Vous êtes sur la page 1sur 1

Monitor Polski Nr 1'1' - 205 P,m;.

99 i 100

z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami d) zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich
g,os,podarstwa rezerwatoweg'o, których zakres określi części,
plan urządzenia g'ospodarstwa rezerwatowego pod-le- e) pozyskiwania ściółki leśnej i pasunia zwierząt gospo-
gający zatwierd-z eniu pI_ z ez Naczelnego Konserwato- darskich,
ra, Przyrody; d-o cz-a su s'porząd.zenia wymie:nioneg,o f) niszczenia gleby J pozyskiwania k,o-palin,
!planu dopus-z,c zalne jest - po uzgodnieniu z konser- g) 'Zanieczyszczania terenu i wznie,c ania ognia,
watorem przyrooy - usuwanie drzew martwych, wy- h) lI1iszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
wrotów i złomów w sposób nie naraiający na znisz- iJ polcowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko
czenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawie- żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj
niem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokony- i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
wanie zabiegów pielęgnacyjnych. jJ umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wy-
b) zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwo- jątkiem tablic i :maków związanych z ochroną reze,r-
lenia wodnoprawneg'o wydanego przez właśdwy do wat u,
spraw g'ospodarki wodnej organ prezydium rady na- ' k) wznoszeni.a budowli -oraz zakład'ania i budowy urzą­
rodowej w porozumie.niu ' z właściwym d-o s-praw dzeń komunikacyjnych 'o'r az innych 'Urządzeń tech-
ochrony przyrody organem prezydium wojewódzk,i ej nicznych,
rady narodowej; zmiana st.os,u nków wodnych w re- l) przebywania 'PQza miejscami wyznaczonymi przez
zerwacie przyrody może nastąpić tylko w wY'padku, konserwatora przyrody.
gdy nie spowoduje ona Easadniczej Emiany w bio-
t.opie, 5. Zarządzenie wchodzi w życie po wpływie miesiąca od
c) zbioru owoców oraz nasioo drzew i krzewów, z wy- dnia ogJoszenia.
jątkiem nasioo na potrzeby odnowienia lasu, których
pozyskiwanie może odbywać się na_ warUlIlkach usta- Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: ' R. Gesing
lonych przez konserwatora ,przyr'~y,

100'
ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

z dnia 31 ma.rca 1970 l.


/
w sprawie uznania za rezerwat pnyrody.

Na podsJaw-ie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. spraw gospodarki wodnej olgan prezY'iium rady na-
,o ochwnie przyrody (Dz. U. Nr 25, 'p oz. 180) zarządza się, rodowej w poroz~ieniu z w~aśdwym do slp raw
co nast~puje: . ' <>ehrony ,p rzyrody organem prezydium wojewód,z kiej
1. Uznaje się za rezerwat przyr,ody pod nazwą "Pawski Jady narooowej; z'm iana stosunk.ów wodnych w rezer-
Ług" torfowisko śródleśne o powierzchrti 3,67 ha w Leśnic­ wacie przyrody może nastą.pić tyhk,o w wypadku, gdy
twie Grunów Nadleśnictwa Łagów, poIoż,one w gromadzie nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotOipie,
Łagów, w powiec,i e świebodzińskim województwa zielono- c) zbi,oru -owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wy-
, górskiego. jątkiem nasi,on na potrzeby -odnowienia lasu, których'

2. W skład rezerwatu wchoozi oddział lasu 213 m we- pozyskiwanie może od-bywać się na warunkach usta-
dług oznaczeń przyjętych w planie , urządzenia gospooa-rstwa lonyeh przez k-o,n selwator'a 'p rzyrody,
leśnego na lata 1963----1972. Granice rezerwatu zostały ozna-
d) żbiof'\l ziół le{;zuiczych oraz innych r,oślin lub ich
części,
czone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej za-
łącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów !przyrody
e) pozyskiwania ściółk:i leśnej i ;pasania zwierząt g,osqJlO-
poddanych pod ochronę. darskich.
f). . niszczenia gleby i P ozyslldwarria k,opalin,
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowa'n.ia ze względów g) zanieczyszczania terenu 'i wzn.iecaniaognia,
nauk'owych i dydaktycznych zbiorQwiska roślinności bagien- h) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
/ nej i torfowiskowej. i) polowania, chwytania. ploszenia i zabijania dziko ży­
4. Na .obszarze rezerwatu zabr-a nia się: jących zwierząt, niszczenia gniaz.d. wybierania jaj
a) wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami j) umi,e szczania tablic, na,pisów i innych znaków, z wy-
jątkiem tablic i znaków- związanych z ochroną rezer-
gospodarstwa rezerw'aŁowego, -których zakres -określi
plan urządzenia gosp,odarstwa rezerwatowego podle-, watu,
gający zatwierdzeniu przez Naczelneg.o Konserwato-
k) wznosze.nia budowli oraz zakł.adania i bud,o wy urzą­
dzeń komunikacyjnych .oraz innych urząd ze ń tech-
ra Przyrody; d-o czasu sporządzenia wymienioneg,o
planu dopuszczalne jest - po uzgo-d nieniu z konser- nicznych, ,-
watorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wy- l) Ip rzebywania 'Poza miejscami wyznaczo-n ymi przez
wrotów i złomów: w spp,s ób nie narażający na znisz- konserwat,o ra przyrody.
czenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawie-
niem w ziemi karpiny, ,oraz w razie potrzeby doko- 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upJywie miesiąca od
nywanie zabiegów pielęgnacyJnych, dnia ogłoszenia.
b) zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pOZWlO-
.. lenia wodnoprawnego wydanego 'p rzez właściwy do Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing