Vous êtes sur la page 1sur 58

எ ெபய ப ர !!

நா ஊ ப ஸிேயாெதராப ப ேவைல
ேத ெகா கிேற ! என ஒ அ கா ேப
ரமா!!ஆ மாச தி தா க யாண நட த ! கணவ ட ெச ைனய
அ ப வா கிறா ! அ கா க யாண தி
ேனேய ேபரழகி! ஊ அவைள பா ெப வ டாத ேள இ ைல..
ெசா லலா ! அ ப ஒ கல ? இ , மா
எ லா அளெவ ெச சா பல, எ ேலாைர ெசா க ைவ பா ! எ
ந ப கேள, அ க எ ைன பா சா கி ,வ
வ அவைள பா க தவ கிட பா க ! நா அவேளாடேவ இ பதா , அவைள
அைற ைற ைடகள ேலா, ண வல ேபாேதா
அவேளாட அ க அழ கைள பா க வா க அதிக ! னா , அ பா அ மாவ
ெத தா அேதா கதிதா !நிைறய மைலயாள பட பா மன தறி ெக
அைல ! ந ப கேளா, உன ெக னடா ெகா ச ய றா .... ைகய ைலேய
ெவ ெண வ கி ெந அைலயரா !!அ ப , இ ப ..
உ ேப வா க !அதனா எ ேபாதாவ அ காவ 36 அ ல ரா
ைவ ெகா
பா மி ைகய ல ேப !! வா கிைட ேபா ெதா ெதா ேப ேவ !
அ வள தா !ேம ெகா ய சி ெச ய பய !

நா தின மாைலய உட பய சி ெச இ ேப !ெகா ச


நா ைவ திய க இ த
எ கர !அ றமா சி ன சி ன தைசப ெக லா ந லா உ வ வ ச
ப வ .. ! சில சமய , அ மாவ ேதாழிக ேக ைக கா ெக லா
எ தி ேக ! னா அ ேபாெத லா அ மாேவா, இ ேல அ காேவா டேவ
இ பா க! அ காவ ேதாழி ஒ தி ெக ைடகாலி ெக க, அதி
சேதாஷ ப ட அவ ப எ க ன ல ெபா .. த
ைவ ,அ காவ டேம எ ைன ப றி, எ உடைலப றி,எ ெக கிற வ ைத
ப றி கெம அ தா !
அ றிரேவ அ கா அ மாவ ட ெசா லி என தி றி ேபாட
ெசா வா !அ மா எ க இ வ தி றி ேபா வா !அ கா
தி மண கி ெச ற ட என ஒேர ேபா அ த ! ெச ைனய ஒ
ப ரபலமான ப தி ய லி ேவைல இ ெட வ வரேவ! ஷிேயா
ெச ைன ப ஏறி வ வ ேட ! அ காவ வ த கி ெச ல வரேவ,
அ காவ மாமாவ ஒேர ஷி! அ கா எ ைன க ட க ப எ
க ன ல ஒ கி அ

"ஏ டா! ெதாைர இ ேபா தா அ கா ஞாபக வ தேதா? அ ேவைல


வரேவ தா ! ேபாடா! நா ம தா
இ ேக உ க நிைன ேபாடேவ இ ேக ! ந க எ லா தமா
மற கேளடா!"

"ஐேயா! அ கா இ ைல! அ ேக அ மா தின உ ைன ப றிதா ேபசி ெகா ேட


இ பா !!னா மாமா உ ைன ெரா ப
ச ேதாஷமா வ சி பதா , நா க யா ேம கவைல ப டதி ைல!" மாமா
எ ைன பா க ண ெகா ேட,

"மா ! ம சா ,அ உ க ெத ேபா சா!" கி ட ேகலி ஒேர


ஷியாக கழி த !
அ கா, இ த மாத க யாண வா ைகய உட ேம ெம ேகறி
ெஜாலி தா .தின உழ நட த ண பா , ைல ெர
ெகா ,இ மிக வன பா , வள பமா இ தா . மாமா மிக
ைகேத தவ ேபாலி ! தின வயலி த ண பா தள..தள..
இ தா .

"எ ன க! சீ கிர ேபா சி க எ வா க! ப ர ந லா சா ப வா !"


மாமாைவ வ ர னா .

"ேட ! மா ேள! மா டா! உன எெத ப ெசா றா! உ சா கிேல என


கிைட " அவ ஓ னா !

அவ வ வத , நா ள மா ைட அண ேச அம தி த ேபா ,
இர ெப க ேவக ேவகமா உ ேள
ைழ ெகா ேட!

"ரமா! ஏ ரமா! யா இ ?" எ ைன பா ேக டன ! உடேன அ கா ெவள ேய


வ ,
"இவ எ த ப ! பர நா ெசா லிய ேக ..ல அவ தா " உடேன
இ வ ேம அ கி வ எ ேதாள ேம ைக
ேபா ,
"ஹா! மா ப ேள! ந களா அ ! ேபா ேடாவ ேல சி ன பய ேபால இ த க!
ேந ..ல மா கம மாதி
! நா க வ சவ கதா !" அ காைவ பா க ண தன ! அ கா
ஓ வ , அவ ெர ேப ைகைய த
எ ேதா ப ைடகைள றி ேபா ெகா !

"அ ேய! இவ கி ட உ க ப ேவகா !ப சவ .. !உ கைள ெக சி


ேக கிேற !இவைன ஒ ெச சிடாத க !"
என ஒேர ழ ப அ கா! ஏ ெக வ ேபால ேப கிறா ! அவ க ,
சாதரணமா எ ன கி அம ேபசெதாட கின !
இ க ேம, ந லா வ ைள ச க ைடகளா ட , ப த கன கேளா !
வ வரமா இ தன !அ கா இ வைர
அறி க ப தினா ! தா ம ம ைக!

அ காவ வ , ேபா ஷ க ெகா ட ! த வ அ கா மாமா வ !


அ த ெர ேபா ஷ கள அவ ைடய
ந ப கேளதா இ தன ! வ ேம தி மணமானவ க தா !னா அைனவ ேம
ப வயதி சமப ம ைக தி மணமாகி இ தன ! யா ேம இ
ழ ைதக இ ைல!மாமாவ ந ப க அவ டேனதா ேவைல ெச
வ தன !

த ேபா ஷ (அ கா ரமா! மாமா ேமாக )

இர டாவ ேபா ஷ ( தா, ராமநாத )

னாவ ேபா ஷ (ம ைக,(ம ைகய கரசி) மா )


அ ஞாய கிழைம ெய பதா அைனவ வ ைற! ப
ெவள ேய ெச வ வழ கேமா!! அைனவ ப ெச ல ெவ ேதா ! இ ப
வ தா , னா நா க ஏ ேப ! எ ன ெச யலா .. ேயாசி ேபாேத,
தாவ
ெச ேபா ஒலி க, அவ ைடய த ைக ஊ லி வ வதாக ெசா னா ! அவைள
ரய நிைலய திலி அைழ வரேவ ெமன, தாவ கணவ ராமநாத
ெச ர ெச வதாக , தாைவ அைழ ெகா ந க லா ப
ேபா க. ெசா லி டா ! உடேன அைனவ அவைர!! ஹா! ம சின வரா.. ன
ெபா டா ைய கழ வ !!அ பவ !
அ ப ! இ ப .. ஒேர ேகலி கி ட !!!அவ ப ப கிள ப டா !

உடேன என ேள ஒேர ஷி! அ ப னா! நா தாேவா வ லப


ேபாலா .. !! னா அ த நிைன ைல அ கா ம அ ள ேபா டா !

"எ ன க! நா அ த வ ல எ த ப ட வேர !ந க தாைவ ஏ திகி


வா க.. னா !" மாமா தைலயா னா !

நா , அ கா ஒ வ ! மாமா தா ஒ வ ! ம ைக அவ
கணவ ஒ வ .. கிள ப! ெகா ச ர தா ேபாய ேபா ! என
ெச ைன ப ேபா வழிெய லா ெத மா அ கா ேக டா !
அவ ெத யாதா ! அதனா
மாமா வ ையேய ப ெதாட ேபாேனா !அ கா எ ேதா ப ைடைய ப
ஒ ைல எ கி ஒ தட ெகா
ெகா ேட வழி க ேபசி ெகா ேட வ தா ! வ ல தா ெகா ச ட
ச ேகாஜ படாம , மாமா வய ைற க ெகா ேபானா ! அ கா எ னட
அவ கைள ப றி ேகலி ெச ெகா ேட ேபானா ! என அ காவ ெப ைல
அ க
ம ேமதா ெத த ! னா ம ைட க ஒேர டா ச ! த க
னாேலேய மாமாைவ ப க வ கா க ெகா
ேபாவைத அ கா எ ப சகி கிறா ! னா எ த ேயா ஜ ேள ைற ேபா
இ த ! ெகா ச ர ேபான அ காவ ைக ப றி தடவ ெகா ேட ப வ
ேச ேதா ! ேஜா ப க ப க ைகேகா த ண ழ கா
அள நைன ெகா ேட இ ேதா ! எ ப க ல தாதா இ தா ! இ த
ப க அ கா இ க! அைல அ ேபாெத லா இ வைர
அைண க!!அ ேயா!அ காவ ைலக , தாவ ைலக எ மா ப
அ தி!! என ைப தியேம ப
அள ேபாைத ஏறிய ! சிறி ஓ ப ம த ண இற க இ ைற,
நா ம ைக, அ கா வ உ ேள ேபாக, மாமா
மா ! ம தா கைரய ேலேய இ க! மா ர தா !

"ேட ! மா ேள, சமாள க மா! இர ேபரா ேச!"

" மாமா! ஒ லியா தாேன இ கா க ெர ேப " ெசா லி ெகா ேட


இ வர இைடைய த வ அைண
ெகா ேட கா நைன அள நி ேறா ! ம ைகய சி ன ைல எ
வ லாவ அ த, அ கா ேம ஒ த
மா கன கள ஒ ைற அ தினா ! இ ேநர எ பதா என ேம
வசதியா ட ! ேம இ கி அைண
ெகா அ பவ ேத ! ஒ ெப ய அைல வ த ேபா இ வைர ேச
அைண ெகா ேட ! அவ க இ கி க
ப ெகா டன ! எ ேலா எ லா ைடக நைன வ ட, கைர வ
கா றாட கா த வ கிள ப ேனா !
மாமாேவா தா கிள ப, எ வ ல அ கா வ உ கா வத னாேல
ம ைக ஓ வ , அ காவ ட

"ஏ ரமா! எ தா இ காயைல ! எ வ கா வ வ ,ந


அவ ட ேபா ! நா த ப ட வ டேர .. ," பதி எதி பா காம ஏறி
உ கா ெகா ! அவ கணவ ட !

"எ ன க! ந க ரமாைவ ஏ திகி வா க! நா ப ர ேவா வேர .. " இ


ப க கா ேபா எ கி சா ெகா ! சீ கிர வ ேபாடா!
உ ேள லா ஒேர மணலாய டா! அ ! அ ப ேய எ கி சா
த இ
ப கைள ெமா தமாக அ திெகா டா ! கா! எ ன ஒ க ! ேட ! பர ந
வ சவ டா! மனதி ஷிேயா
கிள ப வ வ ேடா ! என வழி க, ம ைகய கா
ப க தி டாக பட, ைலகள ேவற! எ ன ப ணலா ! எவைள
கவ கலா .. ேயாசைன! ழிலெல லா ஏ றி இற கி, ம ைக ேவற
ைககைள எ வய றி ப ன
ந ெசம வ டா! !! எ க தில த உத களா ெம ல ெம ல கி
அ ப ேபால ேபசிெகா ேட வ தா ! வ வ வத ,எ த ெப
ெவ நிைலம ளாய ட ! அ ேகேய இற கி அவைள ேபா
கழ டலாமா.. மன
க, வ வ வத ேபா ேபா ெமன ய ட !

வ ேபானா ,எ ேலா வ இ தன ! ம ைக இற கி ேவகமா


வ ேள ஓ னா . தா அ கா ேவ
உைட மா றி வ தன ! எ மனேசா, தாவ த ைக எ ப இ பாெளன
ேத ய ! எ மண ஓ ட ைத த ேபால
தாவ கணவ ராமனாத ,

"எ ன ப ர ? யாைர ேத ேர? எ ம சின அவேளாட எ மாமனா வரேவ அவ க


ெவள ல எ த கி டா க!"

"அ ப யா! மாமா! நா ஒ ளய ேபா வ டேர ! கட த ண


உ பாய ! உட ெப லா மண !"

"மா டா! ம சா ! நா இ ேபா தா ள ேத ! ந ள சி


வ தியானா, சா ப கலா ..னா !"

அைனவ ள சா ப அைனவ ப க, நா ம

"அ கா! நா ெவள ய ப கிேறேன! உ ேள ேப ஓ னா கமா


இ ேக!"

"ச டா! னா ெகா ேவ மி னா ேடப ேப வ ேகா! க ைல


ெவள ேல ேபாட ெசா ேற !" மாமா சி
ெகா ேட!

"மா ேள! இ ேக ெகா ெதா ைல ட சமாள கலா , னா ேமாகின ப சா க


அதிக ... பா! ெசா லி ேட ! அ ற
எ ைன ைற ெசா ல டா !" இைதேக ட அ கா, மாமாைவ ெச லமா
அ தா ! என ேகா எ னேமா இ .. மன ல
நிழல ச ! ஊைர றிய கைள ! இவ க ேவற ைலகைள அ தி
! சீ கிர ப ைகய லயாவ ப கலா !ேவற வழி, க ணய ேத ! ந
இரவ ஏேதா ஒ சி க ச த தி ப க வ ழி க, ச த ேபாடாம
ேபா ைவைய வ ல கி பா க!!!! அ காவ ெச ல சி க தா அ ! ஏனா அவ க
ேபா ஷன தா ைல எ த ! வ ெவள ேய டப பதா , ெவள ய லி
யா உ ேள வர யா !

ஒ வழியா ப ேபா வ அைனவ வ வ ளய ேபா


சா ப ப க ேபாகிற ேநர தி , நா
ெவள ேய ப கிேற எ ற மாமா வ !

"மா ேள! இ ேக ெகா ெதா ைலையவ ட ேமாகின ப சா க ெதா ைல அதிக டா!


அ ல ந ேவற வய ைபய .. "
ெசா ன அத அவைர ெச லமா அ த , என எ னேமா வ ேபால
இ த ! அ வ லாம ப வ
வ ேபா கிைட த கேம அலாதி கி ைக ஏ ப திய த ! அ வ லாேம
இ கி ேஜா க , ஏேதா ஒ
கென உ ! ச பா ேபா !

"இ ைல மாமா நா ெவள லேய ப கிேற !"அ கா பாைய வ தைலயைன


எ லா ெச ெச க, ஊ றிய
கைள ,அ ட ப தா , அ காவ அழகிய மா க , தாவ ெப த பா
ெசா க ! ம ைகய ெக யான கன க ..
வ ைர ஆ ட ேபாட, ைகய ப சி னவைன அட கிவ தா
கேம வ த ! க ணய வ ேட !! தி ..
ஏேதா வைளய ச த ! ெப ண சி க ச த ?ப . ழி வ ட !
ழி பா தா ந ல இ ! ைக க கார ல
மண ஒ ! ரமாஅ கா ேபா ஷன தா ச த ! அடடா!அ கா ,மாமா
ஆ ட ேபா ரா க ேபாலி ! ைல ேவற எ வ
ெத யேவ! எ தா ஏதாவ பா க கிறதா? ெத தா.. ச த ேபாடாம
ைன மாதி எ பா வ
ஜா கிரைதயா ம ற இ ேபா ஷ கள கதைவ ெவள தா பா
ேபா வ ! அ காவ ஜ னைல ெம ல அ த திற ேத
கிட க, ெகா ச திற பா க!! அ ேயா! அ கா மாமா
ன வாண ???? ேசாபாவ ேலேய அ கா சா கிட க
ைலக ெர ைற திமிறி ெகா க, மாமாேவா தைரய அம
அவேளாட தி க ைவ ேத , கிட க
அ கா க தாளாம க திெகா தா ! என ேகா த ப வ ைர
நள அைட வ ட ! யா பா க..ைல..
உ தி ப ண ைகயா உ வ ெகா ேட பா ேத ! உ ேள
அ காேவா! !ஆஆஆ!ெம வா..டா!ஆஆஆஆ!.. னகினா !
ெகா ச ேநர தி அவ க ேப வ ேக ட !

