Vous êtes sur la page 1sur 2

. - "-.

Monitor Polski Nr 4 151 Poz. 32 i 33

2). Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Masz)':I}owego l} w systemie podatkowym .dla gospodarki ,uspołecz~
w zakresie ushig motoryzacyinych. nionej,
, 2) w .ramach obowiązujących zasad ,.opodatkowania
2. Do zadań ministrów, o których mowa w ust: l, gospodarki nie uspolecznionej poprze:z okresowe do-o
należy w · szczególności: stosowywanie ulg i zwolnień podatkowych ·do zIDie~
l) inicjowanie ' prac na d nowymi formami organizacji niających się warunków - wykonywania działalności.

usług, wzoH:ami rozwiązań haukowej organizacji


pracy i struktur jednostek usługowych oraz projekta- § 1'5. Minister. Handlu Wewnętrznego i Usług będzie
mi programowo-funkcjonalnymi i konstrukcyjno-buc prowadził ·' coroczne badania sytuacji cenowo-rynkowej
. d~wlanymi większych obiektów usługowych, wdraza- odnośnie do wybranych usług bytowych . '.
nie dorobku w tym zakresie w formi e uruchamiania
wzorcowych jednostek usługowych, § . 16 'Wojewodowie podejmą Qziałania mające na
celu rozwój działalności ośrodków informacji. usługowej
2) mlCJowanie postępu technicznego, nowych techno-
oraz prawidłowe ich funkcjonowanie.
logii; projektowania i konstrukcji środków techhicz-
nego wyposażenia jednostek usługowych, produkcji
§ 17. 1. Ministrowi~ i. wojewodo~ie określą dla pod-
i rege·neracji części zarniennythi podzespołów,. orga-
ległych lub podporządkowanych organów kontroli i lu-
nizowanie realizacji tych inicjatyw w e współpracy
~tracji zadania kontrolno-instrukcyjne W celu ustalenićl
z . jednostkami zaplecza naukowo-technicznego . prze -
przyczyn zahamowania rozwoju poszcżególnych usług nla
mysłu i producentami, ' ,
danym terenie i spowodują podjęcie czynności zmierza-
' 3) organizowanie ośrodków doskónalenia zawodowego. jących do · usunięcia tycll. przycz.yn.
4) uruchamianIe produkcji podstawowych narzędzi po- . .'

miarowych z dostosowanym zakresem pomiarowyrn 2. Zaleca" się zarządomceptralny c h związków spół·


i klasą dokładności do ' parametrów technicznych dzielczych oraz Zarządowi Centralnego Związku Rzemio-
'. współczesnych wyrobów powszechnego użytku. sła podjęci e zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Zaleca się zarządom centralnych związków § 18. Wojewodowie i naczelnicy zapewnią przepro·
spółdzielczych podjęcie współd~iałania w realizacji zadań wadzenie analizy stawek czynszu za wyna.jem w ' budow-
.
wymienionych w § 10 i 11. . .
2. Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku ' Rze-
nictwie komunalnym i" zakładowym lokali użytkowych,
w których sąprowądzone usługi by towe, i w razie po- .
trzeby przedstawią radom narodowym propozycje usta-
I . miosła pO.djęcie współdziałania · z ministrami . wymienio- lenia preferencyjnych stawek czynszu. .'
nymi w § 11 ust. 1 oraz zarządami centralnyCh związków
spółdzielczych w zakresie rozwiązań użytecznych dla po- § 19. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług przed-
.\ . śtępu . organizacyjnego i technicznego w działalności za- sta~i Radzie ~inistrów. :
kł~dów rzemieślniczych.
) l) corocznie,w terminie do dnia 30 częrwca, .ocenę
3. ' Minister Handlu Wewnętrznego i Usług przedsta · realizacji przepisów uchwały wraz z wnioskami, doko :
Wi " Radzie Ministrów propoźycje · powołania ośrodka ba- naną! w porozumieniu z Ministrem Finansów i innymi
dawczo-rozwojowego. . koordynującego . prace zaplecza zainteresowanymi ministrdłni 'o raz zarządami . central-
technicznego w zakresie usług bytowych.. nych związków spółdzielczych i Zarządem Central-
nego Związku Rzemiosła, -
§ 13. Ministrowie i wojewodowie w ramach ooowią­ 2) w termiIJ,łe do ' dnia 31 marca 1987 r. propozycje
. J:l,ljącego systemu' oświaty i wychO'Wania zapewnią dosto · rozwiązań w zakresie zwiększenia progukcji i rege-
:lio.wanie rozmiarów i organizacji kształcenia zawodowego neracji części zamienpych niezbędnych . do naprawy
do, wYstępujących pdtrzeb kadrowych w dziedzinIe usług , artykułów powszechnego użytku .
. bytowycb. .
§ 20. Uchwala wchodzi w życie z ~niem ogłoszenia .
§ 14. Minister Finansów będzie preferował rozwój
.' uslpg bytowych: Prezes Rady. Ministrów: Z, Messncr

UCHWALA Nr 12 RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 1987 r .

w sprawie, ' skróconego czasu pracy w zakładach pracy przemysłu p.llligraiiclnego ..

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy (Dz. U. z. 1974 L lub wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdro-
Nr ·24, poz. 141, z 1975 L Nr 16, poz. 91, . z 1981 r. Nr 6, wia, czas pracy wynosi średnio 36,25 godziny ty-
poz. 23, z 1982 r. Nr 31, PRZ. 2f4, z 1985 r. Nr 20,-p.oz.85 godniowo; .' z .' tym. że jego dobowy wymiar nie może
i Nr 35, poz. 162 oraz z 1986 ' r. Nr ·12, poz.20t) .Rada przekroczyć . 7,5 godziny · w miesięcznym okresie .roz-
Ministrów uchwala, co nast~'puje: . liczeniowym.

