antyrakie-
towej, nasze przyzwolenie na dzia-
łania Rosji w Gruzji i na Ukrainie,
nasze błagania, by nie pomagali Ira-
nowi, itd.) - i odebrał to jako zgodę
na to, co zrobili Rosjanie przy " ka-
tastrofie" polskiego samolotu. Do-
szli do wniosku, że nie powiemy ani
słowa - i faktycznie nie powiedzie-
liśmy. (...)
" To znaczy, że nasze oburzenie
i zaniepokojenie w związku z pol-
skim " wypadkiem" będzie musia-
ło być równie puste i bezzębne jak
rosyjskie " śledztwo" mające wy-
jaśnić przyczyny katastrofy. Polacy
postrzegają to jako drugą Jałtę, jako
kolejny przypadek sprzedaży Polski
Rosjanom; obamiści mogą myśleć,
że to wszystko ucichnie - ale Polska
i inne kraje Europy Środkowej wie-
dzą lepiej. Dla nich to niewyobra-
żalna zdrada."
Z powyższego tekstu pominą-
łem pewne fragmenty - jak np. cyto-
wane przez Gene' go Poteat' a wy-
pwiedzi eksperta mającego dostęp
do rosyjskiego " śledztwa" . Nato-
miast jest faktem, że Gene zawsze
pisze słowa " wypadek" i rosyjskie 11.04.2010. go*. 15-35 Jarosław Kaczyński żegna swojego brata.
REUTERS/KACPER PEMPEL
" śledztwo" - właśnie tak - w cu-
dzysłowie!
Tyle wypowiedzi top-klasy fa-
nak Jarosławowi Kaczyńskiemu? lit dawnej Informacji Wojskowej, l wystarczy wprowadzić na przeglą- emerytalnej" ... Cóż, zdaje się KPA
chowca wywiadu USA. Dobitna -
Nawet w tej chwiłi Rosjanie mogą być dopuszczonym do bardzo " eli- darce internetowej hasło: " Czyżby i PNĄ, wobec zbrodni zabójstwa
nieprawdaż?
po prostu ogłosić, że znaleźli dowo- tarnych" tajemnic. Ponieważ inter- Komorowski coś wiedział" . Prezydenta Polski i ultralojalnego
dy na fakt, że " wypadek" (znowu net odegrał ogromną rolę w zdemas- sojusznika USA, dokładnie tak jak
Kto wiedział właściwym jest pisać w cudzysło- kowaniu tego zamachu, przypo- " polska" prokuratura, udaje mał-
• i w co kto gra? wie, jak elementamie słusznie robi mnijmy znamienny fakt. W roku Pierwsze kuszenie węża pkę, która zakrywa sobie oczy i za-
Oczywiście - i persona klasy to cytowany amerykański ekspert) - 2009 wiosną Bronisław Komorow- W rajskim ogrodzie, w pier- tyka uszy - krzycząc " Nie widzę,
Gene Poteat' a wie, że nie może po- był w rzeczywistości zamachem... I ski udzielał wywiadu dziennikarzo- wszym kuszeniu w dziejach świata, nie słyszę, nie ma mnie" .
wiedzieć wszystkiego. Na przykład pogrążając " liderów PO" (czytaj: wi RFM. Nagranego i sfilmowane- wąż starodawny namawiał prarodzi- W tej sytuacji pozwolę sobie na
- o znacznie bardziej " globalisty- mety z IW), zrobić " buzi-buzi" z go w studio tej rozgłośni. Wywiad ców rodzaju ludzkiego, by sięgnęli trzy cytaty biblijne:
cznym" zakresie odpowiedzialno- PiS-em... Twarze Tuska i Komo- imć pana Marszałka Sejmu doty- ręką po owoce z drzewa samostano- Pierwszy z Księgi Mądrości:
ści. We wspomnianym zestrzeleniu rowskiego jakby w ostatnich dniach czył, najogólniej, jego komentarzy wienia o dobru i złu." Będziecie ja- " Wszystko, co szeptane w ukryciu,
koreańskiego Boeinga zginał ame- bardzo poszarzały... na temat współpracy rządu Tuska z ko bogowie" - obiecywał szatan. W będzie ogłaszane z murów miasta."
