Vous êtes sur la page 1sur 65

WOÝœUI « ≠ œUý—ù«Ë …uŽb « WM' WOÝœUI « ØœUý—ô«Ë …uŽb « WM' —U H²Ýû

≤μ≤∏∞∑∑ ≠ ≤μ≤∂∑μ¥ ∫  
Âö «Ë …öB «Ë sOL UF « »— tKÒ bL «
tKÒ «b s bL sOK dL « ·d √ vK
ÆÆbF Ë ¨sOFL √ t Ë t ¬ vK Ë
t vLE W M Ë Èd WLF tKÒ « d –
u u rIM « l b t Ë rFM « VK
…UO Ë ”uHM « —Ëd Ë ÊuOF « …d Ë »uKI «
rE √ U Ë tO ≈ œU F « W U b √ U ¨Õ«Ë—_«
‰U rK tM wMG ô tO ≈ rN —Ëd{
Ɖ«u _« s
e eF « t U w v UF ‰U
˚


©…dI «® ˝
U U “√Ë rJ UL √ dO rJ √ ô√ò € ‰U Ë
dO Ë rJ U —œ w UNF —√Ë rJJOK bM
s rJ dO Ë ‚—u «Ë V c « ‚UH ≈ s rJ
«u dC Ë rN UM √ «u dC r Ëb «uIK Ê√
Æåv UF tKÒ « d – ∫‰U ¨vK ∫«u U ørJ UM √
©Íc d « Á«Ë—®
` √ Ê_ › œuF s tKÒ «b ‰U b Ë æ
r œb oH √ s w ≈ V √ U O v UF tKÒ «
ÆU –
nAJ « «–≈ ∫ÁdH v u ËdL ‰U b Ë æ
r rN UL √ »«u s W UOI « Âu ”UMK ¡UDG «
p – bM d O tKÒ « d – s U u qC √ «Ëd
d c « s UMOK d √ T ÊU U Êu uIO «u √
“uM UNO —U –√Ë U ¬ r dJ « w √ pO S
Æ—«d √Ë
¥
Ê«eOL « qI Ô Ëd _« n UC
—b d √ V J t UO w ’d rK L «
‰UL _U t UO dLF Ë UM « s sJL
s —b d √ VK Ë Ê«eOL « qI Ô w « ‰«u _«Ë
UN Ëd w WKOK ‰«u √ pO ≈Ë »«u «Ë d _«
Æp UM Ê«eO UN qI U d √ w WKOI Ë

Ê«eOL « qI Ô
ÊU K «vK ÊU HOH ÊU LK ®∫€tKÒ «‰u —‰U æ
tKÒ « ÊU sL d « v ≈ ÊU O Ê«eOL « w ÊU KOI
Æ©Í—U « Á«Ë—® ©rOEF « tKÒ « ÊU ÁbL Ë
µ
sNKI √ U fL a a ∫€tKÒ « ‰u — ‰U æ
ÊU Ë d √ tKÒ «Ë tKÒ « ô≈ t ≈ ô Ê«eOL « w
t O v u ` UB « b u «Ë tK bL «Ë tKÒ «
UMIO tKÒ « wI s fL a a ∫‰U Ë Á«b «Ë
d _« Âu??O?? «Ë tKÒ U s R W???M « q?? œ sN
Æ»U «Ë uL « bF YF «Ë —UM «Ë WM U Ë
©w U _« t Ë bL √ Á«Ë—®

UM «s «—UOK
sOM RLK dHG « s ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
WM R Ë s?? R?? q??J?? t??KÒ ? « V?? ? U??M?? R??L?? «Ë
©w U _« t Ë Æw «d D « Á«Ë—®ÆåWM

n UCL « d c «
Â√ W d u bM s € tKÒ « ‰u?? — Ãd?? æ
` B « vK sO …dJ UNM tKÒ « v{— sOM RL «
v Ë v {√ Ê√ bF l — r U b w u Ë
p —U w « ‰U « vK X “U € ‰UI W U
l —√ „bF XK bI € ‰UI ∫rF X U UNOK
ÂuO « cM XK UL X “Ë u «d Àö ULK
U{—Ë tIK œb ÁbL Ë tKÒ « ÊU ∫sN “u
Æ©rK Á«Ë—® Æt ULK œ«b Ë t d W “Ë t H

€ w M « w?? ¬— ∫‰U?? › W U??? « w?? √ s æ


øW U???? « U √ U ‰uI U ∫‰UI w H „d √ U?? √Ë
u U vK p œ√ ö???? √ ∫‰U ∫tKÒ « d???? –« ∫XK

∫‰uI ø—UNM « l q???OK « tKÒ « „d – s d???? «
oK U ¡q tKÒ bL «Ë oK U œb tKÒ bL «
÷—_«Ë «ËUL????? « w U œb???? tKÒ bL «Ë
÷—ù« Ë «ËUL « w U ¡q tK « bL «Ë
b???L «Ë t U vB √ U œb?? tKÒ bL «Ë
œb?? tKÒ b????L «Ë t U v?B √ U ¡q tKÒ
tKÒ « ` Ë T q ¡q tKÒ bL «Ë T q
s p I sNLK Ë sNLKF ∫‰U?? r ÆsNK
Æ©w U _« t Ë w «d D « Á«Ë—® Æ„bF


”d WzU Ë W b WzU ‚UH U
W — tzU o Ë
X ∫X U V U w √ XM w U Â√ s æ
XKI b …√d « v √ tKÒ « ‰u — U XKI € w M «
tKÒ « ∫w u ‰U ¨W U U √Ë t u √ U O wMLKF
WKK t b WzU s p dO t U …d WzU d «
p dO t U …d WzU tKÒ bL « w u Ë WK I
qO w UNO KL WL K W d ”d WzU s
p dO u Ë …d WzU tKÒ « t U ∫w u Ë tKÒ «
∫w u Ë sNMOI F qO UL ≈ b Ë s W — WzU s
tI ôË U – —c?? ô …d?? WzU tKÒ « ô≈ t?? « ô
Æ©bL « Á«Ë—® ÆqLF «

