Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 2 — 38 — Poz.

20 i 21

20
OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 28 grudnia 2004 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnego orzeczenia Sàdu stwierdzajàcego niezgodnoÊç


z prawdà oÊwiadczenia osoby lustrowanej

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustracyjny,
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez- prawomocnym orzeczeniem z dnia 2 marca 2004 r.
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach w sprawie V AL 24/01 stwierdzi∏, ˝e:
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, El˝bieta Wrona, córka Ignacego, urodzona 27 marca
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 1964 r. w Rzeszowie, z∏o˝y∏a niezgodne z prawdà
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝-
poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏-
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) podaje si´ do publicznej pracy z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych
wiadomoÊci, co nast´puje: funkcje publiczne.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie: K. Karpiƒski

21
OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2004 r.

o wskazaniu wystaw publicznych dajàcych pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego


albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru u˝ytkowego,
wzoru przemys∏owego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy 4) Targi Edukacyjne, w dniach od 25 do 27 lutego
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemy- 2005 r. na ich terenach wystawienniczych w Po-
s∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. znaniu;
Nr 33, poz. 286) og∏asza si´, co nast´puje:
5) Ksià˝ka dla Dzieci i M∏odzie˝y — Poznaƒskie Spotka-
nia Targowe, w dniach od 25 do 27 lutego 2005 r. na
Nast´pujàce imprezy, organizowane przez Mi´- ich terenach wystawienniczych w Poznaniu;
dzynarodowe Targi Poznaƒskie Sp. z o.o. w Poznaniu,
sà wystawami publicznymi dajàcymi pierwszeƒstwo 6) POZNA¡ GAME ARENA, w dniach od 25 do 27 lu-
do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa tego 2005 r. na ich terenach wystawienniczych
z rejestracji, oznaczone wed∏ug daty wystawienia na w Poznaniu;
nich wynalazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemy-
s∏owego bàdê towaru oznaczonego znakiem towaro- 7) Targi Odzie˝y i Tkanin POZNA¡SKIE DNI MODY,
wym: w dniach od 1 do 3 marca 2005 r. na ich terenach
wystawienniczych w Poznaniu;
1) Mi´dzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA, 8) Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych,
w dniach od 25 do 28 stycznia 2005 r. na ich tere- w dniach od 1 do 3 marca 2005 r. na ich terenach
nach wystawienniczych w Poznaniu; wystawienniczych w Poznaniu;
2) Mi´dzynarodowa Wystawa Zabezpieczeƒ SECUREX, 9) Wiosenna Gie∏da Turystyczna, w dniach od 8 do
w dniach od 25 do 28 stycznia 2005 r. na ich terenach 9 kwietnia 2005 r. na ich terenach wystawienni-
wystawienniczych w Poznaniu; czych w Poznaniu;
3) Targi Sprz´tu W´dkarskiego NA RYBY, w dniach 10) Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki LOOK, w dniach
od 11 do 13 lutego 2005 r. na ich terenach wysta- od 9 do 10 kwietnia 2005 r. na ich terenach wysta-
wienniczych w Poznaniu; wienniczych w Poznaniu;