Vous êtes sur la page 1sur 149

Administratieve Lasten Provincies

Onderzoek naar de Administratieve Lasten uit autonome en medebewindsregelgeving van Provincies.

Eindrapport 1.0
Administratieve Lasten Provincies

Onderzoek naar de Administratieve Lasten uit autonome en medebewindsregelgeving van Provin-


cies.

Eindrapport 1.0

Nieuwegein, 28 april 2005

drs.ing. P.M.H.H.Bex
ing. R.C. van Markus
drs. P.A.M. van der Poll
ir. W. Thomas

SIRA Consulting is inhoudelijk verantwoordelijk voor deze rapportage. De in deze rapportage opgenomen teksten en onderzoeks-
resultaten mogen uitsluitend worden gebruikt als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken mits de bron duidelijk
wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van
SIRA Consulting. SIRA Consulting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.
Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 2
Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1 Leeswijzer 11

2 Inleiding 13

3 Uitgangspunten en werkwijze nulmeting 15


3.1 Definitie administratieve lasten 15
3.2 Afbakening AL onderzoeken overheidsbreed 15
3.3 AL-kostenmodel Provincies 17
3.4 Werkwijze nulmeting 17
3.5 Representativiteit, herleidbaarheid en betrouwbaarheid gegevens 20

4 Doelgroepen en Regelgeving Provincies 23


4.1 Overzicht deelnemende Provincies 23
4.2 Indeling naar doelgroepen 24
4.3 Indeling categorieën regelgeving 26
4.4 Regelgeving Provincies 27

5 Kwantitatieve resultaten AL Provincies 31


5.1 Toelichting berekening en rapportage AL Provincies 31
5.2 AL Provincie Samenvatting 33
5.3 AL Provincies Bedrijven 34
5.4 AL Provincies Georganiseerde Burger 34
5.5 AL Provincies Burger 36
5.6 AL Provincies Maatschappelijke instellingen 38

6 Conclusies 39

7 Aanbevelingen 43
7.1 Aangrijpingspunten voor AL reductie bij provincies 43
7.2 Beperken regelgeving 43
7.3 Alternatieven voor informatieverplichtingen 46
7.4 Wijzigen van informatieverplichtingen 47
7.5 Faciliteren van de uitvoering 50

Bijlagen

I Leden van de begeleidingscommissie


II Overzicht regelgeving en subsidies
III Interviews
IV Beschrijving informatieverplichtingen
V AL Kostenmodel Provincies (consoliderend)

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 -3-


-4- SIRA Consulting
Samenvatting
Achtergrond

Het bedrijfsleven en de (georganiseerde) burgers ondervinden last van een grote hoeveelheid re-
gels en de daaruit voortvloeiende administratieve lasten (AL). De AL van de regelgeving van het
Rijk voor bedrijven bedragen met circa € 16,4 miljard ongeveer 3,6 procent van het BBP. De AL
van (georganiseerde) burgers worden nog onderzocht.

Het Kabinet wil onder andere het ondernemingsklimaat verbeteren, het economische herstel be-
vorderen en de toegankelijkheid van de overheid voor bedrijven en burgers verbeteren . Daarvoor
zijn regels en AL in het bijzonder een belemmering. Het kabinet heeft daarom een concrete en
meetbare doelstelling geformuleerd: de AL voor bedrijven en (georganiseerde) burgers moeten in
de huidige kabinetsperiode (2003-2007) met een kwart verminderen ten opzichte van 31 decem-
ber 2002. Hierbij gaat het zowel om het verminderen van AL uit bestaande regelgeving als het
zoveel mogelijk beperken van AL uit voorgenomen regelgeving. Deze doelstelling van het kabi-
net Balkenende II is terug te vinden in het Hoofdlijnenakkoord “Meedoen, meer werk en minder
regels”.

Definitie Administratieve Lasten

De AL zijn gedefinieerd als: “De kosten voor bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschap-
pelijke instellingen om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit (subsidie)regel-
geving van de overheid. Het gaat hierbij zowel om het nakomen van verplichtingen als het uitoe-
fenen van rechten”.

Reductie van Administratieve Lasten

De Rijksoverheid heeft in de laatste jaren een infrastructuur opgezet, waarmee de AL op een ge-
structureerde manier in kaart kunnen worden gebracht en gekwantificeerd. Op basis hiervan zijn
reductie- en monitoringprogramma’s door de verschillende departementen opgesteld en gekop-
peld aan de begrotingscyclus.

Naast de Rijksoverheid veroorzaken medeoverheden, zoals provincies, gemeenten, waterschap-


pen, PBO’s en ZBO’s, ook AL die gereduceerd kunnen worden. Onderdeel van het kabinetsbeleid
is dat de medeoverheden verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van de AL als gevolg
van hun handelen. In dat kader is een onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lasten voor
Bedrijven en (georganiseerde) Burgers van Provincies. Op verzoek van de deelnemende Provin-
cies zijn ook de AL van maatschappelijke instellingen (zoals bibliotheken en Bureau’s van Jeugd-
zorg) in dit onderzoek betrokken.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 -5-


Doelstelling

De doelstellingen van het project “Ontwikkelen en uitvoeren nulmeting AL Provincies” zijn:


1. Het bepalen van de omvang en samenstelling van de AL voor de doelgroepen bedrijven, (ge-
organiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen die voortkomen uit de autonome re-
gelgeving en de regelgeving in medebewind bij provincies. Hierbij is uitgegaan van de rijks-
breed vastgestelde methodiek, die gebruik maakt van het zogenaamde Standaardkostenmo-
del.
2. Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop provincies de AL kunnen beperken of reduce-
ren door het identificeren van aangrijpingspunten voor de reductie van de AL en het identifi-
ceren van concrete voorstellen voor de reductie van de AL voor de vier doelgroepen.

De nulmeting is uitgevoerd in samenwerking met 11 Provincies.1 De provincies hebben door


middel van interviewdagen meegewerkt aan het onderzoek. De verzamelde gegevens zijn geana-
lyseerd en zodanig verwerkt dat (1) op basis van extrapolatie de AL Provincies voor Nederland
zijn geraamd en (2) inzicht is verkregen in de mogelijkheden om deze AL te reduceren.

AL-kostenmodel Provincies

De AL van Provincies voor bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen


vloeien voort uit twee categorieën van regelgeving:
1. Autonome regelgeving. Dit is regelgeving die zelfstandig door de provincies op provinciaal
niveau en afhankelijk van het provinciale beleid wordt ingevuld en uitgevoerd (bijvoorbeeld
de Waddenverordening).
2. Regelgeving in medebewind. Dit is regelgeving waarbij het Rijk de wettelijke kaders heeft
opgezet. De provincies zijn belast met de uitvoering van deze regelgeving op provinciaal ni-
veau (bijvoorbeeld de Wet milieubeheer).

Voor het bepalen van de AL van de autonome regelgeving is – aansluitend bij de hiervoor ont-
wikkelde methodieken2 – een generiek AL-kostenmodel Provincies opgezet. In dit model is de
tijdsbesteding per informatieverplichting (en handeling) ingevuld. Hierbij is gebruikgemaakt van
gegevens uit interviews met bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen.
Daarnaast hebben de deelnemende provincies informatie aangeleverd. Omdat niet alle gegevens
voor iedere provincie in de juiste vorm beschikbaar zijn gekomen, zijn de AL van de provincies in
Nederland op basis van een extrapolatie kwantitatief bepaald.

1
De provincie Zeeland heeft in 2004 zelf een nulmeting naar de AL Bedrijven uitgevoerd. De kwalitatieve resultaten hiervan zijn
voor zover relevant opgenomen in dit onderzoek.
2
Voor AL Bedrijven en maatschappelijke instellingen is hierbij aangesloten bij de methodiek zoals deze is gebruikt door de
Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten van het ministerie van Financiën (deze AL worden uitgedrukt in
kosten per jaar). Voor AL (georganiseerde) burgers zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgesteld door het
ministerie van BZK voor de AL Burger (deze AL worden uitgedrukt in tijd en in Out of Pocket kosten per jaar).

-6- SIRA Consulting


Administratieve lasten

De totale Administratieve Lasten Provincies uit medebewind en uit autonome taken bedragen
€ 243 miljoen per jaar voor Bedrijven (AL Be) en Maatschappelijke instellingen (AL MI).
Voor georganiseerde burgers (AL GBu) en burgers (AL Bu) bedragen deze AL 231.000 uur
en € 4,6 miljoen out-of-pocket kosten per jaar.

Een uitsplitsing van de Administratieve Lasten in (1) regelgeving en subsidies en (2) autono-
me en medebewindsregelgeving is weergegeven in onderstaande tabel. De belangrijkste con-
clusies die uit deze kwantitatieve gegevens naar voren komen zijn:
1. De AL Regelgeving worden voornamelijk veroorzaakt door regelgeving die in medebe-
wind door Provincies wordt uitgevoerd.
2. De AL Subsidies worden voornamelijk veroorzaakt door de autonome subsidieregelge-
ving van Provincies.
3. De AL voor de doelgroepen Maatschappelijke Instellingen, Georganiseerde Burgers en
Burgers worden voornamelijk veroorzaakt door subsidieaanvragen.
4. De AL voor de doelgroep Bedrijven worden voornamelijk veroorzaakt door het voldoen
aan informatieverplichtingen uit regelgeving.

Samenvatting AL Be (€/jr) AL MI (€/jr) AL GBu (€/jr) AL GBu (T/jr) AL Bu (€/jr) AL Bu (T/jr)

AL Regelgeving € 192.763.800 € 549.100 € 1.100 2.512 € 3.500 16.852

- Regelgeving in medebewind € 191.458.200 € 540.400 € 1.100 2.237 € 2.700 13.547

- Autonome regelgeving € 1.305.600 € 8.700 € - 275 € 800 3.306

AL Subsidies € 25.586.600 € 21.680.300 € 2.314.700 140.456 € 2.281.300 70.809

- Subsidies in medebewind € 6.567.400 € 7.219.200 € 746.900 55.376 € 49.300 3.330


- Autonome subsidies € 19.019.200 € 14.461.100 € 1.567.800 85.081 € 2.232.000 67.480

AL Totaal € 218.350.400 € 22.229.400 € 2.315.800 142.968 € 2.284.800 87.661

Figuur 1. Samenvatting AL Provincies

De beleidsvrijheid van de provincies verschilt per informatieverplichting en deze wordt door


de provincies uiteenlopend ingevuld.

Bij bepaalde provincies kan bijvoorbeeld voor grondwateronttrekking worden volstaan met een
melding, terwijl voor een vergelijkbare onttrekking in een andere provincie ook een vergunning
noodzakelijk is. Dergelijke verschillen kunnen gedeeltelijk worden verklaard doordat provincies
geografisch niet altijd vergelijkbaar zijn. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat voor een
groot deel van de verschillen dergelijke verklaringen niet te vinden zijn en dus alternatieven met
minder AL voor handen zijn.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 -7-


Het aantal informatieverplichtingen is verschillend per provincie en varieert tussen de 50 en
70 informatieverplichtingen voor regelgeving en tussen 35 en 55 informatieverplichtingen
voor subsidies.

Per provincie wordt voor de regelgeving aan gemiddeld 60 informatieverplichtingen uitvoe-


ring gegeven. Voor de subsidies gaat het om gemiddeld 45 informatieverplichtingen. Het aan-
tal informatieverplichtingen verschilt per provincie. Deze geconstateerde verschillen worden
voornamelijk veroorzaakt door provinciaalbeleid. Daarnaast geven provincies verschillend
uitvoering aan verordeningen. Een voorbeeld hiervan is dat in bepaalde provincies gewerkt
wordt met een Algemene Subsidie Verordening en dat in andere provincies voor iedere sub-
sidie een aparte verordening wordt opgesteld.

Het reduceren van AL wordt bemoeilijkt door de behoefte risico’s af te dekken.

Het betreft bijvoorbeeld risico’s die bedrijven veroorzaken voor de omgeving of het risico dat
verleende subsidiegelden niet rechtmatig worden besteed. Uit het onderzoek komt naar voren
dat binnen provincies de behoefte aanwezig is om dergelijke risico’s te beperken door meer
informatie te vragen dan strikt noodzakelijk is om de regelgeving goed uit te voeren. Het
zichtbaar maken van politieke, bestuurlijke en ambtelijke risico’s – en de hieruit af te leiden
aansprakelijkheden – kan daarom een bijdrage leveren aan betere randvoorwaarden voor AL-
reductie.

AL van provincies voor bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen


zijn belangrijk, maar beschrijven slechts een gedeelte van de aandachtspunten van de relatie
tussen deze doelgroepen en provincies.

In de relatie tussen de doelgroepen en provincies vormen AL weliswaar een belangrijk as-


pect, provincies leggen echter daarnaast nog andere lasten op aan deze doelgroepen. Deze las-
ten vallen niet onder de definitie van AL en zijn daarom niet in het onderhavige onderzoek
opgenomen. Voorbeelden van andere lasten zijn:
‡ De doorlooptijden voor aanvragen van vergunningen.
‡ De provinciale belastingen en heffingen.
‡ De kosten voor noodzakelijke voorzieningen (zoals vloeistofdichte vloeren).
‡ De wachttijden als gevolg van de toegankelijkheid van de ambtelijke organisatie.
‡ De interpretatieverschillen tussen handhaving en vergunningverlening.

Afhankelijk van het gevoerde beleid worden in alle provincies diverse programma’s en pro-
jecten uitgevoerd om deze lasten te reduceren. Zo wordt in bepaalde provincies de dienstver-
lening en het serviceniveau van de provincie gericht gemonitord. De resultaten hiervan wor-
den vaak gerapporteerd in Burgerjaarverslagen. Daarnaast is een aantal provincies actief op
het gebied van deregulering.

-8- SIRA Consulting


Aanbevelingen

De aanbevelingen uit het onderzoek zijn samengevat aan de hand van de volgende aangrij-
pingspunten voor reductie van de AL:
1. Beperken van regelgeving.
Dit aangrijpingspunt is er op gericht om regelgeving overzichtelijk en duidelijk te hou-
den voor de verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij concreet om de vraag of natio-
nale regelgeving dient te worden uitgewerkt in provinciale regelgeving en of autonome
regelgeving strikt noodzakelijk is (of dat ook via andere beleidsinstrumenten dezelfde
beleidsdoelen kunnen worden gerealiseerd). In het kader van de reductie van de AL
zijn de volgende aangrijpingspunten voor provincies naar voren gekomen:
ƒ Het schrappen van gedateerde regelgeving.
ƒ Het afstemmen van onderwerp- of objectgerelateerde regelgeving met andere be-
voegde gezagen.
ƒ Het integreren en uniformeren van regelgeving.

2. Alternatieven voor informatieverplichtingen.


Dit aangrijpingspunt is er opgericht om het aantal informatieverplichtingen terug te
brengen. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre een informatieverplichting noodza-
kelijk is. Daarnaast is het de vraag of gekozen is voor de minst belastende informatie-
verplichting. Een voorbeeld is de verplichting in bepaalde provincies om voor bepaalde
evenementen (motorsportwedstrijden) een ontheffing aan te vragen, terwijl in andere
provincies hiervoor bepaalde gebieden beschikbaar zijn gesteld en de organisatie uit-
sluitend kan volstaan met een melding waarbij veel minder informatie hoeft te worden
overlegd.

3. Wijzigen van informatieverplichtingen.


De omvang van de AL wordt naast de tijdsbesteding voor een belangrijk deel bepaald
door het aantal keer dat aan de verplichting moet worden voldaan. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt in (1) het aantal bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappe-
lijke instellingen dat aan de verplichting moet voldoen en (2) de frequentie waarmee
bepaalde gegevens of informatie moet worden geleverd. In het kader van de reductie
van de AL zijn de volgende aangrijpingspunten voor provincies naar voren gekomen:
ƒ Het verschuiven van de grenzen (voor bijvoorbeeld grondwateronttrekking).
ƒ Het reduceren van meet- en rapportage frequenties.
ƒ Het beperken van de informatievraag.

4. Het faciliteren van de uitvoering.


De overheid gebruikt regelgeving om het gedrag van bedrijven, (georganiseerde) bur-
gers en maatschappelijke instellingen te sturen en te beïnvloeden. AL zijn een direct
gevolg van deze regelgeving en niet per definitie een negatief aspect in de relatie tussen
overheden en doelgroepen. Het gaat bij het vraagstuk AL daarom primair om het redu-
ceren van AL op een zo laag mogelijk niveau zonder de functionaliteit van noodzake-
lijke regelgeving nadelig te beïnvloeden. Enkele belangrijke aangrijpingspunten hier-
voor zijn:
ƒ Het faciliteren van de informatieverplichtingen met ICT.
ƒ Het vergoeden van bepaalde informatieverplichtingen.
ƒ Het zelfstandig opvragen van informatie die al bij andere overheidsinstellingen be-
schikbaar is (dus eenmalige gegevensuitvraag door de overheid).

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 -9-


- 10 - SIRA Consulting
1 Leeswijzer
Voorliggend rapport beschrijft de aanpak van het onderzoek naar de Administratieve Lasten
voor bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen3 voortvloeiend uit:
‡ Regelgeving die in medebewind door Provincies wordt uitgevoerd.
‡ Autonome regelgeving van Provincies.

In hoofdstuk 1, de leeswijzer, wordt de structuur en de inhoud van deze rapportage op hoofd-


lijnen kort toegelicht.

In hoofdstuk 2 beschrijft de achtergrond en de doelstellingen van het project “Nulmeting AL


Provincies”.

In hoofdstuk 3 wordt, na de definitie van de Administratieve Lasten, aandacht besteed aan de


werkwijze voor de uitvoering van de nulmeting. Tevens wordt in dit hoofdstuk een korte uit-
eenzetting gegeven van het AL-kostenmodel Provincies.
Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze is omgegaan met de aspecten van representativi-
teit, herleidbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens en resultaten.

Hoofdstuk 4 gaat nader in op de provinciale regelgeving. Hierbij wordt een onderscheid ge-
maakt tussen (a) autonome regelgeving en (b) regelgeving in medebewind. Daarnaast wordt
in dit hoofdstuk de indeling naar doelgroepen4 toegelicht.

Hoofdstuk 5 verschaft inzicht in de aard en omvang van de AL Provincies. De resultaten


worden per doelgroep gepresenteerd en kort toegelicht. Naast de totale omvang van de AL
Provincies voor de verschillende doelgroepen in Nederland, wordt ook hier een onderscheid
gemaakt in de AL die worden veroorzaakt door (a) autonome regelgeving en (b) regelgeving
in medebewind.

Hoofdstuk 6 gaat in op de conclusies van het onderzoek.

Hoofdstuk 7 geeft de resultaten weer van de kwalitatieve analyse van de AL Provincies.


Hierbij worden – op basis van de nadere analyse en vergelijking van de procedures per in-
formatieverplichting tussen provincies – aanbevelingen gedaan om de AL Provincies te redu-
ceren.

3
Voor de term Administratieve Lasten wordt in dit rapport vaak de afkorting AL gebruikt
4
Onder doelgroepen worden verstaan:
ƒ Bedrijven.
ƒ Georganiseerde Burgers.
ƒ Burgers.
ƒ Maatschappelijke Instellingen.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 11 -


- 12 - SIRA Consulting
2 Inleiding
Achtergrond

Het bedrijfsleven en de (georganiseerde) burgers ondervinden last van een grote hoeveelheid
regels en de daaruit voortvloeiende administratieve lasten (AL). De AL van de regelgeving
van het Rijk voor bedrijven bedragen met circa € 16,4 miljard ongeveer 3,6 procent van het
BBP. De AL van (georganiseerde) burgers worden nog onderzocht.

Het Kabinet wil onder andere het ondernemingsklimaat verbeteren en het economische her-
stel bevorderen. Daarvoor zijn regels en AL in het bijzonder een belemmering. Het kabinet
heeft daarom een concrete en meetbare doelstelling geformuleerd: de AL voor bedrijven en
(georganiseerde) burgers moeten in de huidige kabinetsperiode (2003-2007) met een kwart
verminderen ten opzichte van 31 december 2002. Hierbij gaat het zowel om het verminderen
van AL uit bestaande regelgeving als het zoveel mogelijk beperken van AL uit voorgenomen
regelgeving. Deze doelstelling van het kabinet Balkenende II is terug te vinden in het Hoofd-
lijnenakkoord “Meedoen, meer werk en minder regels”.

Reductie van Administratieve Lasten

De Rijksoverheid heeft in de laatste jaren een infrastructuur opgezet, waarmee de AL op een


gestructureerde manier in kaart kunnen worden gebracht en gekwantificeerd. Op basis hier-
van zijn reductie- en monitoringprogramma’s door de verschillende departementen opgesteld
en gekoppeld aan de begrotingscyclus.

Naast de Rijksoverheid veroorzaken medeoverheden, zoals provincies, gemeenten, water-


schappen, PBO’s en ZBO’s, ook AL die gereduceerd kunnen worden. Onderdeel van het ka-
binetsbeleid is dat de medeoverheden verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van
de AL als gevolg van hun handelen. In dat kader is een onderzoek uitgevoerd naar de admini-
stratieve lasten voor Bedrijven en (georganiseerde) Burgers van Provincies. Op verzoek van
de deelnemende Provincies zijn ook de AL van maatschappelijke instellingen (zoals biblio-
theken en Bureau’s van Jeugdzorg) in dit onderzoek betrokken.

Doelstelling project “Nulmeting AL bij Provincies”

De doelstellingen van het project “Ontwikkelen en uitvoeren nulmeting AL Provincies” zijn:


1. Het bepalen van de omvang en samenstelling van de AL voor bedrijven, (georganiseer-
de) burgers en maatschappelijke instellingen die voortkomen uit de autonome regelge-
ving en de regelgeving in medebewind bij provincies. Hierbij is uitgegaan van de rijks-
breed vastgestelde methodiek, die gebruik maakt van het zogenaamde Standaardkosten-
model.
2. Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop provincies de AL kunnen beperken of re-
duceren door het identificeren van aangrijpingspunten voor de reductie van de AL en het
identificeren van concrete voorstellen voor de reductie van de AL voor de vier doelgroe-
pen.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 13 -


In deze rapportage wordt uitsluitend gerapporteerd over de omvang van de AL voortvloeiend
uit de regelgeving van Provincies. De nulmeting is uitgevoerd in samenwerking met 11 Pro-
vincies.5 De provincies hebben door middel van interviewdagen meegewerkt aan het onder-
zoek. De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd en zodanig verwerkt dat (1) op basis van
een extrapolatie de AL Provincies voor Nederland zijn geraamd en (2) inzicht is verkregen in
de mogelijkheden om deze AL te reduceren. Hierbij is naast de door de provincies beschik-
baar gestelde informatie gebruikgemaakt van gegevens van bedrijven en de nulmetingen AL
die door de departementen zijn uitgevoerd.

5
De provincie Zeeland heeft in 2004 zelf een nulmeting naar de AL Bedrijven uitgevoerd [EIM, 2004]. De gegevens van dit
onderzoek zijn voor zover relevant overgenomen in dit onderzoek bij de berekening van de AL Bedrijven voor Provincies. Voor
de andere doelgroepen is uitgegaan van extrapolatie (voor een toelichting hierop zie paragraaf 5.1)

- 14 - SIRA Consulting
3 Uitgangspunten en werkwijze nulmeting

3.1 Definitie administratieve lasten

Administratieve lasten zijn gedefinieerd als:


De kosten voor bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen om te
voldoen aan informatieverplichtingen6 voortvloeiend uit (subsidie)regelgeving van de over-
heid. Het gaat hierbij zowel om het nakomen van verplichtingen als het uitoefenen van rech-
ten.

De AL worden voor bedrijven7 en maatschappelijke instellingen uitgedrukt in kosten per jaar


(€). De AL voor (georganiseerde) burgers8 worden uitgedrukt in tijd (uren) en kosten (€) per
jaar. De tijd en kosten worden bepaald door de tijd (T) en out-of-pocket kosten (K), die nodig
zijn om te voldoen aan de eisen van een informatieverplichting, te vermenigvuldigen met het
aantal keer dat deze wordt uitgevoerd (Q). Deze parameters zijn eveneens de aanzetpunten
voor reductievoorstellen.

Deze nulmeting heeft als primaire doelstelling het in kaart brengen van de AL van de auto-
nome en medebewindsregelgeving van Provincies. Twee aspecten zijn hierbij van belang: (1)
de absolute omvang van de AL en (2) het verkrijgen van inzicht in de informatieverplichtin-
gen die de meeste AL veroorzaken en aangrijpingspunt kunnen zijn voor reductiemaatrege-
len.

3.2 Afbakening AL onderzoeken overheidsbreed

Het onderzoek Administratieve Lasten Provincies is afgestemd op de rijksbrede onderzoeken


naar de AL van bedrijven en burgers. Dit houdt onder meer in dat identieke definities, meet-
methoden en AL-kostenmodellen worden gebruikt. Het is echter van belang dat afstemming
tussen projecten plaatsvindt. Deze afstemming is vooral noodzakelijk om:
‡ Optimaal te profiteren van de kennis, ervaringen en netwerken die in de voorafgaande
onderzoeken zijn verzameld, respectievelijk opgebouwd.
‡ Eenduidig vast te stellen welke AL aan de provincies moeten worden toegerekend en
welke AL bij het Rijk respectievelijk bij de gemeenten horen.

Het project is daarom helder afgebakend ten opzichte van twee andere bestuurslagen: het Rijk
en de Gemeenten. Deze afbakening is schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

6
Dit betekent dat leges en belastingen buiten de definitie van AL vallen en daarom in deze nulmeting niet zijn onderzocht.
7
Een uitgebreide beschrijving van de definitie van AL voor bedrijven en een toelichting op de handelingen en kosten die
hieronder vallen is opgenomen in de handleiding “Meten is Weten” van de Interdepartementale Projectdirectie Administratieve
Lasten (IPAL) van het ministerie van Financiën en op te vragen via www.administratievelasten.nl.
8
Een uitgebreide beschrijving van de definitie van AL voor (georganiseerde) burgers en een toelichting op de handelingen en
kosten die hieronder vallen is opgenomen in de werkmap “AL Burger” van het ministerie van BZK en op te vragen via
www.lastvandeoverheid.nl.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 15 -


AL Bedrijven AL Burger

Rijk Rijk

1 2 1 2

Gemeenten 3 Provincies Gemeenten 3 Provincies

Meetmethodiek AL Bedrijven Meetmethodiek AL Burger


Financiën IPAL BZK

Figuur 2. Overzicht stand van zaken onderzoeksterrein AL Bedrijven en AL Burger

Stand van zaken AL Bedrijven


‡ De definities en de meetmethodiek ontwikkeld door Financiën – IPAL (blauw aange-
duid).
‡ De nulmetingen Rijk en Gemeenten zijn al uitgevoerd (groen aangeduid), waarbij de
interface tussen deze twee bestuurslagen goed is afgebakend (1).
‡ De AL Bedrijven van provincies zijn nog niet in kaart gebracht (wit aangeduid) en zijn
onderwerp van dit onderzoek (rode pijl). Hierbij is tevens gelet op de afbakening tus-
sen Rijk en Provincies (2) en Provincies en Gemeenten (3).

Stand van zaken AL Burger


‡ De definities en de meetmethodiek ontwikkeld door het ministerie van BZK (blauw
aangeduid).
‡ De AL Burger van Rijk en gemeenten zijn in dezelfde periode uitgevoerd als het on-
derzoek naar de AL van Provincies (wit aangeduid).
‡ De AL Burger van Provincies zijn onderwerp van dit onderzoek (rode pijl). Hierbij is
tevens gelet op de afbakening tussen Rijk en Gemeenten (1), Rijk en Provincies (2) en
Provincies en Gemeenten (3).

Stand van Zaken Maatschappelijke instellingen


Het meten van de AL voor maatschappelijke instellingen is vooralsnog geen onderwerp voor
onderzoek geweest in het kader van het Rijksbeleid. Voor dit onderdeel van het onderzoek is
daarom geen afstemming met andere onderzoeken noodzakelijk. Het is echter wel van belang
dat de definities van Bedrijven, (Georganiseerde) Burgers en Maatschappelijke instellingen
op elkaar worden afgestemd zodat er geen overlap tussen de doelgroepen bestaat. Een nadere
toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 4.2.

- 16 - SIRA Consulting
3.3 AL-kostenmodel Provincies

Voor de metingen van AL Provincies is gebruikgemaakt van het AL-kostenmodel Burger en


het AL-kostenmodel Bedrijven9 als rijksbrede methodiek. Dit model is een instrument waar-
mee de AL voor een beleidsterrein op een bepaalde peildatum kunnen worden berekend, inzich-
telijk worden gemaakt en kunnen worden gepresenteerd. Met het AL-kostenmodel Provincies
(dat als aparte bijlage bij dit rapport is opgenomen) zijn de AL van de huidige regelgeving10
berekend (de zogenaamde nulmeting). Daarnaast is met het model:
‡ Inzicht verkregen door welke regelgeving AL worden veroorzaakt.
‡ Inzicht verkregen in de informatieverplichtingen die omvangrijke AL veroorzaken en
waarvoor reductievoorstellen kunnen worden geïdentificeerd.

Het model kan ook worden gebruikt als basis om de AL per Provincie te berekenen en te ver-
gelijken met het landelijke gemiddelde. Het AL-kostenmodel Provincie dient hiertoe provin-
cie specifiek te worden gemaakt. De provincies kunnen vervolgens op basis hiervan zelfstan-
dig bepalen of beter of slechter dan de gemiddelde tijdsbesteding wordt gepresteerd. Indien
het model voor een provincie specifiek wordt ingevuld dan is het ook mogelijk om:
‡ Reductievoorstellen door te rekenen zodat kan worden bepaald of bepaalde reductiedoel-
stellingen worden gehaald.
‡ De AL te monitoren die als gevolg van wets- en uitvoeringswijzigingen (al dan niet
voortvloeiend uit reductievoorstellen) gedurende een bepaalde periode kunnen worden
doorgevoerd.
‡ Snel en betrouwbaar te rapporteren over de:
ƒ Ontwikkeling van AL in de tijd en het realiseren van doelstellingen.
ƒ Verdeling van de AL in de categorieën nationaal versus EU/internationaal.
ƒ Verdeling van de AL in de categorieën van beleidsvrijheid.

3.4 Werkwijze nulmeting

Opzetten raamwerk en selectie regelgeving provincies

Het project is gestart met een inventarisatie van de autonome regelgeving en de regelgeving
die door Provincies in medebewind wordt uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van:
‡ De eerder uitgevoerde onderzoeken.
‡ De verordeningen van de Provincies.
‡ De nulmetingen van de departementen.

Naast het bovenstaande bronnenonderzoek zijn deskundigen van de deelnemende Provincies


en de departementen geraadpleegd om het overzicht met regelgeving te toetsen en aan te vul-
len. Het resultaat is vastgelegd in een overzicht met relevante regelgeving. Tevens is het
overzicht met regelgeving en subsidies ter controle voorgelegd bij ambtenaren van de deel-

9
Voor een meer gedetailleerde uitleg van het AL-kostenmodel wordt verwezen naar bijlage V.
10
Als peildatum voor de regelgeving en de nulsituatie is 31 december 2002 gekozen. Aangezien de feitelijke nulmeting meer dan
twee jaar na deze datum is uitgevoerd, was het niet in alle gevallen mogelijk om de situatie op de peildatum eenduidig te
reconstrueren. Voor bepaalde informatieverplichtingen is daarom uitgegaan van meer actuele gegevens.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 17 -


nemende Provincies. De geselecteerde informatieverplichtingen zijn vervolgens opgenomen
in het AL-kostenmodel Provincies. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage II.

Bepalen handelingen per informatieverplichting

Na de selectie van regelgeving zijn de informatieverplichtingen – die zijn opgenomen in het


AL-kostenmodel Provincies – tijdens interviewdagen met 11 Provincies doorgenomen. Per
interviewdag is gesproken met 10-20 ambtenaren die belast zijn met de geselecteerde infor-
matieverplichtingen. Tijdens de interviewgesprekken is, naast de verificatie van de volledig-
heid van de lijst met informatieverplichtingen, ingegaan op:
1. De procedure die moet worden gevolgd voor de informatieverplichting.
2. De omvang van de doelgroep per informatieverplichting per deelnemende Provincie.
Concreet betreft het de aantallen bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelij-
ke instellingen waarop de informatieverplichtingen van toepassing zijn en/of het aantal
aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen of subsidies.
3. De handelingen die voor een informatieverplichting door bedrijven, (georganiseerde)
burgers en maatschappelijke instellingen moeten worden uitgevoerd. Tevens is hierbij de
bijbehorende tijdsbesteding geschat op basis van de aanwezige kennis over de uitvoe-
ring. Indien sprake is van formulieren is op hoofdlijnen onderscheid gemaakt in (1) het
verkrijgen van een formulier, (2) het invullen van een formulier en (3) het indienen van
een formulier.

De geïnventariseerde gegevens van de deelnemende Provincies zijn verwerkt in het AL-


kostenmodel Provincies. Een nadere toelichting hierop wordt gegeven in paragraaf 5.1.

Bepalen tijdsbesteding per informatieverplichting

De handelingen per informatieverplichting zijn verwerkt in het AL-kostenmodel Provincies.


Dit is gedaan voor alle deelnemende Provincies afzonderlijk. Per provincie zijn vier afzonder-
lijke AL-kostenmodellen aangemaakt (bedrijven, georganiseerde burger, burger en maat-
schappelijke instellingen), waarin de voor de doelgroep relevante informatieverplichtingen
zijn opgenomen. Dit betekent dat een informatieverplichting in meerdere modellen kan zijn
opgenomen. De handelingen voor een informatieverplichting zijn in dat geval aan elkaar ge-
lijkgesteld, aangezien het voldoen aan een informatieverplichting voor verschillende doel-
groepen gelijk is. Per handeling is vervolgens de tijdsbesteding vastgesteld, hierbij is de vol-
gende werkwijze gehanteerd:

‡ Invullen standaard handelingen. Dit zijn de handelingen waarvoor de tijdsbestedingen en


kosten interdepartementaal zijn vastgesteld in het overzicht van standaardhandelingen uit
de werkmap AL Burger. Voor bedrijven is gebruik gemaakt van de standaardhandelin-
gen zoals vastgesteld in het AL-kostenmodel Gemeenten. Deze standaard handelingen
zijn direct ingevuld in het AL-kostenmodel Provincies. Voorbeelden hiervoor zijn:

Handeling Tijdsbesteding Kosten


(in minuten) (in €)
Digitaal aanvragen formulier 10
Telefonisch aanvragen formulier 15
Versturen van formulier per e-mail 5
Via de post indienen formulier 15 € 0,39 / postzegel

- 18 - SIRA Consulting
‡ Invullen algemene handelingen. Dit zijn handelingen die door elke doelgroep kunnen
worden uitgevoerd zonder dat hiervoor een bepaalde ervaring of kwalificatie vereist is.
Deze tijdsbestedingen zijn in eerste instantie geschat op basis van de gegevens die wor-
den gevraagd. In het praktijkonderzoek zijn deze verder uitgewerkt in interviews met
bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen. Een beschrijving
van de uitvoering en de samenstelling van de interviews is opgenomen in de bijlage III.
Voorbeelden van dergelijke algemene handelingen in de nulmeting zijn:

Handeling Tijdsbesteding Kosten


(in minuten) (in €)
Situatieschets maken 30
Maken en afdrukken foto’s 40 0,12
Telefonisch afspraak maken met provincie 15

‡ Invullen doelgroepspecifieke handelingen. Dit zijn handelingen die alleen door de doel-
groep worden uitgevoerd. Het bepalen van de tijdsbesteding voor deze handelingen is al-
leen mogelijk met ervaringsdeskundigen. In het praktijkonderzoek zijn deze verder uit-
gewerkt in interviews met bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke in-
stellingen (zie bijlage IV). Voorbeelden van dergelijke doelgroepspecifieke handelingen
zijn:

Handeling Tijdsbesteding Kosten


(in minuten) (in €)
Accountantsverklaring € 3.000
Opstellen zienswijze bij inspraak 60

De geïnventariseerde gegevens zijn per deelnemende Provincie verwerkt in het AL-kosten-


model Provincies. De resultaten van het AL-kostenmodel Provincies en de tijdens de inter-
viewdag geïnventariseerde gegevens zijn teruggekoppeld aan de Provincies en geverifieerd
en aangevuld.

Consolideren onderzoeksresultaten en eindrapportage.

De resultaten van de deelnemende provincies zijn geanalyseerd. In deze rapportage worden


de resultaten van de analyse gerapporteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van
de 11 provincies die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt
van gegevens zoals opgenomen in de nulmetingen van de departementen. De beschikbare ge-
gevens zijn vervolgens geanalyseerd en geëxtrapoleerd voor de berekening van de jaarlijkse
AL. De uitgangspunten en werkwijze hiervoor wordt toegelicht in hoofdstuk 5 van deze rap-
portage.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 19 -


3.5 Representativiteit, herleidbaarheid en betrouwbaarheid gegevens

Optimalisatie binnen de randvoorwaarden: doorlooptijd en budget

De aanpak van de nulmeting AL Provincies is erop gericht om binnen de randvoorwaarden


van doorlooptijd en budget een zo volledig mogelijk beeld van de AL Provincies te verkrij-
gen, maar tevens rekening te houden met drie aspecten:
1. De representativiteit van gegevens.
2. De herleidbaarheid van gegevens.
3. De betrouwbaarheid van gegevens en resultaten.

Ad. 1. De representativiteit van gegevens

Het streven naar representativiteit heeft centraal gestaan bij het segmenteren van de totale on-
derzoekspopulatie naar doelgroepen. Gezien de beperkingen die een relatief kleine steekproef
oplegt, is bij de interviews gericht aandacht besteed aan de volgende aspecten:
‡ Er is in de interviews gewerkt met gebruikte formulieren.
‡ Meervoudig gebruik van interviews: de interviews van specifieke doelgroepen zijn te-
vens gebruikt om vergelijkbare vragen te beantwoorden over meer algemene gegevens.
‡ Cross-checks zijn uitgevoerd voor vergelijkbare informatieverplichtingen. Hiervoor zijn
bijvoorbeeld bepaalde delen van formulieren aan meerdere doelgroepen voorgelegd.
‡ Voor sommige complexere informatieverplichtingen is een grote spreiding geconstateerd
in de tijdsbesteding. Hiervoor zijn aanvullend in interviews de deskundigen van de pro-
vincies benaderd in de rol van doelgroep, om concrete aanvraagsituaties te simuleren.

