".

,
616 O!tierrnlk ś •. 410 i 411. 39.
_ _ ......... " ł "" F'C> . _________ "'V'fi7"'C':""J'"'" ? WFiPt""'re!::#ce OCC' 7' sm raXt
410.
ś ą
z dnia 15 kwietnia 1924 r. '
VI przedmiOcie dokumentów ratyfikacyjnych umowy ł ł ę ą a Tu ą
pod.pisanej w Lózart tHe dn. 23 lipca 1923 tOku.
\ . .
Podaje ę niniejszem do ś ż w wykonaniu art. 15 umowy handlowej ę ą
a ą podpisanej w Lozannie dn. 23 lip'ca 1923 roku, ł dokonana w Bernie, dn. 17 marca 1924 r.,
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych ż Umowy.
Minister Spraw Zagranicznych: Maurycy ZctHlóyski
.
_ ) nR . M" t t t
411.
'"
Osiedleiicza ę ą a Ł
I '
(zatwierdzona ą z dn. 5 grlldnia 1923 t.,""" Dz. U. R. P. z r. 1924 N2 1 p02. 4).
W IMIENIU RZEClVPOSPOUTE:J POLSKIEJ
/'1\ Y
Ł WOJCIECHOWSKI
PRt:,ZYD'ENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wszem wobec i kazdemu z osobna Iwmu o tem
ć ż wiadomem czynimy: ,
Dnia dwudziestego trzeciego lipca ą dzie-
ę ć dwudZiestego toku podp!sl:ltJa ż
ł w Lozannie, ę ą Rzeczypospolitej
Polskiej a ą Wielkiego Naro-
dowt!go Tuttji, I\onwencja ń kt6ra ł
:w ł brzmi jak ę
ł
-----
Konwencja ń
pomiEidzy ą a ą
POLSKf\
z jednej strQl'ly,
II
TURCJij
z drugiej strony,
ż pragnieniem warUnków osie-
dlania ę obywateli polskich w TurCji i obywateli
tureckich w Polsce ł ć ł ę
i ł w tym celu swymi ł
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
,
Pana Jana Modzelewskiego, ł Nadzwyczaj-
nego i Ministra ł w Bernie,
Pana f\leksandr a Ł ę Legacyjnego,
Naczelnika ł w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, .
Pana Henryka Tennenbauma, Dyrektora Depar-
tamentu w JVI.iniste rstwie ł i Handlu;
FIU NOM DE LA REPUBUQUE POLONf\ISE
N O US
S T F\ fi I S Ł f\ W W O J C I E C H O W S K l,
PRESIDENT DE Lf\ REPUBUQUE POLONF\ISE
ł tous IC,eux qui ces presentes l..etttes verrOht
S a I u t:
Une Cónvention ayant ete si-
gnee le vlnflt trds juiIIet mil neuf tent vlnst ttois
ł Lausat1M de La
blique POI0t18ise et le Gouvernement de la Qr3nde
f\ssemblee Natlonale de Tutquie, tonvel'1tlot1, dont
la $ult:
COilventIon O'tHabliUement
etl"e la Pologl1e et la Tutquil!.
Lf\ POLOGNE,
,
c;l'une plHt,
et
Lf\ TURQUJE,
part,
animees du d@sir de fi xE'lt ś conditiotlS d'eta-
blissement des ressottissants polonais en Tur'itJle tt
des tMsottissants turcs eh Oht resolu de
conclure une Convention et a cet effet or'lt f1Ql11ffie
pour leurs Plenipotentiaires, savoir:
Le de la Republique Polol1aiSe:
Monsieur Jan Modzelewski, Envoye Ł (
naire ,et Ł Plenipotentiaire a Berne,
Monsieur Pdekstlnder Ł ś Conseiller de Lega-
tion, Chef de Dlvisi on au Ministere des f\ffaires
Etrangeres, .
.- ,
MODSieur Henryk Tennenbaum, Directeur de
Departement au Ministere de l'lndustrie et du
Commercei
I .
'[
l
t
'I
\
I
l
l
f
N239.
Poz. ,11'1.
G17
_" " t
ą Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji:
Jego ę Ismeta ę Ministra Spraw
Zagranicznych Zgromadzenia Naro-
dowego Turcji, ł z Rdl' janopola na to ć
madzenie,
Jego ę Doktora ę Nour Beja, Mi-
ni stra Spraw Sanitarnych i Pomocy ł
ą Wi e! h.i ego Zgromadzenia Narodowego
Turcji, ł z Synopy na to
Jego Hassana Beja, ł Ministra
Gospodarstwa Narodoweg() ą Wielkiego
Zgromadzenia Narodowego Turcji i ł z Tre-
bizotldy na to Zgromadzenie,
ż po wymianie swych ł uznanych
ż dobre i fialetyte to do formy, zgodzili ę na
ę ą postiilDoWienie:
f\rt. 1.
Obywatele ż ze S;rQn ą ę
, ę mieli prawo osiedlania ę i pobytu na tery-
t órjum Drugiej i ę ą mogli, wobec tego, bez prze-
szkód ż ż ć ż ż ć i ć ę z miejsca
na miejs<;:e, ą ę do ustiilW i przepisów obo-
ą VI danym kraju.
f\rt. 2.
ż postanowienia mnIejszej Konwencji
nie ą spraw imigracji, stwierdza ę ż nie
ą one w niczem prawu ż z Umawia-
ą siEJ Stron wyd<:l wani a, ' stosownie do swego
uZMlnia, ń lub imigracji do jej
Rrt. 3.
Obywatele ż z ą ę Stron
ą mieli prawo, na terytorjum Drugiej, na równi
z ć ę wszelkiego rodz;;; ju prze-
ł i handlem, oraz ś ę ć ę wszell<im
ł i zawodom, ą t akie, które ą
ż dla krajowców 'na mocy odpowiednich
ustaw i przepisów, a w Turcji ż na mocy wielo-
letniego zwyczaju (np. ł ę lub
drobni ź ż
Za prawo do pobytu i osi edlania ę na tery-
torjum jednej ze Stron ą ę ż
za praWo zajmowania ę na t em terytorjum wszel-
kiego rodzaju handlem, ł ł lub
zawodem, obywatele Drugiej Strony nie ę ą ą
Qani do ponoszeni a podatków, ł lub jakichkol-
wi ek ę ż innych al bo w stopniu ż ani-
ż krajowcy. '
Obywatele ż ze Stron ą
nie ę ą podl egali na terytorjum Dr ugi ej czy to ze
, ę na ich osoby, czy ze ę na ich ma-
ą prawa i interesy przy nabyciu, posiadaniu
i korzystaniu z tych ą jak ż przy
przenoszeniu ich ł ś ą c: esji, ż
lub dziedziczenia ż ę ż ł i pO-
datkom ś innym lub ż od tych,
które ą ą ż ć krajowców.
Le Gouvernement de la Grande f\ssamblee
Nationale de Tourquie:
Son Excellence Ismet Pacha, f*, lnistre dei ł
res Et rangeres du GOuvernement de la Otdnde
'Rssemblee Nationale de ą Depute d'!\n-
clrinople ł la ł f\ssell1bl ee,
Son Ex<;:ellence le Docteur Riza Nour BeYI
Ministre des f\ffaires Sanitaires et de \' fiss!-
stance Sociale du Gouvernement de la Grmnde
Rssemblee Nationale de Turquie, Depute de
Sinope ł la meme Rssemblee,
Son ' Excellence Hassan Bey, ancien Ministre
de ł Nationale du Gouvernement de
la Grande Rssemblee Nationale de Turquie et
Depute de ć a la meme Rssemblee;
LC3quels, apres s'etre coltltntmiqlle leUrs plelns POl! "
voh's, trouves en bonne et due forme, sont ś
des ś suivantes:
Art. 1.
Les ressortissants de cha<:une des Partles Con·
tr:i'l ctantes auront le droit de s' etablir et de sejourner
sur le territoire de l' Rutre et pounant, en co n-
sequem:e, ailer, venir et clrculer Iibrement, en se
cOnrotiliant GlUX lois et reglements en vigueur da"s -
le pays.
Rrt. 2.
II es! entendu que les dispositions de la pre-
sente Conventi on, ń pas pour objet la question
d'immigration, ne portent pas Ł au droit de
chacune des Parties Conftactantes d'autoriser ou
d'i nterdiie librement I'immigration dans son pays.
f\rt. 3.