π
q √ qC √ s ÊuJ ozU b
ÂuO « «c öL ÷—_«
∫€ tKÒ « ‰u — ‰U ∫‰U › W U « w √ s æ
Áb Ë tKÒ « ô≈ t « ô …«bG « …ö d œ w ‰U s ò
XOL Ë wO bL « t Ë pKL « t t p d ô
q …d WzU d b ¡w q vK u Ë dO « ÁbO
÷—_« q √ qC √ s cM R ÊU tOK — wM Ê√
å‰U U vK œ«“ Ë√ ‰U U q ‰U s ô≈ öL
©VO d « `O ®

±∞
rK L « kH
UL t H kH Ê√ vK h d rK L «
s Ë …dO w Ë —UD _«Ë —ËdA « s UN jO
w t H rK L « UN kH w « qzU u « lH √
pO ≈Ë tKÒ « d – u Ë sOB « sB U p L «
Æt H ÊU ù« kH UN w « —U –_« iF

XO « s ÃËd « ¡U œ
t O s Ãd «–≈ ‰U s € tKÒ « ‰u — ‰U æ
ô≈ …u ôË ‰u ôË tKÒ « vK XK u tKÒ « r
ÆÊUDOA « tM v M Ë XO ËË XOH t ‰UI tKÒ U
©bL √ Á«Ë—®
±±
p KO w pOHJ
…—u d ¬ s sO üU √d s € w M « ‰U æ
©Í—U « Á«Ë—® ÁU H WKO w …dI «

¡w „dC ô
ÕU  w ‰uI b s U € w M « ‰U?? æ
ô Íc « tKÒ « r???? WKO q ¡U ??? Ë Âu????? q
¡UL « w ôË ÷—_« w ¡w tL « l d???C
¡w ÁdCO «d Àö rOKF « lOL « u Ë
Æ©Íc d « Á«Ë—®

±≤
‰eML « ¡U œ
–u √ ‰U r ôeM ‰e s ∫€ w M « ‰U æ
ÁdC r oK U d s U U « tKÒ « ULKJ
Æ©rK Á«Ë—® Æp – t eM s q d v ¡w

¡w q s pOHJ
sO –uFL «Ë b √ tKÒ « u q q € w M « ‰U æ
pOHJ «d? Àö w L sO Ë ` B sO
©Íc d « `O ® Æ¡w q s

ÂuO « dzU ÊUDOA « s kH


‰U b L « q œ «–≈ € tKÒ « ‰u — ÊU æ
t UDK Ë r dJ « tN u Ë rOEF « tKÒ U –u?? √
±≥
‰U p – ‰U «–S rO d « ÊUDOA « s r bI «
©œË«œ u √ Á«Ë—® ÆÂuO « dzU wM kH ÊUDOA «

s p????L √ U??????? tÒ??K « „U????H


…d ü«Ë UO b « d?? √
sO Âu?? q w ‰U?? s € w M « ‰U???? æ
u ô≈ t ≈ ô tKÒ « w w L sO Ë ` B
l rOEF « ‘dF « »— u?? Ë XK u tOK
Æ…d ü«Ë UO b « d √ s tL √ U tKÒ « ÁUH «d
©wM « s « Á«Ë—®

p UL tKÒ « rÔ NÔ KÓ ] ËÓ ”d
` B sO ‰U s ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
t Ë pKL « t t p d ô Áb Ë tKÒ « ô« t « ô ±¥
d b ¡w q vK u Ë XOL Ë w bL «
dA UN U …b «Ë qJ t tKÒ « V «d dA
tKÒ « tF —Ë U O dA tM tKÒ « j Ë UM
t s Ë »U — dAF t s Ë U —œ dA UN
©±®
qLF r Ë Ád ¬ v ≈ —UNM « ‰Ë√ s W K
q tK w L sO ‰U ÊU s dNI öL c u
©bL √ Á«Ë—® Æåp –

p UL tK « rNK Ò Ë ”d ∫ W K ©±®
±µ
U dJ «Ë ÂuLG «Ë ÂuLN « q e Ô
ÊU ùU XK «–≈ U dJ «Ë ÂuLG «Ë ÂuLN «
pO S t «e √ tOK d √Ë t UO uH —b
ÆUNM ÃËd K o dD «

rG «Ë rN « q e
tKÒ « ‰u — ‰U › œuF s tKÒ «b ‰U æ
‰UI Êe ôË r j ULK »U√ U ò ∫€
w OU p √ s «Ë „b s «Ë „b w ≈ rNK «
„¡UC w ‰b?? pLJ w ÷U?? „b?? w
Ë√ p H t XOL p u r « qJ p Q √
Ë√ pIK s «b √ t LK Ë√ p U w t e √
qF Ê√ „bM VOG « rK w t d Q « ±∂
ô≈ wL »U –Ë w e ¡ö Ë w K lO — ʬdI «
«u U U d t e ÊUJ t t b √Ë tL tKÒ « V –√
vK ‰U ULKJ « Ác rKF ô√ tKÒ « ‰u — U
©bL √ Á«Ë—® ÆåsNLKF Ê√ sNFL sL wG M

U dJ « q e
bM ‰uI € tKÒ « ‰u — Ê√ › ”U s « s æ
tKÒ « ô≈ t ≈ ô rOK « rOEF « tKÒ « ô≈ t ≈ ôò ∫»dJ «
«uL « »— tKÒ « ô≈ t ≈ ô rOEF « ‘dF « »—
Æ©Í—U « Á«Ë—® år dJ « ‘dF « »—Ë ÷—ô«

∫X U UNM tKÒ « w{— fOL XM ¡UL √ s æ


ULK pLK √ ô√ò ∫€ t??KÒ ? « ‰u??? — w?? ‰U??
ô w — tKÒ «® »dJ « w Ë√ »dJ « bM sNO uI
©bL √ Á«Ë—® Æå©U O t „d √
±∑
U uK UM ∫‰U › ’U Ë w √ s bF s æ
«–≈ ¡wA r d √ ô√ò ∫‰UI € tKÒ « ‰u — bM
Ãd t U œ UO b « s ¡ö Ë√ »d rJM q d ‰e
U œ «–≈ ÊuM « Í– ¡U œ ∫‰U ò ¨vK t qOI ¨åtM
w ≈ p U X √ ô≈ t ≈ ô® u « sD w u Ë
w rK q — t Ÿb r t S ¨©sOL UE « s XM
©Íc d « Á«Ë—® Æåt tKÒ « »U √ ô≈ j ¡w