Ad. 2. Herleidbaarheid en documentatie van de gegevens

Voor het bepalen van de AL Provincies is een groot aantal gegevens uit verschillende bron-
nen verzameld. Hierbij is enerzijds regelmatig sprake van tegenstrijdige gegevens, anderzijds
zijn essentiële gegevens vaak niet volledig of niet op de vereiste wijze beschikbaar. Het is
daarom van groot belang dat inzichtelijk wordt gemaakt, waar de voor de berekening ge-
bruikte gegevens (Tijd, Kosten en Aantallen) vandaan komen, welke aannamen getroffen zijn
bij schattingen van niet beschikbare gegevens11. De herleidbaarheid van de gegevens is ge-
waarborgd doordat in het AL-kostenmodel Provincies verwijzingen zijn opgenomen naar (1)
de bronnen voor de gebruikte gegevens en (2) de interviewverslagen.

11
Deze herleidbaarheid stelt de opdrachtgever en latere gebruiker van het AL-kostenmodel Burger Provincies in staat om:
− Na te gaan of inderdaad ook beleidsmatig verdedigbare gegevens zijn gebruikt.
− Getroffen aannamen te herzien en de effecten daarvan op de omvang van de AL direct te beoordelen.
− Eventueel nieuw beschikbare informatie gericht in het AL-kostenmodel Burger Provincies te verwerken.

- 20 - SIRA Consulting
Ad. 3. Betrouwbaarheid van gegevens en resultaten

In de nulmeting van de AL Provincies is enerzijds aandacht besteed aan de representativiteit en


de herleidbaarheid van de gegevens, anderzijds ligt de nadruk op de betrouwbaarheid van de re-
sultaten ofwel de absolute omvang van de AL. De nulmeting van de AL Provincies heeft enkele
bijzondere kenmerken, die mede van invloed zijn op deze betrouwbaarheid. De meest belang-
rijke van deze kenmerken zijn:
‡ De nulmeting heeft voor de regelgeving als peildatum: 31 december 2002. Door het han-
teren van deze peildatum kan de nulmeting worden vergeleken met de nulmetingen van
andere departementen of overheden (gemeenten en waterschappen). Van de peildatum is
echter op de volgende onderdelen afgeweken:
- Voor het verzamelen van de gegevens (met name inzake de procedures van informa-
tieverplichtingen en de aantallen) bij de provincie is het voor een aantal provincies
niet eenvoudig gebleken om deze gegevens nog te achterhalen. Voor bepaalde provin-
cies is daarom uitgegaan van gegevens van een recentere datum. Indien geen gege-
vens beschikbaar waren bij een provincie dan zijn deze gegevens geëxtrapoleerd op
basis van gegevens van ander provincies.
- De deelnemers aan de interviews ondervinden op het moment van interviewen de AL
die voortvloeien uit de huidige regelgeving. Tijdens de interviews was het niet een-
voudig om gegevens aan te leveren voor informatieverplichtingen die niet meer van
kracht waren.
‡ Voor de deelnemers was het vaak niet eenvoudig om onderscheid te maken tussen de
lasten die worden veroorzaakt door de autonome regelgeving of de medebewindsregel-
geving met beleids- en uitvoeringsvrijheid.
‡ Voor de deelnemers aan de interviews is het moeilijk gebleken om een onderscheid te
maken tussen tarieven en leges. Voor hen zijn beide kosten die zij moeten maken om aan
een informatieverplichting te voldoen van belang, ongeacht de aard van de betaling.

De betrouwbaarheid van de gegevens is – naast de aspecten van representativiteit en herleid-


baarheid – op een zo hoog mogelijk peil gebracht door:
1. Het consequent toetsen van alle gegevens(groepen) op interne consistentie, zowel binnen
de doelgroepen alsook tussen de afzonderlijke doelgroepen.
2. Het vergelijken van de resultaten van de interviews van de deskundigen van de provin-
cies (1e ronde interviews) en de interviews met ervaringsdeskundigen (2e ronde inter-
views) met de resultaten van parallel lopende nulmetingen van AL bij de ministeries.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 21 -


- 22 - SIRA Consulting
4 Doelgroepen en Regelgeving Provincies

4.1 Overzicht deelnemende Provincies

Aan het onderzoek hebben 11 Provincies deelgenomen. In onderstaande tabel is per Provincie
een aantal kengetallen opgenomen die inzicht geven in de omvang van de verschillende Provin-
cies.

Tabel 1. Kengetallen provincies

Provincie Oppervlakte Inwoners Bedrijven


(Km2) (aantal) (aantal)
Groningen 2 967,90 572 997 24 665
Friesland 5 740,87 639 787 31 565
Drenthe 2 680,37 481 254 22 130
Overijssel 3 420,86 1 100 677 50 930
Flevoland 2 412,30 351 680 15 675
Gelderland 5 136,51 1 960 422 94 185
Utrecht 1 449,12 1 152 218 56 695
Noord-Holland 4 091,76 2 573 120 136 325
Zuid-Holland 3 403,38 3 439 982 154 395
Zeeland 2 933,89 378 348 20 015
Noord-Brabant 5 081,76 2 400 198 118 065
Limburg 2 209,22 1 141 889 48 625
Bron: CBS – Statline cijfers per 1 januari 2003

Gebruik kwalitatieve informatie

De kwalitatieve informatie die is verkregen van de provincies is voor de analyse gebruikt.


Een beperkt aantal provincies heeft alle gevraagde informatie kunnen leveren. Het is hierdoor
niet mogelijk gebleken om alle provincies onderling met elkaar te vergelijken. Aangezien
echter over de meeste informatieverplichtingen wel door een of meerdere provincies gege-
vens zijn aangeleverd heeft een kwalitatieve vergelijking op deze basis plaatsgevonden.

Gebruik kwantitatieve informatie

Het is voor een aantal provincies niet mogelijk gebleken om de gewenste cijfers op te leveren
omdat de gevraagde gegevens niet als zodanig bij de provincie bekend zijn (of worden gere-
gistreerd). Een reden hiervoor is onder andere dat het onderscheid tussen de doelgroepen voor
provincies niet relevant is en dus ook niet als zodanig in registraties wordt bijgehouden. Hier-
door zijn de kwantitatieve gegevens op onderdelen compleet maar echter niet volledig voor
alle informatieverplichtingen. Voor een beschrijving van de wijze waarop hiermee in de
kwantitatieve berekening van de AL is omgegaan wordt verwezen naar paragraaf 5.1.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 23 -


4.2 Indeling naar doelgroepen

AL Provincies uit regelgeving hebben betrekking op de volgende doelgroepen:


1. Bedrijven.
2. (Georganiseerde) Burger.
3. Maatschappelijke instellingen.
4. Overheidsorganisaties (geen onderdeel van dit onderzoek).

Ad 1. Bedrijven

Het bedrijfsleven bestaat uit alle sectoren van de economie, met uitzondering van de publieke
delen van het openbare bestuur, overheidsdiensten en de verplichte sociale verzekeringen
(SBI ´93 code 75), en het onderwijs (SBI ´93 code 80). Voor deze uitzonderingen geldt dat de
private onderdelen ervan wél onder het bedrijfsleven vallen. Het criterium hierbij is de vraag
of organisaties al dan niet kostendekkend12 zijn. Is dit het geval, dan is er sprake van bedrijfs-
leven.

Voorbeelden van enkele randgevallen die onder de definitie bedrijfsleven vallen zijn: Zieken-
huizen, verzorgings- en bejaardenhuizen, RIAGG's, particuliere zorgverzekeraars, Gemeente-
lijke Geneeskundige Diensten (GGD's), ziekenfondsen, pensioenfondsen, reïntegratiebedrij-
ven en CAO-partijen.

Ad. 2. (Georganiseerde) Burgers

Burgers
Personen die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) die 18 jaar of
ouder zijn. Uitgangspunt zijn de volgende artikelen uit de Wet gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens:
‡ Artikel 24. De inschrijving in een basisadministratie geschiedt op grond van de geboor-
teakte, de aangifte van de betrokkene of ambtshalve.
‡ Artikel 26.1. Op grond van zijn aangifte van verblijf en adres wordt degene die niet in
een basisadministratie is ingeschreven, naar redelijke verwachting gedurende een half
jaar tenminste tweederde van de tijd in Nederland verblijf zal houden en:
ƒ De Nederlandse nationaliteit bezit.
ƒ Op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.
ƒ Vreemdeling is en rechtmatig verblijf geniet als bedoeld in artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000, ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente
waar hij zijn adres heeft.

Georganiseerde Burger
Instellingen zonder winstoogmerk, zijnde stichtingen en verenigingen waarvan de middelen
voor het merendeel afkomstig zijn uit bijdragen om niet (giften en donaties) van huishoudens
en uit inkomen uit vermogen.

12
Ten aanzien van de door de overheid bekostigde instellingen kan worden opgemerkt dat het ministerie in kwestie kan bepalen
of deze al dan niet worden meegenomen. Zo worden bijvoorbeeld bekostigde onderwijsinstellingen en publieke omroepen niet en
ziekenfondsen en zorginstellingen wel als bedrijfsleven meegenomen.

- 24 - SIRA Consulting
De definitie van de georganiseerde burger is gebaseerd op de categorie IZW huishoudens (In-
stellingen Zonder Winstoogmerk) uit het rekeningenstelsel van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Deze IZW-huishoudens zijn opgenomen in de Standaard Bedrijfsindeling
(SBI). De SBI-codes van deze instellingen (lees: georganiseerde burger) zijn, inclusief voor-
beelden, opgenomen in onderstaande tabel.13

SBI-code Beschrijving SBI-code


Code 91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke
en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d.
Code 8534.1, 9262 - 9264, Zelfhulpgroepen, onderlinge begeleiding en Sportverenigingen.
Code 9272.3 Hengelsport.
Code 9272.4 Recreatie overig.

Ad. 3. Maatschappelijke instellingen14

Instellingen zonder winstoogmerk, zijnde stichtingen en verenigingen waarvan de middelen


voor het merendeel afkomstig zijn uit bijdragen van de overheid.

De belangrijkste groepen zijn:


‡ Bureaus van Jeugdzorg / Gezinsvoogdij ‡ Bibliotheken
‡ Musea ‡ Opvangasielzoekers
‡ Scholen ‡ VVV’s
‡ Publieke omroeporganisaties ‡ Concert- en theaterpodia
‡ Openbare zwembaden

Ad. 4. Overheidsorganisatie

Het gaat hierbij om het Rijk, de medeoverheden (zoals gemeentelijke en provinciale overhe-
den en waterschappen), Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en Publiekrechtelijke Be-
stuursorganen (PBO’s). De informatieverplichtingen die deze overheden krijgen opgelegd uit
nationale regelgeving - en de daarmee samenhangende bestuurlijke lasten - zijn geen onder-
deel van het onderzoek. Dit betekent bijvoorbeeld dat het toezicht dat de provincie uitvoert in
het kader van de Gemeentewet of de Wet financiële verhoudingen niet valt binnen het bereik
van dit onderzoek. Ook de interne regelgeving van de provincie is niet in dit onderzoek mee-
genomen.

13
Het betreft de SBI-codes uit de totale SBI-lijst die niet vallen onder de SBI-codes uit handleiding AL Bedrijven.
14
De in deze rapportage gebruikte definitie voor Maatschappelijke instellingen is niet gelijk zijn aan de definitie die wordt
gebruikt in het WRR rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 25 -


4.3 Indeling categorieën regelgeving

In de “Meetmethode AL Burger” heeft het Ministerie van BZK vier categorieën informatiever-
plichtingen voor burgers gedefinieerd. Door de indeling in categorieën wordt inzicht verkregen
in welke AL direct en welke AL indirect door provincies wordt veroorzaakt en dus ook kunnen
worden gereduceerd. De vier gedefinieerde categorieën zijn:

Categorie I. Rijksregelgeving.
De regelgeving wordt direct door het Rijk - lees de departementen - opgesteld en uitgevoerd.
Voorbeelden van informatieverplichtingen voor burgers in deze categorie zijn de aanvraag voor
huursubsidie en de aangifte inkomstenbelasting.

Categorie II. Medebewind zonder beleidsvrijheid.


De regelgeving wordt direct door het Rijk - lees de departementen - opgesteld. Het met deze taak
belaste bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, heeft een uitsluitend uitvoerende taak en
daarom geen beleidsvrijheid.
Voorbeelden van informatieverplichtingen voor bedrijven in deze categorie zijn de Europese
subsidies die door provincies worden uitgevoerd.

Categorie III. Medebewind met beleidsvrijheid.


De regelgeving wordt door het Rijk opgesteld, de uitvoering hiervan is inclusief beleidsvrijheid en
uitvoeringsvrijheid neergelegd bij een bestuursorgaan. In deze categorie worden AL beïnvloed door
de wijze waarop (1) het bestuursorgaan invulling geeft aan de beleids- en uitvoeringsruimte en (2)
de rijksoverheid de regelgeving heeft opgesteld.
Voorbeelden van informatieverplichtingen voor burgers in deze categorie zijn de aanvraag van
diverse Jeugdzorgsubsidies en informatieverplichtingen met betrekking tot grondwateronttrekking.
Een voorbeeld voor AL Bedrijven is de Wet milieubeheer.

Categorie IV. Autonome regelgeving.


De regelgeving wordt opgesteld door een bestuursorgaan, deze bepaalt zelf het beleid en de daarbij
gestelde regels en informatieverplichtingen.
Voorbeelden van informatieverplichtingen voor burgers in deze categorie zijn subsidies voor
bepaalde culturele evenementen of verplichtingen die zijn gerelateerd aan de eco- of geologische
situatie van een provincie.

Voor de uitvoering van de taken kunnen provincies beleidsvrijheid hebben om nadere regels
(en dus informatieverplichtingen) op te stellen. Bijvoorbeeld bij situaties waarbij rekening
moet worden gehouden met regionale omstandigheden of de uitvoering van de door de Rijks-
overheid opgelegde taken. De beleidsruimte van verschillende bestuursorganen (provincies
en gemeente) kan sterk variëren. Dit betekent dat de AL van regelgeving die in medebewind
wordt uitgevoerd zowel worden beïnvloed door de rijksoverheid als door de provincie zelf.

Naast de beleidsruimte is de wijze waarop de regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd be-


palend voor de omvang van de AL. Verschillen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de
wijze waarop informatie kan worden opgevraagd of ingediend (bijvoorbeeld met behulp van
ICT of met formulieren via de post). De keuzes voor de wijze waarop een provincie hiermee
omgaat wordt over het algemeen in het provinciale beleid gemaakt en vastgelegd. Hiermee
kan de provincie - al dan niet gestimuleerd door de rijksoverheid - de AL beïnvloeden. Een
elektronisch vooraf ingevuld formulier kost immers minder tijd dan een schriftelijk formulier
dat volledig door de aanvrager moet worden ingediend.

- 26 - SIRA Consulting
Toedeling AL

De indeling van de regelgeving in categorieën dient tevens ter beantwoording van de volgende vraag: door wie
worden de AL Bedrijven en AL Burger volgens de ontwikkelde meetmethodieken gemeten en bij welke
bestuurslaag tellen de AL, zoals deze in de nulmeting zijn gekwantificeerd15. In de onderstaande figuur is dit
schematisch toegelicht. Hierbij wordt één inconsistentie geconstateerd: In categorie 3 zijn de AL Bedrijven
door het Rijk gemeten en gekwantificeerd, terwijl dit in categorie 3 niet het geval is voor AL Burger: Hier
worden de AL door de Provincies gemeten en tellen mee bij de provincie.

Categorie AL Bedrijven AL Burger

Gemeten door: Rijk Gemeten door: Rijk


Categorie 1
Telt bij: Rijk Telt bij: Rijk

Gemeten door: Rijk Gemeten door: Rijk


Categorie 2
Telt bij: Rijk Telt bij: Rijk

Gemeten door: Rijk Gemeten door: Provincie


Categorie 3
Telt bij: Rijk Telt bij: Provincie

Gemeten door: Provincie Gemeten door: Provincie


Categorie 4
Telt bij: Provincie Telt bij: Provincie

N.B. In dit onderzoek zijn zowel categorie 3 als categorie 4 opgenomen voor AL Burger, AL Bedrijven en AL
Maatschappelijke instellingen. De provincies hebben voor beide categorieën mogelijkheden om de AL te
beïnvloeden en AL-reductievoorstellen door te voeren.

De bovenstaande afbakening is van toepassing op AL Burger en AL Maatschappelijke instel-


lingen. Voor AL bedrijven is hiervan echter afgeweken omdat de regelgeving in medebewind
(categorie II en III) al is gekwantificeerd in de nulmetingen van de departementen. Voor ca-
tegorie III zijn daarom de gegevens uit deze nulmetingen overgenomen. In bijlage II is een
totaal overzicht opgenomen van de informatieverplichtingen die zijn onderzocht. Daarbij is
tevens aangegeven in welke categorie deze zijn ingedeeld en in welk onderzoek deze zijn ge-
kwantificeerd.

4.4 Regelgeving Provincies

Het project AL Provincies richt zich uitsluitend op de regelgeving die door Provincies wordt
uitgevoerd:
‡ Medebewind met beleids- en/of uitvoeringsvrijheid (categorie III): De regelgeving wordt
door het Rijk opgesteld. De Provincie heeft de vrijheid om aanvullende regels te stellen
en is vrij in de wijze van uitvoering. In deze categorie worden AL beïnvloed door de wij-
ze waarop een bestuursorgaan invulling geeft aan de beleids- en uitvoeringsruimte. Voor-
beelden hiervan zijn:
ƒ Het vuurwerkbesluit. In dit besluit is de informatieverplichting “Vergunning profes-
sioneel vuurwerk” opgenomen. Deze vergunning dient door bedrijven te worden aan-
gevraagd bij de provincie.
ƒ De Wet op de jeugdzorg. Onder deze wet valt het subsidiebesluit jeugdzorg. Deze
subsidie kan door jeugdzorginstellingen worden aangevraagd bij de provincie.
15
Dit is niet van toepassing op de AL voor maatschappelijke instellingen.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 27 -


‡ Autonome regelgeving (categorie IV): Deze regelgeving wordt opgesteld door een Pro-
vincie, die bepaalt zelf het beleid en de daarbij gestelde regels en informatieverplichtin-
gen. Voorbeelden zijn de diverse regelingen binnen de Provinciale Verordeningen zoals:
ƒ De Wadloopverordening. In de provincies die grenzen aan het waddengebied is de
zogenaamde Waddenverordening van toepassing. In deze verordening is een vergun-
ning opgenomen voor (georganiseerde) burgers om over het wad te lopen.
ƒ De subsidie draaipremie molens. In bepaalde provincies is het mogelijk om voor het
in stand houden van de windmolens een subsidie te verkrijgen.

Subsidies

De AL voor Bedrijven, (Georganiseerde) Burgers en Maatschappelijke instellingen zijn de


tijd en kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen die voortvloeien uit regelgeving
van de overheid. Het gaat hierbij zowel om het nakomen van verplichtingen als - voor (Geor-
ganiseerde) Burgers en Maatschappelijke instellingen - het uitoefenen van rechten. Dit bete-
kent concreet dat ook subsidies - deze vormen een belangrijk deel van de AL voor maat-
schappelijke instellingen - in het onderzoek zijn meegenomen.

AL Bedrijven gaat uit van dezelfde definitie, alleen is er in het kader van de vergelijkbaarheid
met de nulmetingen van departementen voor gekozen om subsidies voor bedrijven niet mee te
tellen bij de berekening van de AL. De gegevens uit dit onderzoek zullen daarom als volgt
worden gebruikt om over de AL te rapporteren aan het ministerie van:
1. Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK): Het gaat hierbij om de AL voor (geor-
ganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen, uitgedrukt in uren en kosten (€).
Subsidies zijn hierbij onderdeel van de AL.
2. Financiën. Het gaat hierbij om de AL voor Bedrijven, uitgedrukt in kosten (€). Subsidies
worden hier apart gerapporteerd.

- 28 - SIRA Consulting
Voorbeelden van informatieverplichtingen

De regelgeving en subsidies zijn onderverdeeld naar zes thema’s (A tot en met F), die op hoofdlijnen
aansluiten op de organisatiestructuur van provincies. Het betreft de volgende thema’s:
A. Bezwaar, klachten en inspraak.
B. Economie, bestuur en samenleving.
C. Milieu en omgeving.
D. Ruimtelijke ordening en landschap.
E. Verkeer, vervoer en infrastructuur.
F. Onderwijs, cultuur en welzijn.

A. Bezwaar, klachten en inspraak


Het gaat hier om de administratieve lasten die voortvloeien uit (1) bezwaarschriften, (2) het doen van klachten
en (3) inspraakprocedures.
Voorbeeld van regelgeving in medebewind: bezwaarprocedures op beschikkingen van de provincie.

B. Economie, bestuur en samenleving


Het betreft regelgeving en subsidies op het gebied van economie, bestuur en samenleving zoals het burgeriniti-
atief en subsidies ter bevordering van de regionale economie.
Voorbeeld van regelgeving in medebewind: verzoek tot schadevergoeding als gevolg van een referendum.
Opgemerkt wordt dat deze verplichting sinds 2005 is komen te vervallen.
Voorbeeld van autonome regelgeving: het burgerinitiatief.
Voorbeeld van een subsidie in medebewind: Subsidie in het kader van het programma stimulering regionale
arbeidsmarkt en scholing.
Voorbeeld van een autonome subsidie: Subsidie investeringen.

C. Milieu en omgeving
Het betreft regelgeving en subsidies op het gebied van milieu en omgeving zoals Wm-, ontgrondings- en
grondwaterwetvergunningen.
Voorbeeld van regelgeving in medebewind: Wm-vergunning.
Voorbeeld van autonome regelgeving: Ontheffing gebruik woonschepen.
Voorbeeld van een subsidie in medebewind: Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen.
Voorbeeld van een autonome subsidie: Subsidie natuur- en milieueducatie.

D. Ruimtelijke ordening en landschap


Het betreft regelgeving en subsidies op het gebied van ruimtelijke ordening en landschap zoals ontheffingen op
de Flora en Faunawet en plattelandontwikkelingssubsidies.
Voorbeeld van regelgeving in medebewind: Ontheffing verkoop Wet voorkeursrecht gemeente.
Voorbeeld van autonome regelgeving: Wadloopvergunning.
Voorbeeld van een subsidie in medebewind: Subsidie plattelandontwikkelingsprogramma (POP).
Voorbeeld van een autonome subsidie: Subsidie duurzame landbouw.

E. Verkeer, vervoer en infrastructuur


Het betreft regelgeving en subsidies op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur zoals ontheffingen op
de Scheepvaartverkeerswet en de Wegenverkeerswet.
Voorbeeld van regelgeving in medebewind: Ontheffing voor evenementen op het water.
Voorbeeld van autonome regelgeving: Ligplaatsvergunningen.
Voorbeeld van een subsidie in medebewind: Subsidies in het kader van sociale veiligheid in het openbaar
vervoer.
Voorbeeld van een autonome subsidie: Subsidies voor innovatieve projecten in het openbaar vervoer.

F. Onderwijs cultuur en welzijn


Het betreft regelgeving en subsidies op het gebied van onderwijs, cultuur en welzijn zoals kunstsubsidies,
jeugdzorgsubsidies en subsidies voor monumentenzorg.
Voorbeeld van regelgeving in medebewind: Vergunning voor het verlenen van ambulancevervoer.
Voorbeeld van een subsidie in medebewind: Subsidie jeugdzorg.
Voorbeeld van een autonome subsidie: Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 29 -


- 30 - SIRA Consulting
5 Kwantitatieve resultaten AL Provincies

5.1 Toelichting berekening en rapportage AL Provincies

In het onderzoek is ernaar gestreefd om zoveel mogelijk gegevens per provincie te verzame-
len. Het is echter niet mogelijk gebleken om voor alle provincies de benodigde gegevens vol-
ledig en op het juiste detailniveau te verzamelen. Hierdoor is een berekening en vergelijking
van de AL op het niveau van de individuele provincie niet mogelijk. De beschikbare gege-
vens zijn echter wel geschikt om de gemiddelde kosten per informatieverplichting (P) te be-
rekenen. Dit geldt eveneens voor de aantallen (Q). Onderstaand is toegelicht op welke wijze
dit heeft plaatsgevonden in het onderzoek.

Uitgangspunten

Bij de gevraagde informatie gaat het in principe om twee categorieën van gegevens die per
provincie voor de vier doelgeroepen zijn gevraagd:
‡ De parameter P: de tijd respectievelijk de kosten per jaar voor het uitvoeren van de ad-
ministratieve handelingen.
‡ De parameter Q: het aantal keren dat deze handelingen per jaar plaatsvinden.

De parameter P

De parameter P is voor één bepaalde informatieverplichting (afkomstig uit regelgeving of uit


subsidies) voor alle doelgroepen hetzelfde. Een bedrijf zal bijvoorbeeld voor dezelfde subsi-
dieaanvraag niet meer of minder tijd besteden als een maatschappelijke instelling.
Strikt genomen kunnen echter - hoewel het om dezelfde informatieverplichtingen gaat - ver-
schillen optreden tussen de provincies, bijvoorbeeld omdat een provincie met de uitvoering
van een bepaalde subsidieregeling anders omgaat dan een andere provincie. De door de pro-
vincies beschikbaar gestelde informatie, is op twee of drie provincies na, echter te onvolledig
om deze verschillen te kwantificeren16.

In het onderzoek is daarom de volgende werkwijze gevolgd: de van alle provincies beschik-
bare informatie is over elkaar gelegd. Hierdoor is een representatief beeld verkregen van de
P’s van de “gemiddelde” provincie. Deze werkwijze is in onderstaande figuur schematisch
weergegeven.

16
De gegevens zijn wel kwalitatief geanalyseerd, de resultaten hiervan zijn beschreven in hoofdstuk 6.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 31 -


Start bepaling P
in het kostenmodel

P beschik- neen
baar uit nulmeting
ministeries

ja

P beschikbaar neen Informatieverplichtingen


van provincies analyseren en P schatten

ja
Resultaten analyse toetsen
bij doelgroepen

Getallen vergelijken, Getallen vergelijken,


toetsen & standaardiseren toetsen & standaardiseren

Getal voor P Getal voor P Getal voor P


opnemen in model opnemen in model opnemen in model

Figuur 3. Werkwijze voor het bepalen van de parameter P

Deze werkwijze heeft één lijst van P’s opgeleverd die voor alle provincies worden toegepast.

De parameter Q

De parameter Q geeft aan hoe vaak per jaar bepaalde administratieve handelingen voor regel-
geving en subsidies door de vier doelgroepen worden uitgevoerd. Er is daarom van alle pro-
vincies gevraagd om deze gegevens voor elke regelgeving en subsidie aan te geven.

Een belangrijk deel van deze informatie is door de provincies aangeleverd. Deze gegevens
zijn echter niet voor alle provincies volledig. Voor een betrouwbare extrapolatie is voor de
invulling van de Q de volgende werkwijze gekozen:
‡ Indien geen getal voor Q beschikbaar is maar wel uitvoering aan de regelgeving wordt
gegeven dan is hiervoor een waarde overgenomen van een vergelijkbare provincie.
‡ Indien een getal beschikbaar is, is deze in het model opgenomen. Het kan zijn dat uitvoe-
ring aan een regelgeving of subsidie wordt gegeven, maar hier in de praktijk geen ge-
bruik van wordt gemaakt. De Q is dan gelijk aan nul.

- 32 - SIRA Consulting
Rapportage

De resultaten van het onderzoek per doelgroep (Bedrijven, georganiseerde burgers, burgers
en maatschappelijke instellingen) worden als volgt gerapporteerd:
‡ Autonome regelgeving versus medebewindsregelgeving: Door de indeling in categorieën
wordt inzicht verkregen in welke AL direct (autonoom) en welke AL indirect (medebe-
wind) door provincies wordt veroorzaakt en dus ook kunnen worden gereduceerd.
‡ AL van de regelgeving verus AL van de subsidieregelingen: Dit onderscheid wordt ge-
maakt omdat niet in alle nulmetingen de subsidieregelingen worden meegenomen in de
rapportage van de nulmeting. Zo worden bij AL Bedrijven deze AL niet toegerekend tot
de nulmeting, terwijl dit bij AL burger wel het geval is.

5.2 AL Provincie Samenvatting

De totale jaarlijkse AL van de provincies bedragen:


‡ € 218 miljoen voor bedrijven, waarvan € 25,6 miljoen als gevolg van subsidies.
‡ 143.000 uur en € 2,3 miljoen Out-of-pocket kosten voor burgers, waarvan 140.500 uur
en € 2,3 miljoen als gevolg van subsidies.
‡ 87.700 uur en € 2,3 miljoen Out-of-pocket kosten voor burgers, waarvan 70.800 uur en
€ 2,3 miljoen als gevolg van subsidies.
‡ € 22,2 miljoen voor maatschappelijke instellingen, waarvan € 21,7 miljoen als gevolg
van subsidies.

AL Totaal
Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL Be (€/jr) AL MI (€/jr) AL GBu (€/jr) AL GBu (T/jr) AL Bu (€/jr) AL Bu (T/jr)
A Bezwaar, klachten en inspraak € 122.800 € 133.300 € - 1.525 € - 11.184
B Economie, bestuur en samenleving € 39.300 € - € - 104 € - 158
C Milieu en omgeving € 186.896.700 € 404.400 € 1.100 288 € 2.700 645
D Ruimtelijke ordening en landschap € 284.800 € 15.800 € - 450 € - 767
E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 5.543.700 € 10.200 € - 146 € 800 4.098
F Onderwijs, cultuur en welzijn € 700 € 300 € - 0 € - 0
Totaal € 192.888.000 € 564.000 € 1.100 2.512 € 3.500 16.852

Samenvatting resultaten Subsidies


Sectie Thema AL Be (€/jr) AL MI (€/jr) AL GBu (€/jr) AL GBu (T/jr) AL Bu (€/jr) AL Bu (T/jr)
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € - 0 € - 0
Sub-B Economie, bestuur en samenleving € 16.047.600 € 3.142.100 € 451.200 18.197 € 29.000 1.262
Sub-C Milieu en omgeving € 2.812.100 € 1.161.600 € 3.000 274 € 127.300 2.949
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap € 6.280.800 € 3.513.100 € 949.300 49.700 € 275.700 10.940
Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 146.600 € 525.500 € 53.600 2.543 € - 0
Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn € 299.500 € 13.338.000 € 857.600 69.742 € 1.849.300 55.658
Totaal € 25.586.600 € 21.680.300 € 2.314.700 140.456 € 2.281.300 70.809

Samenvatting AL Totaal AL Be (€/jr) AL MI (€/jr) AL GBu (€/jr) AL GBu (T/jr) AL Bu (€/jr) AL Bu (T/jr)
Totaal € 218.474.600 € 22.244.300 € 2.315.800 142.968 € 2.284.800 87.661

Figuur 4. Samenvatting AL Provincies

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 33 -


5.3 AL Provincies Bedrijven

De totale jaarlijkse AL van de provincies voor bedrijven bedragen € 218 miljoen. Hiervan is:
‡ € 193 miljoen (88%) het gevolg van regelgeving en € 25,6 miljoen (12%) het gevolg van
subsidies.
‡ € 198 miljoen (91%) het gevolg van regelgeving in medebewind en € 20 miljoen (9%)
het gevolg van autonome regelgeving.

AL Bedrijven
Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL Be (€/jr) AL Medebewind AL Autonoom
Regelgeving Bedrijven Bezwaar, klachten en
A Bezwaar, klachten en inspraak € 122.800 € 122.800 € - inspraak

Economie, bestuur en
B Economie, bestuur en samenleving € 39.300 € 39.300 € - 0% samenleving
3%
C Milieu en omgeving € 186.896.700 € 186.882.400 € 14.300 0% Milieu en omgeving
0%
D Ruimtelijke ordening en landschap € 284.800 € 134.400 € 150.400
Ruimtelijke ordening en
E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 5.543.700 € 4.402.800 € 1.140.900 landschap

Verkeer, vervoer en
F Onderwijs, cultuur en welzijn € 700 € 700 € -
97% infrastructuur

Totaal € 192.888.000 € 191.582.400 € 1.305.600 Onderwijs, cultuur en


welzijn

Samenvatting resultaten Subsidies


Sectie Thema AL Be (€/jr) AL Medebewind AL Autonoom
Subsidies Bedrijven
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € - Bezwaar, klachten en
inspraak
Sub-B Economie, bestuur en samenleving € 16.047.600 € 829.800 € 15.217.800
Economie, bestuur en
Sub-C Milieu en omgeving € 2.812.100 € 1.717.800 € 1.094.300 1% samenleving
1%
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap € 6.280.800 € 3.725.200 € 2.555.600 0% Milieu en omgeving
25%
Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 146.600 € - € 146.600 Ruimtelijke ordening en
landschap
Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn € 299.500 € 294.600 € 4.900
11% Verkeer, vervoer en
Totaal € 25.586.600 € 6.567.400 € 19.019.200 62% infrastructuur

Onderwijs, cultuur en
welzijn
Samenvatting AL Totaal AL Be (€/jr) AL Medebewind AL Autonoom
Totaal € 218.474.600 € 198.149.800 € 20.324.800

Figuur 5. AL Provincies Bedrijven

De AL van de regelgeving voor bedrijven worden voornamelijk (€ 187 miljoen) veroorzaakt


door regelgeving op het gebied van milieu en omgeving. Hiervan wordt € 128 miljoen ver-
oorzaakt door het aanvragen en naleven van de vergunning voor de Wet milieubeheer (Wm-
vergunning). Overigens zijn vrijwel alle AL op het gebied van milieu en omgeving reeds op-
genomen in de nulmetingen van de departementen (VROM, V&W en OCW).17

De AL van de subsidieregelingen voor bedrijven worden voornamelijk veroorzaakt door sub-


sidies voor economische ontwikkeling. Het betreft voornamelijk subsidies voor het stimule-
ren van innovaties en de ruimtelijk-economische ontwikkeling.

5.4 AL Provincies Georganiseerde Burger

De AL Georganiseerde Burger zijn opgesplitst in tijdsbestedingen (T) en Out-of-pocket kos-


ten (K). De totale jaarlijkse AL tijdsbestedingen van de provincies voor georganiseerde bur-
gers bedragen 143.000 uur. Hiervan is:
‡ 2.500 uur (2%) het gevolg van regelgeving en 140.500 uur (98%) het gevolg van subsi-
dies.
‡ 57.600 uur (40%) het gevolg van regelgeving in medebewind en 85.400 uur (60%) het
gevolg van autonome regelgeving.

17
De AL zijn echter gecorrigeerd, aangezien betere informatie over de aantallen handelingen is verkregen.

- 34 - SIRA Consulting
De totale jaarlijkse AL Out-of-pocket kosten van de provincies voor georganiseerde burgers
bedragen € 2,3 miljoen. Hiervan is:
‡ € 1.100 (0%) het gevolg van regelgeving en € 2,3 miljoen (100%) het gevolg van subsi-
dies.
‡ € 748.000 (32%) het gevolg van regelgeving in medebewind en € 1,6 miljoen (68%) het
gevolg van autonome regelgeving.

AL Georganiseerde Burger (tijdsbestedingen)


Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL GBu (T/jr) Medebew. Autonoom Regelgeving Georganiseerde Burger Bezwaar, klachten en
A Bezwaar, klachten en inspraak 1.525 1.525 0 inspraak

B Economie, bestuur en samenleving 104 25 79 Economie, bestuur en


samenleving
C Milieu en omgeving 288 202 86 6% 0% Milieu en omgeving
18%
D Ruimtelijke ordening en landschap 450 406 43
Ruimtelijke ordening en
E Verkeer, vervoer en infrastructuur 146 79 67 landschap

11% 61% Verkeer, vervoer en


F Onderwijs, cultuur en welzijn 0 0 0 infrastructuur
4%
Totaal 2.512 2.237 275 Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting resultaten Subsidies


Sectie Thema AL GBu (T/jr) Medebew. Autonoom
Subsidies Georganiseerde Burger
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak 0 0 0 Bezwaar, klachten en
inspraak
Sub-B Economie, bestuur en samenleving 18.197 2.595 15.602 Economie, bestuur en
samenleving
Sub-C Milieu en omgeving 274 0 274 13%
0% Milieu en omgeving
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap 49.700 35.702 13.998 0%
Ruimtelijke ordening en
Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur 2.543 0 2.543 landschap
50%
Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn 69.742 17.078 52.664 Verkeer, vervoer en
35% infrastructuur
2%
Totaal 140.456 55.376 85.081 Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting AL Totaal AL GBu (T/jr) AL AL Autonoom


Totaal 142.968 57.613 85.356

AL Georganiseerde Burger (Out-of-pocket kosten)


Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL GBu (€/jr) Medebew. Autonoom Regelgeving Georganiseerde Burger Bezwaar, klachten en
A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € - inspraak

Economie, bestuur en
B Economie, bestuur en samenleving € - € - € - samenleving

C Milieu en omgeving € 1.100 € 1.100 € - 6% 0% Milieu en omgeving


18%
D Ruimtelijke ordening en landschap € - € - € -
Ruimtelijke ordening en
landschap
E Verkeer, vervoer en infrastructuur € - € - € -
11% Verkeer, vervoer en
F Onderwijs, cultuur en welzijn € - € - € - infrastructuur
4% 61%
Totaal € 1.100 € 1.100 € - Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting resultaten Subsidies


Sectie Thema AL GBu (€/jr) Medebew. Autonoom Subsidies Georganiseerde Burger
Bezwaar, klachten en
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € - inspraak

Sub-B Economie, bestuur en samenleving € 451.200 € 70.500 € 380.700 Economie, bestuur en


samenleving
Sub-C Milieu en omgeving € 3.000 € - € 3.000
50% 0% 13% 0% Milieu en omgeving
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap € 949.300 € 443.300 € 506.000
Ruimtelijke ordening en
Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 53.600 € - € 53.600 landschap

Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn € 857.600 € 233.100 € 624.500 35% Verkeer, vervoer en
infrastructuur
Totaal € 2.314.700 € 746.900 € 1.567.800 2%
Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting AL Totaal AL GBu (€/jr) Medebew. Autonoom


Totaal € 2.315.800 € 748.000 € 1.567.800

Figuur 6. AL Provincies Georganiseerde Burger

De AL van de regelgeving voor georganiseerde burgers worden voornamelijk (circa


€ 500.000) veroorzaakt door de registratie- en meldingsplicht grondwateronttrekkingen. Deze
informatieverplichtingen gelden onder andere voor sport- en tuinbouwverenigingen.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 35 -


De AL van de subsidieregelingen voor georganiseerde burgers worden voornamelijk veroor-
zaakt door subsidies op het gebied van onderwijs, cultuur en welzijn en ruimtelijke ordening
en landschap. Voor onderwijs, cultuur en welzijn worden de AL grotendeels veroorzaakt door
het grote aantal kunstsubsidies (€ 1,2 miljoen). Op het gebied van ruimtelijke ordening en
landschap wordt € 1,2 miljoen veroorzaakt door de Europese subsidies Plattelandsontwikke-
ling Programma (POP). Georganiseerde burgers die hier gebruik van maken zijn agrarische
koepelorganisaties en verenigingen. De aanvraag- en verantwoordingsprocedure voor derge-
lijke subsidies zijn omvangrijk. Op de gebieden van economie, bestuur en samenleving en
onderwijs, cultuur en welzijn zijn de AL gelijkmatig verspreid over diverse subsidieregelin-
gen.

