Vous êtes sur la page 1sur 13

Messe Sa Bonté: KYRIE

Joseph K. TETEH,


Dolce Atakpamé-Togo, 23/ 07/ 2010
  
       
1.A - |e t§ kp§ nu bla nui,
2.Kris - to ........... .......... .........
   
   
3.|e t§.........
  

  
3

     
   
       
nu bla - nui na mi. 1.A - |e - t§ kp§
2.O Kris - to.......................
     3.A - |e -

       

       
 

 
7 1.  2.
 Fine
          
 

nu -bla-nui na mi A mi. 2.O 3.mi.

     
3.A
       
      

Copyright © Kotejos Novembre 2010


1
Messe Sa Bonté : GLORIA
Joseph K. TETEH,
Super High Life Atakpamé-Togo, le 23/10/2010
           1.      
                   
      
%u ti k§ k§e na Ma wu %u -ti k§k§e na Ma wu le dzi |o
             
 
                    
        

 
4

2.             
           
     

      
boo na Ma wu le dzi |o boo E - ye le a -nyi gba dzi

        
                
            
      

 
8
         
        
1.

        
 
                
la &u - ti - fa - fa na l§ l] nu nyui t§ wo. E
          
&u - ti - fa - fa,
   
  
             
              

Copyright © Kotejos Novembre 2010


2
 
11 2.
              
Fine
    
      
         
1.Mie le ka fu wòm mie le yra wòm mie le së
dam na wò #e wo &ti k§ k§e gã la
2.Ma wu T§ &u - së ka - tã t§ A - |e - t§ Vi
wo. Ma wu |e A - le vi woe ts§ nu
3.Wòe ts§ xe - xea me |e nu v] wo ka tã he
nyi #e T§ la |e #u si me, |e
4.Wo #e ka koe nye K§ k§e t§ la, A - |e - t§
to kple Gb§ gb§ k§ - k§e le Ma wu

                   
                
        

         
14
1.
     2.
               

wòm mie le wò &ti k§ k§e #em fia Mie l'a kpe
ta A -|e - t§ Ma wu dzi |o 1.Fia
#e ka a - ko& go Ye -su Kris - to A -|e - t§
v]o he yi kp§ nu bla nui na 2.mi
yi o x§ mia |e ku ku #e #e Woe n§ a
#u si me kp§ nu bla nui na 3.mi
la wo koe nye dzi |o <ï t§ la Ye su Kris

 
 
     
T§ la |e &ti k§ k§e me A -
      
4.men
           
            
D.S. al Fine
with repeats

Copyright © Kotejos Novembre 2010


3
Messe Sa Bonté: ALLELUIA
Joseph K. TETEH

 
Logopé-Lomé, le 28/10/2010

              
   
Hal-le - lu - ya ne #i 'la be woa gbl§ nya nyuie na

      
               
      

 
4

     
      
mi. A - gbe ma - v§ nya ye 'ya - ta hal -
       
           
 

 
7

       

le - lu - ya ne #i.
     
    
  

Copyright © Kotejos Novembre 2010 4


Messe Sa Bonté: CREDO
Joseph Kokou TETEH ,
      
Atakpamé, le 23-07-2010
             

Me x§ Ma- wu #e - ka, me x§e - dzi se

      
          
  

           
3

           

  
Me x§ Ye - su Kris - to kpa kple Gb§

   
        
       
  
 

 
5
  
         
   
 
             

gb§ K§ - k§e la dzi se Me x§ Ka - to - li - ko Ha dzi

              
               
  
  1.      2.
8
Fine
        
se. Kpa-kple G§ - se.
      
 
       


Copyright © Kotejos Novembre 2010 5
      
10

          
1/Me - x§ Ma - wu #e - ka, T§ %u së ka tã
Me - x§A -|e - t§ #e ka Ye - su kris - to Ma -wu
2/@e mia - me - gbe - t§ - wo ta E - #i tso Dzi- |o
Wo klae #'a tsi tso ga %u wò kpe fu e - ye wo
3/E ye woa ga tr§ a va kple %u ti k§ k§e a
   