ULKJ « ¡ôR € wMLK ∫‰U › wK s æ


ôò Ád c sN u √ Ê√ Áb Ë√ »d w ‰e Ê≈ w d √Ë
rOEF « wKF « tKÒ « ô≈ t ≈ ô r dJ « rOK « tKÒ « ô≈ t ≈
rOEF « ‘dF « »—Ë l « «ËUL « »— ÊU
©wzU M « Á«Ë—® ÆåsOL UF « »— tKÒ bL «

±∏
…uI «Ë ‰UL «Ë W —c « w b e Ô
W —c « d J t √ —UHG ù«Ë d c « VzU s
ÆÊ«b _« …u s b e Ë ‰UL «Ë

W u «Ë —UHG ù«
∫v UF ‰U

˝
Õu …—u
±π
∫v UF ‰U

˝
œu …—u

d??O J «Ë bOL??? «Ë `????O «


ÂuM « q
w M « X √ WL U Ê√ ∫‰U › …d d w √ s æ
ô√ € ‰UI qLF « XJ Ë U œU t Q €
U ö sO ÂœU s p dO u U vK p œ√
UF —√ s d J Ë sO ö Ë U ö s bL Ë sO ö Ë
©rK Á«Ë—® ÆpF C s c Q sO sO ö Ë ≤∞
»u c « u L
rB s ô≈ V c « w Ÿu u « s b uK ô
b √ w b F U p c tzUO √Ë tK — s v UF tKÒ «
wUFL «Ë »u c « pK s dND K W U «
Æ»u c « v L UN w « ‰«u _« s Ë

UM « qC √
tKÒ « ‰u?? — U XK ∫‰U?? › —– w?? √ s æ
WM UNF Q W O XKL «–≈ò ∫‰U?? wMË√
UM « s √ tKÒ « ‰u — U XK ∫‰U ¨åUN L
Æå UM « qC √ w ò ∫‰U?? øtKÒ « ô≈ t ≈ ô
≤± ©bL √ Á«Ë—®
b b « »u « ”U
∫‰UI U u f s ò ∫€ tKÒ « ‰u?? — ‰U æ
dO s tOM “—Ë «c w U Íc « tKÒ bL «
Æåt – s ÂbI U t dH ¨…u ôË wM ‰u
©w U _« t Ë w «—b « Á«Ë—®

…öB U sO Q «
sO ¬ r b « ‰U «–≈ò ∫∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
XI «u sO ¬ ∫¡UL « w WJzöL « X U Ë
Æåt – s Âb??I U t dH Èd?? _« UL «b «
©p U Á«Ë—®

v ÂU ô« dE M Ê√ Âu QL « vK ∫WE ö
d _« oI v s R r W UH « s ⁄dH ≤≤
—UHG ô«
tKÒ « dHG « ‰U s ò ∫€ tKÒ « ‰u?? — ‰U æ
¨tO « »u √Ë ÂuOI « w « u ô≈ t ≈ ô Íc « rOEF «
©Íc d « Á«Ë—® Æån e « s d ÊU Ê√Ë t dH

ÂUFD « bF tKÒ « bL
‰U r U UF q √ s ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
s wM “—Ë ÂUFD « «c wMLF √ Íc « tKÒ bL «
Æåt – s ÂbI U t dH …u ôË wM ‰u dO
©œË«œ w √ Á«Ë—®

`O «
tKÒ « ÊU ∫‰U s ò ∫∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
≤≥
X U Ê«Ë ÁU UD XD …d WzU Âu w ÁbL Ë
©Í—U « Á«Ë—® Æåd «b“q

U UB « UO U «
‰uI b √ ÷—_« vK U ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
tKÒ bL «Ë tKÒ « ÊU Ë d √ tKÒ «Ë tKÒ « ô≈ t ≈ ô
u Ë ÁU UD tM dH ô≈ tKÒ U ô≈ …u ôË ‰u ôË
©bL √ Á«Ë—® Æåd «b “q X U

rK tCHM UMB c?? √ò ∫€ tKÒ « ‰u?? — Ê√ æ


iH U tCH r iH M rK tCH r iH M
ÊU Ê≈ rK Ë tOK tKÒ « vK tKÒ « ‰u — ‰UI
iHM d √ tKÒ «Ë tKÒ « ô≈ t « ôË tKÒ bL «Ë tKÒ «
©bL √ Á«Ë—® ÆåUN —Ë …d A « iHM UL U UD « ≤¥
fK L « ÂU ¡U œ
∫∫€ tKÒ « ‰u — ‰U ∫‰U › …d d w √ s æ
Ê√ q ‰UI tDG tO d J fK w fK s ò
„bL Ë rNK « p U p–t K s ÂuI
ô≈ pO ≈ »u √Ë „dHG √ X √ ô≈ t ≈ ô Ê√ bN √
©Íc d « Á«Ë—® Æåp – t K w ÊU U t dH

Ê«–ô« l d c «
lL sO ‰U?? s?? ò ∫€ tKÒ « ‰u?? — ‰U?? æ
p d ô Áb Ë tKÒ « ô≈ t ≈ ô Ê√ bN « ∫Ê–RL «
U — tKÒ U XO{— t?? u?? —Ë Áb bL Ê«Ë t
Æåt – t dH UM œ Âö ôU Ë ôu?? — bL L Ë
©rK Á«Ë—®
≤µ
p u œ »U Ô
Èu √ s u Ë «œU F « ·d?? √ s ¡U b «
»uKDL « ‰uB Ë ÁËdJL « l œ w »U _«
tKÒ « VO w « —u _« s Ë s RL « Õö u Ë
Æ…u b « UN

rE _« tL U tKÒ « ‰«R
t √ tO √ s wLK _« …b d s tKÒ «b s æ
∫‰uI u?? Ë u b öÎ ? — € w M « lL ∫‰U??
t ≈ ô tKÒ « X √ p √ bN √ w Q p Q √ w ≈ rNK «
≤∂
b u r Ë bK r Íc « ¨bLB « b _« ¨X √ ô≈
ÁbO w H Íc «Ëò ∫‰UI b « «uH t sJ r Ë
t w œ «–≈ Íc « ¨rE _« tL U tKÒ « ‰Q bI
©œË«œ u √ t d √® ÆåvD √ t q «–≈Ë ¨»U √

