Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor

Polski

Nr

24

UCHW AlA

Nr

z

dnia

6

219

.

Poz.

131

66

RADY

czer wca

MJNISTROW

1983

r.

131

w sprawie specJałlf8cjl zawodowej inżynierów.

W

celu

podnoiZenia

kwalifikacji

zawodowych

llologicznych lub projektowych,' za które przy-

nie ró w

i

ich

aktywności w twórczej

pra~ dla po stępo/

zn

a no im nag r ody: pa ń stwowe, ministrów, Naczel-

te c'hnicznego zgodnie z wnioskami uchwały gener~nej

XX

art.

Kongresu

Techników

79 Kodeksu

pracy

(Dz.

Polskich

oraz

U.I

1974 r.

na

Nr

24,

podst~wie

poz.

141,

z 1975

Nr

31.

§

r.

Nr

poz.

1.

1.

16, poz.

91,

214)

Rada

z

1981

r.

Ministrów

Wprow~dza lię I i

zawodow~j jako formę uznania

Nr

6,

poz.

uchwa la,

II

Itopień

wysokich

23

co

i

z

1982 f.

następuje:

specjalizacji

kwalifikacji

zaw.odowych

i

twórczej

pracy

inżynierów. Specjalizacją

z aw odową są objęci inżynierowie bez względu na cha-

rakter zakładu pracy, w którym pracują, w dziedzinach techniki określonych na podstawie f 13.

2.

O

nadanie

I

i

II Itopnia .pecjalizacji

zawodowej

mogą ubiegać się również osoby z wykształCeniem wyż-

sz ym

i zczególnymi

innym

3.

Osoby

nIZ

techniczne,

jeżeli

osiągnięciami, w dziedzinie

wymi enion .

w

ust.

1

I ' 2

ttinżynlerami". r

wyróżniają

techni ki.

są z~ane dalej ,

Ilę

,

§

2.

O

uz yskanie

I .topnia

Ipecjalizacji

zawodowej

m ogą ubiegać się inżynierowie, którzy wykażą się:

1)

potwierdzpnymi

pr~~

kierownika

zakładu

pracy

ne j O rgan izacji Technicznej,

stowarzyszeń naclko-

wq-technicznych zrzeszonych w Naczelnej Organi- zacji Technicznej, Stowarzys.zenia Architektów ~ Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich a lbo

b) opatentowanymi \\' ynalazk am i lub wzor a mi użytkowymi w dziedzinie speCjalizacji, o, którą

s'ię ubiegają,

2) IIktualną wiedzą .specjalistycznąw dziedzinie, w k tó-

rej inżynier ubiega si ę o specjalizację; szczegÓł o we

wymagania w tym zakresie określi Zarząd Główny Naczelnej O rganizacji Techniczn e j,

3) znajomością

stopniu

umożliwiającym korzystanie z literatury speQjali-

6tycznej.

dwóch

języków obcych

w

§ 5.

Postępowanie zmi erzające do stwi e rdze nia, czy

Inżynier spełnia warunki wymag a ne

II, stop nia

nenie n a ukowo - techniczne na wniosek inżynie r a.

do

uzy ska nia

I

lu b

specjalizacji

zawodowej,

rozpoczy n a

sŁowa rzy ­

,

§

6_

nicznych

1.

Zar ząqy głó wne stowa rzys zeń na u kowo - te c h -

powołują komis je

do

spraw

specjaliza c ji

za \-\' 0 -

twó

rczymi oSil\gnięciaml w dziedzin ie techniki. w pra-

dowej

inżynierów, zwane

dale j

"komisjami

stowarzys ze-

cy

z.godnej

ż kie runkiem specjalizacji,

a

w

szczegól-

niowym i".

 

ności autorstwem lub współautorstwem wdrożonych

do praktyki nowych rozwiązań projektowych, teehno-

logicznych, konstrukcyjnfch lub organizacyjnych. majl\cych Istotne znaczenie dla postępu technicznego.

lub twórczym udziałem we wdrażan iu tych rozwiązań,

2) ukończeniem Itudium

podyplomow ego

lub

studium

3)

s~mokształcen.ia kierowanego albo kursu związanego

tematycznie z kierunkiem specjalizacji i uznanego I.a właściwy dla tego kierunku, co najmniej pięcioletnim stażem pracy zgodnej s ki.• - runkiem specjalizacji,

") znajomością języka obcego w stopniu umożliwiajl\­

cym

korzystanie

z

literatury

specjalistycznej.'

ł 3. Inżynier , ubiegający si~o litopień specjal1-

sacji zawodowej może być zwolniony z obowiązku ukoń­ czenia studium podyplomowego., studium s~mokształcenia kierowanego lub kursu, JeżeU wykaże się wiedzą z za- kresu programu jednej z form doskonalenia zawodowego.

e których mowa w § 2 pkt 2. Szczegółowe warunki w.

tym zakresie określi Zarząd Główny Naczelnej Organi- sacji Technicznej.