Me - x§ Gb§ gb§ K§

k§e

me - x§ Ka to li ko

   
13

         
1/t§ dzi |o kpl'a - nyi - gba, nu - kp§ - kp§
vi T§ la dzii tso ma - v§ me
2/va to Gb§ gb§ K§ - k§e |e %u së
#i E - ye wò f§ #e %§ - %l§a - wo
3/dr§ <§ nua - me - gba - gbe - wo kple a -

 
Ha la dzi se Me <ue - me be Ma -
 

D.C. al fine
   
15 with repeats
             
1/wo kpa -kple ma- kp§ ma kp§ wo siaa w§ la dzi se
ke Ma - wu va -vã tso Ma -wu va - vã me
2/me, E - va to Ma ri - a #e - tu - gbui lea -|e me
nu E yi Dzi - |o n§a - nyi #e T§a |e #u si me
3/me - ku ku wo '|e fia - #u - #u ma - wu nua kp§ O


wu - tsi - le - le #e kae li na' gbe ma v§ A - men

    
Copyright © Kotejos Novembre 2010
6
Messe Sa Bonté: P.U.
Joseph K. TETEH
Dolce Logopé-Lomé, le10/10/2010
    
           

Fia wo dzi fia se mia|e gbe wo
         
       
 
3
     
          
     
ye na #o bia bia wo nu na mi.

  
          
      

Copyright © Kotejos Novembre 2010


7
Messe Sa Bonté: OFFERTOIRE
Joseph Kokou. TETEH
Agbadza
   Logopé-Lomé, le 20/10/2010
                  
   
1)A - kp§ n§ kple vë woe nye 'si mie ts§ vè
2)Li fi kple mia dziwoe nye 'si ............ .....
                  
    
 

    
7

                   
   
 
na wò A -|e - t§ Yra #e wo dzi be ne woa zu

    
........
             
        
   

 
14
  1. 2.

              

    

gb§ gb§ me nu na na wo wo. X§e na

                   
      

Copyright © Kotejos Novembre 2010

8
21
        
                    
mi Fo fo, x§e na mi Fo fo, nu na na woe nye e -

            
          
       
 
27
         
          
       
si, X§e na mi Fo -fo, x§e na mi Fo-fo A |e -

 O Fo
 fo         
          
 
    


33
  1.
 
2.

      
  
       
t§ yra #e wo dzi X§e na dzi

             
     
  

Copyright © Kotejos Novembre 2010


9
Messe Sa Bonté: SANCTUS
Joseph K.TETEH
Super Tuidzi (Gaba#
(Gaba a) Atakpamé, le 23. 07. 2010
 
           

K§ k§e k§ k§e k§ k§e na Ma'u A -|e - t§ a -<a
                  
           
       

              
6

                     

k§ wo |e Ma - wu woe le
  K§ k§e
   
Wo &u - ti k§-k§e y§ dzi

          
  


 

        
11
   
                  
     
|o kple a -nyi - gbã fü Ho -san- na le Dzi |o boo

          
       
  

Copyright © Kotejos Novembre 2010


10
  
18

         

       
Ya yra t§e nye a - me si gb§ na le A -|e - t§ |e &k§ me
   
                    

       
   
       
24
   
              

   
     
Ho - Ho san na le Dzi|o boo Ho san na
   
le Dzi |o boo
           
       
                  
  

          
29 1. 2.

               
 
Ho -san na le Dzi |o boo Ho boo

       
                
   

Copyright © Kotejos Novembre 2010


11
Messe Sa Bonté: AGNUS DEI
Joseph Kokou TETEH

 
Con spirito Atakpamé-Togo, le 28 / 07 / 2010
           
       
 
Ma wu|e A - lë vi woe
Ma - wu |e A - lë vi
      
          
      

      
3

               
  
ts§ xe -xea me |e nu v]o he yi, Kp§

       
Woe ts§ xe xea me|e nu v]o he yi
       
        

  
       
5
          
1. 2.

       
 
nu bla nui na mi Ma mi Ma - wu |e A lë vi woe

              
         
           
Copyright © Kotejos Novembre 2010 12
          
9
     
            
       

  
ts§ xe -xea me |e nu v] wo he yi na &u - ti fa
        
fa

    
       
      
         
   
12
        
   
  

mi 
 
na &u

ti fa fa

    
   
  

 
    
14
     
    
 

  
mi na &u ti fa fa mi
     
       
     

Copyright © Kotejos Novembre 2010


13

Vous aimerez peut-être aussi