Vous êtes sur la page 1sur 4

Monitor Polski Nr 64 - 1110 - Poz.

698 i 699

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: wego, płatnego wedługzasad obowiązu­


jących przy obliczaniu wynagrodzenia za
,,1a. Jednostka kierująca może zawrzeć z osobą
kierowaną umowę określającą warunki
urlop wypoczynkowy.
i zasady zwrotu wypłaconych świadczeń.", 3. Osobie skierowanej za granicę na okres
przekraczający miesiąc lub której skiero-
7) § 19 otrzymuje brzmienie:
wanie zostało przedłużone na okres prze-
,,§ 19. 1. Skierowanie za granicę w celach, o któ- kraczający miesiąc, zatrudniający zakład
rych mowa w § 1, oraz jego przedłużenie, pracy udziela urlopu szkoleniowego lub
o którym mowa w § 18 ust. 1, osoby po- bezpłatnego na pozostały okres skiero-
zostające w zatrudnieniu mogą otrzymać wania."
za zgodą zatrudniających je zakładów
pracy. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
2. Zakład pracy zatrudniający osobę skiero- 14 dni od dnia ogłoszenia.
waną za granicę na czas nie przekraczają­
cy miesiąca udziela jej urlopu szkolenio- Minister Edukacji Narodowej: R. M. Czarny

699
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 29 listopada 1995 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie bę­
dące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad od-
płatności za studia i szkolenia.

Na podstawie art. 33 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 1) dla studentów - do wysokości 150%


12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. minimalnej stawki wynagrodzenia za-
Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. sadniczego asystenta zatrudnionego
Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, w uczelni, określonej odrębnymi prze-
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591) za- pisami,
rządza się, co następuje: 2) dla uczestników badań naukowych,
studiów doktoranckich, studiów pody-
§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej plomowych, staży habilitacyjnych, na-
z dnia 3 pażdziernika 1991 r. w sprawie form i warun- ukowych i artystycznych, specjalizacyj-
ków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nych, kursów podnoszących kwalifika-
nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych cje zawodowe, praktyk zawodowych
osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz za- oraz przewodów kwalifikacyjnych I i II
sad odpłatności za studia i szkolenia (Monitor Polski stopnia - do wysokości 250% mini-
Nr 34, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany: malnej stawki wynagrodzenia zasadni-
1) § 11 otrzymuje brzmienie: czego asystenta zatrudnionego
w uczelni, określonej odrębnymi prze-
,,§ 11.1. Wydatki na kształcenie osób nie będących
pisami,
obywatelami polskimi bądź prowadzenie
przez te osoby badań naukowych, a także 3) dla uczestników badań naukowych,
świadczenia, o których mowa w § 15 ust. 1 studiów podyplomowych, staży nauko-
oraz w § 18 ust. 1 i 2, ponoszą jednostki wych, artystycznych oraz innych staży
prowadzące kształcenie lub badania na- i kursów podnoszących kwalifikacje za-
ukowe, z zastrzeżeniem § 23. wodowe, posiadających stopień nauko-
wy odpowiadający polskiemu stopnio-
2. Świadczenia, o których mowa w § 15 wi doktora habilitowanego - do wy-
ust. 1 i w § 18 ust. 1, dla osób przyjeżdża­ sokości 300% minimalnej stawki wyna-
jących do Polski w ramach limitów, o któ-
grodzenia zasadniczego asystenta za-
rych mowa w § 9 ust. 1, refunduje Mini-
trudnionego w uczelni, określonej od-
ster Edukacji Narodowej.", rębnymi przepisami.
2) § 14 otrzymuje brzmienie: 2. Wysokość stypendiów dla osób przyjeż­
,,§ 14.1. Stypendia dla osób nie będących obywa- dżających do Polski w ramach limitów,
telami polskimi przysługują w następują­ o których mowa w § 9 ust. 1, określa Mi-
cej wysokości: nister Edukacji Narodowej, a dla pozosta-
Monitor Polski Nr 64 - 1111 Poz. 699