5.5 AL Provincies Burger

De AL Burger zijn opgesplitst in tijdsbestedingen (T) en Out-of-pocket kosten (K). De totale


jaarlijkse AL tijdsbestedingen van de provincies voor burgers bedragen 87.700 uur. Hiervan
is:
‡ 16.900 uur (19%) het gevolg van regelgeving en 70.800 uur (81%) het gevolg van subsi-
dies.
‡ 16.900 uur (19%) het gevolg van regelgeving in medebewind en 70.800 uur (81%) het
gevolg van autonome regelgeving.

De totale jaarlijkse AL Out-of-pocket kosten van de provincies voor burgers bedragen € 2,3
miljoen. Hiervan is:
‡ € 3.500 (0%) het gevolg van regelgeving en € 2,3 miljoen (100%) het gevolg van subsi-
dies.
‡ € 52.000 (2%) het gevolg van regelgeving in medebewind en € 2,2 miljoen (98%) het
gevolg van autonome regelgeving.

- 36 - SIRA Consulting
AL Burger (tijdsbestedingen)
Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL Bu (T/jr) Medebew. Autonoom Regelgeving Burger Bezwaar, klachten en
inspraak
A Bezwaar, klachten en inspraak 11.184 11.184 0
Economie, bestuur en
B Economie, bestuur en samenleving 158 0 158 samenleving
0%
C Milieu en omgeving 645 532 113 24% Milieu en omgeving

D Ruimtelijke ordening en landschap 767 44 723


Ruimtelijke ordening en
E Verkeer, vervoer en infrastructuur 4.098 1.786 2.312 landschap
5%
Verkeer, vervoer en
F Onderwijs, cultuur en welzijn 0 0 0 4% infrastructuur
66%
Totaal 16.852 13.547 3.306 1% Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting resultaten Subsidies


Sectie Thema AL Bu (T/jr) Medebew. Autonoom
Subsidies Burger
Bezwaar, klachten en
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak 0 0 0 inspraak

Sub-B Economie, bestuur en samenleving 1.262 85 1.177 Economie, bestuur en


0% samenleving
Sub-C Milieu en omgeving 2.949 0 2.949 2% 4%
15% Milieu en omgeving
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap 10.940 2.499 8.442 0%
Ruimtelijke ordening en
Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur 0 0 0 landschap
Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn 55.658 746 54.912 Verkeer, vervoer en
79% infrastructuur
Totaal 70.809 3.330 67.480
Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting AL Totaal AL Bu (T/jr) AL AL Autonoom


Totaal 87.661 16.876 70.785

AL Burger (Out-of-pocket kosten)


Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL GBu (€/jr) Medebew. Autonoom Regelgeving Burger Bezwaar, klachten en
inspraak
A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € -
Economie, bestuur en
B Economie, bestuur en samenleving € - € - € - 0% samenleving

C Milieu en omgeving € 2.700 € 2.700 € - 0% Milieu en omgeving


23% 0%
D Ruimtelijke ordening en landschap € - € - € -
Ruimtelijke ordening en
0% landschap
E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 800 € - € 800
Verkeer, vervoer en
F Onderwijs, cultuur en welzijn € - € - € - infrastructuur

Totaal € 3.500 € 2.700 € 800 77% Onderwijs, cultuur en


welzijn

Samenvatting resultaten Subsidies


Sectie Thema AL GBu (€/jr) Medebew. Autonoom
Subsidies Burger Bezwaar, klachten en
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € - inspraak

Sub-B Economie, bestuur en samenleving € 29.000 € 2.700 € 26.300 0% Economie, bestuur en


samenleving
Sub-C Milieu en omgeving € 127.300 € - € 127.300 1%
Milieu en omgeving
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap € 275.700 € 42.400 € 233.300 6% 12%

Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur € - € - € - 0% Ruimtelijke ordening en


landschap

Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn € 1.849.300 € 4.200 € 1.845.100 Verkeer, vervoer en


infrastructuur
Totaal € 2.281.300 € 49.300 € 2.232.000
81% Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting AL Totaal AL Bu (€/jr) Medebew. Autonoom


Totaal € 2.284.800 € 52.000 € 2.232.800

Figuur 7. AL Provincies Burger

De AL van de regelgeving voor burgers zijn voornamelijk (4.100 uur) het gevolg van regel-
geving op het gebied van verkeer en vervoer. De drie informatieverplichtingen met de hoog-
ste AL zijn: (1) ontheffingen op verboden uit de Wegenverkeerswet, (2) ontheffingen op het
verbod van maximale vaarsnelheden en (3) uitwegvergunningen naar provinciale wegen.
Daarnaast worden relatief hoge AL veroorzaakt door klachten en bezwaarschriften. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat de AL als gevolg van klachten en bezwaarschriften afhangen
van de omvang van de klacht of het bezwaarschrift, het eventuele gebruik van rechtsbijstand
en het gebruik van een hoorzitting. Een laagdrempelige behandeling van klachten kan de AL
per klacht reduceren.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 37 -


De AL van subsidies voor burgers zijn voornamelijk (39.000 uur en € 1,7 miljoen aan Out-of-
pocket) het gevolg van subsidies gericht monumentenzorg (onderhoud en restauratie). Voor
deze subsidies moeten inspectierapporten bij een provinciebureau van de Stichting Monu-
mentenwacht Nederland worden opgevraagd en gemaakte kosten worden verantwoord. Af-
hankelijk van de gemaakte kosten kan een accountantsverklaring worden vereist.

5.6 AL Provincies Maatschappelijke instellingen

De totale jaarlijkse AL van de provincies voor maatschappelijke instellingen bedragen € 22,2


miljoen. Hiervan is:
‡ € 0,5 miljoen (2%) het gevolg van regelgeving en € 21,7 miljoen (98%) het gevolg van
subsidies.
‡ € 7,8 miljoen (35%) het gevolg van regelgeving in medebewind en € 14,5 miljoen (65%)
het gevolg van autonome regelgeving.

AL Maatschappelijke Instellingen
Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL MI (€/jr) Medebew. Autonoom
Regelgeving Maatsch. Instellingen
A Bezwaar, klachten en inspraak € 133.300 € 133.300 € - Bezwaar, klachten en
inspraak
B Economie, bestuur en samenleving € - € - € - 0% Economie, bestuur en
2%
samenleving
C Milieu en omgeving € 404.400 € 404.400 € - 24%
3% Milieu en omgeving
D Ruimtelijke ordening en landschap € 15.800 € 15.800 € -
0%
Ruimtelijke ordening en
E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 10.200 € 1.500 € 8.700 landschap

F Onderwijs, cultuur en welzijn € 300 € 300 € - Verkeer, vervoer en


infrastructuur

Totaal € 564.000 € 555.300 € 8.700 71% Onderwijs, cultuur en


welzijn

Samenvatting resultaten Subsidies


Sectie Thema AL MI (€/jr) Medebew. Autonoom
Subsidies Maatsch. Instellingen
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € -
Bezwaar, klachten en
Sub-B Economie, bestuur en samenleving € 3.142.100 € 612.700 € 2.529.400 inspraak
0% 14%
Sub-C Milieu en omgeving € 1.161.600 € 547.100 € 614.500 Economie, bestuur en
5% samenleving
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap € 3.513.100 € 1.229.500 € 2.283.600 Milieu en omgeving

Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 525.500 € - € 525.500 Ruimtelijke ordening en


landschap
Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn € 13.338.000 € 4.829.900 € 8.508.100 16%
Verkeer, vervoer en
63% 2% infrastructuur
Totaal € 21.680.300 € 7.219.200 € 14.461.100 Onderwijs, cultuur en
welzijn

Samenvatting AL Totaal AL MI (€/jr) Medebew. Autonoom


Totaal € 22.244.300 € 7.774.500 € 14.469.800

Figuur 8. AL Provincies Maatschappelijke instellingen

De AL van de regelgeving voor maatschappelijke instellingen zijn voornamelijk (€ 300.000)


het gevolg van informatieverplichtingen voor gemeentelijke badinrichtingen. Het gaat hier
om de meldingen voor het oprichten of wijzigen van de inrichting en de risicoanalyses en be-
heersplannen ter preventie van legionella.

De AL van subsidies voor maatschappelijke instellingen zijn voornamelijk (€ 13 miljoen) het


gevolg van subsidies op het gebied van onderwijs, cultuur en welzijn. Hiervan wordt € 2,6
miljoen veroorzaakt door de subsidie Jeugdzorg. Ruim € 8 miljoen (61%) in dit thema wordt
veroorzaakt door structurele subsidies.

- 38 - SIRA Consulting
6 Conclusies
1. De totale Administratieve Lasten Provincies uit medebewind en uit autonome taken be-
dragen € 240 miljoen per jaar voor Bedrijven en Maatschappelijke Instellingen. Voor
burgers en georganiseerde burgers bedragen deze AL 231.000 uur en € 4,6 miljoen Out-
of-Pocket kosten per jaar.

Een uitsplitsing van de Administratieve Lasten in (1) regelgeving en subsidies en (2)


medebewind en autonome taken is weergegeven in onderstaande tabel.

Samenvatting AL Be (€/jr) AL MI (€/jr) AL GBu (€/jr) AL GBu (T/jr) AL Bu (€/jr) AL Bu (T/jr)

AL Regelgeving € 192.763.800 € 549.100 € 1.100 2.512 € 3.500 16.852

- Regelgeving in medebewind € 191.458.200 € 540.400 € 1.100 2.237 € 2.700 13.547

- Autonome regelgeving € 1.305.600 € 8.700 € - 275 € 800 3.306

AL Subsidies € 25.586.600 € 21.680.300 € 2.314.700 140.456 € 2.281.300 70.809

- Subsidies in medebewind € 6.567.400 € 7.219.200 € 746.900 55.376 € 49.300 3.330


- Autonome subsidies € 19.019.200 € 14.461.100 € 1.567.800 85.081 € 2.232.000 67.480

AL Totaal € 218.350.400 € 22.229.400 € 2.315.800 142.968 € 2.284.800 87.661

Figuur 9. Samenvatting AL Provincies

2. De totale AL van bedrijven uit medebewind en uit autonome taken worden geraamd op €
218 miljoen per jaar.

De totale AL van de Nederlandse Rijksoverheid voor bedrijven bedragen € 16,4 miljard.


Hiervan is 1,2%, ofwel AL ter hoogte van € 198 miljoen, toe te rekenen aan Rijksregel-
geving die via Provincies wordt uitgevoerd.18 Het aandeel autonome regelgeving is be-
perkt tot € 20 miljoen per jaar. De AL van bedrijven worden voor 88% veroorzaakt door
regelgeving. De overige 12% wordt veroorzaakt door het aanvragen en verantwoorden
van subsidies.

3. De totale AL van georganiseerde burgers uit medebewind en uit autonome taken worden
geraamd op 143.000 uur en € 2,3 miljoen aan Out-of-Pocket kosten per jaar.

De AL van georganiseerde burgers zijn voor 40% ofwel 57.600 uur per jaar toe te reke-
nen aan Rijksregelgeving die via Provincies wordt uitgevoerd.19 Het aandeel autonome
regelgeving is 60% ofwel 85.400 uur per jaar.

18
Deze AL zijn reeds opgenomen in de nulmetingen van de departementen, met uitzondering van de AL als gevolg van: (1)
Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer, (2) Melding ontbranding vuurwerk, (3) Ontgrondingsvergunning voor afgravingen
anders dan zandwinningsprojecten, (4) Melding ontgrondingen, (5) Schadevergoeding ontgrondingen, (6) Registratieplicht
productie/bewerking zuiveringsslib of compost, (7) Ontheffing voorschriften badinrichtingen, (8) Schadevergoeding grondwater-
onttrekkingen, (9) Ontheffing evenementen op of aan het water, (10) Overige ontheffingen Wegenverkeerswet en (11) Vergun-
ning ambulancevervoer. De omvang van de AL van deze informatieverplichtingen bedragen circa € 710.000.
19
Deze AL kunnen eventueel in beperkte mate overlap vertonen met de AL voor bedrijven zoals opgenomen in de nulmetingen
van departementen. Oorzaak hiervoor is dat de uitsplitsing in doelgroepen in een eerder stadium niet mogelijk was door een
gebrek aan gegevens. Voor de uitsplitsing in doelgroepen is in dit rapport uitgegaan van de gegevens van de provincies.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 39 -


2% van de AL die door Provincies voor georganiseerde burgers wordt veroorzaakt is af-
komstig van regelgeving. Het gaat hierbij voornamelijk om bezwaarprocedures. Voor
98% worden de AL veroorzaakt door het aanvragen en verantwoorden van subsidies.

4. De totale AL van burgers uit medebewind en uit autonome taken worden geraamd op
87.700 uur en € 2,3 miljoen aan Out-of-Pocket kosten per jaar.

De AL van burgers zijn voor 19%, ofwel 16.900 uur per jaar, toe te rekenen aan Rijksre-
gelgeving die via Provincies wordt uitgevoerd. Het aandeel autonome regelgeving is
81%, ofwel 70.800 uur per jaar.
19% van de AL die door Provincies voor burgers wordt veroorzaakt, is afkomstig van
regelgeving. Het gaat hierbij voornamelijk om inspraakprocedures bij ruimtelijke plan-
nen en vergunningprocedures. Voor 81% worden deze AL veroorzaakt door het aanvra-
gen en verantwoorden van subsidies.

5. De totale AL van maatschappelijke instellingen uit medebewind en uit autonome taken


worden geraamd op € 22,2 miljoen per jaar.

De AL van maatschappelijke instellingen zijn voor 35%, ofwel € 7,8 miljoen, toe te re-
kenen aan Rijksregelgeving die via Provincies wordt uitgevoerd. Het aandeel autonome
regelgeving bedraagt € 14,5 miljoen per jaar.
De AL van maatschappelijke instellingen worden voor 98% veroorzaakt door het aan-
vragen en verantwoorden van subsidies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen struc-
turele (jaarlijkse) en projectsubsidies. De overige 3% aan AL worden veroorzaakt door
regelgeving.

6. De beleidsvrijheid van de provincies verschilt per informatieverplichting en wordt door


de provincies in sommige gevallen uiteenlopend ingevuld. Voorbeelden hiervan zijn op-
genomen in hoofdstuk 7 van deze rapportage.

De verschillen kunnen voor een beperkt deel worden verklaard door de regionale ver-
schillen tussen de provincies. Het is echter binnen de kaders van dit onderzoek niet mo-
gelijk gebleken om verklaringen te vinden voor het merendeel van deze verschillen.

7. Het aantal informatieverplichtingen is verschillend per provincie en varieert tussen de


50 en 70 informatieverplichtingen voor regelgeving en tussen de 35 en 55 informatie-
verplichtingen voor subsidies.

Per provincie wordt voor de regelgeving aan gemiddeld 60 informatieverplichtingen uit-


voering gegeven. Voor de subsidies gaat het om gemiddeld 45 informatieverplichtingen.
Het aantal informatieverplichtingen verschilt echter per provincie. De geconstateerde
verscheidenheid wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillend beleid.

8. De regelgeving die door provincies wordt uitgevoerd is complex, specialistisch en op


onderdelen moeilijk toegankelijk voor de verschillende doelgroepen.

Algemeen kan worden gesteld dat een belangrijk deel van de taken van de provincies ge-
richt is op een uiteenlopend spectrum van specifieke doelgroepen en onderwerpen. Aan-
gezien voor iedere doelgroep of onderwerp andere regelgeving van toepassing is, hebben
provincies te maken met een groot aantal verschillende regelingen.

- 40 - SIRA Consulting
9. De toegankelijkheid van de regelgeving die door de provincies wordt uitgevoerd ver-
schilt sterk.

In bepaalde provincies wordt regelgeving ontsloten via duidelijke productencatalogi, in


andere provincies wordt uitsluitend verwezen naar de provinciale verordeningen. Uit in-
terviews met de doelgroepen is het algemene beeld naar voren gekomen dat de drempel
om bij de provincie terecht te komen hoog is. Zodra deze drempel echter genomen is,
worden het serviceniveau en de deskundigheid als goed ervaren. Met name op het gebied
van subsidies is men – indien men geen gebruik maakt van meerjarensubsidies – onbe-
kend met de mogelijkheden die de provincies bieden.

10. De AL kunnen per provincie variëren doordat beleidsinstrumenten (zoals de keuze tus-
sen vrijstelling, melding, aanvraag ontheffing of vergunning) verschillend worden inge-
zet om bepaald beleid te realiseren.

Uit het onderzoek blijkt dat provincies verschillend omgaan met informatieverplichtin-
gen. Bij bepaalde provincies kan worden volstaan met een telefonische melding van een
bepaalde activiteit. Voor dezelfde activiteit moet in een andere provincie een schriftelij-
ke vergunningaanvraag worden ingediend.
De verschillen die hierdoor ontstaan, kunnen gedeeltelijk worden verklaard doordat pro-
vincies geografisch niet altijd vergelijkbaar zijn. In de ene provincie is de grondwater-
stand gevoelig voor schommelingen en worden, in de vorm van een vergunning, strikte
eisen gesteld aan grondwateronttrekking. In een andere provincie - met een andere bo-
demgesteldheid - vormen grondwaterschommelingen minder een probleem en kan er
daarom worden volstaan met een ontheffing.

11. Het reduceren van AL wordt bemoeilijkt door de behoefte risico’s af te dekken.

Bedrijven veroorzaken voor de omgeving risico’s die sterk uiteenlopende kenmerken


vertonen (bijvoorbeeld risico’s ten aanzien van geluid of veiligheidsrisico’s voor de
omwonenden). Provincies dienen voor subsidies te bepalen of deze rechtmatig worden
besteed.
Provincies proberen deze risico’s vaak te beheersen door het stellen van regels, het vra-
gen van informatie en toetsen van bepaalde belangen. Uit het onderzoek komt naar voren
dat binnen provincies de behoefte aanwezig is om risico’s tot een minimum te beperken
door meer informatie te vragen dan strikt noodzakelijk is om de regelgeving goed uit te
voeren. Dit speelt met name een rol bij de verlening van Wm-vergunningen, maar ook
bij de handhavingsactiviteiten inzake het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO).
Het zichtbaar maken van politieke, bestuurlijke en ambtelijke risico’s – en de hieruit af
te leiden aansprakelijkheden – kan daarom een bijdrage leveren aan betere randvoor-
waarden voor AL-reductie.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 41 -


12. AL van provincies voor bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instel-
lingen zijn belangrijk, maar beschrijven slechts een gedeelte van de aandachtspunten
van de relatie tussen deze doelgroepen en provincies.

In de relatie tussen de doelgroepen en provincies vormen AL weliswaar een belangrijk


aspect, provincies leggen daarnaast echter nog andere lasten op aan bedrijven. Deze las-
ten vallen niet onder de definitie van AL en zijn daarom niet in het onderhavige onder-
zoek opgenomen. Voorbeelden van andere lasten voor bedrijven zijn:
‡ De doorlooptijden voor aanvragen van vergunningen.
‡ De provinciale belastingen en heffingen.
‡ De kosten voor noodzakelijke voorzieningen (zoals vloeistofdichte vloeren).
‡ De wachttijden als gevolg van de toegankelijkheid van de ambtelijke organisatie.
‡ De interpretatieverschillen tussen handhaving en vergunningverlening.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in alle provincies diverse programma’s en projec-
ten worden uitgevoerd om deze lasten te reduceren. Zo worden in bepaalde provincies de
dienstverlening en het serviceniveau van de provincie gericht gemonitord. De resultaten
hiervan worden dan gerapporteerd in Burgerjaarverslagen20. Daarnaast is een aantal pro-
vincies actief op het gebied van deregulering.

20
Een goed voorbeeld hiervan is de Provincie Groningen die actief de dienstverlening en het serviceniveau van de verschillende
afdelingen van de provincie monitoren en rapporteren in het Burgerjaarverslag. Daarnaast heeft de provincie een handvest
opgesteld waarin algemene afspraken en beoordelingscriteria zijn vastgelegd.

- 42 - SIRA Consulting
7 Aanbevelingen

7.1 Aangrijpingspunten voor AL reductie bij provincies

In dit hoofdstuk is op basis van de door de 11 provincies beschikbaar gestelde informatie een
uiteenzetting gegeven van de mogelijkheden om de AL te reduceren. Voor het identificeren
van de aangrijpingspunten zijn de verschillende provincies (op onderdelen) met elkaar verge-
leken en geanalyseerd. Als uitgangspunt is hierbij gebruik gemaakt van de wijze waarop re-
gelgeving en subsidies en de uitvoering daarvan AL tot gevolg hebben. Concreet betekent dit
dat voor deze niveaus verschillende aangrijpingspunten voor reductie van AL mogelijk zijn.

Afhankelijk van het niveau van het aangrijpingspunt kunnen de effecten op de AL groter of
kleiner zijn. In de onderstaande figuur zijn de verschillende aangrijpingspunten schematisch
weergegeven en toegelicht. In de onderstaande paragrafen worden de verschillende aangrij-
pingspunten voor AL reductie uitgewerkt met voorbeelden van de verschillende provincies.

Beleid /
Regelgeving medebewind
Beperken regelgeving (§ 7.2)
Provinciale Regelgeving
Alternatieven voor informatieverplichtingen (§ 7.3)
Informatieverplichting
Wijzigen informatieverplichtingen (§ 7.4)
Uitvoering
Faciliteren van de uitvoering (§ 7.5)
Administratieve Lasten

Figuur 10. Aangrijpingspunten voor reductie van de AL

7.2 Beperken regelgeving

Het aangrijpingspunt “Beperken regelgeving” is erop gericht de regelgeving overzichtelijk en


duidelijk te houden voor de verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij concreet om de vraag
of nationale regelgeving dient te worden uitgewerkt in provinciale regelgeving en of autono-
me regelgeving strikt noodzakelijk is (of dat ook via andere beleidsinstrumenten dezelfde be-
leidsdoelen kunnen worden gerealiseerd). In het kader van de reductie van de AL zijn in dit
onderzoek de volgende aangrijpingspunten voor provincies naar voren gekomen:
1. Schrappen van gedateerde regelgeving.
2. Afstemmen onderwerp of objectgerelateerde regelgeving met ander bevoegd gezag.
3. Integreren en uniformeren van regelgeving.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 43 -


Ad. 1. Schrappen regelgeving

Het onderzoek is gestart met een inventarisatie van de provinciale regelgeving. Hiertoe zijn
van vijf provincies alle provinciale verordeningen achterhaald en op hoofdlijnen doorgeno-
men. Tijdens deze inventarisatie zijn diverse verordeningen naar voren gekomen die zeer ge-
dateerd of niet meer van toepassing waren.

Het gaat hierbij voornamelijk om subsidieverordeningen die voor een jaar van toepassing zijn
verklaard. De betreffende verordeningen zijn vervolgens niet ingetrokken en staan nog steeds
in het overzicht met actuele regelgeving. Andere voorbeelden zijn de verordeningen voor het
verstrekken van bepaalde gelden aan maatschappelijke instellingen.

Het schrappen van deze regelgeving heeft geen directe invloed op een reductie van de AL,
het levert echter wel een belangrijke bijdrage aan de toegankelijkheid van de regelgeving.
Reductie van de AL kan wel worden gerealiseerd als autonome regelgeving wordt geschrapt
waarvan weinig of geen gebruik wordt gemaakt.

Ad.2. Afstemmen onderwerp of objectgerelateerde regelgeving met ander bevoegd gezag.

Het bedrijfsleven en de georganiseerde burgers geven aan met veel verschillende vergunnin-
gen te maken te hebben bij de uitvoering van werkzaamheden. Voornamelijk werkzaamheden
van de sectoren Bouw en Landbouw (voorbeelden zijn uitgewerkt in onderstaande kaders)
hebben nog al eens te maken de provincie. Het gaat hierbij voornamelijk om vergunningen
die betrekking hebben op bouwactiviteiten of beregening. Voor iedere activiteit dient bij het
betreffende bevoegd gezag te worden nagegaan welke regelgeving van toepassing is:
‡ Nationale regelgeving (Wetten, besluiten en regelingen).
‡ Provinciale regelgeving (Provinciale verordening).
‡ Gemeentelijke regelgeving (Algemene Plaatselijke verordening).
‡ Waterschap (De Keur).

In de regelgeving zijn de verschillende bevoegdheden goed op elkaar afgestemd en is ook


duidelijk welk bevoegd gezag welke verantwoordelijkheid heeft. Het is echter in de uitvoe-
ring bijzonder lastig en tijdrovend om hieraan te voldoen. Concrete voorstellen om dit te re-
duceren zijn met voorbeelden uitgewerkt in de onderstaande tekstkaders.

AL-reductievoorstellen

A. Integratie aanvragen ontheffing exceptioneel transport


In de huidige situatie dient een ontheffing voor exceptioneel transport te worden aangevraagd bij:
- Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) indien het transport over Rijkswegen betreft.
- Provincie indien het transport over een Provinciale weg betreft.
- Gemeente indien het transport over een gemeentelijke weg betreft.

De route van het transport bepaald bij welke instanties een ontheffing moet worden aangevraagd. Om het
aantal aanvragen te reduceren is het mogelijk om over te gaan op een ontheffing per transport (en dus niet
meerdere ontheffingen voor een transport). De RDW heeft in samenwerking met een aantal provincies hiertoe
al afspraken gemaakt. Het resultaat is dat het bedrijf de ontheffing aanvraagt bij de RDW. In het kader van
reductie van de AL dient te worden nagegaan in hoeverre:
1. De overige provincies zich bij het systeem van de RDW kunnen aansluiten.
2. Dit systeem eveneens kan worden toegepast voor het aanvragen van een ontheffing voor het transport van
gevaarlijke stoffen over de weg.
3. Dit systeem eveneens kan worden toegepast voor het aanvragen van een ontheffing voor het transport van
gevaarlijke stoffen en/of exceptionele transporten over vaarwegen.

- 44 - SIRA Consulting
B. Samenvoegen van vergunningen onttrekken en lozen van water
Voor diverse bedrijfsactiviteiten waar grondwater wordt onttrokken of geloosd dienen ontheffingen of
vergunningen te worden aangevraagd. Afhankelijk van de activiteit en de omvang daarvan hebben bedrijven te
maken met een of meerdere partijen met bevoegd gezag:
- Waterschappen. Deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de waterkwantiteiten (dit is geregeld in de
Keur) en de waterkwaliteit (dit is geregeld in de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren).
- Rijkswaterstaat. Heeft op dezelfde onderdelen verantwoordelijkheid als de waterschappen echter dan voor
de Rijkswateren.
- Provincies. Deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater (geregeld in grondwateront-
trekkingsvergunningen of via meldingen). Daarnaast kan indien wordt geloosd op provinciale wateren ook
hiervoor een ontheffing verplicht zijn.
- Gemeenten. Deze zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de Wm-vergunningen (voor
specifieke of grote bedrijven kan dit ook de Provincie zijn) en eventuele lokale vergunningen (zoals kap-
vergunningen).

In het kader van het samenvoegen kan worden nagegaan op welke wijze de verschillende vergunningen kun-
nen worden samengevoegd bij een bevoegd gezag. Op deze wijze wordt de inzichtelijkheid van de regelgeving
en de uitvoering vergroot. Aanvullende mogelijkheden van provinciale regelgeving die voor integratie in
aanmerking komen zijn de afstemming tussen (1) Milieu-, Arbo- en Veiligheidsregelgeving en (2) Vergun-
ningverlening en Handhaving.

C. Coördinatie ontgrondingsvergunning, bouwvergunning en bestemmingsplannen


Veel informatie die bij de aanvraag van een ontgrondingsvergunning wordt gevraagd moet ook al worden
geleverd in het kader van bijvoorbeeld de bouwvergunning of een wijzigingsaanvraag van het bestemmings-
plan. Deze informatie zou in principe één keer uitgevraagd kunnen worden. De verschillende overheidsorganen
kunnen de gewenste informatie vervolgens aan elkaar vragen.

Ad 3. Integreren en uniformeren van regelgeving

Door bedrijven en maatschappelijke instellingen is aangegeven dat er verschillen zijn in de


wijze waarop wordt omgegaan met de regelgeving. Voor wat betreft de milieuvergunning is
bijvoorbeeld aangegeven dat de vergunningverlening veel mogelijkheid biedt voor interpreta-
tie van de wet- en regelgeving. Het is afhankelijk van de deskundigheid en kennis van de
provinciale ambtenaren hoe hiermee wordt omgegaan. Eenduidigheid over de wijze waarop
hiermee landelijk wordt omgegaan geeft de verschillende doelgroepen meer (rechts) zeker-
heid.

AL-reductievoorstellen

A. Toepassing van de EU-richtlijn met betrekking tot Best Available Techniques

In het kader van een Europese richtlijn wordt een lijst gepubliceerd waarin is aangegeven welke productietech-
nieken worden aangewezen als zogenaamde ‘Best Available Techniques’. In bepaalde provincies is beleid
vastgesteld dat alleen de beste van de in deze lijst opgenomen technieken door bedrijven mogen worden
toegepast. Hiermee worden bepaalde technieken – die Europees dus wel voldoen – niet erkend en daarmee
worden strengere eisen opgelegd. De consequentie is dat bedrijven met onderzoeken moeten aantonen dat toch
aan de gestelde eisen wordt voldaan.

In het kader van het beperken van de AL dient te worden nagegaan in hoeverre dergelijke strengere eisen
kunnen worden voorkomen of zodanig kunnen worden opgesteld dat deze hiermee geen verzwaring van de AL
veroorzaken.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 45 -


B. Uniformering interne werkwijze vergunningverlening en -handhaving

In niet alle provincies zijn interne werkprocessen uniform in vaste procedures vastgelegd. Dit leidt met name
tot problemen bij de rolverdeling tussen vergunningverlener en handhavers. Door taken en bevoegdheden op
een duidelijke en eenduidige wijze vast te leggen, kan de samenwerking tussen vergunningverleners en
handhavers verbeteren. De administratieve- en nalevingslasten van bedrijven zullen hierdoor afnemen.

De subsidieregelingen zijn door provincies verschillend vormgegeven. In bepaalde provincies


wordt voor iedere subsidieregeling afzonderlijk een subsidieverordening opgesteld. In andere
provincies is sprake van een subsidieverordening met daaronder een overzicht van de ver-
schillende subsidies. Op basis van de interviews met de maatschappelijke instellingen en de
georganiseerde burgers komt het algemene beeld naar voren dat het moeilijk is om inzicht te
krijgen in de verschillende subsidies. De dienstverlening van de Provincie bij het verkrijgen
van subsidies wordt als goed ervaren. Bedrijven hebben aangegeven dat de kosten voor het
aanvragen en de verantwoording van de subsidie vaak als hoog worden ervaren en daarom
beperkt van de regelingen gebruik maken. Deze subsidies worden dan ook over het algemeen
aangevraagd op initiatief van adviesbureaus en in samenwerking met bedrijven uitgevoerd.

AL-reductievoorstellen

Integreren en uniformeren van subsidieverordeningen.

Een aantal provincies werkt reeds met een algemene subsidieverordening en een actieve benadering van de
doelgroep indien deze in aanmerking wil komen voor een subsidie. Voorbeeld provincies zijn Flevoland,
Utrecht en Zuid-Holland. Bij het uitwerken van een algemene subsidieverordening moet deze zodanig worden
ingericht dat deze aansluit bij de verschillende randvoorwaarden (zoals drempelwaarde voor accountantsver-
klaringen en verplichtingen vanuit de medebewindstaken) van de subsidieregelingen.

In het kader van het beperken van de AL kan worden nagegaan of een (landelijk afgestemde) subsidieverorde-
ning kan worden ontwikkeld voor de provincies. Op deze wijze wordt de landelijke herkenbaarheid vergroot en
subsidies toegankelijker voor de doelgroep. Daarnaast kan een landelijk overzicht van de verschillende
subsidies bij de provincies hieraan eveneens een bijdrage leveren.

7.3 Alternatieven voor informatieverplichtingen

Alternatieven voor informatieverplichtingen zijn erop gericht het aantal informatieverplich-


tingen terug te brengen. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre een informatieverplichting
noodzakelijk is. Daarnaast is het de vraag of gekozen is voor de minst belastende informatie-
verplichting. In regelgeving zijn namelijk keuzes gemaakt voor het uitvoeren van het ontwik-
kelde beleid. Hierbij kunnen informatieverplichtingen zijn opgenomen. Het is dan belangrijk
te kiezen voor de minst belastende informatieverplichting.

AL-reductievoorstellen

Beoordelen van nieuwe provinciale regelgeving op AL.

Om de AL als gevolg van de provinciale regelgeving blijvend te beperken, wordt aanbevolen om voor nieuwe
regelgeving na te gaan of voldoende rekening is gehouden met de AL. Een dergelijke beoordeling kan goed
plaatsvinden als de AL voor de voorgenomen regelgeving worden gekwantificeerd. Deze aanpak wordt al bij
diverse departementen toegepast. Daarnaast heeft Actal een brochure waarin een dergelijke toets wordt
toegelicht en alternatieven voor informatieverplichtingen worden uitgelegd.

- 46 - SIRA Consulting
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat op onderdelen provincies verschillend omgaan
met informatieverplichtingen. In de onderstaande AL-reductievoorstellen worden hiervan en-
kele voorbeelden gegeven.

AL-reductievoorstellen

A. Vergunning versus melding onttrekking grondwater

Voor het onttrekken van grondwater is in bepaalde provincies een vergunning noodzakelijk. In de ver-
gunningenvoorwaarden is vervolgens aangegeven of de onttrekking moet worden gemeld en/of geregistreerd.
Een aantal provincies heeft echter gekozen voor een meldingen/registratiesysteem. Een grondwateronttrek-
kingsvergunning is hier alleen voor het onttrekken van zeer grote hoeveelheden grondwater noodzakelijk.

In het kader van de reductie van de AL kunnen provincies – op basis van de lokale (geologische) situatie –
nagaan of het ophogen van de onderwaarde voor het onttrekken van grondwater mogelijk is. Hierdoor worden
minder bedrijven verplicht om een vergunning aan te vragen en dalen de AL. Opmerking: rekening dient te
worden gehouden met de bijbehorende belastingheffing.

B. Ontheffing aanvragen versus melding voor evenementen

In bepaalde provincies is het noodzakelijk om voor bepaalde evenementen (motorsportwedstrijden) een ont-
heffing aan te vragen. In andere provincies zijn bepaalde gebieden hiervoor beschikbaar gesteld en kan de
organisatie uitsluitend volstaan met een melding waarbij veel minder informatie hoeft te worden overlegd.

In het kader van de reductie van de AL kunnen provincies nagaan voor welke huidige aanvragen voor onthef-
fingen kan worden volstaan met een melding.

C. Geen meldingen of ontheffingen

Tijdens de gesprekken bij de provincies is bij meldingen nagevraagd wat feitelijk met de informatie van de
melding wordt gedaan. In een aantal situaties was duidelijk dat bijvoorbeeld in het kader van veiligheid de
provincie op de hoogte wil zijn van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld bij evenementen op of aan de
provinciale weg). In een aantal situaties werd echter aangegeven dat geen verdere actie werd ondernomen naar
aanleiding van een melding. Een vergelijkbaar voorbeeld als voor meldingen is van toepassing op ontheffin-
gen. Een voorbeeld hiervan is de ontheffing voor het plaatsen van borden in het landschap. Deze ontheffing
hoeft slechts bij een beperkt aantal provincies te worden aangevraagd. Bij andere provincies is in de land-
schapsverordening een vrijstelling opgenomen voor het plaatsen van borden met een bepaalde omvang.

In het kader van een reductie van de AL kunnen provincies voor de verschillende meldingsplichten nut- en
noodzaak beoordelen en wellicht enkele meldingen schrappen. Daarnaast kan worden nagegaan welke onthef-
fingen feitelijk een bijdrage leveren aan de uitvoering van beleid.

7.4 Wijzigen van informatieverplichtingen

De omvang van de AL wordt naast de tijdsbesteding voor een belangrijk deel bepaald door
het aantal keer dat aan de verplichting moet worden voldaan. Hierbij wordt onderscheid ge-
maakt in (1) het aantal bedrijven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen
dat aan de verplichting moet voldoen en (2) de frequentie waarmee bepaalde gegevens of in-
formatie moet worden geleverd. In het kader van de reductie van de AL zijn in dit onderzoek
de volgende aangrijpingspunten voor provincies naar voren gekomen:
1. Het verschuiven van de grenzen.
2. Het reduceren van meet- en rapportage frequenties.
3. Het beperken van de informatievraag.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 47 -


Ad. 1. Het verschuiven van de grenzen

Het verschuiven van de grenzen is voornamelijk van toepassing indien informatieverplichtin-


gen na een bepaalde drempelwaarde van toepassing worden. In de informatieverplichtingen
van provincies zijn deze voornamelijk belangrijk bij ontheffingen en subsidies. In de onder-
staande verbetervoorstellen worden hiervan enkele voorbeelden gegeven.

