Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Pol ski Nr 102 POl. 5 Ą8:..:.

--
l 549

548
ZARZĄDZENIE MINISTROW: SZKOLNICTWA WYL:SZEGO, ZDROWIA, OSWIATY, SPRAW ZAGRANICZNYCH ORAZ
PRZEWODNICZĄCEGO GŁOWNEGO KOMITETU KULTURY F1ZYCZNEJ

z dn ia 30 listopada 1959 r.

w sprawie bli ższ ego określenia stopni naukowych doktora i docenta w zaleźnośd od gałęz i nauki
lub dyscypliny naulwwej.

Na p odstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 li stopada § 2. Stopnie naukowe docenta nad aje się z zakresU d~
1953 r. o szkołac h wyższych (Dz. U. Nr GB, poz. 336) zarządza scyp liny naukowej b ądż specjalności b ę dą cej przedtniO te b
się, co na s tępuj e: przewodu habilila cyjneg o, wch o dzącej w skład glównYC
kierunków n aukowych wydziału, w którym przeprowadzanf,
§ 1. Ustala się nast r,pu j ąc e bliższe okre ś lenie stopnia
jest prz ewód habilitacyjny.
naukowego dok tora:
doktor nauk ekonomicznych, . § 3. Wzory dyplomów doktora i docenta zostaną usta~
doktor nauk hum a ni s tyczny ch, lone w odrębnych przepisach.
dok tor nauk prawnych,
d okto r n auk matematy czno-fizycznych, § 4. Zarządzenie wchodzi "W życie z dni e m ogłoszenIa'.
do kto r n iluk przyrodniczych,
doktor medy cyny, Minister Szkolnictwa Wyż s zego: w z. E. Krassowska
doktor medycyny stomatologiczne!, Minister Zdrowia: R. Barań s ki
doktor weterynarii, Minister Oświaty: W. Tuloc1zieckl
dokto r farma cji, Minister Spraw Zagranicznych: A. Ropae/d
d oktor nauk rolno-l eś nych, Przewodniczący Głównego Komitetu KulLury Fizycznej: 'j
d oktor nauk techni cz nych, W. ReCz e
doktor wy chowania fizyczn ego.

549
ZARZĄDZENIE MINISTROW: SZKOLNICTWA WY2SZEGO, ZDROWIA, OSWIATY I SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 30 listopada 1959 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkól wyiszych uprawnionych na czas okre~lony do nadawania
stopni naukowych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 usta wy z dnia 5 li stopad a lub galGzi nauki reprezentowanej na wyd ziale przez Jednegd
'1 95B r. o szkołach wyższyc h (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz zat rudnionego w p e łnym wymiarze z a j ęć profeso ra.
§§ 3, fi i 7 rozp orządzenia Rad y Ministrów z dnia 12 czerw-
ca 1959 r. w spra wie warunków upr aw ni ującyc h szkoły § 3. Wymienione w § 1 I § 2 wydzi ały szkół Wyższy~li
wY'i;sze, pla cówki naukowe Polskiej Aka dem ii Nauk oraz mogą n adawać stopnie naukowe pod warunkiem zaproszenia'
in stytuty i s tni e j ące poza s z kołami wyższymi do nadawa nia do ud ział u w p rzew od zie z glos em stanowczym samodziel-
litopni naukowych (Dz. U. Nr -35, poz. 21B) zar ządza si~, co ny ch pracowników nauki z jedno imiennych wydzia lóW in-
nastfU>uje: ny ch s7.kół wyższych, a w raz ie braku taki ch wydział ó w .-J'
z wydziałów pokrew nych lub z innych pl acówek naukowych,
§ 1. Wydziały szkół
wyższych wymi enione w wykazie tak a żeb y przy p rzewodzie li czbowy stan wydziału odpowia-
Ilanowiącym zał ącz niknr 1 do zarządzenia uprawnione są d a ł warunkom określonym w § 4 rozporządz e nia Rady Mi-
do przeprowadzania przewo dów doktorskich i nadawan ia ni s trów z dnia 12 częrwca 1959 r. w sprawie warunk ó'"
stopnia naukow ego doktora z określony c h w wykazie głów­ up raw niających szkoły wyższe, placówki naukow e polski~J
nych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem, że Akad e mii Nauk i instytuty istni ejące poza szkołami wy t-
temat rozprawy doktorskiej odpowiada dy:;cypJinie nauko- szymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35/
wej lub gał~zi nauki reprezentowanej na wydziale przynaj- poz. 218).
mniej przez jednego zatrudnion ego w pełnym wymiarze za-
Jęć samodzielnego pracownika nauki. § 4. Prawo nadawania sTopnia naukowego okr~ślonegd
w załączniku nr 1 i nr 2 wygasa z dniem 31 grudnia 1962 t.
ł 2. WydzIały S'Zkół wyższych
wymienione w wykazie "'
.tanowiącym zalącznik nr 2 d'o zarządzenia uprawnione Sil § 5. Zarządzenie wchodzi W życie z dniem ogłoszenia. ,
do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania
stopnia naukowego docenta z zakresu dyscypliny naukowej Minister Szkolnictwa Wyższego: w z. E. · Krassowska
łub specjalności naukow ej wchodzącej w skład głównych Minister Zdrowia: R. Barański
kierunków naukowych wydziału, pod warunkielll, że temat Minister Oświaty: ' W. TujodzieckI
rozprawy habilitacyjnej odpowiad~ dyscyplinie naukowej Minister Spraw ZagranicznYCh: ~, RapackI