Vous êtes sur la page 1sur 4

fI ' •

Monitor PaJski Nr 28 - 3{}f. P~z. 125 i ' 126

'. 125

UCHW AtA Nr 132 RADY MINISTROW

z dnia 23 czerwca 1976 r.

zmieniająca ' uchwałę W. sprawie k~erowania za granicę obywateli polskich~ w celach szkoleniowych
i naukowo-badawczydh.

Rada Ministrów uchwala, co nast.ępuje:, za pierwszy miesiąc w każdym roku stud iów wypł a ca­
§ 1. W uchwale tu 47 Rady Ministrów z dnia 5 marca
ne jest z 20°/6 dodatkiem przeznaczonym nei pokryc ie
zwiększonyell kosztow związanych z rozpoczęciem ro-
1976 r. w sprawie kierowania za granicę obywateli pol-
skich w ,celach szkoleniowych i naukowo-badawczych (Mo- ku szkolnego; jeżeli nieob e cność stud e nta w k raju od-
nitor Polski Nr 13, poz. 64) § 5 ust. 1 pkt l otrzymuje bywania studiów w m i es i ącach. w któ rych o d b y w aj ą
się zajęcia szkolne, trwa dłużej n iż 15 dni w ro k u
brzmienie:
szkolnym. stypendium ulega zmniejszeniu za każdy na -
"l) stypendium na koszty utrzymania i pomoce szkolne; stępny dzień nieobecności o 1/30 cz ęś ć , m i esięczn eg o
stypendium przyznawane jest na cały okres studiów za stypendium,",
granicą i wypłacane w miesiącach, w których odbywa-
ją się zajęcia szkolne (z wyłączeniem miesięcy prze- § 2. ' Uchwała wchodzi w życie Z dniem l w r z eś n i a
znaczonych na letnią przerwę wakacyjną), w walucie 1976 r.
kraju, w którym student odbywa studia; stypendium Prezes Rady Ministrów: p~ Jarosze w J(z

126 •

ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WV2:SZEGO I-TECHNIKI


I

z dnia 16 czerwca 1976 r. '

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopui naukowych •

. • Na podstawie art. 2 ust. 2' ustawy z dnia 31 marca 1. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do
1965 r. ' o stopniach naukowych i , tytułach naukowych nadawania 'stopnia naukowego dokto r a, stanow i ą­
(Dz. U. Z 1973 r. Nr 32, poz. 192) zarządza się, co następuje: cym załącznik nr l do zarządzenia:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż­
1) w części A. Jednostki organizacyjne szkół wyż­
szego i Techniki Z dnia 14 stycznia 1975 r. w sprawie wy-
szych:
kazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania
stopni naukowych (Monitor Polski Nr 3, poz. 16 i Nr 24, a) w pozycji L Uniwersytety lp. 3 i lp. 8 otrzy-
poz. 154) wprowadza się następujące zmiany: mują brzmienie: .

, Lp. I Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia na ukowego


• -1-- 1 ------------~2~-----------
4
3

,,3 Uniwer sytet JagieIlońskiw Krakowie Minister Nauki, Szkolnictwa


Wyższego i Techniki
Wydział Biolog ii i Nauk o Ziemi doktora nauk ge ogr afi cznych,
doktora na uk przyrodn iczych
Wydział Filolog iczny doktora nauk humanistycznych
W yd zi a ł Filozoficzno-Historyczny d okt or a nauk hum a nist yczn ych
Wydzia ł Ma tema t y ki, Fizyki i Chemii dokto ra nau k fizyczn yc h,
dokt ora nduk mate maty czn ych,
doktora nauk prz yrod nicz ych
Wydział Prawa i Administracji doktora nau k pr-awnych
In sty tut Chem ii d okt or a n a uk chemicznyc h
Inst ytut Fil olog ii Polskiej d o'k tora nau k hum an ist ycz·n ych
Inst ytut Nauk Politycznych d ok tora na uk polit yc znych"

,,8 Un i wersyt et W arszawski Mini ste r Na uki, Szkolnictwa


Wy żs z e go i Tech n iki
Wydział Biologii d ')k tora nauk przy rodniczych
W yd zi a ł Chemii d o kto ra nauk c he micz n yc h.
d ok tor a na uk p rzyrod nicz yc h
\
Mońifor Pollłki Nr 213 - 302 ~ Poz. 12G' ·

