Vous êtes sur la page 1sur 14

Điện trở 1 chiều

Uđm Iđm Rtx Thời gian (ms) cuộn đóng


TT Kiểu Nước SX Hãng
(kV) (A) (Ω) cắt/động cơ (Ω)
tC tO C/O MC
1 LSB-20M-25E/06-1B2H-BB6C1HISXT VN KOREA LS 24 630 32-35 144-150 15
2 HVX24-25-06E210 SCHNEIDER 24 630 45-63 35-53 60-70 35-40
3 GEDG 1730 LG 170 1250 8.5
4 LVB-20M-25E/06-1B2H-BB6C1HISXT VN KOREA LS 24 630 32-35 144-150 15
COOPER 630-
5 VN2-24 CHINA 24 35 - 70 20 - 50 130 40-50
(NINGBO) 2000
6 OVB-VBF40.12.25 (ngoài trời) ABB ABB 40.5 1250 36 đo 78-80 34-38 505 25
7 3AF0143 (ngoài trời) INDIA SIEMENS 40,5 1250  45 80 50 180-258 24
8 PASSMO ABB 145 1250 30 31 245-260 50-60
9 VHY1 CHINA HEAG 24 2000 20 42 21.6 178
GERMAN
10 3AH5284-6 SIEMENS 24 2500 18 45 51 601 20
Y
GERMAN
11 3AH5284-6 SIEMENS 24 1250 18 45 51 601 20
Y
12 LTB145D1/B ABB 123 3150 103 30
COOPER 630-
13 VN1-40E CHINA 24 35 - 70 20 - 50 130 40-50
(NINGBO) 2000
14
15
16
17
TIÊU CHUẨN MỘT SỐ MC THƯỜNG GẶP
N-íc s¶n U®m I®m Rtx §Æc tÝnh thêi gian (ms)
TT KiÓu H·ng Ghi chó
xuÊt (kV) (A) (Ω) tC tO tCO
1 HGF311 Thuþ sÜ ALSTOM 145 2000 < 45 xx 140 xx 27
O1: 22
+ 2
2 LTB - 145D1 PhÇn Lan ABB < 40 Max 40
O2: 23
+ 2
39 +
3 S1 - 145 F1 §øc AEG xx 45 90 + 10%
10%
4 GL 312F1 §øc ALSTOM 145 3150 85+ 10% 38+ 10% 50+ 10%
5 SB6 - 145 Italia SCHNEIDER 35 53 + 3 31 + 2 37 + 5
Trung 70 
6 ELFSL 2III Th-äng h¶i < 135 Max30
Quèc 100
7 3AQ1FG §øc SIEMENS 123 1250 25 + 4 90 + 5 40 + 3
29 
8 SB - 6 2451 245 1250 40 + 3 54  60
33
1250;16 115 ;
9 BMГ - 110 110
00 85
10 LHD - 145 1250 < 120
Trung
11 LWG -110P 123 1250
Quèc
12 SW4 - 110 < 300
13 S1 - 145F1 §øc ALSTOM 145 3150 90 + 10% 39 +
10%
FXT 12F;
14 145 3000 < 50
FXT.13F
3000;31
15 FXT 14F 245 < 56
50
gHI CHó
Dao c¸ch ly 123kV; 1250 A cã RTX < 105 Ω
Dao c¸ch ly 123kV; 2000 A cã RTX < 76 Ω
Dao c¸ch ly 245kV; 1600 A cã RTX < 100 Ω
M¸y c¾t FXT 14 F - 245kV; 2000A RTX < 56 Ω
M¸y c¾t FXT 14 F - 145kV; 3000A RTX < 50 Ω
2.M¸y c¾t 35 kV