łych osób - kierownik jednostki prowa- ,,§ 19.1. Opłaty dewizowe wnoszone przez osoby
dzącej kształcenie.", nie będące obywatelami polskimi, podej-
mujące naukę na warunkach odpłatności
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
dewizowej, nie mogą być niższe niż plano-
,,§ 15.1. Stypendystom zapewnia się: wany koszt kształcenia i nie mogą wyno-
1) stypendium w wysokości określonej sić rocznie za każdą podjętą formę kształ­
w § 14, cenia mniej niż:
2) w jednostkach prowadzących kształce­ 1) w uczelniach nadzorowanych przez:
nie, w których przewidziane jest bez- a) Ministra Edukacji Narodowej:
płatne umundurowanie - umunduro- - na studiach za-
wodowych i ma-
wanie według zasad określonych dla
gisterskich - 2 000 USD,
obywateli polskich. - na studiach kie-
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, są runku konserwa-
przyznawane na okres przewidziany dla cja zabytków - 3 000 USD,
określonej formy kształcenia w Polsce, - na studiach kie-
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu runku reżyser­
kształcenia wlicza się również okres kursu skim i operator-
przygotowawczego, o którym mowa w § 3 skim - 4 000 USD,
pkt 3. - na studiach dok-
toranckich na kie-
3. W przypadku uzyskania zezwolenia na runkach humani-
przedłużenie okresu kształcenia w Polsce stycznych, spo-
osobom nie będącym obywatelami pol- łecznych i ekono-
skimi mogą być przyznane świadczenia, micznych, na stu-
o których mowa w ust. 1. Rozstrzyga w tej diach podyplo-
sprawie przyznający świadczenia. mowych i stu-
diach specjal-
4. Świadczenia określone w ust. 1 pkt 1 mo- nych na wszyst-
gą być przyznawane na okres po zakoń­ kich kierunkach - 3 000 USD,
czeniu kształcenia, nie dłuższy jednak niż - na pozostałych
trzy miesiące. Rozstrzyga w tej sprawie kierunkach na
przyznający świadczenia.", studiach dokto-
4) w § 17 skreśla sięwyrazy Iloraz ekwiwalentów pie- ranckich - 4 000 USD,
niężnych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 i 3", - na stażach habili-
tacyjnych i na-
5) § 18 otrzymuje brzmienie: ukowych na
wszystkich kie-
,,§ 18.1. Studentom, którzy otrzymują stypendium,
runkach - 4 000 USD,
może być przyznany: - na kursach pod-
1) jednorazowy zasiłek na zagospodaro- noszących kwali-
wanie na pierwszym roku studiów - fikacje zawodo-
w wysokości nie przekraczającej 60% we i prak.tykach
maksymalnej kwoty określonej w § 14 zawodowych - 1 800 USD,
ust. 1 pkt 1, b) Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej:
2) jednorazowy zasiłek losowy - w wyso- - na studiach ma-
kości nie przekraczającej 40% maksy- gisterskich lub
malnej kwoty określonej w § 14 ust. 1 równorzędnych - 4 000 USD,
pkt 1, - na studiach dok-
toranckich, stu-
3) jednorazowy zasiłek w związku z przy- diach podyplo-
f. .
gotowaniem pracy dyplomowej - mowych i stu-
w wysokości nie przekraczającej 40% diach specjal-
maksymalnej kwoty określonej w § 14 nych, stażach na-
ust. 1 pkt 1. ukowych, specja-
lizacyjnych i ha-
2. Osoby wyróżniające się w nauce mogą
bilitacyjnych - 6 000 USD,
otrzymać nagrody i wyróżnienia według - na kursach pod-
zasad określonych dla studentów pol- noszących kwali-
skich, obowiązujących w danej uczelni. fikacje zawodowe
3. Studentom przebywającym w Polsce
i praktykach za-
przysługująulgowe przejazdy publiczny- wodowych - 3 000 USD,
c) Ministra Kultury
mi środkami komunikacji na zasadach
i Sztuki:
obowiązujących studentów polskich.",
- na studiach ma-
6) § 19 otrzymuje brzmienie: gisterskich na
Monitor Polski Nr 64 - 1112 - Poz. 699

kierunkach reży­ studiach specjal-


serii filmowej nych, doktoranc-
i operatorskim -7000 USD, kich, stażach na-
- w wyższych szko- ukowych, habili-
łach muzycznych, tacyjnych i spe-
plastycznych i te- cjalizacyjnych - 4 000 USD,
atralnych, w tym - na kursach pod-
reżyseria drama- wyższających kwa-
tu i wydziały ak- lifikacje zawodo-
torskie - 5 000 USD, we - 1 800 USD,
- na stażach arty- 2) na studiach magister-
stycznych, stu - skich uzupełniających
diach podyplomo- przeznaczonych dla
wych i studiach osób posiadających
specjalnych: dyplom ukończenia
- w wyższych wyższych studiów za-
szkołach wodowych - 4 000 USD,
muzycz- 3) za udział w kursie przy-
nych, pla- gotowawczym:
stycznych, a) dla kandydatów na
filmowych studia zawodowe
i teatral- i magisterskie - 2 000 USD,
nych (kieru- b) dla kandydatów na
nek reżyse­ studia magisterskie
ria drama- uzupełniające, dok-
tu, aktor- toranckie, podyplo-
stwo) - 4 000 USD, mowe, specjalne,
- w wyższych staże habilitacyjne,
szkołach fil- naukowe i arty-
mowych i te- styczne, staże spe-
lewizyjnych cjalizacyjne oraz
na kierun - kursy podnoszące
kach reży­ kwalifikacje - 3 000 USD,
serii filmo- 4) w placówkach Polskiej
wej i opera- Akademii Nauk oraz
torskim - 5 000 USD, w innych jednostkach
d) Ministra Transportu organizacyjnych prowa-
i Gospodarki Mor- dzących kształcenie -
skiej: w wysokości ustalonej
- na studiach za- dla danego kierunku
wodowych i ma- i formy kształcenia
gisterskich - 4000 USD, w odpowiedniej uczelni.
- na studiach pody- 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1,
plomowych, stu- ustala kierownik jednostki prowadzącej
diach specjal- kształcenie. Osoby pochodzenia polskiego
nych, doktoranc- podejmujące naukę na warunkach odpłat­
kich, stażach habi- p ll
ności wnoszą opłaty obniżone o 30%.
litacyjnych i spe- 3. Kierownik jednostki prowadzącej kształce­
cjalizacyjnych 500Cl'l.JSD, nie może w indywidualnych uzasadnio-
.f;
- na kursach pod- nych przypadkach oraz w przypadku pod-
)~in
wyższających jęcia nauki na drugim kierunku studiów
l is
kwalifikacje za- lub w innej formie kształcenia obniżyć
wodowe i prakty- ,I ' opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, lub
kach zawodo- zwolnić z nich .
wych - 3000 USD, 4. Osoby nie będące obywatelami polskimi,
e) Prezesa Urzędu Kul- przyjmowane na studia, studia podyplo-
tury Fizycznej i Tury- mowe i studia doktoranckie na warunkach
styki : odpłatności dewizowej, wnoszą do kasy
- na studiach za- lub na konto jednostki, w której podejmu-
wodowych i ma- ją kształcenie, jednorazową bezzwrotną
gisterskich - 3000 USD, opłatę wpisową w wysokości 200 USD,
- na studiach po- niezależnie od liczby podjętych kierunków
dyplomowych, studiów.

