Vous êtes sur la page 1sur 2

Nr A-83/pGz. 98~984 MONITOR POLSKI str.

684

inż. Marzec Marian, 69. Mazur Józef, 70. inż. Michalew- § 1. Ustala się tymczasowy statut organizacyjny Mini-
ski Włodzimierz, 71. Michalski Józef, 72. Pawęzowski An- sterstwa Gospodarki Komunalnej w brzmieniu załączni­
toni, 73. Plaza Piotr, 74. Płonka Emil, 75. Pucher Franci- ka do niniejszej uchwały.
szek, 76. Pupek Józef, 77. Pustelnik Paweł, 78. inż. Regul- § 2. Szczegółowy podział czynności pomiędzy departa-
ski Wacław, 79. Robak Adam, 80. inż. Rosiński Stefan, 81. menty, biura, samodzielne wYdziały, wydziały, samodziel-
Saternus Stefan, 82. Spychaj Walenty, 83 . Stopa Jerzy, ne referaty i referaty ustali Minister GOSpodarki Komu-
84. Szczęsny Wilhelm, 85. inż. Sztwiertnia Władysław, 86. nalnej.
Taborsl{i Jan, 87. inż. Wojcicki Józef, 88. WOjcieszek .Sta- § 3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Go-
n isław, 89. Wojdas Stefan, 90. Wolański Andrzej, 91. Wrot- spodarki Komunalnej.
ny Piotr, 92. Wróbel Jadwiga, 93. Wylężek Kacper, 94. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Zieliński Sylwester, 95. Zwyrtek Adolf.
Monitorze Polskim.
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz
96. Bajor Emilia, 97. Biel F'ranciszek, 98. Danielowska
Anna, 99. Dombek Sylwester, 100. Gepert Herman, 101. Załącznik do uchwały Prezydium Rządu
Gołąb Stefania, 102. Hetmaniok Wincenty, 103. Hornik z dnia 5 lipca 1950 r. (poz. 984).
Józef, 104. Jadczyk Bolesław, 105. Kabut Józef, 106. Kacz- TYMCZASOWY STATUT ' ORGANIZACYJNY
marek Władysław, 107. Kociuba Józef, 108. Krawczyk Kla- MINISTERSTWA GOSPODARKI KQMUNALNEJ.
ra, 109.' Kucharczyk Wiktor, 110. Kujanek Franciszek, 111.
LudwikQ:wski Stefan, 112. Macha Franciszek, 113. Madeja § 1. 1. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej składa
Alfred, 114. Mania Stanisław, 115. MarcinJak Ignacy, 116. się z:
Mazur Wilhelm. 117. Michalczewski Gustaw, 118. Mondra Gabinebu Ministra,
Ema, 119. Moś Gertruda, 120. Nowok Wiktor, 121. Osman Biura Finansów,
Maria, 122. Paś Aleksander, 123. Pióreckl Ryszard, 124. Biura Budżetowo-Gospodarczego,
Porwol Rainhold, 125. Ratajczak Stanisław, 126. Rolka Departamentu Kadr,
Rudolf, 127. Skowron Józef, 128. Stanoszek Franciszek, Departamentu Kontroli,
129. Stogniew Paweł, 130. Sypniewski Stanisław 131. Departamentu Planowania,
Szczepanek Alojzy, 132. Szymczyk Franciszek, 133. Tados Departamentu Inwestycji,
Julian, 134. Tomala Jan, 135. Tront Leopold, 136. Wawro- Departamentu Gospodarki · Mieszkaniowej i Tereno-
szek Augustyn, 137. Wąs Antoni, 138. "Wolny Józef, 139. wej,
Zołdak Paweł. Departamentu Przedsiębiorstw Urządzeń Komu-
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Bolesław Bierut nalnych I,
Departamentu Przedsiębiorstw Urządzeń Komu-
nalnych II,
981 Samodzielnego . Wydziału Zaopatrzenia,
Nr 4/176/50. Samodzielnego Wydziału Zatrudnienia, Płac i Norm,
POSTANO~ENIE O ODZNACZENIU Samodzielnego Wydziału Organizacyjno-Prawnego.
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 2. Minister Gospodarki Komunalnej może za zgodą
1947 r.). Prezesa Rady Ministrów tworzyć zespoły departamentó'Y'
Dnia 22 lipca 1950 r. Warszawa i biur pod kierownictwem dyrektora generalnego.
