Vous êtes sur la page 1sur 6

Monitor Polski Nr 26 — 1132 — Poz.

288

288
UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Bia∏orusi o uznaniu ekwiwalencji


w szkolnictwie wy˝szym, równowa˝noÊci stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki,
sporzàdzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki 4. Tytu∏ami i stopniami w rozumieniu umowy sà:
Bia∏orusi, zwane dalej „Stronami”, na podstawie — tytu∏ zawodowy licencjata, licencjata piel´gniar-
Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej stwa i licencjata po∏o˝nictwa, in˝yniera, in˝yniera
a Rzàdem Republiki Bia∏oruÊ o wspó∏pracy w dziedzi- architekta, magistra, magistra in˝yniera, magistra
nie kultury, nauki i oÊwiaty, sporzàdzonej w Warsza- in˝yniera architekta, magistra sztuki, magistra
wie dnia 27 listopada 1995 r., edukacji, magistra piel´gniarstwa i magistra po-
∏o˝nictwa, lekarza, lekarza stomatologa i lekarza
— w duchu przyjaznych stosunków mi´dzy oby- dentysty, lekarza weterynarii uzyskany w polskiej
dwoma Paƒstwami, szkole wy˝szej oraz tytu∏ baka∏awra, specjalisty
i magistra uzyskany w bia∏oruskiej szkole wy˝szej,
— w celu pog∏´biania wspó∏pracy w dziedzinie na- o której mowa w ust´pie 2 niniejszego artyku∏u,
uki i edukacji, w wyniku ukoƒczenia studiów,
— pragnàc u∏atwiç mobilnoÊç Êrodowisk akade- — stopieƒ naukowy doktora lub doktora habilitowa-
mickich i naukowych obydwu Paƒstw, nego, stopieƒ doktora sztuki lub doktora habilito-
wanego sztuki oraz kwalifikacje I i II stopnia w za-
uzgodni∏y, co nast´puje: kresie sztuki i dyscyplin artystycznych uzyskane
w polskich szko∏ach wy˝szych lub w jednostkach
Artyku∏ 1 naukowych i innych placówkach, o których mowa
w ust´pach 2 i 3 niniejszego artyku∏u,
1. Umowa dotyczy prawa wst´pu do szkó∏ wy˝- — stopieƒ naukowy kandydata nauk zatwierdzany
szych, kontynuacji studiów, studiów podyplomowych przez Wy˝szà Komisj´ Atestacyjnà Republiki Bia∏o-
oraz w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej — przewo- rusi,
dów doktorskich i habilitacyjnych, w wyniku przepro- — stopieƒ naukowy doktora nauk nadawany przez
wadzenia których nadawany jest stopieƒ doktora lub Wy˝szà Komisj´ Atestacyjnà Republiki Bia∏orusi.
doktora habilitowanego, w przypadku Republiki Bia∏o-
rusi — aspirantury i doktorantury, w wyniku przepro- Artyku∏ 2
wadzenia których uzyskuje si´ stopieƒ kandydata
nauk lub doktora nauk, a tak˝e u˝ywania stopni i tytu- 1. Âwiadectwa dojrza∏oÊci wydawane w Rzeczypo-
∏ów, o których mowa w ust´pie 4 niniejszego artyku∏u. spolitej Polskiej oraz Êwiadectwa o Êrednim wykszta∏-
ceniu ogólnym, dyplomy o wykszta∏ceniu zawodowo-
2. „Szko∏à wy˝szà” w rozumieniu umowy jest ka˝- -technicznym i Êrednim specjalistycznym, wydawane
da instytucja edukacyjna w Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bia∏orusi, stanowià podstaw´ do ubiega-
i Republice Bia∏orusi, której w myÊl przepisów praw- nia si´ o przyj´cie na studia w szko∏ach wy˝szych obu
nych danego Paƒstwa przyznano status szko∏y wy˝- Stron.
szej i prawo wydawania dyplomów wed∏ug wzoru
2. Zasady i tryb dopuszczania kandydatów do pod-
okreÊlonego w odpowiednich przepisach w Rzeczypo-
j´cia studiów regulujà przepisy prawa ka˝dej ze Stron.
spolitej Polskiej i o wzorze paƒstwowym w Republice
Bia∏orusi.
Artyku∏ 3
Strony przeka˝à sobie wzajemnie wykazy szkó∏ Na wniosek studenta mogà byç uznawane przez
wy˝szych, do których odnosi si´ umowa. szko∏y wy˝sze ka˝dej ze Stron odpowiednie okresy
studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki. Eg-
3. Umow´ stosuje si´ równie˝, gdy post´powanie zaminy niez∏o˝one przez studenta, a wymagane w pla-
zwiàzane z przewodem doktorskim i habilitacyjnym nach studiów na danym kierunku w Rzeczypospolitej
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz aspiranturà i dokto- Polskiej oraz wymagane w standardach nauczania na
ranturà w Republice Bia∏orusi ma miejsce nie tylko danej specjalnoÊci studiów w Republice Bia∏orusi, po-
w szko∏ach wy˝szych, lecz równie˝ w jednostkach na- winny byç uzupe∏nione w toku dalszej edukacji
ukowych i innych placówkach, uprawnionych do w szkole wy˝szej.
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowane-
go w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopnia kandyda- Artyku∏ 4
ta nauk lub doktora nauk w Republice Bia∏orusi.
Dyplomy potwierdzajàce uzyskanie tytu∏u zawodo-
Strony przeka˝à sobie wzajemnie wykazy jedno- wego licencjata i in˝yniera wydawane w Rzeczypo-
stek, do których odnosi si´ umowa. spolitej Polskiej (okres studiów nie krótszy ni˝ 3 lata)
Monitor Polski Nr 26 — 1133 — Poz. 288

