Vous êtes sur la page 1sur 2

Monito.r Polski Nr 15 - 174 Poz.

108 i 109
----~------------------------------------~----

3) remont i wyposażenie: § 5. Srodki funduszu miejski ego pr ze'znaczone na reali-


a) państwowych zakładów usługowych, zację czynów społecznych podejmo wanych prze.z miejscową
ludność nie mogą być traktowane jako środki własne ludnoś­
b) państwowych drobnych zakładów produkcyjnych wy-
ci w rozumie.niu przepisów o czynach społecznych .
korzystujących głównie miejscowe surO'Wce.
2. W uzasadnionych wypadkach środki funduszu miej- § 6. Srodkami fundus zu miejskie-g o dys ponuje prez y-
$kiego mogą być wykorzystane także na budowę obiektów dium rady nar·odowej lub wyznaczony organ.
wymienIonych w ust. 1 pkt 3. § 7. 1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 25 listo-
3. Ze środków funduszu· miejskiego mogą być przeka~ pada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) tra-
zywane na rzecz jednostek gospodarki us'połecznionej udziały ei moc rozporządzenie - Rady Ministrów z dnia 25 listopada
w kosztach realizacji wspólnych inwestycji o charakterze 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu miejskiego w mia-
socjalnym, kulturalnym i komunalnym. stach nie stanowiących powiatów (Dz. U. Nr 54, poz. 322).
4. Wpływy"
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, przezna- 2. Nie wykorzystane środki funduszu miejskiego, 'utwo-
cza się
przede wszystkim na inwestycje socjalne i komunaLne,' rzonego na podstawie ro~porządzenia wymienionego w ust. 1,
związane bezpośrednio z interesem załogi przedsiębio.rstwa . stają się środkami funduszu miejskiego w ro z:umieniu
.państwowego lub organizacji Sipółdzie!czej dokonujących uchwały.
wpłat.
§ 8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finan-
5. Wpływy
z opłaty uzdrowiskowej przeznacza się w sów oraz prezydiom rad narodowych.
całości na zapewnienie porządku, higieny i estetyki oraz na
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłos zenia,
zaspokojenie potrzeb kulturalnych kuracjusżów, wczasowi- z tym że w stosunku do miast nie stanowiących powiatów
czów i turystÓw. ' i osiedli, w których nie wstał utworzony fundusz miejski na
§ 4. Zadania o . charakterze inwestycyjnym podejmowa- podstalwie rozporządzenia wymienionego w § 7 ust. l, uchwa-
ne na podstawie § 3 mogą być realizowane na zasadach ła wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.
określonych w przepisach o finansowaniu inwestycji i re-
montów jednostek państwowych. Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz

109

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI

z dnia 25 Lutego 1971 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni na\lkowych~

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. pod Lp. 6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
-
o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. runiu - Ministerstwo ' Oświaty Szkolnictwa
Nr 4, poz,.
32) zarząd .z a się, co następuje: Wyższego - dodaje si ę wyrazy:
§ 1. W wykazie jednostek uprawnionych 'do nadawania w rubryce 2 - "Instytut Zabytkoznawstwa i Kon-
s-topni naukowych doktora , stanowiącym załącznik nr l do serwatorstwa",
zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki w rubryce 4 - "doktora nauk humanistycznych",
z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek - pod lp. 9 Uniwersytet Gdański - Ministerstwo
uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Oś wiaty i Szkolnictwa Wyższego - dodaje się wy-
Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i Nr 56, poz. 274, oz 1968 r. razy:
Nr 20, poz. 127, Nr 34, poz. 229 i Nr 53, poz. 371, z 1969 r.
Nr 23, poz. 183, Nr 43, poz. 346 i Nr 51, poz. 401, z 1970 r. w rubryce 2 - u Wyd z iał Ek.{)nomiki Tran Slportu",
Nr 11. poz. 102, Nr 15, poz. 130, Nr 23, poz. 188, Nr 32, poz. w rubryce 4 - "dpktora nauk ekonomicznych",
2.'ł9 i Nr 42 poz. 321 oraz z 1971 r. Nr 5, poz. 35), wprowa-
w rubryce 2 - "Wydział Ekonomiki Produkcji",
dza się następujące zmiany: w rubryce 4 - "doktora nauk ekonomicznych",
1) . w części A. Slkoły wyższe: b) w pozycji VIII Akademie medyczne pod Lp. 8 Aka-
a) w pozycji I Uniwersyteiy: demia M1!dyczna w Warszawie - Ministerstwo Zdro-
pod lp. 5 Uniwersytet Warszawski - Minister- wia i Opieki Społecznej - skreśla się wyrazy:
stwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - Wy- - w rubryce 2 - "Studium Doskonalenia Lekarzy",
dział Nauk Społecznych ..:...-- dodaje się w rubryce 4 - w rubryce 4 - "doktora nauk medycznych",
wyrazy "doktora nauk politycznych", 2) dodaje się nową część D w brzmieniu:

