Vous êtes sur la page 1sur 5

Mooitor Polski Nr 6 106 Ppz.

55 i 56

17 grudnia 196{) r. w sprawie przekazania Ministrowi Han- "Zmiany w recepturach lub średnich kraJowych wydaj-
dlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów do- nościach wypieku podanych w ,załączniku do niniejsze-
tyczących produkcji pieczywa (Memitor Polski Nr g4, poz. go zarządzenia wprowadza Minister Handlu Wewnętrz­
419) zarządza się, co następuje: nego, z tym że zmiany te nie mogą narUszać warimków
§ 1. W § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Handlu We- I'lldrowo1nych środków spożywczych." ,
wnętrznego z dnia 22 marca 1%9 r. w sprawie wypieku, zu-
życia surowców do wypieku oraz wprowądzania do obrotu § 2. Za.rządz,enie wchodzi w ' życie z dniem ogłoszenia.
pieczywa piekarskiego (Monitor Polski Nr 15, poz. 11~) do-
daje się nowe zdanie w brzmieniu: Minister Handlu Wewnętrznego: E. Sznajder

56
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

oz dnia 101uteglO 1970 r.

w sprawie urzędowej kontroll Jakoścl mater:łału siewnego.

Na podstawie art. 10 ust. 3 l art. 14 ustawy z dniA 16 lu- I'odajne jedynie dla rozliczenia z doQStawcąoraz dla we-
tego 1961 r. o hodowli roślin I nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, wnętrznych potrzeb instytucji;
poz. 54) zarządza się, co następuje: 2) oceny jakości materiału siewnego nie kwalifikowanego
§ 1. W celu sprawdzenia, czy jakość materiału siewne- przeznacz.onego na sprzedaż - w celu stwierdzenia, crzy
go roślin rolniczych; warzywnych, ozdobnych i zielarskich materiał ten odpowiada obowiązującym normom bądź
odpowiada obowiązującym normom bądź wymaganiom, pod- wymaganiom, i wystawiania Świadectw wartości siew-
daje się go urzędowej kontroli dokonywanej przez właściwe nej, na podstawie których może on być wprowadzoo.y
organy na zasadach ustalonych w zaT1:ądzeniU. do obrotu jako materiał handlowy;
§ 2. UrzędO'Wa kontrola jakości materiału siewnego obej- 3) koo.troll dosortowania sadzeniaków ziemniaka zakwaU-
muje: fikowanych polowo w stOlpIliu oryginału oraz klasy A iD
1) kontrolę polową plantacji nasiennych; według nomenklatury Polskich Norm - w celu stwier-
2) kootrolę laboratorYJną nasioo; dzenIa, czy sadzeniaki te odpowiadają obowiąZJującym
3) kontrolę dosortO'Wania sad'Zenialków ziemniaka - przed normom bądź wymaganiom, oraz wystawiania świadectw,
Wiprowadzeniem ich do obrotu; lila podstawie ktÓIych mogą być wprowadzone do obro-
4) kontrolę dosortowania sadzonek (cebulek, bulw, korzeni, tu jako kwalifikowane.
części lub całych roślin) - przed ich zakopcowaniem lub 5. Placówkom Lnstytucji prowadzących kontraktację
wysadzeniem; I ,obrót mate:riałem siewnym nadają uprawnienia oIkreślone
5) kontrolę stanu zdrowia s.a dzeniaków, zwaną kootro1ą w ust. 4 właściwe teryrorialnie WIKMS.
weryfikacyjną; § 4. 1. Materiał siewny, który ma być uznany za kwa-
6) kontrolę porówna'\\"Czą tożsamości oraz czystości gatun- lifikowany, podlega:
kowej i odmianowej. l) kontroli polowej, którą objęte ' są plantacje:
§ 3. 1. Urzędową kontrolę jakości materiału sieWlIlego a) obsiane lub obsadzone materiałem matecznym, ud0-
wykonują odpowiednie komórki organizacyjne wojew6d'llkich kumentowanym zaświadczeniem hodowcy danej od-
inspektoratów kootroli materiału siewne,go, zwanych dalej miany, stwie,rdzającym tożsamość tego materiału,
"WIKMS", a mianowicie: b) 'Obsiane lub obsadzone materiałem siewnym kwalifi-
1) w zakresie określonym w § 2 plkt 1 i 4 - działy k'wall- kowanym;
Hkacji polowej za pośrednictwem kwalifikatorów, 2) kontroli laboratoryjnej, którą objęte są nasiona pocho-
2) w zakresie określonym w § 2 pkt 2 - stacje ocellly na- dzące z plantacji zakwalifikowanych polowo;
sion, zwane dalej "SON"; 3) kontroli dosortowania, którą objęte są sadzeniaki ziem-
3) w zakresie określonym w § 2 pkt 3 i 5 - stacje oceny niaka oraz sadzonki innych roślin (cebulki, korzenie, bul-
,{
sadzeniaków ziemniaka, zwane dalej "SOSZ", przy czym rwy, części lub całe rośliny) pochodzące z plantacji za-
I Ikontrolę dosortowania sadzeniaków wykonują za pośred· kwalifikowanych polowo;
nictwem kwalifikatorów; 4) kontroli weryfikacyjnej, którą objęte są sa<henialki
4) w zakresie określonym w § 2 pkt 6 - SON i SOSZ. ziemniaka pochOdzące z plantacji zakwaIifikowan~h
2. Do wykooywania kontroli, o której mowa w § 2 ' polowo;
pM 6, uprawni·ony jest ponadto Centralny Ośrodek Bada- 5) kontroli poróWlI1awczej czystośCi oraz tożsamości gatun-
nia Odmian Roślin Uprawnych. . kowej i odmianowej.
3. Na wniosek WIKMS niektóre czynności' związane 2. Materiał siewny, który ma być uznany za handlowy,
z urzędową kootrolą jallwści materiału siewne'go właściwe podlega jedynie kontroli laboratoryjnej bądź kontroli dosor-
do spraw rolnych organy prezydiów wojewódzkich rad na- towania.
, rodowych mogą zlecić do wykonywania powiatowym in- 3. Gatunki, odmiany i stopnie kwalifikacji materiału
s'p ektorom kootroli nas iennej we właściwych do s,p raw rol- siewnego podlegające poszczególnym rodzajom urzędowej
nych organach prezydiów powiatowych rad narodO'Wych. kontroli jakości oraz metody tej kontroli ustala Ministeł'
4. Instytucje prowadzące kontraktację i o&rót materia- Rolnictwa. .
łem siewnym mogą być upoważnione do kontroli jakości te- § 5. L Na podstawie wyników poszczególnych rodza-
go materiału w zaluesie: jów kontroli wymienionych w § 2 plantacje nasienne oraz
:1) oce,n y jakości zakUJpionego materiału siewnego pocho- materiał siewny mogą być zaliczone do odpowiedniego stop-
_", dzącego z plantacji zakwalifikowanych polowo, jak i nie nia kwalifikacji lub zdyskwalifikowane, jako nie nadające
!kwalifikowanych, przy czym. wyniki tej oceny są ~ia~ się do celów nasiennych.
Monitor Polski Nr 6 - 107 Poz. 56