N-íc s¶n U®m I®m §Æc tÝnh thêi gian (ms) Ghi
TT KiÓu H·ng Rtx (Ω)
xuÊt (kV) (A) tC tO tCO chó
32 
1 GL 107 Thuþ sÜ ALSTOM xx35 73 75
34
Max
2 EDFSK1 PhÇn Lan ABB Max 60 Max 35
40
40
3 36 GI - E - 25 Italia SCHNEIDER xx35 65 90
60
4 S1 - S2 - F1 §øc aeg
5 HB 35 - 12. 25C Trung quèc 1250 < 25
6 SW2 - 35TH 1250 < 310
7 SW2 - 35TH 1600 < 150
8 BΓΓЗ-35-12,5/360J1 35 630 < 300
9 C35M - 630 - 10 35 630 < 310 300 + 40 50 + 5
C35M - 3200 -
10 3200 < 55 600 + 40 50 + 5
500
<
630;1000;16
11 BMПЗ - 10 Liªn x« cò 10 50,40,3
00
0
12 BMП - 10 Liªn x« cò 10 600;1000 55;40
630;1000;15 75;70;3
13 BMГ - 10 Liªn x« cò 10
00 0
2000;3000;4 26;16;1
14 BMГГ - 10 Liªn x« cò 10
000 4
15 BЗM - 6 Liªn x« cò 6 2000 45
630Y3,630T3 <
16 BKЗ ;1250T3Liªn 45;40;2
x« cò 5

3.M¸y c¾t 22 kV

§Æc tÝnh thêi gian


N-íc s¶n U®m I®m
TT KiÓu H·ng Rtx (Ω) (ms) Ghi chó
xuÊt (kV) (A)
tC tO tCO
1 VB 6-25/20WS France ALSTOM 24 800; 2000
2 SW4-110 110 < 300
<
3 DW2 TQ Trung quèc 600; 1000
420;300
4 SN-10-35II 1000 < 60
Kh«ng
71 ®ång
5 SB6m123 123 2000 39 + 3 24 30
83 thêi
®ãng<5ms

Thêi gian tõ lóc truyÒn xung lÖnh


®Õn thêi ®iÓm (C)
Hµnh §é ngËp
TT KiÓu MC U®m I®m tr×nh tiÕp Khi ®ãng Khi c¾t
(kV) (A) tiÕp ®iÓm ®iÓm Khi
(mm) (mm) Khi ch¹m t¸ch Khi
tiÕp ®iÓm Khi dõng tiÕp dõng
®iÓm
1 BMП - 10 6-10 600;100 59+ 4 5 0,3 - 0,1 -
0
2 BMП - 10K 6-10 1500;5000 56 + 4 - - - - -
3 6-10 600;100 40 + 5 2 0,23 0,23 0,1 0,18
BMГ - 133 0
4 10 5000 90 + 2 5 0,53 0,75 0,12 0,29
MГ - 10
17 +
5 6-10 2000;30 3/95-5 4 0,14 0,42 0,11 0,24
MГГ - 10 00 18 +
2/95-5
2000;30
6 MГГ - 20 20 00 90 + 2 4 - 0,65 - 0,2
7 MГ - 20 20 6000 90 + 2 5 0,65 1,2 0,14 0,37
8 C35 35 630 10 + 1 1 vµ 4 0,26 - 0,07 0,08
9 110 600 8 + 2 1 0,5-0,6 - 0,04- -
MKП-110M 0,05
10 BMK-110 110 1500 90 - 0,18 - 0,05 0,09
11 BMK-110B 110 2000 90 - - - - -
0,05-
12 У-110-8 110 2000 10 + 1 1 0,7-0,8 - 0,06 0,08
13 BMГ - 110 110 1000 60-3 - 0,2 - 0,05 0,08
14 BMГ - 220 220 1000 60-3 - 0,2 - 0,05 0,08
15 220 600 8 +2
1 0,7-0,8 - 0,04- -
MKП-220 -1
0,05
16 220 1000;20 20+1 1 0,8 - 0,06- -
У-220-40 00 0,08
17 500 1500 8 +2
1 1,5 + 0,1 - 0,04- -
MKП-500 -1
0,05
18 C35 35 3200 20+1 1 vµ 4 0,6 - 0,05 0,08
§iÖn trë tiÕp xóc

