Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor Polski Nr 12 165 - Poz.

97 i 98,

c) lp. 10 otrzymuj~ ' brzmienie: ce 4 dodaje się wyf3.zy "doktora habilitOwanego


naLIk chemicznych w zakresie , chemii organiczn~j,
OrgaIJ nad- chemii nieorganicznej", -
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
zorujący
b) pod lp. 5 Politechnika Łódzka - Minister Edukacj.i
l 2 3 4 Narodowej - 'Wydział Chemiczny w rubryce 4 ·
dodaje się wyrazy "doktora he.bilitowanego nauk
,,10 Uniwersytet Minister technicznych w zakresie technologii chemicznej",
Wrocławski Edukacji c) pod lp. 8 Politechnika 'Warszawska - Minister
Narodowej Edukacji Narodbwej - - w rubryce 2 wyrazy "Insty-
Wydział Filolo- doktora habilitowanego tut Inżynierii Chemicznej" zastępuje s:ię wyrazami
giczny nauk humanistycznych "Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej";
w . zakresie biblioteko-
3) w pozycji V Akademie rolnicze pod lp. 7: Szkoła
znawstwa i informacji
Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akadem.ia RoJ-
naukowo-technicznej,
, nicza w Warszilwie - Minister Edukacji ,Narodowej
językoznawstwa, litera-
- Wydział Technologii Drewna w rubryce 4 wyrazy
turoznawstwa
"doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie
Wydział Matema- doktora habilitowanego
technologii drewna" zastępuje się wyrazami "doktora
tyki, Fizyki i Che- nauk chemicznych w za-
habilitowanego nauk technicznych w zakresie techno-
mii kresie chemii fizycznej
logii drewna";
i teoretycznej, chemii nie-
organicznej, chemii orga- 2. w części C Placówki naukowe Polskiej Akademii
. niczneJ Nauk:'
doktora habilitowanego 1) pod lp. 28' Instytut Podstaw Metalurgii im. Aleksandra
nauk fizybznych w zakr\!- Krupkowskiego w rubryce 3 dodaje. się po przecinku
sie astronomii, fizyki, wyrazy "inżynierii materiałowej";
doktora habilitowanego
2) dodaje' się lp. 32 w brzmieniu :
nauk matematycznych
w zakresie matematyki
,
Wydział Nauk
Historycznych
i Pędagogicznych
doktora .habilitowanego
nauk humanistycznych
w zakresie archeologii,
Lp.

Nazwa placówki
naukowej
I / Nazwa stopnia naukowego

historii, pedagogiki ,,32 Zakład Nauk doktora habilitowanego nauk ekono-


Wydział Zarządzania micznych w zakre'sie organizacji i za-
Nauk
. Przyrodniczych
doktora habilitowanego
nauk przyrodniczych rządzania" .
w za~resie biologii, geog-
rafii, geologii
Wydział Nauk doktora habilitówanego
3. w części D Instytllty naukow'o -badawcze dodaje
się lp. 31 w . brzmieniu:
Społecznych . nauk humanistycznych

Wydział Prawa
w zakresie filozofii i socjo-
logii, nauki o polityce
. doktora habilitowanego
I;p.
I Nazwa jednostki
1_Organ. nad-
zorujący
I
Nazwa stopnia naukowego

i Administracji nauk prawnych w zakre-


sie nauki o administracji, ,,31 Instytut Kardio- Minister doktora habilitowanego
prawa" logii Zdrowia ' nauk medycznych w !la-
i Opieki kresie medycyny"
Społecznej

2) W pozycji II Politechniki. Akademia Górniczo-Hutni-


cza, Wojskowa Akademia Techniczna: § 2. Zarządzenie ' wchodzi w' życie z dniem ogło­

a) pod lp. 2 Politechnika Gdańska - Minister Edu- szenia.


kacji / Narodowej - Wydział Chemiczny w rubry- Minister Edukacji Narodowej: J. Fisiak

98
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARQDOWEJ

z dnia 10 kwietnia 1989 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin -naukowych, w zakresie których mogą być nadawane
stopnie na~owe, oraz bliższego okreŚlenia stopni nauko wych i tytułów n~ukowych.

