Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor -'Polski Nr A...

:89
~~~~L~~~~~-= ____________
- nlm -,.. ____________
~
Poz. 1228, 1229, 1230. i 1231
~~~~

, § 9. W przypadku, 0 kt6rym mowa w § 7, poza , nE:trznego z dnia 2 stycznia 1951 r. w sprawie wysokoSci
zniesieniem obowi~zku uiszczenia oplat przemia~owych oplat za przemial goopodarczy oraz w sprawie wplat
w naturze uchylony zostanie rowniez na danym obsza-
na rzecz Funduszu Remontow Mlynow Gospodarczych
rze obowiqzek odstE:powania przy przemiale gospodar-
czym niektorych rodzajow zboza na rzecz Panstwa, (Monitor Polski Nr A-23, poz. 293).
przewidziany rozporzqdzeniem Ministra Handlu We- § 11. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglo-
wnE:trznego z dnia 29 grudnia 1949 r. (Dz.'u.R.P. z 1950 r.
szenia z mocq od dnia 12 wrzesnia 1951 r.
Nr 2, poz. 8 i Nr 28, poz. 263).
'§ 10. Z dniem wejscia w zycie nin'iejszego zarzq-
dzenia traci moc zarzqdzenie Ministra Handlu Wew- Minister Handlu Wewn~trznego: T. Dietrich

1229
ZARZl\DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GI.OWNEGO URZJ<;DU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ
' I WIOOWISK

z dnia 6 pazdziernika1951 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporzlldzenia Pre- 4) "MB. Mitteilungsblatt", wy~hodzqcego w jE:zyku rue-
zesa Rady Ministr6w z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie mieckim w Tel-Aviv, Izrael;
organizacji i wlasciwosci Glownego UrzE:du Kontroli 5) "Volksbote-Unabhfulgige Wochenzeitung del' Vert-
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzE:d6w podleglych riebenen", wychodzllcego w j~zyku niemieckim w
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i za- Mii~chen;
kazUj~ rozpowszechniania nast~puj~cych 'czasopism :
6) "Dwar-Haszuwija", wychodz~cego w j~zyku hebraj-
1) " Neueste Nachrichten-Jedioth Chadashoth", wycho- skim w Tel-Aviv, Izrael;
dzqcego w jE:zyku ruemieckim w Tel-Aviv, Izrael; 7) "Kirchenzeitung fill' das Bistum Aa€hen", wycho-
2) "Hakidmah", wychodz~cego w jE:ZYku niemieckim dz~cego w j~zyku niemieckim w Aachen, Niemcy ·
w Tel-Aviv, Izrael; Zach.
3) "Emeth-Wahrheit Liberal Demokratische Wochen-
zeitung", wychodz~cego w jE:Zyku niemieckim Vi Naczelny. Dyrektor Gl6wnego UrzE:du Kontroli Prasy,
Tel-Aviv, Izrael; Publikacyj i Widowisk: w z. J. lazebnik

1230
ZARZl\DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GWWNEGO llRZF;DU KONTROLI PRASY, PUBLlKACYJ
I WIDOWISK

z dnia 8 pafdziernika 1951 r.


o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporz~dzenia Pre- %) "Weteran", wychodUlcego w j~zyku polskim w New
zesa Rady Ministr6w z dnia' 9 maja 1949 1:. w sprawie York, St. Zjedn. A P.;
organizacji i wlasciwosci Gl6wnego Urz~du Kontroli 3) ,.J{anadyjskiFarmer", wychodz~cego w j~zyku
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urz~d6w podleglych ukraiilskim w Winnipeg, Kanada.
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz~ 241) pozbawiam debitu i Za-
kazuj~ rozpowszechniania nastE:puj~cych czasopism.
1) "Rolnik", wychodzl:lcego w j~zyku polskim w Stevens Naczelny Dyrektor Gl6wnego Urz~du Kontroli Prasy,
Point, St. Zjedn. A. p.; . Publikacyj i Widowisk: w z. J. lGzebnik

