Vous êtes sur la page 1sur 1

Trăng Sáng Đôi Miền

(nền++ guitar+piano)
œ œ œ œ œ ™ œ œ B¨/D
œ™œœ œœ œ ˙ œ™œœ œ œ œ œ
F(“2) C/E F/C G‹7 F/A C
œ B¨Œ„Š9
2 œ œ œœ œ ˙
&b
4
(dây vào )
™ œ œ B¨/D™ œ œ œ œ œ F/C
œ œ œ œ œ œC‹/E¨ œ œœœ œ œ™ œ œ™œœœœœ ˙
9 F(“2) B¨Œ„Š7 F/A G‹7 C7 F
b œ ˙
& J
[A]
°
& b ¢ ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ ü† ∑ ∑
17
F(“2) C/E B¨/D F/C B¨Œ„Š7 F/A G‹7 C7 F(“2) C‹/E¨ B¨/D C(“4)
∑ ∑ ∑
Trăng lên
29
G‹7 C7(“4) F
(dây) F(“2)
œ œ ™
C‹/E¨
œ œ™œ œ œ ˙
B¨/D F/C
G‹/B¨ F/A œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ œ
œ œ
&b ∑ ∑ Œ Œ ≈
à ơi
[B]
™ °
(brass)
œ™ œ Œ œ œ b xœ xœ b b ¢ ™™
37 B¨Œ„Š7 F/A G‹7 C7 F B¨‹
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œFill D¨Œ„Š7 B¨‹
œ b b ˙
&b ∑ ∑
x x
J
° ™™
(bas tầu hỏa)
¢ ‚‚‚‚
bbb ∑ ™™ °ü ™™ B¨‹∑ ü œ ˙
(brass) F‹ E¨/G A¨
œ œ œ œ ™™ † wœ w
(C7sus4)
w
45
F‹ G¨ F‹ B¨‹ F‹
†¢
C7 C7 B¨‹
(ballad)
& b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
bầu trời Fill
56
gìn giữ D
C7 œ œ œ œ U˙ B¨ C7
b bbb ‰ J œœœ ∑ ∑ œ b œœœœ
& œ œ #œ œ
outband dịu dàng w w w w
œ
trong sáng œ n œ
[C]
#° ™ œ œ ü
64(báo kéo lại chút) ˙G D/F© G
™™
E‹ E‹/D C G/B A‹7 D œ

¢™
w
œ ˙

˙ ˙ ˙ œœ œ ˙ ˙ œ
& b ˙
(dây tự chơi) (3 times)

° ü
U
™™ ˙ ™™ œ
74 D/F© E‹ E‹/Dœ œ C G/B A‹7 D7 G E¨Œ„Š7 b œ F œ ˙G
¢ †
# ˙ ˙ œ ˙ œ œ œ œ n œ œ
& œ œ ∑