Vous êtes sur la page 1sur 3

Monitor Polski Nr 25 — 1212 — Poz.

366

366
UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie okreÊlenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum


ogólnokrajowym w sprawie wyra˝enia zgody na ratyfikacj´ Traktatu dotyczàcego przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarzàdzonym na dzieƒ 8 czerwca 2003 r.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 3) ustalenie wyników g∏osowania na obszarze nale˝à-
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, cym do w∏aÊciwoÊci terytorialnej komisarza wy-
poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Paƒstwowa Komisja Wybor- borczego;
cza uchwala, co nast´puje:
4) sporzàdzenie wydruków kontrolnych zawierajà-
§ 1. Uchwa∏a okreÊla: cych dane z protoko∏ów g∏osowania w poszczegól-
nych obwodach;
1) warunki oraz sposób korzystania przez pe∏nomoc-
ników komisarzy wyborczych z techniki elektro- 5) sporzàdzenie, w formie wydruków, dokumentacji
nicznej przy sprawdzaniu pod wzgl´dem zgodno- dla sporzàdzenia protoko∏u g∏osowania na obsza-
Êci arytmetycznej poprawnoÊci ustalenia wyników rze w∏aÊciwoÊci terytorialnej komisarza wyborcze-
g∏osowania przez obwodowe komisje do spraw re- go.
ferendum, zwane dalej „komisjami obwodowy-
mi”, 2. W systemie informatycznym jest realizowana
funkcja kontroli zgodnoÊci arytmetycznej wprowadzo-
2) warunki oraz sposób wykorzystania techniki elek- nych danych z protoko∏ów komisji obwodowych oraz
tronicznej przy ustalaniu wyników g∏osowania funkcja eliminacji b∏´dów przy wprowadzaniu danych
przez komisarzy wyborczych na obszarze nale˝à- przez wymóg dwukrotnego wprowadzenia tych sa-
cym do ich w∏aÊciwoÊci terytorialnej, mych danych na dwóch ró˝nych stanowiskach.
3) tryb przekazywania danych z protoko∏ów g∏osowa-
nia za poÊrednictwem sieci elektronicznego prze- 3. Komisarze wyborczy korzystajà z systemu infor-
kazywania danych matycznego przy pomocy powo∏anych przez siebie
pe∏nomocników ds. obs∏ugi informatycznej, których
w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyra˝enia zadania okreÊla za∏àcznik nr 1 do uchwa∏y, oraz kierow-
zgody na ratyfikacj´ Traktatu dotyczàcego przystàpie- ników operatorów i operatorów, których zadania okre-
nia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, za- Êla za∏àcznik nr 2 do uchwa∏y.
rzàdzonym na dzieƒ 8 czerwca 2003 r.
§ 4. Przesy∏anie do Paƒstwowej Komisji Wyborczej
§ 2. Warunkiem korzystania przez pe∏nomocników danych obejmujàcych wyniki g∏osowania w obwodach
komisarzy wyborczych z techniki elektronicznej przy oraz ∏àczne wyniki g∏osowania w obwodach na obsza-
sprawdzaniu zgodnoÊci arytmetycznej poprawnoÊci rze nale˝àcym do w∏aÊciwoÊci terytorialnej komisarza
ustalenia wyników g∏osowania przez komisje obwodo- wyborczego odbywa si´ przy wykorzystaniu sieci elek-
we jest: tronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem
bezpieczeƒstwa oraz autentycznoÊci i integralnoÊci
1) u˝ywanie oprogramowania (kalkulator wyborczy), przekazanych danych.
wykonanego przez Krajowe Biuro Wyborcze wy-
∏àcznie do sprawdzenia poprawnoÊci sporzàdzenia § 5. Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wybor-
protoko∏u z g∏osowania pod wzgl´dem arytmetycz- czego zapewniajà:
nym, które zosta∏o dopuszczone do u˝ytku przez
Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà; 1) warunki techniczne pe∏nomocnikom ds. obs∏ugi in-
formatycznej komisarzy wyborczych, umo˝liwiajà-
2) posiadanie zestawu komputerowego wyposa˝one- ce korzystanie ze wspomagania informatycznego
go w system operacyjny Windows 9x lub nowszy przy ustalaniu poprawnoÊci sporzàdzenia protoko-
oraz przeglàdark´ internetowà Internet Explorer ∏ów g∏osowania w obwodach pod wzgl´dem zgod-
min. w wersji 4.0. noÊci arytmetycznej;