Les ressortissants de chac:une des Partles Con-
tractantes auront, sur te terri toire de I'Rutre, cli I'egal
des nationaLlx, le droit toute espece d'indu-
strie et de commerce, et de se vouer cli tous metlers
et professions quelconques, excepte <::eux reserves
aux seuJs t1ationaux en vertu des ś et reglements
respectifs, et, en Turquie, en vertu d'un 1009 usage
(debardeurs, mahonniers, etc.).
Les ressortissants de chacune des- PartiesCon-
tractantes n' auront a payer pour sej ournet et s'eta-
bIir sur le territoire de l'f\utre, ainsi que pour I'exer·
cice, sur ce terri toire, de tous genres de comn1erte,
industrie" metier ou proressi on, aucun impót, taxe
ou charge, de quelque hature que ce soit, autres
ou plus eleves ę ceux perr;I.IS des nationaux.
Les ressortissants de chacune des Parties Con-
tractantes ne soumis sur le territoire de
I'f\utre, quant il leur personne, Jeurs biens, droits
et interets et quant ł I'acquisit ion, possession et
jouissance Qesdits biens, ainsi qu'a leur transfert par
cession, mutation ou heritage, a aucune charge, taxe
ou impót direct ou indirect, autres ou plus eleves
que ceux qLli pow'ront,- et re imposes aux nationaux.
I I
'"
618 Dziennik Ustaw. Poz. 411. N239. ______ .... .. iI_. _. ........ _____ ____ ..... _ ..
Rrt. 4.
W razie gdyby jedna ze Stron ą
ę czy to na mocy . wyroku prawnie wydanego, czy
na podstawie ustaw i przepisów, ą ę do
policji obyczajowej, policji sanitarnej lub ż
czy ż wreszcie z uwagi na ś ą
ą z ń ę albo ze-
ę ń ł indywidualnie wy-
dalenie ę obywateli Drugiej Strony, ta
ostatnia ą jest do ich ę Przewóz
do granicy osób wydaJonych ą ż ę wyda-
ł Ł ą
Art. 5.
Obywatele ż ze Stron ą ę
ę ą mieli prawo, na terytorjum Drugiej i pod wa-
runkiem ś posiadania i zbywania wszel-
kiego rodzaju ą ruchomego i nieruchomego,
z wyji'ltkiem dóbr ziemskich, ą ustawy i prze-
pisy krajowe.
ę ą oni mogli ą ć nim ą sprze-
ż zamiany, darowizny, testamentu lub innego ja-
ą ź aktu, ż ć je -VI posiadanie
na mocy spadkobrania ustawowego albo w drodze
ą za ż lub testamentowego.
'IN'. ż z ż wymienionych wypadków
nie ę ą oni podlegali ę ż ł lub po-
datkom, pod ą ą ź ą innym albo
ż od tych, które ą ż ą ą lub ą ż ć ę
ą krajowców.
F\rt. 6.
Obywatele jednej ze Stron Umz.\Viil jGjcych
nie ę ą ą na terytorjum Drugiej, do ź
go rodzaju ł ż wojsKowej, czy to w armjach 1.'1-
dowych lub morsl<ich, czy w gW3rdjnch i milicj;xh
narodowych, ani ż nie ę ą ą ż ż obo-
ą lub ę ż ę ą ę woj-
ą
ę ą oni wolni od wszelkiej ż przymu-
sowej, ę ą oni ż wolni od · ż innego
ś ę ż pobieranego ni:! cele wo-
jenne, o ile ś to nie byio ł ż w dro-
dze legalnej ż i na luajowców.
F\rt. 7.
ł bezimienne lub inne, handlov, e i prze-
ł które ą ą ę na teryto-
rjum jednej ' ze Stron ą ę i które ł
ł ż zgodnie z ustawami tej Strony, ą uzna-
ne za ł ż w sposób ż ż i na te-
rytorjum drugiej Strony, a ich ś ć prawna oraz
pri'l'.,\Jo ę przed' ą ę ą ś
przez ustawy ich kraju pochodzenia. ę ą one ł
prawo pod warunkiem ś ą ę
ustawom krajowym, ć ę wykonyvnt na te-
rytorium drugiej Strony wszelkiego rodzaju ł
i handel i ć tam ws zelkiego rodzaju ą
nieruchomy, ę do ł ś ł przy-
\..lem rozumie ę ż nabywanie to nie stanowi ł ś
przedmiotu ł ś ć
_____ __ - _
F\rt. 4.
