Vous êtes sur la page 1sur 7

Monitor Polski Nr 11 — 410 — Poz.

238, 239 i 240

238
OBWIESZCZENIE PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH

z dnia 27 marca 2000 r.

w sprawie wskaênika waloryzacji oraz stawki zasi∏ku rodzinnego.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 1 grudnia a) 36,90 z∏ miesi´cznie na ma∏˝onka oraz na pierw-
1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wy- sze i drugie dziecko,
chowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, b) 45,70 z∏ miesi´cznie na trzecie dziecko,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636
c) 57,10 z∏ miesi´cznie na ka˝de kolejne dziecko.
i Nr 110, poz. 1256) og∏asza si´, co nast´puje:
1) wskaênik waloryzacji zasi∏ku rodzinnego od
1 czerwca 2000 r. wynosi 104,5%,
2) zasi∏ek rodzinny w okresie od 1 czerwca 2000 r. do
31 maja 2001 r. wynosi: Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych: L. Gajek

239
OBWIESZCZENIE PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH

z dnia 27 marca 2000 r.

w sprawie wskaênika waloryzacji oraz kwot zasi∏ku wychowawczego.

Na podstawie art. 13 ust. 8 w zwiàzku 2) zasi∏ek wychowawczy w okresie od 1 czerwca


z art. 15c ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏- 2000 r. do 31 maja 2001 r. wynosi miesi´cznie
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych 276,90 z∏, a dla osoby samotnie wychowujàcej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 dziecko i osoby wychowujàcej trzecie i ka˝de na-
i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, st´pne dziecko — 440,30 z∏.
poz. 1256) og∏asza si´, co nast´puje:
1) wskaênik waloryzacji zasi∏ku wychowawczego od
1 czerwca 2000 r. wynosi 104,5%, Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych: L. Gajek

240
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZÑCEGO CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTU¸U NAUKOWEGO
I STOPNI NAUKOWYCH

z dnia 24 marca 2000 r.

w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych,


wraz z okreÊleniem nazw nadawanych stopni naukowych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1) w pozycji I Uniw ersytety:


1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych a) pod lp. 3 Uniwersytet Jagielloƒski w Krakowie:
(Dz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) og∏a- — w rubryce Nazwa jednostki dodaje si´ wyrazy
sza si´ nast´pujàce zmiany w wykazie jednostek orga- „Instytut Biologii Molekularnej” i odpowied-
nizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni na- nio w rubryce Nazwa stopnia naukowego —
ukowych, wraz z okreÊleniem nazw nadawanych stop- wyrazy „doktor nauk biologicznych w zakre-
ni naukowych, stanowiàcym za∏àcznik do obwieszcze- sie biochemii, doktor habilitowany nauk bio-
nia Przewodniczàcego Centralnej Komisji do Spraw Ty- logicznych w zakresie biochemii”,
tu∏u Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 23 wrze-
Ênia 1998 r. (Monitor Polski Nr 38, poz. 524): — przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Biolo-
gii i Nauk o Ziemi w rubryce Nazwa stopnia
1. W cz´Êci A Jednostki organizacyjne szkó∏ wy˝- naukowego po wyrazach „doktor nauk biolo-
szych: gicznych w zakresie:” oraz „doktor habilito-
Monitor Polski Nr 11 — 411 — Poz. 240

wany nauk biologicznych w zakresie:” skreÊla nauk humanistycznych w zakresie:” skreÊla