‰u — l ÊU t √ › p U s f √ s Ë æ
w ≈ rNK «® ∫U œ r ¨wKB q —Ë UÎ U € tKÒ «
¨ÊUML « ¨X √ ô≈ t ≈ ô ¨bL « p ÊQ p Q √
«d ù«Ë ‰ö « «– U ¨÷—_«Ë «ËUL « l b
∫rK Ë tOK tKÒ « vK w M « ‰UI ¨©ÂuO U w U
©rE _«® W «Ë— w Ë rOEF « tL U tKÒ « U œ bI ò
ÆåvD √ t q «–≈Ë ¨»U √ t w œ «–≈ Íc «
©œË«œ u √ t d √®

≤∑
qOK « w —UF s
Í√® —UF s ò ∫‰U € w M « s …œU s æ
tKÒ « ô≈ t ≈ ô ‰UI qOK « w ©kIO «Ë VKI
u Ë bL « t Ë pKL « t t p d ô Áb?? Ë
tKÒ « t U Ë tKÒ bL «Ë d b ¡w q vK
‰U r ¨tKÒ U ô≈ …u ôË ‰u ôË d √ tKÒ «Ë
Q{u ÊS?? t VO « U?? œ Ë√ w dH « rNK «
©Í—U « Á«Ë—® Æåt ö XK vKË

≤∏
sL d « pM v{d
w b F « UNOK qB w « rFM « rE √ s
b F « s?? t??KÒ ? « v??{— ‚u?? fO Ë t??KÒ ? « v??{—
Æ¡w

»dA «Ë q _« bF bL «
tKÒ « ‰u?? — ‰U?? ∫‰U?? p U s f?? √ s æ
WK _« q Q Ê√ b F « s v{dO tKÒ « Ê≈ò ∫€
ÆåUNOK ÁbL O W dA « »dA Ë√ UNOK ÁbL O
©rK Á«Ë—®
≤π
d I « »«c s pO M Ô
i √ Íc?? « u …d?? ü« ‰“UM ‰Ë√ u d I «
dNE tO Ë sOI L « vJ √Ë sO UB « l N
r s Ë U …U M « t V sL ‰UL _« ozUI
s Ë rOF tO Ë »«c tO Èu Ë pK t V J
Æd I « »«cF WF UL « —u _«

„—U …—u
WF UL « w „—U …—u ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
©w U _« t Ë t Ëœd s « Á«Ë—® Æåd I « »«c s
≥∞
W UOI « Âu sL d « pO{d Ô
V ô√ s d ü«Ë sO Ë_« tKÒ « lL U bM
Ê√ q Ë e tKÒ « vK UI ÊU sL ÊuJ Ê√
ÆrNO{d

W UOI « Âu sL d « pO{d Ô
∫∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ

bL L Ë UÎ M œ Âö ùU Ë UÎ — tKÒ U XO{— ‰U s ò


UÎ I ÊU UÎ ö ` B sO Ë UÎ ö v L sO UÎ O
©bL √ bM ® ÆåW UOI « Âu tO{d Ê√ tKÒ « vK
≥±
W UOI « Âu ÊuI U «
w Q Ë s d ü«Ë sO Ë_« o Ê√ V ô√
Ê√Ë pM qC √ b √ t Q r qLF W UOI « Âu
pO S XO «Ë U q L ozö « s b √ ·«u ô
ÆWKO u «

t —b ôË tK ÊU b √ tI r
ÁbF ÊU b √
‰U € tKÒ « ‰u — Ê√ › ËdL w √ s æ
Áb Ë tKÒ « ô≈ t ≈ ô …d w zU Âu w ‰U s ò
q vK u Ë bL « t Ë pKL « t t p d ô
t —b ôË tK ÊU b √ tI r ¨d b ¡w ≥≤
ÆåtKL s qC √ qL s ô≈ ÁbF ÊU b √
©wzU M « Á«Ë—®

q √ V?? – tKÒ « ‰u?? — U › —– u?? √ ‰U?? æ


Êu uB Ë wKB UL ÊuKB —u _U —u b «
U UM fO Ë ‰«u?? √ ‰uC rN Ë ÂuB UL
ô√ —– U √ U ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰UI ¨t ‚bB
pI K ôË pI s „—b ULK pLK √
vK ∫‰U ¨åpKL q c √ s ô≈ pHK s
U ö …ö q d œ tKÒ « d ò ∫‰U ¨tKÒ « ‰u — U
Uö t Ë sO ö Ë U ö ÁbL «Ë sO ö Ë
p d ô Áb Ë tKÒ « ô≈ t ≈ ö tL Ë sO ö Ë
¡w q vK u?? Ë bL « t?? Ë pKL « t t
©œËË«œ w √ Á«Ë—® Æåd b
≥≥
b √ Q r qLF W UOI « Âu v Q
pM qC Q
tKÒ « ô≈ t ≈ ô ‰U s ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
u Ë bL « t Ë pKL « t t p d ô Áb?? Ë
t X U …d WzU Âu w d b ¡w q vK
XO Ë WM WzU t X Ë »U — dA ‰b
t u ÊUDOA « s «“d t X U Ë W O WzU tM
¡U UL qC Q b √ Q r Ë w L v p –
©tOK oH ® Æåp – s d √ qL b √ ô≈ t

€ tKÒ « ‰u — ‰U ∫‰U › …d d w √ s æ
tKÒ « t U w L sO Ë ` B sO ‰U s ò
qC Q W UOI « Âu b √ Q r …d WzU ÁbL Ë
≥¥
ÆåtOK œ«“ Ë√ ‰U U q ‰U b √ ô≈ t ¡U UL
©rK Á«Ë—®

