Vous êtes sur la page 1sur 2

Tuổi Xuân Hào Hùng

q=100
(Drum+dây âm hình như nhau)
## 4 œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
& 4 • œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ •

˙™
B‹ G
# w œ œœ
(Core) & # 4
4 w œ œ œ œ

## œœ œœ œœœœ œœ œœ
5 q=72

& • • œœ œœ œœœœ œœ œœ ˙ #˙
Vào
#
E‹ B‹ B‹ C©

& # w ˙ ˙ w w Ó Ó

# ™ #œ ˙ #œ œ œ# ˙ 2#˙
10
piano olly đón hát

& # #œ J ‰ 4 4 Ó ∑ ∑
3

#
B F©/A© C©/F F© B‹ E‹ B‹ G A D
2 4 Ó
& # Ó Ó Ó Ó 4 ∑ 4 Ó Ó Ó Ó Ó
quân đi sông núi nghe
% A q=100 Dây
Hadrock

œ œ œ œ œ œ œ Œ œ™ œ œ œ
Bờ rát
##
16

& #œ œ #œ œ œ œ œ™ œj œ œ œ
3
J
# •∑
E F© G E‹ E‹ F©7 B‹

& # + V VVVV
Œ
3

V V V V V V ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
gian lao

œ
œ ™ œJ Œ œ
##
21
œ™ œŒ œ œ œ œ œ
& œ™ œj œ œ œ œ œ J ‰J‰J
œ œœœœ
#
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B wRock balad Dây


œ
œ œ œ œ™ œ œ œ
# œ œ œw œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑œ ™ œJ œ œ œ
26

& # ‰ œJ œ œ J

q=72
#
G A B‹ G A

& # ∑
‚ ™ ‚ ‚™ ‚ ‚ ‚ ‚
≈ ≈ ∑ Ó Ó
2
Tuổi xuấn hào hùng tờ 2
Hadrock

œ œœ œœ œ œœ œœœ ˙  ° B‹
q=100
C
# œ œ œ Ó ¢™™ ∑
30

&#w ∑ ∑ Ó Ó
G A

B‹
dong sống
#
B‹

& # œœœ œœœ œœœœœ œœœ œ œ ˙ Ó

##
36 D F©
E‹ F© E‹
∑ Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A D E‹ A D
&
 D nhảy coda rockE‹balad
## ™™ ü Ó
45 E‹ 1. D G 2.


∑ ∑ Ó Ó Ó ∑ ∑ ∑
F© E/G© F©/A© B‹ A
˙
C©7 F©
& ˙
tiến quân

##
53 F©
B‹ G C©7 B‹ A/C© D G
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F© Fill A
&

°
%E
tacce
q=100


V Œ Ó ¢™ ∑
#
63 E‹ D

&# ∑
B‹ B‹
∑ ∑ ∑ ∑ Ó Ó ∑
F© G A

## E‹
72 F© E‹
F© E‹
Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A D E‹ A D
&

™™ ü Ó Ó
1. 2.

##
81 D G B7


F© B‹
∑ Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑
C©7 F© E/G© F©/A©
& ˙ ˙
tiến quân
cùng đi tới
Fill như điên
Dây
## œ œ œ œ ‰ œ ‰ œJ Ó œ
‰ œJ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙
89 E‹/B B‹

& J Ó

##
Vẫn had rock w
+
94 E B

∑ ∑ ∑ ∑ Ó w
&
quân reo œœœœœœœœ
##
101 biển khơi
∑ ∑
& #œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