Vous êtes sur la page 1sur 3

Monitor Polski Nr 93 - 1090 - P02.

t043 I t044

Załącznik nr 2•

WZOR DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI "BUDOWNICZY HUTY IM. LENINA"

MINISTERSTWO BUDOWNICTW A Na podstawie uchwały nr 667 Prezydium


Rządu % dnia 23 · października 1956 r.
(Monitor Polski Nr 88, poz. 1012)'

przyznaję

LEGITYMACJA
Ob. I ł ł , ł I J • I l t t I •
Nr I • ł • ł

ur. dnII1 I • I I • • • I f. • r.

odznakę

.. BUDOWNICZY HUTY IM. LENINA"

Warszawa Minister Budownictwa

dnia I • ł • • • • I 195. r. I I l I i I I • ł i I

1044
ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO

z dnia 23 października 1956 r.


w sprawie warunków ufywanla samochodów clę:iaro.~ych I ciągników (przyczep cięfarowych) do przewozu osób.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 2. Przewóz osób ciężarowymi pojazdami mechanicznym!
z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych po- należącymi do osób fizycznych i przedsiębiorstw nie będących
jazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 225) zarządza się, jednostkami gospodarki uspołecznionej jest niedozwolony,
co następuje: z wyjątkie~ określonym VI ust. 1 pkt 2.
3. Przepisy zarządzenia nie obowiązują organów i jedn~
I. Przepisy ogólne. stek Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek podległych
Komitetowi do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz w-
§ L Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z nJcze- nislerstwu Spraw \Vewnętrznych.
parni i ciągniki z przyczepami, zwane dalej w skróceniu .. po- § 3. 1. Pojazdy używane do przewozu osób powinny
jazdami", mogą być używane do przewozu osób, jeżeli odpo- być tak zbudowane i utrzymywane, aby nie zagrażały bezpie-
wiadają warunkom przewidzianym w rozporządzeniu z dnia
czeństwu przewożonych osób. W szczególności przewoż 'Jn.
27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na osoby p0"Yinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z po'-
drogach publicznych (Dz. U. z 1937 r. Nr 85, poz. 616 . z 1948 r.
jazdu.
Nr 27, poz. 186, z 1949 r. Nr 30, poz. 218, Nr 51, poz. 389,
z 1952 r. Nr t. poz. 8, z 1953 r. Nr 14, poz. 60, z 1954 r. Nr 3, 2. Przed użyciem do przewozu osób pojazd powinien byĆ
zbadany pod względem stanu technicznego przez użytkowni­
poz. 6 i z 1956 r. Nr 1. poz. 2), oraz warunkom dodatkowym,
o.lueślonym w niniejszym zarządzeniu.
ka pojazdu (§ 2).
3. Sprawność techniczna pojazdu przeznaczonego do
ł 2. L Przepisy zarządzenia obowiązują:
przewozu osób powinna być wyraźnie stwierdzona w karci.
l) użytkowników pojazdów: drogowej.
II) administracji państwowej (urzędów I Instytucji pań­ 4. Przed wyjazdem pojazdu przeznaczonego do przewO'l
stwowych wchodzących do budżetu Pa.ństwa), zu osób ośoba odprawiająca pojazd w drogę powinna:
b) gospodarki uspołecznionej, 1) sprawdzić, czy kierowca jest trzeźwy i wypoczęty,
c) organizacji społecznych; 2) wyznaczyć jedną osobę spośród przewożonych na kla-
2) osoby fizyczne i przedsiębiorstwa nie będące jednos.tkarni rownika grupy przewożonych osób, którego zadaniem bę­
gospodarki uspołecznionej, w zakresie przewozu konwo- · dZIe czuwanie nad bezpieczeństwem przewożonych osób
Jent6wJ drużyn roboczych i ładowaczy. oraz nad zachowaniem przez nie niezbędnej ostroinośofs
, Monitor Polski Nr 93 - 1091 Poz. 1044