1231
LISTA OSOB WYROZNIONYCH ODZNAKl\ "PRZODOWNIKA PRACY'~

Na podstawie uchwaly Rady Ministrow z dnia 30 Edward, Korgol Mieczyslaw, Kostrzewa Marian, Koziel
czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "PrzQ- Antoni, Koziol Aleksander, Krawczyk Alojzy, Kromer
downika PIracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasluzonego Przo- Stefan, Krzesniak Stanislawa, Kurzawa Sabina, Lachen-
downika Pracy" (Monitor Polski Nr A-46, paz. 626) nastE:- dro Jan, Lubieniecki Stanislaw, Lukaszek J erzy, Manko
pujqce osoby zostaly wyr6znione w dniu 22 lipca 1951 r. Wladyslaw, Matusiak Stefan, Mysloj ek J 6zef, Nelka Klara,
odznak q Oldak Wladyslaw, O s~kowski Wladyslaw, P ajqk Lucjan,
" PRZODOWNIKA PRACY" Pawlowski Edmund, Piela Jan, Pierzchala Anna, P olasik
Teodor, P olechonski T adeusz, Rafala Adam, Reczko Wla-
pl'Zez Centralny Zarzlj,d Przemyslu Motoryzacyjnego: dyslaw, Rybarczyk K azimiera, Sieniawski Stanislaw,
Bekalik Bronislaw, Bogus Antoni, Bojanowski Zbig- Skoludzki Ja~u sz, Sobin ski J anusz, Sosnowiec Tadeusz,
niew, Boszko Jerzy, Cheba Jadwiga, Chojnacka Halina, Stankiewicz Stanislaw, Szczudlik Pawel, Szczycinski Zdzi-
Ciesla Zofia, Doktorska Lucjana, Drwi~ga Tadeusz , DZle- slaw, Szeblec Jan, Turowski Mieczyslaw, Twardy. K azi-
ciak Henryk, Fuks·· August, Gebura . J6zef, Gluchowski mierz Waleczek Jan, Wall Edward, Wisniewski Zygmunt,
Marian, G6rski Witold, Grajcar Tadeusz, Grimm Wlady- Wisni~wski Zygmunt, Winczatyk Czeslmv, Woj~sinski v.~'0 '
slaw, Gromek Marian, Habera Jan, Hydz* Wladyslaw, lenty. Wojciechowski Zdzislaw, Wozniak Stamslaw, WO} -
Il:zyszyn Mikolaj , J astrzqbek Franciszek, Karczewski Jan, eik Boleslaw, Zawisza Zdzislaw, Zielillski Jan, Zysk
Rieszkowski Tadeusz, Kodlucki Lucjan, Koslakiewicz Jadwiga.
;.
Monitor Polski Nr A-SD 1264 Poz. 1231

przez Centralny Zarząd Kolejowych Zakładów Produk- Łapiński Wiktor, Łuczak Oswald, Marciniak Tadeusz,
cyjnych w Warszawie: Mariański Julian, Materna Tadeusz, Mazurczyk Jan, Ma~
zurkiewicz Józef, Michajłow Piotr, Michalski Aleksander,
Bachora Kazimierz, Bartnicki Roman, Bendar Wła­ Mielcarek Florian, Mrozek Stanisław, Nocny Tadeusz,
dysław, Bernadziuk Jan, Bielecki Władysław, Błaż Nowak Edmund, Nowak Stanisław, Nowakowski Karol,
Władysław, Bocheński Tadeusz, Bochniak Walenty Nowakowski Stanisław, Ochota Paweł, Olszewski Leon,
Bolewicz Marian, • Borowiak Władysław, Borow- Ostrowski Henryk, Otwiaska Jan, Owczarek Szczepan,
ski Kazimierz, Borowski Stanisław, Borkowski Jan, PabiszEugeniusz, Paprotny Stanisław, Paszek Stanisław,
Brohs Stanisław, Bryła Róża, Buliilski Władysław, Bucz- Pawłowski Albin, Pawłowski Ludwik, Piekut Czesław,
ma Kazimierz, Cisak Stanisław, Cygan Bolesław, Cyngot Pinkowski Stanisław, Pluciński J an, Polanko Julian, Po-
Stanisław, Czech Szymon, Czarkowski Franciszek, Cza- toczek Józef, Pulkowski Jan, Raudzis Paweł, Roszkowski
plińska Bronisława, >Czekajewski Edwin, Czerwiński Teo- Ludwik, Roszkowski Zygmunt, Rusek Bazyli, Samek Jó-
dor Dawczyński Władysław, Depta Jan, Długosz Alojzy, zef, Sasin Stanisław, Sech Maria, Sejdel Antoni, Sieradzki
Dr~eger Maksymilian, Dobrowolski Marian, Domeracki Leon, Siwak Alojzy, Skibiński Jan, Skibski Stefan, Slach-
Ignacy, Dubicki Bolesław, Dubiel Walenty, Dyrda Ma- ciak Maksymilian, Slesiński Zygmunt, Slifirczyk Michał,
ksymilian, Firlej Wacław, Gałuszka Grzegorz, Gawarecki Sławiński Adam, Sobieraj Franciszek, Smalec Rudolf, So-
Leon, Gawal Robert, Gembalczyk Józef, Georg Stanisław, bierajski Stanisław, Sobolewski Józef, Stachowiak Stani-
Glonke Robert, Gogol Franciszek, Górecki Marian, Górka sław, Stachowski Alojzy, Świątek Czesław, Swierczek
Józef l, Górski Franciszek, Gula Wacław, Hirniak Józef, Mieczysław, Swirski Adam, Szafrański Bolesław, Szcze-
Hrycaniuk Jan, Jakubowski Franciszek, Jasiuwian Jan, chowski Jan, Szczepański Feliks, Szczęsnowski Henryk,
Jeżewski Józef, Kat!zmarek Walenty, Kamińska Elza, .Szewczyk .Eugeniusz, Szłykowicz Bolesław, Szmaja Ta-
Kaprak Faustyna, Kapes Zenon, Kędzierski Wincenty, deusz, Szpak Franciszek, Szot Stanisław, świątkowski
Klepacz Aleksander, Klop Mikołaj, Kokot Inocenty Lu- Franciszek, Szulchacewicz Małgorzata, Szweda Marianna,
bomir, Kołodziej Mieczysław, Kołodziej Tadeusz, Korendo Szymański Zygmunt, Tarasiewicz Paweł, Trzybiński Bro-
Aleksander, Kosecki Edward, Kostrzewski Czesław, Ko- nisław, Waluszkiewicz Julia, Wasilewski Ignacy, Wilca
walczyk Kazimierz, Kozak Stanisław, Kozłowski Michał, Jadwiga, Winsz Marta, Witowski Władysław, Wojciechow-
Koszowski Alojzy; Koźnińczuk Rudolf, Krzemiński Paweł, ska Jadwiga, Wojciechowski Marian, Wojewoda Adam,
Kubiak Piotr Zdzisław, Kuczera Sylwester, Kulpa Bole- Wojtanowicz Aleksander, Zdrenka Eugeniusz, Ziomek
sław, Kurdziel Stanisław, Kuś Jan, Kwaśniewski Antoni; Jan, Ziomkowski Edward, Zieliński Tadeusz, Zwierzchow-
Kwiatkowski Józef, Lipka Aleksander, Lisiecki Teodor, ski Bronisław, Zygier Józef.