"எ ன க! ேபா க! க வ க? உ ேள ேபா ப கலாேம?"

"இ ! எ ன அவசர ? நாைள ல தாேன? ேல டா எ தா ேபா ?"

"அ ச ! ஊ லி த ப ேவற வ தி கா ?" மாமா ேக ெகா ேட,


ப க திலி ெச ேபாைன எ கேவ! இ த ேநர
யா ேபாென கிறா ? ஒ ேவைள ஏதாவ பட கிட கா வாரா
அ காவ .. பா தா? கா ல ைவ கேவ, நா ேம ழ ப ேன !ப ..
ஒ மி ன எ மனதி அ க! .. .. ஓ ேபா ம றஇ ேபா ஷ
கத க தா பாைள திற
ைவ ஓ ேபா ப ேட !ஒ ேம ெத யாத மாதி !அேத ேநர
அ கா பத ற ட மாமாவ ட !

"எ ன க! இ ன கி ேவ டா ! த ப ேவற ெவள ல ப தி கா ?"

ஆஹா! நா நிைன த ச தா !ப ம ைக கா வ ைல எ ய, அைத


ெதாட வ க ெர ேப ெம ல ெவள ேய
வர நா திைக வ ேட ! அ த இ க க பழகிவ டேவ ந றாக
ெத த ! ம ைக ெவ உ பாவாைடைய மா
வைர கி க ெகா க மாேரா ெவ ஷா தா ! எ ைன தா
அ காவ வ வர, அத காகேவ கா தி த
ேபால கத தர க, இ வ உ ேள ைழ த கத ெகா ட ! என
சகல ேவ ேபா ! உடேன உ ேளய
சி க க அதிகமா ேக க! நா உடேன எ ேத ! இ த ேஜா க ேம,
இதனா தா அ த அ ன ேயா யமா? ம
ஜ னல ேக வ தா ,உ ேள அ காவ நிரவாண ைத மா
அைண ெகா ைலகைள ப ைச உத கைள ைவ க,
ம ைகய உ பாவாைட அவ கிட க அவள ைலக தி மாமா
ப ைச ெகா த ! என எ ன ெச வ .. ேன யைல! இ கமா ைகய
ப த ைய உ வ ெதாட க, கமாக இ த ! இ ேபா மா அ காைவ
ம லா தி ேபா
காைல வ திைய ந க! அ கா ந றாக வ வாகாக கா னா !
ைலகைள ப ைச ச ப! அ காேவா!

"அ ேயா! மார ணா!அ ப தா ந லா


ந க.. ணா! ப .. ணா!ந லா .. ணா!"

ப க ல அத மாமா ம ைகய ைலகைள ைவ ெகா ேட!!

"ேட ! மா அவைள உ க வ த ள ெகா ேபா..டா!" உடேன அ கா பதறி!

"அ ேயா!எ ன க! நா ேபாகைல! த ப ழி சி டா .. னா! அசி க ?ந க


ம ைகைய ப ெகா ேபா க! நா க
இ ேகேய இ ேகா !!"

"ச ! நா க ேபாேறா ?" மாமா ம ைக அைண ெகா ேட கி


அ ெகா ேட ெவள ேய வர! நா தி ..தி ..
அ இதய ைத அட கி ப கிட ேத !எ ைன தா ெச ேபா !
அ த தா காவ வ கத திற !! தா கா
பாதி க ெவள கா !!

"ேமாகன.. ணா! !இ ேக வா க.. ணா! எ ன க! ந க ேபா க


ம ைகேயாட!" ப மாமாவ ைகைய ப றி அவேளாட
அைற இ க! அேத ேநர , ராமநாத ெவள வ ம ைகய க ைத றி
ைக ேபா அைண ெகா ேட!

"ேட ! ேமாக ! ந இ ேகேய இ டா! அவ சாய கால திலி ேத ந ேவ ..


ேக ெகா தா !" அ ேயா! எ ன
இ ? ெகா ச ட, இவ க வ தியாசேம இ ைல ேபால யா
ேவ மா யாைர ேவ மானா !! ஆஹா!எ ன ஒ
ஜாலியான ேஜா க !? ேஜா க உ ேள கத கைள சா திய ! நா
எ ஒ ெவா வடா பா க!!அடடா!
எ ன ஒ க ெகா ளா கா சி!?அ கா ரமாைவ ம லா க ேபா மா திைய
ந கிெகா தா !அ கா அத ேக ப

"ஆஆஆஆ! ! மார.. ணா! ப .. ணா! உ க ேப ..ல ந கதா


ப .. ணா! ந க!ந ..... லா ணா!"

ப க ேபா ஷ ..ேல தாேவா மாமாைவ ம லா க ேபா ேமேலறி ேத கா


உறி ெகா தா !அ ேளாட ெப த கன க
ேமேல ஆட அைத மாமா ப ைச ெகா ேட!!

" தா!ஆஆஆஆ!உ ைல அழேக தன தா தா! ேப ..ேல உ பா !தா


ப !" க திெகா ேட த இ ைப
கி கி கா ெகா க! அவேளா

"அ ணா!ேமாகன. ணா! ந லா இ க! எ வ காரேரா, ம ைக ைலதா ..


கெர ைசஸ�.. ல பறா !அ ப தா ,
கி கி அ .. ணா!" எ த ைய ந இ கி ைகயல ெகா ேட அ த
ேபா ஷ ேபானா ! அ ேக!
ம ைகைய ம லா தி ேபா க ப ெகா ேட, இ ைப கி, கி
ராமநாத இ இ ெயன இ ெகா ேட!

"ம ைக! உ பழ க தா உலக லேய அ ைமயான ! தா ெப சா


சில அ கிற மாதி ய ! ரமா
உ ைடயைத வ ட ெப தா !" அவேளா

" !இ க! ந லா இ க.. ணா! எ கா ரமாேவாட திதா


உலக லேய ேட . கறா !எ எ ப ேயா இ ேபா
எ ைடய சாமாைன கிழி.. ணா!ஆஆஆ! !அ ப தா !அ ப தா !"
இ ப ல னகிெகா ேட கா ட, எ த ேயா
ஜி ..ஜி .. த ணைர க கிய ! என கைள பாகிவ டதா வ
,எ ேலா வ ைல அைணய
அவ க கி டா க ேபாலி ! ைவ த த பதிக ! அ ப ேய
க ணய வ ேட ! காைலய எ தா !! ரா தி
இ ேபா எ வ த ெதாட இ ைல! அ கா! ள தைலய
க ெகா , என காப எ ப,

"ேட ! உன எ தைன மண ..டா, கிள ப ?எ தி ! எ லா


கிள ப யா ..டா!?" எ தா அைனவ ஆபஸ�
கிள ப ய நா கட..கட.. ள உைட மா றி ேசாபாவ அமர, தா ,
ம ைக ட எ ேகா கிள வ ேபால ஆைட
அண வ !

"ஏ ரமா! நா க எ த ைக , அ பாைவ பா தி வேரா ! உ ைன


ப டலா .. னா, ப ர இ ட வ !
அதனால நா க ம கிள பேறா ! ப ர ஆ தி ெப ! கிள ப வாடா!
சாய கால பா கலா !" என ைக
வ ப ண கிள ப ன ! என ேகா எ னடா இ ? இவ க ரா தி ல ஆ
மா றி ஓ ேபா ரா க! காைலல ஒ ேம ெத யாம
இ கா க! என எ ெத யா .. நிைன கிரா க! இ த அ கா ட,
எ னமா கி கா ஓ வா ரா?
அ கா வ தா ! ைகய க ர த ட வ சாமி தபாராதைன ப ண
வ என கா னா ! நா க ண ஒ றி
ெகா சாமி ப ேட ! இ ன இ ட வ ந லப ய ..
ேவ ெகா ேட ! ேலசான கா றி அ காவ ைந உடேலா ஒ
ஆ பேம ட உ பலாக ெத ய. ைல ெர எ பா ெத ய, என ைக
காெல லா பர..பர.. ஆன !

அ கா! எ ெந றிய தி ந இ , ெகா ச ஊதிவ டா ! அ ப ேய எ


ெந றிய ெம ல தமி வ !

"ேட ! இ த ெர ..ல மா டா இ ேக..டா! ைட க ஜ இ டா!"


எ ெந றிய தமி ேபா நா எ
ைககைள அ காவ இ ப ைக ைவ ெம ல இ ,எ க ைத
என மிேய இர டாக ப ள ேபால இ த ! அ வள ெம ைம!அ காைவ
வ டாம அைண தவாேற இ க! அ த ேநர
பா தானா எ ெச ேபா ஒலி க !? அ கா வ லகி சைமய
ெச ல, நா ெச ேபா சன யைன தி ெகா ேட
யா .. பா தா ! அ , நா இ ட வ ெச ல ேவ ய
ஆ ப தி ேயாட ந ப !எ ன.. பா தா ,ந ல ெச திதா !
இ ட வ ேக சலா ! எ ைன தவ ர அ ைள ப ண ன யா அ த த திக
இ ைலெயனேவ, எ ைன ேந ைடயா ெசல
ெச தாகி வ டதா ெசா லேவ, என ெரா ப ஷியாய ட ! இ ஒ
வார தி வ ேவைலய ேசர ெசா லேவ,
அ ப ேய .. .. அ ப ெச ல அ ேக அ கா, காப ேபா
ெகா க, ப ற இ கி க ப !!

"அ கா! ப ! என ேவைல கிைட தா .. ெசா ல!!" அ கா ஷியா


தி ப னா ,எ ைகக ளாகேவ!
இ ேபா அ காவ இ கன க எ மா ப அ த!!

"ேட ! எ னடா ெசா ..ேற? எ ப ..டா!?" ைலக எ மா ப அ வ ப றி


கவைலபடாம ஆ ச யமா ேக டா !
அேத ேநர ! ேட !ேட ! கதைவயாவ சா டா! ேவற யாராவ வர ேபாரா க..டா!
நா ப வ லகி கதைவ தா பா
ேபா !ேபாேன ! அ கா! அ ேக ைகய ச கைர ட பாேவா

"ேட ! வாைய திறடா! இ தா ெகா ச ச கைர!" எ வாய ேபா டா ! நா


அ த ட பாைவ ப ெகா ச ச கைரைய அ காவ வாய ல ேபாட, ெகா ச
சிதறி அவேளாட க ன தி பட! நா ண , ட பாைவ ைவ ! அ காைவ
க ப , சிதறிய ச கைரைய ந சா கி அவேளாட க ன ைத ச ப,
அ காேவா!

" சீ! !ஆஆஆஆஆ!ேட ! வ ...டா!".. சி க என ேபாைதேயறி,


அவள இத கைள ேலசாக க வ ேன !
அவேளா ச க அ பவ தவ ப எ ைன த ளவ ,
"ேட ! ேபா உ கா ! நா ேபா ட காப ைய எ வேர .. வ லகி
ஓ னா ! என ஜ ேள த ப ள!
மன ஷிய ள, உ ேள ேபா ,எ லா ைத கழ வ , ெவ
கிேயா ஒ ைற ேசாபாவ அம ேத ! ச ேற ேநர
கழி அ கா வ ,எ அ கிேலேய ேசாபாவ ைக ப ய அம என
காப ெகா ேட!

"ேட ! ந ெரா ப ல கி...டா! இ தா காப ைய ..டா! நா எ லா ேபா


ேபா ெசா லிடேரேன!"

"அ கா! ேவ ..டா கா! சாய கால ெசா லி கலாேம! நதா கா ெரா ப ல கி! ந
ஒ கி அ ச ேம என உடேன ேவைல கிைட சா ேச! இ நிைறய
தா??????"

"ேட ! ேபா கி பயேல! இ உன எ வள ேவ மி னா ேக ....டா!


அ கா தேர ! அ வள சீ கிர ஏ உைட
மா றிேன..டா! அ ..ல எ ப இ ேத?" காப ெகா ேட, எ ேம சா வ
ேபாலி க! நா அவள இைடய ம
சா ெகா ேட காப அ தி ெகா ேட!

"அ கா! ஒ ெசா னா ேகாவ கமா டேய? ெவ ச கைரைய வ ட உ


உத க தா ... கா தி தி பா இ சி!"

" சீ! சீ! நாேய! உ ைன எ ன ெச யேர ..பா .. " க திெகா ேட, எ ைன


அ க பாய, நா அவைள அ ப ேய
இ எ ம ல ேபா ெகா க ெகா ேட ! ம ய ெமா தமா வ ழ,
ைலக எ மா ப அ மா க ெகா
க க ெபா ..ெபா .. தமா
க! !ஆஆஆஆ! !அ மா!.. அ பவ தா !

ஆஹா!அ காைவ ம ல த ள யா ! இத ேமல ேவைலைய தாமதி காம


ஆர ப க ேவ ய தா ! அ காவ உட எ ம ய இ க அவ
ச ேற த மாறியவ ! எ ம ய வ
"ேட ! நா ஏ கனேவ ெரா ப ! ந எ ெவ தா வாயாடா!!" எ
ைககைள ப றிெகா ேட ேக க! நா

"அ கா! நயா ! பரா இ கிர ம லி ைட மாதி ெம , ெம ... !


மாமா ெரா ப தா வ சவ .. கா!"

" சீ! சீ!ேபாடா! மாமா.. நா ெரா ப ெவ ... , அவ . தாைவ தா


ெஜா லா வ வா ...டா!என தா ந! ெசா
நா எ ப ..டா இ ேக ?!"

"அ ேயா!அ கா! உ ைமைய ெசா ல மா! இ ேகய கிற ேப நதா


ந ப ஒ ப அழகி.. கா! மாமாவ க ச யா ெத யைல..
நிைன கிேற ... கா! ஒ ேவைள, அவ உ ைன ேபார ச ேபா சா!?" எ
ைகக அ காவ ைக றி எ மா ேபா த வ, அவேளாட ெப ய
மா கன க எ மா ப அ த, என கி ேம எகிற!!எ த ேயா
ெதாைட இ கி மா , ெவள ேய வர ேபா ேபா ட !

" சீ! சீ! ந ெபா ெசா ேற...டா!அ ப .. னா, ந எ க ந ப தி டயா!?


யா ந ப ?" அ காைவ ேம இ கி
அைண ெகா ேட!

"அ கா! சீ! சீ! இ ைல கா!ந.. க தவறா எ கைல.. னா ெசா ேறேன!.....


ந கதா , ெரா ப க சிதமா இ ேக!
எ லாேம ெச வ சா பல எ பா, கனக சிதமா.. கா! தா கா..வ , மாெர லா
ெரா ப ெப ! ம ைக காவ ,ெப ய ஆ ப ைச தா !"

" சீ! ஸ!ேட !அ ேபா என ...டா?" உடேன எ ஒ ைகைய


அ காவ மா பழ கள ஒ ைற ப !ெம ல அ த !

"அ கா!உன ேசல மா பழ ைச ... கா! ைவ க ைவ க, திக டாத அேத


ேநர ைவ மி த பழ .. கா!" ேம ச ேற
அ தி ப க!!

" சீ! சீ!நாேய, சீ! எ ைன வ ..டா" எ ஓ வ டா ! ஜ னைல ேநா கி!!


இழ டேமா.. பய ேத ! ஆனா அ காவ பா ைவய ,எ ைன ர தி
ப ..டா.. ெசா வ ேபால இ க, ப னாேல
ேபா ,ஜ னேலா அ கி ப வ ேட !அேத ேநர எ த இ வள
ேநர , ெதாைடக ந ேவ மா ய த
வ ப ஜி கிள ப ஏேக 47 பா கியா ட வ ைர அ காவ
ைய பத பா க ெதாட கிய !அைத அ கா
உண , !ேட !ேபாடா!.. சி கினா !நா அ காைவ
ேம இ கி க ெகா ேட!!