si´ wyraz „— biochemii”, si´ wyrazy „— j´zykoznawstwa” i „— literatu-
— przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Zarzà- roznawstwa”,
dzania i Komunikacji Spo∏ecznej w rubryce — przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Nauk
Nazwa stopnia naukowego po wyrazach Ekonomicznych i Zarzàdzania w rubryce Na-
„doktor nauk humanistycznych w zakresie zwa stopnia naukowego po wyrazach „doktor
nauk o sztuce” dodaje si´ przecinek i wyrazy nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii”
„nauk o zarzàdzaniu”, dodaje si´ przecinek i wyrazy „nauk o zarzà-
b) pod lp. 5 Uniwersytet ¸ódzki, przy jednostce or- dzaniu”,
ganizacyjnej Wydzia∏ Ekonomiczno-Socjologicz- — w rubryce Nazwa jednostki dodaje si´ wyrazy
ny, w rubryce Nazwa stopnia naukowego doda- „Wydzia∏ Filologiczny” i odpowiednio w ru-
je si´ wyrazy „doktor habilitowany nauk huma- bryce Nazwa stopnia naukowego — wyrazy
nistycznych w zakresie socjologii”, „doktor nauk humanistycznych w zakresie
c) pod lp. 6 Uniwersytet Opolski im. Powstaƒców j´zykoznawstwa, literaturoznawstwa” oraz
Âlàskich: „doktor habilitowany nauk humanistycznych
— skreÊla si´ wyrazy „im. Powstaƒców Âlà- w zakresie j´zykoznawstwa, literaturoznaw-
skich”, stwa”,
— przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Histo- g) pod lp. 11 Uniwersytet Warszawski w rubryce
ryczno-Pedagogiczny w rubryce Nazwa stop- Nazwa jednostki wyrazy „Wydzia∏ Rusycystyki
nia naukowego po wyrazach „doktor nauk i Lingwistyki Stosowanej” zast´puje si´ wyraza-
humanistycznych w zakresie:” dodaje si´ wy- mi „Wydzia∏ Lingwistyki Stosowanej i Filologii
raz „— psychologii”, Wschodnios∏owiaƒskich”,
d) pod lp. 7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza h) pod lp. 12 Uniwersytet w Bia∏ymstoku w rubry-
w Poznaniu w rubryce Nazwa jednostki dodaje ce Nazwa jednostki dodaje si´ wyrazy „Wydzia∏
si´ wyrazy „Wydzia∏ Teologiczny” i odpowied- Biologiczno-Chemiczny” i odpowiednio w ru-
nio w rubryce Nazwa stopnia naukowego — wy- bryce Nazwa stopnia naukowego — wyrazy
razy „doktor nauk teologicznych”, „doktor nauk chemicznych w zakresie chemii”,
e) pod lp. 8 Uniwersytet Szczeciƒski: i) pod lp. 13 Uniwersytet Wroc∏awski:
— w rubryce Nazwa jednostki dodaje si´ wyrazy — w rubryce Nazwa jednostki po wyrazach „In-
„Wydzia∏ Nauk Przyrodniczych” i odpowied- stytut Biochemii” dodaje si´ wyrazy „i Biolo-
nio w rubryce Nazwa stopnia naukowego — gii Molekularnej”,
wyrazy „doktor nauk biologicznych w zakre- — przy jednostce organizacyjnej Instytut Histo-
sie biologii”, ryczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego
— w rubryce Nazwa jednostki wyrazy „Wydzia∏ dodaje si´ wyrazy „doktor habilitowany nauk
Transportu i ¸àcznoÊci” zast´puje si´ wyraza- humanistycznych w zakresie historii”,
mi „Wydzia∏ Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug”, — przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Nauk
f) pod lp. 10 Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w To- Historycznych i Pedagogicznych w rubryce
runiu: Nazwa stopnia naukowego po wyrazach „dok-
— przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Huma- tor nauk humanistycznych w zakresie:” oraz
nistyczny w rubryce Nazwa stopnia naukowe- „doktor habilitowany nauk humanistycznych
go po wyrazach „doktor nauk humanistycz- w zakresie:” skreÊla si´ wyraz „— historii”,
nych w zakresie:” oraz „doktor habilitowany j) dodaje si´ lp. 14 i 15 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego


1 2 3
„14 UNIWERSYTET KARDYNA¸A STEFANA
WYSZY¡SKIEGO
Wydzia∏ Filozofii ChrzeÊcijaƒskiej doktor nauk humanistycznych w zakresie:
— filozofii
— psychologii
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:
— filozofii
— psychologii
Wydzia∏ Nauk Historycznych i Spo∏ecznych doktor nauk humanistycznych w zakresie:
— historii
— psychologii
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:
— historii
— psychologii
Monitor Polski Nr 11 — 412 — Poz. 240

1 2 3
Wydzia∏ Prawa Kanonicznego doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego
doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa
kanonicznego
Wydzia∏ Teologiczny doktor nauk teologicznych
doktor habilitowany nauk teologicznych