Warunki prenumeraty Monitora Polskiego


na rok 1952
Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego w roku 1952 wynosi:

Cz. A Cz. B Obie części A-B


rocznie 45.-zl 42.-zI 87.-zł

półrocznie 27.- " 25.- " 52.- "

Opłata za prenumeratę powinna być uiszczona co najmniej na 15 dni przed okresem prenumeraty,
a więc za ,okres roczny lub za I półrocze - do dnia 15 grudnia 1951 r' I za II półrc,cze - do dnia
15 czerwca 1952 r. '
Jednostki pozostające na rozrachunku gospodarczym powinny wpłacić należność za prenume-
ratę na konto P.K.O. 1-4797/416 w terminach wyżej podanych. Na odcinku wpłaty należy podać
dokładny adres wysyłkowy (z uwzględnieniem ulicy i Nr domu) oraz ilość egzemplarzy. Nadsy-
łanie zamówień jest zbędne, gdyż wysyłka Monitora Polskiego dokonywana będzie wyłącznie na pod-
stawie otrzymywanych wpłat. Rachunki za prenumeratę wystawiane nie będą.
Jednostki objęte budżetem centralnym powinny zgłosić do dnia 31 października br. zapotrze-
bowanie na Monitor Polski do właściwego ministerstwa (urzędu centralnego), a nie wprost do
Administracji Wydawnictw P. R. M.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów.


Redakcja: Prezydium Rady Ministrów - Biuro Prac Usta wodawczych, Warszawa, uL Krakowskie Przedmieście 46/48.
Admini~t;acia: Admini~tracia Wydawnictw Prezvdium Rady Ministrów. Warszawa. ul. Bracka 20a.

Prenumerata Monitora Polskiego w roku 1951 wynosi; cz. A - rocznie zł 45.-, półrocznie zł 27.-, cz. B. rocznie
- zł 72.-, półrocznie 45.- zł. Prenumerata pr;,>;yjmowana jest na okres co najmniej półroczny (od l.I i od l.VII).
Prenumeratę Monitora Polskiego oraz ogłoszenia przyjmuje Administracja Wydawnictw P . R. M. w Warszawie, ul.
Bracka 20a oraz punkt sprzedaży w Łodzi, ul. Nowotki 2l. Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr 1-4797.
ReklamaCje z powodu niedoręczenia poszczególnych numeró w wnosić należy do Administracji Wydawnictw Prezydium
Rady Ministrów (Warszawa, ul. Bracka'20a) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Pojedyncze egzE:mplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw P.R.M.
Warszawa, Bracka 20a, w punkcie sprzedaży w Łodzi przy ul. Nowotki 21 (Hipoteka), w kasach Sądów Woje-,
wódzkich w: Białymstoku, Katowicach. Kielcach, ' Rzeszowie i Wrocławiu oraz w kasach Sądów Powiatowych
w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie. Gdańsku. Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie,Lublinie, Olsztynie, Opolu.
Poznaniu, Szczecinie i TorunhL
Zam. 788 35.000 2-B-44113 Drukarnia Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa, Nowowiejska 6.:f ~i.·,P;~; :·;:: «;eoa ł,93 zł