rykański kongresmen, akurat nieu- Zdaje się, że wiedza o prawdzi- prezydentem Lechem Kaczyńskim. kolejności wyliczając: Ewa, potem Drugi - z księgi proroka Daniela:
stępliwy szef komisji śledczej bada- wym filmie z amerykańskiego sate- Konkretnie rozmawiano o zabloko- Adam, dali się nabrać. I poznali, że " Mene, tekel, fares - pisała niewi-
jącej nadmierne wydatki konsor- lity szpiegowskiego, na którym wanej przez Tuska nominacji Anny są " nadzy" , czyli nędzni i nic nie dzialna ręka na ścianie sali balowej
cjum banków FED na tzw. koszty wprost widać, jak potężny wybuch Fotygi na ambasadora przy ONZ o- warci. Dzisiaj zbrodniarze często u- pałacu babilońskiego króla." (Do-
własne. A kto mógł bardzo nie lubić wprost rozrywa kadłub polskiego raz o odmowie powołania przez Le- ważają, że są wszechmocni. Że po- jdźcie sami, płatni zdrajcy i zbrodni-
Lecha Kaczyńskiego, i w jakiej Tu-!54M na strzępy (jest to seria cha Kaczyńskiego szeregu ambasa- siedli władzę nad mediami i umys- czo obojętni, co słowa te znaczą.) I
sprawie nigdy nie zmienił On zdjęć, a nie pojedyncza klatka), jak i dorów nominowanych przez Radu- łami. I że mogą sobie robić, co chcą. trzeci, z wypowiedzi Pana Jezusa na
swoich poglądów, o tym " Kurier 0 tym, że film ten jest już w Warsza- sia Sikorskiego (nie mylić z genera- A to bardzo duży błąd - bo Wszech- temat Sądu Ostatecznego:" Idźcie
Codzienny" pisał uprzednio... Ró- wie - zatacza coraz szersze kręgi. łem Sikorskim - myląca zbieżność mogący jest tylko Pan Bóg. A jak precz w ogień wieczny, zgotowany
wnież Rosjanie mogli być nie tyle Być może dlatego Tusk, jakby czu- nazwisk!). Na koniec, gdy dzienni- bywa z obiecankami złotych gór w diabłu i jego aniołom. Zaprawdę po-
głównymi " zleceniodawcami" za- jąc niebezpieczeństwo, zaczyna karz pytał o dalsze perspektywy ta- wykonaniu nijakiego Lucyfera, A- wiadam wam - nie znam was, któ-
machu, lecz jedynie " wspólnika- twardszy kurs wobec Rosjan... Tak kiej " współpracy" z prezydentem, dam i Ewa dobitnie się przekonali. rzy dopuszczaliście się nieprawości.
mi" w zbrodni - to też możliwa hi- często bywa wśród wspólników marszałka Kornorowskiego zebrało Dzisiaj hańbą nieporównywalną Bo nie każdy, kto mi mówi " Panie,
poteza... zbrodni - gdy już wiadomo, że do- na szczerość, bo rzekł dosłownie z niczym okrywają się organizacje Panie" - wejdzie do Królestwa Nie-
Co się tyczy Rosji i Putina - to konano zbrodni, jeden szykuje się tak: Polonii opanowane przez mętów z bieskiego. Lecz tylko ten, kto czyni
przebieg " śledztwa" (piszmy to do zwalenia winy na drugiego. I vi- " No nie, nie pretenduję do roli komunistycznej razwiedki i ubecji. wolę Ojca mego, Który Jest w Nie-
słowo w nawiasach - tak jak imć ce-versa. wieszcza, czy roli proroka, ale wie Petycję o powołanie komisji Kon- bie."
pan Poteat) jest niesłychanie dzi- Ale jedno nie ulega wątpliwo- pan... Przyjdą wybory prezyden- gresu USA ds " wypadku" w dniu I ostatni cytat, z katechizmu.
wny. Poprawna analiza nie zna tu ści. Bombę izowolumetryczną jak i ckie, albo prezydent będzie gdzieś 10 kwietnia 2010 roku składa kon- Grzechy wołające o pomstę do Nie-
innego określenia, jak " gra na urządzenie blokujące stery samolotu leciał - i to się wszystko zmieni..." gresman King z Nowego Yorku, pe- ba: 1. Umyślne zabójstwo... 2. O-
czas" . Jest zupełnie tak, jakby Pu- 1 po otwarciu klap podwozia unie- I wyraźnie nie mówił o miano- tycję wspiera 50 tysięcy podpisów - kradanie ubogich, wdów i sierot... 3.