1 I 2 3 4

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Poli- doktora nauk politycznych


tycznych ' .
Wydział Fizyki doktora nauk fizycznych
Wydział Geologii doktora nauk przyrodniczych
Wydział Historyczny dokto·ra nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechaniki doktora nauk matematycznych
. Wydział Neofilologii doktora nauk humanistycznych
Wydział Polonistyki doktora nau·k humanistycznych
Wydział Prawa i Administracji d·oktora nauk prawnyth
Widział Rusycystyki i Slawistyki. doktora nauk humanistycznych
Instytut Administracji i Zarządzania doktora nauk prawnych
ln's tytut Filozofii doktora nauk humanistycznych
Instytut Geografii ' doktora nauk geograficzn/ych
Instytut Historyczno-Prawny doktora nauk prawnych .
Instytut Nauk Ekonomicznych . doktor-a nauk ekonomicznych
Instytut Nauk o Państwie i Prawie doktora nauk prawnych
Instytut Organizacji i Kierowania doktora nauk o organizacji i zarzą­
dzaniu
Instytut Orientalistyczny doktora nauk humanistycznych
Instytut Pedagogiki doktora nauk humanistycznych
Instytut Prawa Cywilnego doktora nauk prawnych .
Instytut Prawa Karnego doktora nauk prawnych
Instytut Psychologii doktora nauk humanistycznych
. Instytut Socjológii doktora nauk humanistycznych"

bJ w pozycji II. Politechniki, Akademia Górni- Minister Zdrowia i Opieki Społecznej dodaje
czo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Tech- się wyrazy:
niczna: - w rubryce 2 - "Instytut Nauki o Leku"
- pod lp. 3 Politechnika Sląska im. Wincen- - w rubryce 4 - ·"doktora nauk przyrod-
tego Pstro.wskiego w Gliwicach - Minister niczych"j
Nau~i, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
2l w części C. Plc~cówki naukowe Polskiej Akade-
dodaje się wyrazy: mi Nauk:
- w rubryce 2 - "Wydział Matematycz- al pod lp. 15 w rubryce 2 wyrazy "Instytut Geo-
no-Fizyczny", grafii" zastępuje się wyrazami "Instytut Geo-
grafii i Przestrzennego Zagospodarowania",
- w rubryce 4 .......; "do.ktora nauk matema-
tycznych", bl pod lp. 22 w rubryce 2 · wyrazy "Instytut
Nauk Prawnych" zastępuje się wyrazami "In-
- pod lp. io Politechnika Wrocławska - stytut Państwa i P·rawa",
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego c) pod lp. 37 w rubryce 2 wyrazy "Centrum
i Techniki - Iristytut Matematyki - Badań Naukowych Zakład Ochrony Środowi-
w rubryce 4 skreśla się wyrazy "doktora ska Regionów Przemysłowych" zastępuje się •
nauk fizycznych"j wyrazami "Instytut Parlstaw Inżynierii Śro­
c) w pozycji VIII. Akademie medycznej pod dowiska",
lp. 8 Akademia Medyczna w Warszawie ...... d) dodaje się lp. 40 w brzmieniu:

Lp. I Nazwa placówki naukowej ' I Nazwa stopnia naukowego


\
,,40. Instytut Fizyki Molekularnej · 1doktora nauk fizycznych"

3) w części D. Instytuty naukowo-badawcze: "Minister Przemysłu Maszyn Ciężkich j Ro~.


niczych", .
a) pod . Ip. 3 i 4, rubryka 3 otrzyniuje brzmienie:
e) pod lp. 27, w rubryce 2 wyrazy "Instytut
"Minister Administracji. Gospodarki Tereno-
Przemysłu Mięsnego" zastępuje się wyraza-
wej i Ochrony Srodowiska",
mi: "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłusz­
bl pod lp. 5 i 6, rubryka 3 otrzymuje brzmienie: czowego",
"Minister Górnictwa~', " f) pod lp. 55 i 56, rubryka. 3 otrzymuje brzmie-
c) pod lp. 17 I 18. rubryka 3 otrzymuje brzmie- nie: "Minister Energetyki i En~rgii Atomo-
O1e~ "Minist~r Hutriict~a", wej",
d) pod lp. 19, rubryka 3 · otrzymuje brzmienie: . g) dodaje się lp. 61 w brzmieniu:
'I

Mbnitor Polski Nr 28 30J -'- Poz. 120

L~_'_I __________N__a_ZW__a~je__;_n_o_s_t_k_i________________O_r~g~a-n--n-~-d-z-O-ru~j~ą~C~y--~---------N-a-z-~-'-a-s-t_o~p_n_:__n_a_u_k_O_W__e~g_o_____

Instytut Morski Minister Handlu Zagranicznego doktora nauk ekonomicznych"


i Gospodarki Morskiej

2. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do - w rubryce 4 - "doktora habilitowa-


nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa- nego nauk ekonomicznych".
nego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia: - pod lp. 2. Uniwersytet Śląski w Katowi-
1) w części A. Jednostki org anizacy jne szkół wyż­ cach Minister Nauki, Szkolriictwa
szych: Wyższego i Techniki - dodaje się wy- '
a) w pozycji L Uniwersytety: razy:
p.od lp. 1 Uniwersytet Gdański - Mini - w rubryce 2 - "Wydział Prawa i Ad-
ministracji". -
ster Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Tech-
niki - dodaje się wyrazy: w rubryce 4 - "doktora habilitowane-
w rubryce 2 - "Wydział Ekonomiki go nauk prawnych".
Produkcji". - lp. 3 i lp. 8 otrzymują brzmienie:

~P~ I
, 1
__________ __a_je_d_n_o_st~_i__________
N_a_z__w
2 3 4
Organ nadzorujący Nazwa stopnia na ukowego