2. W wyniku przeprowadzanych kontroli uprawnione czasieprzeprowadJzenia kwalifikacji polowej w ubie-


placóWki kontroli jakości materiału . s,jewnego wydają odpo- głymrokUj w uzasadnionych wypadkach kwalifikator
wiednie Ś'Wiadectwa. Wzory tych świadectw, z wyjątkiem możezażądać przemierzenia plantacji lub przeważenia
....
~ięd;zynModowych, ustala Minister Rolnictwa. materiału sadzonk'owegoj
§ 6; 1. SpraWdzanie jakości materiału siewnego w dro- 5) udokumentowanie d'Okonanych ~ czynności przez spisanie
&e kontroli wymie.nionych w § 2 I()kt 2, 5 i 6 odbywa się (protokołu i wystawienie świa:dectwa.
na zasadzie bada,i lia próbek pobranych z materiału siewnego. 2. Do obowiązków próbobiorcy należy: -
2. Pobieranie próbek materiału siewnego dokonywane l) pobieranie 'pr6bek n.,siOOl na żądanie instytucji i osób
jest przez uprawni.OOle oo'oby, zwane dalej "próbobiorcami". zainteresowanych - niezwłocznie po otrzymaniu wezwa-
§ 7. 1. Kwalifikatorów, o których mowa w § 3 usl l' nia, a najpóŻIliej w ciągu 3 dni, natomiast sadzeniaków
~t 1 i 3, oraz próbobiorców, o których mowa w § 6 ust. 2, rziemniaka w ramach terminów ustalonych przez WIKMS
pCYW'ołują WIKMS bezpośrednio bąd:! na wniosek zaintereso- dla poszczególnych odmian i grup wczesności ziemniaka;
~anych instytucji. 2) pobieranie próbek z par,t ii materiału siewnego, przezna-
2. Mogą być powoływane następujące kategorie próbo- C'lOOlego na potrzeby krajowe, zgodnie z obowiązujący­
J>!orców materia.Ju siewnego: mi normam'i pań$twowymi i przepisami wydanymi w
l) urzędowi próbobiorcy materiału slewne'go: tym za.kresie przez Ministra Rolnictwa, a z putii- będą­
a) dlziałający z ramienia WIKMS z uprawnielIliem do cych przedmi'otem obrotu międzynarodowego - zgodnie
'Pobierania próbek z ka7ldej partii mate,riału sieWlIlego, z odpowiednimi przepisami międnnarod1owymi;
3) sprawdzenie dokumentacji w celu stwierdzenia tożsa­
z wyjątkiem partiIt nasiOlll będących przedmiO'tem
mości partii, odmiany, stopnia kwalifikacji i cicrgłośd
obrotu międzynarod:oweg,o ze świadectwami -stwier-
dzającymi jak,ość partii, zwani w skrócie "UPMS",
kwalifikacyjnej mate'riału siewnego;
Ib) działający z ramienia stacji oceny nasion należących 4) sprawdzenie organ,oleptyczne jednolitości partiij
d-o Międzynarooowe:go Zwią7JkJu Oceny Nasion (ISTA) 5) porównanie deklarowanej wagi partii z szacunkiem
z upraWillieniem do pobierań!a próbek z każdej partii !kwalifikacji polowej oraz sprawdzenie tej wagi na pod-
nasion, zwalIli w skróci. "UPMS-ISTA"j stawie dokumentacji księg-owo-maga,z ynowejj w uzasad-
2) zakładowi pról>obiorcy materiełu siewnego, zwani w nionych wY'padkach próbatrlorca może zażądać przewa-
żenia pa,r tiij
skrócie "ZPMS", działający z ramienia placówek insty-
6) udokumentowanie pobrania próbekj
il:ucji Pł owadzących kontraktację i obrót materiałem siew-
7) :za1plombowanie opakowań materiału siewnego, z które-
nym, z uprawnieniem do pobierania próbek wyłącznie
. tego materia łu siewnego, który ma być badany przez da- go pobrano próbkę, jeżeli wym,agają tego obowiązujące
ną plaCÓWkę.
przepisy lub jeżeli żąda tego instytucja albo osoba, która
zleciła pobranie próbki.
3. Ustala się nast~pujące zasady powoływania kwalifika-
torów i próbobiorców: § 9. 1. Kwalifikator może odmówić przeprowad:zenia