TT KiÓu m¸y c¾t U®m (kV) I®m Rtx (Ω)


(A)
600 55
1000 40
1 BMП - 10; BMП - 10K 10
1500 30
5000 15;300*
6 10 2000 45
2 BЗM - 6, BЗM - 10
6 10 3200 45
3 M-10 10 5000 10;300*
MГГ - 10 6-10 2000 30
3000 20
C¸c kiÓu cßn l¹i 3-10 200 350
600 150
1000 100
2000 75
4 MГ - 20 20 6000 15;300*
MГГ - 20 20 2000 30;250*
5 BM-35;BБ-35,BMД-35,C-35 35 600 550
35 630 310;9
3200 55;14**
6 BMГ-110 110 1000 130
BMГ-110Б 110 1250 115
BMГ-220Б 220 2000 40
7 BKЗ-10 10 630У3 < 45
1000У3 < 40
630T3
1600 У3 < 25
1250 У3
8 BKЗM 10 nt nt
BKЗM-10-20/630 У3 10
9 BMЛ-10-3150-31,5 11 1250 < 34
У3;1250;31,5T3
10 BMЛЗ-11T3 11 630 < 50
11 SW2-35-TH 35 1250 < 310(lo¹i
cò)
SW2-35-TH 35 1250 < 55(lo¹i
míi )
12 LHD-145/1250 110 1250 < 120
SW4-110-III 110 630 < 310
SN3-10-11 11 2500 < 25
13 SN10-10-i(II) 10 630 < 100
1000 < 60
14 HB-24-12-25C 24 1250 < 25
HB-35-12-25C 35 1250 < 25
15 3OTEO-50s 35 630 < 150
BГГ3-35-12,5/630T1 35 630 < 300
BMГ-133 6-10 600 < 100
1000 < 75
Tiªu chuÈn cña m¸y c¾t ch©n kh«ng

§Æc tÝnh thêi gian (ms)


N-íc s¶n U®m I®m Rtx
TT KiÓu H·ng deadtim IN (KA)
xuÊt (kV) (A) (Ω) tC tO
e
1 3AH1263-4 INDONESIA SIEMENS 24 2000  40 80 65 300 20
2 3AH1284-2 INDONESIA SIEMENS 24 1250  50 80 65 300 20
3 3AH1264-4 INDONESIA SIEMENS 24 2000  40 80 65 300 24
4 3AH3305-2 INDONESIA SIEMENS 36 1250  50 80 65 300 31,5
5 3AH1284-4 INDONESIA SIEMENS 24 1250  50 80 65 300 24
6 3AH5262-2 INDONESIA SIEMENS 24 1250  50 80 65 300 16
7 3AH5302-2 INDONESIA SIEMENS 36 1250  50 80 65 300 16
8 3AF0143 INDONESIA SIEMENS 40,5 1600  45 80 50 300 25
ISM/TEL-
12-
9 NGA TAVIRA 12 1000 40 60 10 15 20
20/1000-
067
10 PCOB36 Ph¸p ALSTOM 36 800  55
11 VB6-20/8DA Hµn quèc LG 24 800  55 60 45 300 20
VB6- Hµn quèc LG 24
12
20/12DA
1250  35 60 45 300 20
VB6- Hµn quèc LG 24
13
20/20DA
2000  30 60 45 300 20
14 VB6-25/8WS Hµn quèc LG 24 800  55 60 45 300 25
VB6- Hµn quèc LG 24  30
15 2000 60 45 300 25
25/20WS
VA8025/12- Hµn quèc LG 24  30
16 2000 60 45 300 25
2
17 VD42420-25 Thuþ ®iÓn ABB 24 2000  30 60 45 300 25
18 VD42406-25 Thuþ ®iÓn ABB 24 630  60 60 45 300 25

U®m I®m ISC Rtx §Æc tÝnh thêi gian (ms)