Na wniosek Warszawskiej WOjewódzkiej Rady Narodo- § 2. Gabinet Ministra składa się z: '~
Wydziału Prezydialnego,
wej. - za zasługi w pracy społecznej - odznaczeni zosta-
Zespołu Radców i Rzeczoznawców,
ją:
Kancelarii Tajnej.
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI § 3. Biuro Finansów składa się z:
1. Abramowicz Sabina, 2. Jóźwia.k Leokadia, 3. Kuć-Sta: Wydziału Planów Finansowych i Budżetów ,
niszewska Anna, 4. Michala.k: Stanisław. Wydziału KSięgowości i Kosztów Własnych,
"\
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Bolesław Bierut Wydziału Organizacji Rachunkowości.
§ 4. 1. .Biuro Budżetowo-Gospodarcze składa się z'
982 Wydziału Ogólnego,
Nr 4/190/50. Wydziału Budżetowego,
Wydziału Gospodarczego.
POSTANO~ENIE O ODZNACZENIU 2. Biuru podlega Kancelaria Główna.
(Na podstawie uchwały
Rady Państwa z dnia 27 marca § 5. Departament Kadr składa się z:
1947 rJ. Osobowego,
Wydziału .
Dnia 22 lipca 19:>0 r. Warszawa Kadr i Ewidencji,
Wydziału
Szkolenia,
Wydziału
Na wniosek Warszawskiej WOjewódzkiej Rady Narodo- Samodzielnego Referatu Akcji Socjalnej.
wej - za patriotyczną posta.wę w okresie okupacji - od- § 6. Departament Kontroli ma organizacj ę bezwydzia-
znaczona zastaj e łową.
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI § 7. Departament Planowania składa się z:
Piotrkowska Janina. Wydziału Planów Wieloletnich,
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Bolesław Bierut Wydziału Koordynacji Planów,
Wydziału Sprawozdawczości i Statystyki.

983 § 8. Departament Inwestycji składa się z:


Nr 4/182/50. . Wydziału
Programów i Studiów,
Wydziału
Planów Inwestycyjnych,
POSTANOWIENIE O ODZNACZENm Zaopatrzenia i Wykonawstwa Inwestycyj-
Wydziału
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca nego,
1947 r.). Wydziału Dokumentacji Technicznej,
Dnia 22 Upca 1950 r. Warszawa. Zespołu Inspektorów.
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowi- § 9. Departament Gospodarki Mieszkaniowej i Tereno-
cach - za uratowanie tonącego dziecka - odznaczony wej składa się z:
zostaje Wydziału Polityki Mieszkaniowej,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI Wydziału ·PubliczneJ Gospodarki Lokalami,
Chałuda Bolesław. Wydziału Czynszów i Eksploatacji,
Wydziału Remontowo-Budowlanego,
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Bolesław Bierut Wydziału Terenów Komunalnych,
Wydziału Zarządu Domów Mieszkalnych,
984 Wydziału Materiałów Budowlanych,
Wydziału Hoteli.
UCHnWAŁA PREZYDIUM RZ4DU § 10. Departament Przedsiębiorstw i Urządzeń Komu-
z dnia 5 lipca 1950 r. nalnych I składa się . z:
w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Mini- Wydziału Ekonomicznego I,
sterstwa Gospodarki Komunalnej. Wydziału Komunikacji,
Na podstawie § 2 uchwały Rady Ministrów z dnia Wydziału Energetyki,
3 czerwca 1950 r. w sprawie tymczasowej organizacji Mi- Wydziału Oświetlenia}
nisterstwa Gospodarki Komunalnej (Monitor Polski Nr Wydziału Ulic i Placow, .
A-6S, POZ. 803) Prezydium Rzą,du uchwala, co następuje: Wydziału Terenów ZielOlIlych i GrobowniJCtwa.
str. 685 MONITOR POLSKI Nr A-83/poz. 984-988

ł 11. Departament Przedsiębiorstw Urządzeń Komu- § 3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Pracy
:talnych II składa się z: i Opieki Społecznej Graz Ministrowi Górnictwa.
Wydzi ału Ekonomicznego II, § 4. Uchwała w~' hodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Wydziału Gospodarki Wodnej, Monitorze Polskim z mocą Obowiązującą od dnia 1 lipca
Wydziału Oczyszczania Osiedli, I 1950 r. do dnia 31 grudnia 1951 r.
Wydziału Prz emysłu Pomocniczego,
Wydziału Różnych Urządzeń Komunalnych.
PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz
§ 12. W skład biur i departam ent ów, oprócz wymienio-
nych w §§ 2, 4 i 5, wchodzą sekretariaty, które obejmują 988 ,
następujące sprawy :
UCHWAŁA PREZYDIUM RZĄ.D U
a) sporządzanie planów prac i sprawozdań ogólnych z
działalności departam entu (biura),
z dnia ()28 czerwca 1950 r .
b) sprawy osobowe departament u (biura), w sprawie zniesienia 2% -wego Funduszu Nagród i Prac
c) sprawy budżetowo-gospodarcz e depart amentu (biu- Zleconych w pańs !wowych prz edsiębi.orstwach przemysło­
ra), wych.
d) ewidencjonowanie zarządzeń normatywnych zbiór Po zasięgnięciu opinii qentralnej Rady Związków Zawo-
wydawnictw urzędowych, , dowych stanowi się, co następuje:
e) sprawy kancelaryjne departamentu.
l.
985 Uchwała niniejsza dotyczy państwowych przedSiębiorstw
przemysłowych, obj ętych działaniem ustawy z dnia 4 lu-
ZARZ~DZENIE MINISTRA , ZDROWIA tego 1950 r. o Funduszu Zakładowym (Dz. U. R. P. Nr 6,
z dnia 30 czerwca 1950 r. poz. 53). .
v zaliczeniu Zakładu Leczniczego (0.0. Bonifratrów) dla n.
MłOdocianych Epileptyków w Namysłowie do za,kładów
społecznych służby zdrowia.
1. Z dniem 1 Wl"~eśnia 1950 r.I znosi się w przedsiębior­
stwach, Objętych uchwałą, 20 /o-wy Fundusz Nagród i Prac
Na podstawie art. 1 ust. S ustawy z dnia 25 październi­ Zlecanych.
ka 1948 r . o zakładach społecznych służby zdrowia 1 pla- 2. Wydatki, ponoszone przez poszczególne przedsię­
nowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, biorstwa w ciężar tego funduszu w okresie do 31 sierpnia
poz. 434) zarządza-się, co następuje: 1950 r, nie mogą w części, pi'Ze'Mlaczonej na ' Fundusz
§ 1. Zakład Leczniczy (0.0. Bonifratrów) dla Młodocia­ Współzawodnictwa Pracy przekroczyć 8/12, a w części,
n ych' Epileptyków w Namysłowie, pow. namysłowski, woj . przypadającej na inne cele, dotYChczas z tego funduszu
wrocławskie, stanowiący własność Konwentu 0.0. Boni- zaspakajane - 7/ 12 sum wprowadZonych do planów fi-
fra trów we Wrocławiu, zalicza się do zakładów społecz­ nansowych roku 1950 Jako ~/o-wy Fundusz Nagród i Prac
nych służby zdrowia. Zleconych.
ł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. m.
MINISTER ZDROWIA T. Michejda 1. Sumy, przemaczone w okresie od l września 1950 r.
do 31 grudnia 1950 r. do dyspozycji Centralnej Rady
986 Związków Zawodowych oraz Głównych Komitetów Współ­
zawodnictwa Pracy na zasadzie § 3 lit, a) l b) uchwały
Zil UZĄ.DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA
, Prezydium Komi ~ e tu Ekonomicznego Rady Ministrów
GŁ ÓWNEGO URZt:DU KONTROLI PRASY,
PU8J;.IKACYJ I WIDOWISK z dnia 17 lutego 1950 r. vi sprawie tymczasowego ustale-
nia i podziału Funduszu Współzawodnictwa Pracy na rok
z dnia 20 lipca 1950 r. 1950 (Monitor Polski Nr A-42, poz. 484), a wynosz ą ce -
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 4/12 kwot stanowiących 0,2010 zatwierdzonego na rok 1950
Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporz ą dze nia Prez·esa funduszu płac, zost aną wypłacone z sum obrótDwych Mi-
, ' illn Lg::r0w z dn ia 9 maja 1949 r. w sprawie orga- nisterstwa Finansów
," lzacji i właś ciwosci Głównego Urzędu Kontroll Prasy, 2. Sumy, przeznaczone w tymże okresie dla Zakłado­
l, '.i~acyj i Widowis'k oraz uMędów podległych (Dz.•: . wych Komitetów Współ-zawodnictwa Pracy na zasadzie
P. Nr 32, poz. 241> pozbawiam debitu i zakazuję roz- ,§ 3 lit. c) powołanej wyżej uchwały, a wynoszące 4/12 kwot
,.l ivszechniania czasopism: "Strażnica" w języku polSkim stanOwiących 0.6°jo zatwierdzonego funduszu p łac - wy-
0::a ?; "The Watchtower" w języku "ngielskim, wydawanych płacane będą z odpisów na Fundusz Zakładowy, akumu-
w Brooklynie N. Y. (st. Zjedn. A. P.) przez Watch Tower lowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa.