15 UNIWERSYTET WARMI¡SKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE
Wydzia∏ Bioin˝ynierii Zwierzàt doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki
doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zoo-
techniki
Wydzia∏ Biologii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii
Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i karto-
grafii
doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geo-
dezji i kartografii
Wydzia∏ Humanistyczny doktor nauk humanistycznych w zakresie:
— historii
— j´zykoznawstwa
— literaturoznawstwa
Wydzia∏ Mechaniczny i In˝ynierii Rolniczej doktor nauk rolniczych w zakresie in˝ynierii rolniczej
Wydzia∏ Medycyny Weterynaryjnej doktor nauk weterynaryjnych
doktor habilitowany nauk weterynaryjnych
Wydzia∏ Nauki o ˚ywnoÊci doktor nauk rolniczych w zakresie technologii ˝ywnoÊci
i ˝ywienia
doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ˝ywno-
Êci i ˝ywienia
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rybactwa doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa
doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybac-
twa
Wydzia∏ Rolnictwa i Kszta∏towania Ârodo-
wiska doktor nauk biologicznych w zakresie biologii
doktor nauk rolniczych w zakresie:
— agronomii
— kszta∏towania Êrodowiska
doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agro-
nomii
Wydzia∏ Zarzàdzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzà-
dzaniu”

2) w pozycji II Wy˝sze szko∏y techniczne: i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia na-


a) pod lp. 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stani- ukowego — wyrazy „doktor nauk technicz-
s∏awa Staszica w Krakowie przy jednostce orga- nych w zakresie in˝ynierii Êrodowiska”,
nizacyjnej Wydzia∏ Elektrotechniki, Automatyki, c) pod lp. 7 Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Informatyki i Elektroniki w rubryce Nazwa stop- KoÊciuszki w rubryce Nazwa jednostki dodaje
nia naukowego po wyrazach „doktor nauk tech- si´ wyrazy „Wydzia∏ In˝ynierii Elektrycznej
nicznych w zakresie:” dodaje si´ wyraz „— tele- i Komputerowej” i odpowiednio w rubryce Na-
komunikacji”, zwa stopnia naukowego — wyrazy „doktor nauk
b) pod lp. 4 Politechnika Cz´stochowska: technicznych w zakresie elektrotechniki”,
— przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Budo- d) pod lp. 8 Politechnika Lubelska przy jednostce
wy Maszyn w rubryce Nazwa stopnia nauko- organizacyjnej Wydzia∏ Mechaniczny w rubryce
wego po wyrazach „doktor habilitowany na- Nazwa stopnia naukowego dodaje si´ wyrazy
uk technicznych w zakresie mechaniki” doda- „doktor habilitowany nauk technicznych w za-
je si´ przecinek i wyrazy „budowy i eksploata- kresie budowy i eksploatacji maszyn”,
cji maszyn”, e) pod lp. 9 Politechnika ¸ódzka przy jednostce or-
— w rubryce Nazwa jednostki dodaje si´ wyrazy ganizacyjnej Wydzia∏ Budowy Maszyn w Biel-
„Wydzia∏ In˝ynierii i Ochrony Ârodowiska” sku-Bia∏ej w rubryce Nazwa stopnia naukowego
Monitor Polski Nr 11 — 413 — Poz. 240

dodaje si´ wyrazy „doktor habilitowany nauk stopnia naukowego — wyrazy „doktor nauk fi-
technicznych w zakresie budowy i eksploatacji zycznych w zakresie fizyki”,
maszyn”, h) pod lp. 12 Politechnika Radomska im. Kazimie-
f) pod lp. 10 Politechnika Opolska w rubryce Na- rza Pu∏askiego w rubryce Nazwa jednostki doda-
zwa jednostki dodaje si´ wyrazy „Wydzia∏ Elek- je si´ wyrazy „Wydzia∏ Transportu” i odpowied-
trotechniki i Automatyki” i odpowiednio w ru- nio w rubryce Nazwa stopnia naukowego — wy-
bryce Nazwa stopnia naukowego — wyrazy razy „doktor nauk technicznych w zakresie trans-
„doktor nauk technicznych w zakresie elektro- portu”,
techniki”, i) pod lp. 13 Politechnika Rzeszowska im. Ignace-
g) pod lp. 11 Politechnika Poznaƒska w rubryce Na- go ¸ukasiewicza dodaje si´ nast´pujàce jednost-
zwa jednostki dodaje si´ wyrazy „Wydzia∏ Fizyki ki organizacyjne wraz z nazwami stopni nauko-
Technicznej” i odpowiednio w rubryce Nazwa wych:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego

„Wydzia∏ Chemiczny doktor nauk chemicznych w zakresie technologii che-


micznej
Wydzia∏ Elektryczny doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki”

j) pod lp. 14 Politechnika Szczeciƒska w rubryce — w rubryce Nazwa jednostki wyrazy „Instytut
Nazwa jednostki dodaje si´ wyrazy „Wydzia∏ In- Fizyki” zast´puje si´ wyrazami „Wydzia∏ Fizy-
formatyki” i odpowiednio w rubryce Nazwa ki”, zaÊ wyrazy „Instytut Matematyki” — wy-
stopnia naukowego — wyrazy „doktor nauk razami „Wydzia∏ Matematyki i Nauk Informa-
technicznych w zakresie informatyki”, cyjnych”,
k) pod lp. 15 Politechnika Âlàska w Gliwicach przy — w rubryce Nazwa jednostki wyrazy „Wydzia∏
jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Mechaniczny Budownictwa i Maszyn Rolniczych w P∏ocku”
Technologiczny w rubryce Nazwa stopnia na- zast´puje si´ wyrazami „Wydzia∏ Budownic-
ukowego po wyrazach „doktor nauk technicz- twa, Mechaniki i Petrochemii w P∏ocku”,
nych w zakresie:” dodaje si´ wyraz „— mecha- — przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Che-
niki”, miczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego
l) pod lp. 16 Politechnika Âwi´tokrzyska: po wyrazach „doktor nauk chemicznych w za-
— w rubryce Nazwa jednostki dodaje si´ wyrazy kresie chemii”, a tak˝e po wyrazach „doktor
„Wydzia∏ Elektrotechniki, Automatyki i Infor- habilitowany nauk chemicznych w zakresie
matyki” i odpowiednio w rubryce Nazwa chemii” dodaje si´ przecinek i wyrazy „tech-
stopnia naukowego — wyrazy „doktor nauk nologii chemicznej”,
technicznych w zakresie elektrotechniki”, m) pod lp. 18 Politechnika Wroc∏awska przy jedno-
— w rubryce Nazwa jednostki wyrazy „Wydzia∏ stce organizacyjnej Wydzia∏ Elektroniki w rubry-
Mechaniczny” zast´puje si´ wyrazami „Wy- ce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach
dzia∏ Mechatroniki i Budowy Maszyn” i odpo- „doktor habilitowany nauk technicznych w za-
wiednio w rubryce Nazwa stopnia naukowe- kresie:” dodaje si´ wyrazy „— automatyki i ro-
go dodaje si´ wyrazy „doktor habilitowany botyki”,
nauk technicznych w zakresie budowy i eks- n) pod lp. 19 Politechnika Zielonogórska dodaje
ploatacji maszyn”, si´ nast´pujàce jednostki organizacyjne wraz
∏) pod lp. 17 Politechnika Warszawska: z nazwami stopni naukowych:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego


„Instytut Matematyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Wydzia∏ Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksplo-
atacji maszyn”

o) dodaje si´ lp. 22 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego


„22 WY˚SZA SZKO¸A MORSKA W GDYNI
Wydzia∏ Administracyjny doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznaw-
stwa”
Monitor Polski Nr 11 — 414 — Poz. 240

3) w pozycji III Akademie ekonomiczne: wyrazach „doktor nauk ekonomicznych w zakre-


a) pod lp. 5 Szko∏a G∏ówna Handlowa przy jednost- sie ekonomii” dodaje si´ przecinek i wyrazy „na-
ce organizacyjnej Kolegium Zarzàdzania i Finan- uk o zarzàdzaniu”,
sów w rubryce Nazwa stopnia naukowego po b) dodaje si´ lp. 6 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego


„6 WY˚SZA SZKO¸A PRZEDSI¢BIORCZOÂCI
I ZARZÑDZANIA W WARSZAWIE doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzà-
dzaniu”

4) w pozycji IV Wy˝sze szko∏y pedagogiczne: „Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna” zast´puje si´


a) pod lp. 1 Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna w Byd- wyrazami „Akademia Pedagogiczna”,
goszczy przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ d) skreÊla si´ lp. 4,
Humanistyczny w rubryce Nazwa stopnia na- e) pod lp. 5 Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna w Rzeszo-
ukowego dodaje si´ wyrazy „doktor habilitowa- wie przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ So-
ny nauk humanistycznych w zakresie historii”, cjologiczno-Historyczny w rubryce Nazwa stop-
b) pod lp. 2 Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna im. Jana nia naukowego dodaje si´ wyrazy „doktor habi-
Kochanowskiego w Kielcach przy jednostce or- litowany nauk humanistycznych w zakresie hi-
ganizacyjnej Wydzia∏ Humanistyczny w rubryce storii”,
Nazwa stopnia naukowego po wyrazach „dok- f) pod lp. 6 Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna im. Tade-
tor nauk humanistycznych w zakresie historii” usza Kotarbiƒskiego w Zielonej Górze w rubryce
dodaje si´ przecinek i wyraz „j´zykoznaw- Nazwa jednostki wyrazy „Wydzia∏ Pedagogicz-
stwa”, ny” zast´puje si´ wyrazami „Wydzia∏
c) pod lp. 3 Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna im. Komi- Nauk Pedagogicznych i Spo∏ecznych”,
sji Edukacji Narodowej w Krakowie wyrazy g) dodaje si´ lp. 8 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego

„8 WY˚SZA SZKO¸A PEDAGOGICZNA


W S¸UPSKU
Wydzia∏ Matematyczno-Przyrodniczy doktor nauk biologicznych w zakresie biologii”

5) w pozycji V Wy˝sze szko∏y rolnicze: bactwa” dodaje si´ przecinek i wyrazy „tech-
a) pod lp. 1 Akademia Rolnicza im. Hugona Ko∏∏à- nologii ˝ywnoÊci i ˝ywienia”,
taja w Krakowie w rubryce Nazwa jednostki wy- — w rubryce Nazwa jednostki wyrazy „Wydzia∏
razy „Wydzia∏ Zootechniczny” zast´puje si´ Zootechniczny” zast´puje si´ wyrazami „Wy-
wyrazami „Wydzia∏ Hodowli i Biologii Zwie- dzia∏ Biotechnologii i Hodowli Zwierzàt”,
rzàt”, d) skreÊla si´ lp. 6,
b) pod lp. 2 Akademia Rolnicza w Lublinie w rubry- e) pod lp. 7 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Ja-
ce Nazwa jednostki wyrazy „Wydzia∏ Zootech- na i J´drzeja Âniadeckich w Bydgoszczy:
niczny” zast´puje si´ wyrazami „Wydzia∏ Biolo- — przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Zoo-
gii i Hodowli Zwierzàt”, techniczny w rubryce Nazwa stopnia nauko-
c) pod lp. 4 Akademia Rolnicza w Szczecinie: wego dodaje si´ wyrazy „doktor habilito-
— przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ Rybac- wany nauk rolniczych w zakresie zootech-
twa Morskiego i Technologii ˚ywnoÊci w ru- niki”,
bryce Nazwa stopnia naukowego po wyra- — dodaje si´ nast´pujàce jednostki organizacyj-
zach „doktor nauk rolniczych w zakresie ry- ne wraz z nazwami stopni naukowych:
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
„Wydzia∏ Budownictwa i In˝ynierii
Ârodowiska doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
Wydzia∏ Telekomunikacji i Elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji”
Monitor Polski Nr 11 — 415 — Poz. 240

f) pod lp. 8 Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiej- — wyrazy „Wydzia∏ Zootechniczny” zast´puje
skiego w Warszawie w rubryce Nazwa jednostki: si´ wyrazami „Wydzia∏ Nauk o Zwierz´-
— wyrazy „Wydzia∏ Melioracji i In˝ynierii Ârodo- tach”,
wiska” zast´puje si´ wyrazami „Wydzia∏ In˝y- — wyrazy „Wydzia∏ ˚ywienia Cz∏owieka oraz
nierii i Kszta∏towania Ârodowiska”, Gospodarstwa Domowego” zast´puje si´
— wyrazy „Wydzia∏ Ogrodniczy” zast´puje si´ wyrazami „Wydzia∏ Nauk o ˚ywieniu Cz∏o-
wyrazami „Wydzia∏ Ogrodnictwa i Architektu- wieka i Konsumpcji”,
ry Krajobrazu”, g) pod lp. 9 wyrazy „Wy˝sza Szko∏a Rolniczo-Peda-
— wyrazy „Wydzia∏ Techniki Rolniczej i LeÊnej” gogiczna w Siedlcach” zast´puje si´ wyrazami
zast´puje si´ wyrazami „Wydzia∏ In˝ynierii „Akademia Podlaska”,
Produkcji”,
6) w pozycji VII Wy˝sze szko∏y teologiczne:
— wyrazy „Wydzia∏ Weterynaryjny” zast´puje
si´ wyrazami „Wydzia∏ Medycyny Weteryna- a) skreÊla si´ lp. 1,
ryjnej”, b) dodaje si´ lp. 3—6 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego

„3 PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA


W KRAKOWIE
Wydzia∏ Filozoficzny doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
Wydzia∏ Historii KoÊcio∏a doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie
historii
Wydzia∏ Teologiczny doktor nauk teologicznych
doktor habilitowany nauk teologicznych
4 PAPIESKI WYDZIA¸ TEOLOGICZNY
W WARSZAWIE doktor nauk teologicznych
doktor habilitowany nauk teologicznych
5 PAPIESKI WYDZIA¸ TEOLOGICZNY
WE WROC¸AWIU doktor nauk teologicznych
doktor habilitowany nauk teologicznych
6 WY˚SZA SZKO¸A FILOZOFICZNO-PEDA-
GOGICZNA „IGNATIANUM” W KRAKOWIE doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii”

7) w pozycji VIII Akademie medyczne: daje si´ wyrazy „doktor habilitowany nauk o kul-
a) pod lp. 7 Akademia Medyczna w Warszawie turze fizycznej”,
w rubryce Nazwa jednostki wyrazy „Instytut Bio- b) pod lp. 2 Akademia Wychowania Fizycznego
struktury” zast´puje si´ wyrazami „Centrum w Katowicach przy jednostce organizacyjnej
Biostruktury”, Wydzia∏ Wychowania Fizycznego w rubryce
b) pod lp. 10 Âlàska Akademia Medyczna w Kato- Nazwa stopnia naukowego dodaje si´ wyrazy
wicach przy jednostce organizacyjnej Wydzia∏ „doktor habilitowany nauk o kulturze fizycz-
Farmaceutyczny w rubryce Nazwa stopnia na- nej”,
ukowego dodaje si´ wyrazy „doktor nauk me- c) pod lp. 5 Akademia Wychowania Fizycznego Jó-
dycznych w zakresie biologii medycznej”, zefa Pi∏sudskiego w Warszawie w rubryce
8) w pozycji IX Akademie wychowania fizycznego: Nazwa jednostki, w nazwie jednostki organiza-
a) pod lp. 1 Akademia Wychowania Fizycznego im. cyjnej Wydzia∏ Rehabilitacji Ruchowej skreÊla
J´drzeja Âniadeckiego w Gdaƒsku przy jednost- si´ wyraz „Ruchowej”,
ce organizacyjnej Wydzia∏ Wychowania Fizycz- 9) dodaje si´ pozycj´ X „M i ´ d z y u c z e l n i a n e j e d -
nego w rubryce Nazwa stopnia naukowego do- n o s t k i o r g a n i z a c y j n e ” w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego

„X Mi´dzyuczelniane jednostki organizacyjne

1 MI¢DZYUCZELNIANY WYDZIA¸ BIOTECH-


NOLOGII UNIWERSYTETU GDA¡SKIEGO
I AKADEMII MEDYCZNEJ W GDA¡SKU doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii”
Monitor Polski Nr 11 — 416 — Poz. 240

2. W cz´Êci B Placówki naukowe Polskiej Akademii uk rolniczych w zakresie technologii ˝ywnoÊci i ˝y-
Nauk: wienia, zootechniki”,
1) pod lp. 34 Instytut Katalizy i Fizykochemii Po- 3. W cz´Êci C Jednostki badawczo-rozwojowe:
wierzchni w Krakowie w rubryce Nazwa stopnia 1) pod lp. 5 G∏ówny Instytut Górnictwa w Katowicach
naukowego dodaje si´ wyrazy „doktor habilitowa- w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach
ny nauk chemicznych w zakresie chemii”, „doktor habilitowany nauk technicznych w zakre-
2) pod lp. 51 Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ ˚yw- sie górnictwa” dodaje si´ przecinek i wyrazy „in˝y-
noÊci w Olsztynie w rubryce Nazwa stopnia nauko- nierii Êrodowiska”,
wego dodaje si´ wyrazy „doktor habilitowany na- 2) dodaje si´ lp. 60 i 61 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego


„60 INSTYTUT — CENTRUM ZDROWIA MATKI
POLKI W ¸ODZI doktor nauk medycznych w zakresie medycyny

61 PRZEMYS¸OWY INSTYTUT TELEKOMUNI-


KACJI W WARSZAWIE doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki”

Przewodniczàcy Centralnej Komisji do Spraw Tytu∏u


Naukowego i Stopni Naukowych: J. Tazbir

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:


— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,
al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ul. Marsza∏kowska 3/5, 00-624 Warszawa, tel. 825-46-79
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax: 694-64-77, 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 129/W/C/2000 ISSN 0209-214X Cena 4 z∏ 84 gr

Centres d'intérêt liés