AL-reductievoorstellen

A. Verschuiven van grenzen van rapportageverplichtingen bij subsidies.

Op basis van de gegevens van de verschillende provincies is naar voren gekomen dat provincies verschillend
omgaan met eisen voor de (financiële) verantwoording. Bij een aantal provincies wordt hiermee ook binnen de
provincie verschillend omgegaan. Op hoofdlijnen wordt onderscheid gemaakt in:
- Subsidiebedrag is beperkt waardoor kan worden volstaan met een beperkte financiële verantwoording
(bijvoorbeeld een kopie van de facturen).
- Subsidiebedrag is hoger waardoor naast de beperkte financiële verantwoording ook een rapportage van de
behaalde resultaten moet worden opgesteld.
- Subsidiebedrag is significant hoger waardoor een uitgebreide financiële verantwoording met accountants-
verklaring en rapportage over de behaalde resultaten noodzakelijk is (eventueel met periodieke tussenrap-
portages).

Een voorbeeld van verschillen tussen provincies is dat bij één provincie een accountantsverklaring verplicht
wordt gesteld bij bedragen groter dan € 12.500 en bij een andere provincie deze verplichting geldt vanaf €
50.000. Aangezien de gemiddelde kosten voor een accountantsverklaring tussen de € 500 a € 1.000 liggen
kunnen de kosten voor een bepaalde doelgroep aanzienlijk worden gereduceerd.

In het kader van de reductie van de AL kunnen provincies nagaan op welke wijze met de grenzen van de
verantwoordingsverplichtingen kan worden omgegaan. Hierbij kan eventueel worden aangesloten bij de eisen
zoals deze door de Rijksoverheid worden gesteld.

B. Oprekken van de grenzen voor ontheffingen

Een groot deel van de informatieverplichtingen van provincies hebben betrekking op het aanvragen van een
ontheffing. In principe is een ontheffing een aanvraag om toestemming voor verbodsbepaling. Een voorbeeld is
de ontheffing voor het onttrekken van grondwater. In bepaalde provincies moeten alle onttrekkingen worden
gemeld (jaarlijks 800 meldingen), deze kunnen worden gereduceerd door de grenzen voor het melden te verho-
gen. Daarnaast kunnen meldingen eveneens worden voorkomen indien bijvoorbeeld het maximale pompdebiet
bepalend is voor het al dan niet melden van grondwateronttrekkingen.

- 48 - SIRA Consulting
Ad. 2. Het reduceren van meet- en rapportagefrequenties
In onder meer de Wm-vergunningen, de grondwateronttrekkingsvergunning en verschillende
subsidies worden met een bepaalde frequentie meet-, registratie- en rapportageverplichtingen
opgelegd. Afhankelijk van de situatie en de regelgeving kan het hierbij gaan om frequenties
uiteenlopend van dagelijks tot jaarlijks. Het terugbrengen van de frequentie heeft een aan-
zienlijke reductie van de AL tot gevolg. Een voorbeeld om het effect hiervan te verduidelij-
ken: Het terugbrengen van een maandrapportage naar een kwartaalrapportage levert een AL-
reductie van circa 70% op. In onderstaande AL-reductievoorstellen worden hiervan enkele
voorbeelden gegeven.
Ad. 3. Het beperken van de informatievraag
Een informatieverplichting heeft als doel dat bepaalde relevante gegevens beschikbaar wor-
den gesteld zodat hierop een beslissing kan worden genomen of toezicht kan worden gehou-
den. Het is dan uiteraard belangrijk dat de juiste informatie wordt verstrekt om dit te kunnen
uitvoeren. Het toetsen van de relevantie van de informatievraag is daarom een belangrijk
aangrijpingspunt om de AL van provincies te reduceren.

AL-reductievoorstellen

A. Toetsen relevantie en nut informatievraag


Voor enkele provinciale aanvragen voor ontheffingen en vergunningen zijn de formulieren vergeleken. Op
basis van deze analyse is naar voren gekomen dat niet duidelijk is waarom bepaalde informatie wordt gevraagd
voor de beoordeling. Een voorbeeld hiervan is het opgeven van merk- en typenummers van pompen en
installaties (Wm- en grondwateronttrekkingsvergunning). Daarnaast is niet duidelijk waarom aanvragen bij de
ene provincie in 4-voud en dezelfde aanvraag bij een andere provincie in 7-voud moet worden ingediend. In
het kader van de reductie van de AL kunnen provincies formulieren op deze criteria toetsen.

B. Checklist goede formulieren


De verschillende formulieren die door de provincies worden gebruikt leiden vaak tot onnodige onduidelijkheid.
Door het gebruik van goede formulieren kunnen de administratieve lasten worden verminderd. Een goed
formulier moet tenminste aan de volgende eisen voldoen:21
1. De informatie die wordt gevraagd is noodzakelijk.
2. De informatie die wordt gevraagd is nog niet beschikbaar.
3. Het formulier is voor de aanvrager logisch opgebouwd.
4. Het formulier is overzichtelijk vormgegeven.
5. Het taalgebruik is helder en toegankelijk voor de aanvrager.
6. Er wordt niet zonder toelichting verwezen naar andere regelgeving.

Enkele voorbeelden van formulieren die niet aansluiten bij de praktijk:


- In een aanvraagformulier voor een ontgrondingsvergunning wordt gevraagd naar de bestemming van de
grond. De bestemming van de grond heeft echter geen invloed op de vergunningverlening.
- In een aanvraagformulier voor bodemsanering wordt gevraagd of er vooroverleg is geweest tussen
provincie en aanvrager en welke afspraken hier zijn gemaakt. Een kopie van een gespreksverslag moet
worden meegestuurd. De provincie beschikt zelf al over deze gegevens, het is daarom niet nodig deze
gegevens opnieuw op te vragen.
- Het taalgebruik is regelmatig onnodig ingewikkeld. Er wordt bijvoorbeeld in een aanvraagformulier voor
een bodemsanering gevraagd naar het milieuhygienische doel.
- Vaak wordt verwezen naar wetteksten of andere regelgeving. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of een
aanvrager heeft voldaan aan bepaalde wetsartikelen zonder dat de betreffende artikelen vermeldt staan of
worden toegelicht. Hierdoor worden formulieren onduidelijk en moeilijk in te vullen. Een voorbeeld
hiervan is de volgende tekst die in een aanvraagformulier voor een subsidie staat: "Indien vraag 5a met ja is
beantwoord, voldoet het verband van ondernemingen dan in zijn geheel aan de MKB-normen van artikel 1,

21
Het Vlaamse ministerie van Vlaamse gemeenschap heeft een uitgebreide handleiding uitgegeven voor het ontwerpen van goede
formulieren: Checklist Formulieren , 2004. Deze handleiding is te vinden op de website: www.wetsmatiging.be . Zie ook voetnoot
22 voor digitale formulieren in Nederland.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 49 -


onder a, 1e t/m 4e aandachtsstreepje van de NIOF 2000? Ja / Nee”

C. Landelijk uniforme formulieren


Meer uniformiteit in formulieren kan leiden tot een verlaging van de administratieve lasten. Het gaat hierbij
dan voornamelijk om een reductie van de AL voor bedrijven die landelijk activiteiten uitvoeren. Voorbeelden
van bedrijven die hier veel mee te maken hebben zijn transportbedrijven, bouwondernemingen, kabel- en
leidingenbedrijven en productiebedrijven met verschillende vestigingen.

Een voorbeeld is de aanvraag voor een Wm-vergunning. Hier leidt het gebrek aan uniformiteit tot onnodige
administratieve lasten. De formulieren verschillen per provincie. Hierdoor zijn ondernemers onnodig veel tijd
kwijt aan het overleggen van de gevraagde gegevens.

D. Informatiebeperking concessies openbaar vervoer


Veel van de gegevens die momenteel worden uitgevraagd bij concessiehouders van openbaar vervoer worden
niet gebruikt door de provincie. Dit heeft er toe geleid dat sommige provincies de informatieverplichtingen
willen evalueren om vervolgens een besluit te kunnen nemen over het al dan niet afschaffen van de verplich-
tingen. Om een dergelijke evaluatie mogelijk te maken moet echter eerst een monitoringssysteem worden
opgezet.

E. Het splitsen van informatievraag voor subsidies


Bepaalde subsidieaanvragen worden toegekend aan circa 60% van de aanvragers. Dit betekent echter wel dat
100% van de aanvragers informatie heeft aangeleverd en derhalve kosten heeft gemaakt. Door het selectiepro-
ces op te splitsen en bepaalde informatie – zoals referenties of begrotingen – na een eerste selectie op te vragen
kan een aanzienlijk deel van de kosten voor de indieners worden bespaard. In het kader van de reductie van de
AL kunnen provincies nagaan voor welke subsidieregelingen dit van toepassing is. Een vergelijkbare
toepassing hiervan is de Eigenverklaring voor Europese Aanbestedingen (zie voor een toelichting het rapport
“Meting Lasten van Aanbesteden door de Centrale Overheid” ministerie van Economische Zaken).

7.5 Faciliteren van de uitvoering

De overheid gebruikt regelgeving om het gedrag van bedrijven, (georganiseerde) burgers en


maatschappelijke instellingen te sturen en te beïnvloeden. AL zijn een direct gevolg van deze
regelgeving en niet per definitie een negatief aspect in de relatie tussen overheden en bedrij-
ven, (georganiseerde) burgers en maatschappelijke instellingen. Het gaat bij het vraagstuk AL
derhalve primair om het reduceren van AL op een zo laag mogelijk niveau zonder de functio-
naliteit van noodzakelijke regelgeving nadelig te beïnvloeden.

Concreet betekent dit dat een bepaald minimaal niveau aan AL zal blijven bestaan. Het is
echter belangrijk dat voor deze informatieverplichting in de uitvoering de AL worden be-
perkt. Enkele belangrijke aangrijpingspunten hiervoor zijn:
1. Het faciliteren van de informatieverplichtingen met ICT. Bij diverse provincies zijn
hiervan voorbeelden te vinden die uiteenlopen van het gericht verstrekken van infor-
matie via Internet en productencatalogi (passief), actieve begeleiding van de doelgroep
bij subsidieaanvragen (Flevoland), tot het digitaal indienen van meldingen en aanvra-
gen (Noord-Brabant).
2. Het vergoeden van bepaalde informatieverplichtingen. Bij een aantal subsidies worden
de kosten voor de financiële verantwoording vergoed door de provincie. Hierdoor wor-
den de kosten voor de doelgroep beperkt gehouden.
3. Het zelfstandig opvragen van informatie die bij andere overheidsinstellingen beschik-
baar is. Het gaat hierbij onder meer om het bewijs van inschrijving bij de Kamers van
Koophandel en kadastrale gegevens van percelen en gebouwen bij het Kadaster.

- 50 - SIRA Consulting
AL-reductievoorstellen

A. Informatie- en Communicatietechnologie
Moderne Informatie- en communicatietechnologie biedt veel mogelijkheden22 tot het reduceren van admini-
stratieve lasten. Het is mogelijk gebruik te maken van digitale formulieren met een hieraan gekoppeld
databeheer. Het gebruik van deze technologie levert dan voordelen op voor zowel de aanvrager als de verlener
van de vergunning of subsidie.
Voorbeelden van aanvragen waarbij provincies gebruik maken van moderne informatie en communicatietech-
nologie zijn:
- De aanvraag voor een boekjaarsubsidie van de provincie Zuid-Holland. Voor de aanvraag van deze
subsidie staat alle informatie op de website van de provincie vermeld en kan de aanvraag volledig digitaal
worden gedaan.
- Bij de provincie Limburg kan de aanvraag voor een cultuursubsidie digitaal worden gedaan. Ook het
gebruik van een digitale handtekening wordt door deze provincie hier toegepast.
- Bij de provincie Noord-Brabant kan de aangifte die houders van de beregeningsvergunning moeten doen nu
digitaal worden gedaan. De gegevens worden gebruikt voor het vaststellen van het heffingsbedrag van de
provinciale grondwaterheffing. De totale afhandeling vindt in slechts 15 seconden plaats!23

B. Websites
Websites van provincies spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening aan ondernemers en burgers.
Het gebruik van kwalitatief goede websites draagt bij aan het serviceniveau van de provincie en de transparan-
tie van regelgeving. De overheid heeft kwaliteitscriteria opgesteld voor de toegankelijkheid van overheidsweb-
sites.24 De criteria voor de toegankelijkheid kunnen worden gecategoriseerd in:
1. Beschikbaarheid.
2. Bereikbaarheid.
3. Begrijpelijkheid.
4. Bruikbaarheid.
De criteria kunnen worden gebruikt om de verschillende aspecten van toegankelijkheid op een systematische
manier te toetsen. Een voorbeeld van een website die hoog scoort op toegankelijkheid is de website van de
provincie Noord-Holland. Deze provincie vernieuwde in 2004 haar website en werd genomineerd voor de
Webwijzer Award. De Webwijzer Award is een prijs voor de overheidsorganisatie die zich digitaal in positieve
zin onderscheidt ten opzichte van andere overheidsorganisaties.

C. Eén-loket
Grondwateronttrekkingsheffingen vinden op rijks- en provinciaal niveau plaats. De inning vindt gescheiden
plaats via verschillende instanties (Belastingdienst en provincie). Het instellen van één loket voor de
belastingaangiften vereenvoudigt de werkwijze van de ondernemer.

D. Vereenvoudigen van formulieren en verbeteren van toelichtingen


Een voorbeeld van een formulier dat tot veel problemen leidt bij ondernemers is het formulier Saneringsplan-
nen. Het blijkt dat momenteel saneringsplannen in eerste opzet vaak niet voldoen aan de toetsingseisen, waarna
overleg en nadere uitleg is vereist. Door in de formulieren duidelijker aan te geven ten aanzien van welke
normen de plannen worden getoetst, kunnen “foute” plannen worden beperkt.

22
Een nieuw initiatief om de administratieve lasten te reduceren is de zogenaamde e-formulierenmachine. De e-formulieren-
machine is een centrale voorziening die het voor burgers (en bedrijven) mogelijk maakt on line formulieren in te vullen. Deze
toepassing streeft daarbij naar een eenvoudige vorm van eenmalige gegevensverstrekking. In eerste instantie zullen gegevens die
door de burger in eerdere contactmomenten met de overheid aan de e-formulierenmachine zijn verstrekt worden vooringevuld. In
een later stadium is de bedoeling dat de e-formulierenmachine wordt gekoppeld aan de zogeheten basisregistraties (bijvoorbeeld
het GBA) zodat het mogelijk wordt om vooringevulde formulieren te genereren op basis van reeds bij de overheid bekende
gegevens. Daarnaast is kenmerkend voor de e-formulierenmachine dat de gebruiker geen formulier op het scherm ziet maar een
dynamisch scherm dat nieuwe vragen stelt op basis van de gegevens die door de gebruiker worden ingevuld. Vragen die de
gebruiker niet hoeft te beantwoorden, omdat ze niet op hem van toepassing zijn, worden dus niet gesteld. De planning is dat eind
2005 een eerste prototype van de e-formulierenmachine met de bijbehorende formulieren functioneert.
23
Bron: www.e-provincies.nl
24
Meer informatie over deze kwaliteitscriteria staan op de website webrichtlijnen.overheid.nl

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 51 -


- 52 - SIRA Consulting
Bijlage bij:

AL Provincies

Bijlagen

I Leden van de begeleidingscommissie

II Overzicht regelgeving en subsidies

III Interviews

IV Beschrijving informatieverplichtingen

V AL Kostenmodel Provincies (consoliderend)

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05 - 53 -


- 54 - SIRA Consulting
I Leden van de begeleidingscommissie

Provincie Flevoland dhr. H. (Harry) Dijksma


(voorzitter)
Interprovinciaal Overleg dhr. H.J. (Henk Jan) Bolding MPA

Interprovinciaal Overleg dhr. C. (Cees) Roem

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mw. H.L.E. (Hylke) Wierda

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mw. O.F. (Ciska) Scheidel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dhr. M. (Milan) Jansen


Projectdirectie IPAL dhr. J.B.G.M (Jos) Holtus

Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) dhr. P.F.H. (Peter) Bont

VNO-NCW dhr. F. (Fries) Heinis

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05


- SIRA Consulting
II Overzicht regelgeving en subsidies

Nr. Regelgeving Autonoom Van toepassing op


of medebewind Bedrijf Burger BuOrg Maat
Bezwaar, klachten en inspraak
A.01 Bezwaar besluit bestuursorgaan Medebewind x x x x
A.02 Klachten over bestuursorgaan Medebewind x x x x
A.03 Inspraak Medebewind x x x x
Economie, bestuur en samenleving
B.01 Schadevergoeding als gevolg van referendum* Medebewind x x x x
B.02 Grondwaterheffing (provinciale belasting) Medebewind x x x
B.03 Burgerinitiatief Autonoom x x
Milieu en omgeving
C.01 Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer Medebewind x
C.02 Wm-vergunning: Aanvraag Medebewind x
C.02 Wm-vergunning: Exploitatie Medebewind x
C.03 Milieuverslag inrichtingen Medebewind x
C.04 Ontheffing voor verplichte MER Medebewind x
C.05 Vergunning professioneel vuurwerk Medebewind x
C.06 Toestemming ontbranding vuurwerk Medebewind x
C.07 Melding ontbranding vuurwerk Medebewind x
C.08 Ontgrondingsvergunning: Aanvraag Medebewind x x x x
C.08 Ontgrondingsvergunning: Exploitatie Medebewind x x x x
C.09 Melding ontgronding Medebewind x x x x
C.10 Schadevergoeding ontgronding Medebewind x x x x
C.11 Ontheffing gebruik organische meststoffen Medebewind x
C.12 Registratie productie/bewerking slib/compost Medebewind x
C.13 Melding verontreiniging bodem Medebewind x x
C.14 Melding bodemsanering Medebewind x x
C.15 Ontheffing gebruik sportmotoren (geluid) Medebewind x x
C.16 Ontheffing geluidsbelasting langs spoorwegen Medebewind x
C.17 Melding oprichten/wijzigen badinrichting Medebewind x x
C.18 Ontheffing voorschriften badinrichting Medebewind x x
C.19 Risicoanalyse/beheersplan legionellapreventie Medebewind x x
C.20 Grondwatervergunning: Aanvraag Medebewind x
C.20 Grondwatervergunning: Exploitatie Medebewind x
C.21 Registratie onttrekking grondwater Medebewind x x x x
C.22 Melding onttrekking grondwater Medebewind x x x x
C.23 Schadevergoeding grondwater: derden Medebewind x x x x
C.24 Schadevergoeding grondwater: verg.houder Medebewind x x x x
C.25 Ontheffing lozing huishoudelijk afvalwater Medebewind x
C.26 Melding archeologische vondst Medebewind x x x x
C.27 Ontheffing gebruik woonschepen Autonoom x
C.28 Ontheffing voor opschriften en opslag Autonoom x
C.29 Ontheffing PMV Autonoom x x x x
Ruimtelijke ordening en landschap
D.01 Ontheffing gebruiksverbod reconstructieplan Medebewind x
D.02 Schadevergoeding reconstructieplan Medebewind x x x x
D.03 Terinzagelegging faunabeheerplannen Medebewind x
D.04 Erkenning faunabeheereenheid Medebewind x
D.05 Erkenning samenwerkingsverband weidevogel- Medebewind x
beschermers
D.06 Ontheffing Flora- en faunawet Medebewind x x x x
D.07 Verzoek aanwijzing beschermde leefomgeving Medebewind x x x x
D.08 Schadevergoeding beschermde leefomgeving Medebewind x x x x
D.09 Ontheffing verkoop voorkeursrecht gemeenten Medebewind x
D.10 Natuurbeschermingsvergunning (advies) Medebewind x x x x
D.11 Wadloopvergunning Autonoom x x x

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05


Nr. Regelgeving Autonoom Van toepassing op
of medebewind Bedrijf Burger BuOrg Maat

Verkeer, vervoer en infrastructuur


E.01 Ontheffing verv. gevaarlijke stoffen vaarwegen Medebewind x
E.02 Ontheffing bijzonder transport over de vaarweg Medebewind x
E.03 Ontheffing evenementen op of aan het water Medebewind x x
E.04 Ontheffing maximale vaarsnelheden Medebewind x
E.05 Ontheffing provinciale vaarwegenverordening: Autonoom x x x x
kleine werken
E.05 Vergunning provinciale vaarwegenverordening: Autonoom x
infrastructurele werken
E.06 Verzoek aanleggen kabels/leidingen provinciale Autonoom x
vaarweg: algemene ontheffing
E.06 Verzoek aanleggen kabels/leidingen provinciale Autonoom x
vaarweg: individuele toestemming
E.07 Ligplaatsvergunning Autonoom x
E.08 Vakvergunning Autonoom x
E.09 Overige ontheffingen prov. vaarwegenverord. Autonoom x x x x
E.10 Ontheffing verv. gevaarlijke stoffen over de weg Medebewind x
E.11 Ontheffing bijzonder transport over de weg Medebewind x
E.12 Ontheffing wedstrijden/evenementen op de weg Medebewind x x
E.13 Ontheffing bepalingen Wegenverkeerswet Medebewind x x x
E.14 Concessie personenvervoer: Aanvraag Medebewind x
E.14 Concessie personenvervoer: Exploitatie Medebewind x
E.15 Verzoek aanleggen kabels/leidingen provinciale Autonoom x
weg: algemene ontheffing
E.15 Verzoek aanleggen kabels/leidingen provinciale Autonoom x x x x
weg: individuele toestemming
E.16 Toestemming uitweg provinciale weg Autonoom x x x x
E.17 Standplaatsvergunning Autonoom x
E.18 Vergunning tankstations gebruik prov. grond Autonoom x
E.19 Ontheffing plaatsing reclameborden Autonoom x x x x
E.20 Overige ontheffingen prov. wegenverordening Autonoom x x x x
Onderwijs, cultuur en welzijn
F.01 Vergunning ambulancevervoer Medebewind x
F.02 Melding opheffing school Medebewind x
F.03 Drank- en horecavergunning Medebewind x

Bedrijf van toepassing op bedrijven


Burger van toepassing op Burgers
BuOrg van toepassing op Georganiseerde burgers
Maat van toepassing op Maatschappelijke instellingen

* Regelgeving is vervallen per 1 januari 2005

- SIRA Consulting
Nr. Subsidie Autonoom Van toepassing op
of medebewind Bedrijf Burger BuOrg Maat
Economie, bestuur en samenleving
sub B.01 Regionale arbeidsmarkt en scholing Medebewind x x
sub B.02 Investeringen Autonoom x
sub B.03 Human Resource Management Autonoom x
sub B.04 Recreatie en toerisme Autonoom x x x x
sub B.05 Openluchtrecreatie Autonoom x x x
sub B.06 Vrijwilligerswerk en -organisatie Medebewind x x x
sub B.07 Innovatiestimulering Autonoom x
sub B.08 Ontwikkelingssamenwerking Autonoom x
sub B.09 Loonkosten premieregeling Autonoom x
sub B.10 Locatiegebonden subsidies Autonoom x
sub B.11 Ruimtelijk-economische ontwikkeling Autonoom x x x x
sub B.12 Sociaal-economische ontwikkeling Autonoom x x x
sub B.13 Sociaal beleid Autonoom x x x
sub B.14 Duurzame economische ontwikkeling Autonoom x
sub B.15 Ondernemings/vestigingsklimaat Autonoom x
sub B.16 Concurrentiekracht Autonoom x
sub B.17 Samenlevingsopbouw Autonoom x x x
sub B.18 Besteding grondwaterheffing Autonoom x
sub B.19 Promotie provincie Autonoom x
sub B.20 Planvorming en ontwikkeling kenniseconomie Autonoom x
sub B.21 Mondiale bewustwording Autonoom x
sub B.22 Sociale veiligheid Medebewind x
sub B.23 Europees Structuurfonds Medebewind x
Milieu en omgeving
sub C.01 Programma bedrijfsomgeving Medebewind x x
sub C.02 Bodemsanering bedrijfsterreinen Medebewind x
sub C.03 Programma duurzaam ondernemen Medebewind x
sub C.04 Stimuleringsprogramma afvalscheiding en Medebewind x x x x
afvalpreventie van huishoudelijk afval (STAP)
sub C.05 Stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden Autonoom x x x x
sub C.06 Energieprojecten Autonoom x
sub C.07 Waterprojecten Autonoom x
sub C.08 Individuele behandeling afvalwater Autonoom x
sub C.09 Vuilwatertanks in pleziervaartuigen Autonoom x
sub C.10 Natuur- en milieueducatie Autonoom x x
sub C.11 Natuur- en milieuorganisaties Autonoom x x
sub C.12 Milieustimulering Autonoom x x x
sub C.13 Sanering industrielawaai Autonoom x
Ruimtelijke ordening en landschap
sub D.01 Soortenbescherming Medebewind x x x x
sub D.02 Natuurprojecten Autonoom x x x
sub D.03 Natuurbeheer en landschapsbeheer Autonoom x x x
sub D.04 Bosbeheer Autonoom x x x
sub D.05 Agrarisch natuurbeheer Autonoom x x
sub D.06 Natuurproductiebepaling weidevogels Autonoom x
sub D.07 Groene ruimte Autonoom x x x x
sub D.08 Landschapselementen Autonoom x x x
sub D.09 Plattelandsontwikkeling (POP) Medebewind x x x x
sub D.10 Duurzame landbouw Autonoom x x
sub D.11 Landbouw productverbetering Autonoom x
sub D.12 Plattelandsbeleid Autonoom x
sub D.13 Plattelandsontwikkelingsplan SNN Autonoom x x
sub D.14 Landinrichtingsgebieden Autonoom x x
sub D.15 FINH-projecten Autonoom x x
sub D.16 Wijksteunpunten Autonoom x x x
sub D.17 Blauwe Loper Autonoom x x x
sub D.18 Vitale dorpen Autonoom x x
sub D.19 Vitaliteit kleine kernen Autonoom x x
sub D.20 Gebiedsgericht beleid Autonoom x x x
sub D.21 Leefbaarheidsprojecten Autonoom x x

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05


Nr. Subsidie Autonoom Van toepassing op
of medebewind Bedrijf Burger BuOrg Maat

sub D.22 Bouw/aanpassing dorpshuizen Autonoom x


sub D.23 Effectuering Ruimtelijk beleid Autonoom x x x x
sub D.24 ARIBA (plus) Autonoom x
sub D.25 Landelijke leefomgeving Autonoom x x x x
sub D.26 Provinciaal bouwheerschap Autonoom x x x x
sub D.27 Leren voor duurzaamheid Autonoom x
Verkeer, vervoer en infrastructuur
sub E.01 Buurtbusprojecten Autonoom x
sub E.02 Verkeersveiligheid Autonoom x
sub E.03 Toegankelijkheid OV Autonoom x
sub E.04 Sociale veiligheid OV Medebewind x
sub E.05 Innovatieve projecten OV Autonoom x
sub E.06 Infrastructuurprojecten Autonoom x
sub E.07 Voet- en fietsveren Autonoom x
sub E.08 Nationale fietsersbond Autonoom x
sub E.09 Bedrijfsvervoer Autonoom x
sub E.10 Contracten collectief afhankelijk vervoer Autonoom x
sub E.11 Vervoersmanagement Autonoom x
sub E.12 Vliegende brigade Autonoom x x
Onderwijs, cultuur en welzijn
sub F.01 Sport Medebewind x x x x
sub F.02 Onderwijs Autonoom x
sub F.03 Jongerenwelzijn Autonoom x x
sub F.04 Jeugdhulpverlening Medebewind x
sub F.05 Jeugdzorg Medebewind x x
sub F.06 Wonen/welzijn ouderen Medebewind x x
sub F.07 Welzijn en zorg Autonoom x x x
sub F.08 Zorgvoorzieningen Autonoom x x
sub F.09 Emancipatie Autonoom x x
sub F.10 Integratiebeleid Autonoom x x
sub F.11 Monumentenzorg Autonoom x x x
sub F.12 Rieten daken Autonoom x
sub F.13 Draaipremieregeling molens Autonoom x x
sub F.14 Aankoop molens Autonoom x x
sub F.15 Culturele infrastructuur Autonoom x x
sub F.16 Cultureel erfgoed Autonoom x x x x
sub F.17 Kunst- en cultuureducatie Autonoom x
sub F.18 Activiteiten op het gebied van kunst Autonoom x x x
sub F.19 Publicaties Autonoom x x x
sub F.20 Bibliotheken Autonoom x
sub F.21 Digitale dienstverlening bibliotheken Autonoom x
sub F.22 Activiteiten musea Autonoom x
sub F.23 Archeologie (activiteiten en voorlichting) Autonoom x x x
sub F.24 Taal Medebewind x x x x
sub F.25 Omroepen Medebewind x
sub F.26 Diversiteit Autonoom x x
sub F.27 Geschiedbeoefening Autonoom x x
sub F.28 Streekarchieven Autonoom x x x
sub F.29 Evenementen Autonoom x x x

Bedrijf van toepassing op bedrijven


Burger van toepassing op Burgers
BuOrg van toepassing op Georganiseerde burgers
Maat van toepassing op Maatschappelijke instellingen

- SIRA Consulting
III Interviews

Tijdens het uitwerken en indelen van de informatieverplichtingen zijn in een eerste ronde 10 in-
terviews met deskundigen van de provincies gehouden. In de onderstaande tabel is de verdeling
van de interviews weergegeven.

Vervolgens zijn in het praktijkonderzoek 33 aanvullende interviews bij de verschillende doelgroe-


pen gehouden. In de interviews zijn de bevindingen uit de gesprekken bij de provincie gericht
aangevuld en getoetst. De interviews zijn zowel met een bezoek als telefonisch uitgevoerd. In de
interviews is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst. Hierin wordt ingegaan op:
‡ De informatieverplichtingen en de daaruit voortvloeiende administratieve handelingen.
‡ Het verifiëren van de geïnventariseerde tijdsbesteding aan administratieve handelingen.
‡ Het inventariseren van ontbrekende kwantitatieve gegevens.
‡ De beleving van de AL. Het gaat hierbij onder meer om:
- Het systematisch zichtbaar maken van de problemen die bedrijven, (georganiseerde) bur-
gers en maatschappelijke instellingen ervaren met AL.
- Het identificeren van aanzetpunten voor het verbeteren van de situatie rondom AL.

In de onderstaande tabel zijn de uitgevoerde interviews geanonimiseerd weergegeven.

Nr. Type instelling Locatie Nr. Type instelling Locatie


1 Onderwijsinstelling (MI) Noord-Brabant 25 Metaalproducent (Be) Limburg
2 Onderwijsinstelling (MI) Utrecht 26 Metaalbewerking (Be) Zuid-Holland
3 Theater en concertpodia (MI) Noord-Brabant 27 Ziekenhuis (Be) Zuid-Holland
4 Theater en concertpodia (MI) Noord-Holland 28 Chemisch bedrijf (Be) Gelderland
5 Theater en concertpodia (MI) Gelderland 29 Chemisch bedrijf (Be) Groningen
6 Museum (MI) Noord-Holland 30 Chemisch bedrijf (Be) Overijssel
7 Museum (MI) Friesland 31 Transportbedrijf (Be) Utrecht
8 Jeugdzorginstelling (MI) Noord-Holland 32 Branche landbouw (Be) Zuid-Holland
9 Jeugdzorginstelling (MI) Overijssel 33 Bouwbedrijf (Be) Friesland
10 Badinrichting (MI) Gelderland 34 Bouwbedrijf (Be) Utrecht
11 Badinrichting (MI) Utrecht 35 Agrarisch bedrijf (Be) Noord-Brabant
12 Omroeporganisatie (MI) Noord-Brabant 36 Agrarisch bedrijf (Be) Limburg
13 Omroeporganisatie (MI) Friesland 37 Agrarisch bedrijf (Be) Flevoland
14 Bibliotheek (MI) Zuid-Holland 38 Drukkerij (Be) Zeeland
15 Bibliotheek (MI) Gelderland 39 Afvalverwerkingsbedrijf (Be) Gelderland
16 Bibliotheek (MI) Noord-Holland 40 Afvalverwerkingsbedrijf (Be) Zuid-Holland
17 Bibliotheek (MI) Limburg 41 Afvalverwerkingsbedrijf (Be) Noord-Brabant
18 Sportvereniging (GBu) Noord-Holland 42 Nutsbedrijf (Be) Groningen
19 Sportvereniging (GBu) Utrecht 43 Ingenieursbureau (Be) Zuid-Holland
20 Amateur Theatergroep (Gbu) Noord-Brabant 44 Ingenieursbureau (Be) Noord-Holland
21 Kunstkring (Gbu) Noord-Brabant 45 Drukkerij (Be) Groningen
22 Kunstkring (Gbu) Gelderland 46 Houtbewerkingsbedrijv (Be) Groningen
23 Cultuurvereniging (Gbu) Noord-Brabant 47 Verpakkingsindustrie (Be) Gelderland
24 Stichting voor molens (Gbu) Noord-Holland 48 Papierfabriek (Be) Gelderland
49 Transportbedrijf (Be) Drenthe
50 Transportbedrijf (Be) Overijssel

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05


- SIRA Consulting
IV Beschrijving informatieverplichtingen

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05


A. Bezwaar, klachten en inspraak
A.01 Bezwaar besluit bestuursorgaan Medebewind
Toelichting
Tegen een besluit van de provincie kan bezwaar worden aangetekend. Hiervoor kan rechtsbijstand
worden ingeschakeld. Bezwaarschriften zijn zeer divers van aard en worden door alle doelgroepen
ingediend. De meeste bezwaren worden echter zonder rechtsbijstand opgesteld.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Maatschappelijke Instellingen, Georganiseerde Burger, Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het opstellen van een bezwaarschrift. De omvang hiervan varieert afhankelijk van het besluit
waar tegen bezwaar wordt gemaakt.
ƒ Het al dan niet gebruik van rechtsbijstand. De administratieve lasten nemen fors toe indien men
gebruik maakt van rechtsbijstand of in huur van juridische deskundigheid. Dit gebeurt in circa
10% van de gevallen.
ƒ Het gebruik van de hoorzitting. In de meeste gevallen maakt men geen gebruik van de hoorzit-
ting. De AL blijven dan beperkt.
‡ Provincies zijn qua procedures gehouden aan de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). De uitvoe-
ringsvrijheid is zodoende beperkt.

A.02 Klachten over bestuursorgaan Medebewind


Toelichting
Over het handelen van de provincie of andere zaken die vallen onder het provinciale gezag kan een
klacht worden ingediend. Klachten zijn meestal afkomstig van burgers en zijn meestal schriftelijk van
aard. De klachten variëren sterk in omvang.
Doelgroep
‡ Hoofdzakelijk burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het opstellen van een brief. Klachten kunnen echter ook telefonisch worden doorgegeven.
ƒ Het gebruik van de hoorzitting. In de meeste gevallen maakt men hiervan geen gebruik.
‡ Provincies zijn qua procedures gehouden aan de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). De meeste
provincies proberen klachtenafhandeling echter zo laagdrempelig mogelijk te houden.

A.03 Inspraak Medebewind


Toelichting
Voor het afgeven van bepaalde beschikkingen is wettelijk een inspraakprocedure vastgelegd. Dit houdt
in dat voor het afgeven van de beschikking een ontwerpbeschikking moet worden gepubliceerd, zodat
belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld te reageren.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Maatschappelijke Instellingen, Georganiseerde Burger, Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het kennisnemen van de ontwerpbeschikking in huis-aan-huis-bladen en het opvragen en door-
nemen van de stukken.
ƒ Het opstellen en opsturen van een zienswijze.
‡ In sommige gevallen mag alleen in beroep worden gegaan, indien van de inspraakmogelijkheid
gebruik is gemaakt. Dit geldt met name voor beschikkingen op milieugebied.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


B. Economie, bestuur en samenleving
B.01 Schadevergoeding als gevolg van referendum Medebewind
Toelichting
Tot 2005 bestond de mogelijkheid tot het verzoek om schadevergoeding als gevolg van het intrekken
van regelgeving of het opzeggen van een verdrag als gevolg van een referendum. Door het vervallen
van de Tijdelijke Referendumwet is deze mogelijkheid echter komen te vervallen.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Maatschappelijke Instellingen, Georganiseerde Burger, Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten werden veroorzaakt door het opstellen van een brief, waarin de schade-
vergoeding werd gemotiveerd en de geleden schade werd toegelicht.

B.02 Grondwaterheffing (provinciale belasting) Medebewind


Toelichting
Op grondwateronttrekking vindt belastingheffing plaats. Enerzijds betreft het heffing door:
3
‡ Het Rijk van circa 13 cent per m .
3
‡ De provincie van circa 1 cent per m als vergoeding voor gemaakte kosten. Voor vergunning- en
registratieplichtige bedrijven en burgers vindt de heffing automatisch plaats op basis van bekende
gegevens. De overige onttrekkers moeten jaarlijks de onttrokken hoeveelheden overleggen zodat de
heffing kan worden bepaald.
Doelgroep
‡ Bedrijven: drinkwaterbedrijven, industriële bedrijven en agrariërs.
‡ Maatschappelijke Instellingen, Georganiseerde Burger: bijvoorbeeld sportverenigingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het jaarlijks melden van de onttrokken
hoeveelheden grondwater op basis waarvan de provinciale heffing kan worden vastgesteld. Deze
verplichting geldt alleen voor onttrekkers onder de registratieplichtige grens.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de heffingscriteria.
‡ De heffing vindt – indien mogelijk – plaats op basis van reeds aangeleverde onttrekkingsgegevens.
Vergunnings- en registratieplichtige onttrekkers hoeven zodoende geen extra informatie aan te
leveren.
‡ Door het instellen van 1 loket voor de belastingaangiften kunnen de AL worden gereduceerd.
Momenteel vindt belastingheffing door de provincie geheel gescheiden plaats van de Rijksheffing.

B.03 Burgerinitiatief Autonoom


Toelichting
Het burgerinitiatief maakt het voor (georganiseerde) burgers mogelijk om onderwerpen aan te dragen
voor behandeling door Gedeputeerde Staten. Zodoende kunnen burgers direct invloed uitoefenen op het
provinciale beleid.
Doelgroep
‡ Georganiseerde Burger, Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het opstellen van een brief, waarin nauwkeurig het initiatief wordt omschreven en de kosten
worden van het initiatief geraamd.
ƒ Het verzamelen van handtekening. Voor behandeling van het initiatief moet een handtekening
van minimaal 1.000 burgers worden overlegd.
‡ De provincie hebben volledige beleids- en uitvoeringsvrijheid inzake het burgerinitiatief.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


C. Milieu en omgeving

C.01 Ontheffing bepaling Wet milieubeheer Medebewind


Toelichting
Voor bepaalde verboden uit de Wet is het mogelijk een ontheffing aan te vragen, bijvoorbeeld voor het:
‡ Afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
‡ Nuttig toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen.

Doelgroep
‡ Bedrijven, zoals bedrijven die afvalstoffen in productieprocessen toepassen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het opstellen van een brief, met de reden voor het ontheffingsverzoek.
ƒ In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor ontheffingen op stortverboden, het uitvoeren van aan-
vullend onderzoek.
‡ De mogelijkheid tot ontheffing is bij wet geregeld. De informatievraag kan in grote lijnen door de
provincie worden bepaald.

C.02 Wm-vergunningen (aanvraag en exploitatie) Medebewind


Toelichting
De Wet milieubeheer verplicht provincies een verordening ter bescherming van het milieu vast te
stellen: de Provinciale milieuverordening. Deze is een juridische verankering van het Provinciaal
milieubeleid dat is opgesteld. De PMV heeft invloed op de vergunningverlening van Wm-
vergunningen.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: bepaald door de categorie-indeling in het Inrichtingen en vergunningenbesluit Wm.

Administratieve lasten
‡ Aanvraag Wm-vergunning. Het betreft o.a. het hebben van vooroverleg, het verzamelen van
gegevens, het laten uitvoeren van onderzoeken, het invullen en indienen van het aanvraagformulier
met bijlagen. Inzake de beleids- of uitvoeringsvrijheid van de provincies geldt het volgende:
ƒ Het beoordelen van de vergunningaanvraag gebeurt door toetsing aan normen die voor vrijwel
100% in rijks- of Europese (pseudo)regelgeving zijn opgenomen.1 Dit betekent dat de vergun-
ningverlener is gehouden aan een landelijk toetsingskader.
In de regelgeving zijn echter geen normen opgelegd voor de informatie-uitvraag in het kader van
de beoordeling. Dit betekent dat een vergunningverlener vrij is in het opstellen van de indie-
ningsvereisten en het opstellen van aanvullende eisen met betrekking tot de informatieaanleve-
ring door het bedrijf.
ƒ Het bepalen of en wanneer vergunningen worden getoetst op actualiteit (de actualisatietoets).
Deze toets speelt met name een rol bij vergunningen voor onbepaalde tijd.
‡ Exploitatie Wm-vergunning. Het betreft het nakomen van de informatieverplichtingen – zoals meet-
en registratieverplichtingen – die als vergunningvoorschriften zijn opgenomen. Inzake de beleids-
of uitvoeringsvrijheid van de provincies geldt het volgende:
ƒ Bij het opstellen van de vergunningvoorschriften wordt rekening gehouden met (1) de door het
bedrijf uit te voeren activiteiten en (2) de omgeving van het bedrijf. Zo kunnen aanvullende
voorschriften worden opgenomen voor bedrijven in specifieke gebieden, zoals stilte- of grond-
waterbeschermingsgebieden. De provincie is vrij in het aanwijzen van deze gebieden en heeft
hiermee invloed op het vergunningverleningsproces.
‡ Meewerken aan inspecties. Het betreft o.a. de tijd die een bedrijfsmedewerker moet besteden aan

1
Het gaat hierbij niet alleen om voorschriften in regelgeving, maar zeker ook om beleidsregels in richtlijnen zoals
onder andere de bodemrichtlijn en de emissierichtlijn.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


het begeleiden van inspecteurs. Inzake de beleids- of uitvoeringsvrijheid van de provincies geldt het
volgende:
ƒ De provincie is vrij in het opstellen van inspectieprogramma’s. De frequentie van inspecties
wordt zodoende bepaald door de provincie, evenals de uitvoering van de inspecties.

C.03 Milieuverslag inrichtingen Medebewind


Toelichting
Circa 250 inrichtingen in Nederland zijn vanuit de Wet milieubeheer verplicht een overheidsmilieu-
verslag op te stellen en te publiceren. In de meeste gevallen betreft het inrichtingen die inzake de Wet
milieubeheer vallen onder het bevoegd gezag van de provincies.
Doelgroep
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld grote chemische producenten.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van het milieuverslag.
‡ Op rijksniveau is vastgelegd aan welke criteria het verslag moet voldoen. De uitvoeringsruimte
voor provincies is beperkt.

C.04 Ontheffing voor verplichte MER Medebewind


Toelichting
In de Wet milieubeheer zijn activiteiten opgenomen, die:
‡ MER-plichtig zijn. Voor deze activiteiten moet een Milieu Effect Rapportage (MER) worden
opgesteld.
‡ MER-beoordelingsplichtig zijn. Deze activiteiten moeten door de provincie worden beoordeeld op
de noodzaak tot het uitvoeren van een MER.

In beide gevallen kan een ontheffing op de verplichtingen worden aangevraagd. Dit zal meestal worden
gedaan als reeds veel informatie uit de Wm-vergunningprocedure voorradig is.
Doelgroep
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld grote chemische producenten.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een rapport, met een onder-
bouwing van de ontheffingsaanvraag.
‡ Van de ontheffingsmogelijkheid wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt. Reden hiervoor is dat
de ontheffingsaanvraag zo goed moet zijn onderbouwd, dat de winst ten opzichte van het uitvoeren
van een MER beperkt is.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


C.05 Vergunning professioneel vuurwerk Medebewind
Toelichting
Voor het ontbranden van professioneel vuurwerk moet men in het bezit zijn van een ontbrandingsver-
gunning.
Doelgroep
‡ Bedrijven, met professioneel vuurwerk: bijvoorbeeld evenementenbureau’s.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het:
ƒ Hebben van vooroverleg.
ƒ Aantonen dat er sprake is van bedrijfsmatige verplichtingen.
ƒ Overleggen van een certificaat van vakbekwaamheid van personen die het vuurwerk ontbranden.
ƒ Aangeven van de uit te voeren handelingen en soorten vuurwerk.
ƒ Aangeven van de wijze van ontbranden.
‡ De indieningsvereisten zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit.

C.06 Toestemming ontbranding vuurwerk Medebewind


Toelichting
Voor iedere individuele ontbranding van professioneel vuurwerk moet toestemming worden aange-
vraagd.
Doelgroep
‡ Bedrijven, met professioneel vuurwerk: bijvoorbeeld evenementenbureau’s.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het:
ƒ Opstellen van een werkplan.
ƒ Overleggen van de ontbrandingsvergunning.
ƒ Overleggen van een certificaat van vakbekwaamheid van personen die het vuurwerk ontbranden.
‡ De indieningsvereisten zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit.

C.07 Melding ontbranding vuurwerk Medebewind


Toelichting
In het nieuwe Vuurwerkbesluit is de mogelijkheid tot een versoepelde procedure opgenomen. Men
hoeft dan geen toestemming meer aan te vragen, maar kan volstaan met een melding.
Doelgroep
‡ Bedrijven, met professioneel vuurwerk: bijvoorbeeld evenementenbureau’s.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het melden van de voorgenomen ontbranding en
het aangeven van onder andere werkwijze en soort vuurwerk.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


C.08 Ontgrondingsvergunning (aanvraag en exploitatie) Medebewind
Regelgeving:
De Ontgrondingenwet verbiedt het afgraven van gronden, tenzij:
‡ Het ontgrondingen betreft waarvoor door het Rijk een vergunning is verleend.
‡ Door de provincie is bepaald dat dit is toegestaan onder de voorwaarden die op zijn genomen in de
Ontgrondingsverordening.
De provincies hanteren verschillend beleid ten opzichte van ontgrondingen. Een provinciale vergun-
ning is over het algemeen vereist bij ontgrondingen dieper dan 2 meter en een grondafvoer van meer
dan 1000 m3.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: met name bouwstoffenproducenten en aannemers.
‡ Maatschappelijke Instellingen, Georganiseerde Burger: bijvoorbeeld een natuurorganisatie of een
jachthaven.
Administratieve lasten
‡ Aanvraag vergunning. Het betreft het invullen van een aanvraagformulier met de volgende
gegevens:
ƒ Algemene gegevens (NAW, omschrijving van verzoek, periode en motivering, kadastrale kaart
inclusief percelen, eerder verleende vergunningen/ontheffingen inclusief overlegde informatie).
ƒ Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
ƒ Bijlagen (eventueel (1) afmetingen van beschoeiingen en gebruikt materiaal, (2) (onderzoek
naar) hergebruik grondstoffen, (3) bodemonderzoek bij vermoeden van verontreinigde grond, (4)
baggerspecieanalyse in het geval baggerspecie vrijkomt)
‡ De omvang van de AL hangt nauw samen met de omvang van de ontgronding. Op hoofdlijnen kan
onderscheid worden gemaakt in:
ƒ “Gewone” projecten, zoals afgravingen in het kader van bijvoorbeeld de aanleg van een haven of
de bouw van een object. Voor deze projecten worden in de regel geen nadere eisen in de afgege-
ven vergunningen opgenomen.
ƒ Zandwinningen. Deze afgravingen zijn omvangrijker wat leidt tot complexere vergunningen. Dit
is enerzijds merkbaar aan de aanvullende indieningsvereisten en anderzijds aan de aanvullende
vergunningsvoorschriften.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de criteria voor de vrijstelling, de indieningsvereisten en de
vergunningsvoorschriften.
‡ Veel informatie die bij de vergunningaanvraag wordt gevraagd, moet ook al moet worden geleverd
in het kader van bijvoorbeeld de bouwvergunning en het bestemmingsplan. Tevens zal informatie
over de uitvoering van de afgraving al beschikbaar zijn op werktekeningen. De werkelijke extra
administratieve lasten zullen met name voortvloeien in het geval aanvullende onderzoeken worden
vereist.

C.09 Melding ontgronding Medebewind


Toelichting
Voor kleine ontgrondingen hoeft over het algemeen geen vergunning te worden aangevraagd. Het
betreft afgravingen van een beperkte omvang en die niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.
Sommige provincies hanteren voor deze ontgrondingen een algemene vrijstelling. Andere provincies
hanteren voor deze ontgrondingen een meldingsplicht.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld hotels of campings.
‡ Maatschappelijke Instellingen, (Georganiseerde) Burgers: bijvoorbeeld bij het aanleggen van een
zwembad of vijver.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


Administratieve lasten
‡ Aanvraag vergunning. Het betreft het invullen van een aanvraagformulier met de volgende
gegevens:
ƒ Gegevens zoals opgenomen onder “Gewone” projecten.
ƒ Aanvullend: Grondmechanische onderzoeken (circa € 15.000 tot € 20.000 per onderzoek), hy-
drologische onderzoeken, onderzoek naar eventueel nadelige gevolgen voor beschermde planten-
en dierensoorten.
‡ Exploitatie van de vergunning. Bij zandwinning wordt doorgaans in de vergunning opgenomen dat
na iedere winning een peiling moet worden uitgevoerd door een onpartijdig bureau. Afhankelijk
van de omvang en de omgeving van de winning kunnen nadere informatieverplichtingen zijn opge-
nomen.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de criteria voor de vrijstelling, de indieningsvereisten en de
vergunningsvoorschriften.

C.10 Schadevergoeding ontgronding Medebewind


Toelichting
Derden die als gevolg van de uitgevoerde afgraving schade hebben geleden, kunnen een verzoek tot
schadevergoeding indienen bij de provincie.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers, Burgers en Maatschappelijke Instellingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een brief, waarin het verzoek
tot schadevergoeding wordt gemotiveerd en de geleden schade wordt toegelicht.

C.11 Ontheffing gebruik organische meststoffen Medebewind


Toelichting
Voor het verbod op het gebruik van overige organische meststoffen in de periode van 1 september tot
en met 31 januari kan ontheffing worden aangevraagd. Het verbod is opgenomen in het Besluit
kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, dat zijn grondslag vindt in de Meststoffenwet.
Doelgroep
‡ Bedrijven: Agrarische bedrijven.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen en indienen van een plan van
onderzoek. Op basis van dit plan wordt de ontheffing wel of niet verleend.

C.12 Registratie productie/bewerking slib/compost Medebewind


Toelichting
In het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen is opgenomen dat een producent,
bewerker of verwerker van zuiveringsslib, zwarte grond of compost hiervan een registratie moet
bijhouden en jaarlijks aan de provincie moet overleggen.
Doelgroep
‡ Bedrijven: Agrarische bedrijven, composteringsbedrijven.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het:
ƒ Aanvragen van registerkaarten.
ƒ Het wekelijks bijhouden van de registraties.
ƒ Het jaarlijks indienen van de registerkaarten.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


C.13 Melding verontreiniging bodem Medebewind
Toelichting
Indien een verontreiniging of aantasting van de bodem wordt geconstateerd, moet dit direct aan de
provincie worden gemeld. In de praktijk wordt een dergelijke melding gecombineerd uitgevoerd met
initiërende onderzoeken naar de bodemverontreiniging.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten maken onderdeel uit van de onderzoeken die in het kader van de
saneringsplicht moeten worden uitgevoerd.

C.14 Melding bodemsanering (opstellen saneringsplan) Medebewind


Toelichting
De provinciale regels inzake bodemsanering zijn grotendeels gebaseerd op de Wet bodembescherming,
maar ook voor een deel op de Provinciale MilieuVerordening (PMV). In de Wet bodembescherming is
voorgeschreven:
‡ De meldingsplicht richting het bevoegd gezag wanneer men van plan is te saneren.
‡ De stappen die moeten worden genomen om te constateren of de grond sterk verontreinigd is en
sanering moet worden uitgevoerd.
‡ Op hoofdlijnen de eisen die gelden voor het opstellen van een saneringsplan. In de PMV zijn
vervolgens nadere eisen gesteld aan het saneringsplan.

In de huidige situatie schrijft de wet voor dat bij een vermoeden van bodemverontreiniging een
oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek of als vanuit andere
activiteiten is geconstateerd dat de bodem verontreinigd is2, moet nader onderzoek worden uitgevoerd
naar de verontreinigingsgraad en -omvang. Hieruit kan volgen dat de bodem moet worden gesaneerd.
Een saneringsplan moet dan worden opgesteld en worden goedgekeurd door de provincie. De
saneringen en de daarbij benodigde onderzoeken worden in de regel volledig uitgevoerd door milieu-
kundige adviesbureau’s.
Bovenstaande werkwijze leidt ertoe dat in stedelijke gebieden veel verontreinigingen in zijn geheel
moeten worden weggewerkt, terwijl de gemiddelde verontreinigingsgraad van het gebied hoog is. In de
toekomst zullen dan ook alleen nog saneringen worden verplicht als de grond sterker is verontreinigd
dan de omgeving. Hiertoe worden op basis van de in ontwikkeling zijnde bodemkwaliteitskaarten de
‘diffuse achtergrondwaarden’ van stedelijke gebieden in kaart gebracht.

Doelgroepen
‡ Burgers: particulieren die bodemverontreiniging constateren.
‡ Bedrijven: met name projectontwikkelaars en aannemers.

Administratieve lasten
‡ Oriënterend onderzoek. Het betreft beperkte onderzoeken om te achterhalen of daadwerkelijk
sprake is van bodemverontreiniging. De onderzoeksresultaten moeten aan de provincie worden
overlegd.
‡ Nader onderzoek. Indien bodemverontreiniging is geconstateerd, wordt de mate en de omvang van
de verontreiniging bepaald in een nader bodemonderzoeken. Deze onderzoeken zijn ten opzichte
van de oriënterende onderzoeken zwaarder van aard.
‡ Opstellen saneringsplan. Bij overschrijding van door de provincie vastgestelde verontreinigings-
normen moet een saneringsplan worden opgesteld. Het saneringsplan bestaat uit een formulier

2
Een dergelijke constatering van bodemverontreiniging zal hoofdzakelijk plaatsvinden bij bouwactiviteiten, maar
kan ook volgen uit andere activiteiten waar bodem wordt verzet.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


waarin de volgende gegevens moeten zijn opgenomen:
ƒ NAW, inclusief kadastrale ligging perceel.
ƒ Beschrijving van de uitvoering en de gekozen saneringsvariant.
ƒ Resultaten en beschrijving van de voorafgaande bodemonderzoeken (aantal boringen per m2).
ƒ Bestemming van de afgevoerde grond (stortplaats of erkend reiniger).
ƒ Financiële gegevens.
‡ Instemming verkrijgen saneringsplan. De saneerder moet zijn saneringsplan voorleggen aan de
provincie om instemming te verkrijgen over de uit te voeren bodemsanering.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van criteria en eisen. Het betreft:
ƒ De toetsingsnorm aan de hand waarvan wordt bepaald of een saneringsplan is vereist. De provin-
cie Friesland hanteert hiervoor als norm dat sanering is vereist indien meer dan 25 m3 grond
sterk verontreinigd is.
ƒ De eisen die worden gesteld aan het saneringsplan. Deze zijn grotendeels vastgelegd in de Wet
bodembescherming. In de PMV wordt door de provincie aanvullend geëist (1) het aangeven van
de saneringsvariant en (2) het opnemen van financiële gegevens.
‡ Een verbetervoorstel is het duidelijker aangeven van de normen waaraan het saneringsplan wordt
getoetst. Momenteel blijkt dat saneringsplannen in eerste opzet vaak niet voldoen aan de toetsings-
eisen, waarna overleg en nadere uitleg is vereist.
‡ Een reeds lopend traject is het opstellen van de bodemkwaliteitskaarten en het op basis daarvan
verlichten van de saneringscriteria. In de toekomst zal dit leiden tot minder saneringen. Bovendien
worden de eisen aan de uiteindelijke verontreinigingsgraad in stedelijke gebieden versoepeld,
waardoor de saneringen zelf worden vereenvoudigd.

C.15 Ontheffing gebruik sportmotoren Medebewind


Toelichting
Voor het verbod om het maximale geluidsniveau voor sportmotoren te overschrijden en van het verbod
om op een locatie waarvoor geen vergunning is verleend een sportmotor te gebruiken, kan ontheffing
worden aangevraagd. De genoemde verboden zijn opgenomen in het Besluit geluidsproductie
sportmotoren.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers: organisatoren van motorwedstrijden.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van het verzoek, het aangeven van
de locatie en het aantonen van de geluidsproductie. De organisator zal verplicht zijn de geluidspro-
ductie te meten volgens voorgeschreven methode.
‡ Meetprotocollen en –methoden zijn voorgeschreven op rijksniveau. De uitvoeringsvrijheid van
provincies is zodoende beperkt.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


C.17 Melding oprichten/wijzigen badinrichting Medebewind
Toelichting
Het oprichten of wijzigen van badinrichtingen moet aan de provincie worden gemeld.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Maatschappelijke Instellingen: badinrichtingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het invullen en opsturen van het meldingsfor-
mulier, waarbij de volgende gegevens moeten worden overlegd:
ƒ NAW-gegevens en de categorie badinrichting.
ƒ Het laboratorium dat de benodigde onderzoeken verricht.
ƒ Het stromingsschema en waterbehandeling.
ƒ De herkomst en kaliumpermanganaatverbruik van het water.
ƒ Een overzichtstekening en het maximaal aantal bezoekers en openingstijden.
‡ De indieningsvereisten zijn grotendeels op rijksniveau vastgelegd. Door de provincies worden
nauwelijks aanvullende gegevens gevraagd.

C.18 Ontheffing voorschriften badinrichting Medebewind


Toelichting
Voor de verboden die zijn opgenomen in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden kan ontheffing worden aangevraagd.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Maatschappelijke Instellingen: badinrichtingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van het ontheffingsverzoek.
‡ Ontheffingsaanvragen komen nauwelijks voor. Aanvragen worden in vrijwel alle gevallen
gehonoreerd.

C.19 Risicoanalyse/beheersplan legionella Medebewind


Toelichting
Badinrichtingen zijn vanuit het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
verplicht (1) een risicoanalyse ter preventie van legionellabesmetting in het zwemwater uit te voeren en
(2) eventueel een beheersplan op te stellen. Deze stukken moeten ter inzage worden gelegd en kunnen
door de provincie worden opgevraagd.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Maatschappelijke Instellingen: badinrichtingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve worden veroorzaakt door de voorgeschreven onderzoeken.
‡ De provincie heeft slechts een beperkte uitvoeringsvrijheid.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


C.20 Grondwatervergunning (aanvraag en exploitatie) Medebewind
Toelichting
De Grondwaterwet verbiedt in beginsel het onttrekken of infiltreren van grondwater. Voor het
onttrekken van grondwater is echter bepaald dat dit is toegestaan onder de voorwaarden die door de
provincies in hun Grondwaterverordeningen zijn opgenomen. Provincies hanteren over het algemeen
de beleidsregel dat (1) voor infiltraties altijd en (2) voor onttrekkingen van meer dan 10 m3 per uur een
vergunning moet worden aangevraagd.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: drinkwaterbedrijven, industriële bedrijven en agrariërs.

Administratieve lasten
‡ Aanvraag vergunning. Het betreft het invullen van een aanvraagformulier met de volgende
gegevens:
ƒ NAW-gegevens.
ƒ Onttrekkingsgegevens (gebruiksdoel van het grondwater, pompcapaciteit, gegevens onttrek-
kingsputten, chloridengehalte, wijze van onttrekken en plaats van lozing) en/of;
ƒ Infiltratiegegevens (hoeveelheden, gegevens infiltratieputten, wijze van infiltreren).
ƒ Periode (start- en einddatum, duur, eventuele criteria).
ƒ Bijlage (kaarten voor putten, kadastrale kaart, bodemgegevens, effecten van onttrek-
king/infiltratie, onderzoek naar alternatieve mogelijkheden, herkomst en samenstelling van te in-
filtreren water in geval van infiltratie).
‡ Exploitatie vergunning. De voorschriften die in de vergunning worden opgenomen zijn geheel
afhankelijk van de risicograad van de onttrekking of infiltratie. Als informatieverplichtingen zullen
altijd meet-, registratie- en rapportageverplichtingen zijn opgenomen. De vergunning geldt voor
onbepaalde tijd en hoeft vrijwel nooit – als gevolg van aanpassingen van de regelgeving of de
grondwateronttrekking zelf – te worden herzien.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de criteria voor de vergunningplicht, de indieningsvereisten
en de vergunningsvoorschriften. Alleen de meetvoorschriften zijn wettelijk voorgeschreven.

C.21 Registratie onttrekking grondwater / Tijdelijke vergunning Medebewind


Toelichting
De Grondwaterwet verbiedt in beginsel het onttrekken of infiltreren van grondwater. Voor het
onttrekken van grondwater is echter bepaald dat dit is toegestaan onder de voorwaarden die door de
provincies in hun Grondwaterverordeningen zijn opgenomen. Provincies hanteren in het algemeen een
registratieplicht of een tijdelijke vergunningplicht voor tijdelijke onttrekkingen van meer dan 10 m3 per
uur. Het gaat om onttrekkingen voor onder andere bronbemaling, grondsanering, beregening of
bevloeiing. Dergelijke onttrekkingen hebben een te verwachten effect op de grondwaterstand.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: hoofdzakelijk agrariërs, maar ook bijvoorbeeld campings en palingkwekerijen.
‡ Maatschappelijke Instellingen, (Georganiseerde) Burger: bijvoorbeeld sportverenigingen.

Administratieve lasten
‡ Het melden van de volgende gegevens middels en meldingsformulier:
ƒ NAW-gegevens.
ƒ Gegevens van de locatie waar de onttrekking plaats zal vinden, inclusief topografische tekening.
ƒ Gegevens van de grondwateronttrekking (doel, datum en duur, diepte, lengte filtertraject, water-
opbrengend vermogen van de pomp, geschatte hoeveelheid te onttrekken grondwater, de ge-
wenste verlaging van de grondwaterstand en de huidige grondwaterstand (hiervoor zal de aan-
vrager onderzoek moeten (laten) uitvoeren)).
‡ Het maandelijks registreren van de werkelijk onttrokken hoeveelheden water. Aangezien de meting
automatisch plaatsvindt, zijn de aanvullende administratieve lasten beperkt.
‡ Het jaarlijks rapporteren van de werkelijk onttrokken hoeveelheden water. De rapportage bestaat
uit een samenvoeging van de afzonderlijke maandstaten.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


‡ De provincie is vrij in het opstellen van de criteria voor de registratieplicht, de indieningsvereisten
en de meet- en registratiefrequentie. Alleen de meetvoorschriften zijn wettelijk voorgeschreven.

C.22 Melding onttrekking grondwater Medebewind


Toelichting
De Grondwaterwet verbiedt in beginsel het onttrekken of infiltreren van grondwater. Voor het
onttrekken van grondwater is echter bepaald dat dit is toegestaan onder de voorwaarden die door de
provincies in hun Grondwaterverordeningen zijn opgenomen. Binnen een aantal provincies moeten alle
onttrekkingen van minder dan 10 m3 per uur worden gemeld. De overige provincies hanteren een
vrijstelling van verplichtingen voor onttrekkingen van minder dan 1 m3 per uur.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: hoofdzakelijk agrariërs, maar ook bijvoorbeeld campings.
‡ Maatschappelijke Instellingen, (Georganiseerde) Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van:
ƒ NAW-gegevens.
ƒ Gegevens over de locatie waar de onttrekking plaats zal vinden, inclusief topografische tekening.
ƒ Gegevens van de grondwateronttrekking (doel, datum en duur, diepte, lengte filtertraject, water-
opbrengend vermogen van de pomp, geschatte hoeveelheid te onttrekken grondwater).
‡ Bij de melding moet worden aangegeven hoeveel water men gaat onttrekken en op welke plaats. De
reden voor provincies om alle onttrekkingen tenminste meldingplichtig te maken, is dat op basis
van de meldingen de provincie inzicht heeft in het cumulatieve effect van afzonderlijke kleine
onttrekkingen. Afhankelijk hiervan kunnen alsnog nadere eisen worden gesteld aan de onttrekker.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de criteria voor de meldingsplicht en de indieningsvereis-
ten.

C.23/24 Schadevergoeding grondwateronttrekkingen Medebewind


Toelichting
Derden die als gevolg van de uitgevoerde afgraving schade hebben geleden, kunnen een verzoek tot
schadevergoeding indienen bij de provincie. Tevens kan een verzoek tot schadevergoeding worden
gedaan door de aanvrager, wanneer een toestemming wordt ingetrokken.
Doelgroep
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers, Burgers, Maatschappelijke Instellingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een brief, waarin het verzoek
tot schadevergoeding wordt gemotiveerd en de geleden schade wordt toegelicht.

C.25 Ontheffing lozing huishoudelijk afvalwater Medebewind


Toelichting
Voor het verbod uit het Lozingenbesluit op lozing van huishoudelijk afvalwater in de bodem kan
ontheffing worden aangevraagd. Deze ontheffing kan worden verleend onder voorwaarden aan de
zuivering van het afvalwater en de infiltratie in de bodem.
Doelgroep
‡ Hoofdzakelijk Burgers, die niet zijn aangesloten op het riool.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een brief met verzoek en
waarin is aangetoond dat aan de technische voorwaarden uit het lozingenbesluit wordt voldaan.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


C.26 Melding archeologische vondst Medebewind
Toelichting
In de Monumentenwet is voorgeschreven dat binnen drie dagen na de opgraving een object, waarvan
wordt vermoed dat het monument is, moet worden gemeld.
Doelgroep
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld aannemers.
‡ Maatschappelijke Instellingen, (Georganiseerde) Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het invullen en opsturen van een meldingsfor-
mulier.

C.27 Ontheffing gebruik woonschepen Autonoom


Toelichting
In sommige provincies is het bedrijfsmatig gebruik van woonschepen door particulieren verboden.
Voor dit verbod kan een ontheffing worden aangevraagd.
Doelgroep
‡ Burgers, bedrijven aan huis.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een brief, waarin het verzoek
tot ontheffing wordt gemotiveerd.

C.28 Ontheffing voor opschriften en opslag Autonoom


Toelichting
In sommige provincies is het hanteren van opschriften op gebouwen verboden. Voor dit verbod kan een
ontheffing worden aangevraagd.
Doelgroep
‡ Bedrijven.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een brief, waarin het verzoek
tot ontheffing wordt gemotiveerd.

C.29 Ontheffing Provinciale Milieu Verordening (PMV) Autonoom


Toelichting
Voor verboden die zijn opgenomen in de PMV kan ontheffing worden aangevraagd. Het betreft in de
regel ontheffingen in het kader van activiteiten in grondwaterbeschermings- of stiltegebieden.
Doelgroep
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld productiebedrijven.
‡ Maatschappelijke Instellingen, (Georganiseerde) Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het hebben van vooroverleg over de uit te voeren activiteit.
ƒ Het opstellen van het verzoek en het overleggen van situatietekeningen.
ƒ Voor ontheffingen in stiltegebieden zal tevens een akoestische onderbouwing worden verlangd.
‡ De bepalingen zijn autonoom opgesteld door de provincies. Het beleid en de uitvoering worden dan
ook volledig provinciaal bepaald.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


D. Ruimtelijke ordening en landschap

D.01 Ontheffing gebruiksverbod reconstructieplan Medebewind


Toelichting
In het kader van de Reconstructiewet concentratiegebieden 2002 zijn door verschillende provincies
reconstructieplannen opgesteld. Het doel van deze plannen is een verduurzaming van de landbouw met
vermindering van veterinaire risico's, kwaliteitsverbetering van natuur en landschap, en kwaliteitsver-
betering van milieu en water. Voor projecten en activiteiten in de concentratiegebieden die niet in lijn
zijn met de reconstructieplannen kan een ontheffing worden aangevraagd.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: veelal agrarische bedrijven.

Administratieve lasten
‡ Slechts een klein aantal provincies heeft reconstructieplannen opgesteld. Aangezien de plannen
geheel nieuw zijn, is er nog geen ervaring met ontheffingen en schadevergoedingen inzake de
reconstructieplannen.

D.02 Schadevergoeding reconstructieplan Medebewind


Toelichting
Projecten en activiteiten in de concentratiegebieden als gevolg van de uitvoering van de reconstructie-
plannen kunnen leiden tot schade aan derden. Deze hebben de mogelijkheid schadevergoeding aan te
vragen.
Doelgroepen
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers, Burgers, Maatschappelijke Instellingen.

Administratieve lasten
‡ Slechts een klein aantal provincies heeft reconstructieplannen opgesteld. Aangezien de plannen
geheel nieuw zijn, is er nog geen ervaring met ontheffingen en schadevergoedingen inzake de
reconstructieplannen.

D.03 Terinzagelegging faunabeheerplannen Medebewind


Toelichting
Faunabeheereenheden zijn verplicht een faunabeheerplan op te stellen. Deze dient ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan de provincie. In het faunabeheerplan is onder andere informatie opgenomen
over de bestaande en de gewenste populaties van de te beheren diersoorten.
Doelgroepen
‡ Maatschappelijke instellingen: faunabeheereenheden.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten als gevolg van de faunabeheerplannen zijn verwaarloosbaar. Enerzijds
komt dit door het lage aantal faunabeheereenheden (meestal maar 1 per provincie), anderzijds zijn
de plannen voor een periode van 5 jaar geldig.

D.04 Erkenning faunabeheereenheid Medebewind


Toelichting
Faunabeheereenheden moeten toezien op het beheer van de fauna in bepaald gebied. Een dergelijke
organisatie moet worden erkend door de provincie. Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan.
Doelgroepen
‡ Maatschappelijke instellingen: faunabeheereenheden.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten als gevolg van de erkenning is verwaarloosbaar. De erkenning is
eenmalig.

D.05 Erkenning samenwerkingsverband weidevogelbeschermers Medebewind


Toelichting
Samenwerkingsverbanden voor de bescherming van weidevogels moeten worden erkend door de
provincie. Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan.
Doelgroepen
‡ Maatschappelijke instellingen: samenwerkingsverband weidevogelbescherming.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten als gevolg van de erkenning is verwaarloosbaar. De erkenning is
eenmalig.

D.06 Ontheffng Flora en faunawet Medebewind


Toelichting
Voor bepaalde verbodsbepalingen zoals neergelegd in de Flora- en Faunawet is het mogelijk een
ontheffing aan te vragen bij de provincie. Het gaat dan onder andere om:
‡ Het doden van beschermde inheemse dieren. Dit kan nodig zijn in het kader van (1) schadebestrij-
ding of –voorkoming aan gewassen of (2) bescherming van overige belangen, zoals de veiligheid
van het luchtverkeer.
‡ Het plukken van bepaalde planten.
‡ Het rapen van kievitseieren.
‡ Het bijvoeren van wildsoorten.

Doelgroepen
‡ Maatschappelijke instellingen: Onderzoeksinstellingen en natuurbeheerders.
‡ Bedrijven: Agrariërs.
‡ (Georganiseerde) Burgers.

Administratieve lasten
‡ De meest belastende ontheffingsaanvraag is de ontheffing voor het doden van inheemse dieren in
het kader van schadebestrijding. Hiervoor moeten de volgende gegevens worden overlegd:
ƒ NAW-gegevens.
ƒ Reden voor de ontheffingaanvraag (bijvoorbeeld schade die wordt geleden). Eventueel een
beschrijving van de geleden schade en preventieve maatregelen die zijn genomen ter voorko-
ming van de schade.
ƒ De activiteit waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd en de wijze waarop de activiteit wordt
uitgevoerd.
ƒ Kadastrale gegevens.
‡ Vanuit de praktijk wordt vooral hinder ondervonden van de doorlooptijd. Bij schade aan gewassen
is het vaak noodzakelijk snel op te treden. Na een doorlooptijd van 4-6 weken is de schade vaak al
geleden. Het mogelijk maken van een versnelde procedure is hiervoor een oplossing.
‡ De provincie is vrij in het opleggen van de vergunning en het opstellen van de indieningsvereisten
en de vergunningsvoorschriften.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


D.07 Verzoek aanwijzing beschermde leefomgeving Medebewind
Toelichting
Men kan een verzoek tot aanwijzing van een beschermde leefomgeving bij de provincies indienen.
Hiervoor moet een object of een klein leefgebied van groot belang zijn voor het voortbestaan van
planten of diersoorten.
Doelgroepen
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers, Burgers, Maatschappelijke Instellingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van de brief, waarin het verzoek
wordt gemotiveerd.

D.08 Schadevergoeding beschermde leefomgeving Medebewind


Toelichting
Derden die schade ondervinden als gevolg van de toewijzing van een beschermd gebied kunnen een
verzoek tot schadevergoeding indienen.
Doelgroepen
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers, Burgers, Maatschappelijke Instellingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een brief, waarin het verzoek
tot schadevergoeding wordt gemotiveerd en de geleden schade wordt toegelicht.

D.09 Ontheffing verkoop Wet voorkeursrecht gemeenten Medebewind


Toelichting
In de Wet voorkeursrecht gemeenten is opgenomen dat eigenaren van bepaalde percelen en panden
verplicht zijn bij verkoop eerst met de gemeente over de verkoop te onderhandelen. Voor deze
verplichting kan bij de provincie door de verkoper een ontheffing worden aangevraagd.
Doelgroepen
‡ Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het opstellen van een brief waarin het onthef-
fingsverzoek wordt gemotiveerd.
‡ Ontheffingsaanvragen komen in de praktijk zelden voor.

D.10 Natuurbeschermingsvergunning (advies) Medebewind


Toelichting
Voor het verrichten van handelingen die schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden moet een
vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Het ministerie van LNV
is verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunning. Voor de beoordeling van de vergunningaan-
vraag wordt echter advies gevraagd bij de betreffende provincie.
Doelgroepen
‡ Bedrijven die activiteiten ondernemen in een beschermd natuurgebied.

Administratieve lasten
‡ De provincie heeft geen beleids- of uitvoeringsruimte en wordt enkel om advies gevraagd bij de
beoordeling van een vergunningaanvraag.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


D.11 Wadloopvergunning Autonoom
Toelichting
In de Provinciale Waddenverordening is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning wad te
lopen. Het doel van de verordening is om (1) de veiligheid van personen die op het wad lopen
verbeteren en (2) de natuur in het waddengebied te beschermen. Het vergunningsstelsel bestaat uit 3
typen vergunningen:
‡ A-vergunningen, voor organisaties die groepen tot 70 personen mogen begeleiden.
‡ B-vergunningen, voor individuele gidsen die groepen tot 12 personen mogen begeleiden.
‡ C-vergunningen, voor individuele personen zonder begeleiding.

Doelgroepen
‡ Bedrijven: veelal organisaties die waddentochten organiseren.
‡ (Georganiseerde) Burgers.

Administratieve lasten
‡ Aanvraag vergunning. Het betreft (1) het invullen van een aanvraagformulier (incl. pasfoto) en (2)
het overleggen van een bewijs van bekwaamheid en ervaring. Voor het verkrijgen van een dergelijk
bewijs moet de aanvrager een examen afleggen en moeten ervaringsgegevens worden overlegd.
‡ Exploitatie vergunning. In het kader van de A- en B-vergunning moet jaarlijks een formulier
worden ingevuld met de volgende informatie:
ƒ Algemene gegevens en het type vergunning.
ƒ Invulschema per tocht met de gelopen route, de datum, het aantal gidsen en het aantal deelne-
mers.
‡ De provincie is vrij in het opleggen van de vergunning en het opstellen van de indieningsvereisten
en de vergunningsvoorschriften.
‡ In het verleden bestonden 3 afzonderlijke verordeningen met bijbehorende vergunningen voor de 3
Waddenprovincies (Noord Holland, Friesland en Groningen). Deze zijn in 1996 in het kader van de
1-loketgedachte onder één vergunningverlenende instantie ondergebracht: de Stuurgroep Wadden-
provincies.
‡ Een tweede verbetering die reeds is doorgevoerd, is de geldigheidstermijn van de vergunning. Deze
is verlengd van 1 naar 3 jaar. Nadere evaluatie moet duidelijk maken of een verdere afname van de
aanvraagfrequentie mogelijk is.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


E. Verkeer, vervoer en infrastructuur

E.01 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de provinciale vaarweg Medebewind


Toelichting
Het vervoeren van gevaarlijke stoffen over vaarwegen is alleen toegestaan als de vaarweg waarover
wordt vervoerd, is aangewezen als vaarweg voor gevaarlijke stoffen. Bij deze aanwijzing wordt
onderscheid gemaakt in klassen van gevaarlijke stoffen.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: binnenvaartschippers, rederijen.

Administratieve lasten
‡ Aangezien alle vaarwegen in Nederland zijn aangewezen voor vervoer van gevaarlijke stoffen,
komen vergunningaanvragen nauwelijks voor. Alleen in het geval van vervoer van zeer specifieke
gevaarlijke stoffen kan een vergunningaanvraag nodig zijn.

E.02 Ontheffing bijzonder transport over de provinciale vaarweg Medebewind


Toelichting
In EU-regelgeving zijn verschillende klassen vaarwegen opgenomen. De klasse van een vaarweg is
bepaald aan de hand van de dimensionering van de vaarweg en stelt maximum eisen aan de omvang
van het schip dat door de vaarweg mag varen. Voor uitzonderingen hierop kan een rederij of schipper
een vergunning aanvragen.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: binnenvaartschippers, rederijen.

Administratieve lasten
‡ Voor schepen die geregeld over dezelfde vaarwegen varen is het mogelijk een jaarvergunning aan
te vragen. In dat geval hoeft slechts eenmalig gegevens over de afmetingen van het schip en de
betreffende vaarwegen te worden overlegd en kan per transport worden volstaan met een melding.
‡ Voor individuele gevallen kunnen ook vergunningen worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij het
slepen van zeeschepen of het vervoeren van een brugponton. Gegevens die dan onder andere wor-
den gevraagd zijn gegevens over:
ƒ De dimensionering van het te vervoeren object.
ƒ De verlichting bij het transport.
ƒ Het tijdstip van transport.
ƒ De uitsteek van het schip en het te vervoeren object.
Mogelijk kunnen als gevolg van de aanvraag maatregelen in het kader van de veiligheid worden
genomen, zoals het stremmen van de vaarweg.
‡ Het beoordelen van de vergunningaanvraag gebeurt door toetsing aan normen die volledig in
Europese en rijksregelgeving zijn opgenomen. De provincie is echter vrij in het opstellen van de
indieningsvereisten en de nader te nemen maatregelen.
‡ Voor de vergunning moeten leges worden betaald. Deze verschillen per provincie en bedragen circa
€ 40.

E.03 Ontheffing evenementen op of aan het water Medebewind


Toelichting
Op basis van de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaart Politie Reglement is het verboden
evenementen op of aan het water te organiseren die een stremming of versmalling van de vaarwegen
tot gevolg hebben. Voor het houden van een dergelijk evenement moet een vergunning worden
aangevraagd.
Doelgroepen
‡ Bedrijven of Georganiseerde burgers: bijv. roei-, zwemverenigingen of theatergezelschappen.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van:
ƒ Een beschrijving van het evenement.
ƒ De datum en tijdstippen waarop het evenement wordt gehouden.
ƒ Eventueel tekeningen van de situatie.
‡ Op basis van de vergunningaanvraag kunnen aanvullende maatregelen worden voorgeschreven,
zoals bijvoorbeeld politiebegeleiding bij het evenement.
‡ De provincie is vrij in het opleggen van de vergunning en het opstellen van de indieningsvereisten
en de vergunningsvoorschriften.

E.04 Ontheffing maximale vaarsnelheden Medebewind


Toelichting
In de Scheepvaartverkeerswet zijn maximale vaarsnelheden voor binnenwateren vastgelegd. Bij de
provincies kan ontheffing op deze wettelijke bepalingen worden aangevraagd.
Doelgroepen
‡ Burgers: eigenaren van speedboten.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van:
ƒ Een motivering van de ontheffingsaanvraag.
ƒ Informatie waaruit blijkt dat geen gevaar voor overige vaarweggebruikers wordt veroorzaakt.
‡ De provincie is vrij in het opleggen van de vergunning en het opstellen van de indieningsvereisten
en de aanvullende voorschriften.

E.05/E.09 Ontheffing provinciale vaarwegenverordening Autonoom


Toelichting
De Provinciale Vaarwegenverordening is gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet en verbiedt dat
activiteiten bij en onder vaarwegen worden uitgevoerd, tenzij hiervoor ontheffing is verleend door de
provincie. De beheersgrenzen kaderen het gebied in rond de vaarwegen welke onderwerp is van de
verordening. Ontheffingsaanvragen hebben betrekking op bijvoorbeeld het aanbrengen van steigers, het
bouwen van een woning op een dijk, het realiseren van een insteekhaven, enzovoorts.
Doelgroepen
‡ Burgers: bijvoorbeeld een particulier die een steiger wil bouwen.
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld aannemers en agrariërs die oppervlaktewater onttrekken of lozen.
‡ Maatschappelijke Instelling, Georganiseerde Burgers.

Administratieve lasten
‡ Aanvraag ontheffing. Het betreft het opstellen van een brief waarin:
ƒ Verzocht wordt om een ontheffing.
ƒ De activiteit wordt omschreven. Bijgevoegd dient te worden een tekening van de oude en nieuwe
situatie.
ƒ Eventuele stremmingen worden vermeld.
‡ Naleving voorwaarden en begeleiden inspecties. De activiteit moet worden uitgevoerd zoals bij de
aanvraag is aangegeven, waarbij tevens rekening wordt gehouden met eventueel nader gestelde
voorwaarden. Na afronding van het werk wordt hierop geïnspecteerd.
‡ Ontheffingsaanvragen worden door de provincie beoordeeld op nautische en beheertechnische
aspecten van de uit te voeren activiteit. Dezelfde aanvraag wordt tevens door het waterschap beoor-
deeld op de gevolgen voor waterkwantiteit en –kwaliteit. Bij het beoordelen van de ontheffingsaan-
vraag worden adviezen ingewonnen van (1) de medewerkers bij de onderhoudsdistricten en (2)
andere overheden.
‡ Bij toetsing van de aanvraag wordt het criterium uit de Scheepvaartverkeerswet gehanteerd,
namelijk dat vaarwegen niet mogen worden gestremd of versmald. De provincie is echter vrij in het
opstellen van de indieningsvereisten en de aanvullende voorschriften.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


E.06 Verzoek aanleggen kabels/leidingen provinciale vaarweg Autonoom
Toelichting
Een onderdeel uit de Provinciale Vaarwegenverordening is het verbod op het leggen van kabels en
leidingen onder of bij de provinciale vaarweg zonder vergunning. Voor het leggen van telecomkabels
geldt een gedoogplicht voor de provincie. Daarbij moet echter wel aan bepaalde voorwaarden worden
voldaan.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: kabelaars, leggers van leidingen, aannemers.

Administratieve lasten
‡ Door bedrijven die vaak een kabel langs de vaarweg leggen, kan in sommige provincies een
algemene ontheffing worden aangevraagd. Per keer dat vervolgens een kabel wordt gelegd, moet
een melding van de werkzaamheden en de locatie worden gedaan.
‡ De AL van individuele verzoeken hangen sterk samen met de plaats en type leidingen die wordt
gelegd. Voor grote leidingen onder de vaarweg door zal in de regel een gestuurde boring nodig zijn.
In dat geval zullen doorgaans bodem- en sonderingsonderzoeken door het bevoegd gezag worden
gevraagd.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de indieningsvereisten en de aanvullende voorschriften.

E.07 Ligplaatsvergunning Autonoom


Toelichting
De provincie bepaalt in haar beleid de plaatsen die bestemd zijn als ligplaatsen. Voor het in gebruik
nemen van een ligplaats moet een vergunning worden aangevraagd.
Doelgroepen
‡ Burgers: eigenaren van pleziervaartuigen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van gegevens over:
ƒ De dimensionering van het schip.
ƒ De locatie van de ligplaats.
‡ Bij toetsing van de aanvraag wordt het criterium uit de Scheepvaartverkeerswet gehanteerd,
namelijk dat vaarwegen niet mogen worden gestremd of versmald. De provincie is echter vrij in het
opstellen van de indieningsvereisten en de vergunningvoorschriften.

E.08 Vakvergunning Autonoom


Toelichting
Sommige provincies kennen naast de ligplaatsvergunning ook een zogenaamde vakvergunning. Dit is
een vergunning voor het in gebruik nemen van een vak uit de vaarweg langs de kade. Dergelijke
vakken hebben een lengte van bijvoorbeeld een kilometer. De vergunninghouder kan vervolgens –
binnen bepaalde randvoorwaarden – zelf invulling geven aan het vak.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld evenementenbureau’s.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van gegevens over:
ƒ Een beschrijving en motivering van het gebruik van het vak.
ƒ De locatie van het vak.
‡ Bij toetsing van de aanvraag wordt het criterium uit de Scheepvaartverkeerswet gehanteerd,
namelijk dat vaarwegen niet mogen worden gestremd of versmald. De provincie is echter vrij in het
opstellen van de indieningsvereisten en de vergunningvoorschriften.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


E.10 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de provinciale weg Medebewind
Toelichting
Vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is het in beginsel verboden gevaarlijke stoffen over daartoe
aangewezen wegen te vervoeren. Voor het vervoer moet een ontheffing worden aangevraagd. Deze
ontheffingen moeten worden gedaan bij het Rijk of bij de gemeenten.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: transporteurs van gevaarlijke stoffen.

Administratieve lasten
‡ Op rijksniveau heeft een inventarisatie van wegen plaatsgevonden op basis waarvan specifieke
routes voor gevaarlijke stoffen transporten zijn vastgesteld. Voor het afwijken van deze routes,
bijvoorbeeld omdat goederen op tot aan de deur van het afleveringsadres moeten worden gereden,
moet een ontheffing worden aangevraagd. Deze zullen echter altijd op gemeenten van toepassing
zijn. Ontheffingen worden zodoende niet bij de provincie aangevraagd.

E.11 Ontheffing bijzonder transport over de provinciale weg Medebewind


Toelichting
Voor de bepalingen uit het Voertuigreglement inzake maximale afmetingen van voertuigen voor
transport kan men een ontheffing aanvragen. Indien het transport over provinciale wegen plaatsvindt,
zal een ontheffing bij de provincie moeten worden aangevraagd. Een aantal provincies heeft deze
bevoegdheid echter overgedragen aan de RDW. Vanaf 2006 zullen de ontheffingen in zijn geheel
gecentraliseerd via het RDW verlopen. Uitzondering hierop zijn de ontheffingen voor landbouwtrek-
kers.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: transporteurs.

Administratieve lasten
‡ Voor transporten die meerdere keren per jaar over een vaste route worden afgelegd, kunnen
transporteurs langlopende vergunningen aanvragen. Meestal hebben dergelijke vergunningen een
looptijd van 3 jaar. Individuele transporten hoeven vervolgens alleen te worden gemeld.
‡ Voor vergunningaanvragen van individuele transporten worden de administratieve lasten veroor-
zaakt door het overleggen van gegevens over:
ƒ De afmetingen van het vervoermiddel.
ƒ De tijdstippen van transport en de gekozen route.
ƒ Eventueel aanvullende gegevens voor de belastingsberekening bij transporten over bruggen en
viaducten.
‡ De leges van de ontheffingen variëren per provincie en bedragen ongeveer € 80.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


E.12 Ontheffing wedstrijden/evenementen op de provinciale weg Medebewind
Toelichting
Voor het houden van wedstrijden met voertuigen op de openbare weg moet een ontheffing worden
aangevraagd. Een voorbeeld is het organiseren van een wielerronde, waarbij meerdere gemeenten zijn
betrokken en gebruik wordt gemaakt van de provinciale weg.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: evenementenbureau’s.
‡ Georganiseerde burgers: sportverenigingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van gegevens:
ƒ Een routebeschrijving van de wedstrijd.
ƒ De wijze van uitvoering en de organisatie.
ƒ De data en tijdstippen van de wedstrijd.
ƒ Eventueel borden die moeten worden geplaatst in verband met de wedstrijd.
De AL hangen sterk af van de omvang van de te organiseren wedstrijd.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de indieningsvereisten en de vergunningvoorschriften.

E.13 Ontheffing bepalingen Wegenverkeerswet Medebewind


Toelichting
Voor het uitvoeren van één van de verbodsbepalingen uit de Wegenverkeerswet, het Voertuigreglement
of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 kan ontheffing worden aangevraagd bij de
provincie, indien gebruik wordt gemaakt van de provinciale weg. Het kan bijvoorbeeld gaan om de
toestemming aan personen onder 18 jaar om te mogen rijden of het overschrijden van maximum
snelheden.
Doelgroepen
‡ Bedrijven, (Georganiseerde) Burgers.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van:
ƒ Een motivatie voor de ontheffingsaanvraag.
ƒ De wijze waarop de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de indieningsvereisten en de vergunningvoorschriften.

E.14 Concessies openbaar vervoer (aanvraag en exploitatie) Medebewind


Toelichting
In de Wet personenvervoer 2000 is opgenomen dat provincies voor provinciaal openbaar vervoer
concessies kunnen afsluiten met openbaar vervoerbedrijven. In de concessies worden afspraken
vastgelegd over de kwaliteit van de uitvoering van het Openbaar Vervoer.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: OV-bedrijven.

Administratieve lasten
‡ Aanbesteding concessie. Het betreft het overleggen van financiële gegevens, een beleidsplan en
overige gegevens volgens de aanbestedingsregels van het Rijk. Inzake de beleids- of uitvoerings-
vrijheid van de provincies geldt het volgende:
ƒ Concessies moeten momenteel – in tegenstelling tot het verleden toen concessies ook onder-
hands werden gegund – openbaar worden aanbesteed. Dit betekent dat moet worden aanbesteed
volgens Europese criteria. De beleids- en uitvoeringsvrijheid voor Provincies zijn zodoende zeer
beperkt en om deze reden buiten beschouwing van het onderzoek gelaten.
‡ Exploitatie concessie. In de concessies zijn rapportageverplichtingen met verschillende frequenties
opgenomen (maandelijks, per kwartaal en jaarlijks). Het betreft rapportages (1) ter vaststelling van

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


de financiële compensatie en (2) voor de monitoring van de geleverde prestaties. De financiële
rapportage betekent in de praktijk een accountantsverklaring bij de vervoerder volgens rijksvoor-
schriften. De overige monitoringsgegevens hebben betrekking op onder andere de bezetting van de
ritten, de reizigersaantallen, de staat van het materieel en de tarieven. Inzake de beleids- of uitvoe-
ringsvrijheid van de provincies geldt het volgende:
ƒ De financiële rapportages die moeten worden aangeleverd, zijn voorgeschreven in rijksregelge-
ving. De provincie moet de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden kunnen verantwoorden.
De provincie stuurt hiervoor de ontvangen accountantsverklaring door naar het ministerie van
V&W.
Overigens wordt opgemerkt dat de aanlevering van financiële gegevens strak door de EU is ge-
reguleerd. De reden hiervoor is dat is voorgeschreven dat de compensatie aan de vervoerder
nooit meer mag zijn dan het verschil tussen opbrengsten en kosten.
ƒ De rapportages in het kader van de monitoring van tarieven en dienstverlening kunnen groten-
deels door de provincie zelf worden opgelegd. De provincie Friesland vraagt in dit opzicht veel
uit, mede omdat is geanticipeerd op een verwachte gegevensvraag door het ministerie van V&W.
Deze gegevensvraag vanuit de Rijksoverheid is vooralsnog uitgebleven.

E.15 Verzoek aanleggen kabels/leidingen provinciale weg Autonoom


Toelichting
Een onderdeel uit de Provinciale Wegenverordening is het verbod op het leggen van kabels en
leidingen onder of bij de provinciale vaarweg zonder vergunning. Voor het leggen van telecomkabels
geldt een gedoogplicht voor de provincie. Daarbij moet echter wel aan bepaalde voorwaarden worden
voldaan.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: kabelaars, leggers van leidingen, aannemers.
‡ Maatschappelijke Instellingen, (Georganiseerde) Burgers: particuliere kabels leggen.

Administratieve lasten
‡ Door bedrijven die vaak een kabel langs de weg leggen, kan in sommige provincies een algemene
ontheffing worden aangevraagd. Per keer dat vervolgens een kabel wordt gelegd, moet een melding
van de werkzaamheden en de locatie worden gedaan.
‡ De AL van individuele verzoeken hangen sterk samen met de plaats en type leidingen die wordt
gelegd. Voor grote leidingen onder de weg door kan een gestuurde boring nodig zijn. In dat geval
kunnen bodem- en sonderingsonderzoeken door het bevoegd gezag worden gevraagd.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de indieningsvereisten en de aanvullende voorschriften.

E.16 Toestemming uitweg provinciale weg Autonoom


Toelichting
De uitwegvergunning wordt aangevraagd indien een bedrijf of burger een uitweg (in- of uitrit) wil
aanleggen of wijzigen. De werkzaamheden aan de uitweg moeten door de provincie worden goedge-
keurd.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: aan een provinciale weg.
‡ Maatschappelijke Instellingen, (Georganiseerde) Burgers: aan een provinciale weg.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het overleggen van gegevens:
ƒ Een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie en de werkzaamheden.
ƒ De locatie van de uitweg.
ƒ Tekeningen of situatiefoto’s in meervoud. Dit kunnen uitgebreide tekeningen zijn, bijvoorbeeld
als er tevens bomen gekapt moeten worden.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de indieningsvereisten en de vergunningvoorschriften.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


E.17 Standplaatsvergunning Autonoom
Toelichting
Een standplaatsvergunning wordt aangevraagd, indien een ondernemer op een bepaalde plaats langs de
provinciale weg zijn goederen wil verkopen vanuit een verkoopwagen.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: Handelaren.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het persoonlijk indienen van de aanvraag.
ƒ Het opvragen van een uittreksel bij de KvK.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de indieningsvereisten en de vergunningvoorschriften..

E.18 Vergunning tankstations gebruik provinciale grond Autonoom


Toelichting
Tankstations moeten in sommige provincies een aparte vergunning aanvragen voor het gebruik van
provinciale grond naast de provinciale weg. Deze vergunning wordt opgelegd in verband met het
vaststellen van de belastingheffing.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: tankstations.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door het:
ƒ Het invullen van het aanvraagformulier, waarbij aan moet worden gegeven wat het totaal is aan
aantal omgezette liters brandstof.
ƒ Het controleren en betalen van de belastingaanslag.
‡ De provincie is vrij in het opleggen van de vergunning, het opstellen van de indieningsvereisten en
de vergunningvoorschriften.

E.19 Ontheffing plaatsing reclameborden Autonoom


Toelichting
In de Landschapsverordening van provincies is opgenomen dat geen reclameborden mogen worden
geplaatst in de buurt van een provinciale weg. Voor bepaalde groepen ondernemers zijn door veel
provincies een algemene vrijstelling afgegeven. Zo mogen agrarische ondernemers op hun erf wel een
bord plaatsen voor de verkoop van hun eigen agrarische producten. Ook op bedrijfslocaties zijn er
mogelijkheden om een bord te plaatsen. Ontheffingen worden zodoende vrijwel niet verleend.
Doelgroepen
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers, Burgers, Maatschappelijke Instellingen.

Administratieve lasten
‡ De volgende handeling is van toepassing voor het aanvragen van de ontheffing: Het opstellen van
een brief waarin de reden voor de aanvraag is opgenomen en een beschrijving van de te plaatsen
reclameborden.
‡ De provincie is bevoegd gezag voor de verlening en de handhaving van de ontheffing. In sommige
provincies is deze bevoegdheid echter gemandateerd aan de beheerder van de weg. Dit kan zijn
Rijkswaterstaat of de gemeente.
‡ De provincie is vrij in het ontwikkelen van beleid, het opstellen van de indieningsvereisten en de
vergunningvoorschriften.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


E.20 Overige ontheffingen provinciale wegenverordening Autonoom
Toelichting
Voor het uitvoeren van een verbodsbepaling uit de Provinciale Wegenverordening kan ontheffing
worden aangevraagd bij de provincie.
Doelgroepen
‡ Bedrijven, Georganiseerde Burgers, Burgers, Maatschappelijke Instellingen.

Administratieve lasten
‡ De verbodsbepalingen in de Provinciale wegenverordening verschillen per provincie. Dit geldt dus
eveneens voor de ontheffingsaanvragen. De administratieve lasten worden veroorzaakt door het
overleggen van een motivering van de ontheffingsaanvraag.
‡ De provincie is vrij in het ontwikkelen van beleid, het opstellen van de indieningsvereisten en de
voorschriften.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


F. Onderwijs, cultuur en welzijn

F.01 Vergunning ambulancevervoer Medebewind


Toelichting
Voor het verrichten van ambulancevervoer moet binnen sommige provincies een vergunning worden
aangevraagd. Deze vergunning moet er voor zorgdragen dat wordt voldaan aan spreidings- en
paraatheidsplan ambulancehulpverlening van de provincie.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: ziekenhuizen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden veroorzaakt door:
ƒ Het opstellen van een brief waarin de vergunning wordt aangevraagd en waarin de locaties en
aantallen ambulances zijn aangegeven. Hiermee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan het
spreidings- en paraatheidsplan.
ƒ Overleggen met de provincie.
‡ De provincie is vrij in het opstellen van de indieningsvereisten en de vergunningvoorschriften.

F.02 Melding opheffing school Medebewind


Toelichting
Het opheffen van een school in het voortgezet onderwijs of een opleidingsinstituut, zoals beschreven in
de Wet op de expertisecentra, moet worden gemeld. Door de provincies is echter aangegeven dat deze
verplichting onbekend is of niet voorkomt.
Doelgroepen
‡ Maatschappelijke instellingen: scholen.

Administratieve lasten
‡ De verplichting is laagdrempelig en komt zo weinig voor dat de administratieve lasten verwaar-
loosbaar zijn.

F.03 Drank- en horecavergunning Medebewind


Toelichting
Voor het houden van een horecabedrijf waar alcoholhoudende drank wordt geschonken moet een
vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning is noodzakelijk als (1) men alcoholhoudende drank
schenkt, (2) de gasten deze dranken in het bedrijf of bijvoorbeeld op het terras nuttigen en (3) hiervoor
betaling wordt ontvangen.

Voor het afgeven van de vergunning is vrijwel altijd de gemeente bevoegd gezag. Slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen kan de provincie bevoegd gezag zijn.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: horecaondernemingen.

Administratieve lasten
‡ De administratieve lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
ƒ Het overleggen van een diploma Sociale Hygiëne.
ƒ Het overleggen van een verklaring van vakbekwaamheid of andere bewijsstukken.
‡ De leidinggevenden moeten met naam op de vergunning vermeld worden. Als de aanvrager ruime
openingstijden heeft, zullen dus meerdere leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning
moeten vermeld worden. Als door personeelswisselingen nieuwe leidinggevenden gaan optreden
zal hiervoor de vergunning steeds vernieuwd moeten worden.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


Subsidies vallend onder de Algemene subsidieverordening (ASV)

De Algemene subsidieverordening regelt de subsidieverlening voor projecten die kunnen


worden gevangen onder een aantal algemene subsidievoorwaarden. Specifieke projecten val-
len zodoende buiten de verordening. Op basis van de verordening worden de volgende twee
typen subsidies verleent:
‡ Structurele subsidies.
‡ Incidentele subsidies.

Algemene opmerkingen

‡ De Algemene subsidieverordening maakt het mogelijk subsidievoorwaarden en formats te


standaardiseren. Momenteel wordt binnen veel provincies nog gebruik gemaakt van specifieke
subsidieverordeningen, waarbij afzonderlijke indienings- en verantwoordingsvereisten worden
gebruikt met afzonderlijke formulieren, terwijl de gevraagde informatie op hoofdlijnen gelijk is.
‡ Naast standaardisatie van subsidies binnen een provincie is het vanuit ondernemersperspectief
wenselijk dat op landelijk niveau zoveel mogelijk wordt gestandaardiseerd. Dit geldt zowel voor
subsidievoorwaarden en formats, maar ook op de wijze waarop informatie over subsidies kan wor-
den ingewonnen.
‡ Alle productkosten die kunnen worden toegerekend aan het gesubsidieerde product, kunnen worden
gedekt door de subsidie. Dit geldt dus ook voor de kosten die worden gemaakt voor de subsidieaan-
vraag zelf (inclusief de accountantsverklaring).
‡ Aanvragen – of telefonische vragen of een subsidie mogelijk is – komen vaak centraal binnen.
Intern wordt vervolgens gekeken onder welke verordening de aanvraag mogelijk valt.
‡ Aanvragers leveren vaak informatie aan die niet is vereist, zoals een exploitatieplan bij een
budgetsubsidie of een uitgebreide productuitsplitsing en kostentoerekening. Dit kost de aanvrager
onnodig veel tijd. Deze kan worden teruggebracht door gerichtere informatieverstrekking richting
de aanvrager.

Structurele subsidies
Toelichting
Structurele subsidies zijn subsidies voor langer lopende initiatieven. Gedurende de looptijd van het
initiatief wordt periodiek subsidie uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moet de
aanvrager een meerjarenprogramma opstellen, die past binnen het provinciale beleid. Het gaat met
name om programma’s op het gebied van sociaal cultureel werk, cultuur, milieu en landschapsbeheer
en welzijn.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: bijvoorbeeld bedrijven in de podiumkunsten.
‡ Georganiseerde burgers: bijvoorbeeld sportverenigingen.
‡ Maatschappelijke instellingen: bijvoorbeeld zorginstellingen.

Administratieve lasten
‡ Subsidieaanvraag programma. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet worden aange-
toond dat het programma past binnen het beleid van de provincie. De volgende gegevens moeten
worden overlegd:
ƒ Algemene gegevens (NAW).
ƒ Statuten en reglementen van de organisatie.
ƒ Jaarverslag en jaarrekening van de organisatie.
ƒ Meerjarenprogramma met daarin een beleidsplan en een programma op niveau van activiteiten.
ƒ Meerjarenbegroting.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


‡ Jaarlijkse subsidieaanvraag. Indien subsidie voor een programma is toegekend, moet jaarlijks de
subsidie worden aangevraagd. Hiervoor moeten de volgende gegevens worden overlegd:
ƒ Algemene gegevens.
ƒ Productplan (onder andere motivering, beschrijving, kentallen (bv. aantallen), mogelijke effec-
ten).
ƒ Begroting op productniveau.
‡ Overleggen verantwoordingsinformatie. Deze informatie dient ter vaststelling (jaarlijks) van de uit
te keren subsidiebijdrage en bevat een:
ƒ Financiële verantwoording op basis van een gespecificeerde jaarlijkse rekening.
ƒ Overzicht van de geleverde producten.
ƒ Accountantsverklaring indien het subsidiebedrag groter is dan een bepaald bedrag. De grenzen
voor een accountantsverklaring variëren per provincie.

Incidentele subsidies
Toelichting
Het betreft subsidies voor afzonderlijke projecten met een vooraf gedefinieerde duur. Slechts in enkele
gevallen zijn dergelijke projecten zo algemeen van aard dat deze kunnen worden gevat onder de
Algemene subsidieverordening.
Doelgroepen
‡ Bedrijven: afhankelijk van de aangevraagde subsidie.
‡ Georganiseerde burgers: afhankelijk van de aangevraagde subsidie.
‡ Maatschappelijke instellingen: afhankelijk van de aangevraagde subsidie.

Administratieve handelingen
‡ Subsidieaanvraag. Het betreft het overleggen van de volgende gegevens (geen aanvraagformulier:
ƒ Algemene gegevens (NAW, samenwerking).
ƒ Projectgegevens (onder andere motivering, beschrijving, kentallen, mogelijke effecten).
ƒ Financiële projectgegevens.
‡ Overleggen verantwoordingsinformatie. Deze informatie dient ter vaststelling (eenmalig) van de uit
te keren subsidiebijdrage en bevat een:
ƒ Financiële verantwoording.
ƒ Verklaring dat subsidie daadwerkelijk aan het project is besteed bij bedragen tot een bepaalde
grens of rekeningafschrift per product of dienst bij bedragen groter dan deze grens. De grenzen
hiervoor variëren per provincie.
ƒ Accountantsverklaring indien het subsidiebedrag groter is dan een bepaald bedrag. De grenzen
voor een accountantsverklaring variëren per provincie.

SIRA Consulting - Beschrijvingen informatieverplichtingen 28 apr 05


SIRA Consulting - leeg
V AL Kostenmodel Provincies (consoliderend)
Beknopte toelichting AL-kostenmodel Provincies

Het AL Kostenmodel Provincies bestaat uit de volgende bestanden en sheets:

‡ P-model (bestand: P-model).


In dit model zijn per thema de informatieverplichtingen opgenomen en uitgesplitst naar
administratieve handelingen. Van deze handelingen zijn de gemiddelde tijdsbestedin-
gen en Out-of-Pocket kosten bepaald en opgenomen in het model. Op deze wijze zijn
de gemiddelde AL per informatieverplichting bepaald (P). Deze standaard P-waarden
zijn vervolgens in de PxQ-sheets opgenomen.

‡ PxQ-sheet per provincie (bestand: Opzet Provincie v1.0).


In deze sheets zijn de afzonderlijke informatieverplichtingen opgenomen. Per informa-
tieverplichting zijn:
ƒ De P-waarden overgenomen uit het P-model. Deze zijn standaard voor (1) de ver-
schillende provincies en (2) de verschillende doelgroepen.
ƒ De aantallen handelingen (Q) ingevuld op basis van de interviews met de provin-
cies. De Q-waarden verschillen (1) per provincie en (2) per doelgroep.
ƒ De AL bepaald per doelgroep door de standaard P-waarde te vermenigvuldigen met
de Q-waarde voor de doelgroep.

‡ Aantallen overzicht (bestand: Opzet Provincie v1.0).


In deze sheet zijn de aantallen uit de PxQ-sheets samengevat. In de rijen zijn de infor-
matieverplichtingen opgenomen, in de kolommen de provincies. Per provincie en in-
formatieverplichting is één van de volgende waarden aangegeven:
ƒ De cel is leeg en rood: er zijn gegevens over het aantal handelingen.
ƒ De cel bevat een getal en is groen: in de cel is het aantal handelingen opgenomen.
ƒ De cel bevat een “X” en is groen: aan de informatieverplichting wordt door de be-
treffende provincie geen uitvoering gegeven.
In kolom S van de sheet is het aantal provincies opgenomen dat uitvoering geeft aan de
informatieverplichting. Indien van een provincie geen gegevens over de informatiever-
plichting beschikbaar zijn, is aangenomen dat de provincie uitvoering geeft aan de in-
formatieverplichting.

‡ Gemiddelde AL (bestand: Opzet Provincie v1.0).


Per informatieverplichting en doelgroep is het gemiddelde bepaald van het aantal keer
(Q) dat de informatieverplichting wordt uitgevoerd. Per informatieverplichting zijn
vervolgens de AL van een gemiddelde provincie bepaald door:
ƒ de standaard P-waarde te vermenigvuldigen met;
ƒ de gemiddelde Q-waarde per doelgroep.

‡ Totaal AL (bestand: Opzet Provincie v1.0).


In deze sheet zijn de totale AL per informatieverplichting en doelgroep bepaald door:
ƒ de standaard P-waarde te vermenigvuldigen met;
ƒ de gemiddelde Q-waarde per doelgroep en;
ƒ het aantal provincies dat uitvoering geeft aan de informatieverplichting.

Eind-rap AL Prov v1.0 - 28 apr 05


P-model Provincies A. Inspraak, bezwaar, klachten

Project: AL Provincies
X

Samenvatting resultaten
Sectie Verplichting P
A.01 Bezwaar besluit bestuursorgaan € 158
A.02 Klachten over bestuursorgaan € 90
A.03 Inspraak € 135
Totaal € 383

Groep Verplichting P Referentie


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poop
A.01 Bezwaar besluit bestuursorgaan 3 30/60 € 45 € 158 € - € 158 Drente
Kennisnemen besluit 30/60 45 € 23 € 23 Zuid-Holland
Opstellen bezwaarschrift 2 45 € 90 € 90 Groningen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Provincie bezoeken en bijwonen hoorzitting (33% van de gevallen) 30/60 45 € 23 € 23

A.02 Klachten over bestuursorgaan 2 € 45 € 90 € - € 90 Drente


Opstellen en onderbouwen klacht 1 45 € 45 € 45 Zuid-Holland
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23 Groningen
Provincie bezoeken en bijwonen hoorzitting (33% van de gevallen) 30/60 45 € 23 € 23

A.03 Inspraak 3 € 45 € 135 € - € 135 Drente


Kennisnemen besluit: 1 30/60 45 € 68 € 68 Overijssel
- Doornemen HAH-blad;
- Stukken opvragen en doornemen.
Opstellen zienswijze 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

2-5-2005 Pagina 1 van 45


P-model Provincies B. Economie, bestuur, samenlev.

Project: AL Provincies
X

Samenvatting resultaten

Sectie Verplichting P
B.01 Schadevergoeding als gevolg van referendum € 68
B.02 Grondwaterheffing (provinciale belasting) € 23
B.03 Burgerinitiatief € 1.935
sub B.01a Subsidie regionale arbeidsmarkt en scholing € 6.413
sub B.01b Meerjarensubsidie arbeidsmarkt en scholing € 8.490
sub B.02 Subsidie investeringen € 5.333
sub B.03 Subsidie Human Resources Management € 5.333
sub B.04 Subsidie recreatie en toerisme € 6.143
sub B.05 Subsidie openluchtrecreatie € 3.368
sub B.06a Subsidie vrijwilligerswerk en -organisatie € 1.808
sub B.06b Meerjarensubsidie vrijwilligerswerk en -organisaties € 11.550
sub B.07 Subsidie innovatiestimulering € 4.703
sub B.08 Subsidie ontwikkelingssamenwerking € 6.953
sub B.09 Subsidie loonkosten premieregeling € 5.333
sub B.11 Subsidie ruimtelijk-economische ontwikkeling € 6.143
sub B.12 Subsidie sociaal-economische ontwikkeling € 5.333
sub B.13 Subsidie sociaal beleid € 4.943
sub B.15 Subsidie ondernemings-/ vestigingsklimaat € 7.898
sub B.16 Subsidie concurrentiekracht € 5.333
sub B.18 Subsidie besteding grondwaterheffing € 225
sub B.19 Subsidie promotie provincie € 158
sub B.20 Subsidie planvorming en ontwikkeling kenniseconomie € 3.368
sub B.22 Subsidie sociale veiligheid € 2.393
sub B.23 Subsidie Europees structuurfonds € 6.503
Totaal € 109.740

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+
B.01 Schadevergoeding als gevolg van referendum 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68
Opstellen verzoek tot schadevergoeding, incl. onderbouwing 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

B.02 Grondwaterheffing (provinciale belasting) 30/60 € 45 € 23 € - € 23


Invullen en opsturen aanslagformulier 30/60 45 € 23 € 23

B.03 Burgerinitiatief 43 € 45 € 1.935 € - € 1.935


opvragen en invullen formulier: nauwkeurige omschrijving 16 45 € 720 € 720
van het voorstel
Opstellen raming van de kosten 2 45 € 90 € 90
Overleggen namenlijst, en verzamelen handtekeningen van 24 45 € 1.080 € 1.080
minimaal 1000 burgers
Gemeentehuis bezoeken, overleggen voorstel alsmede de 1 45 € 45 € 45
bewijzen + archiveren

sub B.01a Subsidie regionale arbeidsmarkt en scholing 92 30/60 € 45 € 4.163 € 2.250 € 6.413
Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 46 45 € 2.070 € 2.070


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 30 45 € 1.350 € 1.350
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.01b Meerjarensubsidie arbeidsmarkt en scholing 122 € 45 € 5.490 € 3.000 € 8.490


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 8 45 € 360 € 360
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 8 45 € 360 € 360
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 45 € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 2 45 € 90 € 90
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800

2-5-2005 Pagina 2 van 45


P-model Provincies B. Economie, bestuur, samenlev.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse vaststelling: 20 45 € 900 € 900
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording

Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000


Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.02 Subsidie investeringen 68 30/60 € 45 € 3.083 € 2.250 € 5.333


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.03 Subsidie Human Resources Management 68 30/60 € 45 € 3.083 € 2.250 € 5.333
Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage (minimaal 1 x per jaar) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.04 Subsidie recreatie en toerisme 86 30/60 € 45 € 3.893 € 2.250 € 6.143


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 8 45 € 360 € 360
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 26 45 € 1.170 € 1.170
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.05 Subsidie openluchtrecreatie 41 30/60 € 45 € 1.868 € 1.500 € 3.368


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

2-5-2005 Pagina 3 van 45


P-model Provincies B. Economie, bestuur, samenlev.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 12 45 € 540 € 540
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 10 45 € 450 € 450
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.06a Subsidie vrijwilligerswerk en -organisatie 23 30/60 € 45 € 1.058 € 750 € 1.808


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 2 45 € 90 € 90

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 12 45 € 540 € 540


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 45 € - € -
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 6 45 € 270 € 270
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.06b Meerjarensubsidie vrijwilligerswerk en -organisaties 190 € 45 € 8.550 € 3.000 € 11.550


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 16 45 € 720 € 720
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 24 45 € 1.080 € 1.080
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 60 45 € 2.700 € 2.700
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse vaststelling: 24 45 € 1.080 € 1.080
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording

Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000


Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.07 Subsidie innovatiestimulering 54 30/60 € 45 € 2.453 € 2.250 € 4.703


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 26 45 € 1.170 € 1.170


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording

2-5-2005 Pagina 4 van 45


P-model Provincies B. Economie, bestuur, samenlev.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.08 Subsidie ontwikkelingssamenwerking 104 30/60 € 45 € 4.703 € 2.250 € 6.953


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 8 45 € 360 € 360

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 60 45 € 2.700 € 2.700


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 20 45 € 900 € 900
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.09 Subsidie loonkosten premieregeling 68 30/60 € 45 € 3.083 € 2.250 € 5.333


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.11 Subsidie ruimtelijk-economische ontwikkeling 86 30/60 € 45 € 3.893 € 2.250 € 6.143


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 8 45 € 360 € 360
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 26 45 € 1.170 € 1.170
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.12 Subsidie sociaal-economische ontwikkeling 68 30/60 € 45 € 3.083 € 2.250 € 5.333


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 5 van 45


P-model Provincies B. Economie, bestuur, samenlev.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Tussentijdse rapportage (minimaal 1 x per jaar) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.13 Subsidie sociaal beleid 76 30/60 € 45 € 3.443 € 1.500 € 4.943


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 30 45 € 1.350 € 1.350


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 30 45 € 1.350 € 1.350
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.15 Subsidie ondernemings-/ vestigingsklimaat 125 30/60 € 45 € 5.648 € 2.250 € 7.898
Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 8 45 € 360 € 360

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 77 45 € 3.465 € 3.465


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 4 45 € 180 € 180
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 16 45 € 720 € 720
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.16 Subsidie concurrentiekracht 68 30/60 € 45 € 3.083 € 2.250 € 5.333


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.18 Subsidie besteding grondwaterheffing 5 € 45 € 225 € - € 225


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 0 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 6 van 45


P-model Provincies B. Economie, bestuur, samenlev.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 0 45 € - € -
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 0 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 0 45 € - € -
wijzingen
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 2 45 € 90 € 90
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0 Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.19 Subsidie promotie provincie 3 30/60 € 45 € 158 € - € 158