kwalifikacji, jeżeli
z przyczyn oclniego niezależnych nie
1) kandydaci na kwalifikat,o rów i próbobiorc6w powinni
może wyk,onać czynności w sposób zgod!Ily z obowiązujący­
posiadać niezbę.dne kwalifikacje fachowe oraz etyczne;
2)1-powoływanie kwa,lifikalOlrów i próbobi,o rców powinno mi przepisamd lub jeśli nie może zidentyfikować plantacji.
'Odbywać się za z.godą instytucji lub przedsiębiorstwa, w 2. Próbobiorca mIQże odmówić pobrani~ próbki w razie:
którym są zatIU!dnien~; . 1) niemożności ustalenia faktycznego ciężaru partii;
3) warunkiem powołania na kwalifikatora lub próbobiorcę 2) - wyra~nie niedostatecznego doczyszczenia partii, - niędo­
jest zdanie przez. kandyda,t a egzamilnu przed komisją po- stateczne'g o jej ujednolicenia lub nadmiernej wilgotności
wolaną przez WIKMS ze z.najomości za .gadnień facho- nasionj
wych oraz przepisów obowiązujących w zakresie nasien- 3) nieprzyg-otowania partii nasion do próbobrania, w szcze-
nictwa, i kwaIifikacji polowej bądź próbobrariia; gólności gdy wielkość parU! przekracza granice okre-
4) kwalifikator lub próbobiorca składa na piśmie deklara- ślone w normie państwowej Lub brak jest etykiet przy
cję o następującej treści: '" !Workach z materiałem sieWillym, któreg{) opakowanie
"Przyrzekam Sipełniać powierzone mi obowiązki kwalifi- podlega plOOlb~nlu, bądź też nie ma dostępu do wor-
kalora (próbobiorcy) uczciwie i zgodnie z obowiąwją­ ków.
cymi przepisami, a w czynnościach swoich kierować się
bezstronnością I najle1pszą wiedzą".
§ 10. 1. Kwalifikator nie ma prawa przeprowadzać kwa-
\ lifikacji, jeżeli jest 0IIl be71pośroonio zaintereSowany jej wy-
I § 8. 1. Do obowiązków kwalifikatora należy: nikiem.
l) przeprowadzanie wymaganych lustracji polowych na 2. Pr6bobiorca niema prawa pobierać próbeik z parUI
.plantacjach nósiennych oraz przeprowadzanie oceny do- materiału siewne,go, jeżeli z zakresem jego obowiązków służ­
sortowania sadZeniaków ziemniaka, topinamburu lub ma- bowych wiąże się bezpośrednia oopowie:dzia'lność za ilościo­
teriału sadzonk'oweg,o innych roślin - stosownie do prze- wy i jakościowy stan tego tnateilału.
,p isów wydanych przez Ministra Rolnictwa zgodnie z § -4 § 11. 1. Właściwyterytorialnl\e WIKMS zao.patruje:
ust. 3;
1) kwalifikatorÓw I urzędowych próbobibrców - materiału
2) przeprowadzanie kwalifikacji we wł6:ściwym okresie
siewnego:
IQrazpowiadamianie plantatorów i instytucji kontralkbu-
jącej o terminie przybycia na plantację;
a) w imienną legitymację (zaświadczenie) .określającą
3) sprawdzenie dokumentacji w celu stwierdzenia tożsa­ zakres uprawnień, a co do próbobiorców - r6wnież
mości gatunku, odmiany, stopnia kwalifikacji oraz cią­
reJon działalności,
głości kwalifikacyJ~e.j ocooianeg'o materiału siewnegol
b) w druki niezbędne do udokumentowania dokonywa-
4) p or ównanie deklarowanej Wielkości . powierzchni plan- !Il ych czynnośdj
tacji nasiennej z faktycznie obsianą oraz z. udokumenlo- 2) urzęd'owych próbobl>QIców ponadto w na'stępujące przed-
. waną przez plantatora ilością materiału siewnego, jaką mioty :
'on dysponował, lub poróWillanie ilości materiału sadzon- a) próbobierze,
kowego z szacunkie!!! plOlllu sadz,onek! - dok'o!lany1!! w b) .pie'czątki - ~etalową i kauczukow'l,
-, Monitor Polski Nr 6 108 - Poz. 56

