Vous êtes sur la page 1sur 7

2

GLORIA IN EXCELSIS DEO


for S.A.T.B. voices and piano
with optional PianoTrax*

Traditional Latin Music by


JAY ALTHOUSE

° 3
Brightly (q = ca. 138)
∑ 7 ∑ 3 ∑ 7 ∑ 3
SOPRANO
ALTO &4 8 4 8 4

? 43 7 3 7 3
¢ ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4

{
TENOR
BASS

Brightly (q = ca. 138)


3 7 3 7 3
&4œ œ œ 8œ œ œ œ œ 4œ œ œ 8œ œ œ œ œ 4
PIANO mf
? 43 ∑ 7
8 ∑ 3
4 ∑ 7
8 ∑ 3
4

° 3 mf
5
7 3 7 3
&4œ œ œ 8 œ œ œ bœ œ 4 œ ˙˙ 8 œœ.. œœ Œ 4
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

? 43 7 3 7 3
¢ ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4

{
3 7 3 7 3
&4œ œ œ 8 œ. œ œ 4 œ œœ œœ 8 œœ œ œ bœœ œœ 4
.
?3 ∑ 7 ∑ 3 ∑ 7 ∑ 3
4 8 4 8 4
3

° 3
9
7 3 7 3
&4œ œ œ 8 œ œ œ bœ œ 4 œ ˙˙ 8 œœ.. œœ Œ 4
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

? 43 7 3 7 3
¢ ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4

{
3 7 3 7 3
&4œ
œ œ œ
8 œ. œ œ
4 œ œœ œœ 8 œœ œ œ bœœ œœ 4
.
? 43 ∑ 7
8 ∑ 3
4 ∑ 7
8 ∑ 3
4

° 3
13

∑ 7 ∑ 3 ∑ 7 ∑ 3
&4 8 4 8 4

? 43 œ œ œ 7œ œ œ œ œ 3 œ ˙˙ 7 œ. œœ Œ 3
mf

¢ 8 4 8 œ. 4

{
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

3 7 3 7 3
& 4 œœ œ œ 8 œ. œ œ 4 œ œœ œœ 8 œœ. œ œ œœ œœ 4

? 3 ˙˙.. 7 œ. œœ œœ 3 ˙˙.. 7 œ. œœ œœ 3
4 8 œ. 4 8 œ. 4

° 3
17

&4 ∑ 7 ∑ 3 ∑ 7 ∑
8 4 8

?3œ œ œ 7œ œ œ œ œ 3 œ ˙˙ 7 œœ.. œœ Œ
¢ 4 8 4 8

{
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

3 7 3 7
& 4 œœ œ œ 8 œ. œ œ 4 œ œœ œœ 8 œœ. œ œ œœ œœ

? 3 ˙˙.. 7 œ. œœ œœ 3 ˙˙.. 7 œ. œœ œœ
4 8 œ. 4 8 œ.
4

° bœ œ œ
21 mf
œœ 4 œ Ó 7 4
& œ œ œ œœ 4 œ bœœ 8 bœœ œœ œœ bœœ œœ 4

œ bœ bœ
Glo - ri - a in ex - cel - sis, Glo - ri - a in ex -

? bbœœ œœ œœ bœ œ 4 œ bbœœ 7 bbœœ œœ œœ bœ œ 4


¢ 4 bœ Ó 8 4

{

j 4 œ bœ bœ œ 7 bœj ‰ ‰ 4
& bbœœœ ‰ ‰ œœœ œœœ 4 œ bœœ 8
œ b œœ œ œœœ 4
œ bbœœ
? bbœœ ‰ ‰ bœœ œœ 4 bœ bœœ Ó
4 bœ
7 bœ
8 b œJ ‰ ‰ bœ
œ œœ 4
4
J

° 4
24

Ó ‰ œj œ œ œ 3
& 4 bœœ bœœ œ b˙˙ bb˙˙ 4
cel - sis, Glo - ri - a in ex - cel - sis

? 44 bœ bbœœ ‰ œJ œ œ œ œ b˙˙ b˙˙ 3


¢ Ó 4

{

4 3
& 4 bœœ bœœ bœ bœ œ œ n ˙˙ n ˙˙˙ bb˙˙˙ bbb˙˙˙ 4
bœ b˙
? 44 bœ bœœ Ó ˙˙ ˙
b˙ ˙ b˙˙ 3
4
bœ b˙ ˙

° 3œ ˙
27
7 œœ.. ˙˙ 3 ∑ 7 ∑ 3
& 4 œœ n˙˙ 8 œ. ˙ 4 8 4
De - o.
œ .
? 43 œœ ˙˙˙ 7 œœœ.. ˙˙ 3 7 3
¢ 8 ˙ 4 ∑ 8 ∑ 4

{
3 7 3 7 3
& 4 nœœœ n˙˙˙ 8 œœ..
œ.
˙˙
˙ 4 ˙..
˙ 8 œ..
œ
˙
˙ 4
cresc.
? 3 œ̇ œ œ 7 3 7 3
4 . 8 œœ. œ œ œ̇ œ 4 œ̇. œ œ 8 œœ. œ œ œ̇ œ 4
˙. œ. ˙ ˙. œ. ˙
5

° 3 f
31 %
7 3 7 3
&4 8 œ œ œ bœ œ 4œ ˙ 8 œ.. œœ Œ 4
œ œœ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ
J
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

?3 7 3 œ œ 7 œ œ bœ œ 3
8 œœ œJ œ œ
f

¢ 4 ∑ 8 ∑ 4œ œ œ 4

{
%
Glo - ri - a in ex - cel - sis

3 7 3 7 3
&4 8 œ.. 4 8 œ.. 4
œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ
œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ
f
? 43 œ. 7 . 3 7 . 3
œœ.. œ œ
J 8 œœ. 4 œœ.. œJ œ 8 œœ. 4
œ.

° 3
35
7 3 7 3
&4œ œœ œœ 8 œ œ œ bœ œ 4 œœ ˙˙ 8 œœ.. œœ Œ 4
œ œ œ œ
J
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

? 43 œœ ˙˙ 7 œ. œœ Œ 3 œœ œœ 7 œœ œ œœ bœœ œœ 3
¢ 8 œ. 4œ 8 4

{
J
De - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis

3 7 3 7 3
& 4 œ œœ œœ 8 œœ.. œœ œœ 4 œ œœ œœ 8 œœ.. œœ œœ 4
? 43 œ. œœ œœ 7 . œ 3 œœ œœ 7 . œ 3
œœ.. J 8 œœ. œœ œ 4 œœ.. J 8 œœ. œœ œ 4
œ.

° 3
39
7 3 7 3
& 4 œ œœ œ
œ 8 œœ œ œœ œœ œœ 4 œœ ˙˙ 8 œœ.. œ Œ
œ 4
J
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

? 43 œœ ˙˙ 7 œ. œ 3 œ œ 7 œœ œ œœ œœ œœ 3
¢ 8 œ. œ Œ 4œ œ œ 8 J 4

{
De - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis

3 7 3 7 3
& 4 œ œœ œ
œ 8 œœ.. œœ œœ 4 œ œœ œ
œ 8 œœ.. œœ œœ 4
? 43 œ. œœ œœ 7 œ. œœ œ 3 œœ œœ 7 œ. œœ œ 3
œœ. J 8 œ. œ 4 œœ.. J 8 œ. œ 4
. œ.
6

° 3
43
7 3 7
&4œ œœ œœ 8 œœ œ œœ œœ œœ 4 œœ ˙˙ 8 œœ.. œœ Œ
J
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

? 43 œœ ˙˙ 7 œ. œœ Œ 3 œœ œœ 7 œœ œ œœ œœ œœ
¢ 8 œ. 4œ 8

{
J
De - o. Glo - ri - a in ex - cel - sis,

3 œœ œœ 7 3 œœ œœ 7
&4œ 8 œœ.. œœ œœ 4œ 8 œœ.. œœ œœ

? 43 œ. œ œ 7 œ. œœ œœ 3 œ œ 7 œ. œœ œœ
œœ. œ œ
J 8 œ. 4 œœ.. œ œ
J 8 œ.
. œ.

°
47
4 7 4
& bœœ œœ œœ œœ œœ 4 œœ bœœ Ó 8 bœœ œœ œœ bœœ œœ 4 bœœ bœœ Ó

Glo - ri - a in ex - cel - sis,

Glo - ri - a in ex - cel - sis,

? bbœœ œœ œœ bœœ œ 44 bœœ bbœœ Ó 7 bbœœ œœ œœ bœ œ 4 bœ bbœœ Ó


¢

{
8 bœ 4 bœ
j 4 œ bœ 7 bœj ‰ ‰ 4
& b œœ ‰ ‰ œœœ œœœ
b œ 4 œœ bœœ bœ œ œ 8 b œœ œ œ 4 bœœ bœœ bœbœ œ œ
bbœœ œœ bœ
? bbœœ ‰ ‰ œ œœ 4 bœ bœœ Ó 7 bœ œ œ 4 bœ bœœ Ó
J bœ 4 bœ 8 b œJ ‰ ‰ bœ œ 4 bœ

°
1st time only rit.
51 2nd time to CODA fi
j œœ ˙˙ œœ ˙˙
& ‰ œ œ œ œ œ bb˙˙ Œ Œ
(p. 8, m. 68)
b˙˙
œ n˙ œ ˙
œœ ˙ œœ ˙
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o, De - o,