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 0 45 € - € -

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 0 45 € - € -


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 0 45 € - € -
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 0 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 0 45 € - € -
wijzingen
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 2 45 € 90 € 90
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0 Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.20 Subsidie planvorming en ontwikkeling kenniseconomie 41 30/60 € 45 € 1.868 € 1.500 € 3.368
Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 12 45 € 540 € 540


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 10 45 € 450 € 450
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.22 Subsidie sociale veiligheid 36 30/60 € 45 € 1.643 € 750 € 2.393


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 10 45 € 450 € 450


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 10 45 € 450 € 450
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

2-5-2005 Pagina 7 van 45


P-model Provincies B. Economie, bestuur, samenlev.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub B.23 Subsidie Europees structuurfonds 94 30/60 € 45 € 4.253 € 2.250 € 6.503


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan provinciehuis 8 45 € 360 € 360

Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800


- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 12 45 € 540 € 540
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 26 45 € 1.170 € 1.170
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

2-5-2005 Pagina 8 van 45


P-model Provincies C. Milieu en omgeving

Project: AL Provincies
X

Samenvatting resultaten
Sectie Verplichting P
C.01 Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer € 335
C.02 Wm-vergunning € 39.355
C.03 Milieuverslag inrichtingen € 4.500
C.04 Ontheffing voor verplichte MER € -
C.05 Vergunning professioneel vuurwerk € 296
C.06 Toestemming ontbranding vuurwerk € 161
C.07 Melding ontbranding vuurwerk € 90
C.08a Ontgrondingsvergunning: zandwinningsprojecten € 58.432
C.08b Ontgrondingsvergunning: overige afgravingen € 338
C.09 Melding ontgronding € 45
C.10 Schadevergoeding ontgronding € 68
C.11 Ontheffing gebruik organische meststoffen € -
C.12 Registratie productie/bewerking slib/compost € 3.420
C.13a Melding verontreiniging bodem: regulier Verwaarloosbaar
C.13b Melding verontreiniging bodem: dunne mest Verwaarloosbaar
C.14a Melding bodemsanering: regulier € 25.660
C.14b Melding bodemsanering: dunne mest € 25.700
C.15 Ontheffing gebruik sportmotoren (geluid) € 152
C.16 Ontheffing geluidsbelasting langs spoorwegen € -
C.26 Melding archeologische vondst € 180
C.27 Ontheffing gebruik woonschepen € 68
C.28 Ontheffing voor opschriften en opslag € 68
C.29 Ontheffing PMV € 171
sub C.01 Subsidie programma bedrijfsomgeving € 9.118
sub C.02 Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen € 4.118
sub C.03 Subsidie duurzaam ondernemen € 3.818
sub C.05a Subsidie stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden € 2.258
sub C.05b Meerjarensubsidie milieubescherming € 8.340
sub C.06 Subsidie energieprojecten € 6.233
sub C.10 Subsidie natuur- en milieueducatie € 158
sub C.11a Subsidie natuur- en mileuorganisaties € 2.258
sub C.11b Meerjarensubsidie natuur- en milieuorganisaties € 11.550
sub C.12 Subsidie milieustimulering € 1.493
sub C.13 Subsidie sanering industrielawaai € 2.248
Totaal € 210.624

Groep Verplichting Administratieve lasten


Volgnr. Wets- Handeling Doelgroep P intern P extern P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poop
C.01 Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer 3 € 45 € 135 € 200 € 335
Opstellen verzoek tot ontheffing: 45 € - € -
- Stortverbod (4 uur; 50% van de gevallen) 2 45 € 90 € 90
- Overige verboden (1 uur; 50% van de gevallen) 30/60 45 € 23 € 23
Aanvullende onderzoeken (€ 800; 50% van de ontheffingen stortverbod) 45 € - € 200 € 200
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

C.02 Wm-vergunning 0 € 45 € - € - € 39.355


Aanvragen vergunning 45 € - € 23.244
Exploitatie 45 € - € 16.111
Exploitatie stortplaatsen: nazorgplan 45 € -

C.03 Milieuverslag inrichtingen 0 € 45 € - € - € 4.500


Opstellen en aanleveren overheidsmilieuverslag 45 € - € 4.500

C.04 Ontheffing voor verplichte MER 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS € -

C.05 Vergunning professioneel vuurwerk 0 € 45 € - € - € 296


Aanvraag vergunning € 296

C.06 Toestemming ontbranding vuurwerk 0 € 45 € - € - € 161


Aanvraag toestemming € 161

C.07 Melding ontbranding vuurwerk 2 € 45 € 90 € - € 90


Vereenvoudigde aanvraag toestemming 2 45 € 90 € 90

C.08a Ontgrondingsvergunning: zandwinningsprojecten 0 € 45 € - € - € 58.432


Aanvraag vergunning 45 € - € 47.178
Exploitatie vergunning 45 € - € 11.254

C.08b Ontgrondingsvergunning: overige afgravingen 7 30/60 € 45 € 338 € - € 338


Vooroverleg 2 45 € 90 € 90
Invullen formulier en opstellen bijlagen 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Verzorgen zekerheidsstelling 1 45 € 45 € 45

C.09 Melding ontgronding 1 € 45 € 45 € - € 45


Invullen en opsturen formulier 1 45 € 45 € 45

C.10 Schadevergoeding ontgronding 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Opstellen verzoek, waarin schade en oorzaak staan vermeld 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

C.11 Ontheffing gebruik organische meststoffen 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 9 van 45


P-model Provincies C. Milieu en omgeving

Groep Verplichting Administratieve lasten


Volgnr. Wets- Handeling Doelgroep P intern P extern P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poop
C.12 Registratie productie/bewerking slib/compost 76 € 45 € 3.420 € - € 3.420
Aanvragen registerkaarten 30/60 45 € 23 € 23
Bijhouden registraties (1,5 uur per week) 75 45 € 3.375 € 3.375
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

C.13a Melding verontreiniging bodem: regulier 0 € 45 € - € - Verwaarloosbaar


Melding 45 € - Verwaarloosbaar

C.13b Melding verontreiniging bodem: dunne mest 0 € 45 € - € - Verwaarloosbaar


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

C.14a Melding bodemsanering: regulier 8 € 45 € 360 € 25.300 € 25.660


Oriënterende onderzoeken 45 € - € 2.300 € 2.300
Nadere onderzoeken 45 € - € 8.000 € 8.000
Opstellen saneringsplan 45 € - € 15.000 € 15.000
Instemming saneringsplan 8 45 € 360 € 360

C.14b Melding bodemsanering: dunne mest 0 € 45 € - € - € 25.700


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

C.15 Ontheffing gebruik sportmotoren (geluid) 1 € 45 € 45 € 107 € 152


Installeren van meetapparatuur (kosten hiervoor per evenement: € 10.000; 1 x per 10 jaar; 2 bed 45 € - € 80 € 80
Kalibreren van geluidsmeter (kosten hiervoor per 45 € - € 27 € 27
evenement: € 1.000; 1 x per 3 jaar; 2 bedrijven)
Uitvoeren van meting volgens voorschrift 1 45 € 45 € 45

C.16 Ontheffing geluidsbelasting langs spoorwegen 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

C.26 Melding archeologische vondst 0 € 45 € - € - € 180


Melding 45 € - € 180

C.27 Ontheffing gebruik woonschepen 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Invullen formulier 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

C.28 Ontheffing voor opschriften en opslag 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Invullen formulier 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

C.29 Ontheffing PMV 3 48/60 € 45 € 171 € - € 171


Ontheffing stiltegebieden (20% van de ontheffingen) 45 € - € -
- vooroverleg 36/60 45 € 27 € 27
- opstellen verzoek 18/60 45 € 14 € 14
- opstellen tekening 24/60 45 € 18 € 18
- akoestische onderbouwing 24/60 45 € 18 € 18
Ontheffing grondwaterbeschermingsgebieden (80% van de ontheffingen) 45 € - € -
- opstellen verzoek 1 36/60 45 € 72 € 72
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

sub C.01 Subsidie programma bedrijfsomgeving 41 30/60 € 45 € 1.868 € 7.250 € 9.118


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 5.000 € 5.900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken (haalbaarheidsanalyse en mogelijke
contra-expertise)
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.02 Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen 41 30/60 € 45 € 1.868 € 2.250 € 4.118


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 8 45 € 360 € 360
- projectplan (=saneringsplan, geen aanvullende kosten)
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken (ouderdomsgegevens)
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen

2-5-2005 Pagina 10 van 45


P-model Provincies C. Milieu en omgeving

Groep Verplichting Administratieve lasten


Volgnr. Wets- Handeling Doelgroep P intern P extern P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poop
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 24 45 € 1.080 € 1.080
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.03 Subsidie duurzaam ondernemen 51 30/60 € 45 € 2.318 € 1.500 € 3.818


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 27 45 € 1.215 € 1.215
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.05a Subsidie stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden 33 30/60 € 45 € 1.508 € 750 € 2.258


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 1 45 € 45 € 45
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 9 45 € 405 € 405
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 6 45 € 270 € 270
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.05b Meerjarensubsidie milieubescherming 152 € 45 € 6.840 € 1.500 € 8.340


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 16 45 € 720 € 720
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.06 Subsidie energieprojecten 88 30/60 € 45 € 3.983 € 2.250 € 6.233


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis

2-5-2005 Pagina 11 van 45


P-model Provincies C. Milieu en omgeving

Groep Verplichting Administratieve lasten


Volgnr. Wets- Handeling Doelgroep P intern P extern P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poop
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 4 45 € 180 € 180
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s), monitoring CO2-uistoot 12 45 € 540 € 540
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 24 45 € 1.080 € 1.080
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.10 Subsidie natuur- en milieueducatie 3 30/60 € 45 € 158 € - € 158


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 0 45 € - € -
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 0 45 € - € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 0 45 € - € -
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 0 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 0 45 € - € -
wijzingen
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 2 45 € 90 € 90
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0 Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.11a Subsidie natuur- en mileuorganisaties 33 30/60 € 45 € 1.508 € 750 € 2.258


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 1 45 € 45 € 45
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 9 45 € 405 € 405
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 6 45 € 270 € 270
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.11b Meerjarensubsidie natuur- en milieuorganisaties 190 € 45 € 8.550 € 3.000 € 11.550


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 16 45 € 720 € 720
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 24 45 € 1.080 € 1.080
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 60 45 € 2.700 € 2.700
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 12 van 45


P-model Provincies C. Milieu en omgeving

Groep Verplichting Administratieve lasten


Volgnr. Wets- Handeling Doelgroep P intern P extern P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poop
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 24 45 € 1.080 € 1.080
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.12 Subsidie milieustimulering 16 30/60 € 45 € 743 € 750 € 1.493


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 0 45 € - € -
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 4 45 € 180 € 180
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 0 45 € - € -
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 1 45 € 45 € 45
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 1 45 € 45 € 45
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.13 Subsidie sanering industrielawaai 5 30/60 € 45 € 248 € 2.000 € 2.248


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 0 45 € - € -
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 500 € 545
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken (akoestisch onderzoek)
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 0 45 € - € -
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 0 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 0 45 € - € -
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 2 45 € 90 € 90
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

2-5-2005 Pagina 13 van 45


P-model Provincies C. Water

Project: AL Provincies
X

Samenvatting resultaten
Sectie Verplichting P
C.20a Grondwatervergunning: waterwinbedrijven € 316.738
C.20b Grondwatervergunning: industriële processen € 17.974
C.21 Registratie onttrekking grondwater € 10.170
C.22 Melding onttrekking grondwater € 45
C.23 Schadevergoeding grondwater: derden € 68
C.24 Schadevergoeding grondwater: vergunninghouder € 68
C.25 Ontheffing lozing huishoudelijk afvalwater € 213
sub C.07 Subsidie waterprojecten € 3.368
sub C.08 Subsidie individuele behandeling afvalwater € 1.200
sub C.09 Subsidie vuilwatertanks in pleziervaartuigen € -
Totaal € 349.842

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poo
C.17 Melden oprichten/wijzigen badinrichting 0 € 45 € - € - € 360
Melding 45 € - € 360

C.18 Ontheffing voorschriften badinrichting 30/60 € 45 € 23 € - € 23


Aanvragen en toesturen ontheffing 30/60 45 € 23 € 23

C.19 Risicoanalyse/beheersplan legionellapreventie 0 € 45 € - € - € 725


Risico-analyse en beheersplan 45 € - € 725

C.20a Grondwatervergunning: waterwinbedrijven 0 € 45 € - € - € 316.738


Aanvragen vergunning 45 € - € 272.268
Exploitatie vergunning 45 € - € 44.470

C.20b Grondwatervergunning: industriële processen 0 € 45 € - € - € 17.974


Aanvragen vergunning 45 € - € 10.895
Exploitatie vergunning 45 € - € 7.079

C.21 Registratie onttrekking grondwater 0 € 45 € - € - € 10.170


Melding / aanvraag tijdelijke vergunning 45 € - € 9.625
Exploitatie 45 € - € 545

C.22 Melding onttrekking grondwater 1 € 45 € 45 € - € 45


Invullen en indienen meldingsformulier 1 45 € 45 € 45

C.23 Schadevergoeding grondwater: derden 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Opstellen verzoek, waarin schade en oorzaak staan vermeld 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

C.24 Schadevergoeding grondwater: vergunninghouder 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Opstellen verzoek, waarin schade en onderbouwing staat vermeld 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

C.25 Ontheffing lozing huishoudelijk afvalwater 2 30/60 € 45 € 113 ! € 100 € 213


Opstellen verzoek, incl. verzamelen van gegevens 2 45 € 90 € 90
Aanvullende onderzoeken (€ 500; 20% van de 45 € - € 100 € 100
gevallen):
- grondboringen van de gemiddelde hoogste
grondwaterstand;
- dimensionering van de infiltratievoorziening
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

sub C.07 Subsidie waterprojecten 41 30/60 € 45 € 1.868 € 1.500 € 3.368


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 12 45 € 540 € 540
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 8 45 € 360 € 360
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 2 45 € 90 € 90
wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.08 Subsidie individuele behandeling afvalwater 10 € 45 € 450 € 750 € 1.200


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 1 45 € 45 € 45
provinciehuis

2-5-2005 Pagina 14 van 45


P-model Provincies C. Water

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poo
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 2 45 € 90 € 90
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 0 45 € - € -
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse 45 € - € -
wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 5 45 € 225 € 225
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub C.09 Subsidie vuilwatertanks in pleziervaartuigen 2 30/60 € 45 € 113 ! € - € -


Aanvraag € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 € -
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 0 € -
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 0 € -
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 0 € -
Exploitatie € -
Tussentijdse rapportage(s) € -
Informeren en toestemming vragen voor tussentijdse € -
wijzingen
Indienen en archiveren € -
Vaststelling € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 1 € -
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring € - € -
Indienen en archiveren 30/60 € -
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

2-5-2005 Pagina 15 van 45


P-model Provincies D. RO en landschap

Project: AL Provincies
X

Samenvatting resultaten
Sectie Verplichting P
D.01 Ontheffing gebruiksverbod reconstructieplan € -
D.02 Schadevergoeding reconstructieplan € -
D.03 Terinzagelegging Faunabeheerplannen € -
D.04 Erkenning faunabeheereenheid € -
D.05 Erkenning samenwerkingsverband weidevogelbe € -
D.06 Ontheffing Flora en Faunawet € 66
D.07 Verzoek aanwijzing beschermde leefomgeving € -
D.08 Schadevergoeding beschermde leefomgeving € -
D.09 Ontheffing verkoop Wet voorkeursrecht gemeen € 68
D.10 Natuurbeschermingsvergunning (advies aan LNV € 57
D.11a Wadloopvergunning: A/B-vergunning € 203
D.11b Wadloopvergunning: C-vergunning € 45
sub D.01 Subsidie soortenbescherming € 2.438
sub D.02 Subsidie natuurprojecten € 1.875
sub D.03a Subsidie Natuur- en landschapsbeheer € 158
sub D.03b Meerjarensubsidie natuur- en landschapsbeheer € 3.900
sub D.04a Subsidie bosbeheer € 158
sub D.04b Meerjarensubsidie bosbeheer € 3.900
sub D.06 Subsidie natuurproductiebepaling weidevogels € 113
sub D.07 Subsidie groene ruimte € 1.875
sub D.08 Subsidie landschapselementen € 248
sub D.09 Subsidie POP (EU-subsidie) € 14.430
sub D.10 Subsidie duurzame landbouw € 6.413
sub D.12a Subsidie plattelandsbeleid € 6.413
sub D.12b Meerjarensubsidie plattelandsbeleid € 8.340
sub D.14 Subsidie landinrichtingsgebieden € 3.908
sub D.15 Subsidie FINH-projecten € 9.638
sub D.16 Subsidie wijksteunpunten € 6.773
sub D.17 Subsidie Blauwe Loper € 3.068
sub D.18 Subsidie vitale dorpen € 1.335
sub D.19 Subsidie vitaliteit kleine kernen € 1.335
sub D.20 Subsidie gebiedsgericht beleid € 3.908
sub D.21 Subsidie leefbaarheidsprojecten € 1.335
sub D.22 Subsidie bouw/aanpassing dorpshuizen € 1.335
sub D.24 Subsidie ARIBA € 1.335
sub D.25 Subsidie landelijke leefomgeving € 3.908
sub D.26 Subsidie provinciaal bouwheerschap € 1.335
sub D.27 Subsidie leren voor duurzaamheid € 158
Totaal € 90.062

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
D.01 Ontheffing gebruiksverbod reconstructieplan 0 € 45 € - € - € -
GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

D.02 Schadevergoeding reconstructieplan 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

D.03 Terinzagelegging Faunabeheerplannen 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

D.04 Erkenning faunabeheereenheid 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

D.05 Erkenning samenwerkingsverband weidevogelbeschermers 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

D.06 Ontheffing Flora en Faunawet 2 10/60 € 30 € 66 ! € - € 66


Aanvragen vrijstelling of ontheffing 1 30/60 30 22/60 € 46 € 46
Ontvangen negatieve reactie en daarop 30/60 30 22/60 € 15 € 15
reageren
Ontvangen ontheffing 10/60 30 22/60 € 5 € 5

D.07 Verzoek aanwijzing beschermde leefomgeving 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

D.08 Schadevergoeding beschermde leefomgeving 0 € 45 € - € - € -


GEEN P-GEGEVENS 45 € - € -

D.09 Ontheffing verkoop Wet voorkeursrecht gemeente 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Aanvraag ontheffing, incl. onderbouwing 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

D.10 Natuurbeschermingsvergunning (advies aan LNV) 1 52/60 € 30 € 57 € - € 57


Aanvragen vergunning 1 30 22/60 € 30 € 30
Ontvangen vergunning 5/60 30 22/60 € 3 € 3
Ontvangen afwijzing en beoordelen 15/60 30 22/60 € 8 € 8
2-5-2005 Pagina 16 van 45
P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Reageren op afwijzing 30/60 30 22/60 € 15 € 15
Archiveren vergunning/afwijzing 2/60 30 22/60 € 1 € 1

D.11a Wadloopvergunning: A/B-vergunning 4 30/60 € 45 € 203 € - € 203


A/B-status: Aanvraag 45 € - € -
Invullen/verzamelen gegevens 30/60 45 € 23 € 23
Bijvoegen pasfoto 30/60 45 € 23 € 23
Afleggen examen 2 30/60 45 € 113 € 113
A/B-status: Exploitatie 45 € - € -
Opstellen rapportage, o.a: 1 45 € 45 € 45
- aantal tochten
(- aantal gidsen)
- aantal deelnemers

D.11b Wadloopvergunning: C-vergunning 1 € 45 € 45 € - € 45


Aanvraag 45 € - € -
Invullen/verzamelen gegevens 30/60 45 € 23 € 23
Bijvoegen pasfoto 30/60 45 € 23 € 23

sub D.01 Subsidie soortenbescherming 37 30/60 € 45 € 1.688 € 750 € 2.438


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 12 45 € 540 € 540
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 8 45 € 360 € 360
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 10 45 € 450 € 450
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.02 Subsidie natuurprojecten 25 € 45 € 1.125 € 750 € 1.875


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg en begeleiden bij 12 45 € 540 € 540
veldonderzoek
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 8 45 € 360 € 360
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage (minimaal 1 x 45 € - € -
per jaar)
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 2 45 € 90 € 90
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.03a Subsidie Natuur- en landschapsbeheer 3 30/60 € 45 € 158 € - € 158


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 0 45 € - € -
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 45 € - € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Doornemen en onderkennen 0 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 17 van 45


P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 2 45 € 90 € 90
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.03b Meerjarensubsidie natuur- en landschapsbeheer 70 € 45 € 3.150 € 750 € 3.900


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 20 45 € 900 € 900
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 8 45 € 360 € 360
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 10 45 € 450 € 450
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 4 45 € 180 € 180
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 10 45 € 450 € 450
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.04a Subsidie bosbeheer 3 30/60 € 45 € 158 € - € 158


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 0 45 € - € -
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 45 € - € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Doornemen en onderkennen 0 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 2 45 € 90 € 90
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.04b Meerjarensubsidie bosbeheer 70 € 45 € 3.150 € 750 € 3.900


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 20 45 € 900 € 900
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 8 45 € 360 € 360
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 10 45 € 450 € 450
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 4 45 € 180 € 180
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450

2-5-2005 Pagina 18 van 45


P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 10 45 € 450 € 450
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.06 Subsidie natuurproductiebepaling weidevogels 2 30/60 € 45 € 113 € - € 113


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 45 € - € -
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 45 € - € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 45 € - € -
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 1 45 € 45 € 45
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.07 Subsidie groene ruimte 25 € 45 € 1.125 € 750 € 1.875


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg en begeleiden bij 12 45 € 540 € 540
veldonderzoek
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 8 45 € 360 € 360
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage (minimaal 1 x 45 € - € -
per jaar)
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 2 45 € 90 € 90
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.08 Subsidie landschapselementen 5 30/60 € 45 € 248 € - € 248


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg en begeleiden bij 2 45 € 90 € 90
veldonderzoek
Doornemen Provinciaal plan 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 45 € - € -
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 1 45 € 45 € 45
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

2-5-2005 Pagina 19 van 45


P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.09 Subsidie POP (EU-subsidie) 254 € 45 € 11.430 € 3.000 € 14.430


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 5 45 € 225 € 225
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 16 45 € 720 € 720
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 60 uur meerwerk voor 200 45 € 9.000 € 9.000
- projectplan subsidieaanvraag
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 24 45 € 1.080 € 1.080
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.10 Subsidie duurzame landbouw 92 30/60 € 45 € 4.163 € 2.250 € 6.413


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 6 45 € 270 € 270
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 4 45 € 180 € 180
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Verplichte publicatie van de resultaten 8 45 € 360 € 360
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.12a Subsidie plattelandsbeleid 92 30/60 € 45 € 4.163 € 2.250 € 6.413


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 6 45 € 270 € 270
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 40 45 € 1.800 € 1.800
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 4 45 € 180 € 180
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Verplichte publicatie van de resultaten 8 45 € 360 € 360
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.12b Meerjarensubsidie plattelandsbeleid 152 € 45 € 6.840 € 1.500 € 8.340

2-5-2005 Pagina 20 van 45


P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 20 45 € 900 € 900
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.14 Subsidie landinrichtingsgebieden 53 30/60 € 45 € 2.408 € 1.500 € 3.908


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 16 45 € 720 € 720
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 10 45 € 450 € 450
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.15 Subsidie FINH-projecten 147 30/60 € 45 € 6.638 € 3.000 € 9.638


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 8 45 € 360 € 360
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 75 45 € 3.375 € 3.375
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 4 45 € 180 € 180
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 16 45 € 720 € 720
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 40 45 € 1.800 € 1.800
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.16 Subsidie wijksteunpunten 100 30/60 € 45 € 4.523 € 2.250 € 6.773


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 8 45 € 360 € 360
aan provinciehuis
2-5-2005 Pagina 21 van 45
P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 60 45 € 2.700 € 2.700
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 4 45 € 180 € 180
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 2.250 € 2.250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
75% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.17 Subsidie Blauwe Loper 51 30/60 € 45 € 2.318 € 750 € 3.068


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 4 45 € 180 € 180
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 10 45 € 450 € 450
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 12 45 € 540 € 540
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.18 Subsidie vitale dorpen 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.19 Subsidie vitaliteit kleine kernen 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

2-5-2005 Pagina 22 van 45


P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.20 Subsidie gebiedsgericht beleid 53 30/60 € 45 € 2.408 € 1.500 € 3.908


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 16 45 € 720 € 720
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 10 45 € 450 € 450
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.21 Subsidie leefbaarheidsprojecten 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.22 Subsidie bouw/aanpassing dorpshuizen 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 23 van 45


P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.24 Subsidie ARIBA 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.25 Subsidie landelijke leefomgeving 53 30/60 € 45 € 2.408 € 1.500 € 3.908


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 16 45 € 720 € 720
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 10 45 € 450 € 450
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.26 Subsidie provinciaal bouwheerschap 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
2-5-2005 Pagina 24 van 45
P-model Provincies D. RO en landschap

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub D.27 Subsidie leren voor duurzaamheid 3 30/60 € 45 € 158 € - € 158


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 0 45 € - € -
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 0 45 € - € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Doornemen en onderkennen 0 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 0 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 0 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 0 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 2 45 € 90 € 90
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0 Percentage accountantsverklaringen € -

2-5-2005 Pagina 25 van 45


P-model Provincies E. Verkeer, vervoer, infrastr.

Project: AL Provincies
X

Samenvatting resultaten
Sectie Verplichting P
E.01 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over provinciale vaa € 272
E.02 Ontheffing bijzonder transport over de provinciale vaarwe € 3.630
E.03 Ontheffing evenementen op of aan het water € 45
E.04 Ontheffing maximale vaarsnelheden € 90
E.05a Ontheffing provinciale vaarwegverordening: kleine werken € 52
E.05b Vergunning provinciale vaarwegverordening: grote werken € 1.662
E.06 Verzoek aanleggen kabels/leidingen in provinciale vaarwe € 557
E.07 Ligplaatsvergunning € 68
E.08 Vakvergunning € 68
E.09 Overige ontheffingen provinciale vaarwegenverordening € 68
E.10 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de provinciale € 170
E.11 Ontheffing bijzonder transport over de provinciale weg € 363
E.12 Ontheffing wedstrijden/evenementen op de provinciale we € 363
E.13 Ontheffing bepalingen Wegenverkeerswet € 90
E.14 Concessie personenvervoer € 90.757
E.15 Verzoek aanleggen kabels/leidingen in provinciale weg € 557
E.16 Toestemming uitweg provinciale weg € 90
E.17 Standplaatsvergunning € 68
E.18 Vergunning tankstations gebruik provinciale grond € 45
E.19 Ontheffing plaatsing reclameborden € 68
E.20 Overige ontheffingen provinciale wegenverordening € 68
sub E.01a Subsidie buurtbusprojecten € 1.695
sub E.01b Meerjarensubsidie buurtbusprojecten € 8.340
sub E.02 Subsidie verkeersveiligheid € 2.055
sub E.03a Subsidie toegankelijkheid OV (projecten) € 1.560
sub E.03b Meerjarensubsidie toegankelijkheid OV € 8.340
sub E.04a Subsidie sociale veiligheid OV (projecten) € 1.560
sub E.04b Meerjarensubsidie sociale veiligheid OV € 8.340
sub E.05 Subsidie innovatieve projecten (OV) € 1.560
sub E.07 Subsidie voet- en fietsveren € 2.670
sub E.08 Meerjarensubsidie Nationale Fietsersbond € 12.338
sub E.09 Subsidie bedrijfsvervoer € 2.670
sub E.10 Subsidie collectief afhankelijk vervoer € 4.155
sub E.11 Meerjarensubsidie vervoersmanagement € 8.850
sub E.12 Subsidie vliegende brigade € 1.560
Totaal € 164.841

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
E.01 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over provinciale vaarwegen 0 € 45 € - € - € 272
Aanvraag ontheffing 45 € - € 272

E.02 Ontheffing bijzonder transport over de provinciale vaarweg 0 € 45 € - € - € 3.630


Aanvraag ontheffing 45 € - € 3.630

E.03 Ontheffing evenementen op of aan het water 1 € 45 € 45 € - € 45


Opstellen aanvraag (per brief, fax, e-mail of 1 45 € 45 € 45
telefoon), inclusief een beschriving van het
evenement

E.04 Ontheffing maximale vaarsnelheden 2 € 45 € 90 € - € 90


Lezen uitnodigingsbrief en bijlagen 15/60 45 € 11 € 11
opzoeken polis inschrijfbewijs verzekering 5/60 45 € 4 € 4
opzoeken bank-/giroafschrift 5/60 45 € 4 € 4
opzoeken regisratiebewijs vaartuig 12/60 45 € 9 € 9
NAW-gegevens en datum invullen, ondertekenen formulier 3/60 45 € 2 € 2
kopieën maken 30/60 45 € 23 € 23
via de post indienen formulier 15/60 45 € 11 € 11
Keuren boot 30/60 45 € 23 € 23
Archiveren van verworven documenten 5/60 45 € 4 € 4

E.05a Ontheffing provinciale vaarwegverordening: kleine werken 0 € 45 € - € - € 52


Aanvraag ontheffing 45 € - € 52

E.05b Vergunning provinciale vaarwegverordening: grote werken 0 € 45 € - € - € 1.662


Aanvraag ontheffing 45 € - € 1.662

E.06 Verzoek aanleggen kabels/leidingen in provinciale vaarweg 5 24/60 € 45 € 243 € 250 € 557
Algemene ontheffing 45 € - € -
Aanvraag ontheffing 45 € - € 64
Individuele toestemmingen / meldingen 45 € - € -
Vooroverleg 3 45 € 135 € 135
Invullen , incl verzamelen van gegevens en opstellen tekeningen 1 30/60 45 € 68 € 68
Grondmechanische onderzoeken (€ 5.000; 5% van de gevallen) 45 € - € 250 € 250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Melden revisiegegevens (4 uur; 10% van de gevallen) 24/60 45 € 18 € 18

E.07 Ligplaatsvergunning 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


2-5-2005 Pagina 26 van 45
P-model Provincies E. Verkeer, vervoer, infrastr.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Invullen formulier: 1 45 € 45 € 45
- beschrijving schip + afmetingen;
- kadastrale gegevens;
- situatieschets.
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

E.08 Vakvergunning 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Invullen formulier: 1 45 € 45 € 45
- beschrijving schip + afmetingen;
- kadastrale gegevens;
- situatieschets.
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

E.09 Overige ontheffingen provinciale vaarwegenverordening 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Aanvraag ontheffing 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
45 € - € -

E.10 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de provinciale weg 0 € 45 € - € - € 170


Aanvragen ontheffing 45 € - € 170

E.11 Ontheffing bijzonder transport over de provinciale weg 0 € 45 € - € - € 363


Aanvragen ontheffing 45 € - € 363

E.12 Ontheffing wedstrijden/evenementen op de provinciale weg 0 € 45 € - € - € 363


Aanvragen ontheffing 45 € - € 363
45 € - € -
45 € - € -

E.13 Ontheffing bepalingen Wegenverkeerswet 2 € 45 € 90 € - € 90


Opstellen verzoek, incl. situatieschets 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Ontheffingsvoorwaarden doornemen 30/60 45 € 23 € 23

E.14 Concessie personenvervoer 0 € 45 € - € - € 90.757


Aanvraag concessie 45 € - € 31.765
Exploitatie concessie 45 € - € 58.992

E.15 Verzoek aanleggen kabels/leidingen in provinciale weg 5 24/60 € 45 € 243 € 250 € 557
Algemene ontheffing 45 € - € -
Aanvraag ontheffing 45 € - € 64
Individuele toestemmingen / meldingen 45 € - € -
Vooroverleg 3 45 € 135 € 135
Invullen , incl verzamelen van gegevens en opstellen tekeningen 1 30/60 45 € 68 € 68
Grondmechanische onderzoeken (€ 5.000; 5% van de gevallen) 45 € - € 250 € 250
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Melden revisiegegevens (4 uur; 10% van de gevallen) 24/60 45 € 18 € 18

E.16 Toestemming uitweg provinciale weg 2 € 45 € 90 ! € - € 90


Opstellen verzoek 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen situatieschets 45/60 45 € 34 € 34
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen ontheffingsvoorwaarden 15/60 45 € 11 € 11

E.17 Standplaatsvergunning 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Opstellen verzoek (incl. situatieschets) 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
45 € - € -

E.18 Vergunning tankstations gebruik provinciale grond 1 € 45 € 45 ! € - € 45


telefonisch aanvragen formulier 10/60 45 € 8 € 8
Invullen formulier (totaal aantal omgezette liters brandstof) 30/60 45 € 23 € 23
Controleren en betalen aanslag 10/60 45 € 8 € 8
Archiveren van verworven documenten 10/60 45 € 8 € 8

E.19 Ontheffing plaatsing reclameborden 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Aanvragen ontheffing 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
45 € - € -

E.20 Overige ontheffingen provinciale wegenverordening 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68


Aanvraag ontheffing 1 45 € 45 € 45
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
45 € - € -

sub E.01a Subsidie buurtbusprojecten 21 € 45 € 945 € 750 € 1.695


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 2 45 € 90 € 90
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 8 45 € 360 € 360
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken

2-5-2005 Pagina 27 van 45


P-model Provincies E. Verkeer, vervoer, infrastr.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.01b Meerjarensubsidie buurtbusprojecten 152 € 45 € 6.840 € 1.500 € 8.340


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 16 45 € 720 € 720
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.02 Subsidie verkeersveiligheid 29 € 45 € 1.305 € 750 € 2.055


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 10 45 € 450 € 450
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 12 45 € 540 € 540
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.03a Subsidie toegankelijkheid OV (projecten) 18 € 45 € 810 € 750 € 1.560


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 2 45 € 90 € 90
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 5 45 € 225 € 225
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 28 van 45


P-model Provincies E. Verkeer, vervoer, infrastr.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.03b Meerjarensubsidie toegankelijkheid OV 152 € 45 € 6.840 € 1.500 € 8.340


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 16 45 € 720 € 720
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.04a Subsidie sociale veiligheid OV (projecten) 18 € 45 € 810 € 750 € 1.560


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 2 45 € 90 € 90
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 5 45 € 225 € 225
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.04b Meerjarensubsidie sociale veiligheid OV 152 € 45 € 6.840 € 1.500 € 8.340


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 16 45 € 720 € 720
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 8 45 € 360 € 360
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 29 van 45


P-model Provincies E. Verkeer, vervoer, infrastr.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.05 Subsidie innovatieve projecten (OV) 18 € 45 € 810 € 750 € 1.560


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 2 45 € 90 € 90
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 5 45 € 225 € 225
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.07 Subsidie voet- en fietsveren 26 € 45 € 1.170 € 1.500 € 2.670


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 2 45 € 90 € 90
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 3 45 € 135 € 135
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken (afschrift overeenkomst, machtiging
h )
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 18 45 € 810 € 810
- Inhoudelijke verantwoording (incl. te overleggen
administratie van gemaakte ritten en vervoerde
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.08 Meerjarensubsidie Nationale Fietsersbond 207 30/60 € 45 € 9.338 € 3.000 € 12.338
Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 16 45 € 720 € 720
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 16 45 € 720 € 720
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 2 45 € 90 € 90
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 2 45 € 90 € 90
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 40 45 € 1.800 € 1.800
vaststelling van vergoeding 0,6 Fte:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording

2-5-2005 Pagina 30 van 45


P-model Provincies E. Verkeer, vervoer, infrastr.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 80 45 € 3.600 € 3.600
vaststelling van projecten:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.09 Subsidie bedrijfsvervoer 26 € 45 € 1.170 € 1.500 € 2.670


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 2 45 € 90 € 90
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 3 45 € 135 € 135
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken (afschrift overeenkomst, machtiging
h )
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 18 45 € 810 € 810
- Inhoudelijke verantwoording (incl. te overleggen
administratie van gemaakte ritten en vervoerde
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.10 Subsidie collectief afhankelijk vervoer 59 € 45 € 2.655 € 1.500 € 4.155


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 10 45 € 450 € 450
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) (kwartaal) 32 45 € 1.440 € 1.440
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording (verkoop van
vervoersbewijzen, ritbestanden en klachten)
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.11 Meerjarensubsidie vervoersmanagement 130 € 45 € 5.850 € 3.000 € 8.850


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 8 45 € 360 € 360
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 4 45 € 180 € 180
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief evt.: 4 45 € 180 € 180
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- overige stukken
Vooroverleg, inclusief bezoek aan provinciehuis 45 € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 2 45 € 90 € 90
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) (2x p/j) 60 45 € 2.700 € 2.700
Aanvullende monitoringseisen in verslag 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot jaarlijkse 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording

2-5-2005 Pagina 31 van 45


P-model Provincies E. Verkeer, vervoer, infrastr.

