Vous êtes sur la page 1sur 1

.. ;.."..,.

"
.,.....; "

. Monitor PolSki Nr 68 .616 Poz. 411

417
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 10 czerwca 1957 r .. . .~

.~
w sprawie zmiany lokalizacji stacji . doświadczalnych oceny odmian.
.-
Na podstawie § 2 uchwały . nr 213 Prezydium Rządu 2. Stację doświadczalną oceńy odmian, zlokalizowaną .za-.' ',~
z dnia 29 marca 1952 r. w sprawie powołania stacji do- rządzeniem Ministra Rolnictwa z ' dnia 16 lipca 1953 r •.:· .;~
świadczalnych oceny 'odmian, ' § 1 ust. 3 uchwały nr 574 w . sprawie lokali'Lacji stacji doświadczalnych oceny odmian ,I:l
Rady Ministrów z dnia 9 ' lipca 1952 r. w sprawie organiza- (Monitor Polski Nr A-70, poz. 851) w gospodarstwie Cie.1e- <{~
cji nasiennictwa (Monitor Polski ' Nr A-64, poz. · 986) oraz smcapowiatu . bialskiego województwa lubelskiego, prze- ,~
§ . 11 uchwały nr 399 . Rady Ministrów z dnia 16 czerwca nosi się do' gOspodarstwa Cicibór powiatu bialskiego woje- ,. ~
1954r. w sprawie organizacji gospodarki . nasiennej i zabez~ wództwa lubelskiego. . .' ".. ;..;-
pieczenia zaopatrzenia rolnictwa w kwalifikowany materiał 3. . Stację doświadczalną oceny odmian, . zlokalizowan,,· ~ ..1
siewny zarżądza się, co następuje: zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 5 . sierpnia 1952 . i:. ..-1
w sprawie organizacji nasiennictwa (Monitor Polski Nr A-68;' .. '-.'- :;3
§1. 1. Stację
doświadczalną oceny odmian, zlokalizo-
poz. 1037) w gospodarstwie Sciborzyce powiatu olkuskiegQ.
województwa krakowskiego przenosi się do gospodarstwa %1
Waną zarządzeniem nr 49 Ministra Rolnictwa z dnia 25 kwie-
tnia 1952 r. w sprawie powołania stacji doŚwiadczalnych oce-
Węgrzce powiatu krakowskiego województwa krakows~go: .~f,
ny odmian (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa- Nr 7,
poz. 23) w gospodarstwie Chełm-Antqninpowiatuchełm­ § 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia .~ '.:;:~
skiego województwa lubelskiego przenosi się do gospodar- z mocą od driial maja 1957 r. ~\~
stwa Bezek w powiecie chełmskim województwa lubelskiego. Minister Rolnictwa, ~ l. S. Gucwa ' .'~
"c~
.-:.:~
~ ::'~i
",ł,!l
---~

Reklamacje 'z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów
(Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
, 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
.

Opłata za prenumeratę
Monitora Polskiego wynosi: tocznie 75,- zł. półrocznie 45,- zł .
Prenumeratę można zgłaszać tylko ' na okres roczny (od LI) lub na okres półroczny (od 1.1 i od 1.VII). Opłata powinna być uisz-
czona co najmniej na miesiąc przed · okresem preńumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopada, za
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów. którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do-
konana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospoda.rczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za ' prenumeratę
na konto Narodowego Banku Polskiego, VIII Oddział Miejski, Warszawa, nr 1532-91-5, cz. 2, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenu-
meratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego
urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych
I egzemplarzy Monitora Polskiego
Pojedyńcze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w WarszaYlie:"Dom Książki", Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Swiat 1,
kiosk '"Domu Książki" w gmachu sądów, al. Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, J(atowicach,
Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu,
Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach. Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie. Lublinie, Nowym
Sączu, Olsztynie. Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu. Raclborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urźędu Rady Mi!llistrów. Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Preżesa Rady Ministrów w Drukarni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3.
<
Zam. 1206 Cena 2.40 zł