--------------------------------------------------------------------------------1
, ,,3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Minister Nauki. Szkolnictwa
Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora habilitowanego nauk geogra-
ficznych,
_doktora habilitowanego nauk przy-
rodniczych
Wydział Filologiczny doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych
Wydział Filozoficzn'o-Historyczny - doktora habilitowanego nauk huma-
nistyczn ych
Wydział Matematyki. Fizyki i Chemii doktora habilitowanego nauk fizycz-
nych,
doktora h a bilitowanego nauk matema ·
tycznY,ch,
d oktor a ha bilitowa nego na uk p i zy ·
rodniezych
Wydział Prawa i Administracji doktora habilitowan ego n :wk praw-
nych
Instytut Chemii dokt ora habilitowane g o nauk ch emi-
cznych"
,,8 Uniwersytet Warszawsld Minister Nauki. Szkolnictwa I

Wyższego i Techniki
Wydział Biologii dokto ra habil itow a neg o n auk przyro d-
niczych
Wydział Chemii doktora habilitowanego nauk ch emi-
czn ych,
doktora habilitowan ego nauk przyrod-
niczych
Wydział Dzienr.'karstwa Nauk Po - doktora habilitowanego nallk po!ity-
litycznych cznych
Wydział Fizyki doktora habilitowanego nauk fizycz-
nych
Wydział Geologii doktora habilitowanego nauk przy-
rodniczych
Wydział Historyczny doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych
Wydział Matematyki i Mechaniki doktora habilitowanego nauk mate-
matycznych
Wydział Na.uk Społecznych doktora habilitowanego nJuk ekono-
micznych,
: doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych
:WY9,zial ' Neofilologii doktora habilitowanego nauk huma·
nist yczn ych

.
Monitor Polski Nr 28 - 304 Poz. 126

1 I 2 ! 3 I 4

Wydział Polonistyki d ok tora habilitowanego nauk huma-


nist yczn ych
Wydział Prawa i Administracji doktora habilitowanego nauk praw-
nyc h
Wydział Rusycystyki i Slawistyki d oktor a habilitowanego nauk huma-
nistycznych
Instytut Geografii dok tora habilitowanego nauk geogra-
ficznych
Instytut Pedagogiki d ok tora habilitowanego nauk huma-
n istycznych
1nstytut Psychologii d oktora ha biIitowanego nauk huma-
nistycznych"

b) w pozycji II. Politechniki, Akademia .GÓrni- w rubryce 4 - "doktora habilitowane-


czo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Technicz- go nauk rolniczycłi";
na, 2) w cz ęści C. Placówki naukowe Polskiej Akade-
- pod lp. 5 Politechnika Poznańska - Mini- mii N au k :
ster Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech- a) pod lp. 8 w rubryce 2 wyrazy "Instytut Geo-
niki - dodaje się wyrazy: grafii" z as tępuje się wyrazami "Instytut
- w rubryce 2 - "Wydział Budow-
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowa-
nicwa Lądowego", nia",
- w rubryce 4 - "doktora habilitowane- b) pod lp. 13 w rubryce 2 wyrazy "Instytut
go nauk technicznych", Nauk Prawnych" zastępuje się wyrazami
"Instytut Państwa i Prawa";
c} w pozycji V. Akademie rolnicze, 3} w cz ęś ci D. Instytuty naukowo-badawcze:
- pod lp. 5 Akademia Rolnicza w Szczeci- a) pod lp. 1 rubryka 3 otrzymuje b rzmienie.
nie - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyż­ "Minister Górnictwa",
szego I Techniki - dodaje się wyrazy: b) pod lp. 15 rubryka 3 otrzymuje .brzmieniel
w rubryce 2 - "Wydział Zootechnicz- "Minister Energetyki i Energii Atomowej",
ny", c) dodaje się lp. 18, 19 i 20 w brzmieniu:

~r~1 Nazwa jednostki


2 /.
Organ nadzorujący
3
I
I
Nazwa stopnia naukowego ·
4
I

,,18 Instytut Fizyki Jądrowej Minister Energetyki i Energii Atomo- I doktora habilitowanego nauk fizycz-
wej nych
19 Instytut Matki i Dziecka Minister Zdrowia i Opieki Społecznej doktora habilitowan ego nauk ' me-
dycznych
20 Instytut Sadownictwa Minister Rolnictwa dokto r a habilitowanego nauk rolni-
czych"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Minister Nauk i, Szkolnictwa Wyższego i Techniki:
S. Kallski

Redakcja: Urząd Rady Ministrów ~ Biuro Prawne. Warszawa, At Ula.T.dow~kle 113.


Administracja: Adm!nt~tracia Wydćjwnlclw Uf7.ęduRadv Ministrów, iiI. ?ow~lńska 69111
00-919 Warszawa (skrylka poczloWc1 8l1. tel 28-96-01 w. 608 I 42-14· 78, > "
Tloczono z polecenia Prezesa Radv Ministrów
w Zak1adach Graficznych "Tamka.", Zakład .nrl, Warszawa, ul. Tamka 3.
Zam. 12-0912. Cena. 3;~O zł : .:.