§

O

uzyskanie

II Itopnia

specjalizacji

zawodo-

wej mogca ubiegać się Inżynierowie, którzy po

uzyskaniu

I stopnia

specjalizacji

zawodowej

l) potwierdzonymi

przez kierownika

zakładu pracy dal-

sl.ymi twórczymi osillgnięciamiautorskimi lub współ­

2.

Do

zadań 'komisji

stowarzyszeniowej

należy:

l) nad~orowa?ie przebiegu przewodu specjalizacyjnego.

2)

ocena dorobku twórczego inżynierów,

3)

Itw ierdzenie, czy inżynierowie spełniają warunki nie - zbędne do uzyskania I lub II stopnia specjalizacji zawodowej -lub do przedłużenia prawa do dodatków,

o

których mowa w § 9,

 

4)

przedstawianie

właściwemu ministrowi

,wniosków

6)

6)

stopni a specjalizacji zawod ow e j,

ocenianie prog ramów nauczania

o których mowa w

przedstawianie prezesowi (przewodniczącemu) st owa-

wniosków do-

i form do s konale nia,

o nadani e

§

2 pkt

2"

~yszenia oraz właściwemu ministrowi

 

realizacji

i

rozwoju

specjalizacji

zawo-

, dowej.

 

'

'

§

7.

1.

Stopnie

specjalizacji

zawodowej

na d a je

właściwy minister

na

wniosek

wł a ściwej komisji

st owa -

rzyszeniowej.

2.

Właściwym minist rem

,

r ozumieniu

ust.

1

les t

minister

(kierownik

urzędu centralnego) ną.dzorujący za-

kład pracy zatrudniający inżyniera.

§

8.

1.' Inżynier, k,tóry uzyskał I lub II stopień spe-

cjalizac ji

ustalonego

zawodowej,

przez

otrzymuje

Nauki.

Ministra

dyplom

według wzoru

Szkolnictwa

Wyższego

i Tech n iki w porozumieniu z Za rządem Głównym N~czel­

autorskimi

w dziedl.ińie techniki,

w

pracy

zgodnej

'nej

Organizacji

Technicznej

oraz

zostaje

wpisany

do re-

1:

kierunkiem

.pecjallzacJi.

a w szcz~gól1i'Ości:

)estru

specjalistów

prowadzonego

przez

Naczelną Q rga-

a)

autorstwem

lub

nizację Te ,chnicz n ą. Dyplom podpisu j ą: właściwy minister

prac

naukowo-badawczych.

konstrukcyjnych,

tech·

oraz

PTezes

Na cz elnej

O r fJ a nizacji Techniczne j.

MonJtor

Polski

Nr

2i'

-

-

2.

Inżynier, który uzyskał I stopień specjalizacji za·

wodow ej. specjali sta specja li zacji

ma

prawo posługiwać

się

I stopnia", a zawo dow ej ,

i'nżynier, który

tytułem "inżynier

uzyskał II stopień

ma pr-awo posługiwać , si ę tytu-

łem "inżyniel specjalista

II stopnia".

,

§

9.

1. In ży nier owi. który uzyskał I lub II stopień

220

specjalizacji zawodowej. przysługuje przei okres 5 ląt od daty jego uzyskania dodatek do , wynagrodzenia wy-

, noszący:

1)

po, uzysk an iu

I , stopn ia

sp ec jalizacji

1.500

do

3.000

2) ' po , uzyskaniu

II

stopnia

specjalizacji

3.500

do

5.000 złotych miesięcznie.

2.

Dodatek wypłaca zakład pracy zatrudni9jący

inżyniera na

stanowisku

zgodnym z kierunkiem uzyska-

nej

fundu szu

.sp ec jalizacji.

Dodate\<-

wyplacasię z zakładowego

ustala

kierownik

za-

płac. Wysokość dodatku

kładu

pracy. '

,

3. Dodatek wymieniony w ust. l przysługuje przez następne okresy pięcioletnie. pod warunkiem wykazania się dalszymi twórczymi osiągnięciami zawodowymi. po- twie rdzonymi przez kierownika zakładu pracy i ocenio-

nymi pozytywnie przez komisję stowarzyszeniową.

§

10 .

Z ak ład pracy

zatrudniający inżyniera ubiega-

jącego się o nadanie , stopnia specja.lizacji zawodowej / jest zobowiązany do udzielenia mu pomocy w groma- dzeniu dokumentacji na temat dorobku i efektów za- trudnionego inżyniera, jej aktualizacji oraz innych prac wynikających z trybu nadawania stopnia specjalizacji za- wod owej okre~lonego na podstawie § 12.

ZC1Iząd Główny Nac ze lnej Organizacji Tech-

Specjalizacji

§

nic zn e j

I I,

1.

powola

Główną Kom isję do Spraw

Zawodowe j [nżynierów. zwaną dalej "Główną Komisją",

2.

'

VV

sk l dd

Głównej Komisji wchodzą

p rzewodn i- '

l

komisji

stowalzy szeniow yc h

pI;zedstawiciele

Ministra

Nauki.

wymi eni onych

w

§

6

Szkolnictwa

 

Techniki

oraz Ministra

Pracy,

Plac

i

Spra w

Socjalnych.