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Po
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub E.12 Subsidie vliegende brigade 18 € 45 € 810 € 750 € 1.560


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek aan 2 45 € 90 € 90
provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 5 45 € 225 € 225
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen subsidievoorwaarden 1 45 € 45 € 45

Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot vaststelling: 8 45 € 360 € 360
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

2-5-2005 Pagina 32 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Project: AL Provincies
X

Samenvatting resultaten

Sectie Verplichting P
F.01 Vergunning ambulancevervoer € 68
F.02 Meldingsplicht opheffing school € 45
sub F.01a Subsidie sport € 720
sub F.01b Meerjarensubsidie sport € 9.840
sub F.02 Subsidie onderwijs € 2.708
sub F.03a Subsidie jongerenwelzijn € 405
sub F.03b Meerjarensubsidie jongerenwelzijn € 11.550
sub F.04a Subsidie jeugdhulpverlening (projecten) € 4.628
sub F.04b Meerjarensubsidie jeugdhulpverlening € 11.550
sub F.05a Subsidie jeugdzorg (projecten) € 4.628
sub F.05b Meerjarensubsidie jeugdzorg € 13.710
sub F.06 Subsidie wonen/welzijn ouderen € 855
sub F.07a Subsidie welzijn en zorg € 495
sub F.07b Meerjarensubsidie welzijn en zorg € 11.550
sub F.08 Subsidie zorgvoorzieningen € 675
sub F.09 Subsidie emancipatie € 855
sub F.10 Subsidie integratiebeleid € 855
sub F.11a Subsidie monumentenzorg: onderhoud € 1.470
sub F.11b Subsidie monumentenzorg: restauratie € 3.908
sub F.12 Subsidie rieten daken € 158
sub F.13 Subsidie draaipremieregeling molens € 203
sub F.15a Subsidie culturele infrastructuur € 1.335
sub F.15b Meerjarensubsidie culturele infrastructuur € 9.840
sub F.16 Subsidie cultureel erfgoed € 1.335
sub F.17 Subsidie kunst- en cultuureducatie € 360
sub F.18a Subsidie amateurkunst € 1.328
sub F.18b Subsidie podiumkunsten € 1.290
sub F.19 Subsidie publicaties € 1.290
sub F.20a Projectsubsidie bibliotheken € 2.865
sub F.20b Meerjarensubsidie bibliotheken € 11.550
sub F.22a Subsidie activiteiten musea (projectsubsidies) € 2.865
sub F.22b Meerjarensubsidie musea € 11.550
sub F.23 Subsidie archeologie € 2.055
sub F.25 Meerjarensubsidie Omroepen € 9.840
sub F.26a Subsidie Diversiteit (projectesubsidies) € 1.290
sub F.26b Meerjarensubsidie Diversiteit € 9.840
sub F.29 Subsidie evenementen € 720
sub F.30 Subsidie diverse € 495
sub F.31 Subsidie overige € 495
Totaal € 151.215

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Pi Ti Pi*Ti Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+Poo
F.01 Vergunning ambulancevervoer 1 30/60 € 45 € 68 € - € 68
Vooroverleg 1 45 € 45 € 45
Opstellen brief 15/60 45 € 11 € 11
Aangeven van: 15/60 45 € 11 € 11
- locaties;
- aantal ambulances;
- aantonen dat wordt voldaan aan
spreidings- en paraatheidsplan
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

F.02 Meldingsplicht opheffing school 50/60 € 45 € 38 € - € 45


Brief schrijven als er geen formulier is. (Benodigde gegevens wel a 20/60 45 € 15 € 15
Eenvoudige situatiebeschrijving invullen 10/60 45 € 8 € 8
via de post indienen formulier 20/60 45 € 15 € 15

Archiveren van verworven documenten 10/60 45 € 8 € 8

sub F.01a Subsidie sport 16 € 45 € 720 € - € 720


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 5 45 € 225 € 225
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 6 45 € 270 € 270
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording

2-5-2005 Pagina 33 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.01b Meerjarensubsidie sport 152 € 45 € 6.840 € 3.000 € 9.840


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 20 45 € 900 € 900
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.02 Subsidie onderwijs 43 30/60 € 45 € 1.958 € 750 € 2.708


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 16 45 € 720 € 720
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 4 45 € 180 € 180
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 16 45 € 720 € 720
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.03a Subsidie jongerenwelzijn 9 € 45 € 405 € - € 405


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 3 45 € 135 € 135
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 1 45 € 45 € 45
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.03b Meerjarensubsidie jongerenwelzijn 190 € 45 € 8.550 € 3.000 € 11.550


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

2-5-2005 Pagina 34 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 24 45 € 1.080 € 1.080
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 60 45 € 2.700 € 2.700
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 24 45 € 1.080 € 1.080
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.04a Subsidie jeugdhulpverlening (projecten) 69 30/60 € 45 € 3.128 € 1.500 € 4.628


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 4 45 € 180 € 180
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 30 45 € 1.350 € 1.350
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 30 45 € 1.350 € 1.350
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.04b Meerjarensubsidie jeugdhulpverlening 190 € 45 € 8.550 € 3.000 € 11.550


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 24 45 € 1.080 € 1.080
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 60 45 € 2.700 € 2.700
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 24 45 € 1.080 € 1.080
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.05a Subsidie jeugdzorg (projecten) 69 30/60 € 45 € 3.128 € 1.500 € 4.628


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 4 45 € 180 € 180
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 30 45 € 1.350 € 1.350
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 35 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 30 45 € 1.350 € 1.350
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.05b Meerjarensubsidie jeugdzorg 238 € 45 € 10.710 € 3.000 € 13.710


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 24 45 € 1.080 € 1.080
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 16 45 € 720 € 720
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s), 60 45 € 2.700 € 2.700
kwartaalrapportages
Minimaal 2 x per jaar overleg en maken 40 45 € 1.800 € 1.800
van prestatieafspraken
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 24 45 € 1.080 € 1.080
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.06 Subsidie wonen/welzijn ouderen 19 € 45 € 855 € - € 855


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 6 45 € 270 € 270
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.07a Subsidie welzijn en zorg 11 € 45 € 495 € - € 495


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 3 45 € 135 € 135
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 3 45 € 135 € 135
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -

2-5-2005 Pagina 36 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.07b Meerjarensubsidie welzijn en zorg 190 € 45 € 8.550 € 3.000 € 11.550


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 24 45 € 1.080 € 1.080
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 60 45 € 2.700 € 2.700
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 24 45 € 1.080 € 1.080
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.08 Subsidie zorgvoorzieningen 15 € 45 € 675 € - € 675


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 5 45 € 225 € 225
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 5 45 € 225 € 225
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.09 Subsidie emancipatie 19 € 45 € 855 € - € 855


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 6 45 € 270 € 270
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.10 Subsidie integratiebeleid 19 € 45 € 855 € - € 855


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 6 45 € 270 € 270
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23

2-5-2005 Pagina 37 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.11a Subsidie monumentenzorg: onderhoud 16 € 45 € 720 € 750 € 1.470


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 5 45 € 225 € 225
Aanvragen inspectierapport 2 45 € 90 € 90
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 2 45 € 90 € 90
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken (inspectierapport, enz.)
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 0 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 6 45 € 270 € 270
vaststelling:
- Eindafrekening en facturen

Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750


Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.11b Subsidie monumentenzorg: restauratie 53 30/60 € 45 € 2.408 € 1.500 € 3.908


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 5 45 € 225 € 225
Aanvragen inspectierapport 2 45 € 90 € 90
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 2 45 € 90 € 90
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse afrekening 20 45 € 900 € 900
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Eindafrekening en facturen
Accountantsverklaring 45 € - € 1.500 € 1.500
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
50% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.12 Subsidie rieten daken 3 30/60 € 45 € 158 € - € 158


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 0 45 € - € -
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 45 € - € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 45 € - € -
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 2 45 € 90 € 90
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.13 Subsidie draaipremieregeling molens 4 30/60 € 45 € 203 € - € 203


2-5-2005 Pagina 38 van 45
P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 45 € - € -
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 45 € - € -
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 45 € - € -
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Aanschaffen en plaatsen tellers en 1 45 € 45 € 45
aanschaffen tellerkaarten
Invullen tellerkaarten 1 45 € 45 € 45
Vaststelling 45 € - € -
Doen van kwartaalopgaaf 1 45 € 45 € 45
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.15a Subsidie culturele infrastructuur 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.15b Meerjarensubsidie culturele infrastructuur 152 € 45 € 6.840 € 3.000 € 9.840


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 20 45 € 900 € 900
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.16 Subsidie cultureel erfgoed 13 € 45 € 585 € 750 € 1.335


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 1 45 € 45 € 45
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen

2-5-2005 Pagina 39 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 8 45 € 360 € 360
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.17 Subsidie kunst- en cultuureducatie 8 € 45 € 360 € - € 360


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 45 € - € -
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 2 45 € 90 € 90
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 45 € - € -
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 4 45 € 180 € 180
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.18a Subsidie amateurkunst 29 30/60 € 45 € 1.328 € - € 1.328


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 4 45 € 180 € 180
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.18b Subsidie podiumkunsten 12 € 45 € 540 € 750 € 1.290


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 1 45 € 45 € 45
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 4 45 € 180 € 180
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 4 45 € 180 € 180
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.18c Subsidie theater, muziek en voordrachtskunst 12 € 45 € 540 € 750 € 1.290


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 1 45 € 45 € 45
aan provinciehuis

2-5-2005 Pagina 40 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 4 45 € 180 € 180
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 4 45 € 180 € 180
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.18d Subsidie beeldende kunst 12 € 45 € 540 € 750 € 1.290


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 1 45 € 45 € 45
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 4 45 € 180 € 180
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 4 45 € 180 € 180
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.18e Subsidie overige activiteiten kunst 11 € 45 € 495 € - € 495


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 3 45 € 135 € 135
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 3 45 € 135 € 135
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.18f Meerjarensubsidie kunst 152 € 45 € 6.840 € 3.000 € 9.840


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 20 45 € 900 € 900
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 41 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.19 Subsidie publicaties 12 € 45 € 540 € 750 € 1.290


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 1 45 € 45 € 45
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 4 45 € 180 € 180
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 4 45 € 180 € 180
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.20a Projectsubsidie bibliotheken 47 € 45 € 2.115 € 750 € 2.865


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 4 45 € 180 € 180
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.20b Meerjarensubsidie bibliotheken 190 € 45 € 8.550 € 3.000 € 11.550


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 24 45 € 1.080 € 1.080
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 60 45 € 2.700 € 2.700
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 24 45 € 1.080 € 1.080
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.22a Subsidie activiteiten musea (projectsubsidies) 47 € 45 € 2.115 € 750 € 2.865


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45

2-5-2005 Pagina 42 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 4 45 € 180 € 180
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 20 45 € 900 € 900
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.22b Meerjarensubsidie musea 190 € 45 € 8.550 € 3.000 € 11.550


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 50 45 € 2.250 € 2.250
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 24 45 € 1.080 € 1.080
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 60 45 € 2.700 € 2.700
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 24 45 € 1.080 € 1.080
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.23 Subsidie archeologie 29 € 45 € 1.305 € 750 € 2.055


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 12 45 € 540 € 540
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 12 45 € 540 € 540
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.25 Meerjarensubsidie Omroepen 152 € 45 € 6.840 € 3.000 € 9.840


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 20 45 € 900 € 900
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -

2-5-2005 Pagina 43 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.26a Subsidie Diversiteit (projectesubsidies) 12 € 45 € 540 € 750 € 1.290


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 1 45 € 45 € 45
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 4 45 € 180 € 180
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 4 45 € 180 € 180
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 750 € 750
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
25% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.26b Meerjarensubsidie Diversiteit 152 € 45 € 6.840 € 3.000 € 9.840


Aanvraag 45 € - € -
Opstellen meerjarenplan 40 45 € 1.800 € 1.800
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 16 45 € 720 € 720
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Opstellen jaarlijkse aanvraag, inclusief 20 45 € 900 € 900
evt.:
- jaarplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
i t kk
Vooroverleg, inclusief bezoek aan 4 45 € 180 € 180
provinciehuis
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 8 45 € 360 € 360
b idi
Exploitatie d 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 40 45 € 1.800 € 1.800
Informeren en toestemming vragen voor 2 45 € 90 € 90
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 20 45 € 900 € 900
jaarlijkse vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
- Financiële verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € 3.000 € 3.000
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
100% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.29 Subsidie evenementen 16 € 45 € 720 € - € 720


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 5 45 € 225 € 225
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 6 45 € 270 € 270
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

2-5-2005 Pagina 44 van 45


P-model Provincies F. Onderwijs, cultuur, welzijn

Groep Verplichting Administratieve lasten


Wets- P intern P extern
Volgnr. Handeling Doelgroep P
artikel Tijd (uren) Tarief Totaal (€) Totaal (€)

sub F.30 Subsidie diverse 11 € 45 € 495 € - € 495


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 3 45 € 135 € 135
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 3 45 € 135 € 135
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

sub F.31 Subsidie overige 11 € 45 € 495 € - € 495


Aanvraag 45 € - € -
Kennisname subsidiemogelijkheden 1 45 € 45 € 45
Vooroverleg, inclusief eventueel bezoek 2 45 € 90 € 90
aan provinciehuis
Opstellen aanvraag, inclusief evt.: 3 45 € 135 € 135
- projectplan
- gespecificeerde begroting
- overzicht eigen bijdrage en financiers
- bewijsstukken
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
Doornemen en onderkennen 1 45 € 45 € 45
subsidievoorwaarden
Exploitatie 45 € - € -
Tussentijdse rapportage(s) 45 € - € -
Informeren en toestemming vragen voor 45 € - € -
tussentijdse wijzingen
Indienen en archiveren 45 € - € -
Vaststelling 45 € - € -
Opstellen en indienen aanvraag tot 3 45 € 135 € 135
vaststelling:
- Inhoudelijke verantwoording
Accountantsverklaring 45 € - € - € -
Indienen en archiveren 30/60 45 € 23 € 23
€ -
0% Percentage accountantsverklaringen € -

2-5-2005 Pagina 45 van 45


Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

PROVINCIE Totaal
X
Samenvatting resultaten Regelgeving
Sectie Thema AL Be (€/jr) AL MI (€/jr) AL GBu (€/jr) AL GBu (T/jr) AL Bu (€/jr) AL Bu (T/jr)
A Bezwaar, klachten en inspraak € 122.800 € 133.300 € - 1.525 € - 11.184
B Economie, bestuur en samenleving € 39.300 € - € - 104 € - 158
C Milieu en omgeving € 186.896.700 € 404.400 € 1.100 288 € 2.700 645
D Ruimtelijke ordening en landschap € 284.800 € 15.800 € - 450 € - 767
E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 5.543.700 € 10.200 € - 146 € 800 4.098
F Onderwijs, cultuur en welzijn € 700 € 300 € - 0 € - 0
Totaal € 192.888.000 € 564.000 € 1.100 2.512 € 3.500 16.852

Samenvatting resultaten Subsidies (o.b.v. voorbeeldprovincie)


Sectie Thema AL Be (€/jr) AL MI (€/jr) AL GBu (€/jr) AL GBu (T/jr) AL Bu (€/jr) AL Bu (T/jr)
Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak € - € - € - 0 € - 0
Sub-B Economie, bestuur en samenleving € 16.047.600 € 3.142.100 € 451.200 18.197 € 29.000 1.262
Sub-C Milieu en omgeving € 2.812.100 € 1.161.600 € 3.000 274 € 127.300 2.949
Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap € 6.280.800 € 3.513.100 € 949.300 49.700 € 275.700 10.940
Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur € 146.600 € 525.500 € 53.600 2.543 € - 0
Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn € 299.500 € 13.338.000 € 857.600 69.742 € 1.849.300 55.658
Totaal € 25.586.600 € 21.680.300 € 2.314.700 140.456 € 2.281.300 70.809

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies

A Bezwaar, klachten en inspraak 0


A.01 s 3 Bezwaar besluit bestuursorgaan 3,5 € 45 € - € 158 35 70 35 46 12
A.02 s 3 Klachten over bestuursorgaan 2,0 € 45 € - € 90 1 1 1 68 11
A.03 s 3 Inspraak 3,0 € 45 € - € 135 34 1 1 216 12

B Economie, bestuur en samenleving 0


B.01 s 3 Schadevergoeding als gevolg 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 0 9
van referendum
B.02 s 3 Grondwaterheffing (provinciale belasting) 0,5 € 45 € - € 23 146 0 4 0 12

B.03 a 4 Burgerinitiatief 43,0 € 45 € - € 1.935 0 0 0 0 11

1 van 9
Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies
C Milieu en omgeving 0
C.01 s 3 Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer 3,0 € 45 € 200 € 335 12 0 0 0 12

C.02 s 3 Wm-vergunning Aanvraag vergunning € 23.244 74 0 0 0 12


C.02 s 3 Exploitatie vergunning € 16.111 555 0 0 0 12
C.03 s 3 Milieuverslag inrichtingen € 4.500 15 0 0 0 12
C.04 s 3 Ontheffing voor verplichte MER € - 1 0 0 0 9
C.05 s 3 Vergunning professioneel vuurwerk € 296 7 0 0 0 12
C.06 s 3 Toestemming ontbranding vuurwerk € 161 46 0 0 0 12
C.07 s 3 Melding ontbranding vuurwerk 2,0 € 45 € - € 90 46 0 0 0 12
C.08 s 3 Ontgrondingsvergunning Aanvraag vergunning € 47.178 5 0 0 0 12
zandwinningsprojecten
C.08 s 3 Exploitatie vergunning € 11.254 5 0 0 0 12
zandwinningsprojecten
C.08 s 3 Aanvraag overige 7,5 € 45 € - € 338 13 1 1 2 12
vergunningplichtige afgravingen
C.09 s 3 Melding ontgronding 1,0 € 45 € - € 45 13 0 0 8 12
C.10 s 3 Schadevergoeding ontgronding 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 0 12
C.11 s 3 Ontheffing verbod gebruik organische € - 0 0 0 0 11
meststoffen
C.12 s 3 Registratie productie/bewerking 76,0 € 45 € - € 3.420 9 0 0 0 11
slib/compost
C.13 s 3 Melding verontreiniging bodem Regulier AL verwaar- 85 0 0 8 12
loosbaar

C.13 s 3 Bij mestbassin voor dunne mest AL verwaar- 0 0 0 0 10


loosbaar

C.14 s 3 Melding bodemsanering Regulier € 27.705 40 0 0 7 12


C.14 s 3 Bij mestbassin voor dunne mest € 27.705 0 0 0 0 10
C.15 s 3 Ontheffing gebruik sportmotoren 1,0 € 45 € 107 € 152 0 0 1 0 12
C.16 s 3 Ontheffing geluidsbelasting langs € - 2 0 0 0 11
spoorwegen
C.17 s 3 Melding oprichten/wijzigen badinrichting € 360 12 11 0 0 12

C.18 s 3 Ontheffing voorschriften badinrichting 0,5 € 45 € - € 23 7 5 0 0 12

C.19 s 3 Risicoanalyse/beheersplan € 845 30 28 0 0 12


legionellapreventie
C.20 s 3 Grondwatervergunning Aanvraag vergunning € 272.268 1 0 0 0 12
waterwinbedrijven
C.20 s 3 Exploitatie vergunning € 44.470 2 0 0 0 12
waterwinbedrijven

2 van 9
Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies
C.20 s 3 Aanvraag vergunning industriële € 10.895 11 0 0 0 12
processen
C.20 s 3 Exploitatie vergunning industriële € 7.079 100 0 0 0 12
processen
C.21 s 3 Registratie onttrekking grondwater Melding / aanvraag tijdelijke € 9.625 164 1 3 8 12
vergunning
C.21 s 3 Registraties en rapportage € 545 173 1 3 8 12
C.22 s 3 Melding onttrekking grondwater 1,0 € 45 € - € 636 980 1 8 11 12
C.23 s 3 Schadevergoeding grondwater: deredn 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 1 12

C.24 s 3 Schadevergoeding grondwater: 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 0 12


vergunninghouder
C.25 s 3 Ontheffing lozing huishoudelijk afvalwater 2,5 € 45 € 100 € 213 0 0 0 2 11

C.26 s 3 Melding archeologische vondst € 180 0 0 0 0 11


C.27 a 4 Ontheffing gebruik woonschepen 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 16 3
C.28 a 4 Ontheffing voor opschriften en opslag 1,5 € 45 € - € 68 4 0 0 0 3

C.29 4 Ontheffing PMV Ontheffing activiteiten in 3,8 € 45 € - € 171 7 0 2 1 12


grondwaterbeschermings- of
stiltegebieden

D Ruimtelijke ordening en landschap 7


D.01 s 3 Ontheffing gebruiksverbod Geen gegevens Geen gegeve 0 0 0 0 10
reconstructieplan
D.02 s 3 Schadevergoeding reconstructieplan Geen gegevens Geen gegeve 0 0 0 0 10
D.03 s 3 Terinzagelegging faunabeheerplannen Geen gegevens Geen gegeve 0 0 0 0 11

D.04 s 3 Erkenning faunabeheereenheid Geen gegevens Geen gegeve 0 0 0 0 11


D.05 s 3 Erkenning samenwerkingsverband Geen gegevens Geen gegeve 0 0 0 0 9
weidevogelbeschermers
D.06 s 3 Ontheffing Flora- en faunawet 2,2 € 45 € - € 98 106 13 16 1 12
D.07 s 3 Verzoek aanwijzing beschermde Geen gegevens Geen gegeve 0 0 0 0 11
leefomgeving
D.08 s 3 Schadevergoeding beschermde Geen gegevens Geen gegeve 0 0 0 0 10
leefomgeving
D.09 s 3 Ontheffing verkoop Wet voorkeursrecht 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 1 12
gemeenten
D.10 a 3 Natuurbeschermingsvergunning (advies) € 113 11 1 1 4 8

D.11 a 4 Wadloopvergunning Aanvraag A/B-vergunning 3,5 € 45 € - € 158 23 0 2 22 4


D.11 a 4 Exploitatie A/B-vergunning 1,0 € 45 € - € 45 70 0 5 65 4
D.11 a 4 Aanvraag C-vergunning 1,0 € 45 € - € 45 0 0 0 40 4
D.12 4 Melding slootdempingen 3,0 € 45 € - € 135 64 0 0 0 3

3 van 9
Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies
D.13 4 Melding opslagplaatsen 24,0 € 45 € - € 1.080 5 0 0 0 3
D.14 4 Melding stortplaatsen 24,0 € 45 € - € 1.080 25 0 0 0 3

E Verkeer, vervoer en infrastructuur 0


E.01 s 3 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over € 272 0 0 0 0 10
provinciale vaarwegen
E.02 s 3 Ontheffing bijzonder transport over € 3.630 77 0 0 0 10
de provinciale vaarweg
E.03 s 3 Ontheffing evenementen op of aan het 1,0 € 45 € - € 45 5 0 5 0 10
water
E.04 s 4 Ontheffing maximale vaarsnelheden 2,0 € 45 € - € 90 0 0 0 55 8
E.05 s 4 Ontheffing provinciale Ontheffing voor kleine werken € 52 27 0 0 32 10
vaarwegenverordening
E.05 s 4 Vergunning/ontheffing bouwwerk € 1.662 5 0 0 0 10
vaarweg (grote of infrastructurele
werken)
E.06 s 4 Verzoek aanleggen kabels/leidingen Aanvraag algemene ontheffing € 64 4 0 0 0 10
provinciale vaarweg
E.06 s 4 Individuele toestemming / Melding 5,4 € 45 € 250 € 493 13 0 0 0 10
activiteit
E.07 a 4 Ligplaatsvergunning 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 27 9
E.08 a 4 Vakvergunning 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 0 8
E.09 a 4 Overige ontheffingen provinciale 1,5 € 45 € - € 68 10
vaarwegenverordening
E.10 s 3 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over € 170 0 0 0 0 9
de provinciale weg
E.11 s 3 Ontheffing bijzonder transport over de € 363 336 0 0 0 8
provinciale weg
E.12 s 3 Ontheffing wedstrijden/evenementen op € 363 5 0 17 0 12
de provinciale weg
E.13 s 3 Ontheffing bepalingen Wegenverkeerswet 2,0 € 45 € - € 90 150 0 1 74 12

E.14 s 3 Concessie personenvervoer Aanvraag concessie € 31.765 1 0 0 0 12


E.14 s 3 Exploitatie concessie € - 3 0 0 0 12
E.15 s 4 Verzoek aanleggen kabels/leidingen Aanvraag algemene ontheffing € - 21 0 0 0 12
provinciale weg
E.15 s 4 Individuele toestemming / Melding 5,4 € 45 € 250 € 493 149 1 0 0 12
activiteit
E.16 s 4 Toestemming uitweg provinciale weg 2,0 € 45 € - € 90 9 0 0 40 12
E.17 a 4 Standplaatsvergunning 1,5 € 45 € - € 68 14 0 0 0 11
E.18 a 4 Vergunning tankstations gebruik 1,0 € 45 € - € 45 10 0 0 0 12
provinciale grond
E.19 a 4 Ontheffing plaatsing reclameborden 1,5 € 45 € - € 68 88 1 1 1 7

4 van 9
Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies
E.20 a 4 Overige ontheffingen provinciale 1,5 € 45 € - € 68 43 3 3 4 12
wegenverordening

F Onderwijs, cultuur en welzijn 0


F.01 s 3 Vergunning ambulancevervoer 1,5 € 45 € - € 68 0 0 0 0 11
F.02 s 3 Melding opheffing school Wet op de expertisecentra 0,8 € 45 € - € 38 0 0 0 0 7
F.02 a 3 Voortgezet (speciaal) onderwijs 0,8 € 45 € - € 38 0 1 0 0 8
F.03 a 3 Drank- en horecavergunning € 145 1 0 0 0 2

SUBSIDIES

Sub-A Bezwaar, klachten en inspraak 0

Sub-B Economie, bestuur en samenleving 4


Sub-B.01 s 3 Subsidie regionale arbeidsmarkt en Projectsubsidies 92,5 € 45 € 2.250 € 6.413 5 0 1 0 7
scholing
Sub-B.01 3 Structurele subsidies 122,0 € 45 € 3.000 € 8.490 1 0 0 0 6
Sub-B.02 s 4 Subsidie investeringen 68,5 € 45 € 2.250 € 5.333 41 0 0 0 8
Sub-B.03 s 4 Subsidieregeling Human Resource 68,5 € 45 € 2.250 € 5.333 22 0 0 0 7
Management
Sub-B.04 s 4 Subsidie recreatie en toerisme 86,5 € 45 € 2.250 € 6.143 27 3 7 0 10
Sub-B.05 a 4 Subsidie openluchtrecreatie 41,5 € 45 € 1.500 € 3.368 41 0 0 0 5
Sub-B.06 s 3 Subsidie vrijwilligerswerk en -organisatie Projectsubsidies 23,5 € 45 € 750 € 1.808 0 19 7 0 9

Sub-B.06 3 Structurele subsidies 190,0 € 45 € 3.000 € 11.550 0 3 0 0 9


Sub-B.07 s 4 Subsidie innovatiestimulering 54,5 € 45 € 2.250 € 4.703 158 0 0 0 8
Sub-B.08 a 4 Subsidie ontwikkelingssamenwerking 104,5 € 45 € 2.250 € 6.953 10 0 0 0 3
Sub-B.09 4 Loonkosten premieregeling 68,5 € 45 € 2.250 € 5.333 3 0 0 0 6
Sub-B.10 4 Locatiegebonden subsidies Geen gegevens Geen gegevens 4
Sub-B.11 4 Subsidie ruimtelijk-economische 86,5 € 45 € 2.250 € 6.143 102 15 3 2 5
ontwikkeling
Sub-B.12 4 Subsidie sociaal-economische 68,5 € 45 € 2.250 € 5.333 19 6 7 0 5
ontwikkeling
Sub-B.13 a 4 Subsidie sociaal beleid 76,5 € 45 € 1.500 € 4.943 0 64 17 0 5
Sub-B.14 4 Subsidie duurzame economische Geen gegevens Geen gegevens 4
ontwikkeling
Sub-B.15 4 Subsidie ondernemings- / 125,5 € 45 € 2.250 € 7.898 4
vestigingsklimaat
Sub-B.16 4 Subsidie concurrentiekracht 68,5 € 45 € 2.250 € 5.333 21 0 0 0 4
Sub-B.17 4 Subsidie samenlevingsopbouw Geen gegevens Geen gegevens 3

5 van 9
Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies
Sub-B.18 4 Subsidie besteding grondwaterheffing 5,0 € 45 € - € 225 1 0 0 0 4

Sub-B.19 4 Subsidie promotie provincie 3,5 € 45 € - € 158 0 0 0 12 4


Sub-B.20 4 Subsidie planvorming en ontwikkeling 41,5 € 45 € 1.500 € 3.368 0 10 0 0 4
kenniseconomie
Sub-B.21 4 Subsidie mondiale bewustwording Geen gegevens Geen gegevens 3
Sub-B.22 3 Subsidie sociale veiligheid 36,5 € 45 € 750 € 2.393 3
Sub-B.23 3 Subsidie Europees Structuurfonds 94,5 € 45 € 2.250 € 6.503 87 0 0 0 2

Sub-C Milieu en omgeving 1


Sub-C.01 s 3 Subsidie Programma bedrijfsomgeving 41,5 € 45 7.250 € 9.118 25 10 0 0 6

Sub-C.02 s 3 Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen 41,5 € 45 € 2.250 € 4.118 4 0 0 0 10

Sub-C.03 s 3 Subsidie Programma duurzaam 51,5 € 45 € 1.500 € 3.818 9 0 0 0 6


ondernemen
Sub-C.04 s 3 Subsidie Stimuleringsprogramma Geen gegevens Geen gegevens 5
afvalscheiding en afvalpreventie van
huishoudelijk afval (STAP)
Sub-C.05 s 4 Subsidieregeling Stimuleringsfonds Projectsubsidies 33,5 € 45 € 750 € 2.258 0 1 0 1 6
milieubeschermingsgebieden
Sub-C.05 4 Structurele subsidies 152,0 € 45 € 1.500 € 8.340 0 1 0 1 6
Sub-C.06 s 4 Subsisdieregeling energieprojecten 88,5 € 45 € 2.250 € 6.233 7 5 0 0 8
Sub-C.07 a 4 Subsidie Waterprojecten 41,5 € 45 € 1.500 € 3.368 48 0 0 0 4
Sub-C.08 a 4 Subsidie individuele behandeling 10,0 € 45 € 750 € 1.200 0 0 0 50 3
afvalwater
Sub-C.09 a 4 Subsidie vuilwatertanks in 2,5 € 45 € - € 113 0 0 0 41 3
pleziervaartuigen
Sub-C.10 s 4 Subsidieregeling natuur- en milieueducatie 3,5 € 45 € - € 158 0 3 5 0 8

Sub-C.11 4 Subsidie natuur- en milieuorganisaties Projectsubsidies 33,5 € 45 € 750 € 2.258 0 1 1 0 4

Sub-C.11 4 Structurele subsidies 190,0 € 45 € 3.000 € 11.550 0 5 0 0 3


Sub-C.12 4 Subsidie milieustimulering 16,5 € 45 € 750 € 1.493 8 12 0 0 7
Sub-C.13 4 Subsidie sanering industrielawaai 5,5 € 45 € 2.000 € 2.248 0 0 0 0 0

Sub-D Ruimtelijke ordening en landschap 6


Sub-D.01 s 3 Subsidie soortenbescherming 37,5 € 45 € 750 € 2.438 1 5 6 4 11
Sub-D.02 s 4 Subsidie natuurprojecten 25,0 € 45 € 750 € 1.875 0 22 8 2 10
Sub-D.03 4 Subsidie natuurbeheer en Projectsubsidies 3,5 € 45 € - € 158 0 1 2 1 7
landschapsbeheer
Sub-D.03 4 Structurele subsidies 70,0 € 45 750 € 3.900 0 5 0 4 8
Sub-D.04 s 4 Subsidie bosbeheer Projectsubsidies 3,5 € 45 € - € 158 6 1 0 6 4
Sub-D.04 4 Structurele subsidies 70,0 € 45 € 750 € 3.900 2 0 0 2 5

6 van 9
Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies
Sub-D.05 4 Subsidie agrarisch natuurbeheer Projectsubsidies Geen gegevens Geen gegevens 4
Sub-D.05 4 Structurele subsidies Geen gegevens Geen gegevens 4
Sub-D.06 4 Subsidie natuurproductiebepaling 2,5 € 45 € - € 113 0 160 0 0 4
weidevogels
Sub-D.07 4 Subsidie groene ruimte 25,0 € 45 € 750 € 1.875 38 80 30 18 5
Sub-D.08 s 4 Subsidie landschapselementen 5,5 € 45 € - € 248 61 0 12 12 8
Sub-D.09 s 3 Subsidie voor plattelandsontwikkeling 254,0 € 45 € 3.000 € 14.430 23 7 12 0 11
2000 - 2006 (POP)
Sub-D.10 s 4 Subsidieregeling duurzame landbouw 92,5 € 45 € 2.250 € 6.413 16 0 2 0 8

Sub-D.11 4 Subsidie landbouw productverbetering Geen gegevens Geen gegevens 4

Sub-D.12 4 Subsidie plattelandsbeleid Projectsubsidies 92,5 € 45 € 2.250 € 6.413 3 0 0 0 5


Sub-D.12 4 Structurele subsidies 152,0 € 45 € 1.500 € 8.340 3 0 0 0 4
Sub-D.13 s 4 Verordening Plattelandsontwikkelingsplan Projectsubsidies Geen gegevens Geen gegevens 5
Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Sub-D.13 4 Structurele subsidies Geen gegevens Geen gegevens 5


Sub-D.14 a 4 Subsidie landinrichtingsgebieden 53,5 € 45 € 1.500 € 3.908 9 0 1 0 7
Sub-D.15 a 4 Subsidie FINH-projecten 147,5 € 45 € 3.000 € 9.638 50 50 0 0 1
Sub-D.16 a 4 Subsidie wijksteunpunten 100,5 € 45 € 2.250 € 6.773 0 0 1 0 1
Sub-D.17 a 4 Subsidie Blauwe Loper 51,5 € 45 € 750 € 3.068 2 0 0 2 1
Sub-D.18 a 4 Subsidie vitale dorpen 13,0 € 45 € 750 € 1.335 0 0 50 50 3
Sub-D.19 a 4 Subsidie vitaliteit kleine kernen 13,0 € 45 € 750 € 1.335 0 0 25 0 3
Sub-D.20 a 4 Subsidie gebiedsgericht beleid 53,5 € 45 € 1.500 € 3.908 13 20 8 0 3
Sub-D.21 a 4 Subsidie leefbaarheidsprojecten 13,0 € 45 € 750 € 1.335 0 50 50 0 2
Sub-D.22 a 4 Subsidie bouw/aanpassing dorpshuizen 13,0 € 45 € 750 € 1.335 0 15 0 0 2

Sub-D.23 a 4 Subsidie effectuering Ruimtelijk beleid Geen gegevens Geen gegevens 2


Sub-D.24 4 Subsidie ARIBA (plus) 13,0 € 45 € 750 € 1.335 109 0 0 0 2
Sub-D.25 4 Subsidie Landelijke leefomgeving (SGB) 53,5 € 45 € 1.500 € 3.908 0 4 0 4 2

Sub-D.26 4 Subsidie provinciaal bouwheerschap 13,0 € 45 € 750 € 1.335 5 0 0 0 2


Sub-D.27 4 Subsidie Leren voor duurzaamheid 3,5 € 45 € - € 158 16 0 0 0 2

Sub-E Verkeer, vervoer en infrastructuur 1


Sub-E.01 s 4 Subsidie buurtbusprojecten Projectsubsidies 21,0 € 45 € 750 € 1.695 0 0 1 0 6
Sub-E.01 4 Structurele subsidies 152,0 € 45 € 1.500 € 8.340 0 0 1 0 6
Sub-E.02 s 4 Subsidieregeling verkeersveiligheid 29,0 € 45 € 750 € 2.055 0 25 0 0 8
Sub-E.03 a 4 Subsidie toegankelijkheid OV Projectsubsidies 18,0 € 45 € 750 € 1.560 2 0 0 0 6
Sub-E.03 a 4 Structurele subsidies 152,0 € 45 € 1.500 € 8.340 0 0 0 0 6
Sub-E.04 a 3 Subsidie sociale veiligheid OV Projectsubsidies 18,0 € 45 € 750 € 1.560 0 0 0 0 6
Sub-E.04 a 3 Structurele subsidies 152,0 € 45 € 1.500 € 8.340 0 0 0 0 6

7 van 9
Opzet Provincies v1.0 Totaal AL

Volgnr. Cat. Informatieverplichting Specificatie T [uur] U [€/uur] K [€/hdlg] P [€/hdlg] Q [aantal handelingen per jaar] Uitvoering
Be MI Gbu Bu # provincies
Sub-E.05 a 4 Subsidie innovatieve projecten 18,0 € 45 € 750 € 1.560 1 0 0 0 4
Sub-E.06 a 4 Subsidie infrastructuurprojecten Geen gegevens Geen gegevens 6
Sub-E.07 4 Subsidie voet- en fietsveren 26,0 € 45 € 1.500 € 2.670 0 3 0 0 4
Sub-E.08 4 Subsidie nationale fietsersbond Structurele subsidies 207,5 € 45 € 3.000 € 12.338 0 0 1 0 4
Sub-E.09 4 Subsidie bedrijfsvervoer 26,0 € 45 € 1.500 € 2.670 8 0 0 0 4
Sub-E.10 4 Contracten collectief afhankelijk vervoer 59,0 € 45 € 1.500 € 4.155 3 0 0 0 4

Sub-E.11 4 Subsidie vervoersmanagement 130,0 € 45 € 3.000 € 8.850 0 2 0 0 4


Sub-E.12 4 Subsidie vliegende brigade 18,0 € 45 € 750 € 1.560 0 3 13 0 3

Sub-F Onderwijs, cultuur en welzijn 8


Sub-F.01 s 3 Subsidie sport Projectsubsidies 16,0 € 45 € - € 720 0 5 6 3 8
Sub-F.01 s 3 Projectsubsidies 16,0 € 45 € - € 720 11 0 24 1 5
Sub-F.01 s 3 Structurele subsidies 152,0 € 45 € 3.000 € 9.840 3 5 9 0 7
Sub-F.02 s 4 Subsidieregeling onderwijs 43,5 € 45 € 750 € 2.708 0 11 0 0 8
Sub-F.02 s 4 Geen gegevens Geen gegevens 3
Sub-F.03 s 4 Subsidie jongerenwelzijn Projectsubsidies 9,0 € 45 € - € 405 0 2 1 0 5
Sub-F.03 s 4 Structurele subsidies 190,0 € 45 € 3.000 € 11.550 0 1 1 0 5
Sub-F.04 s 3 Subsidie jeugdhulpverlening Projectsubsidies 69,5 € 45 € 1.500 € 4.628 0 15 0 0 8
Sub-F.04 s 3 Structurele subsidies 190,0 € 45 € 3.000 € 11.550 0 5 1 0 10
Sub-F.05 s 3 Subsidie jeugdzorg Projectsubsidies 69,5 € 45 € 1.500 € 4.628 0 7 1 0 11
Sub-F.05 s 3 Structurele subsidies 238,0 € 45 € 3.000 € 13.710 0 17 0 0 11
Sub-F.06 s 3 Subsidie wonen/welzijn ouderen 19,0 € 45 € - € 855 0 52 12 0 10
Sub-F.07 4 Subsidie welzijn en zorg Projectsubsidies 11,0 € 45 € - € 495 0 61 6 0 10
Sub-F.07 4 Structurele subsidies 190,0 € 45 € 3.000 € 11.550 0 8 0 0 9
Sub-F.08 s 4 Subsidie zorgvoorzieningen 15,0 € 45 € - € 675 0 7 1 0 10
Sub-F.09 s 4 Subsidie emancipatie 19,0 € 45 € - € 855 0 2 1 0 4