Dans le cas, OU l'tme des Parties Contl'actantes;
soit a la suite d'une sentence legale, sojt d'apres 'Ies
lois Ol! reglements sur la police des moeurs, sur
la police sanitaire ou sw la mendicite, soit pout
des mocifs de surete interieure ou exterieure -de
I'Etat, expulserait' par mesures individuelles les .
sortissants de I'autre Partie Contractante, celle-si
s'engage il les recevoir. Le transport, jusqu' a la
frontiere, des personnes expu:sees sera it la charge
de la Partie qui expulse.
F\1t. 5.
Les ressortissants de chacune des Parties Con-
tractantes auront, sous condition de reciprocite, sur
le territoire de I'Ruire, ledroit d'acque.rir, de pos'
seder et d'aliener toute espece de biens mobiliers
au irnmobiliers, ł I'exception des biens ruraux, en
se confortTI Gln t aUK lois et reglements du pays. , lls
pourront en disposer par acte de vente, echange,
donation, testament ou autre acte quelconque, ainsi
qu'entrer en possesion par voie de succesion en
vertu de la lai ou par suite des dispositions entre
vifsou ,testamentaires.
II ne seront assujettis dans aucun des cas
susmentionnes a des charges, taxes ou imp6ts, sous
quelque denomination que se soit, autres bU plus
eleves que ceux qui ou seront etablis pour
les n:otionaux.
F\rt. 6.
Les ressortissants de run e des Parties Con-
tractantes ne seront astreints, sur le territoire de
l'P.uire a aucun Service militaire, soit dans les
arrnees de terre ou de mer, soit dans les gardes
ou miiices nati onal es, ni a aucune obligation ou
charge remplaC;Cint le ę militaire. . .
lis seront exemptsde tout emprunt force.
lls seront egaiement exempts de toute autre pte-
station pecuniaire levee pour des buts de guerre
et qui ne serait pos imposee h'!galement aux na-
tionaux.
F\rt. 7.
Les societes anonymes ou autr2s,
et industrielle's, qui ont leur siege social sur le terri-
toire de l'une des Parties Contractantes et qui sont_
cpnstituees conforme:nen aLlX lois cle CE:tte Partie,
ser.bnt reconnues egalernent comme dQment
stituees sur let territoire de I'autre Partie, et leur
cspac:ite et le droit d'ester en justice seront de-
terminesi par les lcis de leur pays d'origine. Elles
auront, a condition de )reciprocite et en se
aux lois du pays, le droit de s'etablir, d'exercer
sur le territoire de I'auire Partie toute espece d'in-
dustrie et de commerce et d'y acquerir toute sorte
de biens mobiliers, ainsi que les biens immeubles
necessaires au foncti onnement de la societe, etlmt
entendu, dans ce Gue J'acquisition n'est pas
l'obj et meme de la
-_ M 39. Dzier1l'1ik ' Ustaw Poz. 411. 619
.......... .-..e.....;.,...• =. >0"1 · .. __ _ __ _
Zgodzono siE:, ż Polska ę ł prawo
ć osiedlania ę ł ą pewne
ł ę ł i handl u. które, z uwagi na ich
charakter ż ś publicznej, ą lub ę ą pod-
dane specjalnym ograniczeniom, stosowanym do
wszystkich luaj6w. 'IN tym wypadku Turcja, na pod-
stawie ż wzmiankowanego warunku ś
ę ł prawo nie ś ć na swe terytorjum
ł polskich, które ą te ł ś ł ę
ł i handlu. I
ł bezimienne lub inne, handlowe i prze-
ł ż ą do Stron ą ę nie
ę ą ł w ż wypadku ć z racji
wykonywania handlu i ł na terytorjum dru-
giej Strony, clom, opIatom, ' podatkom lub ę ż
pod ą ą innym lub ż od tych,
które ą lub ę ą wymagane od ł krajowych.
F\rt. 8.
ł ą ż ą do oby-
wateli ż ą ę Strony na terytorjum
Drugiej, jak ż czasowe ż pozbawienie
ich prawa .korzystania z tych ą ż ą
ć jedynie dla celu prawnie uznanego ż ś
publicznej i po. uprzedniem ł ł od-
szkodowania. Zadne ł nie ż ą
-bez uprzedniego ł
flrt. 9.
Obywatele ż z ą ę Stron
ą korzystali, na terytorjum Drugiej, pod ż
ę z takiej samej opieki prawnej i ą
ich osób i ą jak krajowcy.