c) plombownicę i plomby, nego na zlecenie zainteresowanych instytucji lub osób


d) inny sprzęt, jaki może ewentualni~ okazać się nie- fizycznych - wym.agrodzenie i opłaty według stawek
zbęd.ny. określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia;
2. ZPMS otrzymują legitymacje bezpośrednio od WIKMS, 3) za badanie mate:riału siewnego w celu oznaczenia cech
a poz-ostałe wyposażerile - od instytucji, w której są za- jakości oraz za dokonywanie iD1l1ych z tym związanych
tr uJdn i eni. czynności w komórkach organizacyjnych WIKMS -
oopłaty według stawek określonych w załączniku nr 3
3. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się
d,o zarządzenia.
kwalifikatorom i urzędowym p:róbobiorcom za pokwitowa-
niem, z równoczesnym złożeilliem przez nich zobowiązania § 15. 1. Koszty związane z przepr-owadzaniem kwalifi-
zwrotu w ' razie cofnięcia uprawnień -albo rezygnacji z peł­ kacji wymienionych w § 14 pkt l pokrywają WIKMS z budże­
nienia funkcji kwalifikatora lub próbobiorcy. Plomby otrzy- tu terenowego.
mują próbobiorcy bez.płatnie do rozliczenia. 2. Opłaty za poobieranie próbek i plombowanie materia-
§ 12, 1. Imienne wykazy kwalifikatorów i próbobiorc6w łu siewnego (§ 14 pkt 2) wraz ze zwrotem kosztów przejazdu
z pOdaniem zakresu uprawnień, a jeżeli chodzi o próbobi-or- pookrywają instytucje lub osoby fizyczne wzywające próbo-
ców - również rejonu działalności i miejsca zamieszkaiIJJia, biorców, z tym że:
prowadzą WIKMS. , 1) OIPłaty za czynności dokonywane przez UPMS Poowinny
2. Wykazy próbobiorców lub odpowiednie wyciągi z wy- być uiszczane wraz z kosztami . przejazdu be,zpośrednio
kazów WIKMS przekazują właściwym do spraw rolnych or- próboM,orcom,
ganom prezydiów powiatowych rad narad'owych w celu po- 2) opłaty pobierane za cZyD1l1Ości dokonywane przez UPMS-
dania do wiadomości zai,n teres<lwanym instytucjoom i oso- ISTA powinny być uiszczane za pośrednictwem WIKMS ..
bom. 3. Opłaty za badanie materiału siewnego oraz za doko-
§ 13. 1. Nadzór nad działalnością kwa.lifikatorów i pró- nywanie innych z tym związanych czynności (§ 14 pkt 3)
bobiorców materiału siewneg<l sprawują WIKMS. Nadzór pokrywa zleceniodawca na podstawie rachunku, wystawio-
ten polega w szcze-gólności na kontroli: nego przez odpowioon:iąkomórkę organizacyjną WIKMS.
1) prawidlowości prze,p rowadzenia kwalifikacji lub pobie- § 16. WIKMS obejmują swoją działalnością również mia-
rania próbe,k i dokumentowania d,okonanych czynności, sta wyłączone z województw.
2) przestrzegarria obowJ ązku terminoweg·o prze,pr<lwadza-
nia kwalifLkacji i pobierania próbek; § 17. Tracą moc:
3) przestrzegania zakresu nadanych im uprawnień. 1) _zarządze.nie Ministra R'olnictwa z dnia 2 czerwca 1959 r.
2. Na wni'05ek WIKMS niektóre czynności związane w sprawie sprawdzania wartości materiału siewnego
z nadzorem nad działalnością kwalifikatorów ·i próbobior- l powoływania urzędowych próbobiorców mateI'iałów