tin nie był do końca pewien, czy możliwiające mu wzbicie się do gó- waniu jakiegoś pojedynczego amba- też z Nowego Yorku. W Chicago Zatrzymywanie zapłaty pracowni-
rozwój wypadków przyniesie prze- ry - można było zainstalować tylko sadora, tylko o tym, że " wszystko ani śladu akcji w tym temacie - za to kom... 4. Grzechy nieczyste prze-
wagę "Tuskowi i Komorowskie- w Warszawie! się zmieni" . Albo po wyborach już mamy wystawę starych samocho- ciwko naturze... 5. Używanie lub
mu" (chociaż ci ostatni to też tylko W tym aspekcie wydaje się, że nie będzie Lecha Kaczyńskiego ja- dów. Czyli to, czym się obecnie rozpowszechnianie narkotyków. (Ta
chłopcy na posyłki byłej " pol- nasz (tfu!) prezydent-elekt jest zna- ko prezydenta, albo i ta " całościo- przywódca Polonii zajmuje... Do- ostatnia pozycja dodana do listy
skiej" komunistycznej razwiedki, cznie ważniejszą postacią niż myśli- wa zmiana" nastąpi po jakimś locie kładnie ta sama osoba, która wystą- przez Benedykta XVI.) Na miejscu
czyli osławionej Informacji Woj- my. W każdym razie, musi się on prezydenckim samolotem! Aby od- piła do władz USA z oficjalną ini- pierwszym jest jednak: UMYŚLNE
skowej PRL-u) - czy też może jed- cieszyć bardzo dużym zaufaniem e- słuchać czy obejrzeć ten wywiad, cjatywą zawarcia " nowej umowy ZABÓJSTWO.
14 KURIER KURIER CHICAGO 20-26 sierpnia 2010 r.

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


FilipŁKonouiński wym figurantem na ważnym stołku. Sierpniowa

n ZDJĘCIAMI
Zagadnięty przez sprytnego dzienni-
karza mógł najzwyczajniej ujawnić sensacja-rewelacja
ważną informację, może nie do końca Wyn-gazety
rozumiejąc, że T uskowi wcale nie w I oto 12 sierpnia 2010 roku na-
smak taka akcja. czelny or gan michnikowszczyzny
Nadto zwraca uwagę, że dzienni- przynosi nie lada sensacje! PoJska
kar/e - jak to dziennikarze - od razu prokuratura wojskowa nie ma zdjęć
"polecieli" potwierdzać informację miejsca "katastrofy" z dnia 10 kwie-
w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. tnia, a jedynie / 5 i z 12 kwietnia. Bo
A "wojskowi prokuraci" najzwy - nad lotniskiem w dniu l O kwietnia nie
czajniej w ś wiecie ją potwierdzili!!! było satelity wojskowego. A właści-
Natomiast na próby "ciągnięcia za ję- wie był - ale jak tłumaczy "profesor
zyk" na temat: co te zdjęcia zawiera - Stanisław Białous z W ydziału Geo-
A było to tak: ją - wyraźnie zareagowali strachem i dezji i Kartografii Politechniki W ar-
ograniczyli się do jednego zdaniem s/awskiej" - satelity tego typu są tak
W dniu 5 maja 2010 raku nie byle kto, bo minister Jacek Cichocki, ogłosił iż strona polska otrzy- komentarza, że: "T o bardzo ważne zaprogramowane, że jak "zobaczą"
materiały dowodowe"! T a reakcja mgłę lub gęste chmury - to nie robią
mała od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) liczne wojskowych śledczych też bardzo zdjęć! "Boi tak nic nie widać!" -jak
mocno pr/emawia /a prawd/iwością wyjaśnia jaśnie pan profesor .Potem
zdjęcia satelitarne i dnia 10 kwietnia obrazujące ostatnie minuty lotu T U-154M Prezydenta Polski informacji, że zdjęcia satelitarne z o- dość pokrętnie ten sam pułkownik
statnich chwil lotu prezydenckiego Zbigniew Rzepa informuje, że - o-
Lecha Kaczyńskiego. Minister Cichocki przy okazji wyraził podziękowanie rządowi Stanów Zje- Tu-154M nie tylko istnieją - ale za- wszem - zdjęcia z dnia 10 kwietnia z
wierają naprawdę nie byle co... ostatnich chwil lotu tunolewa są - ale
dnoczonych za udostępnienie tych materiałów. Wreszcie, do strony czysto pra- są one z satelity meteorologicznego i
wnej - oficjalne wypowiedzi dwóch są "znacznie mniej dokładne", ze
niezależnych świadków mają w pra- względu na mgłę.
wie karnym wartość dowodu w spra- Zaś pytany wprost o informację z
Również we środę 5 maja 2010 przyznaje, że zdjęcia były już wyko- szczerość". Dziennikarze podają fak- wie. A cóż dopiero oficjalne wypo- dnia 5 maja 2010 roku - imćpan R?e-
roku reporter RMF FM Krzysztof Za- nane - zanim jeszcze astronauci do- ty i wysnuwają elementarnie zasadne wiedzi przedstawicieli dwóch różnych pa stwierdza, że: "Naczelna Prokura-
sada "dorwał" rzecznika prasowego wiedzieli się kto zginął!!! A przecież wnioski. Od strony formalnej - zaska- rodzajów władz, zawodowo zobowią- tura W ojskowa ma bardzo wiele
Naczelnego Prokuratora Wojskowego tę ostatnią informację światowe agen- kująca poprawność. Minister Jacek zanych do przekazywania społeczeń- zdjęć, wiec /apewne i te, o których
Zbigniewa Rzepę - i ten potwierdził. cje informacyjne podały niemal na- Cichocki jest podsekretarzem stanu stwu prawdziwych informacji. Zau- mówił minster Cichocki."
że (dosłowny cytat): "Prokuratura tychmiast po zamachu (pardon: "ka - (ministrem) w Kancelarii Premiera ważmy też, że wypowiedzi z dnia 5 W kategoriach logiki mamy tutaj
Wojskowa ma Już satelitarne zdję- tastrofie")!!! T ytuł jaki reporterzy RP odpowiedzialnym za służby spe- maja 2010 roku - owej pamiętnej śro- tzw. podwójne zaprzeczenia. Nie ma,
cia z dnia katastr oły prezydenckie- "Faktu" nadali swojej publikacji jest cjalne. Amerykanie przekazując mate- dy - nigdy nie zostały w jakikolwiek no ale są, nie wiem, ale zapewne też
go tupolewa pod Smoleńskiem (wy- również znamienny - i rozbrajająco riały (konkretnie zdjęcia satelitarne) sposób zdementowane. Minister Ci- są...Nieźle, nawet jak na tzw . m R P
tłuszczenie moje - F .Z.K.)."Idalej: szczery: "Satelita zarejestrował kata - polskiemu rządowi - mieliby kontakt chocki nigdy nie zaprzeczył, że mó- (czyli Ubekistan - a właściwie Raz-
"Śledczy otrzymali zdjęcia kilkana - strofę"... w pierwszej linii właśnie z ministrem wił, co mówił i nigdy nie stwierdził, wiedkistan).
ście dni temu od Narodowej Agencji Cichockim. Ten ostatni - cecha cha- że dziennikarz napisał jakieś swoje A już zupełne wzruszenie ogarnę-
Bezpieczeństwa, która zawiaduje Kilka słów komentarza rakterystyczna: używa czarny szmpon fantazje - a nie to, co usłys/ał. Podob- ło mnie, gdy profesor od geodezji wy-
m.in. systemem satelitów obserwacyj- Dlaczego podane powyżej infor- koloryzujący do włosów - sprawia nie i wspomniany rzecznik prasowy powiada się na temat wojskowych sy-
nych Stanów Zjednoczonych, Wnio- macje są wiarygodne? Decyduje o wrażenie człowieka, który nie za bar- Naczelnej Prokuratury W ojskowej stemów satelitarnych. Głęboka eks-
sek o ich udostępnienie złożył resort tym kilka spraw. Od strony psycholo- dzo wie, na jakim świecie żyje. Z racji WP, w stopniu bodajże pułkownika, percka wiedza pana profesora, równa
obrony." (Tu uwaga moja: Zbigniew gicznej - wspomniana "rozbrajająca także na młody wiek - jest raczej typo- Zbigniew Rzepa. w swojej klasie tylko moralnym nou-
Rzepa wypowiedział się w taki spo-
sób, że należy przypuszczać, że to a-
merykański resort obrony nakazał
przekazanie tych zdjęć Polakom. W
każdym razie o tym, że to polski resort
obrony wystąpił o zdjęcia - tego Z.