"D. SAMODZIELNE PLACOWKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Lp. . Nazwa placówki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego

1 2 3 4

1 Centrum Medyc:z.ne Kształcenia Ministerstwo Zdrowia doktora nauk


Podyplomowego w Warszawie i Opieki Społecznej medycznych"
Monito« ' Polski Nr 15 175 -- Poz. 109 I 110
------------------------------~~~----
§ 2. W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania -dotychczasowe lp. ,,4", ,,5", ,,6" oznacza się jako
stopni naukowych doktora habilitowanego, stanowiącym za- lp. ,,3", ,,4", ,,5",
łącznik nr 2 do zarządzenia wymienionego w § 1. wprowa- b) w pozycji VIII Akademie medyczne pod lp. 8 Aka-
dza się następujące' zmiany: demia Medyczna w Warszawie - Ministerstwo Zdro-
wia i OpiekiSpołe~znej - skreśla się- wyrazy:
l) w części A. Szkoły Wyższe: - w rubryce 2 - "Studium Doskonalenia Lekarzy",
- w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk me-
a) W pozycji II Wyższe szkoły ekonomiczne: dycznych", ,
- skreśla się !;p. 3, 2) dodaje się nową część D w brzmieniu:

"D. SAMODZIELNE PLACOWKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

I.p. Nazwa pl<lcó~ki Organ nadzo.rujący Nazwa stopnia naukowego


'-' - _.
1 2 3 4

1 Centrum Medycz.ne Kształcenia Ministerstwo Zdrowia i Opieki doktora habilitowanego nauk


,Podyplomowego w Warsżawie Społecznej medycznych"
-
§, 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni~.

Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki: J. Kaczmcilek

HO
OBWIESZCZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO

z dnia 27 lutego 1971 r.

zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resorto~ch aktów prawnych ogłoszonych


, w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. III lit. a) wytycznychstanowi'ącyćh załącz­ 2) w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia:
nik do za,rządzenia nr 14 Prezesa · Rady Ministrów z dnia a) skreśla się pozycje oznaczone lp. 4, 5, 11, 14-16. 19,
30 stycznia 1968 r: w sprawie uporządkowania ,resortowych 21-:p, 30, 47 i 52,
aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w obwieszcze-
niu Mi.nistra Handlu . Wewnętrznego z dnia 27 lutego 1969 r. bl pod lp. 42 w rubryce 3 wyraz "rzemieślników" zastę-
w $oprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów praw- lPuje się wyrazem "rz~źników", '
nych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski c) w rubryce 4 dodaje się wyrazy: '
Nr 12, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:
pod lp. 51 - ,,1 1969 r. }\fr 15, poz. 114",
l) , w tekście obwieszczenia oraz w tytule załącwika wyra-
pod lp. 56 - ,,1 1970 r. Nr 8, poz. 75",
zy ,;w~dług stanu na dzień l lutego 1969 r." zastępuje
się wyra'za mi' "według stanu na dzień l lutego 1971 r.", d) dodaje się pozycje oznaczone lp. 64-71 w brzmieniu:
f

Zarządzenie ogłoszone
I.p. Data Tytuł zarządzenia (w sprawie) (rok, nr 1 poz. Monitora Pol-
zarządzenia skiego i późniejsze zmiany)
2 3 4

,,64 6.111.1969 r. w sprawie pozarynkowej . sprzedaży materiałów budowla- 1969 r. Nr 15, poz. 114
Illych 'l puli rynkowej jednostkom gospodarki uspołecz­
nionej j organizacjom społecznym przez placówki us'p0-
łecznioneg·o handlu detalicznego .

65 22.III.1969 r. w sprawie wypieku, zużycia su,r owców do wypie,k u oraz 1969 r. Nr t5,poz. 115
wprowadzania do ·o brotu pieczywa piekarskiego i 1970 r. Nr 6, poz. 55

66 20.X.I969 r. w sprawie zakresu wykonywania prze.z organy Państwo­ 1969 r. Nr 49, poz. 378
wej InSipekcji Handlowej kontroli jakości artykułów oraz
orzekania o ich zni'szc zeriiu lub oddaniu 'do przerobu I
67. 25,X,1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych arty~ ·1 1969 r. Nr ' 49, poz. 379
kułów w ·o brocie towarowym

Centres d'intérêt liés