"அ கா! கா! இ ேக ேஜா க ந ல பழ க ேபால, ஒ ேள


ஒ னா இ கீ க.. கா!" அ காவ ப ன
க தி ெபா .. ஒ த ெகா ேட ெசா ல!

"ஆஆஆ! ! சீ!ேட ! பர ,எ க ேள அ ேமல ட


ெந க ....டா! நா ெசா வ தா...டா?!" எ ைககைள அ காவ
அ வய றி பர ப அ தி ெகா ேட!!மனதி என கா யைல?..
நிைன ெகா ேட!!

"ஆமா .. கா! அ ன ப ட, யா ேவ மானா யா ட எ த


வ லேவ மானா வ த கேள! அதாேன?"
அ காவ அழகிய ெப த கைள எ த க னா ப னா.. த!!

" சீ! சீ!அதி ைல..டா! அ ேமேல...டா! ைல ?இ மா யைல?"


எ ேதா ப ைடைய ெம ல வலி காதவா
க தா ! நா ைல டா ???? அ காவ க ய வலி ப ேபால
சி கிெகா ேட!

" !ஆஆஆ!அ கா!ெம ல.. கா!அ கா என யைல கா!


ைல தா ! ஆனா ஒ ெசா ல மா? நா
ேந ரா தி க கைல.. கா! இ த வ நட த கைள
க ெகா டாம பா ரசி ெகா தா இ ேத !!
ந கேள ப க!" அ கா ப எ ப க தி ப !!
"ேட ! அ ேபா எ லாவ ைற
பா டயா..டா! சீ சீ!ேட !அ மாகி ேட
ெசா லிடாேத...டா! ள .....டா!"
க ெர எ மா ப க ைத ைல ெர அ தஎ ைன
க ெகா டா !எ ைகக அ காவ கைள ப ைச ெகா ேட! க
க இ ..இ ... ெம வா த ேத !

"அ கா!இைத ேபா அ மாகி ேட ெசா ேவனா? ஆனா, என எ ப இ ப


உ க ேள ேஜா மா றி இ ப
அ பவ க ெதாட கின க... ெசா கா! அ கா சி கிெகா ேட ம
ப க தி ப, எ ைகக அவேளாட இ ைப வ ேமேலறி, கன க
இர ைட ப றிெகா ள, ப ப க த , அ ப ேய ஓ ைடய
ேபாக க! அைத
ெமா தமா உண அ பவ த அ கா!!

" சீ! சீ! !ஆஆஆ! ேட !!ெகா ச வ டா அ கா.. ட பா காம ,


இ ேபாேத க பழி ேவ ேபால இ ேக..டா!அ ேயா!அ பபா!எ னமா
! !ேட !ஜ இ கா? இ ைலயா...டா!?" எ ைன ேக க!!
நா
ப ைத யமா எ வல ைகைய அ காவ திைய ைந ய
ேமேலேய,அ கி ெமா தமா ப , ெம ல ப ைச தவாேற!!

"இ ைல கா! மா ப மாதி ெம ைமயா இ ேக! ஜ இ ைல கா!"

"ஆஆஆஆ! !ஆஆஆஆ!ேட ! ேபா கி நாேய! ந ஜ ேபா டயா?


இ ைலயா.. ேக டா ,எ ... !
இைத ப ......!!!!!!!! !ஆஆஆஆஆ!" க திெகா ேட, எ ைகைய
த ளேபாக நா வ டாம அ த அவ எ ைகைய
த திய ேம அ திெகா டா !! னாேல ைகயகல ேகாண ெப டக !
ப னாேல அைத திற க ேபா ர சாவ ேயா,
அ காவ ப ளவ ெகா , கேமா க !! இ க பா என
தலிர !! இ ைல! இ ைல!! த பக !அ
ட ப ற த அ காேவா , அவேளாட ச மத ேதா !!ஆஹா! நா எ வள
??? எ இ ைப அ காவ இ ேபா
அ தி ேத க!!அ கா னகிெகா ேட!!

"அ ேயா!அ கா! எ ைன ேக களா? ஜ ேபா ேடனா இ ைலயா...


ந கேள பா ெத ெகா கேள ?
அ காவ ைகைய ப றி இ ,எ த ய ம ைவ க! அவ அைத ச
ப ,வ ம ப !!!

"ேட !ப ர ! !ஆஆஆஆ!அ ேயா!எ வள ெப டாஆஆஆ!பாவ !


இ ேக யா ேம இ வள ெப சா இ ைல?
ந ல கால த தலா எ கி ேட மா ேன? இ ைல... னா, அவ தா
ம ைக உ ைன ேக ேர ப ணய பா க! ள ...டா! ெகா ச எ ைன
வ ..டா! மாைல வைர யா வர ேபாவதி ைல..டா! நா ம தாேன...டா! எ
ெச லமி ேல! ப நிமிட தி ேள சைமயைல சி வேரேன..டா!
ள ..டா! அ ற நா திக ட திக ட உன வ ைவ கிேற .டா!
வய பசி காதா..டா! ள ...டாஆ!" தி ப எ க ைத
க ெகா ,ஒ ைகயா எ ைல உ வ ெகா ேட
ேக டா ! நா எ கிைய ெநகி ெகா ேட, நி வாணமாகி

" !ஆஆஆ!அ கா! என பசி சா, இேதா ெர மா பழ ,ப ன திரா ைச,


ஆர ைள உத க ,பள ேதன
ஊற ேபா ட பளா ைள, த சன பழ .. இ ேக?.. " அவேளாட ைல
ெர ைட ப ைச திைய ேநா தமிட

" !ஆஆஆஆ! ! மா!ேட ! சீ! உன ஓேக? என


பசி சா!?"

"இேதா இ த மைல பழ , தின ம கா ேசாள , ெச வாைழ பழ ..


இ ேக... கா?" அ ேபா தா எ நளத ைய
ன பா தவ ! தி கி

"அேட !ப ர ! இ ேளா ெப ய த ைய,,அ ேயா!இ ல வா கினா, ஈேர


ெஜ ம தி பசிேய எ கா தா ! ச
ந ேபா , ெப ேபாடா! நா ட ைவ அைன வ ஓ
நா நி மதியா ப ைகயைற ெச ப ைகய இ அைன ைத
ச ெச வ , த ைய ஒ ைகயா
உ வ ெகா ேட, ஆைச அ காவ கா தி ேத !

ஐ நிமிட திேலேய ேவகமா வ த அ கா! அ ப ேய எ ைன க லி த ள


ேமேலறி ப ர டவ ,எ ைன த வ
க க இ ...இ .. ெவறி தனமா கி அ தா !நா பதி
அ காவ கன கைள ப றி ப ைச தவாேற ஈ ெகா க,
ஒ ைகயா எ த ைய ப றி ர தனமா உ வ ெகா ேட இ தா !

"ேட !அ ேயா!எ னாேல தா க யலிேய...டா! வா..டா!வா அ காைவ


உ ேனாட இ த கட பாைரயா பள ..டா!
எ ேளா ெப ?எ ேளா நள ...டா! க ைத லா!வா...ஆஆஆஆ!ேட ! கதெவ லா
ஒ கா ேட ேல!!!" க தி கதறினா !!

"அ கா!அெத லா ஒ கா யா ... கா! ந க இ ேபா உ க


ைந ைய கழ டேவ ய தா பா கி.. கா!"
ைந ைய க வழிேய கழ ட க!! அ கா !!

"கழ ேகாடா! கழ இ த சன யைன! ெச ேபாென லா ஆ ப ண ேட ல!


ந க ேபாகிற இ த க ந ேவ
எ த ெதா தர இ க டா ...டா!" ைந கானாம ேபான !அ ேயா!க
அளவ அ கா ெஜாலி தா ! ேந
இர ர திலி த சி த அழ எ ன கி ! எ ைன ைவ க ெசா ல! என
த வ ைர வ ட ! கன ெர ேம காம தி
ைற ெகா ெகா ச ட ெதா காம தி நி க, ைனகள ப ன
திரா ைசக க வ டதி ைற க, அவள
கலேரா அ ப பா!!எ ன ஒ பள..பள.. இ கிரா? ெச கெசேவ ..
ெவ ண றமா , ெவய படாத அ காவ மா க எ
க க வ தாக!!அவள உட ெம லிய ேதக ,உ ழி த வய ,
கைடச ப த அ த ெதாைடக அத நிற ,
ெதாைடகள உ சிய கலச ைவ தா ேபால க ..க .. ட
,பள ெத யாம
கிட க,எ ேப ப ட ன வைன சபல பட ெச ! நா அ ப ேய
அவேளாட காலி வ ேத ! அ காவ கா வர கள ெபா ..ெபா என த
ைவ க!!!

" !ஆஆஆஆ! !ேட ! சீ!அ ேயா!ேட !என ..டா!" எ


தைல ைய ெகா தாக ப இ த
ேமேல ேபா ெகா அைண ,எ உத கைள உறி சினா ! என உய ேர
ேபா வ த ! இ ப ட க இ மா?
ெப உட ப !!!இ கன க எ பர த மா ப அ த, அவேளாட வ த
கா க கிைடய எ இ இ க எ த
அ காவ திய ,க டேமன த, அ த க தாளாம அ கா,
ஆஆஆஆ! ! மா!.. னகி க தி கதறினா !
க அைண ,உ ர ேடா !

" !அ கா! ப கா!அ ப பா!எ னமா இ ... கா!


உ ட ?அ ேயா!என ேவெர ேவ டா !!ஆஆஆ!"
இ ப ேவதைனய உளறிெகா ேட, அவள கன ய த கைள க வ
ைவ க!!ேபாைத தைல ேகறிய ! ப நிதானமாகி அ காவ
க தி க கா , ,க ன .. ஒ ஒ னா கி அ க!!அைத
அ பவ ெகா ேட அ கா!

"ேட !ப ர !அ கா தவ கிேர ..டா!ந எ ைன ெம வா ெகா சி ேகாடா! ஆனா


இ ேபா உ கட பாைரயால ெர
தி ,அ றமா ெகா சி ேகாடா! எ ஆ ப ஏ ...டா! ெபாற ேபா நாேய!"
எ ைக த ைககளா கி ள னா !
இத ேம வ டா ,க வ வா ! அ ெப பாவ ெபா லாததாய ேற!
அ ட ெபாற த அ காவ பாவ ??

" !ச கா! ந லா காைல வ !!ரமா, சீ கிர ... !" காைல வ மட கி வ


ேபால கா னா ! ெகா ச ந ச பழ கமா? ேப கா வ பவளாய ேற!
தி ெச பவள நிற தி ஜ ஜூ ற , வா பள எ கட பாைரைய
வ க கா தி த ! ப ன அதி வா ைவ அ தி ஒ
"ஆஆஆஆஆ! ! மா!" கதறிெகா ேட எ தைலைய த
ஆ ப ேதா அ தியவ ! ! மா!...
க தினா !நா ைக ஒ ழ ழ றிவ எ ேத !!

"அ கா!உ திைய ம ேம, ெர நாைள ந கிெகா ேட இ கலா


ேபாலி !!அ ேளா ேட டா இ !
ேசா த ண ேய ேவ டா .. !ஆனா அ றமா கவன கிேற ! த ..ல ெர
தி ெகா நா ,அ த ஷா
னா , நா ேபா கிேற ? " ந கிெகா ேட அ காவ ேமேலறி கன கைள ப றி
ப ைச ெகா ேட இ ைப க, அ கா
அவேள எ ைல ப ,த ஆ ப வாசலி ைவ ெசா க பயண தி வழி
கா னா !

"ேட ! உ த ெரா ப ெப சா ப ரமாதமாய ...டா! ஓ கி தி, அ காவ


வலி கிறமாதி ெச யாேத...டா!" ெசா லி
ெகா ேட, இ ைப வாகாக உய த, எ த ய ைனப தி அ காவ தி
ெம ல க, இ ைலகைள ைக ெகா றாக
ப றிெகா ேம அ த ெம வா வ கிெகா ேட உ ேள ேபாக!! என ேகா,
திய இதமான அ காவ கன க
ப ைச கிைட த க , ேம ேபாைதேய ற! ஓ கி ஒ த!! ள ...
எ அ ல த ெமா தமா அ கா ரமாவ
தி ஐ கியமான !

"ஆஆஆ! !ஆஆஆஆஆஆஆஆ! எ
ெச லேம! ! மா!ஆஆஆ !அ ப தா சா ேபாய சா..டா!
எ ராசாேவ! ஆஆஆ! ! ! பா!எ வள இ கமா
இ ....டா! அ ேயா! ர த ய க , தின
கா கிற என ேக, இ வள ைட டா ேபா .. னா! உ ைச
அ மா!ெரா ப ப ...டா! க னா! ெம ல ப ைச..டா! !"
அ காவ னக க என ேம கி ஏ ற! ெம ல ைல உ வ,ம
ஓ கி த!!அ ேயா!எ ன க ..டா! சாமி?
" மா!அ பா!ப ர ஊஊஊஊஊ!ெம வா..டா!ஆஆஆ!ஆ ! மா! ,அ ப தா
.. பா! ! ! படா ..டா!
அ ப தா !ஆ ....டா!" னகிெகா ேட என இ க ேதாதாக இ ைப கி
கா னா ! ன அ காவ உத கைள
க வ உறி சிெகா ேட, ைலகைள கச கி ப ைச ெகா ேட! இ ைப ேம
கீ இ இ அ க, அ காேவா அ த
க தி மய கி, னகிெகா ேட! க தி கதறி, எ ைன த மா ேபா இ கி
அைண ெகா ேட!

"ஆஆ!த ப!அச தேரடா! உ மாம க எ ப இ கிற .. , ெசா லி


...டா! ேசா ேப க ,ந
இ கிறைத பா க ெகா ள ...டா!அ ப தா ...டா! இ கிறைத ம
நி தாேத...டா!இ !இ !இ ..டா! உ இ ட
ேபால ...டா! அ காவ வலி கேல..டா! எ ெச லேம! ஊ அ மா
ம ெசா லிடாேத...டா!அ கா உன
ெசா க ைத கா கிேர ...டா! தின ...டா! ! ! !... " உ ச தாய
உளற! நா ெகா ச ட சைள காம
ப நிமிட இ !ெம ல நி தி! அ காவ ய க கள தமிட!
அவ க திற !!

"அ கா!எ ப இ ... கா! நா ந லா ேவைல ெச யேரனா.. கா?! இ


ேவகமா இ க டா... கா!?"

" ! ப ....டா! .. .. ஒ ெவா நா ெசா க ேக


ேபாய வ ேட ..டா!அ டகாசமா ெச யேர!
ேட !ெச ல !என இ த க தின ேவ ..டா! ேவைல ந தின
இ கி ேததா ேபாக ..டா! ெசா லி ேட !
நா தன யா கீ பா கிேர ... ெசா னா நா மா கி ெச ேத
ேபாய ேவ ! ஆமா ெசா லி ேட !எ ன..டா?"
காம க தி உள அவள ேத ஊ உத கைள க வ உறி சி
ைவ ெகா ேட!

"அ கா!என ட ந தின கா .. கா! ந இ ைல.. னா என ைப தியேம


சமாள ப ?"

"த ப! ந இ ேபா நி தாம ...டா! மாமாைவ நா சமாள ேப ...டா! அ


ர ைனேய இ ைல! இ த தாைவ ,
ம ைகைய ந எ ப சமாள ேப! அ தா என கவைலேய..டா! இ
இர நா .. லேய, அவ க உ ைன
ஓ வா க..டா!!!" நா ம ஆ ட ெதாட கி!!

"அ கா!அைத அ றமா பா கலா ! ந இ ேபா, காைல வ கா! ந லா .. !"


அ கா சி ெகா ேட த இ ைப
கி!!

" ! பா! !ஆஆஆ!" கா வ மட கி இ ைககா மட கிய


கா கைள ப ெகா நா இ க
கா ட! நா எ ேத ேவக !!!

"ஆஆஆ! !ஆஆஆஆ! மா! ப ப ...டா!அ ேயா!ெகா றாேன! டா!