.§ 1. 1. Dla pracowników przemysłu poligraficznego, 2. Rodzaje prac, Q których mowa W ust. .1, określa
~ .. trudnionych stale przy. pracach szczególnie uciążliwych z,ałącznik
do lIchwały.
- ,
:."

Maniter P~lski Nr " 52 Poz. 33 i 34

§ 2. ~adaMinist.rów na wniosek . właściwego ministra § 3. Traci moc' 'uchwała nr 144 ,Rady Ministrów ·
(kierownika urzędu centralnego), zgłoszony w porozumie- z dnia 10 maja 1958 T. W sprawie skróconego czasu · pracy
niu z Ministrem · Zdrowia. i Opieki Społecznej, przywróci w zakładach przemysłu graficznego (Mon·itor Polski Nr 38,
normalny wymiar czasu pracy dla pracowników, . o któ- poz. 219). .
rych mow.a w § 1, w razie zastosowania taJ,d ch urządzeń
ocl1rormych lub wprowadzenia zmian w warunkac.h pro- , § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
dukcji, które usuną szczególnie uciążliwe lub szkodliwe
dla zdrowia warunki pracy . . Prezes Rady Ministrów~ Z. Messner

Załącznik do uchwały nr 12 Rady


Mlilistrów z dnia 9 lutego 1987 r. •
(poz. 33)

RODZAJE P~AC, . PRZY ' KTÓRYCH WYKONYWANIU STOSUJE SIĘ SKRóCONY WYMIAR CZASU PRACY
Skróconym wymiarem czasu pracy są objęci pracow- wych, zwojowych i specjalistycznych) wsZystkich
nicy wydziałów (działów, oddziałów) produkcyjnych oraz technik drukowania,
komórek zaplecza remontowo~techńicznego w zakładach g) maszynowe procesy introligatorskie,
produkcji poligraficznej i w odlewni · c'zcionek: h) prace kartogt'aficzne,
l) zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i wykonu- i) prace fotopoligraficzne,
jący następujące prace: . j) prace remontowe,
a) ręczny skład i kOl'ektę tekstów, k) prace przy produkcji czcionek, ' linii drukarskich,
b) maszynowy skład (w tym fotograficzny) i · kore~tę wykrojników, materiału justunkowego oraz prace
tekstów, . grawerskie, .
c) fotograficzną reprodukcję, retuszowanie oraz for-
2) zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przy pra~'
my kopiowe na potrzeby wszystkich technik dru-
cach mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych;
kowania,
konserwatorskich, porządkowych i pomocniczych .oraz
d) formy drukowe dla wszystkich technik druko- na . stanowiskach nierobotniczych, jeżeli takie stano-
wania, wisko pracy jest usytuowane w wydziale (dziale, od-
e) - ręczne prace introligatorskie, dziale) produkcyjnym, w kltórym są wykonywan.e
f) drukowanie na maszynach drukującyćh (arkuszo- prace wymienione w pkt 1.

--l

• . ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z d{lia 23 stycznia 1987 ~. t .

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów rozliczania wpłat jednostek gospodarki - uspołecznionej' na
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagraniczn~go .

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz Vi związku. z art. q . miesiąca środki zgromadzone z tytułu wpłat
ust. 3 ustawy 'l dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsłu­ -WYmienionych w § l i 2 na 'rachunek "Mi-
gi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296) za- nisterstwo Finansów - Fundusz Obsługi Ż<i­
rządza się, co następuje: dłużenia Zagranicznego", prowadzony W'
§ L W zarządzeniu Ministra Finansow z dn{d Ce ntrali Narodowego Banku Polskiego.
l~ stycznia 1986 To W sprawie trybu i terminów rozlicza- 3. Urzędy skarbowe przesyłają do Ministerstwa
nia wpłat jednostek gospodarki uspołecznionej na Fundusz Finansó.w kwa rt alną informację o śtani-e
Obsługi Zadłużenia Zagranicznego ' (Monitor Polski Nr 8, Funduszu Ob s ługi Zadłużenia Zagranicznego
p.oz. 51) wprowadza si ę na stępujące zmiany : w terminie · 20 dni po zakończeniu każdego
kwartału, według wzoru stanowiącego za-
l) § 3 otrzymuje hrzmi enie:
łącznik do zarządzenia.",
,,§ 3. 1. Wpłaty , o których mowa w § l i 2, jed-
nostki gospodarki uspolecznionejprzekazują 2) dodaje się załącznik . do zarządzenia . w brzmieniu
do wł a ściwego terytorialnie urzędu skarbo- określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia .
weqo n l! r achunek ' "Urząd- Skarbowy w
.... ~ .... , . . . . - Fundusz Obsługi'· Zadłużenia § 2 . . Zalządzenie wchodzi ,w życie z dniem ogłoszenia
Zagraniczne go", prowadzony ·w odpowied- i 'ma zastosowanie do i-o~liczeń ża- okres od dnia l stycz-
nim oddziale Nar odowego BanKU Polskiego nia 1987 r.
2. . Urzędy skarbowe przekazują za okresy mie-
sięczne Vi terminie do dnia 15 następnego
-
Minister Finansów : B. SamojIik
..