Vous êtes sur la page 1sur 1

\

~=ł~3=8~.______~__________~D~%~ie~n~ni_k_U_5_t_aw_.__ , ___.~.~
Po_z_._4_0_4_i_4_0_5_._,_____ , ----~------~5-~
---

404. § 5. Przy ustalaniu wysokości roszczenia za


, okazaną opiekę zakładową· koszt dzien ny opieki, pod-,
legający zwrotowi, nie może przekraczać przeciętnego
~ozporz'ądzenie , Ministra Pracy Opieki kosztu utrzymania w zakładzie . "
Społecznej , Przeciętny koszt dzienny utrzymania w zakładzie,
z dnia 24 kwietnia 1924 r. brany za podstawę obliczeń, obejmuje wydatki na
pożywienie, światło, opał i pranie w zakładzie, na
, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw administ rację zakładu, na opiekę lekarską i pomoce
Wewnętrznych w przedmiocie zwrotu !{osztów wychowawczo·szkolne. '
z tytułu świadczeń ~a opiekę społeczną, prze~ Najwyższy koszt dziennego utrzymania, podle-
widzianych ustawą . z dn. 16 sierpnia 1923 r. gający zwrotowi, nie może z mocy niniejszego roz-
o ' opiece społecznej. porządzenia przewyższać sŁawki, J<tórej wysokość
ustalać będzie Ministerstwo Pracy i Opieki ISpołeczFlej
Na podstawie art. 24 ustawy,z dn. 16 sierpnia § 6. Wszelkie wydatki, poniesione na okazanie
1923 r. o opiece społecznej (Dz. U. R. P. N2 92 poz. niezbędnej pomocy poza-zakładowej lub w związku
I 726) ' zarządza się w wykonaniu ustępu ostatniego z opieką zakładową, ale nieobjęte sumą kosztów
art. 4, aJt. 5, ' art. lO, art. 12 i 14 tejże ustawy co dziennego utrzymania, obliczoną stosownie -do po-'
następuje:
stanowień § 5 bjniejszego rozporządzenia, . podlegają
§ 1. Gminy wiejskie i miejskie zobowiązane zwrotowi na zasadzie przedstawionych dowodów,
są od dnia 21 marca 1924 r. do zwrotu kosztów stwierdzających poniesienie wydatku.
\
opieki tymczasowej z zachowaniem przepisów niniej- , § 7. Wysokość sumy, podl egająca zwrotowi
szego rozporządzenia. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na okazanie
, § 2. Gmina, zobowiązana do okazania opieki opieki, w żadnym wypadku nie może przewyższać
tymczasowej, może zażądać zwrotu kosztów, ponie· rzeczywistych i koniecznych kosztów poniesionych
siónych na sprawowanie opieki od gminy, zobowią­ przez gminę.
zanej do okazania opieki trwałej, jeżeli po przepro- § 8. Prawo żądania od gmin, zobowiązanych
wadzeniu dochodzenia stwierdzi: • do okazania opieki trwałej, oraz od osób fizycznych
a) że na terenie g,m iny opieki tymczasowej nie- i prawnych, zobowiązanych do opieki w myśl ustaw
ma osób fizycznych lub prawnych, zobowią­ cywilnych bądź innych tytułów prawnych, niewymie-
zanych z tytułu ustaw cywilnych, lub innych nionych w ustawie z dn. 16 sierpnia 1923 r. o opie-
tytułów prawnych do zaspakajania niezbę­ ce społecznej, zwrotu kosztów, poniesionych na spra-
dnych potrzeb osoby wspieranej, albo też, że wowanie opieki zakładowej, przysługuje również Pań­
nie jest wogóle wiadomem o istnieniu takich stwu oraz powiatowym r wojewódzkim związkom
osób, komunalnym.
b) że osoby fizyczne . i prawne, wymienione
VI punkcie a) zwrotu kosztów opieki odmó-
. § 9. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od
. wiły. ' dnia ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej ,
z wyjątkiem województwa śląskiego.
§ 3. W Jażdym wypadku, I~iedy wspierana
- ,oso/ba posiada osoby fizyczne lub prawne, zobowią­ J~ierown i k Minister~twa Pracy i Opieki Społecznej:
zane z tytułu ustaw cywilnych lub innych tytułów a. Simon
prawnych do zaspakajania jtj niezbędnych potrzeb, Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibner
gmina, sprawująca opiekę tymczasową, żądając zwro'
tu kosztów, poniesionych na sprawowanie opieki od
gminy, zobowiązanej do okazania , opieki trwalej,
winna jest podać 'wszystkie znane jej dane, dotyczą­
ce tych ostatnich osób, w szczególności imiona ich,
nazwiska, bądź nazwę osoby prawnej oraz ich adre- 405.
sy, oraz winna szczegółowo podać wszystkie te oko-
liczności, ' które spowodowały konieczność udzielenia Rozporządzenie Ministra Pracy Opieki
lopieki.
Społecznej
§ 4. Gmina, zobow iązana do okazania opieki
tymczasowej, winna jest rozpocząć dochodzenie z dnia 26 kwietnia 1924 r.
w sprawie ustalenia gminy, zobowiązanej ~o okaza- w przedmiocie ustanowienia ulgowych opłat,
nia opieki trwałej w terminie miesięcznym, poczyna- pobieranych od pracodawców przez państwo­
jąc od dnia powstania tytułu do roszczenia o zwrot we urzf.(dy pośrednictwa pracy za dąkonane
poniesionego wydatku. Gmina, zobowiązana do oka- zapośredniczenia do pracy tytułem zwrotu kosz-
. zl,mia opieki trwałej, do której zwrócono się z roszcze- tów kancelaryjnych, oraz ustanowienie termi-
niem o zwrot wydatków, lub do której zwrócono się nu płatnoś~j wzmiankowanych opłat (normat-
. z żądaniem wyjaśnień, dotyCzących osób, nad któ- . , nych i ulgowych).
remi roztoczono opiekę, winna roszczenie rozpatrzyć
bądŹ też udzielić wyjaśnień na piśmie w terminie Na podstpwie art. 3 dekretu z dnia 27 stycznia
miesięcznym. 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośred -