Vous êtes sur la page 1sur 1

\\

Nt 70. Dzienni~ Ustaw. Poz. 683 . 1023


.- ;t

683. , Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na nie-


dziel~ lub święto, termin kończy się dopiero w nac
Rozporządzen ie Ministra Pracy i Opieki stępnym dniu powszednim.
Społecznej wydane \V porol:umieniu z Mi· § 4. Instancja odwoławcza orzeka O niedo-
nistremSpraw WewnE.ltrznych puszczalności względnie o spófnionym terminie wnie-
z dnia 31 Iipd 1924 r. sienia skargi.
Ze skargą można połączyć prośbę o przywró.
W ~prawie rozstrzygania skarg przeciw zarzą­ cenie terminu, jeżeli strona udowodni, że opóżnienie
dieniom, względn ie orzecz,eniomorganów związ­ nastąpiło bez jej winy z powodu nieprzezwyciężo­
ków komunalnych na obszarze \vojewództw: nych przeszkód, oraz o ile odwołanie wniesiono
kr ko\\'sklego,lwowskiego"tarnopolskiego, sta- najpóźf1iej w ciągu 7 dni po ustaniu przeszkody.
nisławowskiego, kieleckiego, lubelskiego, łódz­ Prośbę o przywrócenie te'rminu rozstrzyga instancjił
kiego, warszawskiego, białostockiego, wołyń­ odwo ław cza.
skiego, poleskie,g o i nowogródzkiego, wileń­
skiego QkrC(gu administracyjnego oraz m. 'st. § 5. Zarządzenia i orzeczenia władz, O któ-
Warszawy w sprawach, wynikających z wyko- rych mowa w § 1, powinny zawierać pouczenie
, o środkach prawnych, wyjaśniające, czy zarządzenia
nania ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece
\VzgI~dnie orzeczenia podlegają dalszemu tokowi in-
społecznej.
stancji, jeśli zaś mu podlegają, podające wyraźnie
Na podstawie art. 24 ustawy z dn. 16 sierpnia termin do wniesienia skargi i władzę, do której ją
1923 r. o opiece społecznej (Dz. U. R. P. N\! 92, wni)!ść , nale ży .
poz. 726) w wykonaniu ustępu 1 i 2 art. 21 tejże W Tazie mylnego wyznaczenia _terminu w za-
ustawy zarząd za, się co następuje: rządzeniu lub or.zeczeniu skarga, wniesiona w ter-
minie wyzmiczonym, chociażby po upływie właściwe­
§ 1. Organami nadzore-zerrii, właściwemi w myśl go terminu, uwaźa się za wniesioną w terminie
ustępu 1 art. 21 us~wy z dn. 16 sierpnia 1923 r. ustawowym.
o opiece społecznej (Dz. U. R. P. N2 92, poz. 726) Jeżeli zarządzenie lub orzeczenie mylnie wska-
do rozstrzygania skarg przeciw zarządzeniom względ­
nie orzeczeniom organów związków komunalnych
w sprawach, wynikających z wykonania ustawy z dnia
16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, są:
zuje władzę, do której skargę wnieść należy, właści­
vi a władza nadzqrcza po otrzymaniu sprawy od wła­
dzy niewłaściwej postąpi z'odwolaniem tak, jak gdy-
by było ' od początku wniesi one do władzy właściwej.
, .
F\. 1) W I instancji: / W razie mylnego oznaczenia w zarządzeniu lub
a) w razie skargi przeciw organowi gminy wJeJ- orzeczeniu, i;t nie podlega ono już tokowi instancji,
skiej, lub miejskiej, niewydzielonej z powi a- jak równieź w razi e nieum!eszczenia w zarządzeniu
towego związku komun alnego,--właściwy dla lub orzeczeniu pouczenia prawnego, przewidzianego
pozwanej gminy wydział powiato\'1y; w ustępie 1 niniejszego p'aragrafu, służy intere-
b) w razie skargi przeciw organowi miasta, wy· sowanemu prawo żądać sprostowania względnie uzu-
dzielonego z powiatOWego . związku komu- pełnienia zarządzenia lub orzeczenia od władzy;
nalnego, lub przeciw organowi powiatowego która wydała je, za pośrednictwem władzy, która
związkukolTlunalnego - właściwy dla po-
mu je doręczyła.
- zwanego miasta, lub powiatowego 'związku i "
komunalnego wojewoda (Delegat Rządu § 6. O ile nie idzie o przypadki przedawnienia
w Wilnie); się
skarg przeciw związ kom komunalnym, przewi-
2) W II instancji: dziane w ustępi e 4 art. 21 ustawy z dnia 16 sierpnia
a) w razie skargi na zarządzenie względnie ,orze-1923 r. o opiece społecznej, strona interesowana
czenie wyd zia łu , powiatowego - wojewoda może prosić o wznowienie po stępowania, zakończo­
(Del egat Rządu w Wilnie); nego prawomocnem zarządzeniem lub orzeczeniem.
b) w razie ska rgi na zarządzenie, względnie z" powodu nowych istotnych okoliczności faktycz-
orzeczenia wojewody (Delegata Rządu \V Wil- nych, które istniały pr.zed wydaniem zarządzenia lub
nie) - Minister Pracy i Opieki Spolecwej orzeczenia i- wpłynąć mogą na jego zmianę.
w porozumieniu z Min istrem Spraw We- , O dopuszczalno ści wznowienia orzeka włfldza,
wnętrz J1yth. która w tej sprawie wydala zarządzenie lub orzecze-
B. W razie skargi przeciw organowi m. st. War- ' nie w ostatrtiej instancji .
szawy - w I i ostatniej instancji Minister Pracy Prośba o wznowieni e nie wstrzymuje wykonania
i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministre m prawomocnego zarządzenia względnie orzeczenia,
Spraw Wewn~trznych. o ile władza, orzekająca o wznowieniu, inaczej nie
post~nowi.
§ 2.Skargi wnosi się w terminie 14-dn iowym,
licząc od dnia następne go po doręczeniu, do tej § 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
władzy, która wydała zaskarżone zarządzenie względ­ z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
nie orzeczenie. 21 marca 1924 r.
§ ,3. Skargę ~ożna wnieść pisemnie lub zgło- Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski
si~ do protokółu.
Dzień nadania na pocztę lub telegraf uważa Mini:;ter Spraw Wewnętrznych: Z. liiJbner
się za dzieil wniesienia skargi.