BibIe & Trackt Society. 3. Wydatki na cele, wymienione w ust. 1 1 2, powinny
NACZELNY DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU być dokonywane zgodnie z zasadami, ustalonymi w cyto-
KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ l WIDOWISK wanej uchwale Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady
w/z J. Leźyóski Ministrów oraz w instrukcjach Państwowej Komisji Pla-
nowania Gospodarczego 1 Centralnej Rady Związków Za-
wodowych.
DZIAł. II IV .
SPRA WY GOSPODARKI NARODOWEJ środki finansowe, potrzebne w okresie od 1 wrreśnia
1950 r. do 31 grudnia 1950 r. na wypłatę premii racjonaliza -
I torom oraz na popIeranie ruchu raCjonaliza torskiego,
zgodnie z zasadami 1 warunkami, określonymi: 1) w ok61-
987 ,n iku Ministra Przemysłu i Handlu Nr 14 z dnia 21.X.
UCBWAŁA RADY MINISTRÓW 1948 r ,; 2) w uchwale Komitetu Ekonomicznego Rady Mi-
z dnia 12 lipca 1950 r. nistrów z dnia 21.Vl. 1949 r . w sprawie wypłat premU .a
usprawnienia i wYnalazki pracoW'1icze w przemyśle pań­
" sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy dla nie- st wowym; 3) w z,'lIeceniu PrzeWOdnicząc ego Państwo',Vej
których kategorii robotników, zatrudnionych przy wypa- Komisji Planowania Gospodarczego ' dnia 15.xI. 1949 r.
' laniu łupku w Prażalni Łupku przy kopalni "Nowa Ruda" w sprawie rozwoju wynalazczości pracowniczej - wpro-
, w Nowej Rudzie. wadzi się do planów , finansowych przedsi ębiorstw, Obję ­
Na Podstawie art. 1.1 3 ust. 1 ust awy z dnia 19 kwiet- tych uchwałą , jako , odrębne pozycje wydatkowe.
nia 1950 r. o skrócnnym czasie pra cy szczególnie uciążli­
'wej lub wykonywanej. w szkodliwych warunkach (Dz. tJ. V.
. R. P. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów u c h wal a, co środki finansowe, potrzebne w okresie od 1 września
następuj e: , • 1950 roku do 31 grudnia 1950 r. na prace zlecone 1 v:y-
I 1. W Prażalni Łupku przy kopalni "Nowa Ruda" w nagrodzenia za udział w komisjach, wprowadzi się do pla-
Nowej Rudzie koło Wałbrzycha wprowadza się skrócony nów finansowych przedsiębiorstw, obj ętych u chwałą , jako
czas pracy dla pra('.own1k6w, zatrudnionych przy wypa- odrębne pozycje ~' datkowe, równe 4 /12 kwoty ~tanowią­
,laniu łupku h a następujących stanowiskach roboczych: ooj 0,30J0 funduszu płac zatwierdzonego n ,' r. :9liC.
a) zasypywacze, VI.
b) ładowacze, 1. Nagrody indywidualne, przyznawane dotychczas
c) wyciągacze. pracownikom przez dyrektorów zakładów pracy z kw t
§ 2'. Czas pracy na stanowiskach, wskazanych w § 1, stanowiących część 2% -wego Funduszu - :T:,~ród I Pra ;
ustala sIę na 6 godzin dziennie, czyli 36 g<>c:b1n tygodnJoowo. ;2aeeonych, wypłaca.ne będą. poczynając od dnia 1 ..vrześnit