Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor Polski Nr 35 — 1690 — Poz.

553, 554, 555 i 556

553
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 2 sierpnia 2002 r.

w sprawie udzielenia upowa˝nienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o mo˝liwoÊci produk-


cji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicà substancjà kontrolowanà lub mieszaninà zawie-
rajàcà substancj´ kontrolowanà.

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca z siedzibà w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, zosta∏o
2001 r. o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi upowa˝nione do wydawania opinii w zakresie mo˝li-
warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, woÊci produkcji substancji kontrolowanej lub dokona-
poz. 1085) og∏asza si´, ˝e: nia obrotu z zagranicà substancjà kontrolowanà lub
mieszaninà zawierajàcà substancj´ kontrolowanà.
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej przy Instytucie
Chemii Przemys∏owej im. prof. Ignacego MoÊcickiego, Minister Gospodarki: J. Piechota

554
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych.

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grud- sza si´, ˝e w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2002 r. do dnia
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo- 28 lutego 2003 r. wysokoÊç zasi∏ku dla bezrobotnych,
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powo∏anej ustawy, wy-
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, nosi 498,20 z∏.
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675 i Nr 113, poz. 984) og∏a- Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Banach

555
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 26 lipca 2002 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 1) stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego w Sàdzie
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych Okr´gowym w Katowicach,
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza
si´, co nast´puje: 2) stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego w Sàdzie
Okr´gowym w Lublinie.
W sàdach powszechnych zosta∏y zwolnione:
Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

556
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 30 lipca 2002 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza si´, co nast´-
2001 r. — Prawo o ustroju powszechnym (Dz. U. Nr 98, puje:
Monitor Polski Nr 35 — 1691 — Poz. 556, 557, 558 i 559

W sàdach powszechnych zosta∏y zwolnione: 4) jedno stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sà-
dzie Rejonowym w Staszowie,
1) jedno stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sà-
dzie Rejonowym w Lubiƒcu, 5) jedno stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sà-
dzie Rejonowym w Tarnowskich Górach,
2) jedno stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sà-
dzie Rejonowym w Raciborzu, 6) jedno stanowisko s´dziego sàdu rejonowego w Sà-
dzie Rejonowym w Zabrzu.
3) dwa stanowiska s´dziego sàdu rejonowego w Sà-
dzie Rejonowym w Rybniku, Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

557
OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2002 r.

o wskazaniu wystaw publicznych dajàcych pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo pra-
wa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemys∏owego
lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy lazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemys∏owego bàdê
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemy- towaru oznaczonego znakiem towarowym:
s∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) og∏a- 1) XVII KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZÑT HODOWLA-
sza si´, co nast´puje: NYCH, w dniach od 10 do 13 paêdziernika 2002 r.,

Nast´pujàce imprezy, organizowane przez Mi´dzy- 2) Mi´dzynarodowe Targi Technik, Technologii i Ârod-
narodowe Targi Poznaƒskie Sp. z o.o. w Poznaniu, na ków Utrzymania CzystoÊci EXPO-CLEAN, w dniach
ich terenach wystawienniczych w Poznaniu, sà wysta- od 19 do 22 listopada 2002 r.
wami publicznymi dajàcymi pierwszeƒstwo do uzyska-
nia patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestra- Prezes Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:
cji, oznaczone wed∏ug daty wystawienia na nich wyna- w z. A. Adamczak

558
KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 9 sierpnia 2002 r.

w sprawie przeci´tnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2002 r.

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grud- Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez- oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) og∏asza si´, i˝ przeci´tne
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. wynagrodzenie w drugim kwartale 2002 r. wynios∏o
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 2061,95 z∏.
i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118,
Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego:
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, w z. H. Dmochowska

559
KOMUNIKAT NR 8/2002/(DOKE) PREZESA ZARZÑDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

z dnia 13 sierpnia 2002 r.

w sprawie sta∏ych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla po-
szczególnych walut, og∏aszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD).

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca portowych o sta∏ych stopach procentowych (Dz. U.
2001 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów eks- Nr 73, poz. 762) og∏asza si´, ˝e: