Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor Polski Nr 10 — 358 — Poz.

189 i 190

Sikorski Marcin Jan, 70. mjr Skwarek Jan Janusz, 71. Kazula Marcin, 95. st. plut. Kowalski Krzysztof Marek,
mjr Stegienko Andrzej Edward, 72. Szczepaƒska Da- 96. st. sier˝. Kraus Andrzej Roman, 97. sier˝. szt. Ma-
nuta El˝bieta, 73. kpt. Tuszyƒski Zbigniew, 74. kpt. ludziƒski Marcin Franciszek, 98. m∏. chor. Marcinkow-
Urban Robert, 75. Wicik Robert Andrzej, 76. Zakrzew- ski Adam, 99. plut. Mateusiak Piotr, 100. por. Mieczni-
ska El˝bieta, 77. mjr Zwolak Stefan, kowski Tomasz, 101. st. kpr. Mozerski Jacek, 102. m∏.
chor. Osmulski Micha∏ Dawid, 103. st. szer. Pietrzyk
za odwag´ i m´stwo wykazane w czasie wykonywania Mariusz, 104. st. kpr. Pi´dzio Robert, 105. st. chor. Pili-
zadaƒ s∏u˝bowych w Polskim Kontyngencie Wojsko- piec Wojciech, 106. kpt. Plak Zbigniew, 107. sier˝. Po-
wym w sk∏adzie Wielonarodowej Dywizji Si∏ Stabiliza- niatowski Andrzej, 108. st. plut. Rajtak Rafa∏ Stani-
cyjnych w Republice Iraku s∏aw, 109. st. chor. Rejf Tomasz, 110. kpt. Roszkowski
Robert, 111. st. plut. Rutkowski Robert, 112. sier˝. szt.
KRZY˚EM ZAS¸UGI ZA DZIELNOÂå Rzodkiewicz Marek, 113. st. plut. Sielski Piotr, 114. st.
szer. Solich Grzegorz Stanis∏aw, 115. st. szer. StaÊko-
78. st. szer. Adamkowski Marcin, 79. kpt. Amejko wiak Wojciech Piotr, 116. plut. Szczerba Arkadiusz,
Marek, 80. st. plut. Beszczyƒski Jacek, 81. st. kpr. Bo- 117. st. plut. Szlachta Pawe∏ Tadeusz, 118. chor. szt.
chenek Cezary Jerzy, 82. st. szer. ndt. Ch∏odecki Kamil, Szwed Zbigniew, 119. kpt. Talar Mieszko Grzegorz,
83. st. plut. Chomycz Piotr, 84. plut. Deluga Robert, 85. 120. por. Troszczyƒski Marcin Stefan, 121. st. szer.
m∏. chor. Figurski Maciej Ryszard, 86. st. chor. Gajt- Wolski Damian, 122. ppor. Zimny Marcin, 123. por. ˚e-
kowski Piotr, 87. st. szer. Grodzicki Sebastian Kordian, lazko Aleksander.
88. st. szer. ndt. Heller Adam Antoni, 89. st. szer. Ja-
nowski ¸ukasz Piotr, 90. st. szer. Jodko Adam Piotr, 91.
st. plut. Kalwajtys Rados∏aw, 92. st. szer. KapuÊciarz
Roman, 93. plut. Kazelski Sebastian, 94. st. szer. ndt. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

190
Rej. 269/2004

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r.

o nadaniu orderów i odznaczeƒ

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- KRZY˚EM KAWALERSKIM


tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia ORDERU ODRODZENIA POLSKI
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach
7. Górczyƒski Jan, 8. Rataj Edward,
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju wsi i rolnic-
odznaczeni zostajà: twa:
za wybitne zas∏ugi dla kultury polskiej: Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
KRZY˚EM KOMANDORSKIM 9. Kàkol Józef, 10. Mzyk Anna, 11. Szymczak Kazi-
ORDERU ODRODZENIA POLSKI mierz,

1. Komorowska-Tyszkiewicz Maria, 2. Âmia∏owski SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


Igor,
12. Kosiewicz Miros∏aw, 13. ¸uczak Krystyna, 14.
KRZY˚EM OFICERSKIM Musia∏ Wies∏awa, 15. Nowak Lucyna, 16. Poks Eleono-
ORDERU ODRODZENIA POLSKI ra, 17. Wojciechowski Kazimierz Jan,

3. Derfel Jerzy, 4. Tym Stanis∏aw, BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


18. Janik Jolanta Janina,
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju wsi
i rolnictwa:
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci kombatanckiej:
KRZY˚EM OFICERSKIM KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
5. Czuba Józef Wojciech, 6. P∏owucha Maria, 19. Leparowski Leon,
Monitor Polski Nr 10 — 359 — Poz. 190 i 191

KRZY˚EM KAWALERSKIM SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI


ORDERU ODRODZENIA POLSKI
35. Bielawski Bogus∏aw Edmund, 36. Bytner Wal-
20. Dachowski Kazimierz Boles∏aw, 21. Guliƒski demar, 37. Grabowski Andrzej, 38. Pràdzyƒski Andrzej
Ireneusz, 22. S∏owikowski Mieczys∏aw, Pawe∏, 39. Szydlik Bogdan Wojciech, 40. Wlaênik Jan
Stanis∏aw,
za zas∏ugi w pracy zawodowej, za osiàgni´cia w dzia-
∏alnoÊci spo∏ecznej: BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI 41. Andrzejczak Mariusz Alfred, 42. Zdzieszyƒska


Ma∏gorzata Anna,
23. Dàbrowski Janusz Feliks, 24. Jankowska Anna
Maria, 25. Sroka Krystyna Alicja, na wniosek Wojewody DolnoÊlàskiego

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci kombatanckiej:

26. Baluta Grzegorz Jan, 27. Christa Jerzy, Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
28. Rymko Andrzej Wies∏aw,
43. Nawrot Andrzej, 44. Nowakowski Wies∏aw,
za zas∏ugi dla rozwoju polskiego lotnictwa sportowe- 45. Wawrzyniak Stanis∏aw,
go:
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
46. Morawiec Wojciech, 47. Paw∏owski Jerzy,
29. Doktor-Di∏aj Irena, 30. Mruk Andrzej Adam,
na wniosek Wojewody Lubelskiego
SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci kombatanckiej
31. Kawa Sebastian Piotr,
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
za zas∏ugi dla rozwoju i popularyzacji sportu motoro-
wodnego: 48. Skibiƒski Miros∏aw, 49. Wójcik Feliks.

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

32. Bagniewski Henryk, 33. Korzeniowski Hubert


Micha∏, 34. Tomankiewicz Andrzej Józef, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

191
Rej. 238/2004

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r.

o nadaniu odznaczeƒ
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- Wiktor, 4. p∏k Bronowicz Janusz, 5. pp∏k Bry∏a Miro-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia s∏aw Czes∏aw, 6. Chomicz Zbigniew Józef, 7. pp∏k
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach Czerwiƒski Andrzej, 8. p∏k Domagalski Tadeusz, 9. Do-
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, miniczewski Miros∏aw, 10. p∏k Frydrych Ryszard Jerzy,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), 11. pp∏k Gabis Witold, 12. kmdr Ga∏àzka Wies∏aw Ma-
na wniosek Ministra Obrony Narodowej odznaczeni teusz, 13. pp∏k Gawron Leszek Mieczys∏aw, 14. p∏k
zostajà: Grabizna Ryszard Marek, 15. pp∏k Gryz Marek Zbi-
gniew, 16. pp∏k Gutmaƒski Mariusz Janusz, 17. pp∏k
za zas∏ugi dla umacniania suwerennoÊci i obronnoÊci Guzek Eugeniusz, 18. pp∏k Hapoƒski Bogus∏aw, 19. p∏k
kraju: Jankowiak Leszek Andrzej, 20. mjr Jurczuk S∏awomir
Józef, 21. p∏k Kaczmarski Wies∏aw Marek, 22. Karin
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI Stanis∏aw, 23. pp∏k Kmita Cezary Lech, 24. p∏k Kuchta
Krzysztof Zygmunt, 25. pp∏k Lenart Stanis∏aw, 26. p∏k
1. pp∏k Bertrandt Jerzy W∏adys∏aw, 2. kmdr Bieliƒ- Lipiec Robert Tomasz, 27. kmdr Lis Józef Miros∏aw, 28.
ski Wies∏aw Tadeusz, 3. p∏k B∏aszczyƒski Wojciech pp∏k ¸ugowski Andrzej W∏adys∏aw, 29. p∏k Maciuszo-

Centres d'intérêt liés