? ‰ œ œ œ œ œ b˙˙ b˙˙
¢ J œ ˙˙ Œ œ ˙˙ Œ

{
1st time only rit.
2nd time to CODA fi
œ œ
b˙ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ
(p. 8, m. 68

& n ˙˙
b˙ n ˙˙˙ bb˙˙˙ bb ˙˙ nœ nœ œ œ œ œ
? ˙˙ ˙ ˙ b˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
b˙ b˙ ˙ ˙ ˙
56 7

° œ ˙ " mp
U Adagio, somewhat freely (q = ca. 66)
j œ œœ œ œ œ
55
œ
& œœ ˙˙ œ œ œœ œœ œœ.. œœ œœ œ ˙˙ œ œ œ œ œ
œ
De - o. Et in ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo - nae vo - lun -

œ U˙ mp œ œ œœ.. œœ œœ œœ ˙˙ œ œ œ œ œ œ
? œœ ˙˙ " œ œ œ œ œ
¢ J œ

{
U Adagio, somewhat freely (q = ca. 66) “” e E
je
& œœœ ˙˙ " Œ
˙ ∑ Ó ‰ e Ó
U˙˙ opt. piano mp
? œ ˙ Œ ∑ ∑ ∑
œœ

° j œ. œj œ œ
59
rit.

& œœ œ œœ œ œœ Œ
œœ œœ œœ.. œœ œ. œ œ œ œœ œœ œœ œ œ
ta - tis. Et in ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo - nae vo - lun -
œœ œœ œœ. œ œœ œœ.. œœ œ œ œ
? œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ
¢ Œ J œ œ œ

{
J

‰ j e e e EE
e e e e E
& Ó EE

EE
? ∑ E E ∑
rit.

°
64
U " 3
63 D. S. al CODA

7 3 7
p Tempo I (q = ca. 138) (p. 5, m. 31)

& ˙ 4 ∑ 8 ∑ 4 ∑ 8 ∑
˙

ta - tis.

? ˙
p
" 43 7 3 7
¢
∑ ∑ ∑ ∑

{
8 4 8
U " Tempo
D. S. al CODA
I (q = ca. 138)
3 7 3 7
(p. 5, m. 31)

& Ó Ó 4
œ œ œ
8
œœœœ œ
4
œ œ œ
8
œœœœ œ
U 3
play mf cresc. poco a poco
? Ó Ó ∑ 7 ∑ 3 ∑ 7 ∑
4 8 4 8
8

° 7
68 fi CODA
4 7 4 7
& 8 œ œ œ œ œ 4 œœ œœ Ó 8 œ œ œ œ œ 4 œœ œœ Ó 8

7 œ œ œ œ œ 4 œœ œœ Ó
Glo - ri - a in ex - cel - sis, Glo - ri - a in ex - cel - sis,

? 87 œ œ œ œ œ 44 œœ œœ Ó 7
¢ 8 4 8

{
fi CODA œœœ œœœ
7 œœœœ ‰ ‰ Ó 4 Ó œ
œ 87 œœœ ‰ ‰ Ó 4Ó œ 7
&8 J 4 J 4 8
j j
? 87 œ ‰ ‰ Ó 4
4 ∑ 7 œ‰‰Ó
8 œ
4
4 ∑ 7
8
œ

° 7
72 cresc. poco a poco
2 4 ˙ œœ ˙˙ 5
& 8 œ œ œ œ œ 4 œœ œœ 4 œœœ ˙˙ Œ œ ˙ Œ 8
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o, De - o.

œ œœ œ ˙ œœœ ˙˙
4 œ ˙
œ
cresc. poco a poco

? 87 œ œ œ œ œ 2 œ 5
¢ Œ Œ

{
4 4 8

7 œœœœ ‰ ‰ Ó 2 ∑ 4 œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ 5
œœœ œœ œœ œ
&8 J 4 4 œœ œœ œœ œ 8
j
?7 œ ‰ ‰ Ó ˙˙ ˙˙
cresc. poco a poco
2 ∑ 4 ˙ ˙ 5
8 œ 4 4 8
˙ ˙

° 5 >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ 2 >œœ >œœ >œœ >œœ ˙˙. ˙˙˙
76 ff

&8œ œ œ œ œ 4œ œ 4
4 œ œ ˙.. Ó

>œ ˙..
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.
>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œff
œœ ˙˙. ˙˙˙
? 5 œœ œœ œœ œœ œœ 2 œœ œœ 4 œœ

{
¢ 8 4 4 Ó
>
5 >œ 2 4Ó > > >œ >œ ˙˙˙
& 8 œœJ ‰ ‰ Œ 4 ∑ 4 œ œ ˙
œ
Œ
>œ ff > > >œ >˙ >.
œ
? 5 œœ >œ œ
2 ˙
‰ ‰ Œ ∑ 4Ó œ Œ
8J 4 4
œ
>.
48283

Vous aimerez peut-être aussi