Rzepa jednoznacznie nie powiedział.)
A swoją rozmowę z rzecznikiem pra-
sowym Naczelnej Prokuratury W oj-
skowej w Warszawie Krzysztof Zasa-
da podsumował następująco: "Nasi
śledczy nie udzielają żadnych, nawet
ogólnych odpowiedzi na pytania, co
zarejestrowały kamery amerykań-
skich satelitów. Wojskowi prokurato-
rzy, którzy prowadzą śledztwo, ogra-
niczają się do stwierdzenia, że to
"bard/o ważne materiały dowodo -
we"." Słowa "bardzo ważne matę -
riały dowodowe" redaktor Zasada
podał w cudzysłowie, jako cytat za-
słyszanej wypowiedzi. Swojej kore-
spondencji reporter RMF FM dał ry-
tuł: Zdjęcia satelitarne znad Smo-
leńska trafiły już do polskich śled-
czych.
Jeszcze ciekawsza była wiado-
mość podana przez "Fakt" w dniu 13
kwietnia 2010 roku! Można ją do dziś
dnia odczytać na portalu intemeto-
wym Fakt.pl. A oto ona (najciekaw-
sze wytłuściłem - F .Z.K.): "Przeby-
wający na Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej 1SS astronauci jako jedni
z pierwszych zobaczyli dokładne
zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego
samolotu. To właśnie oni oglądali
zdjęcia zrobione przez kosmicznego
satelitę. Po zrobieniu zdjęć i po tym
jak poinformowano kto zginął, a-
stronauci przesłali nam (czyli do
Polski - uwaga moja F .Z.K.) kondo-
lencje z kosmosu." Nomen omen - ta Mfejsce katastrof*
FotiMikhailMet/clAP
informacja 7 rozbrajającą szczerością
20-26 sierpnia 2010 r.
KURIER CHICAGO KURIER 15

TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU - TRAGEDIA W SMOLEŃSKU


przy zdrowych zmysłach nie może
składać gratulacji Komorowskiemu z
okazji objęcia urzędu prezydenta RP .
Nikt tego tematu nie porusza - ale na-
leży naprawdę poważnie myśleć o
sfałszowanych wyborach. Możliwo-
ści takiego fałszerstwa są w praktyce
"polskiej" ordynacji wyborczej nie -
ograniczone. Przerobienie głosów
ważnych n a nieważne, "dorobienie"
głosów - co skutkuje podejrzanie wy-
soką frekwencją po bezbarwnej i nie-
ciekawej kampanii... Nieprawdopo-
dobne psychologicznie wyniki, np.
znająca Niemców i ich politykę Wiel-
kopolska głosuje na T uska, albo
Gdańsk - pewno pod wpływem popar-
cia Lecha W aiesy - zakochał się w
PO??? Wystarczy obsadzić "swoimi"
ludźmi obwodowe komisje albo cho-
ciaż ich cześć w okręgu wyborczym.
A w Polsce właśnie rozpoczęły się
rządy dawnych komunistycznych
spec-służb. Już bezczelne i jawne, i
nie muszące liczyć się z niczym. Po-
wie ktoś, że to tylko domniemania.
Brat mojej babci i sąsiad naszej rodzi-
ny w Poznaniu, wyjechał do USA o-
statnim rejsem MS "Batory1' w dniu
28 sierpnia 1939 roku, gdyż domnie-
mał, że Hitler to wariat, który rozpęta
nową wojnę światową. Cóż, w sier-
pniu 1939 roku wszyscy uważali, że
przesadza...
No i w wypadku Komorowskiego
- sprawa ma także wymiar moralny .