∫‰U Áb s tO √ s VOF s ËdL s Ë æ


WzU tKÒ « t U ∫‰U s ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U
qC √ ÊU UN Ëd q Ë fLA « ŸuK q …d
q …d WzU tKÒ bL « ∫‰U s Ë ¨t b WzU s
WzU s qC √ ÊU UN Ëd q Ë fLA « ŸuK
…d WzU d √ tKÒ « ∫‰U s Ë ¨UNOK qL ”d
s qC √ ÊU UN Ëd q Ë fLA « ŸuK q
Áb Ë tKÒ « ô≈ t ≈ ô ∫‰U s Ë ¨W — WzU o
q vK u Ë bL « t Ë pKL « t t p d ô
q Ë fLA « ŸuK q …d WzU d b ¡w
≥µ
s qC √ qLF b √ W UOI « Âu T r UN Ëd
©VO d « `O ® Æ圫“ Ë√ t u ‰U s ô≈ tKL

ozö???? « s b???? √ ·«u????? r


v «Ë U q L
` B sO ‰U s ò ∫€ tKÒ « ‰u — ‰U æ
v √ «–≈Ë …d WzU ÁbL Ë rOEF « tKÒ « ÊU
U q L ozö « s?? b?? √ ·«u?? r?? p c
©œË«œ u √ Á«Ë—® Æåv «Ë

≥∂
€w M «W UH p —b Ô
tM p eM »dI Ë
W UH rNKLA sL Êu??J?? Ê√ V ô√
ÆtM rN eM XÚ Ó dÔ Ó Ë W UOI « Âu € vHDBL «

€ w M « W UH p —b
tKÒ « ‰u — ‰U ∫‰U › ¡«œ—b?? « w √ s æ
sO Ë «dA ` B sO wK vK s ò ∫€
Á«Ë—® ÆåW UOI « Âu w UH t —œ√ «dA w L
©w «d D «

lL t √ ’UF « s ËdL s tKÒ «b s æ


q «u uI Ê–RL « r FL «–≈ò ∫‰uI € w M «
≥∑
…ö wK vK s t S wK «uK r ‰uI U
UN S WKO u « w «uK r «dA tOK tK « vK
tKÒ « œU s b F ô≈ wG M ô WM « w W eM
WKO u « w ‰Q sL u U √ Êu √ Ê√ «u?? —√Ë
©ÊU s `O ® ÆåW UHA « tOK XK

€ w M « s p eM »dI
∫€ tKÒ « ‰u — ‰U ∫‰U W U √ w √ s æ

Âu q w …öB « s wK «Ëd √ r ÆÆÆÆò


Âu q w wK ÷dF w √ …ö ÊS WFL
rN d √ ÊU …ö wK r d √ ÊU sL WFL
©wINO « Á«Ë—® ÆåW eM wM ≥∏
WM « pK b Ô
s R q WOM √ w Ë WO UG « tK « WFK w WM'«
dN Ë ÊuK UF « qL UNK √ s rK q rK Ë
√— 5 ôU UNO Êu UM *« f UM Ë ÊËb UF «
s Ë dA VK vK dD ôË XFL Ê–√ ôË
ÆWM'« q b w « …dO O « ‰«u _«

WM « q b ÊU KB
ULNOK k U ô ÊU KB ò ∫‰U € w M « Ê√æ
qLF s Ë dO UL WM'« q œ ô≈ rK b
«Î dA …ö?? q?? d?? œ tK « ` Ë ÌqOK ULN
≥π WzU Ë Êu L p c «Î dA d J Ë «Î dA bL Ë
UÎ F —√ d J Ë Ê«eO*« w WzUL L Ë n √Ë ÊU K U
5 ö Ë UÎ ö bL Ë tF C c √ «–≈ 5 ö Ë
n √Ë ÊU K U WzU p c 5 ö Ë UÎ ö ` Ë
5H √ WKOK «Ë ÂuO « w qLF rJ √Ë Ê«eO*« w
©Íc d « Á«Ë—® ÆW O WzUL L Ë

—UHG ô« bO
Ê√ —UHG ô« bO ò ∫€ tK « ‰u?? — ‰U?? æ
wM IK X √ ô≈ t ≈ ô w — X √ rNK « ∫‰uI
XFD « U „b ËË „bN vK U √Ë „b U √Ë
p LFM p ¡u √Ë XFM U d s p –u √
»u c « dHG ô t S w dH U w c ¡u √Ë wK
UN UÎ M u —UNM « s UN U s Ë ∫‰U?? ¨X?? √ ô≈
WM'« q √ s uN w 1 Ê√ q t u s UL ¥∞
Ê√ q UL UN UÎ M u u Ë qOK « s UN U s Ë
Æ©Í—U « Á«Ë—® ÆWM'« q √ s uN ` B

«—u p u bF WM « q b
d œ w dJ « W √ √d s ò ∫€ tK « ‰u — ‰U æ
Ê√ ô≈ WM'« ‰u œ s tFM1 r W u J …ö q
Æ©wzU M « Á«Ë—® Æå u1
wM « tK « ¡UL √ ¡UB «Ë kH
ÊuF Ë WF tK ò ∫∫€ tK « ‰u?? — ‰U æ
q œ ô≈ b √ UNEH ô ¨…b «Ë ô≈ WzU UÎ L «
©Í—U « t d √® Æåd u « V d Ë u Ë ¨WM'«

¨U b Ë UN UH √ ¡UB ≈ wMF tK « ¡UL √ ¡UB ≈Ë


ÆU UC I0 tK b F «Ë UN tK « ¡U œË UNO UF rN Ë
¥±
VO w œ—Ë UL vM (« tK « ¡UL «

e??????? e???????F??????? « o??????????? ??????????? « t?????????????KÒ ????????????? «