"
Monitor Polski Nr 64 - 1113 - Poz. 699 i 700

5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, są 7. Opłaty, o których mowa w ust. 6, są wno-


wnoszone na konto albo do kasy jednost- szone jednorazowo z góry.
ki kształcącej osobę nie będącą obywate- 8. Od opłat wniesionych po upływie terminu
lem polskim jednorazowo za 12 miesięcy, pobiera się odsetki w wysokości 10%
a jeżeli okres kształcenia trwa krócej niż 12 w stosunku rocznym . W przypadku zale-
miesięcy - za faktyczny okres trwania na-
gania z opłatami przez okres dłuższy niż
uki, z góry, w terminie do dnia rozpoczęcia trzy miesiące, następuje skreślenie z listy
nauki. Kierown icy jednostek organizacyj- uczestników kształcenia.",
nych prowadzących kształcenie mogą
7) skreśla się § 20.
w uzasadnionych przypadkach przedłużyć
termin wniesienia opłat o okres do 6 mie-
sięcy.
§ 2. 1. Osoby pobierające naukę na warunkach od-
płatności w dniu wejścia w życie niniejszego zarządze­
6. Opłata za: nia ponoszą opłaty dewizowe w dotychczasowej wy-
1) każdy miesiąc studiów eksternistycz- sokości do końca okresu nauki, przewidzianego dla
nych wynosi 1/12 kwoty rocznej, usta- danej formy kształcenia.
lonej na zasadach określonych w ust. 2
i 3, 2. Osoby otrzymujące stypendia i związane z nimi
świadczenia w dniu wejścia w życie niniejszego zarzą­
2) egzamin magisterski lub obronę roz-
dzenia zachowują prawo do świadczeń przyznanych
prawy doktorskiej, jeżeli nauka nie od- na dotychczasowych zasadach do końca okresu nauki
bywa się w Polsce, wynosi 1 000 USD, przewidzianego dla danej formy kształcenia.
3) przeprowadzenie przewodu doktorskie-
go systemem eksternistycznym, prze- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14
wodu habilitacyjnego oraz przewodu dni od dnia ogłoszenia.
kwalifikacyjnego I i II stopnia wynosi
2000 USD. Minister Edukacji Narodowej: R. M. Czarny

700
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 grudnia 1995 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia czyn liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. w zakładzie pracy chronionej w przeliczeniu na pełny
Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 64ą oraz z 1995 r. Nr 5, wymiar czasu pracy oraz dwukrotnego najniższego
poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje: wynagrodzenia pracowników, nadwyżka podlega
przekazaniu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
§ 1. 1. Zarządza się zaniechanie poboru przypadają­ Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w usta-
cego od zakładów pracy chronionej podatku od towa- wie wymienionej w ust. 2, w terminach przewidzia-
rów i usług w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy nych dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów
podatkiem należnym a naliczonym w rozumieniu art. i usług.
19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 4. Przez najniższe wynagrodzenie, o którym mowa
Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, w ust. 3, rozumie się najniższe wynagrodzenie pra-
z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 cowników ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki So-
i Nr 142, poz. 702 i 703), zwanej dalej "ustawą". cjalnej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej "Monitor Polski" na podstawie odrębnych prze-
2. Przez zakłady pracy chronionej , o których mowa pisów. Do wyliczeń przyjmuje się najniższe wynagro-
w ust. 1, rozumie się zakłady pracy spełniające warun- dzenie obowiązujące w kwartale poprzedzającym mie-
ki określone wart. 19 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. siąc obliczeniowy.
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepeł­
nosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 5. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, nie ma za-
i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr stosowania:
11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577). 1) w przypadku gdy zakład pracy chronionej nie prze-
kazał całości kwoty, o której mowa w ust. 3, na
3. W przypadku gdy kwota zaniechania, o którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno­
mowa w ust. 1, jest wyższa od kwoty stanowiącej ilo- sprawnych,