Wobec tego ą oni mieli swobodny i ł
ę do ł i ę ą mogli ę ć
w ą na samych warunkach co i krajowcy,
z ż przepisów, ą kaucji judi-
caturn solvi i prawa ubogi ch, które ę ą traktowa-
ł prawodawstwa miejscowego, dopóki obie
Strony nie ą tych spraw w drodze osobnej
konwencji.;
F\rt. 10.
W zakresie statutu osobistego, t. j. we wszyst-
kich sprawach, ą ł ż ń ś
ł ż ń rozwodu, separacji, posagu, ojcostwa,
wywodu rodu, przysposobienia, ś prawnej
osób, ł ś opieki, kurateli, pozbawienia
ł woli; w zakresie ś prawa spadko-
brania . testamentowego, ł i likwidacji i wo-
góle, w zakresie prawa familijnego obywateli Stron
ą ę ł ś ę ą ł ą trybu·
ł lub inne ł krajowe, ą swe siedziby
w kraju, do którego te osoby ż ą
Niniejsze postanowienie w niczem nie uchybia
w sprawach stanu cywilnego specjalnym uprawnie-
niom konsulów, opartym na prawie ę
wem lub oddzielnych porozumieniach, którzy ę ą
mogli w tych sprawach ę ć nie uchybia ono
ż prawu ł ą ą obu luajów
II est entendu que la Pologne aura le droit
d'interdire r e.tablissement des societes cer-
ta!nes branches d'industrie et de commerce qui,
en vertu de leur caractere d'utilite generale, sont
ou seront soumises ł des restri ctions speciales appli-
cables a tous les pays. Dans ce cas la Turquie
aura, en vertu de ł condition de n'!dprocite men-
tionnee ci-dessus, le droit de ne pas admettre sur
son territoire les sodetes - polonaises exerc;ant les
memes brancl1es d'industrie et de commerce.
Les anonymes ou autres, cominerCiales
et industrielles, de chacune des Parties Contractantes
ne pourront dans aucun cas etre soumises pour
l'exercice du commerce et de I'industrie, dans le
territoire de 1'F\utre, a des droits, taxes, impóts ou
chCJrges, sous quelque denominat ion que ce soit,
autres au plus eJeves que ceux qui sont ou seront
exiges des societes nationales.
Ptrt. 8.
Les ressortissants de chacune des Parties Con-
tradantes ne pourront, sur le territoire de ł
etre expropries de leurs biens, ni prives, meme
temporairement, de la jouissance de leurs biens que
pour cause legalement reconnue d'utillite publique
et moyennant unejuste et prealable indemnite.
ł expropriation ne pourra avoir Iieu" sans
publicite prealable.
flrt. 9.
Les ressortissants de chacune des Parties Con-
tractantes jouiront, sur le territoire de I' F\utre, en
tout ce qui concerne la protection legale et judiciaire
de leur personne et de leurs biens du meme traite-
ment que les nationaux.
En consequence, i1s auront Iibre et facile acces
aupres des tribunaux et pourront ester en justice
aux memes conditions que les nationaux, sous
serve ges dispositions relatives ci la caution judica-
tum solvi - et ł I'assistance j-udiciaire gratuite qui
seront regies par la legislation lo cale jusqu'a'u regle-
ment de ces questions par une convention speciale
a conclure entre les deux Parties.
flrt 10.
En matiere de statut personnel, c'est-a·dire pour
toutes les questions concernant le mariage, la com-
munaute _ conjugale, le divorce, la separation de
corps, la dot, la paternite, Ja filiation, Ł la
capacite des personnes, la majorite, la tutelle, la
curatelle, Ł en mobilieres, Je
droit de succession Ł ou ab intestat,
partages et liquidations; et, en general, le droit -de
familie des ressortissants des Parties ConJractantes,
seront seuls competents les tribunaux nationaux au
autres autoritesnationales siegeant dans te pays
dont relevent lesdits ressortissants.
La presente disposition ne porte pas Ł
aux attributions sDeciales des consuls en matiere
d'etat civil d'apres droit international ou les acco-
rds particuliers qui pourront intervenir, non plus
qu'au droit des tribumwx des pays respectifs de
requerir et recevoir les preuves relatives 'lUX que-
"
620 Dziennik Ustaw. Poz, 411 i 412.
_ ........ . . _., ...... """f'.... v±E ... . '_"' ... _-•. •...,. .1f __ _ _ ......., ........