Współpracownikowi morderców na
Wrak samolotu Tu-154, który rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku miejscu zbrodni gratulacji sienie skła-
da. Kwestia zasad - kiedyś zwanych
sumieniem. I trochę także kwestia tzw.
czeniom Episko-kapusiów w rodzaju
Życinskiego czy Skworca, czy kultu-
Ul RP postanowiły "przemilczeć"
dowód ze zdjęć satelitarnych. A to o-
trzech tysięcy stopni Celsjusza. T rwa
to wprawdzie moment, ale wystarczy
Ostatnie, zdrowego rozsądku. Oficjalni lider/y
rze osobistej Palikota lub Niesioła - znacza, że "śledztwo" (jak słusznie by odsłonięte części ciała były zwęg- ale nie najmniej ważne Polonii nie powinni się prz.ymilać do
zasadza się zapewne na przekonaniu, And last but not leasL Ostatnie, bandytów. Bandyci i tak mają ich
pisze to słowo w cudzysłowie Gene lone, a ciało rozkawałkowane (np. po-
że satelity wojskowe zawierają obiek- Poteat) zmierza do z góry założonych zbawione części kończyn). T ak - ze- ale nie najmniej ważne. Człowiek gdzieś...
tywy fotograficzne z aparatów Smie- tendencyjnych i fałszywych ustaleń. znanie naocznego ś wiadka, który wi-
na-8 - no i oczywista oczywistość: w Zmierza do zbrodni przeciwko praw- dział zwłoki ofiary katastrofy ma zna-
mgle i poprzez chmury zdjęcia prze- dzie i strasznej krzywdy moralnej wo- czenie niemal rozstrzygające dla fak-
cież nie zrobią!!!
Co z astronautami / międzynaro-
bec ofiar zbrodni oraz do zapewnienia
bezkarności jej sprawcom.
tu, czy wspomniany typ bomby eks-
Ipodował w tym samolocie, czy nie.
Samolot rozbił się po uderzeniu pioruna.
dowej stacji satelitarnej ISS - tego Mi-
chnik nie wyjaśnił. Ale przecież to o-
W tym ostamim aspekcie działa-
ność kreatur w rodzaju szefa BÓR, ge-
Może dlatego Jarosław Kaczyński jest
teraz obiektem takiej nienawiści w Przełamał się na części
czywiste! NachJeli się samogony i nerała Janickiego, jest szczególnie że- Ra/wiedki stanie (kiedyś Polska). Bo
mieli zwidy. I nawei te zwidy sfoto- nująca. Człowiek, który choćby za po obu wspomnianych BOR-owcach Samolot pasażerski r ozbił się w czasie burzy na lotnisku na wyspie
grafowali - patrz pan jaka delirka!!! drastycznie niezgodne z przepisami wszelki słuch zaginaj. San Andres w Kolumbii. Jedna osoba zginęła, l 14 jest rannych - infor-
No i wiadomo, że jak mieli delirę, to zorganizowanie wizyty prezydenta RP Pragnę poinformować Państwa muje Reuters.
im żadna mgła nie przeszkadzała ro- (wykonanie tych ostatnich było na po- Czytelników, że oficjalnie zwróciłem Na pokładzie znajdowało się 121 i sześciu członków załogi osób. Samo-
bić zdjęć satelitarnych - bo ich kame- ziomie umyślnej farsy - m.in. brak pol- się / prośbą o wywiad do pana Jaro- lot kolumbijskich linii Aires leciał /e stolicy Kolumbii, Bogoty do turysty-
ry też miały delirium i zapewne nie skiego asystenta w '"wieży" kontrol - sława Kaczyńskiego na temat m.in.: cznej wyspy San Andres na Karaibach. Rozbił się po uderzeniu pioruna w
wiedziały, że jest mgła i powinny się nej i szereg innych skandalicznych za- jak wyglądały zwłoki Prezydenta RP? czasie podchodzenia do lądowania. Boeing 737 zbliżał się już do pasa starto-
automatycznie wyłączyć. Bo te kame- niedbań) - powinien być z miejsca are- Jeżeli będziemy mieli ten opis - wy- wego, gdy doszło do wypadku.
ry też się na tej stacji kosmicznej ISS sztowany - czci pamięć ofiar . Motor- starczy aż nadto materiałów, by rodzi- Samolot z Bogoty lądował w samym środku intensywnej burzy -
nachlały - razem z tymi astronautami - kami borowcy do Smoleńska jadą... ny ofiar tragedii, które to ofiary były powiedział pułkownik Gustavo Barrero z kolumbijskich sił powietrznych.
przecież to takie oczywiste!!! Ciekawe, czy "Fikus" też pojechał? obywatelami USA - wystąpiły z ofi- Rannych przewieziono do miejscowych szpitali. Jak informuje Reuters,
cjalnym wnioskiem o śledztwo z po- do katastrofy doszło w czasie burzy, której towarzyszył silny wiatr i wyłado-
Ważne na teraz dejrzenia o umyślne morderstwo pier- wania elektryc/ne. Uszkodzenia samolotu są znaczne, maszyna przełamała
Jest to, że Michnik ogłosił, że Trzeci świadek wszego stopnia. A wtedy można wy- się na trzy części.
- Pierwszy pilot powiedział, że w samolot uderzył piorun. Badamy szcząt-
zdjęć z 10 kwietnia nie ma - i już! Mi- Pamiętajmy, że oprócz dwóch stąpić na podstawie "court-order" o
wszelką dokumentację posiadaną ki maszyny, by ustalić, jakich doznała uszkodzeń i co spowodowało wypadek
chnik jest oczywiście, chorym na py- funkcjonariuszy BÓR, którzy oczeki-
przez władze USA, min. o wspo- - oświadczył zastępca dyrektora kolumbijskiego państwowego zarządu lotni-
chę i kłamstwo na granicy obłędu, wali na płycie lotniska i z miejsca po-
mniane zdjęcia satelitarne. ctwa Donald Tascon.
propagandzistą. Nienawiść do Polski i biegli na miejsce katastrofy tworząc
Polaków wessał /apewne /. mlekiem straż honorową przy /włokach Pre/y- Bowiem to co 12 sierpnia ogłosi-
matki. Słownictwo jakiego używa, denta RP, jest i trzeci ś wiadek - który ła Wyb-gazeta i zaraz skwapliwie po-
świadczy o nie lada problemach oso- niewątpliwie widział zwłoki ofiary twierdziły wojskowe prokuraiy wijąc
bowości. Na przykład osławiona katastrofy. Jest nim sam Jarosław Ka- się jak te piskorze na wędkarskim ha-
"zoologiczna nienawi ść" - ten neo - czyński. czyku wobec własnych wcześniej-
logiz.m Michnika jest szczególnie ab- Z jego wypowiedzi na temat iden- szych wypowiedzi - to tylko dowód
surdalny. Słusznie zauważył dr Rafał tyfikacji zwłok brata wynika, że Ro- na fakt, że nie ma co czekać na wyni-
Klimuszko, że zwierzęta nie odczu- sjanie mieli wątpliwości, co do ki "śledztwa" - jak to w cudzysłowie
wają nienawiści. Drapieżnik poluje, identyfikacji. Natomiast prezes PiS pisze wspomniany prezes Amerykań-
kiedy jest głodny . Syty nie atakuje. rozpoznał ciało Prezydenta RP m.in. skiego Stowarzyszenia Byłych Praco-
Zapewne Michnik w dzieciństwie po charakterystycznym znamieniu na wników Wywiadu. Trzeba koniecznie
przestraszył się psa (może kota?) i te- klatce piersiowej. Oznaczałoby to, że robić własne, w kraju, gdzie jeszcze
ra? własną nienawiść przypisuje zwie- identyfikacja na podstawie twarzy by- prawo coś znaczy.
rzętom (mechanizm projekcji). Ale ten ła niemożliwa. To bardzo mocno po- A swoją drogą - jak szkoda poten-
bufon w tzw. Ul RP to oficjalny organ twierdza wybuch bomby izowolume- cjału organizacji polonijnych w rodza-
trycznej. Taka bomba działa poprzez ju ZNP c/y KPA opanowanych przez Boeing 737 kolumbijskich linii Air es rozbił się po uder zeniu pio-
propagandy - tak jak gazeta "Praw -
runa.
da" w komunistycznym ZSRR. Jego kombinację wysokiego ciśnienia i bar- uboli i razwiedkę. Jak bardzo by siete- AJYRichard Garcia
publikacja znaczy tyle, że władze tzw. dzo wysokiej temperatury - około raz ten potencjał przydał...