§ 3. 1. System informatyczny wspomagajàcy komi- 2) warunki techniczne i obs∏ug´ systemu informatycz-


sarzy wyborczych przy ustalaniu wyników g∏osowania nego wspomagajàcego komisarzy wyborczych
umo˝liwia: przy ustalaniu wyników g∏osowania.

1) wprowadzanie i przechowywanie danych o obwo- § 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia


dach g∏osowania; i podlega og∏oszeniu.

2) rejestracj´ danych zawartych w protoko∏ach g∏oso- Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:


wania w obwodach; F. Rymarz
Monitor Polski Nr 25 — 1213 — Poz. 366

Za∏àczniki do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej


z dnia 12 maja 2003 r. (poz. 366)

Za∏àcznik nr 1

ZADANIA PE¸NOMOCNIKÓW DS. OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ KOMISARZY WYBORCZYCH

1. Pe∏nomocnicy ds. obs∏ugi informatycznej komisa- 5) nadzór nad instalacjà i sprz´tem w zakresie usu-
rzy wyborczych sà powo∏ani przez komisarzy wy- wania ewentualnych usterek i awarii oraz skom-
borczych i przy wykonywaniu powierzonych im za- pletowanie niezb´dnych materia∏ów eksploata-
daƒ podlegajà komisarzom wyborczym. cyjnych i noÊników informacji;

2. Do zadaƒ pe∏nomocnika ds. obs∏ugi informatycz- 6) znajomoÊç instrukcji obs∏ugi aplikacji systemu
nej komisarza wyborczego nale˝y: informatycznego i przeszkolenie personelu do
obs∏ugi tego systemu;
1) zapewnienie sprawnego przygotowania insta-
lacji systemu (przy pomocy serwisanta), w tym: 7) nadzór nad weryfikacjà baz danych o obwodach
g∏osowania oraz liczbie uprawnionych do g∏oso-
a) pozyskanie lub wynajem we wspó∏pracy wania;
z dyrektorem delegatury odpowiedniej licz-
by komputerów oraz wykonanie sieci lokal- 8) zabezpieczenie systemu informatycznego przed
nej, nieuprawnionym dost´pem, a w szczególnoÊci
zarzàdzanie prawami dost´pu u˝ytkowników
b) sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania sprz´tu oraz zabezpieczenie hase∏ dost´powych do sys-
komputerowego i telekomunikacyjnego, temu informatycznego;

c) Êcis∏e przestrzeganie zaleceƒ dotyczàcych 9) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeƒ-


stwa systemu (zgodnie z instrukcjà serwisowà);
konfiguracji systemu,
10) prowadzenie dziennika zdarzeƒ, w którym nale˝y
d) instalacja aplikacji obs∏ugi referendum,
odnotowywaç wszelkie wykonane instalacje, po-
prawki oraz wykryte i usuni´te usterki i awarie,
e) wspó∏praca z serwisantami lokalnymi i kie-
a tak˝e wykonanie kopii bezpieczeƒstwa oraz
rownikiem operatorów; zmiany hase∏ u˝ytkowników oraz czàstkowe
i koƒcowe transmisje, transmisje próbne, testy;
2) nadzór nad przygotowaniem technicznym po-
mieszczeƒ, w których b´dzie umiejscowiony 11) organizacja pracy zmianowej personelu serwisu-
i eksploatowany sprz´t komputerowy i teleko- jàcego oraz grupy operatorów;
munikacyjny;
12) nadzór administracyjny nad powierzonym sprz´-
3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpo- tem, noÊnikami informacji i dokumentacjà,
wiedniej mocy dla u˝ywanego sprz´tu teleinfor- a w szczególnoÊci zabezpieczenie — po zakoƒ-
matycznego; czeniu prac — materia∏ów, dokumentacji, dzien-
nika zdarzeƒ i noÊników informacji, i przekazanie
4) zapewnienie wykonania instalacji systemu, sieci ich dyrektorowi delegatury;
lokalnej z drukarkà i wydzielonego komputera
poczty elektronicznej w pomieszczeniach prze- 13) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wy-
znaczonych na informatycznà obs∏ug´ referen- borcze planu ciàg∏oÊci dzia∏ania, a tak˝e prze-
dum, zgodnie z harmonogramem prac przedre- szkolenie cz∏onków zespo∏u obs∏ugi informatycz-
ferendalnych; nej w zakresie planu ciàg∏oÊci dzia∏ania.