3, . Do zadań.Głó\vnej Komisji należy:

l)

op racow}' wd nie

wniosków

w

sprawie

trybu

nadawa-

nia

.i

c ofilnia

st o pni

specjalizacji

Zdw o dowej

rów,

. 2)

nadzór

nad

przestrzeganiem

przez

komisje

stowarzy-

szen iowe

kryteriÓw,

jakie

pbwinni

 

rowie ubiegający się o stop nie sp ecją lizacji zawo-

dowej,

 

S)

.zasadności 'decyzji komisji

stowarzysz-enio-

wych

w

sprawacf1

określonych w § 6,

w

szczegól.

ności w § 6

us,t.

2 pkt

2

i

3,

opracowywanie

wytycznych

dla

komisji

stowarzy-

szeniowych.

 

, a)

p r zetistawianie Za rządowi Głównemu Naczelnej Orga-

nizac ji

zacj~ i rozwojem specjalizacji zawod owe j inżynierpw,

Technicznej

wniosków

wiążących się z reali-

----------~-----

_~;,

6)

-

P~.

-1~

okresowe Informowanie Prezydium Rządu o p rzebiegu realizacji przepisów niniejszej

u~hwały.

§

12.

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach

zawod ow ej określi ZarZąd

Organizacji

Technicznej

Naczelnej

z Ministrem

Nauki.

nadawan ia stopni specjalizacji

w 'porozumI e-

niu

oraz właściwymi ministrami.

§ 13. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Tech- niki ustali po zasię,gnięciu opinii Zarządu GlównegoN a-

Szkolnictwa Wyższego i Techniki

Główny

czelnej Orgatłizacji Technicznej dziedziny t ech niki. w których będą nad a wane stopnie specjalizacji zawOdowej

inżynierów.

Szkolnictwa Wyższego i Tech -

.niki

§

14.

Ministe r Nauki,

nadzór

nad:

sprawuje

1)

2)

3)

prawidłowością t ryb u postępowania malącego na c e lu

nadanie

stopnia specjalizacji zawodowej,

praw idłowością trybu c ofan ia

wodowej, ~

decyzjami

dodatków, . o ktprych mowa w

stopni

specjalizacji

dotyczącymi przedłużenia prawa

§

9.

za~

do

§ 15. 1. Wydatki %wiązane z działalnością Głównej

Komisji

pokrywane ze

Środków Naczelnej

Organizacji

 

,

2. Wyda tki zWiązane z działalnością .komisji sto wa -

rzyszeniowych

pokryw ane

ze środków stowarzysz eń

naukow o-technicżnych, przy których działają.

§ 16. -Stopnie specjalizacj-i zawodowej .inżynierówi mi· dane , na podstawie uchwały nr 86 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1979 r. w sp rawie specjalizacji zawodowej lTIzynierów (Monitor Polski z 1979 r. Nr 16, poz. 95 i z

1981 r. Nr 23, poz. 207), zachowują swoją ważność. Po-

stępowanie w sp rawach uzyskania stopni specjalizacji za-

będące w toku w dniu wejścia w życie nini ej -

szej

zasad.

Technicznej

wodowej

dotychczasowych

uchwały jest

§

17.

Organy

prowadzone

Nacze·lnej

wedł ug

Org a nizacji

mogą występować z wnioskami do \vlaściwych organów

o

zastos owanie

kar

prze-widzianych

w

kodeksie

wyk ro·

 

w

stosunku

do

osób

bezprawnie -posługujących siEI

tytułem "inżynier spec ja list a" .

§

18.

Ministe~ Oświaty i Wych owa nia w

p'Orozumie-

niu '!- Naczelną Organizacją Techniczną prz ygotuje pro-

pozycje w sprawie specjaliza cji za wodowej techników ze

średnim wykszta !ceniem technicznym d'o przez Radę Ministrów.

z

rozpatrzen ia

Ministrów

§

19.

Traci

moc

uchwala

nr

86

Rady

dnia

15 czerwca

\9 79

r.

w

sprawie

specjalizacj i zawod o -

wej

inżynierów (Monitor

Polski

z

\9 79

r.

Nr

16,

poz , 95

i

z

198 1

§ -20.

[;

Nr

23, poz.

201) .

UChwała wchodzi

w

życie z

Prezes

Rady

Ministrów:

w

dniem

z.

J.

ogłoszenia.

Obodowskl

R f' rlakcja:

UT7.lId

Rady

Ministrów

-

Biuro

Prawne , W dr 5~a wa,

Al

Ujazdowskle 113.

Ailmlr",lldf ja Arll1llłllstracja Wydawnictw Ur'zędu Rady Mlm str6w, ul. Powslńska 6,9171

.'

00-979 W dr~/awa

(skrytka

pocztowa

811.

tel

26-90·01

w.

608

I

42-14-78.

 

floczono

L

polecenia

Prezesa

Rady

Ministrów

 

w

l.akladach

Graficznych

Tamka",

nr

,I :

Wars zawa .

u!.

 

Tamka

3,

Z

a m,

06R 1-1300-83.

Cena 8.00