அ காைவேய ஓ ேத! இ த ெபாற ேபா
நா யாரா ெசா கெள !ேட ! ! பா!" அ த
ச த ைத ெபா ப தாம ச ...ச ..ச ... இ இ
.... இற கி, அ கா!... க திெகா ேட, எ த ய லி க சி
அ காவ ஆ ப தி ெகா ட!!

"ஆஆஆஆ! !அ ேயா!" க திெகா ேட எ ைன இ கி த ேனா


அைண ெகா டா !அ கா!எ க த !ப ன ெகா டா !
ஐ நிமிட ஏ ேபசேவ இ ைல! இ கி அைண த நிைலய ேலேய இ ேதா !
பற தா ப ேதா ! அ காவ திய லி எ த வ கிெகா ேட,
ெவள ேய வர வ ைர ைப ெகா ச இழ , பள.பள..
தைலயா யப வர, அைத பா த அ கா!

"ேட !உ ன ெரா ப ெப ..டா! நள ம மி ேல, உ க ைடயா ட ,


அ ேயா! ப ..டா!" ெசா லிெகா ேட
ெகா ச ட தய காம எ த ஒ த , ைனைய ச ப ,
உ ேள வா கி ஊ ப ெதாட க! என உய ேர
ேபான !

"அ கா!ந லா .. கா! ெமா த ெலௗ உ வா ேள ேபா தா... கா?"

"அட நாேய! அெத ப ...டா! உ க ைத ல சா ேபா ?எ ெதா ைட தா


கிழி ! ைட கிழி ச ப தாதா..டா!
எ இ ேப ஒ வ டா ..டா! ச ெகா ச ெர
எ கலாமா...டா?அ காைவேய ஓ தவேன?" நா சி ெகா ேட!

"ச .. ! எ ெச ல அ காேவ! த ப ேக கா வ த ேதவைதேய! ெதவ யாேள!


ஓ எ கலாமா.. !" அ கா நா
க ப அைண சி மகி ேதா !

"அ கா!உ ைமய யா ட ப தா உன க அதிக .. கா?"

"ேட ! ெபா கி நாேய? எ ன ேக வ ..டா இ ?உ ட தா ெரா ப க !


அ ததா... னா மா அ ண தா ,அ ற தா உ மாமா, தா
வ கார .. லா ! உ ட ஒ தடைவ ப தா ெர நா ெர
எ க ..டா! அ வள ர ..டா ந! தி பள ெர டா கிழி ! ஆனா
ப க ..டா!"

"அ கா! உ க ேஜா க எ ப அ ப ஒ ெந க ஏ ப .. கா!


ெசா ேல ?" அ காவ ைலகைள ெம ல
ப ைச தவா ேக க!

"ஆஆஆஆஆ!ெசா ேர.. டா!எ இ வலி தா கேல..டா!"

அ த பாக ல ெசா வா..ளா பா கலாமா?

அ பா!அ காைவ சா ஓ ட மகி சிய ல நா அ கா அைண


ப ெகா ேட, அவள ம ற அ பவ கைள ேக க, அவ எ தப
இ லாம ,எ வ ைர ப ழ த த ைய உ வ ெகா ேட! ெசா ல வ கினா !

"ேட ! எ தில உ வ ெரா ப ஓவராகி ஒ டா! ேபா க வ கி


"அ கா! ேவ டா .. கா! நாேன ந கிவ டேறேன!" ெசா லி ப தி ப 69
ெபாசிஷ மாறி, அ காவ அ சமான
தி ஏ யாவ க ைத க!!அவ த க தி இ த எ ைல த
வாய வ ஊ ப ெதாட க!! அவ எ ன ைத ேபச
? வா க எ இ ேபா ! அ காவ தி இத கைள ேத
ேபா , அவேளாட மய எ க தி உரா
ஜி ..ஜி .. இ க, நா ைக ந அவேளாட தி இத கைள வ எ நா
ெவ றிகரமா அ காவ ஆ ப ைத ைவ க
ெதாட கிய ! எ த ய லி வ த வ தி ைவ அவேளாட திய லி
வ த ஜூஸி ைவ என அமி தமா
இன க தைலைய ேம கீ ஆ ஆ ைவ க! அ காேவா! எ ைல
ஊ ப ெகா ேட! க தாளாம , ஆஆஆ! !ஆ !
!.. க தினா ! எ தைலைய த திேயா அ திெகா டா ! நா
ப அவேளாட வாய லி எ ைல உ வ
ெகா எ தி ப ப அ காவ ெதாைடக இைடய , ைழ
ம திைய ந கிெகா ேட!

"அ கா!ந ெசா ! எ ப , ராமனாத , மா கா வ ேச.. ?"


அ காேவா!

"ஆஆஆ! !ச ..டா!அ ேயா!ஆனா ந நா ேபா ேபா என ேப ேச


வரைலேய...டா!அ ேயா! பரா ந கறிேய..நாேய!
அ மா!அ பா! மா! !ஆஆஆஆஆ!ேட !உ ேளேவ ேபா ேவ
ேபாலி ேக..டா!ந ..டா!ந லா ந ..டா!அ கா தி இன தா..டா!எ ப ..டா
இ ? ெசா ..டா! நாேய! ெசா லி ந ேக ..டா!" எ கி ெசா வ ?
நா தா ெரா ப
ப ஸியா இ ேகேன?! அ காவ அளவான அ சமான இ கைள ப
ப ைச ெகா ேட, தைலைய ஆ ஆ
அ காவ அழகிய திைய ந ..ந ந கிேன !

"ேட !த ப ! ந ைலவ இ கிற லதா கி லா .. பா தா, நா


? ஆஆ! !
மா!ேட !என உ ச வ ..டா!அ ேயா!அ மா! !"
க திெகா ேட அ காேவாட தி ஜூைஸ க கிய ! ெசா
வ டாம ேதவா மிதமா இன தைத ந கிய !எ த எ ைன இ ெம ல
அைண த அ கா!

"ேட !இ ேம உ ைனதவ ர ேவ யா கிைடயா டா, எ ஆ ப ?


மாம ேக ெப ேபதா ! நயா பா கா ட
ெசா னாதா அவ க கா ேவ ! உன ேபாக தா அவ க ..டா?"
எ நா ேவைலய ,இ த ேவக தி
லய த அ கா ெசா னா !

" !த கா! அ றமா மாமா ேகாவ வா ! ந வழ க ேபால அவ கைள


அ பவ .. கா! சமய பா மாமாகி ேட
ெசா லி, அ மதிேய வா கி .. கா!"

"ச ..டா!என ெகா ஆைச..டா! உ மாமேன, உ த ைய ப சி எ தில வ


த ெசா ல "

"அ கா!என ட அேததா , நா ஓ கிறைத மாமா ப க ல இ ேத


ரசி க .. கா!! நிைறேவ மா அ த கன ?"

"க டாய ..டா! நா மாமாேவாட பா ஒ நா ெசா லிடேர !!


ேட !த யா, மண பா ...டா! மண
ேநரமா, அ காைவ றி டேய.....டா! எ திேர ! சைமயைல , சா ப
ஒ வா கி ெத கலா ..டா!"

"ச கா!நா சைமய உன உதவ ெச யேர ! அ ப ேய உ க, ேஜா


மா ற கைதைய ெசா லிேட .. !!"

ச . எ த அ காைவ சா உைட அண ய அ மதி காம அைற ைறயா


ரா , கீ ேழ ஒ ம ேம க
ெகா ,இ வ ப ன ப ைன ெகா ேட சைமய அைற
ெச ேறா !அ காவ ப ற க ெகா கன கைள ராேவா
கச கிெகா ேட! திைய வர களா ேநா ெகா ேட இ க, அவ அைத
ரசி ெகா ேட! த கள கைதைய ெசா ல
வ கினா .

"ேட ! தி எ ..டா! ெம ல ேநா ...டா!இ ேபா தாேன உ த ைழ


அ த ஆ பா ட ப ண ? ேட ! உ
மாமா ராமநாத அ ண ந ம ேபா ஷன ேப சில க . த .. ல
ராமநாத தாவ க யாண ஆ ..டா! அ ற
அவ க ெர ேப இ ேக இ க, மாமா ப க ேபா ஷன இ தன !
க யாண திேலேய மாமா ெரா ப எ உதவ
ப ணய கா , அ றமா ஏ ெவள ய சா ப ட .. தாவ வ ேலேய
சா பா ேபா கிறா . மாமாவ எ ேபா ேம
அவேளாட ெப த ைல க ேமேலதா க ! இைத அவ
கவன தி கிறா ! இ ப ேய இ ேபா ,ஒ நா இர
ராமநாத அவசரமாக ஊ ேபாகேவ யதா , அவ ம ேம
கிள ப ய கிறா ! உ மாம கி ேட, த மைனவ தாைவ
பா க ெசா லி ! ைனையேய பா காவ வ சி !!! அ ன ண
மாமா தாவ ேம ைகைவ க, ெகா ச ப
ப ண அவ அ சமா கா ய கிறா . அ த வாரேம, அைத தாேவ
ராமநாதன ட ெசா லி அ மதிேய வா கி டா .
ப றெக ன? ஒேர ப ைகய வ தல கா...தா ! அ ேபாேத மாமாவ
நாமநாத அ ணாவ ,எ தாத ஒ ப த ! த
மைனவ கைள மா றிெகா ள.. !அ றமா எ க க யாண ஆன , நா க
இ ேக வ த ஒ வார திேலேய, தா நா
ெந கமாக, அவேள எ ைன உ ேப றி, ரா ணாவ தா . அத
மாமா உட ைத! ப ற தா மா அ த
ேபா ஷ வ தா ! அவைர நா உ மாம அ மதி ட ஒ நா ,ந ம
வ ேலேய ஒ இர த க ைவ ேத கா
உறி ேத ! அ த நா தாேவா ப தா ! அவேராட தி மண தி ேப
ம ைக இ ேக வ பக ேநர தி அவ ஆப
ல ேபா இ பா . எ க ைணேயா ,இ வ க யாண தி ேப
சாமா ேபா கி றன ! அ ேபாேத நா க இ வ அவைள உ ேப றிவ
மா றி ஓ ேபாட
ெதாட கி ேடா .
எ க ேஜா கைள தவ ர இ ேவர யா ெத யா ..டா! ந யா
ெசா லிடாேத..டா!" நா அைத ேக ெகா ேட
அ காவ கன கைள ப ைச தி எ த ைய அ திேன !

"உ மாம த தலா தாவ ெப த கன கைள தா ைவ கேவ, அ தா


அவ ெரா ப ப ! அேத ேபா
மார ண எ ட தா த ..ல ப கேவ எ ைன தா ெரா ப
ப !அ ற ராமநாத அ ண ம ைகய ஆ ப தி ஈ இைணேய
இ ைல.. !ெசா வா ..டா!ஆனா என ெக னேவா உ ைன தா ெரா ப
ப ..டா!உன ..டா?!"

"அ கா!என உ ைன தவ ர, ேவெரதி ேம எ கவனேம ேபாக ம .. கா!


எ ேபா உ ைன ைவ ெகா ேட
இ க ேபால இ .. கா!"

"ேட ! இ எ தைன நாைள ேள அ த ேவைலய ேசர ..டா!"

"இ ஒ வார ைட இ .. கா! ஏ ?"

"ேட !ஒ ெச ..டா! ஊ ேபா வர மா? இ ேல.. னா ஒ ஐ யா


இ ..டா! ந இ ேகேய இ தா தா ,ம ைக உ ைன க பழி வா க!
உ ைன ஊ அ ப என மனேச வரைல..டா! அதனா ஊ
கிள பேற ..
கிள ப ! ப க லேய ஒ லா ...ல த கி ..டா! காைல..ல மாமைவ ஆபஸ¤
அ ப , நா அ ேக வ தி ேர ! மாைல வைர
எ ைனம கவன ...! ஒ வார தி பற ஊ லி வ வ ேபால வ தி !!
ம தைத அ றமா ம தைத பா கலா !!எ ன..டா?"
அ காைவ இ அைண !!

"அ கா! ப ஐ யா கா! அ ப ேய ெச யலா .. , மாமாவ ேபா ப ண


ெசா லி உடேன கிள ப ேனா ! தா
ம ைக வ வத கிள ப , ப க லேய ஒ லா ..ல ேபா ,
அ காைவ அ ப ேய அைண க லி த ள, எ
பா கிைய பா த அ கா! எ ைன ம லா க ப க ைவ , ேமேலறினா !
வ ைர வான பா த என ஏேக 47, க சிதமாக
அவேளாட தி ெச ற ! ரா பாவாைட எ லா கைல , ேமேல அ கா
பள..பள.. ஆ ட! அத ேக றா ேபால அவள
மா கன க ஆட, அைத ெம ல ப ைச , கா கைள தி கி, கைள ப ைச ,
அவ ஏ ப இ ைப கி கி ஆ ட,
அ கா!காம க தி ஆஆ !!.. க தினா !கதறினா ! இ ைப ஆ கி
என க தி உ ச ைதேய கா னா ! எ
த ேயா ேம வ ைர ேபறி திய உ ேள ெச ற ேபால!ஆன ! க தி
மய கேம வ த ! அ கா வ டாம ஆ , அவ
த ண கழ ட எ ேமேலேய கவ டா, கிற க ல!ப ற அவைள தி ப
ேபா நா , ஆ ட, ஆ ட அ ேயா! கமா அ ?ஒ ஷா ேபா ட , நாைள
வேர ...டா!.. கிள ப வ டா !அ த நா நா க , நா அ பவ த மாதி
உலக தி யா ேம அ பவ தி க மா டா க .

காைலய ப மண ெக லா அ கா வ தி வா ! மாைல ஐ மண வைர


அைன ெபாசிஷன ஓ ேதா ! ம லா க
ப கைவ , ன ய ைவ , அவ ேமேலறி ேத கா உறி , ப கவா
ப , தின காைல ப த மாைல வைர ஓயாத
ஆ ட இர க க ! ெச ஸி உ ள அைன க க அ கா
என ெசா லி க! நா ைக ேத தவ
ஆய ேட !மாைலய மா ெக உ ள ெச தக கைள ப ம நா
ரா க , அ கா அ தைன ெசா லி தா !
க ெகா டா ! தின அ மாவ , மாமாவ ேபா ெச ேபசி
வ ேவ ! ச ேதக வர டாதி ைலயா? அ த வார
கைடசிய மாைல ஊ லி வ வ ேபால, அ காவ
ேபாேன !ேபான டேன மாமா ேக டா !

"ஏ ...டா! மா ேள! நிஜமாேவ ஊ லி தா வைரயா? ஏ னா! அ ன


ேபா த அேத ேப ,ச ! ைகய அேத
சி ன ேக ! ண .. லா எ ேபா ெகா வர ேபாேர!அ த வார
ெகா வைரயா..டா!" அ பாடா! அவேர ேக வ ேக
பதி ெசா லி டா !

"ஆமா மாமா! அ கா.. லா எ ேக மாமா? " இய பா உ ேள ேபாேன ! உ ேள


அ கா ,

" !வாடா! அ மா.. லா ந லா கா களா!" அ பாவ ! இ த அ கா! எ னமா


ந கிரா? அைர மண ேநர தி
னா தா ,எ ைன ம லா க ேபா , ேமேலறி எ பா கிேய வலி
அளவ ஓ ! இ ேபா ேக வ ைய பாேர !
அ த ேநர தி , தாவ கணவ ராமநாத , ெரா ப ட லாக உ ேள வ தா ! நா
க க வ ெவள ேய வர , ஆ க
ஒ ேச ேபசி ெகா க! ப க ேலேய, அ கா ரமா ,ம ைக ,
தா ேபசி ெகா தன ! எ ைன பா த
வ அ கி வ ! தா ம ைக ,எ ைகைய ப றி!

"எ ன பர ?அ ன ந பா ெசா லாேமேய கிள ப ேட! ஊ அ மா


எ ப ய கா க.. வ சா தன !எ ைகைய வ ன !" அ கா வ ,

"ேட ! பர ! இ ேக பா ...டா!இ தைன நா இவ க க ெபன ல ைந ஷி ..லா


கிைடயா ..டா! நாைள த உ டா !
இவ க ேப , வாராவார மா ேபாலி ..டா!"