Za∏àcznik nr 2

ZADANIA KIEROWNIKÓW OPERATORÓW I OPERATORÓW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO


KOMISARZY WYBORCZYCH

I. Zadania kierownika operatorów systemu informa- 1) w okresie przygotowaƒ do referendum:


tycznego komisarza wyborczego
a) zarejestrowanie operatorów w systemie (w po-
Do zadaƒ kierownika operatorów systemu infor- rozumieniu z pe∏nomocnikiem ds. obs∏ugi infor-
matycznego komisarza wyborczego nale˝y: matycznej),
Monitor Polski Nr 25 — 1214 — Poz. 366 i 367

b) zarejestrowanie w systemie obwodów g∏osowa- kiem ds. obs∏ugi informatycznej komisarza wy-
nia, borczego oraz podejmowanie dalszych czynno-
Êci zgodnie z decyzjami komisarza wyborczego,
c) wzi´cie udzia∏u w centralnym szkoleniu organi-
zowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze, h) kontrolowanie kompletnoÊci zarejestrowanych
danych,
d) przeszkolenie operatorów w zakresie obs∏ugi
programu wprowadzania danych; i) wykonywanie innych czynnoÊci w porozumieniu
z pe∏nomocnikiem ds. obs∏ugi informatycznej
2) podczas kontroli poprawnoÊci ustalenia wyników komisarza wyborczego.
g∏osowania (oraz ewentualnego wprowadzania
danych o wynikach g∏osowania w sytuacji awarii
systemu): II. Zadania operatorów systemu informatycznego ko-
misarza wyborczego
a) nadzór nad obiegiem dokumentów w miejscu
rejestracji danych, Do zadaƒ operatora systemu informatycznego ko-
misarza wyborczego nale˝y:
b) dodatkowa kontrola poprawnoÊci protoko∏ów
i zg∏aszanie zastrze˝eƒ komisarzowi wyborcze- 1) w okresie przygotowaƒ do referendum uczestnicze-
mu, nie w szkoleniu dla operatorów;

c) opisywanie protoko∏ów zgodnie z wykazem ob- 2) w czasie rejestracji protoko∏ów g∏osowania:


wodów,
a) wprowadzanie do systemu informatycznego da-
d) dostarczanie opisanych protoko∏ów operato- nych z protoko∏ów g∏osowania w obwodach
rom, otrzymanych od kierownika operatorów,

e) odbieranie zarejestrowanych protoko∏ów od b) informowanie kierownika operatorów o stwier-


operatorów, dzonych przypadkach braku zgodnoÊci arytme-
tycznej danych zawartych w protoko∏ach g∏oso-
f) nadzorowanie parafowania protoko∏ów przez wania w obwodach i o innych stwierdzonych
operatorów zgodnie z podanymi ni˝ej zasadami, uchybieniach w tych protoko∏ach,

g) badanie przypadków wykrycia przez program c) potwierdzanie wprowadzonych danych z proto-


b∏´dów w danych liczbowych i innych sytuacji ko∏u poprzez z∏o˝enie parafy na odwrocie doku-
wyjàtkowych w porozumieniu z pe∏nomocni- mentu.

367
ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏, 10 z∏
i 200 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp- § 1. Ustala si´ wzory, stop, prób´, mas´ i wielkoÊç
nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏, 10 z∏ i 200 z∏,
poz. 938, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: okreÊlone w za∏àczniku do zarzàdzenia.
§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza si´
do obiegu z dniem 21 maja 2003 r.
————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
§ 3. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, nia.
poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594. Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz