Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor Polski Nr 21 — 573 — Poz.

314 i 315

dr hab. Edmund Grzegorz DULCET nauk weterynaryjnych


dr hab. Marek Andrzej MEDEYSKI dr hab. Zbigniew Janusz GRÑDZKI
dr hab. Stanis∏aw Tadeusz PODSIAD¸OWSKI
dr hab. Ewa Magdalena ZIMNOCH-GUZOWSKA II. TYTU¸ PROFESORA:

nauk technicznych sztuk muzycznych

dr hab. Janusz BADUR Antoni GREF

dr hab. Wojciech Jan DÑBROWSKI sztuk teatralnych

dr hab. Marian Antoni KAMI¡SKI Agnieszka Maria MANDAT


dr hab. Marian Antoni PARTYKA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
dr hab. Krzysztof Janusz ZDUNEK A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów:
dr hab. Henryk Ludwik ZOBEL M. Belka

315
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 stycznia 2005 r.

nr 112-3-05

o powo∏aniu do pe∏nienia urz´du na stanowisku s´dziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem
Krajowej Rady Sàdownictwa, powo∏uj´ ni˝ej wymienione osoby do pe∏nienia urz´du:

I. na stanowisku s´dziego Sàdu Okr´gowego:


1. Bo˝ena CHARUKIEWICZ — w Olsztynie
2. Krystyna Anna GACZEK — w Katowicach
3. Beata Elwira GRZYBEK — w Olsztynie
4. Jacek Ludwik KRAWCZYK — w Katowicach
5. El˝bieta KWAÂNY — w KroÊnie
6. Marek Witold NOWAK — w Tarnobrzegu
7. Józef PAW¸OWSKI — w KroÊnie
8. Jacek S∏awomir PLUTA — w Âwidnicy
9. Piotr PRUSINOWSKI — w Olsztynie
10. El˝bieta Zdzis∏awa SCHUBERT — w Olsztynie
11. Marta El˝bieta TRUSZKOWSKA — w Ostro∏´ce
12. Ewa Joanna WRO¡SKA — w Katowicach
13. Iwona WYSOWSKA — w Gorzowie Wielkopolskim
Monitor Polski Nr 21 — 574 — Poz. 315 i 316

II. na stanowisku s´dziego Sàdu Rejonowego:

14. Ma∏gorzata Anna BOJARSKA — w Âwidnicy

15. Grzegorz BUJEWICZ — w Zielonej Górze

16. Marta Joanna BUJKO — dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

17. Andrzej Franciszek CZY˚OWSKI — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

18. Dariusz Józef DRAJEWICZ — dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

19. Artur FRYC — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

20. Aleksandra Maria KEMPCZY¡SKA — dla Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie

21. Katarzyna KISIEL — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

22. Marianna KRY¡-KOSIERADZKA — w Pruszkowie

23. Sylwia Adela KULMA — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

24. Jacek Andrzej ¸ABUDA — dla Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie

25. Maciej MACIEJEWSKI — w Dzier˝oniowie

26. Dorota Iwona MICHALSKA — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

27. Dorota RADLI¡SKA — dla Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie

28. Przemys∏aw Wiktor RADZIK — w KroÊnie Odrzaƒskim

29. Anna Ma∏gorzata ZALEWSKA — dla Warszawy-ÂródmieÊcia w Warszawie

30. Agnieszka Anna ˚UKOWSKA — w Nowym Dworze Mazowieckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

316
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 lutego 2005 r.

nr Z. 110-8-2005

w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze- Nadzwyczajnym i Pe∏nomocnym Rzeczypospolitej
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianu- Polskiej w Republice Litewskiej.
j´ Pana Janusza SKOLIMOWSKIEGO Ambasadorem
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów:
M. Belka