—uHG « d U?????G « X?????O?????I?????L????? « »d???? « t??????? ù«
—U???????H???????G??????? « V????O???? ???? ???? « s??????L?????? d?????? «
—UNI « d?? U??I?? « s?????O????? ?????L????? « r??????O?????? d?????? «
»U???????? u???????? « VO d « qO u « s???L???O???N???L??? «
‚«“d?? « ‚“«d?? « œËœu?????????????????? « ”Ëb????????I???????? «
ÕU??????? ???????H??????? « Íu??????????I?????????? « d?????O????? ?????J????? «
r?????O?????K?????F????? « s?????O????? ?????L????? « o U « ∆—U «
l?????O?????L????? ????? « v?????? u??????L?????? « ‚ö???????? ???????? «
d?????O?????B????? ????? « b?????O?????L????? ????? « d???? ????J???? ????L???? «
rJ « rOJ « w??????????? ??????????? « —U??????? ??????? ??????? «
n????O????D????K???? « p UL « pKL « —u??????B??????L?????? «
r?????O?????E?????F????? « p?????O?????K?????L????? « d?????O????? ????? ????? «
d UA « —uJA « Âö????????? ????????? « r?????O?????K????? ????? «
vK _« wKF « s?????? R??????L?????? « b?????O????? ?????L????? «

¥≤
42
©vM (« tK « ¡UL √ Õd w eO u «®

w??????????? u??????????? « q????O????L???? ???? « ‰U?????F????? ?????L????? «


Âu???????O???????I??????? « d??????????? u??????????? « d????????????? ????????????? «
b?? _« b?? «u?? « Âb??????I??????L?????? « »«u????????? ????????? «
b??????L??????B?????? « d????? R?????L????? «Ë u???????H???????F??????? «
d bI « —œU??I?? « ÊU?????????? b?????????? « ¨·Ëƒd????????????? «
—b????? ?????I?????L????? « ÊU???????M???????L??????? « ‰ö??? ??? « Ë–
d??? ü« ‰Ë_« w??????????? ??????????? « «d??????????????? ù«Ë
s U « d UE « d?????O????? ????? ????? « w???????M???????G??????? «
s???? ???? ????L???? « j U « i UI « ÍœU?????????N????????? «
V???????O???????D??????? « b???????O??????? ??????? « j????O???? ????L???? «
d?????F????? ?????L????? « Âd?? _« r dJ « dOBM « ¨V dI «
œ«u????????? ????????? « k?????O?????H????? ????? « ÊU???F??? ??? ???L??? «
V????O???? ????L???? « b?????O?????N?????A????? « o???????O??????? d??????? «
w????D????F????L???? « l????????? «u????????? « ¨Õu????? ????? ????? «
w???????H??????? ??????? « q?????O?????H?????J????? « w?????? U??????A?????? «

¥≥
43
WM « »«u √ WO UL p ` H
s √Ë Q??{u?? s?? ò ∫€ t??K?? « ‰u??? — ‰U?? æ
Áb Ë tK « ô≈ t ≈ ô Ê√ bN √ò ∫‰U r ¡u{u «
t u —Ë Áb «Î bL Ê√ bN √Ë t p d ô
s dND *« s wMKF «Ë 5 «u « s wMKF « rNK «
Æå¡U UN √ s q b WM'« »«u √ WO UL t X
Æ©Íc d « Á«Ë—®

WM « t X Ë
tK U XO{— ‰U s ò ∫€ tK « ‰u — ‰U æ
åWM'« t X Ë UÎ O «Î bL 0Ë UM œ Âö ôU Ë U —
©œËËœ u « Á«Ë—®

¥¥
WM « w p —œ l d
Íc « WO UF « WLN « V U u sDH « rK *«
WM'« q √ Ê√ rK «Ë WO UF « WM'U ô≈ v{d ô
ÊË¡«d UL rN u s ·dG « q?? √ ÊË¡«d O
‚dA*« s?? o?? _« w?? d UG « Í—b??? « V uJ «
ÊuJ p —œ l d Ê√ vK ’d U »dG*«Ë
ÆWM'« s vKF « U —b « »U √ s

tK « d – s —U ù«
p UL √ dO rJ √ ô√ò € tK « ‰u — ‰U æ
rJ U —œ w?? UNF —«Ë rJJOK bM U?? U?? “√Ë
rJ dO Ë ‚—u?? «Ë V c « ‚UH ≈ s rJ dO Ë
¥µ
«u dC Ë rN UM √ «u dC r Ëb «uIK Ê√ s
d –ò ∫‰U?? ¨tK « ‰u —U vK ∫«u U ørJ UM √
Æ©Íc d « Á«Ë—® ÆåtK «

ʬdI « kH
√d « ʬdI « V UB ‰UI ò ∫€tK « ‰u — ‰U æ
p eM ÊS UO b « w q d XM UL q —Ë ‚—«Ë
©bL √ Á«Ë—® ÆåUNO « qB W ¬ d ¬ bM

X Q UN √ UNM tK « w{— ¡«œ—b « Â√ Ë—Ë æ


tKC U Ë Ê¬dI « √d s2 WM'« q œ sL WAzU
∫UNM tK « w{— WAzU X UI ¨Á√dI r s vK
q œ sL ʬd??I?? « ͬ œbF WM'« ל œb?? Ê≈
√dI bBI Ë b √ t u fOK ʬdI « √d s2 WM'«
s s q U bM € w M « ‰uI ≠ kH Í√ ≠
¥∂
rNEH √ Í√ ≠ r ¡d « ‰U …öB « w ”UM « ÂR
Ê√ s q √ ö tK « »U kH lD r Ê≈Ë ≠
kOH% w p U oHM Ê√Ë „¡U??M?? √ vK ’d??%
ÆtK UH dO)« vK ‰«b U tK « »U

¡U L «Ë ÕU B « w qOKN «
` B 5 ‰U s ò ∫‰U € tK « ‰u — Ê√ æ
t t p d ô Áb?? Ë tK « ô≈ t ≈ ô «d?? dA
¡w q vK u Ë XO1Ë wO bL(« t Ë pK*«
UN U …b?? «Ë qJ t tK « V «d dA d b
tF —Ë U O dA tM tK « j Ë UM dA
t s Ë »U — dAF t s Ë U —œ dA UN tK «
c u qLF r Ë Ád ¬ v ≈ —UNM « ‰Ë√ s W K
¥∑
Æåp – q tK w 1 5 UN U ÊS s dNI öL
Æ©bL √ Á«Ë—®