ców materiału siewneg-o właściwe do spraw rolnych organy siewnych (Monitor Po15k;i Nr 55, poz. 264),
prezydiów rad narodowych mogą zlecić d-o wyk'onywania 2) zarządzenie Ministra RolniCtwa z dnia 13 list~da
powiatowym inspektorom kontroli nasiennej. 1961 r. w s-prawie urzędowego pobierania próbek ma-
§ 14. Ustala się następujące zasady wynag.r adllania teriału siewnego oraz opłat za tę czynn'ość (Monitor Pol-
l sta'wki - Otpłat Ul czynności związane z urzędowym s,p rawtlza- ski z 1961 r. Nr 89, poz. 378, z 1%5 r. Nr 58, poz. 298
niem jakości materiału siewnego: i z 1967 r. Nr 50, pOl. 251) z wyjątk'iem § 9-tl, które
1) za kontrolę polową plantacji ', nasiennych oraz kontrolę tracą moc z dniem 31 groo'nia 1970 r.
_OOsortowania sadzeniaków ziemniaka i topinamburu, sa- § 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 'ogłoszenia,
. dzonek (cebulek, bulw, korzeni, części lub całych f -O- z wyją'tkiem § 14 § 15, które wchodrzą w życie z dniem
ślin) - wynagrodzenie według stawek określonych w 1 stycznia 19r;1 r.
załączniku nr l do zarzą.d:zenia;
2) za pobieranie próbek oraz plombowanie materiału siew- Minister Rolnictwa: w z. J. OkunJewskl

Zalllcznikl do zarZlłdzenla Ministra


Rolnictwa z dnia 10 lutego 1970 r.
(poz. 56).
Załącznik nr 1.

ZASADY I STAWKI WYNAGRADZANIA ZA KONTROLĘ POLOWĄ PLANTACJI NASIENNYCH ORAZ KONTROLĘ


DOSORTOWANIA SADZENIAKOW ZIEMNIAKA I TOPINAMBURU ORAZ SADZONEK INNYCH ROSUN

§ 1. 1. Wynagrodzenie dla kwalifikatorów za prz~pro­ 2. Za skontrolowanie jeda1ego OIk.na insopek-


!Wadzenie kontroli polowej plantacji nasiennych wynosi: towego lub 2 mt t1pd'aw nasiennych roślin ogrod-
,1) za przeprowadzenie jednej lustracji na plan- niczych w ins-p ektach i szklarniach przysługu­
tacji nasiennej roślin roolniczych, warzyw- je wynagrodzenie w wysookości 0,50 zł.
nych. ozdobnych i zielarskich : 3. Za skontrolowanie dosorlowa'n ia jednej
a) o powierzchni d'o 1,0 ha 25.- -zł, partii sadzeniaków ziemniaka lub toopinamburu
b) o p,Qwierzchni powyżej 1,0 ha do 5,0 ha 40.- zł, przysługuje wynagrodzeonie w wysokości :
c) o powierzchni Poowyżej 5,0 ha do 10,0 ha 55.- zł, 1) jeżeli partia nie przekracza 10 ton 30~- zł,
d) o powierzchni powyżej 10,0 ha do 15,0 ha 70.- zł, 2) jeżeli partia wynosi ponad 10 too. 50.- zł.
ej o powierzchni powyżej 15;0 ha do 20,0 ha \ 85.- zł, 4. Za skontrolowanie. dosortowania jednej
f) o powierzchni powyżej 20,0 ha 100.- zł, partii sadzonek (cebulek, bulw, korzeni, ' części
2) za kontrolę polową plantacji nasiennych lub całych roślin) przysługuje wynagrodzenie
wymagających dwóch i więcej lustracji przy- w wys-okości 30.- zł.
sługuje wynagrodzenie oddzielnie za każdą § 2. Za opracowanie - na warunkach
1.
lustrację według stawek podanych w pkt 1. prac zle<:onych - katalogów zgłoszonych i prze-
Monitor Polski Nr 6 109 - Poz. 56

kwalifikowanych plantacji nasiennych, Wrił'Z łożona bądź została zlikwid,owana przed przy-
z podsumowaniem i przepisaniem na ma sz}'\llie, byciem kwalifikatora, a o fakcie tym nie został
prWsługuje wynagrodzenie za każdą pozycję powiadomiony we właściwym terminie WIKMS,
w wysokości 1,50 zł. kwalifikatorowi przysługuje zryczałtowane wy-
-.J
2. W razie zlecenia poszczególnych czyn';' nagr'o dzenie w wysokości 30.- zł.

, ności kilku osobom o podziale stawki wymie- Kosztami wynagrodzenia, o którym mo-
2.
nionej , w ust. 1 decyduje kierownik WIKMS. wa w ust. l, WIKMS obciążają osoby lub in-
stytucje zgłaszające plantacje do kwalifikacji.
określonym w § 9 ust. l
§ 3. 1. W wypadku
zarządzeniaoraz w razie stwierdzenia, że zgło­ § 4. Kwalifikatorom nie przysj,ugują diety ani zwrot
szona do kwalifikacji plantacja nie została za- kosztów dojarzdu na plantację i noclegów.

Załącznik nr 2.

ZASADY WYNAGRADZANIA PROBOBIORCOW I STAWKI OPŁAT ZA POBIERAr--TJE PROBEK I PLOMBOWANIE


\ MATERIAŁU SIEWNEGO

§ 1. 1. Za pobieranie próbek na:si'Oll, z wyjątkiem na- 2) dodatkowo za każdą próbkę cząstkową skła­
znajdujących się w gospodarstwie produ~enta oraz 00-
.sion dającą się na próbkę średnią pobraną:
slon rośiin ' og.r odniczych zna}dl\ljących się w' magazynach a) 'l plantacji 3.- zł,
!przedsiębiorstw nasiennICtwa o.gr~iIliczego - opła, ta wyn05i: b) z kopca, pryzmy itp. 1.- zł.
1) za każdy komplet próbek, tj. jedną prÓ'bkę 5. Za plDmibowanie jeooeg<l warku, skrzyni
torebkową i jedną próbkę w szczelnym lub Innego opakowania jednostkowego z mate-
opakowani,u (n,p. w butelce), pobranych riałem siewnym opłata wynosi 0,50 zł.
z partii nasion składowanych:
a) w opakowaniu workowym lub innym, § 2. 1. UPMS przysługuje wynagr·o ozenie za pobieranie
przystosowanym do obrotu hurtowego 10.- zł, próbek i plc.moowanie materiału siewneg·o ora,z należn<lści
b) luzem 6.-d, z tytułu przejawu wed!Jug następujących zasad :
c) w opakowaniu torebkowym, przystoso- ,1) OIpłaty pobierane przez UPMS stanowią dla nich wymi-
wanym d'o obrotu detaJkmego 6.- '7:ł, grodzenie w wysokości pełnych stawek wymioo1onych
2) za każdy następny komplet próbek, pobora- 1W§1,
ny z tej samej partii nasion 4.- zł, 2) w razie pobierania próbek nasion prze',/. UPMS poza
3) za pobranie pojedynczej próbki, tj. ty'łko miejscem zamieszka'n ia przysruguje im oprócz wynagro-
w torebce lub tylko w opak.owaniu szczel- dzenia określoneg<l w pkt l zwrot koszłów przeja~zdl\l
nym, przysj,ugują opłaty podani) w pkt l i 2, :w zryczałtDwanej wysokości: do 10 km - 20 zł, powy-
'Pomniejsz'one. o 2 zł, żej 10 km - 3{) zł, .
4) za pobranie z ka:żxle.g.o worka Lub lmlego 3) jeżeli w danej miejs1::owości UPt"IS pobiera jednorazo-
Dpakowania jednostkowego pojedync.z ej wo próbki u kilku instytucji lub osób fizycz,n ych, po-
próbki z partii nasion podlegających ba.d a- winien pobrać ryczałt z tytułu kosztów przejazdu tylko
niom specjalnym, IliP. na zawartość kJa· od tej instytucji .lub osoby fi'zycz,oej, która pierwsza