TT KiÓu N-íc sx H·ng
(kV) (A) (kA) () C O CO OCO
32  277 
123 3150 40 55  8 30  4 30  10
3 300
1 3AP1-FG §øc Siemens
32  277 
123 1600 25 55  8 32  4 30  10
3 300
245 3150 58  8 37  4 60  10
2 3AP1-FI §øc Siemens 277 
123 1250 31,5 25 68  7 34  3
300
3 3AQ1FG §øc Siemens 123 1250 254 90  5 40  3 55  10
4 3AQ1EE §øc Siemens 245 3150 40 38 100  5 36  3 65  10

LTB 72,5-
5
170D1/B
ABB 123  46 40 19  25  42
LTB 123 G1 ABB 123 2000 25  40 21  26  48
O1:
PhÇn 222
6 LTB-145D1
Lan
ABB 145 3150  40  40 O2:  45
232
LTB-145D1/B 123 1250 25  40 70 55
5 GL 312 F1 §øc Alstom 145 3150 40  40 85  38  50  300 
6 GL 311 F1 §øc Alstom 123 3150 10% 10% 10% 10%
86 
7 GL 314 §øc Alstom 245 3150 40  55 16  26 35  65
106
277 
8 GL 312 F3 §øc Alstom 145 3150 40  40 66,5 36,9  80
300
9 GL107F1/2520 §øc Alstom 36 1600 25 85  21 
10% 10%
G
10 GL 107-1A Thuþ sÜ
Alstom
36 1600  35 73  75 32  34

90  39  60 
11 S1-145F1 §øc AEG 145 3150 31,5  30
10% 10% 10%
100 
12 S1-245-F3 §øc Alstom 245 3150  50 31  3% 50  5%
10%

13 HGF311 Thuþ sÜ ALSTOM 145 2000 < 45 140 27


Schneid
14 SB6-145 Italia
er
145 35 53  3 31  2 37  5

U®m I®m ISC Rtx §Æc tÝnh thêi gian (ms)


TT KiÓu N-íc sx H·ng
(kV) (A) (kA) () C O CO OCO
HD4/W-24-06- PhÇn
16 ABB 24 630 25 80 45
25 Lan
HD4/W-24-12- PhÇn
17 ABB 24 1250 25 80 45
25 Lan
HA3/ZC-12-25-
18 12 2500 32 50 70
32
HA3/ZC-12-12-
19 12 1250 32 50 70
32
Schneid
20 36GI-E-25 Italia
er
36 800 25 35 65  90 40  60
PhÇn
21 EDFSK1
Lan
ABB 35  60  35  40
277 
22 ELPSL2-III 145 1250 31,5 75 30 70 100
300
90 
23 ZW7-40,5 12,5 1250 40,5  100 30 60
150
24 FXT 11F 123 2500 25 40 90 37 60
25 FXT 12F 145 3150 31,5 50 100 30
26 FXT 14F 145 3000 50
27 245 2000 56
28 3ДA3305-2 36 1250 25 80 15 40

TT KiÓu Nước SX Hãng Uđm Iđm Rtx Thời gian (ms) Điện trở 1 chiều
(kV) (A) (Ω) cuộn đóng
cắt/động cơ (Ω)
tC tO C/O MC
144-
1 LSB-20M-25E/06-1B2H-BB6C1HISXT VN KOREA LS 24 630 32-35 15
150
2 HVX24-25-06E210 SCHNEIDER 24 630 52-53 43-45 60-70 35-40
3 HVX24-25-06E210 SCHNEIDER 24 630 45-63 35-53
4 GEDG 1730 LG 170 1250 8.5
5 HVX 24 25 06E210 Schneider 24 630 66 40
144-
6 LVB-20M-25E/06-1B2H-BB6C1HISXT VN KOREA LS 24 630 32-35 15
150
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ghi chú: Xanh là xuất xưởng.

Vous aimerez peut-être aussi