€ w M « vK …öB «
∫‰U € tK « ‰u — Ê√ › W K u √ ÈË— æ
vK s ∫‰UI q Ë e w — bM s ¬ w U √ò
dA UN t?? tK « V …ö?? p √ s?? pOK
dA t l?? —Ë U O dA tM U Ë UM
©bL √ Á«Ë—® ÆåUNK tOK œ—Ë U —œ

W OD « WLKJ «
WLKJ U rKJ O q d « Ê≈ò ∫€tK « ‰u — ‰U æ
UN tK « tF d ôÎ U?? UN wIK ô tK « Ê«u??{— s
Æ©Í—U « Á«Ë—® Æå U —œ
¥∏
¨s b « s ŸU b « ¨tK « d –ò ∫ W OD « WLKJ « WK √ s Ë
¨dJM*« —UJ ≈ ¨rK *« ÷d s œd « ¨”UM « 5 Õöù«
ÆÁdO Ë ÆÆÆ

Áb «u ` UB « b u « —UHG «
t —œ l d q d « Ê≈ò ∫€ tK « ‰u — ‰U æ
„b Ë —UHG U ‰UIO ø«c w w √ ‰uIO WM'« w
Æ©bL √ Á«Ë—® Æåp

‚u « ¡U œ
tK « ô≈ ô ò ∫‰UI ‚u « q œ s ò ∫€ ‰U æ
XO1Ë wO bL(« t Ë pK*« t t p d ô Áb Ë
¡w q vK u Ë dO)« ÁbO u???1ô w u Ë
n √ tM U Ë WM n √ n √ t tK « V ¨d b???
¥π Æ©w «—b « Á«Ë—® ÆåW —œ n √ n √ t l —Ë W O n √
—UM « s pO M
ÊU d(«Ë »«cF «Ë Êôc)«Ë Ê«uN « —«œ —UM «
»UIF « —«œ ¡UJ «Ë W «bM «Ë ¡UIA «Ë ”R « —«œ
Æ“U bI UNM Õe “ s b bA «

—UM « s pI F
∫‰U € tK « ‰u — Ê√ p U s f √ s æ
X √ w ≈ rNK « w 1 Ë√ ` B 5 ‰U s ò
p Jzö Ë p?? d?? WKL b??N?? √Ë „b??N?? √
Ê√Ë X √ ô≈ t ≈ ô tK « X √ p √ pIK lOL Ë
µ∞
—UM « s tF — tK « o √ p u —Ë „b «bL
UÎ ö UN U s Ë tHB tK « o √ 5 d UN U sL
tK « tI √ UÎ F —√ UN U ÊS t U —√ W ö tK « o √
Æ©œËË«œ u √ Á«Ë—® Æå—UM « s

—UM « s …U M « UÎ ö tK « ‰«R
tK « ‰u — ‰U ∫‰U › p U s f √ s æ
ô≈ «d Àö WM'« rK q — ‰Q U ∫€
rK —U « ôË ¨WM'« tK œ√ rNK « WM'« X U
ÆåÁd √ rNK « —UM « X U ô≈ «d Àö —UM « s
Æ©ÊU s « Á«Ë—®

µ±
«Î —uB Èd?? UO b « …U??O??(« Ác?? w??
l UN d “Ë UN UL UN d U g b
qO Ê√ p qN dA « lM s UN √
q Ë e?? t??K?? « U?? b?? √ w?? ? « —uBI «
rJ w UNOK vM √Ë tzUO Ë_ W «d
dI w œuK)U UNOK rJ Ë t U
Ê–√ ôË √— 5 ô U UNO w « t «d
ÆdA « VK vK dD ôË XFL

UM œ t √ v UF Ë t U tKC ÂU9 s Ë
—uBI « pK wM UN w « WKO u « vK
qL Ë dO bN UNM d J Ë WM'« w
s ôË tK √ ôÒ ≈ ‰U*« s nKJ ô dOG
∫qzU u « Ác s Ë Ád √ ôÒ ≈ bN'«
µµ
tK « ÈuI
∫v UF ‰U

Æ˝
d e « …—u ≤∞

U UB « qL Ë tK U ÊUL ù«
∫v UF ‰U

˝
u JMF « …—u µ∏ µ∂
UNM U s U d U Èd ·d
U d U s UNM U Ë
‰u — ‰U ∫‰U › ÍdF _« v u w √ s
s U d U Èd?? UÎ d WM'« w Ê≈ò ∫€ tK «
Êô√ s* tK « U b √ U d U s UNM U Ë UNM U
vKË ÂUOB « l?? U?? Ë ÂUFD « r??F?? √Ë Âö??J?? «
©bL √ Á«Ë—® ÆåÂUO ”UM «Ë qOK U

s U d U Èd UÎ d WM'« w Ê≈ò ∫ € ‰U æ
rF √ s* tK « U b √ U d U s UNM U Ë UNM U
ÆåÂUO ”UM «Ë qOK U vKË Âö « vA √Ë ÂUFD «

µ∑
tK « w V «
rN d Èd tK « w 5 U *« Ê≈ò ∫€ ‰U æ
w dG « Ë√ w dA « l UD « V uJ U WM'« w
tK « w Êu U *« ¡ôR ‰UIO ¡ôR s ‰UIO
©bL √ Á«Ë—® Æåq Ëe

b U L « ¡UM
‰u — ‰U ∫‰U › V U w √ s wK s æ
UÎ O t tK « vM t U s «Î b vM s ò ∫€ tK «
©W U s « Á«Ë—® ÆåWM'« w

µ∏
«d dA ’ö ù« …—u …¡«d
‰u — s › wMN'« f √ s –UF s æ
v ©b?? √ tK « u q ® √d s ∫‰U?? € tK «
w «Î d?????B t tK « vM «d?? d??A UNL
«—uB d J Ê–≈ ∫ › dL ‰UI ÆåW????M'«
Á«Ë—® ÆåVO √Ë d √ tK «ò ∫‰UI øtK « ‰u —U
Æ©w U _« t Ë bL √

µπ
Ÿu Ë ‰U ŸU d ù«Ë bL «
b u « w W OBL «
‰u — Ê≈ ∫‰U › ÍdF _« v u w √ s æ
∫t Jzö* tK « ‰U b F « b Ë U «–≈ò ∫‰U € tK «
«–U ∫‰uIO Æ rF ∫Êu uIO øÍb b Ë r C
‰uIO Æl d «Ë „bL ∫Êu uIO øÍb ‰U
XO ∫ÁuL Ë WM'« w U O Íb F «uM « ∫tK «
Æ©Íc d « Á«Ë—® ÆåbL(«

∂∞
‚u « ¡U œ
Ê√ › »UD)« s dL s tK «b s æ
∫‰UI ‚u « q œ s ò ∫‰U?? € tK « ‰u?? —
t Ë pK*« t ¨t p d ô Áb Ë tK « ô≈ t ≈ ô
ÁbO ¨ u??1ô w u?? Ë XO1Ë wO ¨bL(«
n √ t tK « V Æd b ¡w q vK u Ë dO)«
t vM Ë ÆW O n √ n √ tM v Ë ÆWM n√
©Íc d « Á«Ë—® ÆåWM'« w UÎ O

∂±
V «Ëd « sM «
XFL ∫X U UNM tK « w{— W O Â√ s æ
…dA w M « vK s ò ∫‰uI € tK « ‰u?? —
ÆåWM'« w XO sN t vM ¨WKO Ë Âu w WF —
©rK Á«Ë—®

dNE « q l?? —√Ë d H « q 5 F — ∫w?? Ë


5 F —Ë »dG*« bF 5 F —Ë U bF 5 F —Ë
Æ¡UAF « bF

∂≤
…öB « ·uH w ÃdH « b
‰u — ‰U ∫X U UNM tK « w{— WAzU s æ
s c « vK ÊuKB t Jzö Ë tK « Ê≈ò ∫€ tK «
UÎ O t tK « vM W d b s Ë Æ·uHB « ÊuKB
©t U s « Á«Ë—® ÆåW —œ UN tF —Ë WM'« w

„d Ë UÎ I ÊU u Ë ‰b « „d
oK « s Ë UÎ “U ÊU u Ë »cJ «
∫€ tK « ‰u — ‰U ∫‰U › W U √ w √ s æ
s* ©UN d Í√® WM'« i — w XO rO “ U √ò
WM'« j Ë w XO Ë ¨UÎ I ÊU Ê≈Ë ¡«d*« „d
vK √ w XO Ë ¨UÎ “U ÊU Ê≈Ë »cJ « „d s*
©w U _« t ® ÆåtIK s s* WM'«
∂≥
V – s dB
‰u — XFL ‰U › p U s f √ s æ
…d??A w M v C « vK s ò ∫‰u???I € tK «
ÆåWM'« w V – s «Î d???B t tK « vM WF —
©t U s « Á«Ë—®

WM « eM Ë ”d
t ÊuJ Ê√ ôÎ UL Ë «¡UN
Î dBI « b e U2Ë
VK V c eM Ë s d UM « d ¡UM WI b
tOK ‰U bI ”dG « «c nË s Ë 5F U «
UN U Ë ô≈ …d WM'« w U ò Âö «Ë …öB «
©Íc d « Á«Ë—® ÆåV – s
∂¥
tK « ‰u — ‰U ∫‰U › œuF s«s Ëæ
bL U ‰UI w Íd √ WKO rO «d « XOI ò ∫€
W O WM'« Ê√ r d ??? √Ë Âö « p √ ∆d?? «
UN??? d Ê√Ë ÊUFO UN √Ë ¡U??*« W c??? W d «
tK «Ë tK « ô≈ t ≈ ôË tK bL(«Ë tK « ÊU
©Íc d « Á«Ë—® Æåd √

…öB « rNOK UMO l rO «d « UMO √ W U — ÁcN


ÊUFO Âu??O?? « W??M??'« ÷—√ ÊQ?? d Âö?? ? «Ë
—uBI « vM UN Ê«dL UN W(UB « ‰UL _«Ë
ÊUOM «Ë ”«dG « q UJ «–S ÊUM'« ÷—√ ”dG Ë
·—UF*« nzUD ≠ ÊUJ « tO ≈ qI «

ÊU ò ‰U??? s?? ∫€ t??K?? « ‰u??? — ‰U??? æ


∂µ
Á«Ë—® åWM'« w WK t X d ÁbL Ë tK «
©Íc d «

∫‰U s ∫‰U € w M « s › d U s æ
WK t X d ÁbL Ë rOEF « tK « ÊU ò
©Íc d « Á«Ë—® ÆåWM'« w

t d € tK « ‰u — Ê√ › …d d w √ s æ
Íc « U …d d U √ U ò ∫‰UI UÎ d ”dG u Ë
p œ√ ô√ò ∫‰U?? ¨w UÎ «d ∫XK ¨åø”dG
‰u —U vK ‰U åø«c s p dO ”d vK
tK « ô≈ t ≈ ôË tK bL(«Ë tK « ÊU q ò ¨tK «
w …d …b «Ë qJ p ”dG ¨d √ tK «Ë

∂∂
Æ©t U s « Á«Ë—® ÆåWM'«

w ‰U?? ò ∫‰U?? Íd??F?? _« v u w?? √ s æ


“uM s WLK vK p?? œ√ ô√ € tK « ‰u?? —
¨vK ∫XKI WM'« “uM s eM ‰U Ë√ WM'«
Æ©rK Á«Ë—® ÆåtK U ô≈ …u ôË ‰u ô ∫‰UI

∂∑
”d????N????H???? «
µ Ê«eO*« qI Ô Ë d _« n UC
±± rK *« kH%
±∂ U dJ «Ë ÂuLG «Ë ÂuLN « q e Ô
±π …uI «Ë ‰U*«Ë W —c « w b e Ô
≤± »u c « u 9
≤∂ p u œ »U&Ô
≤π sL d « pM v{d
≥∞ d I « »«c s pO M Ô
≥± W UOI « Âu sL d « pO{d Ô
≥≤ W UOI « Âu ÊuI U «
≥∑ €wÒ M « W UH p —b Ô
≥π WM'« pK b Ô
¥µ WM'« w p —œ l d
µ∞ —UM « s pO M
µ≥ WM'« ”«d Ë —uB

Vous aimerez peut-être aussi