nianki 2.- d. zgłosiła wezwanie o pobranie próbek, ' ,_
2. Za pobieranie próbek nasion roślin ogrOO:niczych, 4) w razie powstania okolicznoś-cl przewidzianych w § 9
' ~najdujących się w magazynach przensiębl10rstw nasiennic- zarządzenia przysługuje UPMS ryczałt za przejazd oraz
twa Dgrodniczego, opłata wyn05i: ekwiwalent za -stracony czas w łącznej wysokości
, 1) za każdy pierwszy kDmplet próbek nasion, ' 50.- zł,
tj. jedną próbkę torebk'ową i jed'ną próbkę 5) w razie pobierania próbek sadzeniaków ziemniaka nie
w szczelnym opakO'waniu (n.p. w butelce) 6.- zł, 'przysługuje UPMS zwrot kosztów prze ja zoo.
2) Za każdy następny koma>let próbek nasion 2. UPMS-ISTA przysługuje wynagrodzenie za pobiera-
pobrany z tej samej partii 2.- zł, nie próbek I plombowanie materiału siewnego oraz należ­
3) za p'obranie pojedynczej próbki, tj. tyllko ności z tytułu przejazdu według następujących zasad:
w torebce lub , tylko w opakowaniu szczel- 1) jeżeli są pracownikami WIKMS, ale nie są zatrudnieni
nym 4.- zł, na etacie próbobio!cy, wynagrodzenie stanowi 50%
4) za każdą następną próbkę pojedynczą, po- opłat za wykonywanie czynności wymienionych w § 1
braną z tej samej pa,rtl1 2.- zł. ust. 1, 2 I 3 oraz 100010 opłat za plombowanie (§ 1 ust. S),
3. Za pobieranie próbek naslon w gospodarstwie produ- 2) jeżeli nie są pracownikami WIKMS, wynagr'oozenie sta-
centa opłata wynosi: nowi 100% opłat za wykonywanie czynności wymienio-
1) za każdy pierwszy kOillliplet próbek pobra- nych w § 1 ust. l, 2, 3 i 5,
ny z partii nasion składowanych: 3) jeżeH są zatrudnieni w WIKMS na etacie próbobimcy,
a) w opakowaniu 20.- zł, osobne wynagrodzenie za pobieranie próbek i plombo-
b) luzem 16.- zł, wanie nie prz y sługuje,
2) za kawy nastfM>lIly komplet próbek pobra- 4) wszystkim UPMS-IST A przysługuje zwrot kosztów prze-
ny z tej samej partii 8.- zł, jazdu, noclegów oraz diet w wysokości należnej pra-
3) za pojedynczą próbkę przysługują Dpłaty cownikom państwowym stosownie d'O obówiązujących
podane w pkt 1 i 2, pOllll:n!eJszone o 4 zł. w tym zakresie przepisów,
4. Za pobieranie próbek sad'leniaków ziemniaka O'pła­ 5) w razie powstanią okoliczności przewidzianych w § 9 '
ta wynosi: zarządzenia UPMS-IST A przysłu.gujeoprócz należności
1) za kaŻ'dą próbkę śre.anią, n:lczależnie od jej określonych w pk t 4 ekwiwalent za stracony czas w wy-
wielkośCi ' 30,- zł, sokośCi 50 zł,
- 110 Poz. 56 i 57,

6) opłatyza pobieranie próbek i plombowanie oraz należ­ 4. Pracownikom WIKMS i właściwych do spraw rol..
nościUPMS-IST A określone w pkt 4 i 5 powinny być nych organów prezydiów rad narodowych, delegowanym VI;
!przez instytucje wzywające próbobiorcę ,uiszczane na celu przeprowadzenia dochodzeń w sprawach związanycn
rzecz właściwego WIKMS, który dokonuje rozliczenia z kontrolą. jakości materiału siewnego, nie przysługuje wy..
z próbobiorcamL nagrodzenie za próbki pobrane w związku z przeprowadza..
3. ZPMS nie przysługuje wY1lagrodzenie za pobieranie nym dochodzeniem.
próbek • .

Załącznik nr 3.