"அடேட! அ ப யா மாமா! ஒ வத ல ந ல தாேன! பக ேவைளய நா ம ற


ேப ேபாவ ,! அ இ .. ேவைல
எ லா க வசதிதாேன!" உடேன மாமா! எ ைன பா !

"மா ேள! உன இ க யாண ஆகேல.. ல! உன வசதிதா ! ஆனா ைந


ேவைலெய லா யா ெச வ ..டா.. !
க ண தா !" உடேன அ கா ெச !

" சீ! சீ!இெத லா அவ கி ேட ேக கி !" ந ேபாடா! அேத ேநர ,ப க ல


தா ம ைக ஏேதா .. ..
ேபசி சி தன ! என உ அவ க ேபசின எ ன ெத சி ேபா !
அ கா எைதேயா ஊகி தவ ! ப எ ைன
த ள ெகா உ ேள வ டா !

"ேட ! அ த நா க எ ன நிைன .. ெத தா? உ ைன வைள பைத


ப றி தா இ ?ந ல கால நா கட த
நா நா ந லா எ சா ப ண ேடா !இ ைலயா...டா!" எ ைன கி ள னா !
நா ஷியா ேட ! ஆஹா! தின ஒ ஆ
இ ைல.. னா! ந ம த தின ேவைல இ எ லா ழிகள !
மாமா உ ேள வ தா ! ம ற வ ஷய கைளெய லா
ேபசிேனா ! இர க வ ேபா ! ெவள ய ேலேய ப க ப ைக வ ேத !
அ கா வ டாக பாைல !

"ேட ! ரா தி எவளாவ வ உ ைன, த ள ெகா ேபானா, பய படாம


கிள ...டா! இ ைல.. னா ந லா !
எ ன? நாைள பா ேபா !" என த ழி சிெகா ! ச தன ப ணேவ
ஒ வா ைகய ப சி தா கேம வ த ! ந கிவ ேட ! எதி
பா த ேபால யா வரைல! ம நா எ , ேவைல கிள ப ேன !
ஜ உைட
அண கிள ேபா ,எ ேலா வ ப ண அ ப ன ! ராமநாத மாமா
ம தா வ லி தா ! இ ன ேல ைந
ஷி .. டா ேச! ஆபஸி ,ஒ ைட ேபா டன ! உடேன ஐ பதாய ர ெடபாசி
க டெசா ன , என தைல றிய ! ேவைலயா ேச, கவன ட இ
மாைலய வ தி ப ேன ! வ த வ ெசா லைல! மாைலய
அைனவ வ தன ! அ கா உ ேளய ேபா ,க ப கிற ! கன கைள
கச கிற .. இ ேத !அ கா சி கிெகா ேட!

"ேட ! ப திர ...டா! ந ம வ ஷய யா ெத யா ! ெகா ச நாைள


ஜா கிரைதயா இ க ...டா!" எ ச தா !
ைந ஷி நாமநாத கிள ப டா !

நா ெவள ேய வழ க ேபால ப வ ேட ! இ இர தா அ காவ


ஆ ப யா இ ! பா கலா ? நம
ேயாக உ டா.. ! அ ப ேய க க ைண ழ ேபா ! ேப ர
ேக வ ழி ெகா ேட !
அ காேவ ெசா லி டா ! தாேவா இ ைல ம ைகேயா ப டா ேபாடா.. !
எ த ைய சாைண ப ைவ இ ேத ! கட த நா நாளா அ கா தில
வ த வ சி ேக !இ ன ரா தி எவளாவ க பா மா வா !
மட கிட ... நிைன ெகா ேட கி வ ேட ! அ வ லாம , அ காைவ
ஓ ெர நாளாகிவ ட ! நா நாளா தின அ த க ைத பழகியா !
ஐ பதாய ர பா ேவ க ட ேவ ஆபஸி ! ப ... க கைல
வ ட ! அேத ேநர
ஏேதா ேப , ... ... ேபசேவ! ஆஹா! எ டா க! நா வ
ேபால ந க ேவ ய தா ,க ைண
காைத அகல திற ைவ ேத !

ெவள ய ம ைக, தா, ரமா கா வ இ தன ! தா கா,! ம ற இ வ ட !

"இேதா பா க ! என ரா தி தன யா ப பழ கேம இ ைல! இ ன கி


கேம வரைல! எ ஆ ைந ஷி
ேபாய டா ! ப ர ைவ நா ப ேபா ைண ப கவ சி கிேற ! எ ன?
எ ேலா சம தா ேபா அவளவ கணவைன
க கி க! ெசா லி ேட !" தா எ ன கி வ வத , ரமா கா
ம ைக ேவகமா உ ேள ேபாக, ப
மா மாமா ேமாக மாறி வ டன !அதா அ காேவா
மா ,ம ைகேயா மாமா ேமாக !! தா கி ேட வ தா !
ம ற இ ேஜா க உ ேளேபா ைல அைண வைர கா தி தா !ெம ல
எ ன கி ன எ ைன ெதா ,த னா !

"ப ர ! ேட ! பர , கி டயா? ந ல கமா?" அ ேபா தா க திலி


எ பவ ேபால எ , ச ேற பத ட ட

"அ கா!எ ன கா? அ கா! ேபா கா, கிறவைன எ ப எ ன ேக வய ?" மா


ெகா ச ேகாப ப வ ேபால ந ேத !

"அ ேயா!சா ...டா!ேட ! நிஜமாேவ சா ...டா! ஒ மி ேல..டா! அவ


இ ைனய லி ைந ஷி ...டா! ேபாய டா !
என தன யா ப தா கேம வரா !!பயமாய ...டா!ெகா ச வ
ைண ப ேகாடா! ள ..டா!" ெகா சினா ! நா
ப எ !

"அ கா!ச .. கா! தி ெர ரமா கா வ தா, ஆள ைல.. ன ழி ேம!? "

"அவகி ேட ெசா லி ேட ..டா! ேமாக அ ண ெத ! ந வா பா!" நா


உடேன பா தைலயைணைய ட!

"ேட ! அெத லா இ ேகேய இ க ! ந ம வா! ெப ..ல தா நிைறய


இட இ ேக! அ லேய ப கலா ?எ ன?"

"ச கா! ைட எ ன ஆ கா? என ந ல கேம இ ைல.. கா? வா க


உ ேள ேபா ேபசலா !" என னா ேய
எ த கிள ப தயாரா இ த !

"ேநர ப மண தா ஆ ?இ ேள இ னா அ ேளா க ?க யாண


ஆன உ ெபா டா உ ைன எ ப
க வ வா பா கலா ?" நா சி வழி ெகா ேட உ ேள ேபாேன !
உடேன தா அ கா, கதெவ லா சா தி தா பா
ேபா ,

"ேட ! ந ெப ..ல இ , நா ெகா ச டா பாைல ட கா சி


ெகா வேர ?எ ன? அ ேள கிடாேத.?"
நா தைலயா வ மண மா ப ைளேபால ெப இ த
ர ஸி ேச ..ல அம தி ேத ! எ த ெரா ப ெப ஜ ேள
ெகா , எ படா ெவள ேய வ ேவா .. த ! ெம ல அைத ைககளா
வ சமாதான ப திேன !ஐ நிமிட தி தா, இர ட ள கள பாைல
ஆ றிெகா ேட வ தா !

"ப ர ! ரா தி ேபா ட ந பன ய ... லா ேபா தா வ யா? நா


ெரா ப யா.. தா ேவ ! ச ..ச
இ தா இ த பாைல ப .. கலா ! வாடா! பன ய கின ய .. லா
கழ ?எ ன?"

"ச .. கா! நா ட உ ளாைட ஏ இ லாம தா ேவ .. கா! ெவள ல


இேதா கழ ேட .. கா!" ைகய பாைல வா கிெகா , தாவ பா
ெசா கைள பா ேத ! இ ன ரா தி ெசைமயான
ேவ ைட..டா!அவ பாைல கட..கட.. , நா பன ய கழ வைத
க க வ ய பா தா ! உ கா தி த எ கி ஒ நி , ற நா
ைவ தி த காலி ட ளைர எ க ன ,த ெப த ைலகைள எ
க தி , தைலய
அ தியவாேற எ க ன ய, நா தாவ இ ைககைள ேச இ
ப ெகா ேட ! ைல ெர ரமா அ காைவ
கா ெப !அ திய க தி எ ைன மற ேத !

"ேட ! வ ..டா! ட ளைர வ வேரேன...டா!! !ஆஆஆ!ெம வா?"


சி கினா ! ஆஹா!க ள எ னமா ஆைள
கவ கிறா ! எ ன டமி வ ப ேபா , உடேன வ தவ !

"ேட ! க ைண ெகா ச ேகா..டா! நா ைந மாறி ெகா கிேற ?"


ெசா லிெகா ேட எ பதிைல எதி பா காம
என கா ெகா தாைனைய உ வவ , ஜா ெக ெகா கிகைள
அவ க ெதாட கினா ! அவள பளபள ஜா ெக டைவ
இைடெவள ய ெஜாலி த !என ைக பர..பர..ெவன த ! அத
ஜா ெக ைட கழ றி
வசியவ ,ப எ ப க தி ப !!!

"ேட ! க ைண ெகா தாேன இ ேக..? ேக டா !

"ஆமா .. கா!ைந ேபா கி டா சா? நா க ைண திற கிேற .. "


அ ேபா தா திற ப ேபால க ைண திற ேத !
எதிேர, ெபா ெபா .. வள தி ய க ெர ைட அட கி
யாம இ க ராவ ப !
கன கைள ப ைககளா ெகா டா !கன க பாதி ராவ ெவள ேய வர
க! அவேளாட ெவ ண ற வய ப ரேதச ,உ ழி த ஆழமான ெதா ,
என அ பா! இ ன ரா தி சிவரா தி தா ! ெசா க நி சய !

" சீ! சீ!இ ..டா! ைந ைய எ ேக வ ேச .. ெத யைல!" ைககளா


தா.. காவ
கன க !ப கிய ப பாள க , என ேம ேபாைதேய ற, த த ! நா
ம க ைண டாமேல,

"அ கா! இ ன கி ம எ பன யைனேய ேபா ெகா கேள !


ந லா தாேன இ ?" ப ெகா த
ைககைள எ ,த இ ப ைவ எ ைன ைற தா ! அ த ேநர திேல
ைல ெர ராவ திமிறி ெகா ேட எ ைன
பா ைற க! நா ச ைட ெச யாம எ பன யைன கி அவள ட எறிய!
அைத ேக ப , ேபா வத காக, இ ைககைள க! ைல ெர
ராவ ெவள ேய ப கி ேம ெவள ேய வர, என அத ேம தா
ப கா .. ற
மாதி , மா ஏ கிய !நா ச .. க லி ஏறி அம ேட ! தா
அ ப ேய, ெவள ேய ெச வ , கதைவ தா
ேபா வ எ ன கி நி றா ! பன ய ேபா டதா , ராதா மைற க
தேத தவ ர கன கள ப கிய த சன
ெத த ! அைத ப றி கவைல படாத தா,

"ஏ ..டா! இ த பன ய எ னடா, இ வள ைட டா, சீ! சீ! ெமா தமா


கா ேத! த ப ட க லி ஒ னா ப க
மா? இைத ேபா கி ?" ெகா ச ெவ க ட ேக டா !

"ச கா! க ட தா ! அ ப .. னா, அைத கழ ப கேள ! யா??


இ க ேம?" அைத ேக ட தா,

" சீ! சீ!நாேய! உ ைன எ ன ெச கிேற பா .. ?" எ ம பாய, அைத


எதி பா நா , அவைள அ ப ேய இ க ெகா ேட !க லி
த ள ெகா ப க தி அவேளாட வய ைற க அைண ெகா ேட !எ
வ ைர கிட த த
அவைள க ட இட தி டேவ,

" சீ! சீ!ேட ! !ஆஆஆஆ! மா! ேட !எ வள ெப ..டா!


உன த ?இ த ! ெர யா இ கியா? உ ைன ச க ட அைர
மண ேநரமாவ ஆ .. பா தா இ ப யா! பா ேவ! ஒேர யா? சீ! ேபாடா!"
"அ கா!உ ேனாட அழ அ ப கா!நா இ ன ெவள ..ல ப ேபாேத,
உ கைள அைடய மா ேடாமா.. ஏ கி
ெகா ேடதா ப ேத ... கா! ந ல ேவைள ந கேள வ எ பன க.. கா! இ த
ேகால தி உ கைள யா பா தா , தி ேபதலி சி ைப தியேம ப ! எ ன
ஒ அழ ? எ ேப ப ட ைச !எ ன கல .. கா!அ ேயா! ராமநாத மாமா ெரா ப
வ சவ .. கா! தின அ ேவ ஆண ேவறா ப சி
ேம வா ேல.. கா!!இ த ய க ெர !!அ ேயா!" தாவ
க ன கள த க, ைகக ெம ல ேமேலறி அவள ராைவ வ
ப கிய ெவ ணற ய கைள
வா ைசயா தடவ , ெம ல ப க!

"அ ேயா!அ மா! !அஆஆஆஆ!ப ர ! !ேட !எ னடா ப ேற?


என ப ப ..டா! ந வ த நாேள, உ ைன கண ப ண ேச ..டா!
உ த யால இ வா க, எ அ யா ப ஏ ...டா! !ேட ! ந நிைன ப
ேபால,
அவ (ராமநாத ) எ ைன வ ட ம றவ கைள தா ப ? உன எ ைன
ப சா ேபா ..டா! எ ெச லேம!வா..டா!"
எ ைன க ப க , , உத .. கி அ தா ! நா பதி
அவேளாட ைலகைள பன ய ராேவா ேச
ெவறி வ த ேபால ப ைச ேத ! இ தைன நா , அ கா ரமாவ ைல ம ேம
தாேன ெத ! தா அ காவ கன க உ
திர ெப க மாறி இ கேவ, என ேம கி ஏறிய !

"அ கா!இ த வ ஷய , ரமா ேகா, இ ைல மாமா ேகா ெத சா


அ வள தா .. கா! ெத யாம வ க ேம!" ப கிய ைலகள க
ைத ெகா ேட ேக க!!! தா சி ெகா ேட!

" !ெம ல..டா! உ அ காதாேன! ேமாகன.. ணா! ப றி கவைல


படாேத..டா! க ைத லா! ர த யா! இ த அ கா தி ளர தி ளர
ைவ..டா! அவ கைளெய லா நா பா ெகா கிேற !" எ த ைய ப றி
கினா ! எ த
ேம வ ைர பைட ! தி அைல த !
"அ கா!ச கா!பன யைன கழ .. கா! என பா க ஆைசயா இ .. கா!"
அவேளாட பன யைன கழ ேன ! ராவ இ ப கிய மா பழ க
இைடய க ைத க!!! இ சி! இள ெம ..ெம !!

"அ ேயா!ப ர ! !மைச ர தனமா


ேத! !ஆஆஆஆ! மா!ஆ ! ! ராைவ கழ ..டா! ஆைச தர
அ காவ ைலகள பா ..டா! எ ெச ல ராசாேவ! மா!ஆஆஆ!"
னகிெகா ேட எ தைலைய ேம அ த நா
இ ப அ ப தைலைய ஆ ஆ , க அ பவ க!!அ ேயா!ைககைள
அவேளாட ப ெச தி ராைவ கழ ட
ய சி க அவ ச ேற கி ஓ ைழ தா ! ரா கைளய பட!!
அ ப பா!ெப த கன க ப ெவள வ எ க தி
ேமாத!!ெம ...ெம ... எ ன ஒ க ? வ ைர பைட கிட த கா கள
ஒ ைற க வ!

" !ஆஆஆஆ! !ேட ! !ஆஆஆஆ!அ ேயா!ச ..டா!


அஆஆ!கீ ேழ பா ! ..டா!க காம ச டா!! பா வ தா..டா!
மா!ேட !ெம ல...டா!" இ ப தி அன தினா தா அ கா! வ டாம மாறி
மாறி ைவ ெகா ேட, ப ைச ேத !
கா கைள வ கேவ, நா இ கா க இைடய வ ேட ! ஆனா
பாவாைட ேக இ த ! ன இத கைள
க வ ைவ ேபா , ேதனாக இன க!அவ எ ைக க ெகா இ ப
அ பவ தா !

"அ கா! ப ... கா!உ க ைலக ஈடா இ த உலக ல எ ேம


இ ைல க! அ ேயா எ ன ஒ ேட ?அ கா!
அ பா! பா! !ஆஆஆஆஆ!அ கா! ந லா க சி ச ப டா? பா
வரைலேய கா!?"

" !ெம வா க ...டா!பா வரைல.. னா க சா ப தா ..டா! கீ ேழ


இ சா தா , !ஆஆஆ!அ ேயா!..டா!ெம ல..டா! ச த !!எ னச த !
ேட ! அவ க எ லா வ ட ேபாரா க..டா!" நா உடேன பய த ேபால
ந ,
"அ ேயா!சா .. கா!ஆமா.. கா!யாராவ வ டா, ேபா !ைக கள மா
மா கி டா அ வள தா !ெம லேவ ெச யேற .. கா! இ த பாவாைடைய
அவ டலாேம.. கா!"

"ச ..டா! அ த சன யைன கழ , ெச ேய ..டா!க பா இ ேனர


அவ க ெர ேப ஞாபக இ ேகதா இ ! அைதப றி கவைல
படாேத!ந ெச ..டா! இ த அ காைவ ெசா க ப
ேபாடா! மா!இ தா.டா!" இ ைப
கினா ! நா கா வழிேய பாவாைடைய உ வ எறி ேத !

அ மா!சி காண ப ட இைட கீ ேழ!ெப த க !சிவ பா !


ஒ ேவைள தா இ ப இ ேமா? ெதாைடக ெர ெவ ைள
ெவேளெர ! எ அ கா ரமாவ இவ ெகா ச ட சைள தவ இ ைல!
இ ப பதி ைக ேத தவளா இ கிறா ! மாமா ேமாக இவள ட
அ ைமயா இ பதி த ேப இ ைல! அ த அள
அ மா! ைலய லி ஒ ைகைய தா காவ தி ைவ ேத !
.. .. ! இர டா ப ள த ஆ ப !இள டாக
எ த ைய வரேவ ப ேபால இ த !

"அ ேயா! !ஆஆ!!ஆஆ!ப ர !உ வர ப ட ேம இ ப இ ேக..டா!உ த


உ ேள ேபா ராஜா க நட ேபா ! சீ கிர .. பா!" காைல வ வ டா !
ஆ ப தி த ண ர வழ..வழ.. ெர யா இ க! அ கா எ த ைய
ப றி
ேம கீ உ வ ெகா ேடய க!எ க ைத அவேளாட ைலகள
ெகா ச கீ ழிற க, வய றி நா ைக ைவ ந க!
!ஆஆஆஆ!ேட !!!!ஒேர அன த க தா !ெதா ைள றி ந கி நா ைக
ழ றிேன !அ மா!ஆஆஆஆ!அ மா!அ ப ேய
தி ேமல கள க ைத க! எ தைலைய அதி அ திெகா டா
அ கா! தைலைய ஆ கீ ேழ ெச தா காவ
ஆ ப ஓ ைடைய க ப நா ைக உ ேள ெச திேன !

"ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ!ஆ ேயா! ! பா!ஆ !ெம


ல...மாடா!அ ேயா! !" திய ஜூ ைவ
எ ைன ேபாைதேய றிய ! நா ைக உ ேள ைழ கிள ேடா ைச ச ப நா கி
ழ ற இ ப க தி கதறினா தா.. கா!
அ ேயா! ேட ! எ னமா ந ர..டா! ந கி நாராயணா! ப ..டா!அ ப தா
ந ..டா! ! மா!ந டா! க சி ச ! !எ னெவ னா ெச ..டா! எ
அவேளாட ைகய படாத பா ப ட !ஐ நிமிட தி அ கா தள ! எ
தைல ைய
ப றி ேமேல இ தா ! ச த ெசா கிறா தி..ல வ ,இ ேமல
நம தா கா .. ! ேமெல எ அ ப ேய
பட ேத !எ த அவேளாட தி ேநரா ெகா இ க அவேள
இ ைப அைச ேதாதாக கா னா ! நா இ ைப க, எ த ய ைன
அ காேவாட தி ேநரா வர அவேள காைல ம , பரா கா னா !
ெரா ப
ப இ த ! ைன ப தி அ காவ திைய ப ள ள .. உ ேள
ேபாக!!ஆஆஆஆ! ! ! ேம ெகா ச அ த
இ ெகா ச உ ேள ேபாக அ கா எ ைக த ைன ேநா கி இ க!
ஓ கி ஒ ! ெமா த உ ேள ேபா ட !

"ஆஆஆஆ! !ஆஆஆஆ! ! மா!ஆஆஆ!ெமா த உ ேள


ேபாய சா! அ ேயா என ேக கிழி சமாதி இ ேக!ஆஆஆ!காைல வ மட கி
எ இ ைப றி ேபாட நா அவேளாட ைலகைள ைக ெகா றாக
ப றிெகா தா
அ காவ இத கைள க வ ெகா ெம ல ைல உ வ ம த
!அ மா! மா!ஹ !உத கைள க வ ெகா கேவ
அதிகமா க த யாம தவ தா ! எ இ கமா தாவ பண யார தி
ேபா உ ெவள மா ேபா
வர ெதாட க! நா ேபா எ அ காவ இ கன கைள ப
ப ைச தவாேற இ ைப கி கி இ க!
ஒ ெவா , ெசா கேம க
ெத ய!அ கா! !ஆஆஆ! !ஆஆஆ!.. கான பா னா ! என கி
ஏறி
.. .. த ெதாட கிேன ! இைடவ டாத க ! நா நா அ காவ ட
க ற அைன வ ைதகைள கா ேன ! இர நா இைடெவள
ேவற..இ ைலயா? கா கைள வலி காம தி கிெகா ேட த தாவ க க
ேமேல ெச கின!
அைத பா த என ேம ேம ெட பராகி, அவேளாட திய
இ க ைத ய !

"ேட ! ப ர ! ந ப ஸிேயாெதராப ... நி ப கறிேய.....டா! அ ேயா!நா


ெசா க ல பற கிேர ..டா! நி தாம இ ..டா!
எ த கேம! ேநர கிைட ேபா உ மாம .. க ெக லா ஷ
எ ..டா! எ ராசாேவ! பா! ஊஊஊஊ!"
க தினா ! கதறினா !நா ைச ப ெகா .. .. மா !
த!!இ வ உட வ ய ைவ ெவ ள தி
நைனய! தி ெர தாவ ைகக எ ைக இ கி த வ, என
க ேம வ ைர பாகி, எ ேனாட க சிைய
தா அ காவ பண யார ல ெகா ய !ஆஆஆஆஆஆ!ஆஹா!எ ேன ஒ க ?
க சி தில இற ேபா , கிைட கிற க
வா ைதகளா வவ கேவ இயலா ! அ பவப டவ க தா ெத !
தா.. கா எ கெம கி அ டா !

"ேட ! பா!ப ர ! ப ..டா! எ ன ஒ ப ! எ தைன !!அ மா! இ ேக


ய ேப ேம த ேவ ....டா! ஒ நாைள ந
அவ கைளெய லா உ கார வ ,ஒ ஷா ேபா , ைல வா
ெசா லி ..டா!!ஆஆஆ! பா!"
இ ப தாளாம உளறினா !உடேன நா தா !!

"அ கா!எ ன ெசா க? ந க! ேப ேவ டா!? அெத ப ம ற இர


ேபைர உ க ெத ? அவ க உ க ஆ ப லஉ இ கா களா,
எ ன?" உடேன அ கா! ச நா ைக க ெகா டா !

" சீ! சீ!உன ெத சா த ப ேல..டா! எ க ள கென உ ..டா!


ெவள ல யா ெத யா ! நா க
நிைன ேபா மா றி மா றி ப ேபா ! எ க வ கார க ெத !
அவ க , உட பா தா இதிேல!" நா உடேன ெரா ப ஆ ச ய ப பவ
ேபால!
"அ கா!நிஜமா மா.. கா! ேஜா க மா? நா ஏேதா க மிஷ இ லாம
பழ க.. நிைன சா! க க
சி மிஷ தானா... கா! அ கா! ரமா கா மா?"

"அட! ேபா கி , அவ தா ! உன ஆைசயாய தா ெசா ..டா! நாைள ேக


நேய ரமாைவ ம லா க ேபா , !
ந லா கா வா! எ வ கார ,ம ைக வ கார மா அவ திலதா
ெரா ப வ ேசஷ .. ,அ லேய ஊற வ இ பா க..டா!ஆனா உ மாம
ேமாகன.. ணா எ ஆ ப தா உசி ! ெரா ப ப !" இைத ேக ட என
ம த , வளர ெதாட க!

" சீ! சீ! ேபா கா! ரமா கா..வா! ெத சா ெகா ேன ேபா ! மாமாதா எ ன
நிைன பா ? ட பற த த ப டேவ
யாரா !! சீ! சீ!ேபா கா!" ந றாக ந ேத !

"ேபாடா! இ ேனர நாம ேபா ட ஆ ட தி ஏ ப ட ச த தி ,அ க ெர


ேஜா எ வ தா வ தி !
ெசா ல யா ! ந எ ட தா ப தி கிேர.. ெத சா ,இ
ெகா ச ேநர தி எவளாவ வ ,உ ைன ெர டாவ ர அ ேக
வாடா.. ப டா ப வா க..டா!அ ேயா! உ ைன வ டேவ மன
வரைலேய..டா!" என
தாவ தி ேளேய ப க ெதாட க! அவேள தயாரானா !

"ேட ! அ ேள ெர டாவதா? உ ன ெர யா ேத! அ ேயா இ ன நா


ெச ேத ! நாைள கா தாேல எ
வ கார ட நா கா வ க யா ..டா! !ேட ! ெம வா
ேபா ..டா! ப ள ..டா!" னகிெகா ேட கா வ க,
நாைல க ேள, த வ ைர வ ட!

"அ கா! ந க ஏறி கேள ! ேகரளா ைடலி .. கா! ப ள .. கா!"


ெக சிேன !

"ச டா! உ ைல உ வ ெகா ,ந ம லா க ப ..டா! நா ஏ கிேற ! ேட !


எ ெவ தா வ யா?" ேக ெகா ேட
இ க! நா எ க த த யைன தா அ காவ திய லி உ வ ேன !
பள....பள.. மி மி ேபா ெஜாலி க!அைத
பா க கைள அகல வ த தா!

" பா!எ ேளா ெப ய த ..டா!எ ட ல தி ேமேலேய இ ! த ம


எ லாைரவ ட ெப தா ! த த ..ல
எ ன ட தாேன க ன கழி சி ேக? உ மா அவ க யாண தி ேப
எ ன ட தா , த ..ல அ பவ ப டா !"
ேபசி ெகா ேட, எ ைன ம லா க த ள எ இ ப அம ,எ த ைய
லாவகமாக த ேனாட தி ெச கிெகா
அம வ டா ! உ ேள
ேபான ! மா! !ஆஆஆஆ! பா!... க திெகா ேட, ஆ ட! நா ேமேல
அழகாக
ஆ ய அவேளாட ப த ப பாள கைள ெம ல ப ைச கா கைள
நிமி ெகா ேட! மாறி மாறி கா கைள ச ப! அவ எ
அம எ த உ ேள ேபாக வசதியா நா எ இ ைப ஆ ஆ
அைச க! க ைன வ ட அதிகமாக! ேவக ைத
ட! அவேளாட ைலகைள ப ைசய ப ைசய!! மா! !என
க தி உ ச ெத ய!!

"அ கா! ப .. கா!அ ப தா ஆ ஆ கா! ஜ


இ கிேர.. கா!ஆஆஆ! !ஆஆஆ! மா!" எ னா
அ த க ைத தாள யாம அலறிேன !அவ சைள காம த, ஏ கனேவ
ஒ ைற த ண கழ ததா இ ைற
த ண வர ெகா ச ேல டான !த ண ெகா ேபா இ வ ேம,
ஆஆஆ! ! மா!கதறிவ ேடா !அ ப ேய எ ம
ச வ டா தா அ கா!அைர மண ேநர கழி தா ப ேதா ! ம
க ெகா !

"ேட ! ேபா மா? அ ேயா! எ ன ஒ ப ..டா! உ ேனாட ஒ ெவா


ஒ ேகா பா கலா ..டா! ெகா ச ேநரமாவ கி ெர
எ கலா ..டா!"
"ச கா!".. க ப ெகா ேட நி வாணமாகேவ கிேனா !

ம நா காைல க வ ழி ேபா அ காைவ அ கி காணவ ைல! எ


நி வாண ேபா ைவயா ேபா த ப த !
ச ேநர தி அ கா! ள தைலய ஈர ேடா காப ைய
ஆ றிெகா ேட,உ ேள வ !எ னட ெகா ேட,

"எ ன ைர? தலிர மய க ேபாகைலயா!?இ ன ஆப ேபாகிறயா


இ ைலயா?"

"அ ேயா.. கா! வ சா சா!ரமா காவ ெத யாம அ ேக


ேபாய டேர .. கா!இ ன ேக லவா, யேவ யா ! நா
கிள ப .. கா!ேபாதா ைற ஒ ெடபாசி ேவற ேக கிரா க.. கா! அைத
ப றி மாமாகி ேட ேபச ! ராமநாத மாமா
வ வா ேல? யா ெத யா நா ேபாய டேரேன... கா? ப ள .. கா!" காப ைய
ெகா ேட ெகா சிேன ! மனதி
ஷியா இ த ! அ ப ேய ம ைகைய மட கி டா, ஜாலிதா !

"ேட ! யா ெத யாதா? உ ைன மதி நா ேப அதா உ அ கா மாமா!


ம ைக ம மா எ ேலா வ
இ ேகேய பா ேபாய டன ...டா!!"

"அ ேயா! அ கா, நிஜமாவா.. கா! அ ேயா நா எ ப அ கா சில ழி ேப !


என பயமாய ேக? எ ன ெச வ !?"

"ேட ! ெரா ப பத டபடாேத..டா! ைத யமா ேபா! உன ஒ ேம ெத யாதமாதி !


அ ற எ ன நட .. பா ேபா "
எ ேபா ைவைய உ வ , நா அலற அலற எ மா கிட த ைல ப றி கி
ன ஒ கி அ வ தா வ டா !
நா அவசரமா உைட யண ெவள ேயறி, அ கா வ வ ேத !மாமா
ஆபஸ¤ கிள வதி ப ஸியா இ தா ! அ கா
சைமய அைறய லி ேத காப ேவ மா...டா! இ ைல அைத தா
டாளா..டா!.. ேக டா ! நா ச ேற பய ட
" !அ கா!நா காப சி ேட .. கா! ள சி வ டேர .. " பதி
எதி பா காம ள ெர ஷாகி ெவள ேய
வர மாமா! கி ட ட !

"வா க மா ேள! வா க!வா க! எ ப இ சி? த இர ?க ன


கழி சி களா!?" ெவ க ப கி தி ன !

"எ ன இ ?உ த ப இ ப ெநள யரா ?" உ ேளய அ கா ப


த கேளாட வ !!

" சீ! எ ன ேப இ ? சீ!அவேன ழ ைத!அவைன ேபா !! ந சா ப ..டா!" ைடன


ேடப ள ைவ தா !

"அவ தாேன!! ழ ைத??? வாய ல ைக வ சா ட க க ெத யா ! பா !


பா , சி ஆப கிள ப ?"
அ கா எ ன கி வ ,எ தைல ய ைகவ ேகாதிவ !

"ந சா ப ..டா! ஆப கிள ப மி ேல! இவ இ ப தா ! ஏதாவ ஏடா டமா


ேப வா ?ஏ க மா இ க ந க?
ந க கிள கிற வழிைய பா க!" கணவைன அத ெகா ேட எ ைன பா ,
அவ ெத யாம க ண தா !ச
ேநர தி மாமா கிள ப, நா உ ேள ேபா , ரமா காைவ க ப
ெகா ேட !அவ த கன கைள எ மா ப ந
அ திெகா !

