Vous êtes sur la page 1sur 1

q=142

Rock Lính
#
## # 4 Œ Œ œ ˙™
Core C©‹
œ w
E Ϫ
B
œœ œ w
E
œj œ œ œ
J œœœ ˙
GT lead A
‰ J
‚ ™ ‚J
& 4 œ Œ ‚ Ó Œ œ

# ™ œj œ ™ œ œ™ œ >
œ™ >œ ˙ %œ œ™ œj œ œ™ œ œ œj ˙™
B E B G© A
## # œ œ ˙ œ œœ
7 fill j
& J J J J ‰

#### ˙B >G >j


œ™ œ Ó
12 E G©7(“4)
œ œ w j œ™ œ œ™ œ œ ˙™
A
j
F©‹
œ w fill
& œ
J
œ

# °
ngày nào
A C©‹
& # # ¢™™ ‚ ‚ ‚∑Œ ‚ ‚ ™ V ™ VJ Ó
#
V VÓ
18
B E Ej B
∑ ∑ ∑ ∑
E A B

lính quen

#### ™ G© Ó ü™ ™ C‹ œ™ œ œ™ œ œ œ œ œ Ó œœ œ
1.

œ œ œ œ œfill
2.

™† V V Ó
j
E B G© C©‹

V VJ
25
Ó
A G© C©‹
& J J
VVVVV V
GT lead
Œ
ngọt ngào
Bw B
# #
30
2 4
& ##
A F© C©‹ F© G©‹ B A
∑ ∑ ∑ ˙ Ó

˙ ˙ ˙ ˙ 4˙ 4
đôi lần đêm nghe chân bước

#### 4 G©‹
38 F©
2 4
B B A C©‹ F© G©‹ B A

& 4Ó Ó 4 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ˙ Ó

˙ ˙ ˙ ˙
đường hành quân nơi thân thương lính
C 
#### C©‹∑ °™ A ∑ ™™ ü ∑ °™ ∑
(solo gt hadrock)
D
%
¢™ ¢™
46 (4 lần) (drum olly)


G©‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B C©‹
&

đôi khi

#### ü™ B Œ Ó
™† V V
55 C©‹ F© B
A F© G©‹
& ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ Ó
(solo gt theo hát)
gian lao

#### A °™ ™™ ü
¢™
62 C©‹ G©‹ tuti

†œœœÓ
A B C©‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F© 3
& ˙ ˙
lính mà

Vous aimerez peut-être aussi