Vous êtes sur la page 1sur 6

I'M DREAMING OF HOME

Ballad q = 77 Philippe Rombi

α 3 ι ι
1 Arrangement by Fedor Vrtacnik

%αα 3 ∑ Ó Œ
œ− œ œ œ
Œ œ− œ œ œ
œ ˙ œ
Soprano

οI hear the moun-tain birds, the sound of ri-vers


α 3 ι ι
%αα 3 ∑ Ó Œ œ− œ œ œ Œ œ− œ œ œ
œ ˙ œ
Alto

α 3 ο
I hear the moun-tain birds, the sound of ri-vers

Tenor %αα 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

> αα 33 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass α

α ι ˙ ι
œ−
6

%αα ˙ œ− œ œ œ ˙ Œ œ œ ˙ Œ œ
S.
œ œ
sing -ing, a song I've of - ten heard, it flows through me now, so
α ι
%αα ˙ œ− œ œ œ ˙
Œ
œ ˙ œ− ι
œ ˙
Œ
œ
œ œ
A.
sing -ing, a song I've of - ten heard, it flows through me now, so
α ι
T. %αα ∑ ∑ Ó Œ œ ˙ œ− œ ˙ Œ œ
ο it flows through me now, so
> αα ∑ ∑ Ó Œ œ ι Œ œ
B. α ˙ œ− œ ˙
ο it flows through me now, so

α ι ι
%αα ˙ œ− ˙ œ−
11

œ ˙ Œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ
S.
œ
clear and so loud, I stand where I am, and for - e - ver I'm
α ι ι
%αα ˙ œ− œ ˙ Œ œ ˙ œ− œ ˙ œ ˙ œ œ
œ
A.
clear and so loud, I stand where I am, and for - e - ver I'm
α ι ˙ œœ
T. %αα ˙ œ− œ ˙ Œ œ
˙ œ−
ι
œ ˙
œ œ œ
clear and so loud, I stand where I am, and for - e - ver I'm
> αα ι Œ œ ι œ
B. α ˙ œ− œ ˙ ˙ œ− œ ˙ œ ˙ œ œ
clear and so loud, I stand where I am, and for - e - ver I'm
2

α ι ˙ ι ˙ 1 3
16

S. %αα ˙ œ− œ
Œ œ ˙ œ− œ
Œ œ 3 ˙ 3
dream - ing of home, I feel so a - lone, I'm dream -
α
A. %αα ˙ œ− œ
ι ˙ Œ œ ˙ œ− œ
ι ˙ Œ œ 31 ˙ 33
dream - ing of home, I feel so a - lone, I'm dream -
α ι ˙ ι ˙ 1 3
T. %αα ˙ œ− œ
Œ œ ˙ œ− œ
Œ œ 3 ˙ 3
dream - ing of home, I feel so a - lone, I'm dream -
> αα ˙ œ− œ ˙ Œ
œ ˙ œ− œ ˙ Œ
œ
31
˙ 33
B. α Ι Ι

α
% α α 33 ϖ 31
33
21

S.
∑ ∑ ∑ ∑

Ε
ing
α
% α α 33 ϖ 31 Œ œ
33 Ó Œ ι
ϖ œ− œ œ œ
œ
A.

Ε
ing of home. It's car - ried in the
α 3 1 œ 3 ϖ œ œ
T. %αα 3 ϖ 3 Œ 3 Ó Œ œ œ− Ι œ
ing of home. It's car - ried in the
> αα 33 ∑ 31 ∑ 33 ∑ ∑ ∑
B. α

α
26

S. %αα ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ
fair, my
α ι ι œ
%αα Œ œ− œ œ œ ˙ œ − œ œ ˙
Œ œ
A.
˙ œ œ œ
ο
air, the breeze of ear - ly mor - ning, I see the land so fair, my
α œ− œ œ œ œ− œ œ œ ˙ œ
T. %αα ˙ Œ œ Ι ˙ œ œ Ι Œ
air, the breeze of ear - ly mor - ning, I see the land so fair, my
> αα ο
∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ
B. α
my
3

α ι ι ι
%αα ˙ œ− ˙ œ− ˙ œ−
31

œ ˙ Œ œ ˙ Œ œ
S. œ œ
heart o - pens wide, there's sad - ness in -side, I stand where I
α
%αα ˙ œ− ι
œ ˙
Œ
œ ˙ œ− ι
œ ˙
Œ ˙ œ− œ
ι
A.
œ
heart o - pens wide, there's sad - ness in-side, I stand where I
α ˙ œ− Œ œ ˙ œ− ˙ œ−
T. %αα œ
Ι ˙ œ ˙
Ι
Œ œ œ
Ι
heart o - pens wide, there's sad - ness in -side I stand where I
> αα ι Œ ι Œ œ ι
B. α ˙ œ− œ ˙ œ ˙ œ− œ ˙ ˙ œ− œ
heart o - pens wide, there's sad - ness in -side I stand where I

α
œ − œι ˙ œ − œι
36

%αα ˙ œ ˙ œ œ ˙ Œ œ ˙
S.
œ
am, and for - e - ver I'm dream-ing of home, I feel so a-
α ι
A. %αα œ œœ œ
œ œ − œ
ιœ
œ ˙ ι
œ− œ ˙
Œ œ
œ œ œ œ − œ
where I am for - e - ver I'm dream-ing of home, I feel so a-
α
T. %αα ˙ œ œ
˙ œ œ ˙ œ − œι ˙ Œ œ ˙ œ − œι
am and for - e - ver I'm dream-ing of home, I feel so a-
> αα œ œœ œ
œ œ− œ œ œ œ − œι ˙ Œ œ œ œ œ œ− œ
B. α Ι ˙ Ι
where I am for - e - ver I'm dream-ing of home, I feel so a-

α
31 ˙ 33 31 33 œο œ œ œ − ι
41

S. %αα ˙ Œ œ ϖ ∑ œ
lone, I'm dream - ing
33 ο
Ah!
α
31 ˙
33
A. %αα œ œ œ œ œ ϖ 31 Œ œ ϖ
lone, I'm dream - ing of home. -
α
31 ˙
33 ϖ
31
33
T. %αα ˙ Œ œ ∑ ∑
lone, I'm dream - ing
> αα ˙
31 ˙
33 ϖ
31
Œ œ ∑ 33 ∑
B. α
lone, I'm dream - ing
Ε
4

α œ œ œ œ− ι ˙
% α α ˙−
46
Œ ∑ Ó Œ œ Œ
S. œ œ
Ε
Ah! Ah! Ah!
α œ œ œ œ− ι
A. %αα Ó Œ
œ œ ˙−
Œ ∑ Ó Œ
œ
- Ah! Ah!
α Ε
%αα Ó Œ œ ˙ œ− œ ˙− Œ ∑ Ó Œ œ
T. Ι
Ε
Ah! Ah!
> αα ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ
B. α
Ah!
οœ q = 85
α œ œ œ− œ ˙−
% α α œ œ œ œ − œι ˙ αααα
51

S. œ œ ˙− Œ Ι œ
Ah! Ah! Ah!
α αααα
A. %αα ϖ œ αœ œ œ ˙ œ
Œ ∑ ∑
Ah!
α αααα
T. %αα ϖ ϖ ˙− Œ ∑ ∑
Ah!
> αα ˙ − αœ αϖ ˙− Œ αααα ∑ ∑
B. α

Εœ
56
ααα œ œ œ œ − œι œ œ œ− œ ˙ œ œ œ œ − œι
S. % α ˙ Œ œ Ι Œ œ
Ah! Ah! Ah!
α
A. % α αα ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

α
T. % α αα ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

> αα α ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B. α
ε
5

ο œ œ
ritardando
ϖ q = 85
αα α ˙ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ ˙
61

S. % α
Ah! Ah!
α
A. % α αα ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

ε
% αααα ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ− œ œ œ
T. œ Ι
ε
This is no fore - ign
> αα α ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ œ− œ œ œ
B. α Ι
This is no fore - ign

αααα
66 poco a poco accel.

S. % ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ
from
α
A. % α αα ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ
from
αα œ− œ œ œ − œΙ œ œ
T. %αα ˙ Œ œ Ι œ ˙ Œ œ ˙ Œ œ
sky, I see no fore - ign light. but far a-way am I, from
> αα α ˙ Œ œ œ− œ œ œ ˙ Œ œ œ − œΙ œ œ ˙ Œ œ
B. α Ι
sky, I see no fore - ign light. but far a-way am I, from

αα αα ˙ œ− ˙ œ− ˙ œ− œ
q = 85
œ œ œ− œ œ œ
71

% Ι ˙ Œ œ Ι Ι
S. Ι
some peace - ful land, I'm long - ing to stand, a hand in my
α ι
A. % α αα ˙ œ−
ι
œ ˙
Œ œ ˙ œ− œ œ − œΙ œ œ ˙ œ− œ
Ι
some peace - ful land, I'm long - ing to stand, a hand in my
α ˙ œ− ˙ œ− œ− œ
% α αα œ ˙ Œ œ œ œ− œ œ œ ˙
T. Ι Ι Ι Ι
some peace - ful land, I'm long - ing to stand, a hand in my
> αα α ˙ œ− œ ˙ Œ œ ˙ œ− œ ˙− œ ˙ œ− œ
B. α Ι Ι Ι
some peace - ful land, I'm long - ing to stand, a hand in my
6

76
αα α œritardando
œœœ ˙ œ œ ˙ œ− ι ˙ Œ œ ˙ œ − œι
S. % α œ œ
hand, for - e - ver I'm dream - ing of home, I feel so a-
α
A. % α αα ˙ œ œ α˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Œ œ œ œ œ œ− œ
ι
hand, for - e - ver I'm dream ng of home, I feel so a-
αα œ œœœ ι ι
T. %αα œ ˙ œ œ ˙ œ− œ œ œœœ œ ˙ œ− œ
hand, for - e - ver I'm dream - ing of home, feel so a-
> αα α ˙ œ œ ˙ œ œ œ− œ ˙ œ− œ
B. α ˙ Ι − œ ˙ Ι
hand, for - e - ver I'm dream - ing of home, I feel so a-

αα αα ˙ritardando
Œ œ 31 ˙
33 ϖ
31 Œ œ
33 ϖ
81 rit. q = 85
S. %
lone, I'm dream - ing of home,
α
% α αα œ œ œ œ œ 31 ˙
33
31 Œ œ
33
A. ϖ ϖ
lone, I'm dream - ing of home,
αα Œ œ 1 3 ϖ 1 3 œ œ œ œ
T. %αα ˙ 3 ˙ 3 3 Œ œ 3
lone, I'm dream - ing of home,
> αα α ˙ Œ œ 31 ˙ 33 ϖ 31 Œ œ 33 ϖ
B. α
lone, I'm dream - in of home,
Τ
αα αα ϖritardando
86

% ϖ ϖ
π
S.
home.
α Τ
% α αα ϖ ϖ ϖ
π
A.
home. Τ
α
% α αα œ œ œ œ œ œ ˙− ϖ
T.
π
Τ
home.
> αα α ϖ
B. α ϖ ϖ
home.