i dyplomy potwierdzajàce ukoƒczenie studiów wy˝- Artyku∏ 8


szych I stopnia (baka∏awr) wydawane w Republice
Bia∏orusi (okres studiów nie krótszy ni˝ 4 lata) upraw- Tytu∏y zawodowe i stopnie, o których mowa w ar-
niajà do kontynuowania nauki na magisterskich stu- tykule 1 ust´p 4 umowy, mogà byç u˝ywane na tery-
diach uzupe∏niajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej torium ka˝dej ze Stron w oryginalnym brzmieniu.
oraz studiów drugiego stopnia w Republice Bia∏orusi
na tym samym lub pokrewnym kierunku w szkole Artyku∏ 9
wy˝szej drugiej Strony.
1. W celu omawiania dodatkowych kwestii, które
Artyku∏ 5 wyniknà w nast´pstwie stosowania umowy, ustana-
wia si´ Sta∏à Komisj´ Ekspertów.
1. Dyplomy potwierdzajàce uzyskanie tytu∏u zawo- Sta∏a Komisja Ekspertów analizuje rozwój syste-
dowego magistra i inne równorz´dne uzyskane w Rze- mów szkolnictwa wy˝szego i dba o w∏aÊciwe stosowa-
czypospolitej Polskiej po odbyciu 4,5—6 lat studiów nie umowy.
w szkole wy˝szej uprawniajà do ubiegania si´ o wst´p
na aspirantur´ w Republice Bia∏orusi, a dyplomy po- Wykaz cz∏onków Sta∏ej Komisji Ekspertów Strony
twierdzajàce ukoƒczenie studiów wy˝szych (specjali- przeka˝à sobie drogà dyplomatycznà.
sta, magister) uzyskane w Republice Bia∏orusi po od-
byciu 5—6 lat studiów w szkole wy˝szej, uprawniajà 2. Posiedzenia Sta∏ej Komisji Ekspertów odbywaç
do ubiegania si´ o wszcz´cie przewodu doktorskiego si´ b´dà na ˝yczenie Stron. Termin i miejsce obrad b´-
w Rzeczypospolitej Polskiej. dà ka˝dorazowo uzgadniane.

2. Wymienione w ust´pie 1 niniejszego artyku∏u Artyku∏ 10


dyplomy uprawniajà do ubiegania si´ o wst´p na stu- 1. Umowa podlega przyj´ciu zgodnie z prawem
dia podyplomowe, zgodnie z przepisami prawa obo- ka˝dej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wy-
wiàzujàcymi w ka˝dej ze Stron. miany not. Za dzieƒ wejÊcia w ˝ycie umowy uwa˝aç
si´ b´dzie dzieƒ otrzymania noty póêniejszej.
Artyku∏ 6
2. Umowa jest zawarta na czas nieokreÊlony. Mo˝e
Stopieƒ naukowy doktora, stopieƒ doktora sztuki zostaç wypowiedziana przez ka˝dà ze Stron w drodze
i kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin ar- notyfikacji. Umowa traci moc po up∏ywie 12 miesi´cy
tystycznych nadane w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia otrzymania przez drugà Stron´ noty wypowia-
uprawniajà do ubiegania si´ o wst´p na doktorantur´ dajàcej.
w Republice Bia∏orusi, stopieƒ naukowy zaÊ kandyda-
ta nauk nadany w Republice Bia∏orusi uprawnia do 3. Postanowienia umowy stosuje si´ do osób, któ-
ubiegania si´ o wszcz´cie przewodu habilitacyjnego re rozpocznà kszta∏cenie w instytucjach edukacyjnych
w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami pra- drugiej Strony przed dniem wypowiedzenia umowy.
wa obowiàzujàcymi w ka˝dej ze Stron.
SPORZÑDZONO w Warszawie dnia 28 kwietnia
Artyku∏ 7 2005 r., w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach,
ka˝dy w j´zykach polskim i bia∏oruskim, przy czym
obydwa teksty majà jednakowà moc.
Postanowienia umowy nie wykluczajà mo˝liwoÊci
zawierania porozumieƒ mi´dzy szko∏ami wy˝szymi Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
oraz jednostkami naukowymi i innymi placówkami Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Bia∏orusi
ka˝dej ze Stron, o których mowa w artykule 1 ust´-
py 2 i 3 umowy, mogàcych oddzia∏ywaç korzystnie na
mobilnoÊç studentów i pracowników szkó∏ wy˝szych
oraz jednostek naukowych i innych placówek, o ile sà
zgodne z przepisami prawa ka˝dej ze Stron.
Monitor Polski Nr 26 — 1134 — Poz. 288
Monitor Polski Nr 26 — 1135 — Poz. 288
Monitor Polski Nr 26 — 1136 — Poz. 288
Monitor Polski Nr 26 — 1137 — Poz. 288