"எ ப ..டா! தா ந லா கா ய பாேள! எ தைன வா ஏ ேன? ஜாலியா


எ சா ப ண யா..டா? ந மேளாட ேம ட
ஏ ெசா லைலேய..டா!" அ காவ கைள ப ைச ெகா ேட, அவேளாட
உத ேல கி அ !!

" ! கா!ெர வா .. கா! ந லா தா தா கா, கா னா க.. கா!ந மேளாட


எ ெசா ல..ைல! ஆனா அவ கேள
உ ைன நா ஓ க .. ! அ ற உ க ஆ மா றி ஓ ேபா வைத
ெசா லி டா க.. கா!" ைககைள ேமேல றி
அவேளாட ைலகைள ப றி ப ைசய! அவ வாகாக கா ெகா ேட!

"ச !ச ! ந ஆப ேபா வா! சாய கால கதைய அ ற பா கலா ! அ த


ெடபாசி ேம டைர ப றி கவைல படாேத..டா!
ந ேபா ேபா அவள ட சாதாரணமாக ெசா லி ேபா..டா!" எ ைன
அைண கி அ வ வ தா !நா கிள ப
ம ைக.. காவ ட ெசா லி , தா.. காவ ட ெசா லிவ வர அவ வ
ேபாக, அ ேக ராமநாத மாமா ைந ஷி வ காப ெகா
இ தா !

"ப ர ! எ ப ய ேவைல.? ேந ைந இ ேகதா இவ ைணயா


இ தியாேம? ெரா ப ேத !" அட பாவ !
நான லவா உ க ெசா ல !அேத ேநர அ கா ெவள ேய வ !

"இ னா ெதாைர! ேவைல கிள ப யா சா!ப திர .டா" எ ைன சி ெகா ேட


வழிய பன !

தாைவ இர க ஓ ,அ ம றவ க ெத சி ேபா ேச..


பயமி லாம , அ காவ ட ெசா லி அ
ேவைல கிள ப வ ேட !!!!!ேவைலய மனேச ஓடைல! தா காவ ெப த
ப பாள பழ ைலக தா வ த ! இ ன ரா தி
நம யா சா பா? ெத யைல? ேக க பயமாய !!மாைல வ
கிள அ கா! நா வா ேபா ெச டா!

வ வழிய ஏேதா ராப ரா ள ! ப றி ெகா வரேவ ஒ மண ேநர


ேல டாய ட ! இ த ெச ேபா ேப ட த ேபாய ட ! சா ெச யைல!
என தா ேந ரா தி தா காவ தில எ ைல வ சா ப ணேவ
ேநர ச யா இ தேத!!ெகா ச ேல டா தா வ ேத ! வ த டேன
அ கி த அைன ெப ப ..ப . ப
ச ைட ேபா டன ! ேல டா..னா ேபா ட ப ண டாதா? அ ப இ ப .. ?
அைனவைர சமாதான ப வத ேபா
ேபா .. ய ட !அ கா எ ைன ப உ ேள இ ேபா !
"ேட ! நா க ெரா ப பய ேடா ! ேபா ேவற ேவைல ெச யாததா ,எ வள
ர ைன! ச ! ச ! சீ கிர ள டா! ஏ கனேவ யா எ த ேவைல ெச யேல! ந
வர ேல.. ன " நா ள ெர ஷாகி ெவள ேய வ ேத ! ராமநாத மாமா
ேபாய டா ! நா வ ெவள ய அம த ! மாமா கி டலாக!

"எ ன! மா ேள! ேவைலெய லா ப கா? ேச! பாவ ! த ஓ


ேவற ெச ய ேவ ய கி ேல!" க ண க! என ச ேகாஜம இ த ! வ
பா கிற .. ெகா சேநர ேபா ! சா ப த !மாமா ேக டா !

"ச ! எ ேலா சின மாவ ேபாலாமா? ப க திேய ட ..ல பா ஷா பட ?"


ப ம ைக!

"ஹ¥ !நா வரைல! பா ஷா பட நா ஏ கனேவ பா ேட !அ வ லாேம


பலான பட இ ேகேய ஓ ! அைத வ
பா ஷா..வா! நா வரைல! ப ர வரமா டா !நா க வ ேலேய இ ேகா !
யா ேவ ேமா ேபா வா க... ன !அவைள
எ அ கா ரமா , தா , ர தி ெச ப ெச லமா அ க! உடேன
மாமா!

"அ ச தா ! மா ேள! ப ர ! ந பா ஷா பா ேடய ேல! ந ம ைக ட


ைணயா இ ! நா க ேபா வேரா !
எ ன? ஒேக தாேன மா !?" அவேரா! அவ ெபா டா எ ட ப கேபாவைத,
நிைன காம !

"பா ஷா! எ தைன ைற ேவ மானா , பா கலா ! அ த அ ேபா சா


ேட .. காகேவ நா வ கிேற ! ந, !
நா க வ தா உ கைள எ பாம சாவ ெகா ேபாய டேரா ! எ ன?" அடடா!
இ ப ய லவா இ க ! ஷ .. னா!
உடேன அ கா ரமா!

"மா .. ! நா க ேபாய வ த மார ண..ைன, எ க வ ேலேய க


ெசா லிடேரா ! எ ன?" எ எ ேலா எ க இர டதி அ மதி
வழ கி ேக ைட, ெவள ேய ெகா ேபா டன ! ேபா ேபா அ கா
ரமா , தா
கி ேட வ ,எ ைகைய கி ள, !ந லா ஜமா ..டா!.. ெசா லி
ேபாய டன ! நா உடேன, அ கா வ ேபாக
எ தன க! ம ைக கி ேட வ ! என ேக நி !

"ேட ! பர ! உ ைன அ ன ேக த நாேள ப சிலேய, ஏதாவ ேபா


ப க லேய கதற, கதற க பழி சி க ன
கழி சி தி க ! தா திகி டா! எ ேக..டா! ேபாேர? இ ன ரா தி
க எ ட தா ,அ யாவ ேவைல!
எ காேள ெசா லி தா ேபாய டாேர..டா!"

"அ கா! ர மா றிகி வ டேர . கா!" நா ஓட யல, எ ைன மட கி


ப க ெகா !

"ேபாடா! த யா! இ ன ரா தி தா ர ேஸ ேதைவய ைலேய! வா..டா!


உ ேள ேபாகலா ! காைலய லி தா உ த ய வர ப ரதாப ககைளேய!
ெசா லி எ ைன உ ேப றி வ டா !சீ கிர , வாடா!" எ ைன ஏற ைறய
த ள ெகா
ேபாய டா ! என ேகா! ஹா!ேட ! உன ம ச ..டா!.. மன ெசா ல, நா
அவைள க ெகா அவ க வ ேள
ேபாய ேட !

"அ கா! மா மாமா ஒ ெசா லமா டா..ரா? ெகா ச பயமாய .. கா!"


ல பன எ உத கள அ தி ஒ கி
அ !!

"ேட ! ந அவ ெக லா ேபா ேபா ட தாேன இ ேத! ஏதாவ ெசா னாரா?


காைலய ந ன ேவக ைத, தா
ரா .. ணா எதி லிேய தா எ க ெசா னா ! அவ ட ஏ
ெசா ைலேய! எ க ெக லா ெரா ப ந ல கணவ க ??
எ க ,எ க க யாண தி னாேலேய, உ அ காகி ேட தாகி ேட !
ஜ ஓ கிற எ ப .. !? க கி
ைக ேத தவராய டா ! இ ன பா சின மா வ ,அ க ெர
ேஜா மா றி தா ட ேபா ! ந வாடா!"
எ ைன ெப மி த ள ெச றா !நா ெச ,ப அவைள க
அளவ இ கி அைண க!

" !ேட !!ெம ல..டா! தா, அ பேவ! ெசா னாடா! ர பய .. !!


நிஜ தா ! ெம ல ப ..டா! ெகா ச
ேநர தி னா தா ரா .. ணா! ைந ேபாவத னாேல!
எ ைன னய வ தி ெப ைட கழ
ேபானா ..டா! !! மா! நா எ ேக ந இ ன தா டேவ
ேபாய வ ேயா.. பய ேத ! இ ைல, ரமாேவ உ ைன
ரா தி ர க ஓ பாேளா.. பய ேத !ந ல கால ! வச மா
மா கி ேட..டா!"

"அ கா! கா!என உ க ேமல அ ன ேக ஒ க கா? வ ல ப ேல


தி ப வ ேபா , அ ப ேய ேவ
எ காவ ேபாய , ேம ட கலா.. ட ஏ கிேன
ெத மா.. கா? இ ன காவ கிைட சீ கேள! அ கா, ந க
ஒ திதா ,இ ேக க சிதமா இ கீ க! உ கேளாட, க டான உடலைம
ப .. கா! க மாதி கன க , சி த இைட , ெப த க !!அ ேயா!
எ ேப ப ட னவ மய வா கேள!" க ப க லி உ ள!!அவ
எ ேனா
அைண உ ர காம கடலி வ ழ ய தமாேனா !

"ேட ! சீ கிர வா..டா! இ ன சிவரா தி தா !" ப வ லகி, தாைனைய


த ள வ டைவைய அவ தா ! இவ
தா கைவ ேபால இ லாம , ந ைக வராண ைய நிைன ப தினா ! அ த
அள ஒ லியான ேதக ! ந ல ெப ய கவ ைவ த ேத கா அளவ ,
சி கன க ! அைத கி நி ச யான அள ரா!பள..பள.. இ !
அதி இர ம ேபா உ ழி த ெதா ! அ ேயா டவ , ஓவ ைட
ேவைல ெச அவைள ெச தி பா ேபால! ந ல கல ேவற??? அவ த
டைவைய கி ெகா ய ேபாட ச ேற த ள ேபாக நா ஓ ெச ப றமா
க ெகா ேட ! வய றி ைககைள ேத
ப ைச ெகா ேட, சிறி சிறிதாக ேமேல றி வ ,இ ைலகைள க
ப க!!
" !! மா! !! !அ ேயா! அ மா! பா!ந ல ர உட ..டா!
உன ?" எ ேனா இைழ
த கைள ப த ள ைற எ த ைய, எதி ெகா டா !இ
ைலகைள ப ைச ெகா ேட, ன அவேளாட இ இத கைள ைவ க!!
என ெசா .. த வ ைர க! ெசா க தி வழி ல ப ட !ப ைச
ெகா ேட!

"அ கா!இ ன காைலய லி ரமா காைவ நா ஏெற பா கேவய ைல!


பயமாய .. கா! அ மாகி ேட ஏதா
ேபா ..வாேளா பயமாய கா!" அவேளாட ஜா ெக த
இர ெகா கிகைள கழ வ ேட !

"அேட ! அவளா? இ ன ரா தாேவாட தலிர (உ ேனா ) அ பவ கைள


ப றி தா க ணகல ேக ெகா இ தா !அவ உ ேம கி
ஏறி ேபா ..டா! ெசா ல யா ! நாைள ேக உ மாமைன தாேவாேடா, இ ைல
எ கி ேடேயா அ ப ,உ ைன ேபாடாம இ கமா டா ! அ ற எ ப
உ க மாகி ேட ெசா வா ?! அைத ப றி கவைல படாம இ ேபா நா
ச ேதாஷமா இ ேபா !!வா..டா!" மதி இ த ெகா கிகைள அவேள
கழ வ ,
ஜா ெக ைட ர எறிய ெவ ராவ , அவேளாட ெகா த ெப ய ப க ,
திமிறி ெகா த கைள அ த ரா சிைறய லி வ வ க ஏ கின!அேத ேநர
எ கிைய அவ ைகக உ வ, உ ேள ஏ ேபாடாம ,த ன தன
வரனா உ ேள இ த என ஏேக 47??அவேளாட ைகய மா ட!

" பா!அ மா! மா ெசா ல டா ..டா! தா மா ெசா ல..ைல! பர கி


ஜ தா இ ..டா!இ ன கால.ல
அவ ரா .. ணாைவ, ரமாகி ேட அ ப டா ! ம தியான எ கி ேட
அ ப டா ! காரண இ த பர கிகி ேட, ரா தி அ
வா கின தா கேல! ப ..டா!! இ ேக உ மாம யா இ ேளா
ெப ேசா, இ ேல வ ைர ேபா, த மேனா இ ேல..டா!
உ இ ட தி ேவ ைட நட !" ேமேல இ த எ பன யைன கழ வ ,
நி வாணமா, எ ைன க லி த ள னா !
அவ ேமேல வ ழ, அவேளாட ைலகள ேம க ைவ ,அ தி ெம ல
ராேவா க ேத ! !!ஒேர க !!
னக தா ! என உ சாக தாளேல!அ ேளாட பாவாைட நாடாைவ இ க! அ
அவ , கழ ட வாகா த இ ைப கி கா னா . இ ேபா ெவ ராவ
ேதவைதயா ெஜாலி தா ம ைக!ெதாைட ெர ைல ெவள ச தி
டால க!
திேயா மா .. .. கேளா உ ப ேபா ! உடேன எ பா கிைய
உ ேள வா க தயாரான ேபால இ க! அவேள
ம லா ப , ப க ைகெகா , ராைவ கழ ேபா ப கிய
அவ கன கள அழைக எ த, இ த கைதய ஒ பாகேம ேதைவ ப !அ வள
க சித ? ரா கழ ட கன ெர , ெகா ச ட ெதா காம , ைற க!
ரமா அ காவ
இைதவ ட ெப ! னா தாவ ெரா ப ெப .. பா!இ கன கைள அ கி
ப ைசய!

"! ! மா!ப ர ! !! மா! ! கா!அ பா!"? அைட


இ ப ைத னக களா
ெவள ப தினா !ெவன வா திற ,ஒ கா ைப ச ப!! எ தைலைய த
ைலய அ திெகா !!

" !ச .. பா!அ ப தா ! ச ப ெகா ேட இ ..டா! ேபார சா இ த ைலைய


ச ..டா! கீ ேழ ெசா வ தா ச ேப ...டா!நாேய! அ கா ேவதைன ெத யாம ,
ெபாற ேபா , கீ ேழ ெச கி ச ?" க தினா ! அ ச தா !

"அ கா! சா கா! என அ பவ க மி கா! ந கதாேன எ லா ைத


க கி கல கேபாேற .. கா!" இ ைப
க, ம ைக ச யாக த இ ைப நக தி, எ த ேந கீ ேழ த திைய
ைவ !நா த மாறாம இற க வழி ெச ய!
நா எ பா கிைய, அவேளாட ப ஓ ைட ேநேர ைவ , ெம ல
தாம !!! ைவ க!

"அ ேகதா ...டா! அ லதா ..டா!" இ ைப ேமேல க! ஓ கி ஒ


! வ ேட !
"அ ய ேயா!அ மா! பா! !!! !
ெம ல..டா மா ேபாய ட ! எ தி ெர டா
கிழி சிேபா ..டா!!!! மா! .. பா! இ ..டா!" நா அவேளாட
ைலகைள அ தி ப ைச
ெகா ேட, கீ ேழ இ இ ட! ஒ த கிைட த ! ஓ கி ஓ கி
த!அவ !

"!அ ப தா !அ ேயா! !ெம வா! இ ேல ேவகமா!ேபா ..டா!


அ ப தா ! !கிழி!ஓ கி! ! !
! !அ மா! !அ ேயா!.. " அலற நா வ சி இற கிேன ! வ டாம
ெதாட அவேளாட கதற கைள
ெபா ப தாம இைடய ேபசாம , ந ...ந .. இ ,த ணைர
ெகா ேபா ! அ கா!
"! !! ! மா! ேயா! ப ...டா!அச தி ேட..டா!ெகா
ேட..டா!அ ேயா!
எ ன க ?ேபா .. டா!இ ேவ தா ..டா! தா ெசா ேபாேத நிைன ேச !!"
எ ைன த ேனா அைண ெபா ...ெபா
.. க க தமா ெகா ! இ த அ கா! உன எ ேபாெத லா
ேதைவேயா வா..டா! உன தா தலிட ! அ ற
தா ம றவ க ! அ ேயா! எ இ ேப கழ ேபா ..டா! இ ..டா! நா ேபா
டா பா ெகா வேர !

"அ கா!ேவ டா கா! இ ப ேய இ கலா "

"இ ைல..டா! ளா கிேலதா இ ! நா னா ேய ேபா வ சி ேட !"


நி வாணமா நிலவா ேபா ெகா வ தா ! அவைள ஒ ைகயா
அைண ெகா ேட, பாைல ! அவைள பா க ண ெகா ேட!

"அ கா! அ த ர ெர யா!?"

"அட! நாேய அ ளாகவா? நா ெர ..டா! இ ஒ ேபா வ திடேற !


ந இ ச இ ல ..டா! "
எ பா ேபானா ! அவ உ ேள ேபா வ வத எ ன ,
தயாரான !
" அ கா! உ கேளாட ைச அ த .. கா! எ ன ஒ அள க ! அ ப ேய
ன கேள ! ப னா இ ஒ ஷா
ேபாட ேபாேற !"

"அேட ! நா ெர ! தா ையவ ட எ சி ன தாேன! னா ப னா


ேபா டா, எ கிழி சி ! உ த ெரா ப ெப ..டா! ல.. னா,
ரா ... ணா த தா கெர ! அவ க ம ற ெர ேப ேபா டாேல, என உய
ேபாய ..டா!"

"அ ேயா.. கா! தா கா ெரா ப ெப கா! சி வ யா ைச ! அ ப


இ ைல.. னா! ஊ உ ள எ அ மாவ
ைச .. கா!அவ க ெரா ப ெப சா பரா இ .. கா!
இ ைல கா! னய வ ப னாேல ஒ ஷா .. கா!" அவைள க ப
கன கைள கச கிெகா ேட ன ய ைவ ேத ! அவள க சிவ வ ,
தி ச ேற வ , ஓ ைட ம ெத ய க லி ஏறி ேபா
ழ ைககளா ஊ றி இ க! எ த ைய எ ப ஏ யாவ ேத க!

"ேட !ஓ ைட ச யா ெத தா? இ ேல இ ன சி வ க டா?"

"இ ைல கா! பரா ெத !" ெசா லிெகா ேட! எ மி ..மி .. த ைல


அவேளாட ப ஓ ைடய ைவ ெம ல த ள
வ கிெகா ேட உ ேள ேபான ! எ அவேளாட கி ப ெகா ேட,
ப க ெதா இ கன கைள ,ப
இ அ க! தி ேள எ ேவா ைட டா இ ப ைத வா வா வழ க!
அவேளா!நா இ க இ க!

"! ! மா!அ பா! !ேட ! உ ேள எ ேகா ேபா ..டா! உ ேல


ேபா உ வள ேசா! அ ேயா!
ந இ கிற ஒ ெவா இ , ெசா க ேக ப ேபா ேத!
!ஹா! ! மா!நி தேவ நி தாேத..டா!!
இ த இர வ யேவ டா ..டா! ! ! ! ! ! !
! மா!" க தி கதறி! உ ச அைட தா !
என த ணைர ப சி அ த அவேளாட தி ேள!தி ப
,
தமா தா .!

"ேட !ப ர ! ந ற ல க ண த ண ேய வ சிடா! உ அ கா ரமா


உ மாமாகி ேட ெசா லி அவ ந ஏேதா ெடபாசி க ட .. ெசா ன யாேம
அ த பண ைத த ைடய ேப கிலி எ வ சி கா ..டா! நாைள
வா கி
க வ ! எ ன? ந இ ைன ேல டா வ வ த ,எ க ெக லா
பயமாய ட !"

"மா... கா! நா ய வ ைரவ இ டா ெம ப ஸ மாதி ஒ


வ ைய வா கிடேற .. கா!"

"ேபாடா! க ைத! ந எ கைளெய லா எ வள ஜ ஓ( க) டேர! அதனா


நாேன உன ஒ ைப வா கி தர
ேபாகிேற ! உன எ ன ைப ..டா? ப ஸரா..டா?"

"அ ேயா.. கா! அ த அள கா லி ைப கா?"

" ேட ! ந ற ஒ ெவா ,ஒ ெவா ைப எ ன காேர


வா கிதரலா ..டா! ேகா பா தா ஈடாகா !
அதனாேல உன ப ஸ வ நாைள ேக ெர ! அ ெப ேரா உ
அ கா ரமா , தா பண த வா க ! வ
ச வ .. லா உ மாம க பா ெகா ள ! ந ஒ கா சா ப
ேவைல ேபாய வ தின எ கைள தி ளற
..டா! அ ேபா !!" அவைள க ப

"அ கா! ெரா ப ேத .. கா!இ த ச ேதாஷ ைத, ந க எ ேமல ஏறி, ேத கா


உறி சி ெகா டாலாமா.. கா!"

" சீ! சீ!ச ..டா! ம லா க ப ..டா!" நா ப த எ ைல சிறி ேநர ச ப,


உ ேப றி அ வ ைர நி ற எ
ேம ஏறி, அச தலா ேத கா உ தா ! ம ைக! அ ேயா இ த வ
க ேம ெவைலய கி லா க பா! நா
எ இ ைப ந கி கி அவ திய அ ழ வைர எ ைல ெச தி,
இ ப அள ேத ! அைட ேத ! த ண
கழ ட , அ ப ேய அைண ப கிேனா ! காைலய தா வ ழி !

அர க பர க எ ரமா அ காவ வ வ தா , மா அ ேபா தா


ெப மி லி ,எ ஒ மாதி சி
ெகா ேட, அவ க வ ஓ னா ! ப னா ேய அ கா உைடகைள ச
ப ண ெகா ேட வ ! எ ைன க அைண
ெகா டா !

"எ ன..டா! ம ைகய இ ைப ஒ சா சா? நா க சின மா பா


வ தேபாேத! அவேளாட இ ப அலற க தா
ேக ட ! எ ப ?இ சி!? ெசா ..டா எ ன ெவ க ?" அ காவ கன கைள
ெம ல ப ப ைச ெகா ேட!!

"அ கா! கா! ந லா தா இ சி! னா உ ட இ த அள ஜாலிய ேல.. கா!


என நதா .. கா, ெரா ப
ப !"

" சீ! சீ!ச ..டா! அவ க கி ேட ந மேளாட ைதய சமா சார ெத யாேத?


ேந ஏதாவ எ ைன ப றி ேப வ ததா?
ஏதாவ ெசா னாளா?" எ த ைய ப றி ெம ல ப வ டா !

"மா.. கா! இ ன ரா தி ந நா ஒ னா ப க ேபாேராமா ! ந ெரா ப


தா காேவா எ ேனாட வ வர கைள
ேக யா ?" அ காவ கள ப அைண ெகா ேட !

"அட!அ த நா ெகா !! என தா உ த ேயாட மகிைம னேம


ெத .. அ த ம ைக ெத யா ! ச !
இ ைன ைந , எ டேவ ப ேகா? மாமைன அவ க திடலா !
இ பா அவ தாேவாட திைய ந கி
கேல ேபால! ரா .. ணா ட வ ேநர ! ந ஒ ேம ெத யாதமாதி
கிள ....டா!" நா அ ப ேய அ காைவ த ள
ெகா !
"அ கா! நாேம ஏ இ பேவ ஒ , சி னதா ஒேர ஷா ேபாடலாமா.. கா? மாமா
வர ேள?" க லி த ள ேமேல ப க

" சீ!எ ன..டா!!அவசர ? ரா தி க க ேச வ கலாேம?நா தயா தா !


எ ேளா நாளா உ ேனாட ப
வா கி! னா, இ ெகா ச ேநர திேலேய, மாமா வ வா ! நா பாதில
உ வ ெகா கிள ப ேம..டா! ெகா ச
ெபா ேகா...டா! ேட இ ேனா வ ஷய ேந அ மா ேபா ப ணா க! ந
ஏ இ ஊ வரைல.. ! ந ல கால
நா தா ேபா எ கேவ உ மாம ெத யா ..டா! இ த வார ஊ ேபா
வ ?எ ன?" எ க ைத த
ைலகள ந ேவ அ திெகா உ ச தைலய கி அ க!அ
ச .. ! மனசி லாம எ ேதா !

ச ேநர தி மாமா வ தா ! வ த உடேன!

"எ ன..டா! மா ேள! ம ைகய மன ள ர வ சா சா? ேந ரா தி க


இ த தா உ த ய ைய ப றி தா ேப !!
அ ப எ ன தா இ ேகா? என ெகா ச கா ..டா! பா ேபா .. "எ ைன
வ ைளயா டா ர தினா ! இைத பா த அ கா, ஓ வ எ ைன
த வ ெகா ேட! அைண ெகா டா , ைமயாக எ மாம எதி ேலேய!

" சீ! சீ! எ ன ஒ ேப ம சான ட ? அவேன சி ன ைபய ! ஏ க அ த


பண ைத ெகா வ த களா? அைத அவன ட
ெகா க ட ெசா க!" உடேன மாமா!

"ச க ேமட ! இேதா உடேன! ேட ! பண ைத இ ன ேக க வ ..டா!" அேத


ேநர பா அவேராட ெச ேபான யாேரா
அவேராட ர உறவ ன இற த தகவ வரேவ, ப கிள ப னா !

"ரமா! நா நாைள ேக வர பா கிேற ! உ த ப இ ேகதாேன இ பா ?


கவைலய ேல? நா ேபாய வ டேற "
கிள ப ேபாய டா ! நா கிள வைர, ம ைக எ வரேவய ைல! இைத
, அ கா ரமா !

"பா தியா ! அவ இ வா கி வைத! ேந நா இ ப தா


கிேன ! ச ! ப ர , கிள ப டானா?" நா
தயாராகி ெவள ேய ெச ேபா ,ம ைக ஜ னலிலி ைகயா டா டா
கா னா !

ப தி ல, அ ன ைடர ட சிெட ..ல இற டாரா ! ல வ டா க!


உடேன வ தி ப ேட ! வ
ரமா, ம ைக, ம தா வ ெவள ேய கிள ப ய தமா இ க! எ ைன
க ட ! தா!

"எ ன..டா! ப ர ! லவா? உட கிட ச ய ைலயா? இ த ம ைக உ ைன


ழி சி டாளா?"

அ ேயா!அ கா! இ ைல.. காரண ெசா ன ! தா, ம ைகய ட !

"அ ப ச ! ந ரமா வ இ க! நா க ேபா வேரா !"

"எ ேக. கா?"

"ஒ மி ேலடா! ேந ரா தி ம ைக உன வ வா கி தரதா


ெசா னாளா! அ பண எ க ேப வைர ேபா
வேரா ! எ வ கார , கி எ த ,ந க ெர ேப ேபா ப ண,
சா இ ன ேக வா கி வ க! எ ன?"
அைத ேக ட ரமா.. கா!

"அ ேக .. ! எ ன வ ேபா க! நா வேரேன!"

"இ ைல.. ! நா க ேபாேரா ! ந உ த ப ,வ இ ..க! வா ந ப


கிள பலா !" என ேபா !
இ ன அ காேவாட த பக ! அ காவ ய!!

" சீ! சீ!ேபா க ! அவ எ ெசா த த ப .. !" உடேன தா!


"அ ச .. ! எ க க..ேளா ப ேபா ,அ ணா! அ ணா!.. தாேன,
வா கேர! த ப கி ேட வா !
ஏ த ப ேயாட க ப உ ேள ேபாகாதா.. ? இ ேபா உ ேள ேபாைரயா? இ ேல நா
த ள ேபாக மா?" அ கா சி கி
ெகா ேட, உ ேள ஓ வ டா ! தா ,ம ைக எ ைன பா !
க ண ெகா ேட!

"ேட !ப ர ! ெர நாளா எ கைள அசர வ சமாதி , உ க.. காைவ, இ ன


அச .டா! ம சகார லா?!! ! நட !
அ ேய ! ரமா! உன ேச சைமய ப ண யா .. ! அ ற அ காக
ேநர ைத ேவ ! ப ணாேத.. ?!" ெசா லிவ
அவ க ேபாய டன ! ெவள ேக ைட ெகா ேபாய டன ! நா
ேவகமாக உ ேள ேபானா ! அ ேக அ கா ரமா!
எ ைன ப மட கி க ப , மா ேபா எ ைன
த வ !ெபா ச ..ெபா ச .. த !

" ப ..டா! ப ர ! எ னமா உ ேனாட த ய ..ல மய கி கிட கிரா க? எ னடா!


ப ண ேன அவ கைள? இ தா நா
னா ேய, உ ைன வ பள கி ேட !" அவைள அேல காக கி க லி
ேபா , ேவகேவகமா அவைள கி உறிய!

"ஏ ..டா! இ வள அவசர ? ெம ல தா கழ ேட ?" அவ எ உைடகைள


கைல ெகா ேட ேக டா !

"அ கா!ேபா கா! ெர நாளா உ க பண யார ைத சி காம எ னாேல, தா க


யைல.. கா! த ..ல ப காைல வ !
நா தி தா ேவற ேப ேச!" பட..பட.. ேமேலறி!
அைண க,அ கா !

"மா ..டா! என அேத நிைலைமதா ! இ வள சீ கிர இ ேளா


ப ஸியாய ேவ.. நா எதி பா கைல..டா! வாடா!
சீ கிரமா, எ ைன தி, இ ப ேலாக ேபாடா!" கா வ , ைல
உ வா க ெர யாய டா ! நா , என
னா ேய அ காவ தில ேபா வ ேதா ெர யான, எ த ப ைய உ வ,
ச யான ஓ ைடய ைவ ! ஜ த,
எ த தய க இ றி வழ..வழ.. உ ேள ேபாக! அ கா க ,இ ப ட ,
வலிைய க ள உ வா கி!

" ! மா!!ேட ! ந தேவ ேவ டா .டா! ெசா கி மா இ தாேல


ெசா கமா தா ..டா, இ !!
ெச லேம!எ ெச ல ராசாேவ! ..டா! உ இ ட ேபால
..டா!அ காவ தி கிழி சா பரவாய ேல! !
.. , ராக பாட, நா ெகா ச ெகா சமா ! ேவக ப ! ந ..ந ..
இ , ைலகைள ப ைச ச ப , கா கைள
தி கி தி கி! த ணைர இற க! அத அ கா, ராகேம இைச
ஒ வ டா !அ ப ேய க ப ெகா ேட அ
ெதாட ஷா க ! ன ய ைவ , அ கா ேமேலறி ஒ மா
ேபா தா ஓ ேதா ! ப ற சா ப த !
அவ க ெர ேப வ , அ காைவ எ ைன ேகலி ப ண , கி ட
ப ணன !

"எ ன. ! த ப ேயாட க ப க சிதமா இ சா? எ ன பர ,உ அ கா ஒ கா


கா னாளா? இ ேல ப ப ணாளா?"
அைன ேக வக , சி வழி பதி ெசா ேனா ! ராமநாத
எ த ,இ வைர பண வ எ க
வர ன ! நா க ெச ப ஸ 220 சிசி வ ைய ெச ேதா !

அ றிர ராமநாத ஷி ெச ற , தாைவ மா த ள ெகா ேபாக!


நா அ கா ரமா ,ம ைக மாறி
மாறி ெர ேகா ேபா ட தா வ டன ! அ த நாேள, அ கா எ ைன
ஊ ேபா வர ெசா னா !
நா காதலிகள ட , ெசா லி ஊ கிள ப ேன !அ ேபா அ கா!

"ேட ! ெர நாள வ .. ! எ ன? எ களாேல இ ேக க யா ! அ ேக


ஊ ல எவைளயாவ ெச அ ப ண டாேத!
இ ேல, அ காைவேய ைக வ சா .. ! அ மாைவ கண ப ண டாேத?
ஏ கனேவ அ மா ேமல உன ஒ க ..
நேய ெசா லிய ேக! ப திர ..டா!" அ கா கவைலேயா ,ம ற இ வ
எ ைன இ அைண தமி க ,அ
உடேன வர ெசா லி அ பன !