dawanie · sygnału do odjazdu i niedopuszczenie do prze- § 6. 1. W pojazdach użytych do przewozu 05ób (§ 1):
kroczenia przepisów · zarządzenia;
l) ławki powinny posiadać szerokość najmniej 0,30 m i po-
3) dopUnować wykonania obowiązku prz ewidzianego w § 6 winny być umieszczone. na wysokości 0,40 - 0,45 m po-
ust. 3. · · .
nad podłogą skrzyni ładunkowej pojazdu; dla przewozu
dzieci wysokość ław ek może być odpowiednio obniżona;
2) odstępy międ z y ławkami powinny wyno s ić najmniej
II. Przewóz osób z wyjątlciem konwojentów, drużyn 0,45 m;
roboczych i ładowaczy.
3) na każdą przewożoną osobę powinno przypadać co naj-
mniej 0,4 m długości ławki;
§ 4. 1. Przy wykonywaniu przewozu osób, z wyjątkie m
konwojentów, drużyn roboczych i ładow ac zy, pojazdami u ży t­ 4) wszystkie burty powinny być podwyższone do wysokości
kowników .pojazdów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 w · ce- 1,1 m ponad powierzchnię ładunkową pojazdu lub powin.-
lach gospodarczych (przewóz pracowników do pracy i z pracy na być zastosowana poręcz zabezpieczająca osoby . prze-
itp.), społecznych, kulturalnych, wycieczkowych i sportowych wożone przed wypadnięciem z pojazdu;
osoba organizującą wyjazd powinna w karcie drogowej po- 5) burty podłużne (boczne) pojazdu powinny być spięte;
Jazdu: 6) ławki powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się,
1) określić rodzaj wykonywanego przewozu, np. przewóz ze- a burta tylna pojazdu powinna być zabezpieczona przed
społu łączności miasta ze wsią, przewóz . zespołu sportowe- otwieraniem się w czasie jazdy; do wsiadania i wysiada-
go, wycieczka itp.; nia z nadwozia należy urządzić schodki przynajmniej z je-
2) stwierdzić, że przewóz został opłacony bądź nie podlega dną poręczą;

opłacie (np. przewóz w celach służbowych); 1) razem z osobami nie wolno przewozić beczek lub pojemni-
S) wymienić nazwisko kierownika grupy przewożonych osób. ków (kanistrów) do paliwa napełnionych lub próżnych, .....
jak również nie wolno przewozić luzer. leżących przed-
Przewozy pracowników do pracy i z pracy pojazdami
2. miotów;
użytkowników wymieniónych w § 2 ust. 1 pkt 1 mogą być
8) powinny być:
wykonywane na podstawie zezwolenia, wydanego przez pre-
zydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, właściwej ze a) urządzenia zabezpieczające przewożone osoby przed
względu na miejsce p~ l ożenia zakładu pracy ubiegającego wpływami atmosferycznymi;

się o zezwolenie. Warunkiem uzyskania zezw olenia na prze- b) u rządzenia sygnalizacyjne w celu porozumiewania się
wóz pracowników z pracy i do pracy własnym taborem za- pasa ż erów z kierowcą za pomocą umówionych sygna-
'kładu jest stwierdzenie: . łów.

I) że zachodzi brak· dogodnych połączeń środków Komuni- 2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, nie powinny prze-
kacji publicznej lub n iemożność dostoscwania godzin pra- kraczać szybkOŚCi 40 km/ godz.
cy do ro zkładu j e.zdy tych środków; 3. O rganizatorzy wyjazdów obowiązani są zgłosić przewo-
2) że nie ma możności uruchomienia . stałych linii komuni- żone osoby do ubezpieczenia w zakresie nas tępstw nieszczę­
kacyjnych przez przedsi ębiorstwa transportu- publiczn ego, śliwych wypadków według zasad i na warunkach stosowa-
3. Przewozy osób pojazdami (ust. 1) w cela ch wycieczko- nych przez Pal1stwowy Zakład Ubezpieczeń.
wych odbywać się lllOgą w promieniu do około 75 km od granic
administracyjnych miejscowości, w których znajduje s i ę
miejsce stałego postoju. Zezwolenie na użycie pojazdu w ce- III. Przewóz konwojentów, ładowaczy I członków druży.:!
lach wycieczkowych wydaje kierownik jednostki organizacyj- roboczych, człon~ów drużyn rolniczych ł budowlanych.
nej (§ 2 ust. 1 pkt -l), do której przydzielony jest pojazd.
4. Przewozy osób pojazdami w ramach zorganizowanej § 7. 1. Konwojenci, ładowacze i członkowie drużyn robo-
akcji łączności miasta ze wsią powinny być traktowane jak czych powinni być prz ew ożeni w kabinie kierowcy.
yvyjazdy w celach służbowych zgodnie z obowiązującymi 2. W razie braku mięjsca w kabinie kierowcy przewóz
.w tym zakresie przepisami. Zezwolenie na użycie pojazdu konwojentów. ładow ac zy i członków drużyn roboczych może
. w r.a mach akcJi łącznOŚCi miasta ze wsią wydaje kierownik być wykonywany w skrzyni ładunkowej samochodu, naczepy
Jednostki organizacyjnej, do której przydzielony \jest pojazd. ciągnika siodłowego lub przyczepy ciągnika bezpośrednio
§ 5. 1. Nie wolno przewozić osób: przy ładunku, pod warunkiem że:
. 1) na przyczepach samochodów ciężarowych i ciągników; 1) zachowane będą przepisy § 3 ust. I, 2, 3 i 4 pkt 1 i § 5
2) na stopniach, dachu, burtach i błotnikach oraz na dyszlach
ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
i sprzęgachprzyczep; 2) przy tylnej burcie samochodu lub naczepy ciągnika sio-
dłowego urządzone będzie dla nich miejsce całkowicie
3) na ładunku
lub obok ładunku;
zabezpieczone:
") w przypadkach, w których jazda w oczywisty sposób za-
graża bezpieczeństwu (np. mgła, goł ole dż, zadymka śnież­
a), przed przesunięciem ładunku,
na itp.); jeżeli przypadki takie wy stę pują niesnodziewa- b) przed dostępem gazów spalinowych,
nie w ·czasie podróży, . osoby przewożone pow·inny ·wy- c) przed wpływami atmosferycznymi;
siąść i przebyć niebezpieczny odcinek .drogi . pieszo, 3) przyczepy zaopatrzone będą w sprawniedziatające hamul-
ewentualnie należy zachować jak najdalej idące środki ce, ciągnione będą przez ciągniki ze sprzęgiem hakowym
ostrożności, a szczególnie zmniejszyć szybkość jazdy. oraz że: ,.
. 2. W razie konieczności przewożu osób w pozycji stoją­ a) szybkość ciągnika nie przekroczy 15 km/godz., ,;
cej pojazd powInien byĆ wypos ażony w pon~cze lub uchwyty b) przewóz odbywać się będzie na odległość najwyżej
dla osób stojących. 10 km.
Monitor Polski Nr 9:> '1092 Poz. 1044 f 1045

