Vous êtes sur la page 1sur 1

131 Poz.

n, 73 174

§ Iti. ' 1. Z chwilą zawia'domieni6 oferenta po zakoń , klucza możliwość ustalenia przez stron y ' w ' ulfiuwie, " źi '
c,zeniu przetargu o wyb orze jego ' oferty powstaje między wynagrodzenie zostanię. określone po wykonaniu przed-
.konami ' stosunek zobowiążariiówy, ' do którego stosuje miotu um owy (kosztorys pow-ykonawczy)~
.ię odpowiedni0 przepisy Kodeksu cywilnego o umowie
'§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie 'I dniem
przedwst ę pnej. - -
ogłoszenia.

2. Projekt umowy sporządza wykona wca. Zakóńcze­ Minister BudowniCtwa; Gospodarki Przestrzennej
nie' przetargu wyniki em pozytywnym (wybór oferty) wy- i Komunalnej: J. Niewiadoritski

73
ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MATER'JAŁOWEJ J PALIWOWEJ

z dhia25 lutego 1986 r.

w sprawie rozszerzenia prawa ,pierwokupu w odniesieniu do 'odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru
j kartonu do druku, pisania. I rysowania w latach 1986 I 1987.

Na podstawie § li) ust. 2 uchwały nr 124 Rady Mini- opatrzenia Robotniczaj Spółdzielni Wydawniczej
strów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organI- "Prasa-Książka-Ruch" w Warszawie .... drukarniom,
zacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego ~ . 2) odprzedaży przez drukarnie jednostkom, o których
latach 1986-1990 (Monitor Polsk i Nr 22, poz. 164) zarzą­ mowa w pkt l, pa)łiaru uprzednio od nich z,,\kupio-:"
dza si p.. co następuje:
nago,
~ l . Rozszerza się stosowanie prawa pierwokupu, 3) .odprzedaży drukarni, dokonanej przeż jednostkę zle-
CI'którym mowa w § 10 ust. 1 uchwały nr 124 Rady Mini- cającą wykonanie usługi " poligraficznej, oraz odprze-
.trów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organi- daży papieru pozostałego ź realizacji tego zlecenia -
zoacji procesu zaopatrzenia materiałowo·technicznego w la- jednostce zlecającej tę usługę,
tach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164), Il4 4) odprzedaży między drukarniami na zlecenie jedno-
wszystkie jednostki gospodarki uspołecznionej, dokonu- stek określonych w pkt l i 3.
jące odprzedaży papIeru gazetowego oraZ papieru i kar-
tonu do druku, pisania i rysowania (SvVW 1814-1, -2)~ f 2. Zarzlłdzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia_
z wyiilt.kiem :
1) odp r zedaży przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Ma- Minister Gospodarki Materiałowej Paliwow e j:
t eriałowe go ,,,Graf-papier" w Warszawie l Centralę Za- J. Woiniak

ZARZAilZENJE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WVtSZEGO

z dnia 11 marca 1986, I.

w sprawleszClegółowych warunków l trybu pneprowadzanla wzewodów doktorskich l habłlłtacyinvrh O""''l


,7:akTeSU egzaminów doktorskich kolokwiów habilitacyjnych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustaw y z dnia 31 marca 2.


Rddy wydziałów i rady naukowe mogą przepro-
1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych wadzać
przewody doktorskie wyłącznie w zakresach dzie-
(Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. '202) zarządza się. co na- dziny nauki i dy.scypliny naukowej, objętej uprawnie-
stępuje: niem, jeżeli WŚTód członków rady zatrudnionych w jed-
nostce organizacyjnej znajduje się c,o najmniej jeden
Rozdział 1 pracownik ,z tytułem naukowym lub ze stopniem nauko-
wym, i zajmujący stanowisko docenta, replezentują cy
Warunki I tryb przeprowadzania pn.ewodów doktorskich. _ specjalność odpowiadającą .tematowi rozprawy doktor-
skiej. '
§ l. 1. Przew ody doktorskie przeprowadzają rady
wydziałów i rady naukowe instytutów szkół wyższych, § 2. Przewód doktorski obejmuje n astępują c e czyn-
samodzielnych, placówek typu naukowo ·dydaktycznego, ności:
placówek Polskiej .Akademii Nauk' oraz instytutów nauko-
1) wszczęcie przewodu doktorskiego! zatwierdzenie te-
wo-badawczych" zwanych ' dalej'" "jednostkami organizacyj-
matu rO'llprawy cloktorskie j oraz powołanie promo-
nymi", uprawnionycl'] do ni1d awa nia stopnia naukowego
doktora w ' okl;eśl onej dziedzinie ' nauki i dyscyplinie tora.
nallkowej., 2) powołanie co' najmni@l dwóch recenzentów,