STAWKI OPŁAT ZA BADANIE MATERIAŁU SIEWNEGO W CELU OZNACZENIA CECH JAK oS CI ORAZ ZA DOKO-
NYWANIE INNYCH Z TYM ZWIĄZANYCH CZYNNOSCI W KOMORKACH ORGANIZACYJNYCH WOJEWODZKICH
INSPEKTORATOW KONTROLI MATERIAŁU SIEWNEGO

§ 1. Opłaty za badanie ' w celu oznaczenia czystości, - metodą laborat'Oryjną l5d,


rzdlolności kiełkowania I wilgotności jednej próbki nasion - metodą porównawczą 100 zł;'
wynoszą: 9) za inne oznaczenia specjalne 15 zł,
10) za oznaczenie ploldalności 100 zł4
1) za oznaczenie czystości 15 zł,
2) za ()Znaczenie zdolności kielkowani;a met'o- § 3. Opłaty za wystawianie · świadectw i etykiet w~
dą klasyczną 15 zł, noszą:

3) za oznaczenie Wilgotności 15 zł, 1) za s,porządzenie odpisu świadectwa krajowe-


4) za oznaczenie zdolności kiełkowania metodą go - za każdy egzemplarz \1 zł(
tetraz'olinową 50 zł. 2) za wystawienie świadectwa na blankiecie
międllynarodowym - za kawy egzemplarz 6 zł,.
§ 2. OPłaty za badania w celu oznacżeń speejalnych
3) za sporządz enie orllpisu świadectwa między­
Wyn'05Zą:
!I1arodowego (na zwykłym papierze) - za
11) za oznaczenie występowania nasi'on chwa- każdy egzemplarz 2 d,
stów lub roślin obcouprawnych w próbkach 4) za wystawienie urzędowych etykiet dla ma-
o wielkości przewidzianej w normie ozna- teriału sieW'l1ego - za komplet etykiet do
czania jakości nasiion ora:z za oznaczenie jednego opakowania (zewnątrz i wewnątrz) 2 zł.:
występowania szkodników 15 zł,
2) za oznaczenie występowania nasion chwa- § 4. L W razie konieczności
oddzielnego określenia
zdolności kiełkowania poszczególnych składników (nasion)
" stów lub roślin obcouprawnych w próbkach
frze'kraczających wielkość próbki laborato-
w mieszankach pobiera się oddzielną opłatę za oznaczenie
zdolności kiełkowa.nia każdego składnika.
lI'yjnej przewidzianej w państwowej normie
oznaczania jakości nasion: . 2. W razie konieczności określenia procentowego udzia-
e) za oznaczenie chwastów Vi próbce o cię­ łu poszczególnych ga,t unków nasion, wchodzących w skład
żarze d'O 500 g 50 zł, mieszanki, ustala się d'odatkową opłatę w wysokości 5 zł
b) za oznaczenie chwastów w próbce o cię­ za określenie każdego gatunku.
żarze powyżej 500 do 1000 g 100 zł, 3. Opłaty za powtórną ocenę stopnia zawirusowania sa..
c) za oznaczenie chwastów w próbce o cię- dzeniaków ziemniaka w _kontroli weryfikacyjnej, prze,pr'O"
żarze powyżej 1000 g 115{) zł, wad;zaną na skutek zakwestionowania przez zainteresowani\
3) za oznaczenie ziarn gorzkich w łubinach 15 zł, stronę pierwszej oceny I wynoszą dla próby stuklębowej:
4) za oznaczenie alkaloidów 50 zł, 1) za badanie sadzeniaków . metodą próby ocz-
5) za oznaczenie siły wzrostu 15 zł, kowej 250 zł(
6) za określenie ciężaru 1000 ziarn ó zł, 2) za badanie sadzeniaków za pomocą testu
7) za oznaczenie frakcji nasion 5 zł, pomocniczego, np. liściowego lub serologicz-
8) za określenie tożsamości bądź czystości ga- n~o 15{)z~
tunkowej lub odmianowej na żądanie zainte- 3) za badanie sadzeniaków metodą próby ocz-
resowanej jednostki: kowej w połącz e niu z testami pomocniczymi 300 zł.

57
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 7 lutego 1970 r.

w sprawie ustalenia ł ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyhze] użytecznoścł "Związek Bojowników


. o Wolność t Demokrację".

Na podstawie §. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia § 1. Ustala się I ogłasza statut stowarzyszenia wyższej
15 Hpca 1969 r. w sprawie uznania "Związku Bojowników użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Dernokra"
o Wolność i Demokrację" za stowarzyszenie wyższej uży­ cję", stanowiący załącznik do zarządzenia.
teczności (Dz. U. Nr 21, poz. 153) żarządza się, co następuje:
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglos-zenla.
Minister Spraw Wewnętrznych: K. Switalci.