§ 8. Dla potrzeb przewozowych rolnic2lych na terenach V. Przepisy końcowe.


więjskich i dla potrzeb przewozowych budowlanych zezwala § 10. Tracą moc:
się na przewóz członków drużyn roboczych w liczbie większej
l) okólnik nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia
.niż 8na samochodzie oraz na przyczepach ciągnionych przez
1950 r. w sprawie przewozów pracowników do pracy wła­
ciągn iki,pod warunkiem że: snym taborem zakładu pracy na terenie całego kraju z
1) zachow ane będą przepisy § 3 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 i § .5 / wyjątkiem m. st. Warszawy (Monitor Polski Nr, A-17, poz. ,
ust. 1 pkt 2 i ust. 2; 176);
2) przy czepy zaopatrzone będą w sprawnie działające hamul- 2) zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21
ce ciągn ione przez ciągniki ze sprzęgiem hakowym oraz czerwca 1952 r. w sprawie przewozu pracowników do pra-
3) szybkość ciągnika nie przekroczy 15 km/godz. cy cię żarowym taborem samochodowym zakładów pracy
na teren ie m. st. Warszawy (Monitor Polski Nr A-56,
poz. 869);
IV. Opłaty.
3) okólnik Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego
z dnia 19 lipca 1954 r. w sprawie używania pojazdów SA-
§ 9. 1. Opłaty za przewóz pracowników do pracy iz pr,a- mochodowych jednostek gospodarki uspołecznionej przez
cy ciężarowymi pojazdami zakładu pracy oblicza się na te- _ zespoły pracowników tych jednostek w akcji łącznoścf
renie całego kraju, z wyjątkiem DL st. Warszawy, za każdą miasta ze wsią (Monitor Polski Nr A-n, poz. 890);
osobę w wysokoś ci rów nej opłacie kolejowej za bilet mie-
4) pismo okólne Ministerstwa Komunikacji (Departament Sa-
sięczny pracowniczy na daną odległość. a na terenie m. 'st.
mochodowy) z dnia 8 września 1949 r. nr SO-II-22/51/49
Warszawy - w wysokości równej opłacie za miesięczny bilet w sprawi e dorażnychprzewozów samochodowych i wy-
pracowniczy komunikacji miejskiej. cieczek w ramach akcji socjalnej.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Opłaty za przewóz osób poj azdami w innych przypad-
kach regulu j ą odrębne przepisy. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego : w z. J . Burgin

1045

LIST A OSÓB WYRó2NIONYCH ODZNAKĄ "PRZODOWNIKA PRACY"

