Vous êtes sur la page 1sur 1

2-11 LEÃ CAÙC ÑAÚNG

HOÀN CON KHAO KHAÙT


55

TV41

«« «« «« «« ««
Vieát Chung
¬ 2 « «« « «« « « ‰ «
« «»œ̂ ˙«
l & b 4 œ̂««»«» «»«»œ̂ «»«»œ̂ l œ»ˆ«»»
“========================== «œˆ«»» «œ̂«»
» l ««ˆ«œ» «Ĵœ» l ˆ.«»œ.»»
j «»»œ̂ ˆ«œ»»
» » »» l ˙»»» ”
» »» »» » » »» »
»
“l l l l l ”
“l ÑK Laïy Thieân l Chuùa con toân l thôø Hoàn l con luoân khao khaùt l Chuùa. ”
“l : œ»»» l _»œ» œ»» œ»» œ»» l »œ œ»» »œ l »
œ œ
» l ˙» ”
2 »
œ
ll ? b 4 »»
“L“========================== ll » » » » ll »» »» »» »œ»» ll ‰ «j « »
» » »
» l »˙»» ””
ˆ« l
Laïy Thieân Chuùa con toân thôø toân thôø Hoàn vaãn khaùt Chuùa.
ngoùng chôø.
«« ««« ««
l&
b «
ˆ ˆ ˆ« ˆ««« ˆ««« l ««ˆ« ‰ ««j
=========================== ˆ« l
««
ˆ«
«««ˆ ««ˆ« ««
ˆ« l
««
˙« =l
1 Nhö nai röøng mong moûi Tìm veà suoái nöôùc xanh trong
2 Khaùt khao gaàn Chuùa Trôøi Maïch nguoàn söùc soáng voâ bieân
3. Tieán (ö) vaøo maùi lieàu Taän leàu Thaùnh choán cao quang

«« «««ˆ «« « « «« «« «« «««ˆ ««« Uœ»


b « ‰ «
ˆ
l& ˆ.« ˆ« «
ˆ «
ˆ
«
===========================
l ˆ
j
« l «
ˆ. ˆ
« l »» =l l
1 Hoàn con cuõng troâng mong Ñöôïc gaàn nôi Ñaáng haèng soáng.
2 Ñeå chieâm ngaém dung nhan Ngaøi laø Thieân Chuùa haèng soáng.
3 Cuøng daâng khuùc toân vinh Caûm taï aân phuùc cuûa Chuùa.

Halleluia : ñöôïc cha chuùc phuùc

«« «« . ««j
ˆ «« « « «« ««
2 ‰ «
« « ˆ
« «
œ
J
» «
ˆ « « ˙
« ˆ«
j
l& b 4 E
e «
ˆ
»
œ
»» »
œ̂
» l œ
» .
===========================
» »»
»
» l »
œ
»
»
«ˆ ˆ«œ»
»
» l ˙
»
»» l Jœ»» =”
»
HAL - LE - LU - IA HAL - LE - LU - IA.

b ««« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ œ»»» œ»»» œ»»» ‰ Jœ»»» œ»»» »»»œ œ»» »
œ
» »
œ
» ««˙«
===========================
l & ˆ« l l l » l » » l =l l
Naøo nhöõng ai ñöôïc Cha chuùc phuùc Haõy ñeán an höôûng nöôùc Trôøi.

Vous aimerez peut-être aussi