Vous êtes sur la page 1sur 1

DZIENNIK 'UIłQl).

QWf " RZECZYPOSPO~ITEJPOLSKIEJ


warszawa., "dnia 23 'marca 1991 r. Nr 10
TREŚC:
Poz.:
ZARZĄDZENIA:

, 72 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca :1991 r. w sprawie zasad i warunk6w uczestniczenia
, wybitnie uzdolnionych uczni6w w zajęciach przewidzianych tokiem studi6w na kierunkach zgodnych
z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć 81

'. 73 -- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1991r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracownik6w ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pra-
cownik6w obsługi szkół ' . 82

74 _ .Prezesa Urzędu" Patentowego Rzeczypospolitej " Polskiej z dnia 12 marca 1991 r. w sprawie
pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Ł6dzkie 84

72
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWE':

z dnia 11' marca 1991 r.

' w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wYbitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzi~nych
tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć.

Na pOdstawie art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 12 września § 4. Zaliczenie uczniom zajęć następuje na zasadach
. 1990,: o 'sZkolnictWie wyższym (Dz.U. Nr 65,poz: .385) określonych w regulaminie studiów obowiązującym w danej
zarządza. się, co następuje: .. ..... _._ , , uczelni. Rada wydziału może ustalić indywidualny tryb
l : zaliczania zajęć przez uczniów.
§ 1. 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie, zwani dalej "u _
. czniami". na swój wniosek mogą uczestniczyć w zajęciach § 5. .Zaliczanie uczniom zajęć jest dokonywane w karcie
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych : egzaminacyjnej, określonej odrębnymi przepisami.
z ich uz~olnieniami. ..
§ 6. Decyzje w sprawie przyjęcia uczniów na studia. po
2. Decyzję o uczestniczeniu ucznia -w z~jęciach podej- otrzymaniu przez nich świadectwa dojrzałości, podejmowa-
muje dziekan właściwego wydziału uczeln,i po uzyskaniu ne są na podstawie zasad, o których mowa wart. 141 ust.
zgody rodziców lub pfawnychopiekun6w ucz.nia..oraz dyrek- 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.
I '
tora szkoły, do której uczeń ucżęszcza, wydanej w poroz~-
mienłuz- radą- pedagogiczną szkoły. ' § 7. 1. Uczniowie przyjęci na studia na kierunku. n,a
którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem stu-
3. Z wnioskiem w tej sprawie mogą występować rów- diów. zwolnieni są z obowiązku zaliczania zajęć. które
nież instytucje opiekujące się wybitnie uzdolnioną młodzie-
zaliczyli poprzednio.
żą, przy zachowaniu trybu określonego w ust. 2. '
.. 2. Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku
§ 2. Uczniowie obowiązani są do przestrzegania przepi-
mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, które
sów obowiązujących w uczelni.
zaliczyli przed rozpoczęciem studiów, jeżeli zajęcia te są
§ 3. 1. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomie- przewidziane w planie studiów .tego kierunku. Decyzję w tej
szczeń dydaktycznych i urządzeń uczelni oraz pomocy ze sprawie podejmuje rada wydziału.
strony jej pracowników i organów. Mogą również uczest-
niczyć w działalności studenckiego ruchu naukowego.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rada wydziału może powołać opiekuna naukowego


ucznia spośród nauczycieli akademickich. Minister Edukacji Narodowej: R. Glębocki