39.
ż ą i prlyjmowania dowodów w sprawach po-
wytslyc::h, uimanych ż za ż ą do ł ś ś
tryDumdu j ł krajowych Stron zainteresOWan}lch.
f\rt. 11.
KonwelJcja niniejsl·a uprawomocni ę w mie-
ą po wymianie ratyfikacji i pozostanie w mocy
jeden rok.
ż ani jedna an i druga z Wysokich Uma-
ą ę Stron nie wymówi tej Konwencji co-
na ś ć ę przed ł tego
termillu rocznego, pozostanie ona w mocy, dopóki
nie ą wymówienie, które ę ł skutek
dopiero po ł ś ę
flrt. 12.
Konwencja niniej sza ę ratyfikowana i ra-
tyfikacje ą wymienione w Bernie w czasi e
ż
Na dowód czego ł obu Stron pod-
pisali ą ę i ł ż na niej swe
ę ,
ą w dwuch egzemplarzach, VI Lo-
zannie, dnia dwudziestego trzeciego lipca ą dzie-
wi(jói2t dwudziestego trzeciego roku.
(-) J. Modzekwski
(-) ś
(-) H. Tennenbaum
lsmet
(-) Dl'. Riza Noul'
(-) Hassan
Zaznajomi wszy ę ż ą ą uzna-
ś ą i uznajemy za ł ą zarówno ł ś
jak i ż z zawartych IN niej ń ś
czamy, t e jest ę ą ą i ą
i przyrzekamy, ż ę niezmiennie ą
Na . dowód czego, ś akt niniejszYl opa-
trzony ę ą Rzeczypospoli tej Polskiej .
W Warszawie, dnia 18 stycznia 1923 roku.
S. Wojciecbowski
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów: .
W. Grabski
Kierownik Spraw Zagra-
nicznych: K. Bertoni
stions reconnues ci-dessus comme etant de la com- ,
petence des tribunaux nationaux ou autorites natio.
nales des parties en ą
F\rt. 11.
La presente Convention entrera en vigueur un
mois apres la date de l' echange des Ł Ł et
aura la duree d'une annee. Si la Convention n'est
pas denoncee par I'une au Ł des Hautes Parties
Contr3ctantes au moins six mois avant Ł
de ladite periode d'une annee, elle restera en vigueur
j usqu';j ce qu'el!e sOlt denonoee, cette denonciation
Il e devant produire ses effets qu·(l.presl'expiration
d'un delai de siK mois.
Rrt. 12.
La p resente Conve ntion sera ratifiee et raU- I
fications en seront echangees a Berne, aussitót que
fair e se pourra.
En Foi de Quoi les PJeni potentaires respectifs
ont signe la presente Conventi on et y ontClppose
!eurs sceaux.
Fait en double a Lausanne, le vingt·trois juillet
l
,
mil neuf cent vi ngt-trois.
(-) J. Modzelewski
( - ) Aleksander Ł ś
(-) H . . Tennenbaum
(-) lsmet
(-) Dr. Riza Noul'
(-) Hassan
F\ pres avoir }lU et exami ne la dite Convention,
l'Ious I'avons approuvee et approuvons en toutes et .
chaCL!ne des dispositions, qui y sont contenues, de-
c1arons, 'lu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee,
et promettons qu'elle sera inviol ablement observee.
En Fai de Quoi, Now, avons donne les pnV
sentes, revetues ' du Sceau de !Cl Republique Polo-
naise. , • .
f\ Varsovie, le 18 Janvier, mil neuf cent vingt
quatre.
S. Wojciecbowski , \
Par le President de la Republique
Le President du Conseil des J""Unistres:
w. a rabski
Le Cerant du Mi nistefE:! des F\ffaires
Etrangeres: K. Bertoni
(
412.
ś ą
l,
z dnia 15 kwietnia 1924 r.
Ł ratyfiI,acyjnych . l;:onwencji ń
. a ą w Lozannie dn. 23 lipca 1923 r.
ą
Podaje ę niniejszem do ś ż w, wykonaniu art. 12 konwencji ń ę
ą a ą podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 roku, ł dokonana w Bernie dn. 17 marca
1924 r. wymiana dokumentów rCltyfikacyjnych powyzszej konwencji.
Minister Spraw Zagranicznych: Maurycy Zamoyski