Na podstawie u chwały Rady Ministrów z dnia 30 czerwca przez Centralny Zarząd Przemysłu Spirytusowego:
1949 r. w sprawie \.stanowienia odznaki ,Przodownika Pracy"
oraz odzJlilki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" Bik Marta, Blaszczyk Stanisław, Chrobak Fryderyk, Dudek Jan,
(Monitor Polski Nr A-46. poz. 626) następujące osoby zostały wy- Grzywniak \Neronika, Iwaniec Helena, Kuznicka Stanisława, Lisew-
r óżnione w 19:)6 r. odzn a ką
ski Paweł, Malinowski Kazimierz, Paluszkiewicz Janina, Pilch Karol,
Suski Franciszek, Soja Janina, Staciwa Zdzisław. Wasiak Zofia;
"PRZODOWNIKA PRACY"
przez Centralny Zarząd Przemysłu Taboru Kolejowego:
przez Centralny Zarząd Pr zemysłu Mięsnego:
Nędza Jan, Zarzycki Czesł aw;
Balicki Antoni. Bąk Walenty, Broi Stanisław, Degórski Tadeusz,
Dziadu ra Vvojciech, Ficke Teresa . Figelak M i eczysław, Frąr:kowiak
Mallian. F;-yczak Tadeusz, Gruca Adolf. Hanzer J ózef, Heizing przez Centralny Zarząd Sprzętu Samochodowego:
A nzelm. J ankowski M iecz ys ł aw, Jarnath Stan i s ław, Jończyk Józef.
Lorek Bar tł om i ej, K ąko l Anna, Kenar Wladys!aw, Kleczewski Leo- Ambroziak Zdzisław, Barnaś Michał, Bartczak Mieczysław, Bia-
nard. Klink Paweł. Korcz Stanisław, Korupczyński Ryszard. Ma- dacz Ernest, Czerwik Mieczysław. Dybowski Lud-Nik. Elszyn Tadeusz,
słow ski Tadeusz, M ężek S tanisław, Miglas Mal>ian, Mosiądz Wlady- Fojt Julia, Gęsic ki Teodor, Grobelny J ózef, Grochowski Torped,
, sław, Niglus Wacława. Nowak Stanisław, Orkiszewski Tadeusz, Jabło ński Henryk, Jarosz Stefania, Jachimczuk Józef, Kalinowski
,, Ostrowski Franciszek, Paliński Waldemar, Paszek Jan, Pazia Henryk, Franciszek, Klawitter ''\Talenty, Kowalski S tanisław , Krzos Henryk,

- Poplawski Marian, Przybysz Józef, Pyżal ska Helena, Rasała Roman,


R óżaiski Stanisław, Sawera Henryk, Sieradzki Józef, Skrzypiński Sta-
nisław, Skrzypek Paweł, Sołecki Kazimierz, Sowiński Franciszek,
Sprawka Mi eczysław , Swierczyńsk.i Wiktor, . Szczelina Franciszek,
Kryszak Bron isław, Lewandowski Tadeusz, Lipińska Maria, Lo renc
Jan, Morgała Henryk, Moskal Augustyn, Nowacki S tani sław, No-
wiński Kazimierz, Otlewski Franciszek. Prochalski Edward, Reniecki
Stefan; Rojek Stanisł aw, Sciążko Zygmunt, Sienkowski J an, Skrzyp-
Szulc Władys ł aw. TomczCl.k Marian, Topolska Anastazja, Turek Fe- czak Bolesław, Stalmierski Antoni, Sumillski Józef, Szprynger Jerzy,
liks, Umii>.ski Alfo ns. Wasillski Władysław, Wiśniewski Stanisław, Szulc Stanisław, Szymczak Józef, Warchałowski Mieczysław, Wcza-
Wojłuch Józefa, 'Voj lowicz Franciszek, Wójciak Marian, Wrona sek Antoni, Wesołowski Karol, Wieczorek Mari.,m, Winkler Jan,
Jan, Wyderka Edward, Zagórski Tadeusz, Zakowicz Józef, Zona- Wolak Józef, Woźnica Ludwik, Zawiasiński Zygmunt, Zbawick.1
kowska El żbieta; Henryk, Zgórski Edward}
przez Centralny Zarząd Przemysłu Narzędzi:
przez Centralny Zarząd Szkolenia Kadr Ministerstwa Rolnictwa:
Bosek Anatol, Czarnecki Jerzy, Dąbrowski He'n ryk, Drygas Ce-
cylia, Fryziak Sylwester, Giera Zdzisław, Kalaczyński Leon, Ka- Kiczma Jerzy, Koco! Michał, Kura Maria, Mućko Jan, Niemczura
liszewski Alojzy, Kołowie cki Eugeniusz, Majorek Bolesław, Mayorai Józefa, Piątek Gertruda, Rybarczyk Weronika, Tatura Wiktoria,
Antonio, Warmiński Marian, Wyrzykowski JerzYI Trojan Jan.

RedakCja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1{3'-
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa. ul. Bracka 20a

Tlnrznno z polec enia Prezesa Rildy Ministrów w Drllk ;lrnl Akc~n~wel w War,szawlę, ~ TamkI! 3
Zam. 2083 B-7-2~OO Cena i.so zł