Vous êtes sur la page 1sur 1

MvnHor Polski Nr 23 234 Poz.

121 122

121
ZAJłZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI

2 dnia 11 maja 1966 r.

w 's prawie trybu przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych
oraz wymaganej dokumentacji.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 5) J1nJenny skład rady naukowej z p'odani em stopni nau-
1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. kowych i tytułów naukowycn poszczególnych członków
Nr 14, poz. 101) oraz § 5 roznorządzenia Rady Ministrów rad y oraz ich specjalności, m iejsca zatrudnienia . i zaj-
z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wy- mowanych stanowisk - j eżel i instytucją ubiegającą się
maganych do uz yskania prawa nadawania stopni naukowych o przyznanie uprawnień jest placówka naukowa Polskiej
(Dz. U. Nr 8, poz. 54) zarządza się, co następuje: Akademii Nauk, instytut naukowo-badaw czy lub samo-
dzi e lna placówka typu naukowo-dydaktyc znego,
§ 1. 1. 'Vv'niosek o przyznanie uprawnień do nadawania 6) charakterystykę posiadane j przez instytucję bazy ma-
stopnia naukowego dok tora lub stopni naukowych doktora terialnej ze szczególnym uwzględnieniem ap~ratury nau-
i docenta powinien zawierać określenie specjal ności dyscy- kowej, instala c ji doświadczalnych, księgo~bioru, zaple-
pliny naukowej, w zakresie której dana instytucja zamierza cza warsztatowego itp.
przeprowadzać przewody dok to rskie lub habilitacyjne, oraz § 2. 1. Minister (kierownik urzędu centralnego. Sekre-
okr eś lenie odpowiednich stopni naukowych doktora lub do- tarz Naukowy Polski ej Akademii Nauk), którEjmu podlega
centa - zgod nie z przepisami zarządzenia Ministra Szkolnic- insty tucja ubi eg ająca się o przyznanie uprawnień do nada-
twa Wyższego z dnia 15 lipca 1965 r. w sprawie bliżs zego wania stopni naukowych, kieruje wniosek wraz z dokumen-
określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależ­ . tacją w dwóch egzemplarzach do zaopiniowania do Rady
ności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których Głównej Szkol nictwa Wyż szego lun do Głównej Komisji
te stopnie i tytuły dotyczą (Monitor Polski Nr 38, poz. 218). Kwalifikac y jnej działając e j przy Polskiej .Akademii Nauk -
zależnie od właściwości ustalonej wart. 2 ust. 2 ustawy
2. Do wniosku należy dolączyć:
z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytulach
1) sprawozdanie instytucji ubiegającej się o przyznanie naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101).
uprawnień z działalności naukowo-badawcze j za okres
co najmniej ostatnich trzech lat ze szczegó'lnym uwzględ­ 2. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego lub Główna Ko-
ni en iem wyników badań ważnych dla rozwoju 'n auki, misja Kwalifikacyjna może żądać przedstawienia dodatko-
techniki lub gospodarki narodowej, wych informacji lub udzielenia potrzebnych wyjaśniełl.
2) wykaz - z podaniem autorów - publikacji naukowych, §. 3. 1. Wniosek zaopiniowany przez Radę Główną
patentów, dokumentacji prototypów lub ' konstrukcji, 'Szkolnictwa Wyższego lub Główną Komisję Kwalifikacyjną
op'Tacowań technologicznych itp., będących wynikiem zwraca się - wraz z uzasadnieniem opinii - wnioskodaw-
prac instytucji, cy, który kieruje go do Przewodniczącego Komitetu Nauki ·
3) ' imienny wykaz zatrudnionych w instytucji pracowników i Technik!.
naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych po- 2. Jeden egzemplarz wniosku z pełną dokumentacją po-
siadających tytuły naukowe lub stopień naukowy do-
centa albo zajmujących stanowisko docenta etatowego
zostaje w aktach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub
Głównej Komisji Kwalifikacyjnej.
lub samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, § 4. Przy zgłaszaniu wniosku o rozszerzenie uprawnień
z podaniem ich specjalności, charakterystyki dorobku urówno w odniesieniu do rodzaju specjalności dyscyplin
naukowego, zajmowanych stanowisk oraz wymiaru za- naukowych, jak I rodzaju stopni naukowych stosuje się od-
jęć,
powiednio przepisy §§ 1-3.
.f) ? dane liczbowe dotyczące adiunktów, starszych asysten-
tów I asystentów z podaniem liczby pracowników po- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
siadających stopnie naukowe, Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki: E. Szyr
Wiceprezes Rady Ministrów

122
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 16 maja 1966 r.

w sprawie trybu I terminów zlecania robót budowlanych I montatowych oraz opracowania bilansów robót budowlanych
I montażowych na lała 1967 I 1968.

W związku z zarządzeniem nr ' 23 Przewodniczącego Ko- § 1. 1. Zgłaszanie orBz bilansowanie robót budowlanych
misji Planowania ptzy Radzie Ministrów z dnia 16 kwietnia montażowych na lata 1967 i 1968 zostanie przeprowadzone
1966 r. w spra wie inst.rukcji do opracowania projektu naro- w dwóch etapach.
dower'o planu gospodarC7e~o na rok 1967 oraz podstawowych 2. W pierwszym etapie powinny być zgłoszone wszyst-
zaloż e il planu na rok 1968 zarządza się, co następuje: kie zadania inwestycyjne kontynuowane oraz wstępnie zglo-