Na podstawie art. 1 ust.. 2' w zwi,ązku 'z art. 29 oraz § 1. W załączniku nr 1 do zarządz.enia Ministra Nauki
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach i Szkolnictwa Wyższego z ·dnia 18 cze,r wca 1986 r. w
naukowych i tytułach naukowych. (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, sprawie dzied-zin nauki i dyscyplin naukowych) w zakre~
poz. 202 iz 1987 r.. Nr. 22, poz., 128) zarządza się, co nastę, sie których. mogą być nadawane stopnie naukowe, oraz
puje: bliższego określenia stopni naukowych i tytułów nauko-
Monitor Polski Nr 12 -166 Poz. 98, ' 991 . 1011

wych (Monitor Polski ' Nr 18, poz. 125) wprowadza się .§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. '
następujące zmiany:

w dziedzinie nauk technicznych dodaje - się dyscyplinę


naukową: włókiennictwo. . Minister Edukacji Narodowej: J. Pisiąk
-I

99

ZARZĄDZENIE , PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KUL TURY :fiZYCZNEj

\
Z dnia 24 kwietnia 1989 r.

. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadcz.eń w zakresie wyżywie~ia, 'zakwaterowania
i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instr~ktorów oraz innych osób
uczestniczących w imprezach sportowych i procesie s~oh:;nia.

Na podstawie art. 20 ust.. 4 oraz art . . 40 pkt 3 ustawy 1) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
z dnIa 3 lipca 1984 r. o kulJturze. fi'zycinej (Dz. U. Nr 34,
pO,z. 181, z 1988 r. Nr 19, 'p'Oz. 132 i Nr 41, poz. 3~4 oraz ,,1. Stawka całodziennego wyżywienia wynosi 17%
z 1989 r. Nr 6, poz. 33) zarządza się, co następuje: najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych
zakładach pracy, określonego :przez Radę Mini-
§ 1. W zarządzeniu Prz.ewodniczącego Głównego Ko- strów.",
mitetu Kultury Fizycznej i Sportu iz dnia 10 maja 1985 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania $wiadczeń w zakre- 2) w § 5 kwotę ,;220 zł" zastępuje się kwotą ,,300 :ił".
sie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów prze-
jazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów 9 2. Zarządzenie wchodzi w życie _ z dniem ogłoszenia.
i instruktorów oraz .innych osób - uczestniczących w impre-
.zach ' sportowych i proce!s ie szkolenia (Monitor . Polski.
Nr 13, poz. 'lQ3, z 1987 r. Nr 31, poz. 243 i :z 1988 r. Nr 9, Przewodniczący Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury
poz. 81) wprowadza się następujące zmiany: Fizycznej: A. Kwaśniewski

100

ZARZĄDZENIE PREZESA VRZĘDU 'pATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

z dnia 18 kwietnia 1989 r.

w sprawIe pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe' Targi Pomańskie.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy ' z dnid Wystawa Aparatury i Systemów PomiarOWo-Kon-
1~ października 1972 r. o wynalazczości (Dz. D. z 1984r. trolnych dla Ochrony Środowiska, odbywającej się
Nr 33, poz. 177 oraz z 19-87' r. Nr 21, poz. 123 .i Nr 33, w okresie od dnia 25 kwietnia do dnia 28 kwietnia
poz. 181), art. 12 ust. 1 pkt 2 i U5t.' 3 ustawy z . dnia 1989 r., .
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5,
poz. 17), w związku z ~ 11 rozporządzenia Rady -MinistróW b) na imprezie pn. "Pol-Eko" - Międzynarodowa,
z dnia 29 stycznia 1963 . r. w: sprawie ochrony wzorów Wystawa Ekologiczna, odbywającej się w - okresi,e
zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co nastę-· od dnia 25 kwietnia do dnia 28 kwietnia 1989 r.,
puje: . .
. c) na imprezie pn. "Polskie Meble" - Proeks'p ortowa
§ 1. 1. Wystawienie Iwynalazku lub wzoru użytko­ Wystawa Polskich .Mebli, odbywającej się w okre-
wego: sie od dnia 2 maja do dnia 7 maja 1989 r.,

. -l) w PoznanitiwPolsce: . ti) na "Międzynardaowych TargachPożnań5kich", od-


bywających się w okresie od dnia 11 czerwca dbo
a) na . imprez.ie pn. "Enviromes" Międzynarodowa dnia 18 czerwca 1989 r., '